FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1"

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer eller fremtidig erhverver, skal være Hedvigs skilsmissesæreje. Hedvig havde ved ægteskabets indgåelse stk. aktier i Danske Bank, som hun havde fået som gave. Ægtefællerne købte i 2001 i lige sameje en villa i Århus, som blev deres hjem. De delte udgifterne til udbetalingen, og bidrog fremover hver med halvdelen af udgifterne til villaen og andre fælles udgifter. I 2005 startede Mikael egen IT-virksomhed. Det gik nogenlunde godt de første par år, men i løbet af 2008 blev det klart for Mikael, at han var insolvent. Hedvigs økonomi gik derimod rimeligt godt. I 2007 erhvervede hun for sin løbende opsparing stk. aktier i Danske Bank, og i 2009 arvede hun efter sin mor som skilsmissesæreje et kontantbeløb, som hun fuldt ud anvendte til køb af stk. aktier i Danske Bank, da kursen var særdeles lav. I 2009 troede Mikael efter en god periode for virksomheden, at han lige netop var solvent igen. Han foreslog derfor Hedvig, at hun skulle overtage hans andel af villaen, som de boede i, så der ikke ville blive problemer med hans kreditorer, hvis det senere skulle gå ham økonomisk dårligt. Villaens samlede friværdi var da kr. Ægtefællerne indleverede den 15. november 2009 en ægtepagt, hvorved Mikael overdrog sin andel af villaen til Hedvig, og hvorefter villaen fremover alene skulle være Hedvigs, til tinglysning. Hedvig skulle som eneste debitor overtage alle de i villaen indestående lån, hvilket de långivende kreditinstitutter indvilgede i, men Hedvig skulle ikke i øvrigt betale Mikael noget. Ægtepagten blev tinglyst den 22. november Overdragelsen af villaanparten blev samtidig tinglyst på ejendommens blad i tingbogen. Det blev snart klart, at Mikaels økonomi var noget dårligere, end han havde troet. Hans kunder udskød betalingerne på grund af krisen, og hans bank lukkede for yderligere kredit og forlangte en højere rente for allerede eksisterende lån. Hedvig lånte ham 1

2 derfor kr., som hun havde fået af sin far. I maj 2010 måtte Mikael i samarbejde med sin bank afvikle sin virksomhed. I august 2010 skyldte Mikael herefter sin bank kr. Da Mikael ingen muligheder havde for at betale nogen del af beløbet, krævede banken, at Hedvig betalte Mikaels gæld. Det nægtede Hedvig, og hun var nu så træt af den dårlige økonomi, at ægtefællerne blev separeret ved bevilling af 31. august Den 2. september 2010 anlagde banken sag mod Hedvig med påstand om, at hun skulle betale Mikaels gæld til banken. Det blev afklaret, at Mikael den 15. november 2009 havde skyldt banken kr. Hedvig spurgte sin advokat, om hun var forpligtet til at betale de kr., som Mikael skylder banken. Hvad skal advokaten svare? Hvordan skal ægtefællernes formue deles og deres mellemværende i videst muligt omfang afregnes, når det på skiftet oplyses, at villaens friværdi blev sat til kr., at Hedvigs stk. aktier i Danske Bank havde en samlet værdi på kr., at Hedvig havde en bankkonto, hvorpå der stod kr., der var aktieudbytte i årene 1999 til 2006 fra aktierne i Danske Bank, samt renter af aktieudbyttet, at Mikaels gæld til banken den 31. august var kr., at Mikael i øvrigt havde gæld på kr. ud over de kr., som han stadig skyldte Hedvig, og at de i øvrigt kun havde værdiløst indbo. Mikael mente, at han var så ringe stillet økonomisk, at han på skiftet havde ret til en form for kompensation, hvilket Hedvig bestred. 2

3 Løsningsvejledning til opgave 1 1. Hæftelsen over for banken Udgangspunktet er, at hver ægtefælle hæfter for egne dispositioner, jf. RVL 25. Hedvig modtog i 2009 imidlertid en gave fra Mikael, der fik retsvirkning fra ægtepagtens indlevering til tinglysning den 15. november Banken kan påberåbe sig RVL 33 om gyldige gaver givet ved ægtepagt, hvis betingelser er opfyldt. Mikael troede i november 2009, at han lige netop var solvent, men det blev snart klart, at hans økonomi var dårligere, end han havde troet. Hans økonomi blev blot dårligere ved gavens givelse, så Hedvig kan ikke bevise, at han beholdt utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser. Da Mikael efter det oplyste ikke kan betale banken, hæfter Hedvig subsidiært for værdien af det overførte, dvs. for ½ af kr. = kr., såfremt banken havde en fordring på kr. ved anmeldelsen af gaveægtepagten til tinglysning den 15. november Det havde banken. Familieret 2010 s. 207 med note 1, 227 ff. 2. Formueordningen Ægtefællerne har som hovedformueordning fælleseje, jf. RVL 15, stk. 1. Ægtepagten om særejeaktierne er delvis ugyldig. Ægtefællerne kan godt aftale, at de aktier, som Hedvig allerede har, er hendes særeje, men de kan ikke aftale, at surrogater for fælleseje skal være særeje, jf. RVL 28, stk. 3 modsætningsvis. Da ægtepagten indeholder en bestemmelse, som er ugyldig, må det overvejes, om hele ægtepagten er ugyldig, eller om ægtepagten alene skal tilsidesættes delvist. Da alle dele af bestemmelsen om aktierne udelukkende er til Hedvigs fordel alle aktier skulle være særeje kan man anvende princippet om det mindre i det mere, og kun tilsidesætte den ugyldige del af ægtepagten, jf. resultatet af T:FA V. De aktier, som Hedvig køber for sin fællesejeopsparing, er derfor ikke særeje. De aktier, som Hedvig allerede havde, er derimod særeje ifølge ægtepagten, og de aktier, som hun køber for sin særejearv, er særeje ifølge surrogationsprincippet, jf. RVL 28, stk. 3, smh. m. 28 a stk. af aktierne er derfor særeje på separationsskiftet, mens stk. er fælleseje. Ifølge RVL 28, stk. 3, er indtægter af særeje også særeje. Aktieudbyttet, der stammer fra før erhvervelsen af fællesejeaktierne, er derfor som helhed særeje. Det gælder også de påløbne renter. Bankindeståendet er derfor særeje. Familieret 2010 s. 109, 139, 151,154, 167, 169 ff., særlig s Boopgørelse Da Mikael er klart insolvent, skal hans bodel ikke skiftes. Hans underskud er kr. (bankgælden) kr. (øvrig gæld) kr. (gæld til Hedvig) = kr. 3

4 Hedvigs særeje er de stk. aktier, altså 9/10 af kr. = kr. Udbytte samt renter heraf kr. I alt særeje kr. Villaen tilhører Hedvig i sin helhed, da gaven som nævnt er gyldig inter partes. Der er ikke bestemmelse om særeje for gaven i gaveægtepagten. Hedvigs bodel: stk. aktier svarende til 1/10 af aktierne = 1/10 af kr. = kr. Lån til Mikael kr. Villaen kr. Hedvigs nettobodel kr. Boslodder kr. til hver. Hedvig skal derfor betale kr. i boslodstilsvar til Mikael. Hun kan kræve, at Mikael betaler banken de kr., som hun hæfter for, jf. FSKL 65 a, men hun kan også vælge selv at betale de kr. og så modregne dem i boslodstilsvaret. Hun kan endvidere modregne de kr., som han skylder hende. Mikael får derfor kr., og banken får kr. Mikael skylder herefter stadig banken kr. og andre kreditorer kr. Familieret 2010 s. 274, 275, ÆL 56 krav Der kan ikke rejses kompensationskrav i henhold til ÆL 56 på et skifte. Det skulle være rejst som et vilkår i forbindelse med bevillingen til separation. Der er heller ikke i øvrigt oplysninger, der giver grundlag for et krav. Familieret 2010 s

5 Opgave 2 Mads og Hera, der begge havde været gift før, blev gift i Mads havde fra sit tidligere ægteskab sønnen Sune. Ægtefællerne fik ingen fælles børn. Ved ægteskabets indgåelse oprettede ægtefællerne en formgyldig ægtepagt, hvorefter alt hvad de ejede eller senere erhvervede skulle være skilsmissesæreje, dog således at længstlevendes skilsmissesæreje skulle være fuldstændigt særeje ved førstafdødes død. Skilsmisseærejet skulle dog være tidsbegrænset, således at ½ af skilsmissesærejet bortfaldt efter 10 års ægteskab, og den anden ½ af skilsmissesærejet bortfaldt efter 20 års ægteskab. I 2005 arvede Mads som skilsmissesæreje efter sin mor et lille sommerhus, som ægtefællerne tidligere havde disponeret over i alle deres ferier. De istandsatte huset, så det netop matchede deres behov. Istandsættelsen kostede kr., som Mads selv betalte kontant med sin opsparing. Ægtefællerne var enige om, at huset efter ombygningen var mindst de kr. mere værd, og ægtefællerne var så glade for det, at de tilbragte næsten 3 måneder hver sommer i huset. Uden Heras vidende oprettede Mads, som han havde lovet sin mor, i 2006 et formgyldigt notartestamente, hvorefter Sune skulle arve mest muligt, herunder sommerhuset. I juli 2010 døde Mads. Sune og Hera var enige om, at værdierne straks skulle deles. Hera ejede værdier for i alt kr., herunder smykker til en værdi af kr. Mads ejede ud over sommerhuset, hvis friværdi var kr., værdier i øvrigt for i alt kr., herunder en knallert til en værdi af kr. Begge ønskede at udtage sommerhuset. Sune ønskede endvidere at udtage Mads knallert, som havde særlig erindringsværdi for ham, da han jævnligt havde lånt den, og da Mads og han ofte sammen havde ordnet den i weekender. Hera havde i alle årene selv benyttet knallerten, der var hendes eneste transportmiddel, og også hun ønskede knallerten, som Mads aldrig selv havde brugt. Hvordan skal boet deles, når begge ønsker mest muligt? I november 2010 døde Hera. Hun efterlod sig i alt kr. samt et gyldigt testamente, der bestemte, at hendes slægtsarvinger skulle arve hele hendes formue efter de til enhver tid gældende legale regler. Hera havde haft en søster, Søs, der var død, og som 5

6 efterlod sig to børn, Sara og Sille. Hera efterlod sig i øvrigt kun en barnløs halvbror, Bo, der var født uden for ægteskab af hendes mor. Hvordan skal Heras formue fordeles? 6

7 Løsningsvejledning til opgave 2 1. Formueordningen Ægtepagten er gyldig, jf. RVL 28, og betyder, da ægtefællerne har været gift i mere end 10 år, men mindre end 20 år, at der er ½ skilsmissesæreje og ½ fælleseje, dog er længstlevendes, dvs. Heras, skilsmissesærejebrøk fuldstændigt særeje. Mads har desuden sit arvede skilsmissesæreje, der ikke ved ægtepagten kan gøres til brøkdelssæreje i strid med morens bestemmelse, jf. RVL 28 b, stk. 2. Mads formue skal i sin helhed behandles som fælleseje, da der er tale om et dødsboskifte. Det er derfor uden betydning, at forbedringen af sommerhuset, der var skilsmissesæreje, blev betalt med brøkdelsskilsmissesæreje, Heras formue er for halvdelens vedkommende fuldstændigt særeje og for halvdelens fælleseje. Mads formue er fælleseje på dødsboskiftet. Mads fælleseje er på kr kr. = kr. samt knallerten. Heras fælleseje er ½ af kr. = kr. samt ½ af smykkerne. Hendes særeje er på kr. samt ½ af smykkerne, jf. nærmere ndf. under 2 om forlods udtagelse efter AL 11, stk. 1. Familieret 2010 s. 139, 140, 142, 147, 148, 151, 157, 158. Arveret 2008 s Knallerten og smykkerne Knallerten er Mads, men den tjener udelukkende til Heras personlige brug, da Mads ikke brugte den. Det kan ikke fratage et aktiv denne status, at det har været lånt ud. Hera kan derfor udtage knallerten forlods, jf. AL 11, stk. 1, da værdien ikke står i misforhold til boets størrelse. Hverken AL 11, stk. 4, eller 12, stk. 2, 2. pkt., finder derfor anvendelse. Heras smykker til en værdi af kr. heraf kr. fælleseje kan udtages forlods efter samme bestemmelse, idet værdien heller ikke står i misforhold til boets størrelse. Forlods udtagelse efter AL 11, stk. 1, betyder, at værdien ikke medregnes. Arveret 2008 s. 66, Arven efter Mads I arv efter Mads falder hans boslod på ½ af ( kr. (Mads bodel) kr. (Heras bodel)) = kr. Da Sune skal arve mest muligt, skal han arve friarven på ¾ af Mads boslod på kr., jf. AL 10 og 5, stk. 1, samt sin tvangsarv på ½ af ¼ af boslodden, jf. AL 9, stk. 1, i alt 7/8 (6/8 + 1/8) af kr. = kr. Hera arver sin tvangsarv på ½ af ¼ = 1/8 af kr. = kr. Hera har kr. som særeje, får kr. som boslod og arver kr., i alt kr. Da Mads dør i 2010, har hun krav på suppleringsarv, jf. AL 11, stk. 2, således at hun i alt får kr. Hun skal derfor yderligere have kr., som skal 7

8 tages fra Sunes arv. Sune arver derfor kun kr., og Hera arver kr. af de kr. Arveret 2008 s. 55, 56, 67 f., 227, 231, 232, Materialesamling III, Arveret 2010, s. 11 Studenterudgaven. (Bekg. om regulering af beløb i AL 11, stk. 2). 4. Sommerhuset Sommerhuset bruges jævnligt, og testationer over det kræver derfor samtykke, jf. AL 91, stk. 2, nr. 1. Mads har ikke fået Heras samtykke. Allerede derfor kan Hera forlange sommerhuset udlagt, da hun kan udtage sommerhuset på sin bos- og arvelod, jf. AL 12, stk. 1, og da hun, jf. stk. 2, har fortrinsret. Hera arver derfor sommerhuset. (Det kan næppe heller antages, at testationen opfylder kravene til en gyldig bestemmelse iht. AL 50, stk. 2, 3. pkt., som i øvrigt også skal respektere samtykkereglen i AL 91, stk. 2, nr. 1, ligesom testationens værdi overstiger Mads boslod, jf. AL 91, stk. 1). Arveret 2008 s. 72, Arven efter Hera Arven efter Hera skal fordeles efter AL 1 og 2. Situationen er omfattet af AL 16, men stk. 7 tillægger længstlevende ret til at testere over hele boet. Da Hera ikke har tvangsarvinger, kan hun frit testere. Sune er ikke Heras slægtsarving. Arven deles i to lige store dele mellem Heras mors arvinger og Heras fars arvinger, jf. AL 2, stk. 1, med kr. til hver linje. Heras mor efterlod sig to børn, Søs og Bo, der skal dele lige, altså kr. hver, jf. AL 2, stk. 2, jf. 1. I Søs sted træder Sara og Sille, der også skal dele lige, jf. AL 1, og de skal derfor hver arve kr. Heras far efterlod sig kun datteren Søs, og Sara og Sille indtræder i hendes arv og arver derfor kr. hver. Bo arver således kr., Sara og Sille hver kr. Arveret 2008 s , 60 f. 8

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Under en ferierejse til Tyrkiet i februar 2001 blev de to søstre Anni og Bea kærester med vennerne Kim og Jon. Straks efter hjemkomsten besluttede Anni og Kim

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Hella og Martin mødte hinanden under deres studietid på Aarhus Universitet og blev gift i januar 1994. Kort før ægteskabet blev indgået, arvede Martin 400.000

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER

ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER Betænkning III FRA JUSTITSMINISTERIETS ÆGTESKABSUDVALG BETÆNKNING NR. 415 1966 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE I. Udvalgets hidtidige arbejde 5 IL Udkast til

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Speciale Ikke-genstandsrelateret gæld: Placering og ægtepagtsregulering Non-object related debt: Placement and regulation by prenuptial agreement

Speciale Ikke-genstandsrelateret gæld: Placering og ægtepagtsregulering Non-object related debt: Placement and regulation by prenuptial agreement Speciale Ikke-genstandsrelateret gæld: Placering og ægtepagtsregulering Non-object related debt: Placement and regulation by prenuptial agreement 27. maj 2009 Navn: Ditte Johannne Sarto Årskortnummer:

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere