Andelsboligforeningen Jæger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Jæger"

Transkript

1 . Grothen & perregaard RevisionsaktiescIskab, Stsau toriserede revisorer Tilsluttet Grant Thornton Internional ~ Andelsboligforeningen Jæger Jægersborggade 20, kld København N Årsregnskab for perioden 1. august juli 1994 Stockholmsgade 45 Postboks København ø Telefon <I, Telefax il A/S reg. nr

2 1. Oplysning om anvendt regnskabspraksis Generelle bemærkninger Resultopgørelsen og balancen er opstillet efter driftsøkonomiske principper og med udgangspunkt i årsregnskabslovens bestemmelser. Resultopgørelsen Boligafgift omfter indtægter ved udlejning af beboelseslejemål og erhvervslejemål samt indtægter vedrørende boligafgift for andelshavere. Boligafgiften indtægtsføres på forfaldstidspunktet. Driftsudgifter indeholder bl.a. ejendomsskter, forbrugsafgifter, administrionshonorar, vedligeholdelse og forsikringer m.v. Indvendig og udvendig vedligeholdelse udgiftsføres i takt med afholdelsen af de faktiske udgifter. Da det er hensigten opretholde ejendommenes værdi gennem løbende vedligeholdelse, foretages der ikke afskrivning herpå. Finansielle poster indeholder prioritetsrenter. Der foretages periodisering heraf. Sk. Der er ikke beregnet sk af årets result. Balancen Anlægsaktiver Ejendommene optages til anskaffelsespris. Der foretages ikke afskrivning jf. ovenfor. Omsætningsaktiver Tilgodehavender omfter tilgodehavende leje m.v. Tilgodehavender optages generelt på basis af en individuel vurdering. Gæld Gæld optages til pålydende værdi.

3 2. Resultopgørelse for tiden 1. august juli Note 1 2 Boligafgift øvrigeindtægter Skter og afgifter Administrionsudgifter Vedligeholdelsesudgifter Fremmedassistance Øvrige driftsudgifter Result før finansielle poster Finansielleindtægter Finansielleudgifter Årets result

4 ' 3. Balance 31. juli Note 9 Aktiver Ejendommene Merielle anlægsaktiver i alt / Tilgodehavender Andretilgodehavender Udlægtil byfornyelse Forudbetalteomkostninger Likvidemidler Omsætningsaktiver i alt v II ,J I j Aktiver i alt Passiver 14 Andelskapital , J Prioritetsgæld Banklån Gårdlån Deposita Langfristetgæld I / v J Leverandøreraf varerog tjenesteydelser Kassekredit Andengæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld Gæld i alt...., Passiver i alt......, Eventualforpligtelser

5 4. Noter til resultopgørelse og balance Note 1 - Boligafgift Boligafgift - andelshavere Husleje- beboelseslejere Husleje - erhvervslejere Note 2 - øvrige indtægter Ventelistegebyr Fremlejeprovision Overdragelsesgebyr Medstiftergebyr ' Sponsorindtægter Hundeafgift Diverse indtægter Note 3 - Administrionsudgifter Administrionshonorar,almindeligt Administrion,betalttil boet for perioden1. august- 30. september Honorari forbindelsemedfremleje Honorari forbindelse'medoverdragelse Honorari forbindelsemedrykkergebyr Honorari forbindelsemedventeliste Honorari forbindelsemeddiverse Honorari forbindelsemedvagtordning Tilsynshonorar,byfornyelse Bogførings- og regnskabsmæssigassistance Portorefusiontil administror Kontorartikler, telefon, porto m.v Note 4 - VedIigeholdelsesudgift~r AC Ejendomsserviceinel.rengøringaf trapper Ejendomsservice,betalt til boet for perioden1. august- 30. september Ejendomsservice,nedrivning Gårdanlæg Vejanlæg Glarmester Elektriker Snedker/tømrer VVS... Transport:

6 5. Noter til resultopgørelse og balance Note 4 - Vedligeholdelsesudgifter, forts Transport: Kloakmester Maler Murer L..åsesmed... Tagdækker Småanskaffelser, elpærer m.v. """"""""""""""""""""" Indvendig vedligeholdelse, lejere Note 5 - Fremmed assistance EDB-bistand Revision Regnskabs-og rådgivningsmæssigassistancem.v Note 6 - øvrige driftsudgifter Forsikringinel.brandbidrag El... Renovion Anskaffelse,driftsmidler Fremvisningaf lejligheder Tab på lejere Incassoomkostninger... Mangelafhjælpningm.v.... Beboerinformion, Jægerposten, tryksager Uddeling af Jægerposten... Møder Pressemøde Fastelavnsfesten Kontingent,ABF... Aviser,telefonm.v.... Transportomkostninger Stiftelsesomkostninger Note 7 - Finansielle indtægter Renter, Grundejernes Investeringsfond 18b... Renter, aftaleindskud Renter af udlæg til byfornyelse, beregnet

7 6. Noter til resultopgørelse og balance Note 8 - Finansielle udgifter Prioritetsrenter Banklånsrenter Gårdlånsrenter Kassekreditrenter Bankgebyrer m.v Note 9 - ~endommene Ejendommeneomftermr.nr.1810, 1811, 1812,.1813, 1814, 1815, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1828,1829, 1830, 1831, 1833, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841og Købesumifølgeskøde Overtaget indvendig vedligeholdelse, Grundejernes Investeringsfond, deposita m.v. "'" Overtagetgæld udenforkøbesummen Diversegebyrer,stempelomkostninger Advokhonorar Offentlig ejendomsvurdering 1. januar 1994 udgør kr Note 10.- Tilgodehavender Tilgodehavendeboligafgiftog husleje Note 11 - Andre tilgodehavender Tilgodehavende hos andelshavere Mellemregning med Stig Hansen Tilgodehavende hos bestyrelsen Tilgodehavende vedrørende udbetaling fra Grundejernes Investeringsfond Forsikringserstning " { 5.107J / Note 12 - Udlæg til byfornyelse Arkitektgruppen København Svampeundersøgelscr Anskaffelse af nøglefræsemaskine Forrentning,udlægbyfornyelse, beregnet

8 7. Noter til resultopgørelse og balance Note 13 - Likvide midler Indestående, Grundejemes Investeringsfond 18b... Kassebeholdning o. o... oo.. ooo... ooo.... o.. o Note 14 - Andelskapital Andelsindskud fra medstiftere m2 a Regulering som følge af medstifteres salg af andel m.v., m2 a Andelsindskud, øvrige, m2 cl Årets result 00.. o o o Andelsværdien kan opgøres således i henhold til Lov om andelsboiigforeninger og andre boligfællesskaber, 5, stk. 2, litra C: Andelskapital ifølge årsregnskabet o... Regulering, ejendomme til kontant ejendomsværdi.... o Regulering af prioritetsgæld til kursværdi o :667 Andelsværdien pr. m2 udgør på basis af m2 boligareal og m2 erhverv eller i alt m2herefter Note 15 - Leverandører af varer og tjenesteydelser Grothen & Perregaard, Revisionsaktieselskab K.E. Toft-Hansen ApS E.C. VVS & E.L. Produktion NS """""""""""""""" Peter Beck, nedrivningsentrepren\jf..,. MultiTeam, gulvfagmand Holbæk Container Renholdningsselskabet af 1898 """""""""""""""""""'" Binau's Useservice,... Malerfirmaet Palle Svendsen Kaj Have Clausen Eftf. ApS, Aut. kloakmester

9 8. Noter til resultopgørelse og balance Note 16- Anden gæld Mellemregning,andelshaverei forbindelsemed overtagelse Gæld,fraflyttede Gældvedrørenderefusionsopgørelse Skyldigstempelomkostning,ejerpantebrev An.dengæld / J 22.8ZzI Note 17- Periodeafgrænsningsposter Beregnedeprioritetsrenter Beregnethensættelse,GrundejernesInvesteringsfond, 18b... Beregnetejendomssk Beregnetgårdvedligeholdelse Beregnetgårdlånsrenter Beregnederentervedrørendekassekredit,anlægslån j J ( Note 18 - Eventualforpligtelser I forbindelse med andelsboligforeningens salg af lejligheder er der pr. 31. juli 1994 afgivet kautionserklæringer for i alt kr overfor pengeinstitutter til sikkerhed for lån til køb af andele. Kautionserklæringer er hovedsageligt afgivet som beløbsbegrænset selvskj'ldnerkaution. Enkelte erklæringer hæfter yderligere for forfaldne renter således, forpli~elserne ved eventuel misligholdelse kan overstige kr For udlejede lejligheder henstår kr på konto for indvendig vedligeholdelse, jf. Lejeloven 22. Beløbet forfalder til betaling ved udførelse af eventuel indvendig vedligeholdelse så som hvidtning, tapetsering og andre lignende udgifter i de udlejede lejligheder. Udover pantehæfteise for prioritetsgæld er der efter regnskabsårets udløb tinglyst ejerpantebrev, nom til sikkerhed for mellemværende med Unibank NS. Medlemmerne af andelsboligforeningen hæfter, jf. vedtægternes 5, personligt og solidarisk for pantegæld samt for mellemværende med Unibank NS.

10 9. Administrors Regnskabserklæring Som administror for Andelsboligforeningen Jæger skal jeg erklære følgende vedrørende årsregnskab for, udvisende overskud på kr ,- : alle forhold af økonomisk betydning for foreningen er kommet til udtryk i regnskabe~, således dette fremtræder som et fuldstændigt grundlag for bedømmelse af foreningens aktiver og passiver, der ikke er rejst retssager, eller andre krav, som har væsentlig betydning for bedømmelsen af foreningens økonomiske stilling, alle udgifter vedrørende væsentlige reparions- og vedligeholdelsesarbejder afholdt i og nyanskaffelser m.v. i er medtaget og enten betalt inden regnskabsårets udløb eller opført som skyldige omkostninger, der for foreningen er tegnet de lovpligtige forsikringer, og foreningen anses for være forsikret i rimeligt og nødvendigt omfang, der ikke efter 31/ er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelsen af foreningens økonomiske stilling, jeg for udført arbejde h.1rfaktureret foreningl. J,llcd~s: 1) Berigtigelse af foreningens ejendomskøb kr ,- med tillæg af moms. Takstmæssigt salær ville udgøre kr ,- med tillæg af moms. 2) Basisadministrion er udført for kr ,- i henhold til oprindeligt tilbud, i tilknytning hertil er der udbe~t portogodtgørelse med kr ,-. 3) Ekstraydelser vedrørende udstedelse af andelsbeviser, køb og salg af lejligheder, fremleje, venteliste og rykker-procedure er faktureret med kr ,-. Gebyret på de enkelte ydelser er alle fasts af bestyrelsen. 4) Yderligere er der faktureret kr ,- som betaling for en vagtordning på døgnbasis efter ønske fra bestyrelsen. 5) For merarbejde i forbindelse med byfomyelsesprojekt på kr. 8,9 mill. er der efter forudgående aftale med bestyrelsen faktureret kr ,-. 6) For øvrige ekstraydelser er der intet faktureret. Jeg bemærker kr ,- af det samlede honorar, er udbetalt til bestyrelsesmedlemmer for medvirken til arbejdets udførelse. Jægersborggade den 1. november 1994 ~-.~ /,-:-J Sti~ ansen~

11 .' 10. København, den 1. november 1994 ~r J / LARS~ IiaArf/t~ MARTIN ROSENDAL JENSEN (formand) /-- --/ll~/.~~_,--i.,~-~ '~_/' IBEN TROUE -. o_o Bestyrelse AJJJn/ta~ / MIQIAEL BOSNACK,I ~ æri~~j ~~~$~ HENRIK JUST RASMUSSEN :L~~/~7 / (../ /'-- '7Y -"/--(/"- ;/ Al{DER~ c:/#~~ K1M~ t'-'// OLSE~; ~i7.\ R?;I! /:"'/ /,- / / /1 A0 /,/ - / /0/ z"/. // / vt t.' «;,. Revisionspå tegning Vi har revideret årsregnskab et for med noterne 1-18 for Andelsboligforeningen Jæger. Ansvaret for årsregnskab et påhviler andelsboligforeningens ledelse. Uafhængigt deraf er det vort ansvar på baggrund af revisionen udtrykke vor mening om årsregnskab et. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og har omftet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Da foreningen i regnskabsåret har gennemgået opstartsvanskeligheder og personaleudskiftninger, har bogføringsloven og tilhørende bekendtgørelse ikke været overholdt i starten af regnskabsperioden. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og giver, til trods for ovenstående bemærkninger, efter vor opftelse et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultet. København, den 1. november 1994 Grothen & Perregaard Revisionsak.-tieselskab pvjlwb 6241S41\r.2

~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ

~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ ~~(11] [/(11] M~D@~@mJ~@mJ Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Andelsboligforeningen Jæger Jægersborggade 20, kld., 2200 København N. Årsregnskab for perioden 1. august 1996-31. juli 1997 (4. regnskabsår)

Læs mere

~~~ K Medlem"I Kreston lillerr~a"c'," GENPART. BGC.Revision ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. AUGUST 1997-31.

~~~ K MedlemI Kreston lillerr~ac', GENPART. BGC.Revision ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. AUGUST 1997-31. GENPART ~~~ BGC.Revision ANDELSBLIGFRENINGEN JÆGER JÆGERSBRGGADE 32-34 ST. 2200 KØBENHAVN N ÅRSREGNSKAB FR PERIDEN 1. AUGUST 1997-31. JULI 1998 (5. REGNSKABSÅR) K Medlem"I Kreston lillerr~a"c'," INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

08 ~A~~~~R~E~~ ~V~i~;~TN!:~L~~

08 ~A~~~~R~E~~ ~V~i~;~TN!:~L~~ ~ 08 ~A~~~~R~E~~ ~V~i~;~TN!:~L~~ ØRNEVEJ 2 4600 CVR-NR 25542851 E-mail revisorgaarden@rg-koegedk TELEFAX 56 64 05 25 TELEFN 56 64 05 00 CVR nr. 18 19 05 91 Andelsboligforeningen Jæger Jægersborggade 32-34

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Solgården,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby

Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby ÅRSRAPPORT FOR 1.7.2005-30.6.2006 3. regnskabsår CVR. Nr.: 27 14 09 20 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. Årsregnskab 2009 16. Regnskabsår

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. Årsregnskab 2009 16. Regnskabsår Jægersborggade 34 DK 2200 København N CVR-nr. 18190591 Årsregnskab 2009 16. Regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsespåtegning 3 Bestyrelsens beretning 4 Den uafhængige revisors påtegning 6 Anvendt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2012/13

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

- JULI 2005 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (26. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Å rsrapport for 2004

- JULI 2005 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (26. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Å rsrapport for 2004 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' MODTAGET - JULI 2005 Sven. West ergaards EJendomsadministration AIS Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Å rsrapport for 2004 (26. regnskabsår) LERSØ

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (30. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Thorsvang Årsrapport for 2012 31. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis. 6 Resultatopgørelse.

Læs mere

Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Haveboligforeningen Grøndalsvænge Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere