INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED"

Transkript

1 INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad

2 Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen UIE United International Enterprises Limited Bahama-øerne 4 1. Ekstraordinært acontoudbytte Dødsbobehandling 4 3. Selvangivelsen Beskatning af aktieudbytte for fysiske personer 4 Beskatning af aktieavance for fysiske personer 6 Beskatning af aktieudbytte for selskabsaktionærer 6 Beskatning af aktieavance for selskabsaktionærer 7 UP - United Plantations Berhad Malaysia 9 1. Acontoudbytte Dødsbobehandling Selvangivelsen Beskatning af aktieudbytte for fysiske personer 10 Beskatning af aktieavance for fysiske personer 11 Beskatning af aktieudbytte for selskabsaktionærer 12 Beskatning af aktieavance for selskabsaktionærer 13

3 Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2013 Hermed specifikation af udbytter og ultimokurser for følgende selskaber: UIE - United International Enterprises Limited UP - United Plantations Berhad Omregningstabel Selskabernes regnskaber giver undertiden anledning til spørgsmål om arealmål, hvorfor vi herunder angiver følgende omregningstal: 1 tønde land = 5.516,20 m2, 1 acre = m2, 1 acre = 0,73 tønde land, 1 tønde land = 1,36 acres, 1 hektar = 2,47 acres, 1 hektar = 1,81 tønde land. Såfremt De har yderligere ønsker med hensyn til sammenligningstal for angivelser i ovennævnte selskabers regnskaber, er De velkommen til at kontakte os Skæringsdato På skæringsdatoen 19. maj 1993 var selskabernes børskurser som følger: Aktier Nominel Værdi Børskurs UIE á USD 10,00 DKK 104,00 UP á MYR 1,00 DKK 7,70 Aktionærmøde Vi beder Dem venligst notere, at det officielle aktionærmøde for begge selskaber i år er fastsat til den 30. maj 2014 kl. 10 i Børsbygningen. UP s årsrapport bliver annonceret fredag den 4. april 2014 og kan hentes på og UIE s årsrapport bliver annonceret mandag den 7. april 2014 og kan hentes på Selvangivelsen for /14

4 UIE United International Enterprises Limited Bahama-øerne Udbytte og valutakurs var som følger: Pr UIE aktier á USD 10,00 Udbytte pr. aktie Kurs Bahamisk Bahamisk Udbytte Udbyttebetalingsdato USD DKK skat % skat DKK DKK 14/06/13 Ordinært udbytte 2,0 5, , ,60 19/12/13 Ekstraordinært acontoudbytte 6,0 5, , ,60 Udbytte/skat i alt for , ,20 Aktiekurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ultimo 2013 (gennemsnitskurs): 30/12/13 DKK 1.125,99 pr. aktie á USD 10,00 1. Ekstraordinært acontoudbytte 2013 Selskabets bestyrelse har besluttet at deklarere et ekstraordinært acontoudbytte på 60 % eller USD 6,00 pr. aktie) som følge af Selskabets likvide beholdning samt den positive udvikling i selskaberne, som UIE investerede i. Udbetalingen fandt sted den 19. december 2013 til aktionærer, som var noteret på aktieregistret den 18. december Dødsbobehandling I tilfælde af en aktionærs død bedes dødsbobehandleren rette henvendelse til afdødes pengeinstitut, som behandler sagen, da UIE aktierne administreres via VP Securities (Værdipapircentralen). 3. Selvangivelsen 2013 De angivne henvisninger er foretaget på baggrund af 2013 selvangivelsen. Denne selvangivelse kan findes på Det lægges til grund, at personen er fuldt skattepligtig og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. Afsnit 3 er udarbejdet af KPMG. Beskatning af aktieudbytte for fysiske personer Bahama-øernes kildeskat Der er ingen kildeskat på udbytte som udbetales fra et selskab på Bahama-øerne. 4/14 Selvangivelsen for 2013

5 Dansk skat Aktieudbytte beskattes som aktieindkomst (27 % op til DKK og 42 % over DKK ). Ægtefæller har dobbelt bundgrænse, dvs. DKK Tab på noterede aktier kan modregnes i årets udbytte. En forudsætning for at kunne fradrage tabet er dog, at SKAT har en række oplysninger om de noterede aktier (fx købsdokumenter), dvs. at De tidligere har oplyst SKAT om, at De har noterede aktier og at oplysningerne er givet rettidigt til SKAT. Dette er særligt relevant for aktier i udenlandsk depot, idet depotfører ikke har en indberetningspligt til de danske skattemyndigheder (som de danske depotførere). Se også afsnit Beskatning af aktieavance for fysiske personer. Selvangivelse af aktieudbytte for fysiske personer Aktier i dansk depot Udbytte som er knyttet til aktier i et dansk depot bliver indberettet af depotforvalteren, f.eks. pengeinstituttet. Udbytte af udenlandske noterede aktier i dansk depot vil således fremgå af den fortrykte selvangivelse. De skal kontrollere, at beløbet på den fortrykte selvangivelse er korrekt. Er det ikke korrekt, skal beløbet korrigeres og selvangivelsen indsendes senest 1. maj Korrektionen sker via blanket i rubrik 63. Selvangivelsen for udenlandsk indkomst for 2013 er endnu ikke offentliggjort, men kan senere findes på www. skat.dk. Aktier i udenlandsk depot Aktieudbytte for aktier i udenlandsk depot selvangives på skema nr for udenlandsk indkomst. Blanketten findes på - Borger - Blanketter - 04 Skat - Selvangivelse og forskud - Personer. Blanketten udfyldes med eget og eventuel ægtefælles CPR-nr. Endvidere anføres Bahamas i rubrikken Fra hvilket land - felt nr Det modtagne udenlandske aktieudbytte anføres i hovedrubrikken Aktieindkomst under Udenlandsk udbytte, der er aktieindkomst, fra aktier, der er optaget til handel på reguleret marked og ikke er i dansk depot (før indeholdelse af evt. udenlandsk udbytteskat) - felt nr Aktieudbyttet selvangives i danske kroner. Ved omregning til danske kroner anvendes den officielle valutakurs på erhvervelsestidspunktet, det vil sige kursen på den dag, hvor udbyttet vedtages. Selvangivelsen for /14

6 Beskatning af aktieavance for fysiske personer Gevinst ved afståelse af noterede aktier beskattes som aktieindkomst uanset ejertid og beholdningens værdi (27 % op til DKK og 42 % over DKK ). Ægtefæller har dobbelt bundgrænse, dvs. DKK Der beregnes en gennemsnitlig købspris for den totale aktiebeholdning på salgstidspunktet. Tab på noterede aktier kan modregnes i årets udbytte og avancer på andre noterede aktier. Det er dog en forudsætning for fradragsretten, at SKAT har modtaget en række oplysninger om de noterede aktier (fx købsdokument), og at disse oplysninger er givet rettidigt. Dette er særligt relevant for aktier i udenlandsk depot, i det depotfører ikke har en indberetningspligt til de danske skattemyndigheder (som de danske depotførere). Overstiger tabet årets udbytte fra eller gevinst på andre noterede aktier, kan det overskydende tab modregnes i en samlevende ægtefælles udbytter og avancer på noterede aktier. Eventuelt yderligere overskydende tab kan fremføres ubegrænset til modregning i udbytter og gevinst for noterede aktier. Selvangivelse af udenlandsk aktieavance og tab for fysiske personer Uanset om den personlige aktionær anvender fortrykt eller udvidet selvangivelse, skal aktiegevinst og tab vedrørende udenlandske aktier selvangives på skema nr for udenlandsk indkomst. Såfremt De har haft en aktieavance ved salg af udenlandske aktier, selvangives avancen under hovedrubrikken Aktieindkomst rubrik 454 for noterede aktier. Overgangsregel for noterede aktier købt før 1. januar 2006 For børsnoterede aktier købt før den 1. januar 2006 vil en eventuel senere gevinst være skattefri, såfremt følgende betingelser er opfyldt: Den samlede kursværdi af alle noterede aktier og investeringsforeningsbeviser må ikke overstige DKK (samlet DKK for ægtefæller) den 31. december Aktierne har været ejet i mindst 3 år, når de sælges efter 1. januar Det er uden betydning om beholdningen tidligere har overskredet beløbsgrænsen, når blot den ikke er overskredet den 31. december Gevinst/tab ved salg af aktier der er omfattet overgangsordningen skal ikke påføres selvangivelsen. Beskatning af aktieudbytte for selskabsaktionærer Kildeskat på Bahama-øerne Der er ingen kildeskat på udbytte, som udbetales fra et selskab på Bahama-øerne. 6/14 Selvangivelsen for 2013

7 Dansk skat Hvis udbyttemodtager er et dansk selskab, der besidder mindre ejerandel end 10 % (porteføljeaktier), og der ikke foreligger bestemmende indflydelse, vil det udbyttemodtagende selskab ved opgørelse af den skattepligtige indkomst i Danmark som udgangspunkt skulle medregne udbyttet, da der er tale om noterede aktier. Udbyttet beskattes med 25 % for porteføljeaktionæren. Hvis udbyttemodtager er et dansk selskab, der besidder minimum 10 % af aktiekapitalen er der tale om datterselskabsaktier, og hvis det danske selskab øver bestemmende indflydelse over United International Enterprises Limited, Bahamaøerne er der tale om koncernselskabsaktier. I begge disse tilfælde vil udbytter fra det bahamiske selskab være skattefri for det modtagende selskab, forudsat det udbetalende selskab ikke har fradrag for udbytteudbetalingen på Bahama-øerne. Hvis aktionæren har bestemmende indflydelse skal reglerne om CFC (Controlled Foreign Company) indkomst iagttages. Såfremt datterselskabsaktien ejes af et holdingselskab, og størstedelen af selskabets direkte eller indirekte aktionærer er danske selskabsskattepligtige aktionærer, bør det undersøges, hvorvidt de nye værnsregler for mellemholdingselskaber finder anvendelse, hvilket kan indebære, at aktionærerne i holdingselskabet skal anses som ejende skattepligtige porteføljeaktier i United International Enterprises Limited. Herved kan der opstå en skattepligt, selvom den umiddelbare aktiepost karakteriseres som en datterselskabsaktie. Selvangivelse af aktieudbytte for selskabsaktionærer Aktieudbytte som en selskabsaktionær modtager vedrørende aktier i United International Enterprises Limited, Bahama-øerne skal selvangives særskilt på selskabets selvangivelse i felt 094. Udbyttet selvangives i danske kroner. Ved omregning til danske kroner anvendes den officielle valutakurs på erhvervelsestidspunktet, det vil sige kursen på den dag, hvor udbyttet vedtages. Beskatning af aktieavance for selskabsaktionærer Nye regler fra 1. januar 2010 Før 2010 var gevinst/tab på aktier som hovedregel skattefri hvis de havde været ejet i mere end 3 år. Fra og med indkomståret 2010 er gevinst/tab fra salg af aktier skattepligtige (uanset ejertid), hvis aktionæren ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen (porteføljeaktier). Porteføljeaktierne bliver som udgangspunkt beskattet ud fra lagerprincip, mens et realisationsprincip kan vælges for visse aktier. Genvinst/tab på både datterselskabsaktier (over 10 %) og koncernselskabsaktier (bestemmende indflydelse) er som udgangspunkt skattefri efter de samme regler, som gælder for udlodning af udbytte. Selvangivelsen for /14

8 Nettotabskontoen For selskabsaktionærer, som ejer mindre end 10 % af aktierne (porteføljeaktier) i United International Enterprises Limited, Bahama-øerne, skulle der for indkomståret 2010 på selvangivelsen opgøres en nettotabskonto for porteføljeaktierne. Nettotabskontoen opgøres på følgende måde: Skattemæssig anskaffelsessum på alle porteføljeaktier uanset ejertid primo indkomståret Handelsværdi af porteføljeaktier primo indkomståret Skattefrit udbytte fra porteføljeaktier fra indkomstårene Gevinst/tab på porteføljeaktier ejet mere end 3 år solgt efter 25/ = Nettotabskonto Tab på aktier ejet mindre end 3 år, som er realiseret i indkomstårene , kan modregnes i nettogevinst på porteføljeaktier realiseret i indkomståret 2011 eller senere indkomstår. Nettotabskontoen kan fradrages i gevinster på realiserede og urealiserede porteføljeaktier opstået i 2011 og fremover. Der skelnes ikke mellem de enkelte typer af porteføljeaktier. Selvangivelse af udenlandsk aktieavance og -tab for selskabsaktionærer Gevinst/tab ved salg af aktier indarbejdes som hovedregel i selskabets samlede skattepligtige indkomst og påføres ikke selvangivelsen separat. Såfremt selskabet ikke skal vedlægge bilag til selvangivelsen, skal gevinst/ tab dog påføres selvangivelsen separat i felt 135. Tab skal dog i visse tilfælde påføres selvangivelsen separat. Saldoen for nettotabskontoen, jf. nedenfor primo 2013 skal ikke påføres selvangivelsesblanketten, men kan anføres på hjælpeskema Saldoen for nettotabskontoen ultimo året skal påføres selvangivelsesblanketten i felt 86. Hjælpeskema er som udgangspunkt valgfrit, men skal indsendes på skattemyndighedernes anmodning. 8/14 Selvangivelsen for 2013

9 UP - United Plantations Berhad, Malaysia Udbytte - valutakurser, som i øvrigt fremgik af udbytteanvisningerne, var som følger: Pr UP aktier á MYR 1,00 Udbytte Kurs Malaysisk Malaysisk Nettoudbytte Udbyttebetalingsdato % DKK skat % skat DKK DKK Slutudbytte for /06/13 30,0 1, , ,53 05/06/13 Ekstraordinært udbytte 55,0 1, , ,96 Acontoudbetaling for /12/13 25,0 1, , ,25 20/12/13 Ekstraordinært udbytte 12,495 1, , ,99 20/12/13 Engangsudbytte 2,0 1, ,84 Udbytte/skat i alt for , Aktiekurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ultimo 2013 (gennemsnitskurs): 30/12/13 DKK 41,95 pr. aktie á MYR 1,00 Aktiekurs på Bursa Malysia Bhd. Sdn. ultimo 2013 (gennemsnitskurs): 31/12/13 MYR 26,02 pr. aktie á MYR 1,00 1. Acontoudbytte 2013 Selskabets bestyrelse godkendte den 25. november 2013 et acontoudbytte for året 2013 på 25 % samt et ekstraordinært udbytte på 12,495 % og et skattefrit engangsudbytte på 2 % betalbart den 19. december 2013 med fradrag af 25 % malaysisk skat. Omvekslingskursen var på DKK 1,6892, og således blev det udbetalte netto acontoudbytte pr aktier på DKK 5.088,08. Udbetaling fandt sted den 20. december 2013 til aktionærer, hvis navn fremgik af aktieregisteret pr. 9. december Dødsbobehandling I tilfælde af en aktionærs død bedes dødsbobehandleren enten downloade Vejledning i behandling af dødsboer fra United Plantations Berhad s hjemmeside (tryk på Copenhagen Register i menulinjen, og dernæst Deceased Estates ) eller rette telefonisk henvendelse til International Plantation Services Ltd. på telefonnr , såfremt der ønskes yderligere oplysninger. Aktier i UP (på Copenhagen Branch Register ), kan færdigbehandles på dette kontor. Det er vigtigt at få overført aktierne til boets eller arvings navn så hurtigt som muligt, da udbytter og eventuelle fondsaktier ikke kan udbetales/ udleveres før overførsel har fundet sted. Aktier, som er registreret f.eks. Dragør Bank A/S on behalf of Niels Nielsen, skal ikke bobehandles, da selskabet betragter banken som aktionær, uanset at banken besidder aktierne på en privat kundes vegne. Aktierne i UP kan ikke sælges, overdrages eller udlægges før selskabets bobehandling har fundet sted. Selvangivelsen for /14

10 3. Selvangivelsen 2013 De angivne henvisninger er foretaget på baggrund af 2013 selvangivelsen. Denne selvangivelse kan findes på Det lægges til grund, at personen er fuldt skattepligtig og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. Afsnit 3 er udarbejdet af KPMG. Beskatning af aktieudbytte for fysiske personer Malaysisk kildeskat Efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Malaysia og Danmark er Malaysia afskåret fra at pålægge kildeskat, når en i Danmark skattepligtig person modtager udbytterne. Dansk skat Aktieudbytte beskattes som aktieindkomst (27 % op til DKK og 42 % over DKK ). Ægtefæller har dobbelt bundgrænse, dvs. DKK Tab på noterede aktier kan modregnes i årets udbytte. En forudsætning for at kunne fradrage tabet er dog, at SKAT har en række oplysninger om de noterede aktier (fx købsdokumenter), dvs. at De tidligere har oplyst SKAT om, at De har noterede aktier og at oplysningerne er givet rettidigt til SKAT. Dette er særligt relevant for aktier i udenlandsk depot, idet depotfører ikke har en indberetningspligt til de danske skattemyndigheder (som de danske depotførere). Se også afsnit Beskatning af aktieavance for fysiske personer Selvangivelse af aktieudbytte for fysiske personer Aktier i dansk depot Aktieudbytte knyttet til aktier i et dansk depot bliver indberettet af depotfører. Udbytte af udenlandske noterede aktier i dansk depot vil således fremgå af den fortrykte selvangivelse. De skal kontrollere, at beløbet på den fortrykte selvangivelse er korrekt. Er det ikke korrekt, skal beløbet korrigeres og selvangivelsen indsendes senest 1. maj Korrektionen sker via blanket Selvangivelsen for udenlandsk indkomst for 2013 er endnu ikke offentliggjort, men kan senere findes på www. skat.dk. 10/14 Selvangivelsen for 2013

11 Aktier i udenlandsk depot og fysiske værdipapirer Aktieudbytte for aktier i udenlandsk depot og fysiske værdipapirer, der ikke ligger i depot, selvangives på skema nr for udenlandsk indkomst. Blanketten findes på - Borger - Blanketter - 04 Skat - Selvangivelse og forskud - Personer. Blanketten udfyldes med eget og eventuel ægtefælles CPR-nr. Endvidere anføres Malaysia i rubrikken Fra hvilket land - felt nr Det modtagne udenlandske aktieudbytte anføres i hovedrubrikken Aktieindkomst under Udenlandsk udbytte, der er aktieindkomst, fra aktier, der er optaget til handel på reguleret marked og ikke er i dansk depot (før indeholdelse af evt. udenlandsk udbytteskat) - felt nr Udbyttet selvangives i danske kroner. Ved omregning til danske kroner anvendes den officielle valutakurs på erhvervelsestidspunktet, det vil sige kursen på den dag, hvor udbyttet vedtages. Beskatning af aktieavance for fysiske personer Gevinst ved afståelse af noterede aktier beskattes som aktieindkomst uanset ejertid og beholdningens værdi (27% op til DKK og 42% over DKK ). Ægtefæller har dobbelt bundgrænse, dvs. DKK Der beregnes en gennemsnitlig købspris for den totale aktiebeholdning på salgstidspunktet. Tab på noterede aktier kan modregnes i årets udbytte og avancer på andre noterede aktier. Det er dog en forudsætning for fradragsretten, at SKAT har modtaget en række oplysninger om de noterede aktier (fx købsdokument), og at disse oplysninger er givet rettidigt. Dette er særligt relevant for aktier i udenlandsk depot, i det depotfører ikke har en indberetningspligt til de danske skattemyndigheder (som de danske depotførere). Overstiger tabet årets udbytte fra eller gevinst på andre noterede aktier, kan det overskydende tab modregnes i en samlevende ægtefælles udbytter og avancer på noterede aktier. Eventuelt yderligere overskydende tab kan fremføres ubegrænset til modregning i udbytter og gevinst for noterede aktier. Selvangivelse af udenlandsk aktieavance og tab for fysiske personer Uanset om den personlige aktionær anvender fortrykt eller udvidet selvangivelse, skal aktiegevinst og tab vedrørende udenlandske aktier selvangives på skema nr for udenlandsk indkomst. Såfremt De har haft en aktiegevinst ved salg af udenlandske aktier, selvangives gevinsten under hovedrubrikken Aktieindkomst rubrik 454 for noterede. Overgangsregel for børsnoterede aktier købt før 1. januar 2006 For børsnoterede aktier købt før den 1. januar 2006 vil en eventuel senere avance være skattefri, såfremt følgende betingelser er opfyldt: Den samlede kursværdi af alle noterede aktier og investeringsforeningsbeviser ikke overstiger DKK (samlet DKK for ægtefæller) den 31. december Aktierne har været ejet i mindst 3 år, når de sælges efter 1. januar Det er uden betydning om beholdningen tidligere har overskredet beløbsgrænsen, når blot den ikke er overskredet den 31. december Gevinst/tab ved salg af aktier der er omfattet overgangsordningen skal ikke påføres selvangivelsen. Selvangivelsen for /14

12 Beskatning af aktieudbytte for selskabsaktionærer Malaysisk kildeskat Efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Malaysia og Danmark er Malaysia afskåret fra at pålægge kildeskat på udbytter der udbetales til et selskab i Danmark. Der opstår herved ikke dobbeltbeskatning. Dansk skat Hvis udbyttemodtager er et dansk selskab, der besidder mindre ejerandel end 10 % (porteføljeaktier), og der ikke foreligger bestemmende indflydelse, vil det udbyttemodtagende selskab ved opgørelse af den skattepligtige indkomst i Danmark som udgangspunkt skulle medregne udbyttet, da der er tale om noterede aktier. Udbyttet beskattes med 25% for porteføljeaktionæren. Hvis udbyttemodtager er et dansk selskab, der besidder minimum 10% af aktiekapitalen er der tale om datterselskabsaktier, og hvis det danske selskab øver bestemmende indflydelse over United Plantations Berhad, Malaysia er der tale om koncernselskabsaktier. I begge disse tilfælde vil udbytter fra det malaysiske selskab være skattefri for det modtagende selskab forudsat det udbetalende selskab ikke har fradrag for udbytteudbetalingen i Malaysia. Hvis aktionæren har bestemmende indflydelse skal reglerne om CFC (Controlled Foreign Company) indkomst iagttages. Såfremt datterselskabsaktien ejes af et holdingselskab, og størstedelen af selskabets direkte eller indirekte aktionærer er danske selskabsskattepligtige aktionærer bør det undersøges, hvorvidt de nye værnsregler for mellemholdingselskaber finder anvendelse, hvilket kan indebære, at aktionærerne i holdingselskabet skal anses som ejende skattepligtige porteføljeaktier i United Plantations Berhad. Herved kan der opstå en skattepligt selvom den umiddelbare aktiepost karakteriseres som en datterselskabsaktie. I fald det malaysiske selskab - der udbetaler udbytte - har en del af eller hele dets fortjeneste der er fritaget for beskatning eller beskattes efter en lavere sats jf. Promotion of Investments Act 1986, er den del af udbyttet der hidrører fra denne lavere beskattede fortjeneste skattefri i Danmark. Lempelse for malaysisk selskabsskat I henhold til dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Malaysia, som er ændret ved protokol af 3. december 2003, skal Danmark som hovedregel give selskaber der ejer mindst 25 % af aktierne i det udbyttebetalende selskab lempelse for den selskabsskat som det malaysiske selskab har betalt i Malaysia, forudsat de almindelige lempelsesvilkår er til stede. Andre aktionærer har tidligere også kunnet anvende denne lempelsesmulighed. Med ændringen af protokollen af 3. december 2003 er dette, fra 2009, kun muligt for selskabsaktionærer som ejer mindst 25 % af aktierne i det udbyttebetalende selskab. Det betyder, at for selskabsaktionærer, der ejer mindst 25 % af aktierne, skal den danske skat af den malaysiske indkomst nedsættes med det laveste beløb, af enten den i Malaysia betalte selskabsskat eller den i Danmark betalbare skat af udbyttet. 12/14 Selvangivelsen for 2013

13 Dokumentation for betalt malaysisk skat Det malaysiske selskab giver aktionæren dokumentation for betalt malaysisk selskabsskat af det overskud, der er udloddet. Selskabet udsteder dokumentation til hver enkelt aktionær i form af udbyttespecifikation vedhængende udbyttechecken. Selvangivelse af aktieudbytte for selskabsaktionærer Aktieudbytte, som en selskabsaktionær modtager vedrørende malaysiske aktier, skal selvangives særskilt på selskabets selvangivelse i felt 094. Den særlige lempelse (for selskabsaktionærer der ejer mindst 25 %) for den malaysiske selskabsskat anføres i rubrik 019 med et det laveste beløb, af enten den i Malaysia betalte selskabsskat eller den i Danmark betalbare skat af udbyttet. Udbyttet selvangives i danske kroner. Ved omregning til danske kroner anvendes den officielle valutakurs på erhvervelsestidspunktet, det vil sige kursen på den dag, hvor udbyttet vedtages. Beskatning af aktieavance for selskabsaktionærer Nye regler fra 1. januar 2010 Før 2010 var gevinst/tab på aktier som hovedregel skattefri hvis de havde været ejet i mere end 3 år. Fra og med indkomståret 2010 er gevinst/tab fra salg af aktier skattepligtige (uanset ejertid), hvis aktionæren ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen (porteføljeaktier). Porteføljeaktierne bliver som udgangspunkt beskattet ud fra lagerprincip, mens et realisationsprincip kan vælges for visse aktier. Gevinst/tab på både datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier er som udgangspunkt skattefri. Nettotabskontoen For selskabsaktionærer, som ejer mindre end 10 % af aktierne (porteføljeaktier) i United Plantations Berhad, Malaysia skulle der for indkomståret 2010 på selvangivelsen opgøres en nettotabskonto for porteføljeaktierne. Nettotabskontoen opgøres på følgende måde: Skattemæssig anskaffelsessum på alle porteføljeaktier uanset ejertid primo indkomståret Handelsværdi af porteføljeaktier primo indkomståret Skattefrit udbytte fra porteføljeaktier fra indkomstårene Gevinst/tab på porteføljeaktier ejet mere end 3 år solgt efter 25/ = Nettotabskonto Tab på aktier ejet mindre end 3 år, som er realiseret i indkomstårene , kan modregnes i nettogevinst på porteføljeaktier realiseret i indkomståret 2011 eller senere indkomstår. Nettotabskontoen kan fradrages i gevinster på realiserede og urealiserede porteføljeaktier opstået i 2011 og fremover. Der skelnes ikke mellem de enkelte typer af porteføljeaktier. Selvangivelsen for /14

14 Selvangivelse af udenlandsk aktieavance og -tab for selskabsaktionærer Gevinst/tab ved salg af aktier indarbejdes som hovedregel i selskabets samlede skattepligtige indkomst, og påføres ikke selvangivelsen separat. Såfremt selskabet ikke skal vedlægge bilag til selvangivelsen skal gevinst/ tab dog påføres selvangivelsen separat i felt 135. Tab skal dog i visse tilfælde påføres selvangivelsen separat. Saldoen for nettotabskontoen, jf. ovenfor primo 2013 skal ikke påføres selvangivelsesblanketten, men kan anføres på hjælpeskema Saldoen for nettotabskontoen ultimo året skal påføres selvangivelsesblanketten i felt 86. Hjælpeskema er som udgangspunkt valgfrit, men skal indsendes på skattemyndighedernes anmodning. 14/14 Selvangivelsen for 2013

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere