BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS"

Transkript

1 Til direktionen ledelsen i medlemsvirksomhederne Ny dansk aktielåneordning Vedlagt fremsendes Standardvilkår for lån for aktier (herefter Standardvilkårene) udarbejdet af Finansrådet og Børsmæglerforeningen i samarbejde med Københavns Fondsbørs. Standardvilkårene kan anvendes som aftalegrundlag for lån af aktier med virkning fra den 11. juni 1999, hvor en af Fondsbørsen etableret indberetningsordning træder i kraft. Standardvilkårene kan rekvireres på diskette ved henvendelse til Finansrådet eller Børsmæglerforeningen. Tilsvarende kan en engelsk oversættelse af Standardvilkårene rekvireres hos organisationerne. Ligningsrådet har på organisationernes anmodning truffet afgørelse om den skattemæssige behandling af aktielån. Finanstilsynet har truffet beslutning om den regnskabsmæssige og solvensmæssige behandling mv. af aktielån. Endelig har Københavns Fondsbørs etableret en indberetningsordning og truffet beslutning om fortolkningen af flagningsreglerne i relation til aktielån. 1. februar 2001 Ref.: Helle Søby Thygesen Direkte tlf Finansrådets Hus Amaliegade København K Tlf.: Fax: CVR-nr.: Børsmæglerforeningen vil afholde et medlemsmøde om den nye aktielåneordning den 7. juni 1999 kl Der vil senere blive indkaldt til mødet. Nedenfor orienteres nærmere om Standardvilkårene. Baggrund og formål Organisationerne har igennem en længere periode arbejdet for at etablere en låneordning for aktier i Danmark. Det antages, at en velfungerende aktielåneordning vil kunne forbedre aktiemarkedets likviditet, fremme handel med aktier noteret på flere børser og øge mulighederne for en effektiv afvikling af værdipapirhandler. Låneordninger for værdipapirer kendes fra mange andre lande, og Danmark har hidtil skilt sig ud internationalt ved ikke at have en låneordning for aktier. I Sverige fungerer eksempelvis en aktielåneordning på grundlag af en standardaftale nogenlunde svarende til Standardvilkårene.

2 Side 2 Værdipapirlåneordninger kan fungere på mange forskellige måder. Organisationerne har valgt ikke at etablere en særlig organisation eller en central modpart for aktielån. I stedet for har organisationerne udarbejdet Standardvilkårene, der indeholder en standardiseret låneaftale, som interesserede långivere og låntagere kan anvende. Det er organisationernes håb, at tilstedeværelsen af Standardvilkårene suppleret med myndighedsudtalelser mv. om den skattemæssige og regnskabsmæssige behandling af aktielån kan tilvejebringe det fornødne grundlag for et velfungerende marked for aktielån. Standardvilkårene Standardvilkårene er et tilbud til markedsdeltagerne. Interesserede långivere og låntagere kan vælge at anvende Standardvilkårene som grundlag for aktielån. Standardvilkårene gælder kun i det omfang, parterne har indgået aftale herom, og parterne er frit stillet til at fravige vilkårene ved særskilte aftaler. Sådanne særskilte aftaler har fortrinsret frem for Standardvilkårene (pkt. 1). I det omfang parterne vælger ved særlig aftale at fravige Standardvilkårene, er det vigtigt at være opmærksom på, at de nedenfor anførte myndighedsafgørelser og fortolkninger mv. angår Standardvilkårene. Det vil være op til parterne i de enkelte låneforhold at bedømme, om eventuelle fravigelser fra Standardvilkårene medfører, at de nedenfor anførte afgørelser og fortolkninger mv. ikke finder anvendelse. Standardvilkårene skal suppleres af en aftale, som angiver parterne i låneforholdet, typen af lånte aktier, mængden af lånte aktier, tidspunkter for levering og tilbagelevering, vederlag for lånet og sikkerhedsstillelse (pkt. 3). Der er tale om lån til eje på samme måde, som når andre artsbestemte aktiver udlånes. Låntager registreres således som ejer af aktierne i Værdipapircentralen. Denne registrering er i øvrigt en nødvendig forudsætning for, at låntager kan afhænde de lånte aktier til en tredjemand (pkt. 4). Parterne skal foretage indberetning af aktielån i overensstemmelse med værdipapirhandelslovens bestemmelser herom (pkt. 5). Der henvises til afsnittene nedenfor om indberetning og flagning. Der aftales en fast løbetid på højst skes måneder. Derudover gælder dog korte opsigelsesfrister (pkt. 7).

3 Side 3 Udbytte i lånets løbetid tilfalder låntager, men afregnes til långiver uden fradrag, selv om låntager betaler skat heraf (pkt. 8). Standardvilkårene indeholder en række bestemmelser om, hvad der skal ske i forbindelse med bestemte begivenheder i lånets løbetid, såsom fondsemissioner, kapitalforhøjelser mv. Parterne må overveje, om disse bestemmelser er hensigtsmæssige i det enkelte tilfælde (pkt. 9). Parterne træffer aftale om, hvordan og i hvilket omfang der skal foretages sikkerhedsstillelse for lånet (pkt. 10). Parterne træffer aftale om vederlag for aktielån (pkt. 11). Hver part afholder egne omkostninger (pkt. 12). De lånte aktier tilbageleveres ved lånets ophør. I tilfælde af manglende tilbagelevering har långiver ret til på låntagers regning at foretage dækningskøb af tilsvarende aktier (pkt. 13). Det præciseres i Standardvilkårene, hvornår der er tale om misligholdelse (pkt. 14), og det anføres, hvilke konsekvenser der følger af en ophævelse af et aktielån. Det anføres i denne forbindelse, at opgørelse og afregning mellem parterne også har retsvirkning i forhold til en parts eventuelle konkursbo og kreditorer, jf. værdipapirhandelslovens 58 om netting (pkt. 15). Standardvilkårene indeholder en sædvanlig force majeure-bestemmelse. Derudover anføres, at en parts forpligtelser suspenderes, så længe parten ikke er i stand til at levere eller tilbagelevere bestemt typer af aktier, fordi det ikke er muligt at handle eller afvikle en handel med de pågældende aktier (pkt. 19). Standardvilkårene og tilknyttede aftaler om aktielån er undergivet dansk ret, og eventuelle tvister afgøres ved långivers værneting (pkt. 21). Skattemæssig behandling Organisationerne har anmodet Ligningsrådet om en bindende forhåndsbesked, om aktielån i henhold til Standardvilkårene skattemæssigt skal anses for udlån eller realisation. Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked af den 15. december 1998 besvaret forespørgslen. Der vedlægges kopi af Ligningsrådets afgørelse.

4 Side 4 Ligningsrådets afgørelse om aktielån i henhold til Standardvilkårene kan kort gengives således: - Der er tale om lån og ikke om realisation. - Delvis tilbagelevering af lånte aktier medfører, at der er tale om lån for så vidt angår de tilbageleverede aktier og om realisation på udlånstidspunktet for så vidt angår de ikke-tilbageleverede aktier. - I det omfang der foretages dækningskøb, jf. Standardvilkårenes pkt. 13, er der ikke tale om realisation i forhold til långiver, idet erstatningsaktierne træder i stedet for de oprindelige aktier. Derimod anses låntager for at have erhvervet aktierne. - En eventuel realisation anses for foretaget på udlånstidspunktet. - Lån medfører ikke pligt til at betale aktieomsætningsafgift. Ligningsrådet lægger angiveligt afgørende vægt på, at Standardvilkårene alene vedrører børsnoterede aktier, hvorved der er sikret en vis mængde af handelsaktivitet med de pågældende aktier. Långivers modtagelse af udbytte fra låntager i henhold til Standardvilkårenes pkt. 8 må efter organisationernes opfattelse i skattemæssig henseende anses som almindelig indkomst og ikke som udbytte. Regnskabsmæssige og solvensmæssige behandling Regnskab Aktielån er ikke direkte omtalt i den nuværende regnskabsbekendtgørelse for pengeinstitutter mv., hvorfor en afgørelse fra Finanstilsynet var nødvendig. Afgørelsen er vedlagt. Finanstilsynet har i sin afgørelse valgt at lægge sig tæt op ad den regnskabsmæssige behandling for repo- og reverseforretninger. Aktieudlån og lån indebærer imidlertid ikke som repoog reverseforretninger (ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger og ægte købs- og tilbagesalgsforretninger) nødvendigvis en likviditetsudveksling svarende til markedsværdien af aktiverne, hvilket der skal tages højde for i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af aktielån. Som for ægte købs- og tilbagesalgsforretninger og ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger gælder for et aktielån efter Standardvilkårene, at selve aktiebeholdningen forbliver i långivers balance og ikke indgår i låntagers balance. Såfremt aktierne videreudlånes i henhold til Standardvilkårene eller i forbindelse med en ægte salgs- og tilbagekøbsforretning, påvirker dette heller ikke hverken långivers eller den nye låntagers balance. Aktierne forbliver således i den oprindelige långivers

5 Side 5 balance. Der skal gives noteoplysninger i regnskabet om kursværdien af de udlånte aktier hos långiver og de lånte aktier hos låntager. Hvis långiver har modtaget kontakt sikkerhedsstillelse, skal dette føres som en forpligtelse over for låntager, dvs. enten føres under regnskabsposten gæld til kreditinstitutter og centralbanker, hvis låntager er et kreditinstitut, eller under posten indlån. Låntager, som har stillet den kontante sikkerhed, skal føre denne som en fordring på långiver, dvs. under posten tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker eller under posten udlån. Hvis der derimod stilles sikkerhed i form af fx værdipapirer, skal der alene ske noteoplysninger herom efter de gældende regler om aktiver stillet som sikkerhed, jf. regnskabsbekendtgørelsen for pengeinstitutter mv (Tilsvarende regler gælder for fondsmæglerselskaber). Efter disse regler skal arten og størrelsen af de aktiver, som er stillet til sikkerhed, oplyses. Hvis der hverken er stillet kontant eller en anden form for sikkerhedsstillelse, begrænser den regnskabsmæssige behandling sig således til noteoplysninger om de lånte henholdsvis udlånte aktier hos låntager henholdsvis långiver. Den regnskabsmæssige behandling i øvrigt, fx i det tilfælde, hvor lånte aktier videresælges, følger bestemmelserne vedrørende ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger, jf. Vejledning vedrørende ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger (genkøbsforretninger, repo/reverseforretninger mv.), herunder Danmarks Nationalbanks genkøbsordninger, Vejledning af 22. december Vejledningen er kapitel 9 i håndbogen Regnskabsbestemmelser mv. for pengeinstitutter mv., som udgives af Finansrådet og Finanstilsynet. Solvens Den solvensmæssige behandling af aktielån er beskrevet i bekendtgørelse om kapitaldækningsregler for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter af 19. juni 1997 (KDB). Solvensbelastningen stemmer overens med den risiko, der kan siges at være tilknyttet aktielån, hvorfor en beskrivelse af risikoen for henholdsvis låntager og långiver giver et ganske godt billede af den solvensmæssige behandling. Låntager har ingen markedsrisiko på de lånte aktier. Låntager skal blot levere aktierne tilbage uanset deres værdi.

6 Side 6 For en låntager, som stiller kontant sikkerhed, er der derimod en risiko på långiver. Denne risiko afhænger af, hvilken långiver der er tale om, deller den aftale, der er indgået med långiver. Hvis långiver er en markedsdeltager, dvs. enten et kreditinstitut, fondsmæglerselskab, clearingcentral e.l. (jf. KDB 8-9), skal en eventuel positiv forskel mellem markedsværdien af sikkerhedsstillelsen og markedsværdien af de lånte aktier kapitalbelastes som leveringsrisiko i forhold til långiver, jf. KDB 29, stk. 4. Hvis långiver ikke er markedsdeltager, men det gælder kontraktfastsatte betingelser om daglig værdiansættelse af mellemværender, løbende justering af de stillede sikkerheder og modregningsadgang, jf. betingelserne i KDB 29, stk. 5 2), følger samme regler. Hvis der ikke stilles sikkerhed, eller hvis markedsværdien af sikkerhederne stedse er lavere end markedsværdien af aktierne, er der således ikke tale om en kapitalbelastning af låntager. Såfremt långiver ikke er markedsdeltager, og der ikke foreligger kontraktfastsatte betingelser, jf. ovenfor, skal låntager følge reglerne i 12 i KDB. Det betyder, at en eventuel kontant sikkerhedsstillelse skal vægtes som et udlån til långiver. Långiver har stadig markedsrisikoen på aktierne og kapitalbelastes herfor. Indgår aktierne i långivers handelsbeholdning, medregnes de således i positionsrisikoen efter KDB 22. Indgår de ikke i handelsbeholdningen, følges reglerne efter KDB 12. Et videreudlån af lånte aktier erhvervet i forbindelse med aktielåneordningen eller i forbindelse med en ægte købsog tilbagekøbsforretning indgår ikke i positionsopgørelsen eller opgørelse efter 12. Hvis långiver har modtaget sikkerhedsstillelse, og der er en positiv forskel mellem markedsværdien af de udlånte aktier og markedsværdien af de modtagne sikkerheder, har långiver en risiko på låntager. Denne positive forskel kapitalbelastes således for leveringsrisiko over for låntager. Hvis der ikke stilles sikkerhed, har långiver en leveringsrisiko svarende til hele markedsværdien af aktierne over for låntager. Såfremt der er indgået en nettingaftale med modparten efter KDB 29, stk. 3, og hvis betingelserne for aftalen i øvrigt er opfyldt, vil den eventuelle positive markedsværdi i forbindelse med aktielån og udlån kunne medregnes i nettingarrangementet mellem låntager og långiver.

7 Side 7 Ansvarlig kapital Idet aktierne regnskabsmæssigt forbliver hos långiver, skal aktierne ved opgørelsen af den ansvarlige kapital ligeledes betragtes som en del af aktiepositionerne. Det betyder, at de gældende fradragsregler også omfatter aktier, som er lånt ud, jf. bank- og sparekasseloven (BSL) 21 a, stk. 3, 6, 7, 9 og 10. Ligesom aktierne forbliver i långivers beholdningsopgørelse efter BSL 24. Likviditet I forbindelse med likviditetsopgørelsen for pengeinstitutter, jf. BSL 28, indgår de lånte aktier ikke i långivers likvide beholdning, men kan indgå i låntagers, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Store engagementer I forbindelse med opgørelsen af store engagementer efter 23 og 23 a i BSL har Finanstilsynet valgt nøje at følge samme regler som for købs- og tilbagesalgsforretninger og salgs- og tilbagekøbsforretninger. For låntager betyder det, at aktierne fortsat indgår i opgørelsen af det samlede engagement med aktieudstederen. I långivers engagement med låntager skelnes imellem, om aktierne er end del af långivers handelsbeholdning eller ej. Er aktierne en del af handelsbeholdningen, medregnes et beløb svarende til aktiernes kursværdi fradraget med 99,5 pct., hvis aktielånet løber under ét år og med 99 pct., hvis aktielånet (ekstraordinært) løber i over ét år. Dette beløb tillægges en eventuel positiv forskel mellem den aktuelle markedsværdi af aktierne og kursværdien på udlånstidspunktet. Hvis der ikke er kontant sikkerhedsstillelse, medtages alene den eventuelle positive markedsværdi. Indgår aktierne ikke i handelsbeholdningen, og er der kontant sikkerhedsstillelse, medtages sikkerhedsstillelsen som et engagement med långiver på samme måde som et almindeligt udlån. Der gives ikke fradrag for de lånte aktier. Flagning Københavns Fondsbørs har fortolket værdipapirhandelslovens 29 og bekendtgørelse nr. 328 af den 22. april 1996 om opgørelse mv. af betydelige andele i selskabet (storaktionærbekendtgørelsen) i relation til aktielån i

8 Side 8 henhold til Standardvilkårene. Der vedlægges kopi af Fondsbørsens notat herom. Det fremgår af notatet, at en direkte fortolkning af værdipapirhandelslovens 29 samt storaktionærbekendtgørelsens 1, nr. 1, fører til, at låntager skal give meddelelse til selskabet og Fondsbørsen om aktiebesiddelsen (flage op). Låntager vil typisk videresælge de lånte aktier samme dag, som de modtages fra långiver, og Københavns Fondsbørs har på denne baggrund fortolket flagningsreglerne sådan, at låntager under forudsætning af salg af de lånte aktier på modtagelsesdagen ikke skal foretage meddelelse (flage op) om aktiebesiddelsen. Yderligere fremgår det, at långiver ikke skal foretage meddelelse til selskabet og Fondsbørsen om ændringen af aktiebesiddelsen. Som udgangspunkt skal långiver i henhold til storaktionærbekendtgørelsens 1, nr. 9, flage ned som følge af et lån. Adgangen ifølge Standardvilkårene til at tilbagekalde de lånte aktier med kort varsel medfører imidlertid, at långiver skal flage op. På denne baggrund konkluderes, at långiver hverken skal foretage meddelelse om stigningen eller faldet i aktiebeholdningen. Indberetning Aktielån i henhold til Standardvilkårene er ikke omtalt i værdipapirhandelslovens 33 eller bekendtgørelse nr. 238 af den 20. april 1998 om indberetning af handler med værdipapirer, der er noteret på en fondsbørs mv. (Indberetningsbekendtgørelsen), og aktielån kan ikke umiddelbart sammenlignes med sædvanlige handelstransaktioner i relation til indberetning. Københavns Fondsbørs har derfor fortolket indberetningsreglerne sådan, at aktielån ikke skal indberettes efter almindelige regler. Markedsdeltagerne har imidlertid behov for at kende den samlede udlånte mængde af en bestemt aktietype. Københavns Fondsbørs etablerer derfor med virkning fra den 11. juni 1999 en særlig indberetningsordning, hvorefter værdipapirhandlere en gang om ugen skal foretage indberetning om lånte beholdninger. Der er skæring for medlemmers opgørelse fredag kl Indberetningerne skal faxes/mails til Københavns Fondsbørs inden mandag kl , jf. vedlagte vejledning fra Fondsbørsen. Herefter udarbejder Fondsbørsen beholdningsstatistikken, som udsendes i løbet af mandag eftermiddag. Fondsbørsen har indarbejdet bestemmelserne om indberetning af aktielån i Regler for medlemmers indberetning af handler til børssystemet SAX.

9 Side 9 Eventuelle bemærkninger eller spørgsmål kan rettes til: Afdelingschef Niels Neergaard, tlf , lokal 5524, kontorchef Merete Lykke Rasmussen, tlf , lokal 5515 og fuldmægtig Helle Søby Thygesen, tlf , lokal Med venlig hilsen Lars Barfoed Børsmæglerforeningen & Finansrådet Hans-Ole Jochumsen Københavns Fondsbørs

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE BETÆNKNING ANGÅENDE VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET UNDER 15. MAJ 1957 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 230 1959 Det administrative bibliotek

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv 93 Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Nationalbanken yder kredit til penge-

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ)

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ) Én fælles SAS-aktie Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S Børsprospekt for SAS AB (publ) Ombytningsforhold: For hver aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB tilbydes

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 9 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Danske Andelskassers Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere