REFERAT. Mødedato: Mandag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10. Fraværende: Ingen Bemærkninger:"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Afbud: Ingen Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 797. Gram Boligforening, årsregnskab for 2007/ Vojens BSB - årsregnskab 2007/ Boligselskabet Sydbo - årsregnskab for regnskabsåret 2007/ Haderslev Boligselskab, opførelse af 33 almene familieboliger på Jomfrustien - Skema B Boligselskabet af 1943, Vojens - Østre Parkvej 34, renovering af køkken Styrelsesvedtægt for Haderslev Kommune fra 1. januar Orientering om status på afstemning af statuskonti Initiativer på baggrund af aktuelt økonomisk overblik i budgetkontrol 2009 på Økonomiudvalgets område budgetkontrol Budgetforslag Befolkningsprognose Campus Haderslev ansøgning til visionspuljen Orientering omkring den enstrengede beskæftigelsesindsats Opnormering i Arbejdsmarkedsservice Ansøgning om tillægsbevilling som følge af lovændring Anlægsbevilling Sommersted Plejehjem Ventetid på genoptræning Flytning af specialbørnehave fra Halk ombygning Ryes Møllevej Multihuse: Indkomne ansøgninger Byggemodning, Fredsted - tillægsbevilling Rundkørselsprojekt vedr. Sydbyen i Haderslev - tillægsbevilling Landsplanredegørelse 2009 (Forslag) Forslag til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune Debatoplæg vedrørende byudvikling på den tidligere slagterigrund i Vojens Endelig vedtagelse af lokalplan 11.E.16-1, dagligvarebutik, liberalt erhverv ved Vestergade i Vojens Forslag til Lokalplan 12-1 for et butiksområde ved Kongevej/Rådhusstræde i Gram Ændring af vedtægter for Haderslev Fjernvarme Forslag til revidering af regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand i Haderslev kommune Vojens Genbrugsplads, komposteringsareal LUKKET DAGSORDEN 827. Personalesag Retlige forhold Tillægsbevilling til dyre enkeltsager indenfor Social Psykiatrien Salg af ejendom Projektforslag

3 Økonomiudvalget, Side Gram Boligforening, årsregnskab for 2007/2008 DIFLFO / 08/44219 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Boligkontoret Danmark har for Gram Boligforening fremsendt årsregnskab 2007/2008 for Gram Boligforening, der med 15 boligafdelinger bl. a. har 238 boliger, til godkendelse. Dette omfatter: Regnskab for boligorganisation og byggefond Regnskaber for afdelinger Bestyrelsens årsberetning Spørgeskema Revisionsprotokollat Vedligeholdelsesplaner Det fremgår af revisionsprotolollatet, at årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold. Den gennemførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger og supplerende oplysninger: Boligorganisationen har et underskud på kr., der hovedsageligt skyldes, at organisationen har betalt for vinduesudskiftning i afd. 14 med kr. Boligorganisationen har ultimo et urealiseret kurstab på obligationsbeholdningen i fællesforvaltningen på kr. Afdeling 1 har et underskud på kr., som er overført til underskudssaldoen, der herefter udgør kr., der er budgetteret afviklet. Afdeling 3 har et underskud på kr., der er overført til underskudssaldoen. Afdeling 5 har et overskud på kr., der er overført til underskudssaldoen, som herefter udgør 0 kr. Afdeling 6 har et underskud på kr., som er overført til underskudssaldoen, der herefter udgør kr., der budgetteres afviklet. Afdeling 7 har et overskud på kr., som er overført til underskudssaldoen, som herefter udgør 0 kr. I forbindelse med forbedring af en facademur er der en overfinansiering på kr., der snarest bør bringes på plads. Afdeling 10 har et overskud på kr., der overføres til henlæggelser. Afdeling 14 (Kongevej, Kirkeallé, Slotsvej) har et overskud på kr., som delvist er anvendt til afvikling af underfinansiering og til henlæggelser. Underskudssaldo primo på kr. er udlignet ved budgetmæssig afvikling med kr. samt et driftstabslån på kr. fra Landsbyggefonden. LBF har fastlagt en kapitaltilførsel og et

4 Økonomiudvalget, Side 1554 investeringsomfang, der vil medføre et driftsbudget i balance og en realistisk huslejeudvikling. Den samlede kapitaltilførsel er på 3,5 mill. kr., hvoraf kr. anvendes til dækning af underskudet. Afdeling 15 har et underskud på kr., som overføres til underskudskontoen, der herefter udgør , der er budgetteret afviklet. Boligorganisationens og afdelingernes likvide midler er placeret i den almene fællesforvaltning, der administreres af Boligkontoret Danmark. Vedligeholdelsesplanerne for 2008/ /2018 er gennemgået i Teknik- og Miljøservice, der ikke har bemærkninger hertil. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at årsregnskabet godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt Vojens BSB - årsregnskab 2007/2008 DIMAHL / 08/37841 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Domea har for Vojens BSB, der har 275 boliger fordelt på 4 afdelinger fremsendt årsregnskab 2007/2008 til godkendelse. Dette omfatter: Regnskab for Hovedselskabet Regnskaber for afdelingerne 1, 3, 4 og 11 Spørgeskema Revisionsprotokol Bestyrelsens årsberetning Afdeling 1 (Hejmdalsbrovej) har et overskud på kr., der anvendes til yderligere henlæggelse til istandsættelse ved fraflytninger

5 Økonomiudvalget, Side 1555 m. v. Afdeling 3 (Vesterparken og Alexandraparken) har et underskud på kr., der overføres til budgetmæssig afvikling. Det opsamlede underskud udgør kr., som budgetteres afviklet inden for 3 år. Underskudet skyldes primært forbrug på istandsættelse ved fraflytninger m. v., som der ikke har været henlæggelser til at dække. Afdeling 4 (Hovedgaden Øst, Højgade, Østergade, Violvej) har et underskud på kr., der overføres til budgetmæssig afvikling. Det opsamlede underskud udgør kr., som budgetteres afviklet inden for 10 år. Underskudet skyldes primært forbrug på istandsættelse ved fraflytninger m. v., som der ikke har været henlæggelse til at dække. Afdeling 11 (Tørningvej, Tørning Banke) har et underskud på kr., der overføres til budgetmæssig afvikling. Det opsamlede underskud udgør kr., som budgetteres afviklet inden for 10 år. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, idet afdeling 4 dog er forsynet med følgende supplerende oplysning: "Afdelingen har ikke foretaget tilstrækkelige henlæggelser til imødegåelse af tab på fraflyttere. Risikobehæftede tilgodehavender udgør ifølge vor vurdering tkr. 172 pr. 31. marts Der er henlagt tkr. 70 til dækning af tab." Afdeling 11 er forsynet med følgende supplerende oplysning: "Afdelingen har en opsamlet underskudssaldo pr. 31. marts 2008 på tkr. 745, svarende til 8 mdr. bruttolejeindtægt, som hovedsageligt skyldes udlejningsvanskeligheder. Afdelingen budgetterer ikke med afvikling af underskudssaldoen i 2008/2009, idet man påtænker af ansøge LBF om særlig driftsstøtte. Tilsagn om ekstern driftsstøtte er efter vores opfattelse en betingelse for afvikling af underskudssaldoen og afdelingens dårlige likviditet." Fra Landsbyggefonden foreligger primo 2009 meddelelse om, at der foreløbig er afsat kr. som støttede lån med forventeligt tilsagn i 2010 til renovering i afdeling 11. Afdelingens lån fra boligorganisationen opfylder ikke bekendtgørelse om drift af almene boliger m. v., 49, stk. 3, og 116, stk. 1, idet afdelingens underskud overstiger en måneds lejeindtægt. Omkring forvaltningsrevision henstiller revisionen, at boligorganisationen påbegynder den lovpligtige forvaltningsrevision, evt. med bistand fra Domea. Procedure

6 Økonomiudvalget, Side 1556 Sagen behandles i Økonomiudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at regnskab 2007/2008 godkendes, idet nærmere afventes i renoveringsstøttesagen. Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt Boligselskabet Sydbo - årsregnskab for regnskabsåret 2007/2008. DIFLFO / 09/573 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Boligselskabet Sydbo med 336 lejemålsenheder har til godkendelse fremsendt årsregnskab for 2007/2008, der omfatter: Regnskab for Hovedselskabet Regnskaber for afdelingerne 2-6 Spørgeskema Revisionsprotokol Vedligeholdelsesplaner Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold hverken for selskab og byggefond eller for afdelingerne. Det kan oplyses, at selskabet har en administrationsaftale med administrationsselskabet Dalbo. Revisionen bemærker, at der er personsammenfald vedr. selskabets kasse- og bogholderifunktion og anbefaler, at der sker funktionsadskillelse på dette område, eller at en anden person regelmæssigt gennemgår bogføringen og den underliggende dokumentation herfor. Sydbo har nu udarbejdet en forretningsgang omfattende kapitalforvaltning og rykkerprocedure for debitorer/lejertilgodehavender, ligesom det er aftalt med Dalbo, at der foretages et antal uanmeldte kasseeftersyn i årets løb. Fuldmagtsforhold til bankkonti er ændret således, at der er to i

7 Økonomiudvalget, Side 1557 forening, der underskriver checks. Endvidere er der udarbejdet retningslinier for poståbning, afskrivning af tilgodehavender og fakturakontrol. Selskabet har et overskud på kr., der primært skyldes besparelser på bruttoadministrationsudgifter og en stigning i nettorenteindtægter. De 6 afdelinger har haft et samlet overskud på kr. Selskabets vedligeholdelsesplaner er gennemgået i Teknik- og Miljøservice, der ikke har haft bemærkninger hertil. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt Haderslev Boligselskab, opførelse af 33 almene familieboliger på Jomfrustien - Skema B DIFLFO / 06/15217 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Boligselskab v/ Domea har til godkendelse fremsendt skema B omfattende opførelse af 33 almene familieboliger på Jomfrustien, der udgør 1. etape af i alt 3 etaper i et samlet byggeri på 90 boliger, "Søslangen". Skema A omfattede i alt 32 boliger i 1. etape. Ændringen til 33 boliger skal ses i det forhold, at det er mere hensigtsmæssigt at opføre 33 boliger, hvilket har baggrund i bygningens "knæk". Den samlede anskaffelsessum er i skema A, henholdsvis skema B, opgjort således: Skema A: Grundudg. 6,325 mill kr. Skema B: 9,850 mill

8 Økonomiudvalget, Side 1558 kr. kr. kr. kr. kr. kr. Håndværkerudg. 29,104 mill. kr. 28,252 mill Omkostninger 7,328 mill. kr. 8,298 mill. 42,757 mill. kr. 46,400 mill. Gebyrer 0,628 mill. kr. 0,682 mill. Anskaffelsessum 43,385 mill. kr. 47,082 mill I henhold til bek. nr. 655 af 26. juni 2009 er maksimumsbeløbet for familieboliger forhøjet fra kr. pr. m2 til kr. pr. m2, hvilket 1. etape af projektet med m2 i alt, overholder. Det er Byrådssekretariatets vurdering, at projektet overholder gældende støttebetingelser, idet bygherren har adkomst til grunden, byggearbejderne ikke er påbegyndt, og fordelingen af anskaffelsessummens bestanddele vurderes som hensigtsmæssig. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller skema B godkendt på baggrund af en samlet anskaffelsessum på kr. beregnet på grundlag af et maksimumsbeløb på kr. pr. m2. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Boligselskabet af 1943, Vojens - Østre Parkvej 34, renovering af køkken DIMALD / 09/18333 Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligselskabet af 1943, Vojens, om godkendelse af ÅBEN SAG

9 Økonomiudvalget, Side 1559 en huslejestigning på kr. årligt eller 56,47 kr. pr. m2 og finansiering ved optagelse af et 20-årigt lån i selskabets dispositionsfond på kr. og kr. fra afdelingens henlæggelser. Den samlede udgift er beregnet til kr. i forbindelse med renoveringen af køkkenet på adressen Østre Parkvej 34, Vojens (afdeling 9). Den årlige husleje vil herefter udgøre 437,08 pr. m2. I forhold til boligstøtte kan ikke oplyses nærmere i øjeblikket, idet lejligheden p.t. er ubeboet. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som låneoptagelse godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Styrelsesvedtægt for Haderslev Kommune fra 1. januar 2010 DIMAUN / 09/19495 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med arbejdet med at etablere en ny, administrativ organisation for Haderslev Kommune har det været naturligt at der skulle ske en politisk drøftelse og vurdering af hvordan den fremtidige politiske organisation skal se ud.

10 Økonomiudvalget, Side 1560 Den politiske organisation vedrører spørgsmålene om hvilke opgaver der skal løses hvor og til en vis grad hvordan - i det politiske system. Der blev den 5. og den 25. marts afholdt to seminarer i et udvidet Økonomiudvalg med repræsentation af samtlige partier i Byrådet. På seminarerne blev disse spørgsmål drøftet. Drøftelsen fortsatte i Økonomiudvalget i april måned. Drøftelserne viste en bred enighed om følgende: Det er et klart ønske at den administrative organisation skal sikre en stærk koordinering og helhedstilgang til sagerne. Generelt skal ansvaret for en opgave samles i ét udvalg. Der er enighed om at hvert af de politiske udvalg skal betjenes af kun ét administrativt direktørområde. Økonomiudvalget er sidestillet med de stående udvalg (jf. Styrelsesloven), men er blot tillagt nogle særlige opgaver. Der er et klart ønske om at styrke Økonomiudvalget indholdsmæssigt. Der er enighed om, at Økonomiudvalget skal have en stærk, koordinerende funktion. Økonomiudvalgets strategiske ansvar for de tre p er personale, penge og planer fastholdes i den nye struktur. På dette grundlag præsenterede Kommunaldirektøren tre mulige modeller for Byrådet 11. juni: Modeller med henholdsvis 4, 5 og 6 stående udvalg udover Økonomiudvalget. Disse modeller og deres karakteristika blev skitseret i et notat der blev sendt ud til Byrådets medlemmer inden sommerferien. Modellerne havde en række fælles kendetegn: Uanset hvordan udvalgene skæres til vil der forekomme en række nye snitflader i sagsbehandlingen, som administrationen vil bestræbe sig på at minimere. Jo mere koordinering og helhedstilgang der er til en sag, når den startes, jo mindre betydning har disse snitflader. Den administrative organisation kan betjene en hvilken som helst af modellerne. Men den bedste udnyttelse af de administrative ressourcer sker ved størst muligt sammenfald mellem den administrative og den politiske organisation. Ansvaret for en kompleks opgave skal ligge i kun ét udvalg. Alle udvalg betjenes af kun ét administrativt direktørområde. Økonomiudvalget betjenes af den centrale stab. Det har ikke været et emne i de poliske drøftelser at ændre på Børne- & familieudvalget.

11 Økonomiudvalget, Side 1561 På baggrund af ovenstående peger Kommunaldirektøren på modellen med 4 stående udvalg udover Økonomiudvalget. Denne model har den mest simple kobling til den nye, administrative organisation og giver efter Direktionens opfattelse de bedste muligheder for at sikre en stærk koordinering og helhedstilgang til sagerne. Der er en rimelig balance mellem antallet af udvalg og antallet af sager, hvilket giver den bedst mulige udnyttelse af de administrative og politiske ressourcer. Modellen med 4 stående udvalg er med enkelte justeringer repeteret i vedlagte notat. Modellen med 4 stående udvalg er desuden skrevet ind i vedhæftede forslag til politisk styrelsesvedtægt for Haderslev Kommune. Økonomiske forhold Valget af udvalgsmodel kan påvirke størrelsen af de samlede udgifter forbundet med udvalgenes virksomhed. Juridiske aspekter Den kommunale styrelseslov bestemmer i 2, stk. 2, at de nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af kommunalbestyrelsen. Forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Loven rummer nærmere beskrivelser af Byrådets sammensætning og bestemmer i 17, at udvalgenes antal, sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Vederlagsforhold er særskilt reguleret ved bekg. nr af 19. december Procedure Behandling i Økonomiudvalget 17. august. Første Byrådsbehandling 27. august Anden Byrådsbehandling 24. september. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling, Byrådssekretariatet og Martin Aunsborg, Udviklingsafdelingen. Bilag Model med 4 stående udvalg samt Økonomiudvalg (804568) 1. udkast - Styrelsesvedtægt for Haderslev Kommune gældende fra (815886) Notat vedr. vederlag til udvalgsformænd m.fl. (816449)

12 Økonomiudvalget, Side 1562 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget indstiller forslaget til styrelsesvedtægt til Byrådets godkendelse, herunder anbefaler hvor mange medlemmer udvalgene skal have og hvilket vederlag der ydes til viceborgmesteren og udvalgsformændene. Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen udsættes Orientering om status på afstemning af statuskonti DINIPY / 08/33933 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Direktionen besluttede i mødet den 31. marts 2009, at der forsat vil være fokus på udestående opgaver i forbindelse med den igangværende afstemningsproces, og at Intern Service forelægger status på afstemning af statuskonti senest til mødet den 30. juni På den baggrund redegør Intern Service, Økonomiafdelingen, i vedlagte notat om status på afstemning af statuskonti for regnskab Ved sidste forelæggelse af status på afstemninger var 93% af samtlige statuskonti afstemt og planlagt afstemt i en kontinuerlig proces. På nuværende tidspunkt er 99% af statuskontiene afstemt. Revisionens stikprøver viser, at kvaliteten af afstemningerne er ikke tilfredsstillende i et sådant omfang, at det vil medføre en skærpet revisionsbemærkning til regnskab Kvaliteten er en del af det ledelsestilsyn, der er forudsat gennemført i serviceområderne. I henhold til Bilag 12 i principper for økonomistyring skal afstemningsarbejdet være undergivet intern kontrol i den enhed, der er ansvarlig for afstemningen. Den interne kontrol/ledelsestilsyn består bl.a. af kontrol af: at afstemningerne udarbejdes,

13 Økonomiudvalget, Side 1563 at opgaven og ansvaret er forstået, og at opfølgning foretages På trods af, at der har været fokus på afstemningsopgaven, kan det konstateres, at der ikke har været de nødvendige ressourcer til opgaveløsningen. For at sikre en løbende tilfredsstillende løsning af afstemningsopgaven samt for at højne kvaliteten i afstemningerne igangsættes følgende initiativer: Til Bilag 12 er en skabelon under udarbejdelse til hjælp til gennemførelse af ledelsestilsynet Der vil blive tilbudt yderligere uddannelsestilbud til såvel afstemningsansvarlige som ledere Der bliver taget initiativ til nedsættelse af en tværfaglig projektgruppe med fokus på afstemningsproceduren. Projektgruppen får bl.a. til opgave at vurdere antallet af statuskonti til det absolut nødvendige sammenholdt med hensynet til den mest hensigtsmæssige opgaveløsning Økonomiske forhold Byrådet godkendte den 29. januar 2009 afskrivninger på diverse statuskontis saldi fra regnskab Det har efterfølgende vist sig, at der er behov for en yderligere afskrivningssag, som vil blive forelagt ultimo Procedure Sagen forelægges Direktionen den 30. juni 2009 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Orientering om aktuelt stade for afstemninger af statuskonti for regnskab 2008 (779987) Indstilling Intern Service indstiller, at status på afstemning af statuskonti for regnskab 2008 tages til efterretning Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Erik Ancker, Leif Petersen

14 Økonomiudvalget, Side 1564 Der er i Direktionen enighed om og opbakning til prioritering af afstemningsopgaven på tværs af organisationen. Direktionen har samtidig forståelse for, at prioritering af opgaven indgår i den samlede prioritering af de mange prioriteringsmæssigt sideordnede opgaver, herunder opgaven med klargøring til ny administrativ organisation. Den samlede effekt afføder et voldsomt ressourcetræk på organisationen. Sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 17. august 2009 Status på afstemningsopgaven forelægges Økonomiudvalget til orientering. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget genoptager sagen i forbindelse med den kommende revisionsberetning Initiativer på baggrund af aktuelt økonomisk overblik i 2009 DIAMTU / 08/25511 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Borgmesteren har sammen med Direktionen gennemgået det aktuelle økonomiske overblik pr. ultimo juni 2009, og deraf fremgår en række økonomiske udfordringer, som tilsammen har et omfang, der nødvendiggør handlinger med henblik på at realisere overholdelse af budgettet for 2009 samt forbedre udgangspunktet for budget Bilag fremsendt pr. post fra Økonomiafdelingen, Kim Frandsen den 29. juli 2009, bedes medbragt. Indstilling Borgmesteren indstiller til udvalget, at det overblik over udvalgets økonomiske situation som serviceområdet har fremsendt til Direktionen drøftes og tages til efterretning at udvalget træffer beslutning om initiativer med økonomisk positiv effekt i 2009, og tiltagende effekt i efterfølgende år at der fokuseres særskilt på realiserbare

15 Økonomiudvalget, Side 1565 engangsindtægter/engangsreduktioner, der kan hjælpe til en minimering af den samlede udfordring i 2009 at udvalgets beslutninger forventes behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet i august måned Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkendte indstillingen, idet udvalgets initiativer beskrives i sag 805. Således kan et forventet resultat i 2009 på 10 mio. kr. medvirke til at imødegå udfordringerne i sag budgetkontrol 2009 på Økonomiudvalgets område DIAMTU / 08/25511 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der udarbejdes i alt 3 budgetkontroller. Den 2. budgetkontrol 2009, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2009, fremlægges i denne sag og består udelukkende af en beskrivelse af de aktuelle økonomiske udfordringer p.t. De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet, indarbejdes i budgetkontrollen af Intern Service. Procedure Materialet vedr. budgetkontrol pr. 30. juni 2009 på Økonomiudvalgets område er fremsendt til Intern Service. Materialet indgår i den samlede sag vedr. 2. budgetkontrol Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Bilag A - 2. budgetkontrol sammenfatning pr. fagudvalg - Økonomiudvalg (814201) Indstilling

16 Økonomiudvalget, Side 1566 Intern Service indstiller, at 2. budgetkontrol 2009 på Økonomiudvalgets område anbefales og indgår i den samlede sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkendte indstillingen budgetkontrol 2009 DIPEJU / 09/13940 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der udarbejdes 3 budgetkontroller. 2. budgetkontrol 2009, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2009, fremlægges i denne sag og består af DRIFT, FINANSIERING og TOTALOVERBLIK. Budgetkontrollens bevillingsmæssige tilretning omfatter lov- og cirkulæreprogrammet og midtvejsregulering på finansieringssiden, som følge af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, hvilket betyder at 2. budgetkontrol 2009 kan påvirke kassebeholdningen. Budgetkontrollen indeholder endvidere vurdering af fagudvalgenes aktuelle økonomiske udfordringer. Der vil til Økonomiudvalgets møde foreligge en opsamling på fagudvalgenes indstillinger om håndtering af de økonomiske udfordringer. Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet i overslagsårene vil indgå i budgetlægningen for Økonomiske forhold På baggrund af de tekniske korrektioner der er indarbejdet, medfører budgetkontrollen følgende korrektioner: Lov- og cirkulæreprogrammet betyder en udvidelse af den eksisterende driftsrammer på kr. i Finansieringssiden giver merindtægter til kommunen på kr. i 2009 fordelt med kr. på midtvejsreguleringen og

17 Økonomiudvalget, Side kr. på udbytte af salget af KMD A/S. Samlet set betyder 2. budgetkontrol en kassehenlæggelse på kr. i Disse beløb er ekskl. de af fagudvalgene anførte økonomiske udfordringer. For en orientering om fagudvalgenes aktuelle økonomiske udfordringer henvises til sammenfatningsnotatet, samt fagudvalgenes bidrag. Procedure Behandles i Direktionen den 11. august Behandles i Økonomiudvalget den 17. august Behandles i Byrådet den 27. august Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder på sagen. Bilag Bilagsmateriale til 2. budgetkontrol 2009 (814786) Indstilling Intern Service, Økonomi indstiller: at Direktionen anbefaler 2. budgetkontrol 2009 og bevillingspåtegningen til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

18 Økonomiudvalget, Side 1568 at Økonomiudvalget/ Byrådet behandler fagudvalgenes indstillinger vedr. de økonomiske udfordringer i 2009 Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales, idet det dog skal afklares, om puljepenge til særlige sociale udgifter skal tilgå henholdsvis Voksenservice/Børne- og Familieservice direkte eller via kassebeholdningen. Beslutning i Økonomiudvalget den at de økonomiske udfordringer på de lovbundne områder (inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering) afventer nye skøn ultimo august 2009 jf. den politisk godkendte metode. Til håndtering af aktuelle udfordringer på de lovbundne områder anbefales følgende strategiske delmål: Mer-/mindreudgifter på de lovbundne områder i indeværende år finansieres ved et midlertidigt træk/henlæggelse til kassen indenfor rammerne af den lovbestemte kassekreditregel. Efterregulering vil indgå ved midtvejsregulering året efter eller senest 2 år efter, som en del af økonomiaftalen. at de kendte udfordringer på pensionsforpligtelser fremstilles i en

19 Økonomiudvalget, Side 1569 særskilt enkeltsag at der i særskilt enkeltsag redegøres for 32 mio. kr. af de aktuelle udfordringer under Voksenudvalget. De 32 mio. kr. indregnes fremover i grundlaget for budgetlægningen for at der fra Økonomiudvalget tilføres 10 mio. kr. til kassen i forventet mindreforbrug på centrale puljer i 2009 at der fra Erhverv- og Kultur udvalget indstilles en flytning af rådighedsbeløb på 20 mio. kr. fra 2009 til 2010 på sted Isarena at fagudvalgene anmodes om at udarbejde løsninger på de økonomiske udfordringer, der ikke er besluttet særskilt i andre punkter på dagsordenen at der ønskes en budgetopfølgning på det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget, som fremsendes til Intern Service senest den 22. september Bevillingspåtegning til Byrådets behandling: TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Nettobeløb i kr. D Drift A Anlæg F Finansiering Tillægsbev. og effekt på overslagsår: Økonomiudvalget D ØK 610 Udvalget for Erhverv og Kultur D UEK 0 Udvalget for Teknik og Miljø D UTM 629 Udvalget for Børn og Familie D UBF 397 Arbejdsmarkedsudvalget D AU 452 Voksenudvalget D VU Sundhedsudvalget D SU 0 Beredskabskommissionen D BE 0 Økonomiudvlaget - centrale puljer ØK Finansiering via: Skatter F ØK 0 Genrelle tilskud F ØK Renter F ØK Optagne lån F ØK 0 Afdrag på lån F ØK 0 Balanceforsydninger F ØK IS-Arena A UEK Kassebeholdningen F angiver udgifter og - angiver indtægter

20 Økonomiudvalget, Side Budgetforslag DIBBCH / 09/20444 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ifølge den politisk godkendte tidsplan og budgetprocedure skal Økonomiudvalget i mødet den 17. august 2009 behandle totalbudgettet. Intern Service har opsamlet korrektioner i forhold til de budgetrammer som blev udmeldt den 13. maj 2009 i vedlagte notat. Endvidere vedlægges bilag 1-6, hvor bilag 1 omhandler Totaloverblikket i "Spil 2". Procedure Sagen behandles i Direktionens møde den 11. august 2009, samt i Økonomiudvalgets møde den 17. august Budgetlægningen forventes at følge tidsplanen. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er informationsansvarlig. Bilag Budgetnotat til Økonomiudvalget den 17. august 2009 (814399) BILAG 1: Spil 2 til budget til Økonomiudvalget den 17. august 2009 (814571) BILAG 2: Ansøgning om tilskud efter 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner i hele landet (814573) BILAG 3: Regulering budget 2010 efterskoler og private grundskoler (814529) BILAG 4: Ansøgning om låneadgang fra Den ordinære lånepulje (814574) BILAG 5: Ansøgning om låneadgang målrettet skoleinvesteringer (814575) BILAG 6: Ansøgning om låneadgang fra lånepuljen til investeringer på kvalitetsfondsområderne (814576) Indstilling Intern Service indstiller at totaloversigten "Spil 2" anvendes som grundlag for det videre budgetarbejde.

21 Økonomiudvalget, Side 1571 Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Leif Petersen Anbefales. Med henblik på at sikre balance i økonomien aktuelt og fremadrettet udarbejder Intern Service perspektiv- og handlingsplan til forelæggelse i Økonomiudvalgets behandling af sagen den 17. august Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede: at godkende ændringerne indarbejdet i SPIL 2 at indarbejde korrektioner til fagudvalgenes driftsbudgetter jf. sag 811, 812, 814 og 829 at indarbejde yderligere 20 mio. kr. til anlæg jf. flytning fra 2009 til 2010 jf. sag 806 at primobeholdningen 2010 korrigeres med -7 mio. jf. beslutninger vedr at Turn-around effektiviseringspuljen på drift på -43,466 mio. kr. i hvert af årene nulstilles at ovenstående indarbejdes i SPIL 3 der danner grundlag for det videre budgetarbejde 808. Befolkningsprognose DIMAUN / 08/41054 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder fra 2009 frem til Befolkningsprognosen er udarbejdet i samarbejde med Cowi. Den bruges som et planlægningsværktøj for administrationen blandt

22 Økonomiudvalget, Side 1572 andet på skoleområdet. Prognosen viser, at folketallet ventes at falde fra personer i 2009 til personer i Dette svarer til en nedgang i folketallet på 636 personer eller 1,1% over de 12 år. Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene I denne periode har der til en start været år med tilbagegang i indbyggertallet, men de seneste tre år har Haderslev Kommune oplevet en stigning i folketallet. Væksten er skabt via en positiv flyttebalance og med forventningerne om en forholdsvist stabil boligudbygning ventes det, at de nye boliger også fremover vil medvirke til en positiv flyttebalance frem til Undtagelsen er dog 2009 hvor der ventes en negativ flyttebalance som følge af at der opføres relativt få nye boliger. Den almindelige aldersudvikling vil føre til forandringer i befolkningens alderssammensætning. Forholdsvis store generationer er på vej op i de ældste aldersgrupper og derved vil antallet af døde stige. Omvendt vil små årgange slå igennem på størrelserne af andre aldersgrupper. Antallet af fødedygtige kvinder vil falde markant i løbet af prognoseperioden - dels på grund af små årgange, der kommer op i den fødedygtige alder og dels på grund af fraflytning. Med færre fødedygtige kvinder vil antallet af nyfødte falde. Antallet af nyfødte ventes i alle prognoseår at ligge under antallet af døde og der vil således hvert år være et såkaldt fødselsunderskud. Alt i alt tager prognosen således udgangspunkt i, at der generelt vil være et tilflytningsoverskud men samtidig et (stigende) fødselsunderskud. Fødselsunderskuddet ventes generelt at overgå tilflytningsoverskuddet hvilket betyder, at folketallet ventes at falde frem til Befolkningsprognosen udsendes i trykt udgave til Byrådets medlemmer. Det supplerende notat, der er omtalt i Direktionens beslutning (nedenfor) vedlægges som indstik i prognosen. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 4. august, i Økonomiudvalget den 17. august og i Byrådet den 27. august Tovholder/informationsansvarlig Martin Aunsborg, Udviklingsafdelingen Indstilling Intern Service indstiller

23 Økonomiudvalget, Side 1573 at befolkningsprognosen tages til efterretning Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Erik Ancker Direktionen henleder opmærksomheden på, at den nuværende skolestruktur ikke er afspejlet i den foreliggende prognose. Derfor udarbejder Intern Service i forening med Børne- og Familieservice et supplerende notat vedrørende dette forhold, forinden sagen fremsendes til politisk behandling. Direktionen har fokus på fremtidig anvendelse af kvalitative tildelingsmodeller for ressourcer til serviceområderne blandt andet med baggrund i befolkningsprognosen. Direktionen anmoder, Intern Service om at udarbejde oplæg for en kvalitativ tildelingsmodel til brug for budgetlægningen for budgetår Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen om prognosen med tilhørende notater til efterretning og fremsender materialet til Byrådets orientering Campus Haderslev ansøgning til visionspuljen DICLDA / 08/26937 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forsommeren 2008 rettede bestyrelserne og ledelserne for Haderslev Handelsskole og Haderslev Katedralskole i fællesskab henvendelse til Haderslev Kommune omkring en projekt-ide: Campus Haderslev. Idegrundlaget bag Campus Haderslev har rod i et ønske om at skabe optimale rammer om et attraktivt, stærkt og fremtidssikret studie- og undervisningsmiljø i Haderslev Kommune. Et studie- og undervisningsmiljø, der som fundament tager afsæt i de muligheder, der allerede i dag eksisterer på undervisningsområdet i Haderslev Kommune. Ideen er således fysisk at sammenlægge de forskellige undervisningsinstitutioner for at opnå en række synergieffekter mellem de forskellige uddannelses- og studieretninger. Eksempelvis.

24 Økonomiudvalget, Side 1574 fælles auditorium og undervisningsfaciliteter Idrætsfaciliteter - sundhedstilbud. Kunst og medier Nye kombinationer af uddannelser Nye efteruddannelsestilbud etablering af et Uddannelsesudviklingscenter Kollegium/boliger Hotel/kontorhotel Detailhandel Studievejledning Fælles kantine/restaurant Hvorfor Campus Haderslev? Såvel Haderslev Handelsskole som Haderslev Katedralskole ser fordele i en fysisk sammenlægning. Indenfor en fælles ramme vil der kunne etableres et udviklingsorienteret, fremtidssikret og konkurrencedygtigt uddannelsestilbud. Et andet forhold i denne sammenhæng er, at Haderslev Katedralskole oplever pladsproblemer og i et vist omfang utidssvarende rammer på de eksisterende lokaliteter. Præsentation af ideen På et møde den 30. marts blev Borgmester HP Geil præsenteret for ideen om Campus Haderslev. Borgmesteren udviste stor positiv interesse for Campus Haderslev ideen. Han pointerede, at idegrundlaget fortjente en mere omfattende og helhedsorienteret beskrivelse, hvor der var taget stilling til eksempelvis mulige scenarier omkring den fysiske placering, finansiering, synergieffekter og udviklingsmulighederne i et nybyggeri med fokus på multifunktionalitet, anvendelsesformål for de eksisterende bygninger, forholdet til den eksisterende kommuneplan etc. Ide-, visions- og projektbeskrivelse. For at skabe og kvalificere en optimal ide-, visions- og projektbeskrivelsesproces bør der inddrages en ekstern ekspert/projekt- og procesleder, der kan være den objektive, kreative, udfordrende og provokerende kraft i forhold til de lokale interessenter og Haderslev Kommunes egne politikere og medarbejdere. Via inddragelse af ekstern bistand vil projektet kunne få den rigtige flyvehøjde og kunne trække yderligere på ekspertbestand i konsulentens bagland. Der bør således afsættes en ramme på kr ,- fra Haderslev Kommunes visionspulje til dette formål. Økonomiske forhold Ansøgning til Haderslev Kommunes visionspulje om kr ,- til en samlet visions- og projektbeskrivelse af Campus Haderslev ideen.

25 Økonomiudvalget, Side 1575 Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen og Claus Dall Bilag Notat om Campus Haderslev (815093) Indstilling Erhverv & Kulturservice indstiller, at der bevilges kr ,- fra Haderslev Kommunes visionspulje mhp. en samlet ide-, visions- og projektbeskrivelse af Campus Haderslev ideen. Beslutning i Økonomiudvalget den Visionspuljen er nulstillet på baggrund af Byrådets behandling af helhedsprioritering af anlæg for Den ønskede bevilling på kr. til Campus Haderslev bør indgå i budgetlægningen for og prioriteres i en helhed. Gunnar Nielsen kan ikke anbefale projektet på grund af kommunens aktuelle økonomiske situation Orientering omkring den enstrengede beskæftigelsesindsats DILONO / 08/44777 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Folketinget godkendte d. 29. maj 2009 lovforslaget omkring den enstrengede beskæftigelsesindsats. For stemte Venstre, Dansk Folkeparti, Konservativ og Liberal Alliance, mens Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten stemte imod. Loven medfører, at kommunerne overtager ansvaret og beskæftigelsesindsatsen for både de forsikrede og ikke forsikrede ledige. Jobcentrene bliver dermed pr. 1. august 2009 udelukkende kommunale. De opgaver der nu tillægges jobcenteret er nye i kommunalt regi, men har i høj grad været varetaget i Jobcenteret men

26 Økonomiudvalget, Side 1576 af den statslige del. Der har været nedsat en arbejdsgruppe i Arbejdsmarkedsservice, der løbende har fulgt arbejdet omkring den enstrengede beskæftigelsesindsats og det er vurderingen, at denne del ikke giver anledning til større praktiske ændringer, da den enkelte medarbejder bibeholder sine opgaver. Den administrative del omkring virksomhedsoverdragelsen varetages hovedsageligt af Løn og Personale. Der vil i foråret 2010 blive indkøbt et IT-system, så det fremadrettet er ensartede IT-systemer, der håndterer såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige. Dette forventes ikke at give anledning til problemer, da Arbejdsmarkedsstyrelsen klart har meldt ud, at ITsystemet for de forsikrede ledige vil blive bibeholdt indtil der er udviklet en holdbar IT-løsning. Medialogic er i gang med dette arbejde. Det vurderes, at et nyt system vil koste kr. årligt i løbende driftsudgifter, samt kr. i implementeringsudgifter, hvilket indarbejdes i budgetforslag Hertil kommer arbejdstimer. Loven medfører desuden en ændring i sammensætningen af LBR. Hvor Byrådet hidtil har skulle udpege 1 medlem frit mellem sine medlemmer, er denne plads fremover øremærket borgmesteren. Borgmesteren kan alternativt udpege formanden for det udvalg, der varetager beskæftigelsesindsatsen. Yderligere medfører loven, at borgmesteren, alternativt udvalgsformanden er født formand for LBR. Det betyder i Haderslev Kommune rent praktisk, at LBR skal rekonstituere sig i førstkommende møde efter 1. august Borgmesteren skal desuden beslutte, hvorvidt han ønsker at varetage formandsposten eller om denne skal varetages af formanden for Arbejdsmarkedsudvalget. Hvis borgmesteren vælger selv at varetage denne post, vil formanden for Arbejdsmarkedsudvalget skulle udtræde af LBR. Etableringen af den enstrengede beskæftigelsesindsats vil ikke få nogen praktisk betydning for den enkelte borger eller virksomhed. For ikke at skabe unødig forvirring blandt borgere og virksomhed, har arbejdsgruppen besluttet, at der ikke skal informeres særskilt til borgerne. A-kasserne og de faglige organisationer er løbende blevet informeret via diverse samarbejdsfora. I forbindelse med en interessentanalyse, som LBR foretager i august 2009, vil der blive orienteret heromkring på et informationsmøde. Økonomiske forhold Med beslutningen omkring den enstrengede beskæftigelsesindsats overtaget kommunerne også det økonomiske ansvar for beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige. Der vil være en overgangsperiode fra 1. august til den 31. december 2009, som svarer til den økonomistyringsmodel som pilotjobcentrene har arbejdet under. Her vil vi få den bevilling, som den statslige del af jobcentret har fået hidtil. Det vil sige den bevilling, som passer til den hidtidige udgift.

27 Økonomiudvalget, Side 1577 Bevillingerne til administrative udgifter(løn og øvrig drift) samt bevillingerne til den aktive beskæftigelsesindsats bliver udbetalt som tilskud til jobcentrene. Der er endnu ikke modtaget oversigt fra arbejdsmarkedsstyrelsen over beløbets størrelse, da forhandlingerne mellem KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen endnu ikke er afsluttet. Fra 1. januar 2010 overføres alle bevillinger vedr. beskæftigelsesindsatsen, hvorefter kommunernes udgifter til aktivering af forsikrede ledige, dagpengeudgifterne, fremadrettet kompenseres gennem statsrefusion og særligt beskæftigelsestilskud. Bevilling til administration sker igennem bloktilskuddet via DUTprincippet (bloktilskudsnøglen). De administrative udgifter og den aktive beskæftigelsesindsats vil i overgangsperioden bliver dækket med 100 % statsrefusion, dog gælder det stadig, at den udmeldte bevillingsramme skal overholdes. Der vil være regnskabsafslutning pr. 31. juli 2009, og restafregning af refusioner, og eventuelt mindre forbrug skal tilbagebetales til staten. Bevillingen til administrationsudgifter(løn og øvrig drift) er tilskuddet endeligt og skal ikke tilbagebetales til staten. Procedure Sagen oversendes til Borgmesteren med henblik på afgørelse af, om borgmesteren selv vil være formand for LBR eller overlade formandsposten til formanden for Arbejdsmarkedsudvalget. Bilag Oversigt over lovforslag (774991) Orienteringsbrev overgangsmodel for økonomisk adm. (775715) Kommunaløkonomisk Nyhedsbrev (775722) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning. Supplerende sagsfremstilling: Siden behandlingen af sagen i Arbejdsmarkedsudvalget er der udsendt en orienteringsskrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at bestemmelsen omkring formandsposten først får virkning

28 Økonomiudvalget, Side 1578 fra 1. januar Det er altså en ændring i forhold til det, som Arbejdsmarkedsstyrelsen tidligere har oplyst, og har den konsekvens, at den nuværende formand for LBR fortsætter sit virke indtil 31. december 2009 hvorefter enten borgmester eller udvalgsformand overtager formandsposten. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning Opnormering i Arbejdsmarkedsservice DIPELE / 09/12646 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsservice gennemførte i sommeren 2008 effektanalyser på hele serviceområdet. Det skete på baggrund af de store budgetoverskridelser på området og medførte en større personalereduktion, bl.a. i Jobcenteret, på 28 stillinger. Til grund for vurderingen af nednormeringen lå bl.a. analyser af sagstal sammenholdt med analyser fra andre lignende kommuner. Der er imidlertid sket en stor ændring på området som følge af finanskrisen og den generelle konjunkturudvikling. Dette har medført et stærkt stigende sagstal indenfor såvel kontanthjælp som på sygedagpengeområdet. Hvor vi i sommeren 2008 havde omkring 620 dagpengesager, har vi nu over 900 sager. Der har især været en stor stigning i sagerne over 52 uger, hvor der ingen refusion er. Også på kontanthjælpsområdet lå sagstallet i sommeren 2008 på ca. 650, mens det i april var oppe over 950. Den samme stigning gør sig også gældende på andre områder. Det øgede pres på sagsbehandlerne har bevirket, at der er flere medarbejdere, der enten er blevet ramt af stress eller har været meget tæt på. Samtidig har de sværere og sværere ved at overholde de lovgivningsmæssige krav bl.a. omkring afholdelse af jobsamtaler, rettidighed, aktivering mv. Dette har en direkte refusionsmæssig konsekvens, da Haderslev Kommune mister refusionen i disse sager. Udover den økonomiske konsekvens har det store konsekvenser for sagsbehandlerne, der dagligt skal leve med, at de ikke kan følge med i forhold til deres opgaver, og at de igen og igen må gå på kompromis med deres faglighed. Den store stigning i antallet af sager har ikke været mulig at forudse, og det er

29 Økonomiudvalget, Side 1579 endnu uvist, hvordan det udvikler sig. Én ting ligger dog fast; der er ikke udsigt til, at sagstallet falder igen foreløbigt. I april 2009 har det været nødvendigt at ansætte 4 vikarer i hver 3 måneder. Udgiften hertil har været afholdt indenfor egen ramme. Det har allerede nu vist sig, at dette ikke er tilstrækkeligt, men at det i stedet er nødvendigt med en generel opnormering, hvis sagerne skal løses fagligt og lovgivningsmæssigt tilfredsstillende. Det skal undgås, at flere sygemeldes grundet arbejdspresset, og det samtidig skal sikres, at der ikke mistes unødig refusion. En dagpengesag over 52 uger ugentligt koster ca kr./borger. Beløbet er rent kommunalt finansieret. En sagsbehandler i dagpengeteamet har ca. 40 sager. Det er ikke længere muligt at afholde udgiften indenfor egen ramme. Beskæftigelseslovgivningen er i stigende grad præget af tidsfrister, der skal overholdes for ikke at miste retten til statsrefusion. Med et alt for højt sagstal bliver beskæftigelsesindsatsen i højere grad præget af disse frister for bare at kunne følge med, frem for at være præget af faglighed og fokus på at få borgeren tilbage til arbejdsmarkedet. Det er et faktum, at jo længere en person er væk fra arbejdsmarkedet uanset om det skyldes sygdom eller arbejdsløshed jo sværere er det at blive integreret igen. Herudover giver det borgeren en dårlige sagsbehandling og dermed ringere service. Hertil kommer det personalemæssige arbejdspres, der på nuværende tidspunkt ikke vurderes at være tilfredsstillinde. Det øgede sagstal har også betydet et øget sagspres på lægekonsulenterne. Det medfører, at der ophobes en sagspukkel, og lægekonsulenterne kommer til at virke som en flaskehals, hvilket i sidste ende forlænger sagsbehandlingstiden og dermed den kommunale udgift og forringelse af servicen overfor borgere. Borgere, der i forvejen befinder sig i en skrøbelig situation. Arbejdsmarkedsservice vurderer, at det er nødvendigt med tillægsbevilling på kr. i 2009 samt kr. i 2010 og frem, svarede til en opnormering på 4 fuldtids beskæftigelsessagsbehandlere og på 10 timer ugentligt til en lægekonsulent. Som nævnt ovenfor er der af egen ramme afholdt omkostninger for 4 vikariater fra april til juni. Opnormeringen ønskes pr. 1. august Hvis ikke tillægsbevillingen godkendes, vil det medføre en forringelse af nuværende serviceniveau, ligesom det må forventes, at sagsbehandlingen ikke i alle henseender kan leve op til lovens krav. Såfremt der skal peges på alternativ finansiering og beløbet skal finansieres indenfor egen ramme, vil der skulle ske afskedigelser andre steder indenfor Serviceområdet svarende til lønsummen. Dette kan ikke anbefales, da det vil medføre, at andre opgaver ikke vil kunne løses fremadrettet.

30 Økonomiudvalget, Side 1580 Økonomiske forhold Det er beregnet at være nødvendigt med en tillægsbevilling på i alt kr. i 2009 og jr. i 2010 og overslagsårene inkl. pension og øvrige personalerelaterede udgifter. Dette svarer til 4 fuldtidsbeskæftigelsessagsbehandlere og 10 timer ugentligt til. Beløbet kan ikke finansieres indenfor egen ramme, jf. ovenfor. TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Nettobeløb i kr. D Drift Tillægsbev. og effekt på overslagsår: A Anlæg F Finansiering Beskæftigelsessagsbehandlere D Lægekonsulent D Finansiering via: Kassebeholdningen F Juridiske aspekter Med det nuværende sagstal og den nuværende normering, er det ikke muligt at opfylde samtlige krav i beskæftigelseslovgivningen, hvilket bl.a. medfører manglende statsrefusion. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 16. juni, i Arbejdsmarkedsudvalget d. 29. juni, i Økonomiudvalget den 17. august og i Byrådet den 27. august Indstilling Arbejdsmarkedsservice, v. konst. direktør, Helge Gellert, indstiller: at bevillingspåtegningen godkendes Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Ingen Sagen udsat til behandling i Direktionen den 23. juni 2009.

31 Økonomiudvalget, Side 1581 Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Ingen Direktionen anbefaler, at sagen genoptages til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Afbud/fraværende: Allan Emiliussen Indstillingen anbefales godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Ansøgning om tillægsbevilling som følge af lovændring DIHEBU / 08/31193 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Folketinget har den 19. maj 2009 vedtaget en lov som medfører, at plejehjemsbeboere fra 1. juli 2009 er maksimalt må betale 3000 kr. pr. måned for en fuldkost. Økonomiske forhold Lovændringen medfører et indtægtstab på 680 kr. pr. måned pr. beboer, svarende til 2,04 mio. kr. i 2009 og 4,08 mio. kr. i 2010 og fremover. Kommunen kompenseres i 2009 med kr. over bloktilskuddet, og i 2010 og fremover med 1,24 mio. kr. Der mangler således 1,42 mio. kr. i 2009 og 2,84 mio. kr. i 2010 og fremover, som ikke kan finansieres af Voksenudvalgets øvrige driftsmidler. Sundhedsmæssige forhold Den nuværende kvalitetsstandard for madservice fastholdes. Procedure Sagen forelægges Direktionen forinden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 29-06-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:05 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 15-06-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 03-09-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Markvard Hovmøller Fraværende: Peter Chr. Jacobsen deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Thies Mathiasen Fraværende:

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup #split# Referat Styringsdialogmøde mellem Boligforeningen PM og Brønderslev Kommune Side: 1 Journalnr.: 27.42.00-G01-1-14 Mødedato : 29-09-2014 Deltagere : Fra Boligforeningen PM: Forretningsfører Anna

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:08 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen forlod mødet kl. 13.30 efter behandlingen af

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget 168

Boligselskabet Rosenvænget 168 Boligselskabet Rosenvænget 168 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 2. marts 2010 kl.17.00 i regionskontorets mødelokale, Torvet 6, kælderen, 3600 Frederikssund 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere