Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet."

Transkript

1 Eksempel og forklaring på de felter, der af og til kan være tvivl om, når man skal udfylde en boopgørelse Sagsnr. SKS. nr. CPR nr. Afdødes cpr nr. Boopgørelse Opgørelse over aktiver og passiver vedrørende boet efter Navn Afdødes navn Adresse Afdødes adresse Død den Dato for dødsfaldet Hvis afdøde var gift eller enke/enkemand: Oplysninger om længstlevende/tidligere afdøde ægtefælle: Navn Ægtefælles navn CPR nr. Ægtefælles cpr. nr. Død den Tidligere afdøde ægtefælles dødsdato BOETS KONTAKTPERSON Navn Kontaktpersonens navn Adresse Kontaktpersonens adresse Telefonnummer Dagtimer/Aftentimer Evt. e mailadresse: Kontaktpersonens e mailadresse Opgørelsen vedrører (sæt kryds) Afdødes bo/fællesboet eller det uskiftede bo Afdødes særbo (fuldstændigt særeje) Længstlevende ægtefælles særbo (fuldstændigt særeje) Boet skal opgøres tidligst pr. og senest 1 år efter Boets opgørelsesdag (boets skæringsdato) Dato: Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet. Du skal især være opmærksom på, at du ikke kan vælge en dato der ligger efter 1 år fra. Har boet et aktiv (f.eks. en fast ejendom) der ikke er solgt inden skæringsdagen skal du kontakte skifteretten.

2 Tallene her er overført direkte fra Åbningsstatus Aktiver (handelsværdien) Dødsdag Opgørelsesdag 1 Kontant beløb pr Tilgodehavende løn/feriepenge/efterlønsbidrag 3 Indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond Værdi af bil eller andre motorkøretøjer 4 Mærke: Årgang: 5 Værdi af campingvogn/lystbåd 6 Værdi af kolonihave 7 Værdi af indbo, smykker, samlinger 8 Boligindskud 9 Tilbagebetaling ved ophør af løbende aftale/forpligtelse (f.eks. DR, forsikringer, avis, vægt eller ejerafgift) 10 Ophavsrettigheder 11 Overskydende skat, som ikke er udbetalt før Den lille sorte pil her betyder at du ikke må ændre i beløbet, som der var i kontanter pr.. De udgifter/indtægter, der måske har gjort, at beløbet har ændret sig, skal du i stedet opføre som indtægter/ udgifter i opgørelsen. Du anfører den nøjagtige pris, boet har solgt bilen til. Hvis der er tale om værdifuldt indbo, må du anføre en vurdering indhentet fra evt. auktionshus. Almindeligt indbo som har affektionsværdi, opgøres til, hvad du tror, det vil kunne indbringe ved salg til 3. mand. Særlig indtægt, som lægges til aktiverne 12 Begravelseshjælp Ved følgende aktiver skal der vedlægges en specifikation som bilag til opgørelsen. Beløbet fra specifikationen overføres til denne opgørelse. 13 Bankkonti incl. renter pr. dødsdag Værdi af fast ejendom (helårshus, sommerhus, grund), som ikke indgår i erhvervsvirksomhed Her anføres den offentlige vurdering, Matr.nr. der var gældende på, som du har opført på Åbningsstatus Adresse Seneste offentlige vurdering (dato og beløb): Her gælder ligesom under Kontant, at du ikke må ændre i beløbet. Her anføres det netto, som er tilbage efter huset er solgt. Dette nettooverskud, har du regnet ud på hjælpeskemaet. Opgørelse vedrørende boets faste ejendom, som du vedlægger boopgørelsen. (Se eks. på sidste side) Værdi af yderligere fast ejendom Matr.nr. Adresse Seneste offentlige vurdering (dato og beløb): 15 Værdi af andelsbolig 16 Aktier, andelsbeviser

3 17 Obligationer, pantebreve 18 Anparter 19 Investeringsbeviser a Renteindtægter og udbytter af pkt Forretning/virksomhed incl. fast ejendom* 21 Landbrugsejendom * 22 Forsikringspolicer, indekskontrakter, der indgår i boet 23 Andre aktiver (f.eks. udestående fordringer) Her påføres under opgørelsesdag den sum, som værdipapirerne har indbragt ved et evt. salg. Ellers påføres den kursværdi, de har på skæringsdagen. * Som specifikation vedlægges regnskabet for det seneste regnskabsår 24 AKTIVER I ALT + SÆRLIG INDTÆGT I ALT Passiver Dødsdag Opgørelsesdag HUSK! Sammentæl 1 Husleje, vand 2 El, gas 3 Telefon Ejendomsskatter 5 Restskat fra tidligere år, der ikke var betalt før Kontogæld 6 Samlet restgæld med påløbne renter til og med Gæld på købekontrakter 7 Samlet restgæld med påløbne renter til og med Særlige udgifter, som kan fratrækkes formuen pr., selv om de først er betalt efter dødsfaldet. 8 Udgifter til begravelsen/bedemand Udgifter til sammenkomst efter begravelsen Vedligeholdelse/køb af gravsted 11 Retsafgift + evt. yderligere afgift Rydning af bolig 13 Istandsættelse af lejlighed 14 Udgifter til boets behandling (bl.a. proklama) Husk, at du skal betale en ekstra retsafgift på 6.500, hvis bobeholdningen er over Så kan du her fratrække i alt Ved følgende passiver skal der vedlægges en specifikation som bilag til opgørelsen. Beløbet fra specifikationen overføres til denne opgørelse.

4 15 Gæld til pengeinstitut 16 Gæld med pant i fast ejendom Gæld med pant i løsøre (f.eks. bil) Er opført på hjælpeskema vedr. salg af fast ejendom. 18 Passiver vedr. anparter Gæld sikret på anden måde (f.eks. ved tilbageholdsret) 20 Anden gæld 20a Renteudgifter mv. fra dødsdag til opgørelsesdag GÆLD + SÆRLIGE UDGIFTER I ALT HUSK! Sammentæl Nettoformuen/bobeholdningen (Beløbet under opgørelsesdag overføres til sidste side af boopgørelsen, Fordeling af bobeholdningen, punkt 1.) AKTIVER rubrik 24 minus GÆLD rubrik Udregnes og påføres Specifikation til salg af fast ejendom Ejendommen med angivelse af adresse (hver ejendom for sig) Salgsdato Salgssum Gæld i ejendommen, der overtages af køber eller er indfriet af boet Udgifter ved salget Nettooverskud ved salget Se i hjælpeskemaet: Opgørelse vedrørende boets faste ejendom på sidste side i denne vejledning, hvordan du kommer frem til Nettooverskudet. Vedlæg hjælpeskemaet, når du sender boopgørelsen til skifteretten. I alt (beløbet overføres til Aktiver punkt 14 under opgørelsesdag) Specifikation af salg af aktiver (Udarbejd et separat papir og vedlæg, hvis du ikke kan have det her) Aktiv (hvert salg for sig) Andelsbolig: Salgsdato Salgssum Gæld, der hviler på aktivet og overtages af køber eller er indfriet af boet Udgifter ved salget Nettooverskud ved salget Værdipapirer (art og antal for sig): Andre aktiver (hvert salg for sig): Totalbeløbene for de forskellige aktiver overføres til Aktiver under opgørelsesdag rubrik 15 23

5 Drift, indtægter, som ikke er medregnet pr. Renteindtægter og udbytter Aktiv Modtagne renter/udbytte Tilgodehavende renter/udbytte I alt I alt (Overføres til aktiver pkt. 19a) Kursreguleringer værdipapirer Aktiv Kursværdi pr. (Overføres til kolonne 1) Kursværdi pr. opgørelsesdagen eller salgsdagen/udlodningsdagen * (Overføres til kolonne 2) Solgt dato Aktier Investeringsbeviser , , , Kursværdi pr. skæringsdag , I alt (Overføres til aktiver pkt ) Værdireguleringer øvrige aktiver Aktiv Værdi pr. (Overføres til kolonne 1) Værdi pr. opgørelsesdagen eller salgsdagen/udlodningsdagen * (Overføres til kolonne 2) I alt overføres (overføres til passiver pkt ) *Hvis aktivet inden opgørelsesdagen er solgt eller udloddet til en arving, skal salgsdatoen/udlodningsdatoen også angives. Hvis boet har solgt en fast ejendom skal Specifikation af fast ejendom udfyldes. Er der tale om andre aktiver udfyldes Specifikation af salg af andre aktiver.

6 Drift, udgifter, som ikke er medregnet pr. Passiv Renteudgifter Andre udgifter I alt I alt (Overføres til passiver pkt. 20a) Fordeling af bobeholdningen (Nettoformuen pr. ) 1 Bobeholdning (nettoformuen) 2 Ægtefælles boslod (½ af boet) 3 Ægtefælles arv (efter lov eller testamente) 4 Afgiftsfri legater eller arv 5 Afgiftsfri beløb i alt (Punkt 2+3+4) Afgiftspligtig bobeholdning (bobeholdning i punkt 1 minus 6 afgiftsfrie beløb i punkt 5) FORDELING AF AFGIFTSPLIGTIG BOBEHOLDNING MELLEM ARVINGER OG LEGATARER. Navn, cpr.nr. og slægsskabsforhold til afdøde * 7 Her påføres alle arvinger og arven fordeles efter testamente eller i henhold til arveloven. 8 I alt 9 Passivposter jf. boafgiftslovens 13 a 10 Endelig afgiftspligtig bobeholdning * Hvis der er givet arveafkald efter boets udlevering, skal arveafkaldene vedlægges. Denne boopgørelse består af i alt sider Samtlige oplysninger afgives under strafansvar i henhold til boafgiftslovens 41. Sted, dato Underskrift fra samtlige arvinger eller med skiftefuldmagt fra samtlige arvinger (originale fuldmagter vedlægges)

7 Opgørelse vedrørende boets faste ejendom, aktiver pkt. 14: Hus solgt pr. for , Refusionsopgørelse i boets favør 2.500, Omkostninger fra til overtagelsesdagen: El 300, Vand 500, Ejendomsskat 5.000, Varmesynsrapport 3.000, Tilstandsrapport 2.000, Mæglersalær , Advokatsalær Tinglysning Refusionsopgørelse i købers favør Indfrielse af gæld i ejendommen: Kreditforening , Andet Udgifter i alt Nettooverskud vedrørende ejendommen

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere