Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald"

Transkript

1 Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din og familiens advokat og rådgiver i alle de spørgsmål, man kan støde på livet igennem. Inden for Bolig har vi valgt side til fordel for boligkøberne. Med baggrund i vores erfaringer fra mere end boligkøb har vi specialudviklet rådgivningspakken Købers Mand, der sikrer køberne uafhængig ekspertrådgivning ved køb og finan siering af bolig en. Få oplyst dit nærmeste Ret&Råd-kontor på eller gå ind på vores hjemmeside og læs mere. Ved dødsfald Få overblik over situationen efter et dødsfald Få oplyst nærmeste Ret&Råd-kontor på eller gå ind på vores hjemmeside 6. udgave kogp.dk

2 Indhold At miste en af sine kære... At miste en af sine kære 3 Skifteretten 4 Advokaten 4 Hvilke oplysninger er nødvendige? 5 Valg af bobehandling 6 Boudlæg 6 Ægtefællens overtagelse af hele boet 7 Privat skifte 8 Bobestyrerbo 8 Proklama 8 Skat 9 Livsforsikringer, kapitalpensioner og lignende 10 Boafgift og retsafgift 11 Pas på 12 Indbo 12 Lejemål 12 Begravelse 12 PBS 12 Abonnementer 12 Forsikringer 12 Sådan fordeles arven 13 Arveklasserne 13 Både børn og ægtefælle 14 Hvor meget kan der rådes over ved testamente? 14 Advokaten kan rådgive dig 15 Det kan godt betale sig udgave, december 2004 Ved dødsfald Af advokat Anne Grete Kampmann, Ret&Råd Vest, Struer er en tyngende oplevelse, der i en periode gør det svært at finde overskud til at koncentrere sig om noget som helst. Desværre er tiden efter et dødsfald præget af en masse praktiske gøremål for de pårørende, så der er ikke meget ro, selvom det er det, man har allermest brug for. Her er det godt at vide, at advokaten kan hjælpe med alt det juridiske, så du har mindst muligt at bekymre dig om. Vi har skrevet denne folder for at give dig mulighed for at gribe situationen efter et dødsfald fornuftigt an. På de følgende sider kan du blandt andet læse om, hvilke overvejelser du bør gøre dig, hvad du skal have styr på, før du møder i skifteretten eller henvender dig til advokaten, og på hvilke områder advokaten kan være dig behjælpelig. Vi håber, at det kan hjælpe til at gøre en svær tid mindre kompliceret. Hvis du har nogle spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte din nærmeste Ret&Råd-advokat. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne folder eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Har du brug for at trykke eller bruge dele af folderen, så indhent venligst skriftlig tilladelse

3 Skifteretten Når en person dør, giver de pårørende eller bedemanden besked til sognepræsten, som igen giver besked videre til skifteretten. Skifteretten kan få oplysninger om afdødes økonomi fra skattevæsnet, men kender i øvrigt ikke til afdødes ejendele eller gæld. Normalt ved skifteretten ikke, hvem arvingerne i boet er. I løbet af nogle uger indkalder skifteretten den, der har anmeldt dødsfaldet over for sognepræsten, til et møde. På mødet drøftes, hvordan boets ejendele fordeles, og gælden betales det vil sige, hvordan boet skal behandles. Det er normalt ikke en jurist, der holder mødet i skifteretten. Advokaten Din advokat kan råde dig, inden du indkaldes til skifteretsmøde. I drøfter, hvordan boet bør behandles. Du kan også bede advo katen om at rette henvendelse til skifteretten for dig. Så behøver du ikke at gå til mødet. Hvilke oplysninger er nødvendige? For at afklare arveforholdene, det vil sige, hvem der skal arve, skal skifteretten eller advokaten have følgende dokumenter, hvis de findes: Testamente Adoptionspapirer Skilsmissepapirer Ægtepagt Det er en fordel, hvis du afleverer navne og adresser på alle kendte arvinger. For at få klarhed over afdødes økonomi skal du så vidt muligt fremskaffe: Afdødes sidste årsopgørelse, forskudsopgørelse og eventuelt årsregnskab Oversigt over bankkonti, bankgæld og værdipapirbeholdning, pantsætninger og eventuelle kautionsforpligtelser Ejendomsvurdering Sidste terminsopgørelser fra panthavere PBS-oversigt fra det sidste kvartal Registreringsattest på bil og lignende Forsikringspolice på hus, indbo, bil m.m. Oplysning om særlige ejendele, båd, campingvogn, skibsanparter, vindmølleanparter mv. Oplysning om livsforsikring, kapital- og ratepension og lignende Bilag vedrørende begravelse

4 Vil du vide mere... Valg af bobehandling Er du efterladt ægtefælle, kan du ofte få overdraget alle afdødes aktiver og passiver uden egentlig skiftebehandling. Alle andre boer skal skiftes mellem arvin - g erne. Er gælden større end aktiverne, må det hele deles mellem afdødes kreditorer. Boudlæg Småboer, hvor formuen er under kr.*, kan udlægges det vil sige udleveres til den nærmeste pårørende uden skifte. Det betyder, at der ikke skal ske indkaldelse af arvinger eller udarbejdes boopgørelse. Når man skal gøre formuen op, fratrækker man pantegæld, men ikke anden gæld. Nærmeste pårørende er i denne sammenhæng ægtefælle, børn, andre slægtninge eller en samlever. Det kan også være den institution, hvor afdøde boede. Modtageren får hele formuen og skal ikke betale noget til arvinger eller kreditorer. Modtageren hæfter ikke for afdødes gæld, bortset fra pantegæld, men har pligt til at betale alle begravelsesudgifter og rydde afdødes bolig. Ægtefællens overtagelse af hele boet a. Uskiftet bo Fællesbørn skal ikke give samtykke til uskiftet bo. Det skal derimod afdødes eventuelle særbørn. Er disse under 18 år, kan værgen normalt ikke få lov til at give sådan et samtykke. Når den efterladte ægtefælle får boet til uskiftet bo, skal han eller hun overtage afdødes gæld. Derfor er det vigtigt meget grundigt at undersøge omfanget af afdødes gæld, herunder pante- og kautionsforhold, inden man beslutter sig for et uskiftet bo. Ofte kan det være en god idé at bede skifteretten om tilladelse til at udstede proklama (vi forklarer på side 8, hvad proklama er). Det sker ikke automatisk. Uskiftet bo er dog ikke altid en god idé. Hvis livsforsikring og lignende udgør et væsentligt beløb i forhold til den øvrige formue, vil det typisk være en fordel at skifte frem for at vælge uskiftet bo. Skifter man med det samme, kan livsforsikringen nemlig holdes uden for bodelingen. b kr.-reglen* Er ægtefællernes samlede formue under kr kr.*, kan den efterladte ægtefælle få det hele udleveret, uden at af dødes børn det være sig fællesbørn eller særbørn skal have arv. Ved den samlede formue forstås aktiver minus gæld, men ikke beløb fra livsforsikring eller lignende. Også ved kr.-reglen* skal ægtefællen overtage afdødes gæld. Derfor er det også her vigtigt at undersøge gældens omfang og eventuelt udstede et pro klama (vi forklarer på side 8, hvad proklama er). Den, der har overtaget boet efter sin afdøde ægtefælle efter kr.-reglen*, skal ikke skifte med børnene i tilfælde af nyt ægteskab. *2005-tal. Beløbene reguleres hvert år Hvis man derimod sidder i uskiftet bo, skal man ved senere nyt ægteskab skifte med børnene, og så går pengene fra livsforsikringen ind i boet. Også skattemæssige forhold kan betyde, at den efterladte kan opnå en økonomisk gevinst ved at skifte frem for at sidde i uskiftet bo. *2005-tal. Beløbene reguleres hvert år

5 Skat VIL DU VIDE MERE? Privat skifte Ved privat skifte disponerer arvingerne selv over alle boets midler. Det kræver derfor både tillid til den person, der skal passe på midlerne, og en stram styring af indtægter og udgifter. Et privat skifte kræver enighed mellem arvingerne om deling af indbo, salg af ejendom, valg af skæringsdag og andre dispositioner. Boet skal afsluttes senest 1 år efter dødsfaldet. Afslutningsdagen kaldes skærings dagen. Advokaten kan ved sin rådgivning ofte skabe den fornødne enighed. Bobestyrerbo Hvis arvingerne ikke ønsker privat skifte, hvis der kun er mindreårige arvinger eller stor gæld eller andre forhold, skal bobehandlingen foretages af en autoriseret bo - bestyrer. Det er en advokat, som er særlig kvalificeret til behandling af dødsboer, og som har fået autorisation hertil af Justitsministeriet. Man kan i et testamente bestemme, at boet, når man dør, skal behandles af en bestemt bobestyrer. Dette er et naturligt og hensigtsmæssigt ønske, hvis der er komplicerede forretnings- eller skatteforhold, splittelse i familien, hvis arvingerne ikke kender hinanden, eller hvis andre forhold gør, at man gerne vil tilrettelægge bobehandlingen for sine efterladte. Bobestyreren skal slutte boet senest 2 år efter dødsdagen. Ofte vil boet dog kunne sluttes på et tidligere tidspunkt. Reglerne om proklama og skat er de samme i privatskiftede boer som i bobestyrerboer. Proklama Boet skal "udstede proklama". Det vil sige, at boet skal indrykke en annonce i Statstidende, hvor der står, at alle afdødes kreditorer skal anmelde deres tilgodehavende over for boet inden 8 uger. Hvis fristen overskrides, bortfalder kreditors krav. Viser det sig, at gælden er større end boets formue, kan arvingerne "bakke ud" af gælden, og bede skifteretten foretage det fornødne. Arvingerne skal altså ikke vedgå afdødes gæld. Er boet insolvent, vil det komme under konkursbehandling. Der skal altid gøres op med skatteansættelsen for afdøde for perioden mellem udløbet af sidste indkomstår og dødsdagen. Langt de fleste dødsboer er fritaget for at betale skat. Det er kun ca. 10 % af dødsboerne, der er skattepligtige. Om dødsboet er skattepligtigt eller ej afhænger af boets formueforhold. Såfremt der på skæringsdagen er bruttoaktiver for mere end kr.* eller nettoaktiver for mere end kr.*, er boet skattepligtigt. Er boet skattepligtigt, skal det betale skat af al indkomst, som for eksempel renter eller fortjeneste ved salg af aktier. Skattereglerne betyder, at det ofte er meget vigtigt at tage stilling til, om et aktiv skal sælges, mens boet er under behandling. En bobehandling kan være en kompliceret affære. Der kan være spørgsmål om, hvorvidt den faste ejendom, aktierne m.m. skal sælges eller overføres til en arving. Der skal tages stilling til skattemæssige forhold samt behandling af gældsposter både før og efter udløbet af fristen for anmeldelse af gælden. Der skal udarbejdes en statusopgørelse over aktiver og passiver på dødsdagen, en såkaldt åbningsstatus. I forbindelse med boets afslutning skal der laves en boopgørelse på den valgte skæringsdag/dagen for boets endelige opgørelse. Alle disse spørgsmål kan advokaten rådgive om, og derfor kan det være en god idé at overlade hele bobehandlingen til advokaten *2005-tal. Beløbene reguleres hvert år - 9 -

6 Livsforsikring, kapitalpensioner og lignende Boafgift og retsafgift I enhver livsforsikring, kapitalpension, ratepension og lignende er der typisk indsat en begunstiget. Den mest almindelige begunstigelse hedder "nærmeste pårørende". Herefter får ægtefællen hele summen. Kun hvis der ikke ef ter - lades nogen ægtefælle, går summen til børnene/børnebørnene. Er der heller ikke børn eller andre efterkommere, går summen til andre arvinger efter loven eller ar v inger efter afdødes testamente. Den begunstigede kan undertiden også være en bestemt person. Når der er én eller flere begunstigede, går hele summen til vedkommende uden for det øvrige dødsbo. Det betyder, at summen også tilfalder den begunstigede og ikke afdødes kreditorer, selvom boets gæld er større end boets aktiver. Der skal betales boafgift af forsikringssummen/kapitalpensionen, og der gives ikke noget bundfradrag, heller ikke selvom hele bundfradraget ikke er udnyttet i dødsboet. Er der undtagelsesvist ingen begunstigede, skal summen indbetales til dødsboet til fordeling sammen med al anden arv. Der er to afgifter, som arvingerne kan komme til at betale af arv: Boafgift og tillægsboafgift. De fleste arvinger stifter dog kun bekendtskab med boafgiften. Herudover skal der betales en retsafgift til skifteretten. 1. Boafgiften er 0 % gælder for ægtefællen velgørende institutioner godkendt af skatteministeriet 15 % gælder for børn, børnebørn, oldebørn stedbørn samlever, som afdøde har boet sammen med i mindst 2 år forældre For hele boet gives der et bundfradrag, der udgør kr.*, så der kun skal betales 15 % afgift af arv ud over dette beløb. 2. Tillægsboafgift gælder for alle andre arvinger søskende, nevøer, niecer samlever, som har boet sammen med afdøde i mindre end 2 år ubeslægtede DELTAG I ET AF VORES LOKALE FOREDRAG Disse personer skal betale både boafgift på 15 % og den yderligere afgift på 25 %. Den samlede afgift kan dog højst blive 36 1Ú4 %. For tillægsboafgiften gælder der ikke noget bundfradrag. 3. Retsafgift Skifteretten opkræver en retsafgift på 500 kr. for boudlæg kr. for uskiftet bo kr. for kr.-reglen* kr. for private boer og bobestyrerboer kr. ekstra for alle boer over 1 mio. kr. *2005-tal. Beløbene reguleres hvert år

7 Sådan fordeles arven Når bobehandlingen er afsluttet, og afdødes kreditorer samt boafgifter er betalt, kan den resterende arvemasse fordeles mellem afdødes arvinger. Pas på! Visse forhold giver anledning til store spekulationer og undertiden unødvendig uenighed. Indbo Må aldrig fjernes eller deles, medmindre arvingerne er enige om værdierne og de - ling en. Det betyder, at der også skal være klarhed over, hvem arvingerne er. Lejemål Udlejer har krav på husleje, indtil lejemålet er sagt op og opsigelsesvarslet er udløbet. Udlejer har dog pligt til at søge hurtigere genudlejning, så snart lejligheden er ryddet, og nøglen afleveret. Han kan også forlange at få forevist en skifteretsattest, hvoraf det fremgår, hvem der kan disponere på boets vegne, før han vil modtage opsigelsen. Den efterladte ægtefælle har ret til at fortsætte lejemålet. Det har en samlever, der har boet sammen med afdøde i lejemålet i mindst to år, også. Begravelse Gem alle kvitteringer for begravelsen også for mindekomsammen og lignende til brug for boopgørelsen. Alle udgifter afholdes af boet og trækkes fra før beregning af bo afgift. PBS Det er vigtigt, at banken orienteres om dødsfaldet, og i de fleste tilfælde bør PBSbetalinger straks ophøre. Abonnementer Husk at opsige løbende leveringer som for eksempel telefon, avis og medlemskab hurtigst muligt. Forsikringer Arvinger bør altid sikre sig, at hus, bil, indbo og lignende er tilstrækkeligt forsikret. For sikringer gælder trods dødsfaldet, indtil de bliver sagt op. Har afdøde ikke oprettet testamente, be - stem mer arveloven, hvordan der arves. Ifølge loven arver ægtefælle og børn først. Er børnene døde, går arven videre til børnebørnene. Er der hverken børn eller ægtefælle, men kun forældre, går arven til dem. Arveklasserne Arveloven opdeler arvinger i tre klasser: 1. arveklasse: Ægtefælle og børn. Børnebørn træder i afdøde børns sted. Er der ingen arvinger i 1. arveklasse, går man videre til 2. arveklasse. 2. arveklasse: Forældre, søskende og nevøer/niecer. Forældre arver hver halvdelen. Er én eller begge forældre døde, arver forældrenes øvrige børn, hvad enten de er afdødes søskende eller halvsøskende. Er afdødes søskende også døde, arver deres børn, det vil sige afdødes nevøer og niecer. Hvis der heller ikke er nogen arvinger i 2. arveklasse, går man videre til 3. arveklasse

8 Advokaten kan rådgive dig 3. arveklasse: Bedsteforældre, far- og morbrødre, fastre/ mostre. Er bedsteforældrene døde, arver deres børn, det vil sige afdødes far- og morbrødre, fastre/mostre. Men så går man heller ikke videre. Børn af far- og morbrødre, fastre og mostre, altså afdødes fætre og kusiner arver ikke efter loven. Er der heller ingen arvinger i 3. arveklasse, går arven i statskassen. VIL DU VIDE MERE? Både børn og ægtefælle Når en gift person dør, går både halvdelen af den afdødes og ægtefællens fælleseje samt alt, hvad afdøde måtte eje som særeje, i arv. Er der fuldstændigt særeje i ægteskabet, er det kun afdødes særeje, der skal deles mellem arvingerne. Arven fordeles efter loven med 1/3 til ægtefællen og 2/3 til børnene. Efterlader afdøde sig kun ægtefælle og ingen børn, arver ægtefællen det hele. Når ægtefællen dør, deles formuen med halvdelen til førstafdødes slægt og halvdelen til sidstafdødes slægt, med mindre der er oprettet testamente. Hvor meget kan der rådes over ved testamente? Der kan altid oprettes testamente. Æg tefælle, børn, børnebørn, oldebørn og så videre er tvangsarvinger, og de kan efter loven ikke gøres arveløse. Hvis der er tvangsarvinger, har de krav på halvdelen tvangsarven af den efterladte formue, og der er kun mulighed for ved et testamente at råde frit over den andel halvdel friarven. Advokaten kan rådgive om alle områder i forbindelse med dødsfald, blandt andet: Hvad du kan og må gøre ved afdødes ejendele Hvilke regninger du må betale Hvilke regninger du ikke må betale Hvilke bobehandlingsformer, der kan komme på tale alt afhængig af: De familiemæssige forhold Den efterladte ægtefælles forhold Boafgiften Afdødes skattemæssige forhold Reglerne for udbetaling af livsforsikring og kapitalpension Hvordan man kan tackle større gældsposter Det kan godt betale sig Hos Ret&Råd-advokaten kan du få: Rådgivning, inden du går i skifteretten Rådgivning i stedet for at gå i skifteretten Hjælp til valg af den bobehandlingsform, som er den bedste på baggrund af netop den situation, som den person, du har mistet, befandt sig i med hensyn til familieforhold, aktivtyper, gæld, skat og så videre Råd om, hvordan du boafgiftsmæssigt vælger den rette bobehandling Rådgivning om arveforholdene Folderen om "Arv, gave & testamente" Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Ret&Råd har specialiseret sig i: Erhverv Rettidig Rådgivning Privatrådgivning Bolig Købers Mand Ret&Råd har sekretariat på Høje Taastrup Boulevard 33, Taastrup Telefon Fax Mail Har man ingen ægtefælle, børn, børnebørn eller oldebørn, kan man testamentere alt, hvad man ejer til den eller dem, man ønsker. Find din lokale Ret&Råd-advokat i telefonbogen, på eller ring til Ret&Råd Sekretariatet på og få oplyst nærmeste lokale Ret&Råd-advokat

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere