INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED"

Transkript

1 INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad

2 Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen UIE United International Enterprises Limited Bahama-øerne 4 1. Acontoudbytte Dødsbobehandling 4 3. Selvangivelsen Beskatning af aktieudbytte for fysiske personer 5 Beskatning af aktieavance for fysiske personer 6 Beskatning af aktieudbytte for selskabsaktionærer 6 Beskatning af aktieavance for selskabsaktionærer 7 UP - United Plantations Berhad Malaysia 9 1. Acontoudbytte Dødsbobehandling 9 3. Selvangivelsen Beskatning af aktieudbytte for fysiske personer 10 Beskatning af aktieavance for fysiske personer 11 Beskatning af aktieudbytte for selskabsaktionærer 12 Beskatning af aktieavance for selskabsaktionærer 13

3 Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2014 Her følger en specifikation af udbytter og ultimokurser for følgende selskaber: UIE - United International Enterprises Limited UP - United Plantations Berhad Omregningstabel Selskabernes regnskaber kan give anledning til spørgsmål om areal, hvorfor vi herunder angiver følgende omregningstal: 1 tønde land = 5.516,20 m2, 1 acre = m2, 1 acre = 0,73 tønde land, 1 tønde land = 1,36 acres, 1 hektar = 2,47 acres, 1 hektar = 1,81 tønde land. Har De andre ønsker med hensyn til sammenligningstal for angivelser i ovennævnte selskabers regnskaber, er De velkommen til at kontakte os Skæringsdato På skæringsdatoen 19. maj 1993 var selskabernes børskurser som følger: Aktier Nominel Værdi Børskurs UIE á USD 10,00 DKK 104,00 UP á MYR 1,00 DKK 7,70 Aktionærmøde Vi beder Dem venligst notere, at det officielle aktionærmøde for begge selskaber i år er fastsat til den 29. maj 2015 kl. 10 i Børsbygningen. UP s årsrapport bliver annonceret tirsdag den 17. marts 2015 og kan hentes på og UIE s årsrapport bliver annonceret fredag den 27. marts 2015 og kan hentes på Selvangivelsen for /14

4 UIE United International Enterprises Limited Bahama-øerne Udbytte og valutakurs var som følger: Pr UIE aktier á USD 10,00 Udbytte pr. aktie Kurs Bahamisk Bahamisk Udbytte Udbyttebetalingsdato USD DKK skat% skat DKK DKK 17/06/14 Ordinært udbytte 2,0 5, , ,20 03/10/14 Ekstraordinært acontoudbytte 4,0 5, , ,20 Udbytte/skat i alt for , ,40 Aktiekurs på NASDAQ Copenhagen A/S ultimo 2014 (lukkekurs): 30/12/14 DKK 959,00 pr. aktie á USD 10,00 1. Ekstraordinært acontoudbytte 2014 Selskabets bestyrelse har besluttet at deklarere et ekstraordinært acontoudbytte på 40% eller USD 4,00 pr. aktie som følge af Selskabets likvide beholdning. Udbetalingen fandt sted den 3. oktober 2014 til aktionærer, som var noteret på aktieregistret den 2. oktober Dødsbobehandling I tilfælde af en aktionærs død bedes bobestyrer rette henvendelse til afdødes pengeinstitut, som behandler sagen, da UIE aktierne administreres via VP Securities (Værdipapircentralen). 3. Selvangivelsen 2014 De angivne henvisninger er foretaget på baggrund af 2014 selvangivelsen. Denne selvangivelse kan findes på Det lægges til grund, at personen er fuldt skattepligtig og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. Afsnit 3 er udarbejdet af EY. 4/14 Selvangivelsen for 2013

5 Beskatning af aktieudbytte for fysiske personer Bahama-øernes kildeskat Der er ingen kildeskat på udbytte, som udbetales fra et selskab på Bahama-øerne. Dansk skat Aktieudbytte beskattes som aktieindkomst (27% op til DKK og 42% over DKK ). Ægtefæller har dobbelt bundgrænse, dvs. DKK Tab på noterede aktier kan modregnes i årets udbytte. En forudsætning for at kunne fradrage tabet er dog, at SKAT har en række oplysninger om de noterede aktier (fx købsdokumenter), dvs. at De tidligere har oplyst SKAT om, at De har noterede aktier og at oplysningerne er givet rettidigt til SKAT. Dette er særligt relevant for aktier i udenlandsk depot, idet depotfører ikke har en indberetningspligt til de danske skattemyndigheder (som de danske depotførere). Se også afsnit Beskatning af aktieavance for fysiske personer. Selvangivelse af aktieudbytte for fysiske personer Aktier i dansk depot Udbytte som er knyttet til aktier i et dansk depot bliver indberettet af depotforvalteren, f.eks. pengeinstituttet. Udbytte af udenlandske noterede aktier i dansk depot vil således fremgå af den fortrykte selvangivelse. De skal kontrollere, at beløbet på den fortrykte selvangivelse er korrekt. Er det ikke korrekt, skal beløbet korrigeres og selvangivelsen indsendes senest 1. maj Korrektionen sker via blanket i rubrik 63. Aktier i udenlandsk depot Aktieudbytte for aktier i udenlandsk depot selvangives på skema nr for udenlandsk indkomst. Blanketten findes på - Borger - Blanketter - 04 Skat - Selvangivelse og forskud - Personer. Blanketten udfyldes med eget og eventuel ægtefælles CPR-nr. Endvidere anføres Bahamas i rubrikken Fra hvilket land - felt nr Det modtagne udenlandske aktieudbytte anføres i hovedrubrikken Aktieindkomst under Udenlandsk udbytte, der er aktieindkomst, fra aktier, der er optaget til handel på reguleret marked og ikke er i dansk depot (før indeholdelse af evt. udenlandsk udbytteskat) - felt nr Aktieudbyttet selvangives i danske kroner. Ved omregning til danske kroner anvendes den officielle valutakurs på erhvervelsestidspunktet, det vil sige kursen på den dag, hvor udbyttet vedtages. Selvangivelsen for /14

6 Beskatning af aktieavance for fysiske personer Gevinst ved afståelse af noterede aktier beskattes som aktieindkomst uanset ejertid og beholdningens værdi (27% op til DKK og 42% over DKK ). Ægtefæller har dobbelt bundgrænse, dvs. DKK Der beregnes en gennemsnitlig købspris for den totale aktiebeholdning på salgstidspunktet. Tab på noterede aktier kan modregnes i årets udbytte og avancer på andre noterede aktier. Det er dog en forudsætning for fradragsretten, at SKAT har modtaget en række oplysninger om de noterede aktier (fx købsdokument), og at disse oplysninger er givet rettidigt. Dette er særligt relevant for aktier i udenlandsk depot, idet depotfører ikke har en indberetningspligt til de danske skattemyndigheder (som de danske depotførere). Overstiger tabet årets udbytte fra eller gevinst på andre noterede aktier, kan det overskydende tab modregnes i en samlevende ægtefælles udbytter og avancer på noterede aktier. Eventuelt yderligere overskydende tab kan fremføres ubegrænset til modregning i udbytter og gevinst for noterede aktier. Selvangivelse af udenlandsk aktieavance og tab for fysiske personer Uanset om den personlige aktionær anvender fortrykt eller udvidet selvangivelse, skal aktiegevinst og tab vedrørende udenlandske aktier selvangives på skema nr for udenlandsk indkomst. Såfremt De har haft en aktieavance ved salg af udenlandske aktier, selvangives avancen under hovedrubrikken Aktieindkomst rubrik 454 for noterede aktier. Overgangsregel for noterede aktier købt før 1. januar 2006 For børsnoterede aktier købt før den 1. januar 2006 vil en eventuel senere gevinst være skattefri, såfremt følgende betingelser er opfyldt: Den samlede kursværdi af alle noterede aktier og investeringsforeningsbeviser må ikke overstige DKK (samlet DKK for ægtefæller) den 31. december Aktierne har været ejet i mindst 3 år, når de sælges efter 1. januar Det er uden betydning om beholdningen tidligere har overskredet beløbsgrænsen, når blot den ikke er overskredet den 31. december Gevinst/tab ved salg af aktier der er omfattet overgangsordningen skal ikke påføres selvangivelsen. Beskatning af aktieudbytte for selskabsaktionærer Kildeskat på Bahama-øerne Der er ingen kildeskat på udbytte, som udbetales fra et selskab på Bahama-øerne. 6/14 Selvangivelsen for 2013

7 Dansk skat Hvis udbyttemodtager er et dansk selskab, der besidder mindre ejerandel end 10% (porteføljeaktier), og der ikke foreligger bestemmende indflydelse, vil det udbyttemodtagende selskab ved opgørelse af den skattepligtige indkomst i Danmark som udgangspunkt skulle medregne udbyttet, da der er tale om noterede aktier. Udbyttet beskattes med 25% for porteføljeaktionæren. Hvis udbyttemodtager er et dansk selskab, der besidder minimum 10% af aktiekapitalen, er der tale om datterselskabsaktier. Det forudsætter dog, at United International Enterprises Limited, Bahama-øerne, er beliggende i EU eller at Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Bahamas. Hvis den danske udbyttemodtager er et selskab, der har bestemmende indflydelse (kontrol) over United International Enterprises Limited, Bahama-øerne, anses aktierne som koncernselskabsaktier. Udbytte modtaget af selskabsaktionærer, der ejer 10% eller mere af aktierne, men som ikke har kontrol over selskabet er skattepligtige af modtaget udbytte, da Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Bahamas, hvorfor aktierne anses som skattepligtige porteføljeaktier. Udbyttet beskattes med 24,5%. Udbytte fra koncernselskabsaktier er skattefrit for det modtagende selskab, forudsat det udbetalende selskab ikke har fradrag for udbytteudbetalingen på Bahama-øerne. Hvis aktionæren har bestemmende indflydelse, skal reglerne om CFC (Controlled Foreign Company) indkomst iagttages. Såfremt datterselskabsaktien ejes af et holdingselskab, og størstedelen af selskabets direkte eller indirekte aktionærer er danske selskabsskattepligtige aktionærer, bør det undersøges, hvorvidt de nye værnsregler for mellemholdingselskaber finder anvendelse. Dette kan indebære, at aktionærerne i holdingselskabet skal anses som ejende skattepligtige porteføljeaktier i United International Enterprises Limited. Herved kan der opstå en skattepligt, selvom den umiddelbare aktiepost karakteriseres som en datterselskabsaktie. Selvangivelse af aktieudbytte for selskabsaktionærer Aktieudbytte som en selskabsaktionær modtager fra aktier i United International Enterprises Limited, Bahama-øerne skal selvangives på selskabets selvangivelse ved elektronisk indberetning. Udbyttet udbetales og selvangives i danske kroner. Beskatning af aktieavance for selskabsaktionærer Gevinst/tab fra salg af børsnoterede aktier er skattepligtige (uanset ejertid), hvis aktionæren ejer mindre end 10% af aktiekapitalen (skattepligtige porteføljeaktier). Porteføljeaktierne bliver som udgangspunkt beskattet ud fra lagerprincip. Gevinst/tab fra salg af aktier, hvor aktionæren ejer 10% eller mere af aktierne, er skattepligtige, da der er tale om skattepligtige porteføjleaktier som følge af, at selskabet ikke er beliggende i EU og Danmark og ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Bahamas. Et tab kan fradrages i selskabsaktionærens skattepligtige indkomst. Gevinst/tab på koncernselskabsaktier (bestemmende indflydelse) er som udgangspunkt skattefri. Selvangivelsen for /14

8 Nettotabskontoen For selskabsaktionærer, som ejer mindre end 10% af aktierne (porteføljeaktier) i United International Enterprises Limited, Bahama-øerne, skulle der for indkomståret 2010 på selvangivelsen opgøres en nettotabskonto for porteføljeaktierne. Nettotabskontoen opgøres på følgende måde: Skattemæssig anskaffelsessum på alle porteføljeaktier uanset ejertid primo indkomståret Handelsværdi af porteføljeaktier primo indkomståret Skattefrit udbytte fra porteføljeaktier fra indkomstårene Gevinst/tab på porteføljeaktier ejet mere end 3 år solgt efter 25/ = Nettotabskonto Tab på aktier ejet mindre end 3 år, som er realiseret i indkomstårene , kan modregnes i nettogevinst på porteføljeaktier realiseret i indkomståret 2011 eller senere indkomstår. Nettotabskontoen kan fradrages i gevinster på realiserede og urealiserede porteføljeaktier opstået i 2011 og fremover. Der skelnes ikke mellem de enkelte typer af porteføljeaktier. Selvangivelse af udenlandsk aktieavance og -tab for selskabsaktionærer Gevinst/tab ved salg af aktier indarbejdes som hovedregel i selskabets samlede skattepligtige indkomst. Gevinst og tab skal indberettes elektronisk. Saldoen for nettotabskontoen, jf. nedenfor primo 2013 skal indberettes elektronisk. 8/14 Selvangivelsen for 2013

9 UP - United Plantations Berhad, Malaysia Udbytte - valutakurser, som i øvrigt fremgik af udbytteanvisningerne, var som følger: Pr UP aktier á MYR 1,00 Udbytte Bruttoudbytte Malaysisk Malaysisk Nettoudbytte Udbyttebetalingsdato % MYR skat % skat MYR MYR Slutudbytte for /05/14 22, , ,00 20/05/14 Ekstraordinært udbytte 41, , ,00 Acontoudbetaling for /09/14 Ekstraordinært udbytte 75, , ,00 19/12/14 20, , ,00 20/12/14 Ekstraordinært udbytte 10, , ,00 Udbytte/skat i alt for ,00 Aktiekurs på Bursa Malaysia Bhd. Sdn (lukkekurs): MYR 24,40 pr. aktie á MYR 1,00 1. Acontoudbytte 2014 Selskabets bestyrelse godkendte den 23. august 2014 et ekstraordinært acontoudbytte for året 2014 på 75%. Udbetaling fandt sted den 25. september 2014 til aktionærer, hvis navn fremgik af aktieregistret pr. 10. september Derudover godkendte bestyrelse den 22. november 2014 et acontoudbytte for året 2014 på 20% samt et ekstraordinært udbytte på 10%. Udbetaling fandt sted den 19. december 2014 til aktionærer, hvis navn fremgik af aktieregistret pr. 8. december Dødsbobehandling I tilfælde af en aktionærs død bedes dødsbobehandleren gøre følgende: Såfremt aktionæren er på Bursa Malaysia, bedes nedenstående dokumenter sendes til International Plantations Services Ltd.: Dødsattest Skifteretsattest Kopi af pas Arvinger skal have en CDS konto på Bursa Malaysia (som svarer til en VP konto i Danmark) Alle dokumenter skal certificeres af en advokat eller en notarius. Selvangivelsen for /14

10 Aktierne i UP kan ikke sælges, overdrages eller udlægges før selskabets bobehandling har fundet sted. Hvis aktionæren stadig har fysiske UP aktier henvises til De kan også kontakte International Plantations Services Ltd. på telefon , hvis de ønsker yderligere information. 3. Selvangivelsen 2014 De angivne henvisninger er foretaget på baggrund af 2014 selvangivelsen. Denne selvangivelse kan findes på Det lægges til grund, at personen er fuldt skattepligtig og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark. Afsnit 3 er udarbejdet af EY. Beskatning af aktieudbytte for fysiske personer Malaysisk kildeskat Efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Malaysia og Danmark er Malaysia afskåret fra at pålægge kildeskat, når en i Danmark skattepligtig person modtager udbytterne. Dansk skat Aktieudbytte beskattes som aktieindkomst (27% op til DKK og 42% over DKK ). Ægtefæller har dobbelt bundgrænse, dvs. DKK Tab på noterede aktier kan modregnes i årets udbytte. Det er dog en forudsætning fra adgangen til at fradrage tabet, at SKAT har en række oplysninger om de noterede aktier (fx købsdokumenter), dvs. at De tidligere har oplyst SKAT om, at De har noterede aktier og at oplysningerne er givet rettidigt til SKAT. Dette er særligt relevant for aktier i udenlandsk depot, idet depotfører ikke har en indberetningspligt til de danske skattemyndigheder (som de danske depotførere). Se også afsnit Beskatning af aktieavance for fysiske personer Selvangivelse af aktieudbytte for fysiske personer Aktier i dansk depot Aktieudbytte knyttet til aktier i et dansk depot bliver indberettet af depotfører. Udbytte af udenlandske noterede aktier i dansk depot vil således fremgå af den fortrykte selvangivelse. De skal kontrollere, at beløbet på den fortrykte selvangivelse er korrekt. Er det ikke korrekt, skal beløbet korrigeres og selvangivelsen indsendes senest 1. maj Korrektionen sker via blanket /14 Selvangivelsen for 2013

11 Aktier i udenlandsk depot og fysiske værdipapirer Aktieudbytte for aktier i udenlandsk depot og fysiske værdipapirer, der ikke ligger i depot, selvangives på skema nr for udenlandsk indkomst. Blanketten findes på - Borger - Blanketter - 04 Skat - Selvangivelse og forskud - Personer. Blanketten udfyldes med eget og eventuel ægtefælles CPR-nr. Endvidere anføres Malaysia i rubrikken Fra hvilket land - felt nr Det modtagne udenlandske aktieudbytte anføres i hovedrubrikken Aktieindkomst under Udenlandsk udbytte, der er aktieindkomst, fra aktier, der er optaget til handel på reguleret marked og ikke er i dansk depot (før indeholdelse af evt. udenlandsk udbytteskat) - felt nr Udbyttet selvangives i danske kroner. Ved omregning til danske kroner anvendes den officielle valutakurs på erhvervelsestidspunktet, det vil sige kursen på den dag, hvor udbyttet vedtages. Beskatning af aktieavance for fysiske personer Gevinst ved afståelse af noterede aktier beskattes som aktieindkomst uanset ejertid og beholdningens værdi (27% op til DKK og 42% over DKK ). Ægtefæller har dobbelt bundgrænse, dvs. DKK Der beregnes en gennemsnitlig købspris for den totale aktiebeholdning på salgstidspunktet. Tab på noterede aktier kan modregnes i årets udbytte og avancer på andre noterede aktier. Det er dog en forudsætning for fradragsretten, at SKAT har modtaget en række oplysninger om de noterede aktier (fx købsdokument), og at disse oplysninger er givet rettidigt. Dette er særligt relevant for aktier i udenlandsk depot, idet depotfører ikke har en indberetningspligt til de danske skattemyndigheder (som de danske depotførere). Overstiger tabet årets udbytte fra eller gevinst på andre noterede aktier, kan det overskydende tab modregnes i en samlevende ægtefælles udbytter og avancer på noterede aktier. Eventuelt yderligere overskydende tab kan fremføres ubegrænset til modregning i udbytter og gevinst for noterede aktier. Selvangivelse af udenlandsk aktieavance og tab for fysiske personer Uanset om den personlige aktionær anvender fortrykt eller udvidet selvangivelse, skal aktiegevinst og tab vedrørende udenlandske aktier selvangives på skema nr for udenlandsk indkomst. Såfremt De har haft en aktiegevinst ved salg af udenlandske aktier, selvangives gevinsten under hovedrubrikken Aktieindkomst rubrik 454 for noterede. Overgangsregel for børsnoterede aktier købt før 1. januar 2006 For børsnoterede aktier købt før den 1. januar 2006 vil en eventuel senere avance være skattefri, såfremt følgende betingelser er opfyldt: Den samlede kursværdi af alle noterede aktier og investeringsforeningsbeviser ikke overstiger DKK (samlet DKK for ægtefæller) den 31. december Aktierne har været ejet i mindst 3 år, når de sælges efter 1. januar Det er uden betydning om beholdningen tidligere har overskredet beløbsgrænsen, når blot den ikke er overskredet den 31. december Gevinst/tab ved salg af aktier, der er omfattet overgangsordningen, skal ikke påføres selvangivelsen. Selvangivelsen for /14

12 Beskatning af aktieudbytte for selskabsaktionærer Selskabet er skattemæssigt hjemmehørende i Malaysia og noteret på børsen i Malaysia. Malaysisk kildeskat Efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Malaysia og Danmark er Malaysia afskåret fra at pålægge kildeskat på udbytter der udbetales til et selskab i Danmark. Der opstår herved ikke dobbeltbeskatning. Dansk skat Hvis udbyttemodtager er et dansk selskab, der besidder mindre ejerandel end 10% (porteføljeaktier), og der ikke foreligger bestemmende indflydelse, vil det udbyttemodtagende selskab ved opgørelse af den skattepligtige indkomst i Danmark som udgangspunkt skulle medregne udbyttet, da der er tale om noterede aktier. Udbyttet beskattes med 25% for porteføljeaktionæren. Hvis udbyttemodtager er et dansk selskab, der besidder minimum 10% af aktiekapitalen, er der tale om datterselskabsaktier, da Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Malaysia. Hvis det danske selskab øver bestemmende indflydelse over United Plantations Berhad, Malaysia, er der tale om koncernselskabsaktier. I begge disse tilfælde vil udbytter fra det malaysiske selskab være skattefri for det modtagende selskab, forudsat at det udbetalende selskab ikke har fradrag for udbytteudbetalingen i Malaysia. Hvis aktionæren har bestemmende indflydelse skal reglerne om CFC (Controlled Foreign Company) indkomst iagttages. Såfremt datterselskabsaktien ejes af et holdingselskab, og størstedelen af selskabets direkte eller indirekte aktionærer er danske selskabsskattepligtige aktionærer, bør det undersøges, hvorvidt værnsregler for mellemholdingselskaber finder anvendelse, hvilket kan indebære, at aktionærerne i holdingselskabet skal anses som ejende skattepligtige porteføljeaktier i United Plantations Berhad. Herved kan der opstå en skattepligt selvom den umiddelbare aktiepost karakteriseres som en datterselskabsaktie. Hvis det malaysiske selskab, der udbetaler udbytte, har en del af eller hele dets fortjeneste, der er fritaget for beskatning eller beskattes efter en lavere sats jf. Promotion of Investments Act 1986, er den del af udbyttet, der stammer fra denne lavere beskattede fortjeneste skattefri i Danmark. Lempelse for malaysisk selskabsskat I det omfang United Plantations Berhad er undergivet en skattebegunstigelse i Malaysia, gælder der særlige lempelsesregler i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Malaysia, der skal iagttages. Dette kan være individuelt for den enkelte aktionær, og bør undersøges nærmere i hvert enkelt tilfælde. Dokumentation for betalt malaysisk skat Det malaysiske selskab giver aktionæren dokumentation for betalt malaysisk selskabsskat af det overskud, der er udloddet. Selskabet udsteder dokumentation til hver enkelt aktionær i form af udbyttespecifikation vedhængende udbyttechecken. 12/14 Selvangivelsen for 2013

13 Selvangivelse af aktieudbytte for selskabsaktionærer Aktieudbytte, som en selskabsaktionær modtager vedrørende malaysiske aktier, skal selvangives og indberettes elektronisk. Udbyttet selvangives i danske kroner. Ved omregning til danske kroner anvendes den officielle valutakurs på erhvervelsestidspunktet, det vil sige kursen på den dag, hvor udbyttet vedtages. Beskatning af aktieavance for selskabsaktionærer Gevinst/tab fra salg af børsnoterede aktier er skattepligtige (uanset ejertid), hvis aktionæren ejer mindre end 10% af aktiekapitalen (porteføljeaktier). Porteføljeaktierne bliver som udgangspunkt beskattet ud fra lagerprincip, mens et realisationsprincip kan vælges for visse aktier. Gevinst/tab på både datterselskabsaktier (10% eller mere) og koncernselskabsaktier (bestemmende indflydelse) er som udgangspunkt skattefri. Nettotabskontoen For selskabsaktionærer, som ejer mindre end 10% af aktierne (porteføljeaktier) i United Plantations Berhad, Malaysia skulle der for indkomståret 2010 på selvangivelsen opgøres en nettotabskonto for porteføljeaktierne. Nettotabskontoen opgøres på følgende måde: Skattemæssig anskaffelsessum på alle porteføljeaktier uanset ejertid primo indkomståret Handelsværdi af porteføljeaktier primo indkomståret Skattefrit udbytte fra porteføljeaktier fra indkomstårene Gevinst/tab på porteføljeaktier ejet mere end 3 år solgt efter 25/ = Nettotabskonto Tab på aktier ejet mindre end 3 år, som er realiseret i indkomstårene , kan modregnes i nettogevinst på porteføljeaktier realiseret i indkomståret 2011 eller senere indkomstår. Nettotabskontoen kan fradrages i gevinster på realiserede og urealiserede porteføljeaktier opstået i 2011 og fremover. Der skelnes ikke mellem de enkelte typer af porteføljeaktier. Selvangivelse af udenlandsk aktieavance og -tab for selskabsaktionærer Gevinst/tab ved salg af aktier indarbejdes som hovedregel i selskabets samlede skattepligtige indkomst, og indberettes elektronisk. Saldoen for nettotabskontoen, jf. ovenfor primo 2013 skal indberettes elektronisk. Selvangivelsen for /14

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere