Svar på early warning i forbindelse med aktielån

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på early warning i forbindelse med aktielån"

Transkript

1 Notat 23. september 2015 J.nr Selskab, Aktionær og Erhverv PTT, MJR Svar på early warning i forbindelse med aktielån Sag Skatteministeriet har den 7. juli 2015 modtaget en early warning fra SKAT Jura vedrørende aktielån og godskrivning af udbytteskat, der baserer sig på en early warning, som Skat Jura modtog den 27. marts 2015 om emnet fra SKAT Store Selskaber. Dette notat redegør for den skattemæssige behandling af udbytte og udbyttekompensation i forbindelse med aktielån. Indledningsvist skitseres kort de to early warnings som er fremsendt. Herefter gennemgås, hvad der forstås ved et aktielån og den skattemæssige behandling af udbytte og udbyttekompensation i en aktielånsaftale mellem långiver og låntager. Afslutningsvist vurderes de problemer og forslag, som er præsenteret i de to early warnings fremsendt af henholdsvis SKAT Store Selskaber og SKAT Jura. Problemstilling Early warning af 27. marts 2015 til SKAT fra SKAT Store Selskaber SKAT Store Selskabers early warning indledes med en beskrivelse af, at Værdipapircentralen A/S (VP) foretager indberetninger til SKAT om ejere af aktier, beholdning af aktier, udbytte af aktier og indeholdt udbytteskat. Det anføres, at VP som udgangspunkt registrerer den juridiske ejer. Ved aktielån registreres låntager som ejer, hvorved udlåner ikke længere er registreret som ejer. Der foretages ikke registrering af aktielån. Herefter anføres det, at der ved aktielån skattemæssigt skal henses til, hvem der er retmæssig ejer/beneficial owner, jf. SKM SR. Af afgørelsen fremgår det, at en aftale om lån af aktier ikke skatteretligt kan kvalificeres som afståelse. En långiver anses skattemæssigt for retmæssig ejer af aktierne. Udbytte, der udloddes i låneperioden, anses for at tilkomme långiver, og långiver skal derfor beskattes heraf. Herefter beskrives to eksempler, hvor en bank er henholdsvis låntager og långiver. Eksempel bank låntager Banken modtager udbytte af aktierne og betaler en kompensation til långiver. Herudover modtager banken et fee for handelen.

2 I eksemplet anføres det, at banken ikke skattemæssigt er skattepligtig af det modtagne udbytte, idet banken ikke er retmæssig ejer. Herudover er det anført, at banken har fradragsret for den afholdte udbyttekompensation, medens banken er skattepligtig af det modtagne fee. Endelig anføres det, at den indeholdte udbytteskat indgår i den beregnede selskabsskat. Eksempel bank långiver Banken modtager ikke udbytte af aktierne, men modtager derimod udbyttekompensation fra låntager. Banken modtager også et fee for handlen. Det anføres, at banken er skattepligtig af udbyttet, da banken anses som retmæssig ejer. Dette gælder, selvom banken ikke har modtaget udbyttet. Derudover anføres det, at banken også er skattepligtig af den modtagne udbyttekompensation og det modtagne fee. Endelig anføres det, at den indeholdte udbytteskat indgår i den beregnede selskabsskat, samt at banken er skattepligtig af såvel udbytte som udbyttekompensation, hvorved der i princippet betales skat af samme beløb to gange. SKAT Store Selskaber angiver følgende problemstilling: Den foreliggende praksis for aktielån medfører, at der er fradrag for udbyttekompensation ved lån af aktier, selvom modtaget udbytte ikke er skattepligtigt. Omvendt sker der beskatning af udbytte, som ikke modtages, hvilket i princippet giver en symmetrisk beskatning. Derimod er der ikke overensstemmelse i forhold til de automatisk indberettede oplysninger til SKAT, idet en låntager indberettes som ejer og modtager af udbytte og er ikke skattepligtig heraf, ligesom en långiver ikke indberettes som ejer og ikke modtager udbyttet, men er skattepligtig af dette. Konsekvensen er ifølge SKAT Store Selskaber, at SKAT ikke kan stole på de indberettede oplysninger, og at SKAT ikke modtager oplysninger om aktielån. Efter SKAT Store Selskabers opfattelse er der stor risiko for fejl, idet skatteyder fejlagtigt beskattes af udbytte og omvendt ikke beskattes af udbytte. Dermed kan der opstå situationer med dobbeltbeskatning og dobbelt ikke beskatning. Det anføres desuden, at når SKATs oplysninger ikke er valide, kræver det at SKAT foretager manuel kontrol. Særligt hvor låntager er en udenlandsk skatteyder, vil der være en væsentlig risiko for, at udbytteskatten bliver tilbagebetalt uden at SKAT opdager, at der er tale om aktieudlån. Det vil kræve manuelle kontroller og yderligere oplysninger. Side 2 af 11

3 Efter SKAT Store selskabers opfattelse fortolker andre lande beneficial owner således, at denne er den faktiske modtager af udbyttet i sædvanlige, forretningsmæssigt begrundede låneforhold. SKAT Store Selskabers foreslår at en mulig løsning kunne være, at man skattemæssigt vælger at følge registreringsforholdet og dermed pengestrømmen, hvorefter låntager vil blive anset for skattemæssig ejer. Det skyldes, at det er en svær opgave for de indberetningspligtige, hvis disse skal foretage en vurdering af den retmæssige ejer. Early warning af 7. juli 2015 til Skatteministeriet fra Skat Jura SKAT Juras early warning tager som udgangspunkt afsæt i early warningen fra SKAT Store Selskaber. I SKAT Juras early warning fremføres indledningsvist, at låntager registreres civilretligt som ejer af de lånte aktier, men at aktierne i overensstemmelse med TfS ikke anses for afstået. Skattemæssigt anses långiver således fortsat for ejer af de udlånte aktier. I SKM SR tilsluttede Skatterådet sig SKATs indstilling om, at det er långiver, der er beneficial owner efter de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler af udbytte på de lånte aktier, når disse ikke er videresolgt af låntager. Skat Jura angiver i deres early warning, at det er blevet fremført, at den skattemæssige behandling af aktielån i Danmark afviger fra den skattemæssige behandling af aktielån i resten af verden. Denne forskel giver anledning til problemer, når danske långivere eller låntagere skal indgå aftaler om aktielån med udenlandske långivere eller låntagere. Det refereres endvidere, at det er vurderingen, at der er pengeinstitutter, som hidtil skattemæssigt har behandlet aktielån på en måde, som ikke er i overensstemmelse med SKM SR. Herefter opridser SKAT Jura sin opfattelse af den danske udlånspraksis via to eksempler, hvor en bank er henholdsvis långiver og låntager. Eksempel bank långiver Hvis banken låner danske aktier til en udenlandsk låntager, og låntager modtager udbytte på aktierne i udlånsperioden, er banken skattepligtig af udbyttet, fordi banken skattemæssigt er ejer af aktierne og også beneficial owner af udbyttet, jf. SKM SR. Det er SKAT Juras opfattelse, at der ikke i praksis er taget stilling til, om banken også er beneficial owner af udbyttet, hvis låntager har videresolgt de lånte aktier. Side 3 af 11

4 Hvis banken er beneficial owner af udbyttet, kan banken medtage den indeholdte udbytteskat som forudbetalt selskabsskat i sin selvangivelse, hvorved banken godskrives den indeholdte udbytteskat. SKAT Jura henviser til, at det efter skattereglerne er således, at det udbetalende selskab skal indeholde udbytteskat på 22 pct. af udbytte, der udloddes til et dansk selskab, mens der normalt indeholdes 27 pct. i andre tilfælde, herunder til udenlandske aktionærer. Hverken banken eller SKAT ved, hvor meget der er indeholdt i udbytteskat på de udlånte aktier. VP ved, hvad der er indeholdt af udbytte på de forskellige aktieposter i selskabet, men VP kan ikke identificere, hvilken eller hvilke aktieposter, der er identisk med den udlånte aktiepost. Ifølge SKAT Jura kan banken ikke indgå en aftale med låntager om at oplyse, om låntager har solgt aktierne, fordi låntager af forretningsmæssige hensyn vil nægte dette. Det er SKAT Juras opfattelse, at også den civilretlige ejer af aktierne hvad enten det er en dansk eller en udenlandsk ejer vil medtage den indeholdte udbytteskat som forudbetalt selskabsskat i sin selvangivelse eller tilbagesøge den. Herved godskrives den kun én gang indeholdte udbytteskat helt eller delvis to gange uden at SKAT har mulighed for at opdage det. Eksempel bank låntager SKAT Jura angiver indledningsvist, at der ifølge praksis er en formodning for, at udbyttekompensation betalt til långiver er en fradragsberettiget driftsomkostning for næringsdrivende med aktier, jf. SKM LR., hvilket umiddelbart betyder, at en bank, der er næringsdrivende med aktier, og ikke har videresolgt de lånte aktier på udbyttetidspunktet, har fradrag for betaling af udbyttekompensation til långiver, selvom banken ikke er skattepligtig af det modtagne udbytte. SKAT Jura henviser til, at uanset om banken har fradrag for betaling af udbyttekompensation til långiver, bliver banken ikke godskrevet den indeholdte udbytteskat af udbytte på de lånte aktier, da banken ikke er beneficial owner af udbytte på de lånte aktier Skattemæssigt forkerte indberetninger VP indberetter til SKAT, at låntager er ejer af de lånte aktier og modtager af udbytte. Indberetningerne til SKAT er derfor skattemæssigt forkerte og medfører, at låntager fejlagtigt beskattes af udbytte på de lånte aktier, hvis låntager civilretligt ejer de lånte aktier på udbyttetidspunktet. Omvendt beskattes långiver fejlagtigt ikke af udbytte på de lånte aktier. På baggrund af ovenstående bør det ifølge SKAT Jura overvejes at lovgive om den skattemæssige behandling af aktielån. Side 4 af 11

5 Gældende ret Aktielån kan anvendes til flere formål. Fx bruges aktielån til spekulation i faldende kurser, herunder ved at låntager låner aktier for at sælge aktierne dyrt og genkøbe aktierne billigt, inden de leveres tilbage til långiver dette kaldes også for shortselling. Aktielån kan også anvendes i forbindelse med aktieemissioner eller bruges til afvikling af handler med aktier, hvorpå der er en lang afviklingstid ved almindelige køb og salg. For at der er tale om et aktielån, skal aftalen om overdragelse af aktier først og fremmest have karakter af et lån, herunder at aktierne er overført fra långiver til låntager uden vederlag eller mod andet vederlag end købesummen for aktierne. Låntager skal endvidere være forpligtet til at tilbagelevere aktier af samme mængde og art til långiver ved låneperiodens udløb. Låntager opnår i låneperioden en ejers fulde råden over aktierne. Der er tale om en genusvare, og der er derfor ikke krav om, at det er præcis de samme værdipapirer, som tilbageleveres til långiver, så længe det er samme antal værdipapirer fra samme udsteder og med samme rettigheder. Aktierne vil derfor også som altovervejende hovedregel være børsnoterede. I en aktielånsaftale betaler låntager typisk udbyttekompensation til långiver som godtgørelse for det udbytte, der udloddes på de lånte aktier i udlånsperioden (uafhængigt af om låntager ejer aktierne på udlodningstidspunktet eller har videresolgt aktierne). Låntager betaler også et honorar til långiver for at låne aktierne. Det kan også forekomme, at det er långiver, der betaler et honorar til låntager. Aktielånsaftaler udarbejdes på baggrund af rammeaftaler, herunder på baggrund af de danske standardvilkår 1 ("Standardvilkår" eller "Standardvilkårene") eller standardvilkårene i de internationale aktielåneaftaler ISLA 2 eller OSLA 3. Den skattemæssige behandling af aktielån uden videresalg til tredjemand Den skattemæssige behandling af aktielån har udviklet sig via praksis. I praksis anses aktielåneaftaler med en løbetid på i hvert fald seks måneder skattemæssigt som lån af aktier og ikke som en afståelse af aktier 4. Efter nyere praksis er det tilsvarende fastslået, at også aftaler, hvor der ikke på forhånd er aftalt et ud- 1 Ligningsrådet tog i TfS stilling til standardvilkårene ("Standardvilkår" eller "Standardvilkårene") udarbejdet af Finansrådet og Børsmæglerforeningen i fællesskab med Københavns Fondsbørs. 2 International Securities Lenders Association - Global Master Securities Lending Agreement Version May Morgan Stanley & Co. International Limited - Overseas Securities Lender s Agreement, Version: December Jf. SKM SR og TfS LR Side 5 af 11

6 løbstidspunkt for aftalen, men hvor aftalen af både långiver og låntager kan opsiges med få dages varsel, skattemæssigt kvalificeres som lån af aktier og ikke som en afståelse 5. I en aktielånsaftale mellem långiver og låntager vil långiver således, desuagtet udlånet af aktierne til låntager, stadig skattemæssigt være den retmæssige ejer ( beneficial owner ) af aktierne og dermed også af udbyttet. Långivers status som retmæssig ejer skal ses i sammenhæng med, at långiver efter udlånet fortsat anses som den aktuelle aktionær. Om man er aktuel aktionær beror på, om man er aktionær på tidspunktet for deklarering af udbyttet 6, altså om man er aktionær på retserhvervelsestidspunktet. Deklarering af udbytte vil sædvanligvis ske på selskabets ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Skattemæssigt forstås ved udbytte således alt, hvad der af et selskab udloddes til aktuelle aktionærer 7. I overensstemmelse hermed fremgår det af SKM SR, at udbytte på udlånte aktier skal beskattes hos långiver. Er der tale om en udenlandsk långiver, vil udbytteskatten typisk skulle nedsættes, såfremt der sker udveksling af oplysninger mellem Danmark og det pågældende land via en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale. Den udenlandske långiver vil i så fald være berettiget til at søge refusion af den overskydende indeholdte udbytteskat hos de danske skattemyndigheder. Begrebet retmæssig ejer anvendes i selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c, og fortolkes i overensstemmelse med begrebet beneficial owner i OECD s modeloverenskomst 8. Betingelserne for at være beneficial owner er nærmere beskrevet i kommentarerne til artikel 10 om udbytte. Betingelsen om retmæssig ejer vil således fremgå af dobbeltbeskatningsoverenskomsternes udbytteartikel. Der er i dansk skatteret således ikke hjemmel til, at andre end den part, der efter dansk ret skattemæssigt anses som modtager af pengene fra et selskab, kan få godskrevet eller tilbagebetalt kildeskatter på udbytte. Det er låntager, der modtager udbyttet på aktierne. Låntager vil som regel kompensere långiver for udbyttet via en såkaldt udbyttekompensation. Overføres 5 Jf. SKM SR 6 Jf. Den juridiske vejledning C.B.3.1 Det skattemæssige udbyttebegreb. 7 Jf. ligningslovens 16 A, stk. 2, nr I kommentarerne til OECDs modeloverenskomst for dobbeltbeskatningsoverenskomster er udtrykket beneficial owner oversat til retmæssig ejer. Side 6 af 11

7 bruttoudbyttet fra låntager til långiver som udbyttekompensation, vil udbyttekompensationen generelt have en så direkte tilknytning til det udloddede udbytte, at udbyttekompensationen beskattes som udbytte hos långiver 9. Tilsvarende er låntager ikke skattepligtig af udbyttet, idet låntager de facto blot modtager udbyttet på långivers vegne. Udlodningen af udbyttet har således som udgangspunkt ingen skattemæssige konsekvenser for låntager. Den skattemæssige behandling af aktielån med videresalg til tredjemand Ved låntagers videresalg til tredjemand anses aktierne ikke for afstået af långiver, for så vidt angår avanceopgørelsen. Dette skal ses i sammenhæng med, at det i låneaftalen mellem långiver og låntager er aftalt, at låntager skal tilbagelevere aktierne, idet der fortsat er tale om et lån. Da aktierne imidlertid er en genusvare, er salget så at sige irrelevant for långiver i avancehenseende. Der sker således ikke afståelsesbeskatning af långiver. Med tredjemands erhvervelse af aktierne fra låntager bliver tredjemand imidlertid retmæssig ejer af aktierne og dermed også af udbyttet 10. Udbyttet beskattes således hos tredjemand. Det er dermed også tredjemand, der er berettiget til at modtage en eventuel refusion af indeholdt udbytteskat. I de tilfælde hvor låntager fortsat skal kompensere långiver for udbytte, som låntager pga. salget til tredjemand ikke har modtaget, kvalificeres udgiften til udbyttekompensationen som et tab omfattet af statsskatteloven. Som følge af at aktierne er solgt af låntager til tredjemand, kan långiver ikke længere anses som aktuel aktionær. Det er derfor Skatteministeriets opfattelse, at udbyttekompensationen hos långiver beskattes efter statsskatteloven og ikke som udbytte efter ligningslovens 16 A. Vurdering af de fremsendte early warnings Det må indledningsvist slås fast, at den danske skattelovgivning er indrettet på en sådan måde, at det aldrig på et berettiget grundlag vil være muligt for mere end én part at få godskrevet eller søge refusion for den samme betalte udbytteskat. Det skyldes, at det i dansk skatteret udelukkende er den retmæssige ejer af et udbyttet, der er berettiget hertil. I henhold til intern dansk ret er den retmæssige ejer den aktuelle aktionær, dvs. aktionæren på tidspunktet for deklarering af udbyttet. Søger to parter at få godskrevet eller søge refusion for den samme udbytteskat, sker dette således uhjemlet og vil være i direkte strid med lovgivningen. 9 Jf. SKM SR. 10 Jf. SKM SR modsætningsvis. Side 7 af 11

8 Det er på den baggrund Skatteministeriets opfattelse, at der må foretages en skarp sondring mellem på den ene side de gældende beskatningsregler og på den anden side kontrollen af, at disse regler overholdes. Vurdering af SKAT Store Selskabers early warning. SKAT Store Selskaber beskriver i indledningen, at ved aktielån registreres låntager som ejer i VP, og der henvises herefter til SKM SR vedrørende begrebet retmæssig ejer. Det er Skatteministeriets opfattelse, at SKM SR vedrører en situation, hvor låntager ikke har videresolgt de lånte aktier. Det fremgår ikke af SKAT Store Selskabers early warning, om de beskrevne problemstillinger vedrører situationer med aktielån, hvor låntager stadig er i besiddelse af de lånte aktier, eller om disse er solgt til tredjemand. Skatteministeriet lægger i det følgende til grund, at SKAT Store Selskabers early warning alene omhandler situationer med aktielån, hvor låntager ikke har videresolgt aktierne, jf. henvisningen til SKM SR, samt at der ikke er beskrevet aktielånssituationer med videresalg. I forhold til eksemplet med banken som låntager, er det Skatteministeriets opfattelse, at når banken ikke har videresolgt de lånte aktier, har banken ikke fradragsret for den betalte udbyttekompensation, og den indeholdte udbytteskat indgår ikke i bankens beregnede selskabsskat. Som det er beskrevet i afsnittet om gældende ret, vil udbyttekompensationen generelt have en så direkte tilknytning til det udloddede udbytte, at udbyttekompensationen beskattes som udbytte hos långiver. Tilsvarende er låntager ikke skattepligtig af udbyttet, idet låntager de facto blot modtager udbyttet på långivers vegne. Udlodningen af udbyttet har således som udgangspunkt ingen skattemæssige konsekvenser for låntager her banken. For så vidt angår eksemplet med banken som långiver, er det Skatteministeriets opfattelse, at når aktierne ikke er videresolgt af tredjemand, er banken ikke både skattepligtig af det udloddede udbytte og udbyttekompensationen. Banken er retmæssig ejer af udbyttet jf. SKM SR, og udbyttekompensationen er således blot en betalingstransaktion, der træder i stedet for udbyttet, som netop er modtaget af låntager. Der er således ikke tale om, at samme beløb beskattes to gange. Af den opsummerende problemstilling fremgår det, at låntagers betaling af udbyttekompensation er fradragsberettiget, selvom det modtagne udbytte ikke er skattepligtigt. Skatteministeriet er som ovenfor nævnt ikke enig heri, idet der i aktielånssituationer uden videresalg er så nær en tilknytning mellem udbyttekompensationen og det modtagne udbytte, at udbyttekompensationen beskattes som udbytte hos långiver. Låntager har således ikke fradragsret for betalt udbyttekompensation i disse situationer. Side 8 af 11

9 Det nævnes herefter, at SKAT ikke kan stole på de indberettede oplysninger, hvilket giver stor risiko for fejl, som kan afstedkomme dobbeltbeskatning eller dobbelt ikke-beskatning. Der er ikke anført eksempler på tilfælde med dobbeltbeskatning eller dobbelt ikke-beskatning, og Skatteministeriet kan derfor ikke forholde sig konkret hertil. Endelig nævnes det, at de manglende valide indberetninger til SKAT medfører, at SKAT skal foretage manuel kontrol. Det er Skatteministeriets opfattelse, at der er tilstrækkelig klarhed over den skattemæssige behandling af aktielån. Der er desuden gode grunde til, at den skattemæssige behandling af aktielån er, som den er. Skatteministeriet ser det således ikke som en brugbar løsning at følge SKAT Store Selskabers forslag om at opgive beneficial owner begrebet til fordel for et registreringsbaseret ejerskab. Opgives beneficial owner-begrebet, vil det blive muligt - via aktieudlån - at flytte ejerskabet til aktierne i en vilkårlig periode henover tidspunktet for deklarering af udbytte for derved at få nedsat eller helt undgå den danske kildeskat på aktier. Hvis låntager anses for retmæssig ejer i en aktielånskonstruktion, vil udbyttet således skulle beskattes efter de regler, der gælder for låntager, herunder en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og den stat hvor låntager er hjemmehørende. Det følger af praksis, bl.a. i SKM SR, at långiver er retmæssig ejer. Beskatningsgrundlaget bevares således i disse situationer, og kildeskatten på udbytter kan ikke undgås ved at spekulere i periodisk at flytte ejerskabet. Begrebet er således essentielt i forhold til de verserende sager i kapitalfondskomplekset, og hvis begrebet opgives, vil det få betydelige konsekvenser herfor, jf. mere herom nedenfor. Vurdering af SKAT Juras early warning. Af SKAT Juras early warning fremgår, at den danske skattemæssige behandling af aktielån angiveligt afviger fra den skattemæssige behandling af aktielån i resten af verden. Det må indledningsvist fastslås, at Danmark anvender beneficial owner-begrebet i overensstemmelse med OECD s modeloverenskomst, hvor betingelserne for at være retmæssig ejer er nærmere beskrevet i kommentarerne til artikel 10 om udbytte. Som det er beskrevet i afsnittet om gældende ret, er der ikke hjemmel til, at andre end den part, der efter dansk ret skattemæssigt anses som modtager af pengene fra et selskab, det vil sige den part, der er retsmæssig ejer, kan få godskrevet eller tilbagebetalt kildeskatter på udbytte, i det omfang betingelserne herfor i øvrigt er Side 9 af 11

10 opfyldt, herunder at skatteyder i medfør af en dobbeltbeskatningsoverenskomst er beneficial owner. Beneficial owner-begrebet skal som nævnt også ses i relation til kapitalfondssagerne, idet en opgivelse af beneficial owner-begrebet kan åbne op for, at udbytter blot kan føres derhen, hvor skatten er lavest. At andre lande muligvis anlægger en anderledes fortolkning af beneficial ownerbegrebet i relation til parterne i et aktielånsarrangement er således uvæsentligt for dansk skatteret og ses desuden ikke at afhjælpe tvivlsspørgsmålene vedrørende ejerskab snarere tværtimod. Som svar på SKAT Juras opfattelse af den danske udlånspraksis er det korrekt, at såfremt banken låner danske aktier til en udenlandsk låntager, og låntager modtager udbytte på aktierne i udlånsperioden, er banken skattepligtig af udbyttet, jf. SKM SR. Det er tilsvarende Skatteministeriets opfattelse, at det af SKM SR modsætningsvist følger, at i den situation hvor låntager har videresolgt de pågældende aktier til tredjemand, bliver tredjemand beneficial owner af udbyttet. Når banken indgår en aktielånsaftale, må banken sikre, at den opfylder kravene for at få godskrevet udbyttet herunder ved at anskaffe den nødvendige dokumentation fra låntager i form af udbyttenota eller andet, hvoraf det bl.a. fremgår med hvilken skattesats, der er indeholdt udbytteskat. Sker der videresalg af aktierne fra låntager til tredjemand, må banken ikke godskrive udbyttet. Godskrives den indeholdte udbytteskat helt eller delvist to gange, er dette i strid med gældende ret. I overensstemmelse med det anførte i vurderingen af SKAT Store Selskabers early warning, må det i vurderingen af SKAT Juras early warning - i forhold til fradrag for udbyttekompensation og eksemplet med banken som låntager - tilsvarende konkluderes, at når banken ikke har videresolgt de lånte aktier, har banken ikke fradragsret for den betalte udbyttekompensation, og den indeholdte udbytteskat indgår ikke i bankens beregnede selskabsskat. Som i SKAT Store Selskabers early warning lægges der i SKAT Juras early warning tilsvarende vægt på, at de manglende valide indberetninger til SKAT medfører, at SKAT skal foretage manuel kontrol Hertil skal det bemærkes, at det er vigtigt at sondre mellem det materielle regelsæt for den skattemæssige behandling af aktielån og SKATs problemer med at kontrollere, at regelsættet overholdes. Hvis SKAT har problemer med at kontrollere, at reglerne overholdes, er det en problemstilling, der skal behandles med udgangspunkt i indberetningsreglerne og SKATs kontrolbeføjelser og ikke det materielle regelsæt for den skattemæssige behandling af aktielån. Side 10 af 11

11 Konklusion I begge early warnings synes et centralt element i forhold til problemstillingen at være, at den skattemæssige og civilretlige behandling af aktielån er forskellig. Selvom långiver skattemæssigt er den retmæssige ejer af aktierne, er det låntager der indberettes til SKAT som ejer af aktierne. Aktielånskonstruktionen indebærer dermed en risiko for, at begge parter i aftalen søger refusion for den indeholdte udbytteskat, selvom det alene er den ene part, der er berettiget hertil. Den skattemæssige behandling af udbytte i forbindelse med aktielån er tilstrækkeligt klarlagt via offentliggjort praksis. Praksis efterlader ingen tvivl om, hvem der er den retmæssige ejer af udbyttet, og dermed hvem der er berettiget til eventuel udbytterefusion. På den baggrund ses der ikke at være behov for lovgivningsinitiativer, for så vidt angår indholdet af de gældende beskatningsregler. Hertil kommer, at der er gode grunde til, at långiver anses for retmæssig ejer i aktielånsaftaler, hvor der ikke sker videresalg til tredjemand. Opgives beneficial owner-begrebet, vil det blive muligt - via aktieudlån - at spekulere i at flytte ejerskabet til aktierne på tidspunktet for deklarering af udbytte for derved at opnå en hel eller delvis nedsættelse af udbyttebeskatningen. En opgivelse af beneficial owner-begrebet vil desuden få stor betydning for de verserende retssager mod kapitalfonde. De mulige risici i forbindelse med aktielån skal først og fremmest ses i lyset af, at der kan være uoverensstemmelser mellem de til SKAT indberettede oplysninger og det faktiske skattemæssige ejerforhold, hvilket kan gøre det vanskeligt at sikre korrekt beskatning af udbytte. Skatteministeriet vil dog under alle omstændigheder analysere de gældende regler for beskatning, indeholdelse og indberetning af udbytte med henblik på at sikre, at reglerne er tilstrækkeligt robuste. Dette vil bl.a. ske ved, at der nedsættes en ny tværfaglig arbejdsgruppe på udbytteområdet med deltagelse af de relevante ministerier, SKAT og Finanstilsynet. Herudover har Skatteministeriet forstået, at SKAT vil undersøge pengeinstitutternes ageren på området, idet der er tegnet et billede af, at nogle pengeinstitutter tilsyneladende ikke har fortolket skattereglerne om aktielån korrekt. Side 11 af 11

Statusnotat for arbejdet i den tværministerielle arbejdsgruppe

Statusnotat for arbejdet i den tværministerielle arbejdsgruppe Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 238 Offentligt Notat 27. juni 2016 J.nr. 15-3006256 Selskab, Aktionær og Erhverv MSF, MJR Statusnotat for arbejdet i den tværministerielle arbejdsgruppe om udbytteskat

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS Til direktionen ledelsen i medlemsvirksomhederne Ny dansk aktielåneordning Vedlagt fremsendes Standardvilkår for lån for aktier (herefter Standardvilkårene) udarbejdet af Finansrådet og Børsmæglerforeningen

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB 13. januar 2012 LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB Det har hidtil været en almindeligt forekommende opkøbsstruktur hos udenlandske kapitalfonde, at danske

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 201 - Bilag 19 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 19. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 201 forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Likvidationsprovenu - uafhentet provenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer - SKM SR

Likvidationsprovenu - uafhentet provenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer - SKM SR - 1 Likvidationsprovenu - uafhentet provenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer - SKM2015.637.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 22/9 2015,

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen J.nr. j.nr. 08-063204 Dato : 23. maj 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i Panama-papers -sagen

Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i Panama-papers -sagen Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i Panama-papers -sagen Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i Panama-papers -sagen 1. Opsummering Finanstilsynet offentliggjorde

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager.

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager. Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) J.nr. 14-0262799 Den 30. januar 2014 Talepapir samråd om avancer og udbytter til skattely Samrådsspørgsmål A Indledning

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) December 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 11 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet.

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet. - 1 Ligningslovens 8 P - vedvarende energianlæg (VE-anlæg) jordvarmeanlæg, der forsynes fra solcelleanlæg VE-anlæg på blandet benyttede ejendomme SKM2011.344.SR, SKM2011.560.SR, SKM2011.566.SR, SKM2011.619.SR

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær - 1 Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selskab og hovedaktionær er to forskellige enheder. Både i det civile liv og i skatteretten

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen.

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen. - 1 Låneomkostninger - udstedelse af virksomhedsobligationer - avanceopgørelse efter kursgevinstlovens 26, stk. 4 - Højesterets dom af 19/10 2015, sag 163/2014. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2015 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2015 3 UIE United International

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Beneficial owner Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10.

Beneficial owner Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10. Beneficial owner Østre landsrets dom af 20/12 2011, jr. nr. B-2152-10. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret har ved en dom af 20/12 2011, jf. tidligere TfS 2010, 502 LSR,

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere