FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1"

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde ægtefællerne ikke børn. Morten købte før ægteskabets indgåelse en villa, hvor de begge skulle bo, og Helle havde et sommerhus i Tisvilde. Helle havde endvidere nogle obligationer og Morten lidt aktier, men i øvrigt ejede ægtefællerne kun almindeligt værdiløst indbo. Da Morten var betydelig ældre end Helle, oprettede de i 2000 en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte følgende: 1) Helles fremtidige erhvervelser i form af arv, gave, indtægter m.v. af enhver art skal være skilsmissesæreje. 2) Indtægter af og surrogater for skilsmissesæreje skal ligeledes være skilsmissesæreje. 3) Sommerhuset i Tisvilde, matr.nr. 1 ax, skal være Helles skilsmissesæreje. 4) Hvis Helle bliver længstlevende, skal hele hendes formue være fuldstændigt særeje. 5) I øvrigt skal der være fælleseje. I foråret 2002 blev Helle træt af, at der ikke var ordentlige badeforhold i sommerhuset, som de brugte meget. Hun solgte derfor sine obligationer for kr., hvoraf kr. var i 2002 påløbne renter. Hele beløbet blev brugt til en istandsættelse af huset, som alle var enige om var en vældig forbedring, men som måske ikke helt var beløbet værd. Morten syntes ikke, at han havde det rigtig godt. Han og Helle oprettede derfor den 14. oktober 2003 en ægtepagt, hvorefter Morten overdrog sin villa til en værdi af kr. til Helle. Det blev oplyst i ægtepagten, at Helle overtog alle lånene i villaen, at den resterende overdragelsessum på kr. berigtigedes ved gave, og at Morten skulle afholde alle udgifter ved overdragelsen. Ægtepagten anmeldtes til tinglysning den 12. november 2003 og blev tinglyst den 26. november Den 23. august 2005 gav Morten Helle sine aktier, der havde en værdi af kr. 1

2 I anledning af et forbitret skænderi med sin søn Stig om arv og om økonomien i ægteskabet, henvendte Morten sig til en advokat i september 2005 med sine papirer. Advokaten oplyste Morten om, at Helles ejerskab af villaen også skulle tinglyses på ejendommen, hvorefter advokaten efter aftale med Morten anmeldte overdragelsen af villaen til tinglysning den 12. september Advokaten hjalp yderligere Morten med en del forskelligt, men Morten omtalte ikke aktierne. Da skødet på villaen var tinglyst den 21. september 2005, og da advokaten havde ordnet de øvrige ting for Morten, sendte advokaten Morten en regning på kr., som Morten bad Helle om at betale, da han nu var uden midler. Helle, der var begyndt at interessere sig meget for sin kollega Tom, og som synes, at Morten var blevet gammel, ville ikke betale. Hun fortalte derimod om Tom, og at hun syntes, at der manglede noget i deres ægteskab. Hun ville dog gerne blive ved med at være gift med Morten. Morten reagerede tilsyneladende roligt på situationen, men 5. oktober 2005 gik han amok og smadrede Toms bil med en økse. Morten og Helle blev skilt den 19. december Villaens friværdi var kr., sommerhusets friværdi var kr., og aktiernes værdi kr. Advokatregningen og Toms erstatningskrav vedrørende bilen på kr. var ikke betalt. Der var ikke andre aktiver eller passiver end noget værdiløst indbo. Både Helle og Morten ønsker at blive stillet bedst muligt og at afregne i videst muligt omfang. Morten gør bl.a. gældende, at ægtepagten fra 2000 er ugyldig. Advokaten og Tom vil gøre alt for at få dækket deres krav mod Morten. Hvordan skal Helle og Mortens værdier deles? Hvilke muligheder har Mortens kreditorer for at få deres tilgodehavende, og i hvilket omfang kan tilgodehavendet dækkes af midler fra Helle? 2

3 Løsningsvejledning opgave 1 Morten er insolvent, jf. nedenfor, så først bør det undersøges, om bodelingen gør ham solvent, så hans kreditorer herved kan dækkes. Helle hæfter ikke for Mortens dispositioner, jf. RVL 25. Det vil kræve et særligt grundlag, som ikke foreligger. 1. Særejeægtepagten fra 2000 Skilsmissesæreje behandles som særeje på skilsmisseskifte, men som fælleseje på dødsboskifte, jf. RVL 28, stk. 1, nr. 1. Bestemmelsen i pkt. 4 er ikke gyldig, da kun noget af Helles formue er skilsmissesæreje, og kun Helles skilsmissesæreje kan gøres til fuldstændigt særeje, jf. RVL 28, stk. 1, 2. pkt., jf. stk. 2. Der etableres delvist dødsfaldssæreje. Det beror på en fortolkning af ægtepagten, hvilken betydning den ugyldige ægtepagtsbestemmelse har for hele ægtepagten. Ægtepagten er alene til Helles fordel. Det fremgår endvidere af forløbet, at ægtefællerne ønsker at sikre Helle mod Mortens særbarns arvekrav. Man kan derfor nøjes med delvis at tilsidesætte ægtepagtens pkt. 4 således, at kun Helles skilsmissesæreje skal være fuldstændigt særeje. Derved vælger man at begrænse Helles fordele en det mindre i det mere løsning. Skilsmissesærejebestemmelserne til fordel for Helle er derfor gyldige. Mortens formue er fælleseje. (Det er et forkert argument at anføre, at da skiftet er et skilsmisseskifte, er det uden betydning, at ægtepagten indeholder en ugyldig bestemmelse om dødsboskifte. Bestemmelsen kunne have været afgørende for hele aftalen). Litteratur: Familieret 2003 s , 378, 379, 383, Mortens fællesejeformue Morten skylder Tom kr. og advokaten kr. Gaven i form af aktier er ugyldig på grund af manglende ægtepagt, jf. RVL 30. Aktierne til kr. er således stadig Mortens. Mortens underskud er kr. ( kr kr kr.), hvorfor hans bodel ikke skal deles. Erstatningskravet er vederlagsfremkaldende, jf. RVL 23, stk. 1. Hvis Morten ikke havde ødelagt bilen, ville hans bodel have været positiv med kr. Helle har derfor et vederlagskrav på kr. Litteratur: Familieret 2003 s , 498, , Helles formue Særejeægtepagten gør alle Helles fremtidige erhvervelser herunder gaven i form af villaen til Helles særeje. Særejeægtepagten gør også sommerhuset til særeje. 3

4 Helle har brugt obligationerne, der er det eneste fælleseje bortset fra indboet, til at finansiere ombygningen af sommerhuset. Da fremtidige erhvervelser i form af indtægter, jf. særejeægtepagtens pkt. 1, gøres til særeje, er renterne af obligationerne særeje. Helle har derfor alene anvendt kr. af fællesejemidler til forbedring af sit særeje, hvilket da fællesejet er 0 udløser et vederlagskrav på kr., jf. RVL 23, stk. 2. Der er ingen grund til at regulere kravet. Litteratur: Familieret 2003 s , 429, Bodelingen Vederlagskravene er det eneste, der er genstand for deling, hvorfor Morten skal have ½ af det manglende beløb på kr. fra Helles særeje, jf. RVL 23, stk. 1 og 2, altså have kr. af Helle som boslodskrav. Helle kan beholde kr. heraf, idet hendes vederlagskrav er kr. Hun skal i alt aflevere kr. til Morten. Morten har derfor stadig underskud på kr. minus kr. = kr. efter bodelingen. Litteratur: Familieret 2003 s Dækning af advokatens og Toms krav Hverken advokaten eller Tom kan i relation til villaen anvende RVL 33, idet deres krav først er opstået, efter at gaveægtepagten om villaen blev anmeldt til tinglysning. Gaveoverdragelsen af villaen sikres imidlertid først mod Mortens kreditorer ved anmeldelse til tinglysning den 12. september De kan derfor få gaven til Helle omstødt, jf. KL 64, stk. 1, jf. 73, uanset Mortens solvens på gavetidspunktet, hvis de får Morten erklæret konkurs med fristdag senest den 12. marts De får dog kun deres tab dækket via konkursen, jf. KL 75, hvorfor det ikke er nødvendigt at erklære Morten konkurs og omstøde selve ejendomsoverdragelsen, hvis Helle i stedet betaler de manglende kr. Litteratur: Familieret 2003 s. 493,

5 Opgave 2 Agnes og Birger Pedersen blev gift i Birger, som var enkemand, havde fra et tidligere ægteskab sønnen Christian samt døtrene Dorthe og Else. I januar 1986 fødte Agnes tvillingerne Frida og Gunnar. I ægteskabet var der formuefællesskab. I begyndelsen af februar 2004 opdagede Agnes, at Birger gennem nogen tid havde haft et forhold til sin kollega. Agnes forlangte skilsmisse, hvad Birger accepterede. Inden der blev taget yderligere skridt til skilsmisse, døde Birger imidlertid af et hjertestop den 14. februar Agnes ønskede ikke at skifte med de 5 børn. Christian, Dorthe og Else samtykkede heri. Birger efterlod en bil - en Toyota til en værdi af kr. samt et kostbart spisestel til kr., som var nedarvet i Birgers første kones slægt, og som Birger havde fået udlagt i forbindelse med skiftet efter hustruens død. I det uskiftede bo indgik endvidere en villa med en friværdi på kr., som Agnes havde købt 3 år tidligere, Agnes smykker vurderet til kr., indbo ejet af Agnes til en samlet værdi af kr. samt Agnes bankkonto med et indestående på kr. Den 31. marts 2005 døde Agnes efter et længere sygdomsforløb. Hun efterlod sig en livsforsikring med en udbetaling på kr. ved Agnes død. Som begunstiget var i marts 2004 formgyldigt indsat: Dorthe og Else Pedersen. Agnes efterlod sig også et formgyldigt testamente fra juni 2004 med følgende bestemmelser: Da jeg så vidt muligt ønsker at ligestille Dorthe, Else og Christian i økonomisk henseende, skal Christian som arv efter mig have bilen. Frida skal have smykkerne, som hun holder så meget af. Gunnar skal have villaen, da han er den eneste af børnene, som har udtrykt ønske om at blive boende. Frida og Gunnar har førsteret til at vælge en ting fra indboet efter eget valg. Nederst på papiret havde Agnes med rystende hånd skrevet: Jeg har i dag den 1. marts 2005 kontaktet advokat Sørensen og sagt til ham, at han efter opgørelsen af boet, skal beholde kr. ud over sit salær som tak for hjælpen gennem årene. Dette ønsker jeg respekteret. Det uskiftede bos formueforhold var uændrede siden Birgers død. Del boet under 5

6 hensyntagen til, at alle ønsker mest muligt. Alle børnene protesterer mod at udrede kr. ud over salæret til advokaten. Christian ønsker først og fremmest spisestellet, men også Toyotaen. Frida ønsker også spisestellet, idet hun mener, hun har førsteret i henhold til testamentet. Derudover vil hun have smykkerne. Gunnar ønsker villaen. Dorthe og Else er begge interesserede i at få villaen og smykkerne udlagt. Er dette ikke muligt, ønsker de deres arv udlagt i penge. Alle mener de dog, at Agnes har overskredet sin testationskompetence. 6

7 Løsningsvejledning opgave kr. til advokaten De kr. udover salæret må betegnes som en gave (er kommet til advokatens kundskab). Det ekstra beløb er en dødsdisposition, da udbetalingen skal ske efter Agnes død. Formkravene til testamenter er ikke opfyldt, da Agnes formløst har påtegnet testamentet med bestemmelsen. Gaven er dermed ikke gyldig, jf. AL 70. Litteratur: Arveret 2004, s. 330, 336, Det uskiftede bo Agnes har overtaget boet med samtykke fra Christian, Dorthe og Else, jf. AL 8 og 9, stk. 1. Det samlede fællesbo består af villaen ( kr.), spisestellet ( kr.), Agnes indbo ( kr.), Toyotaen ( kr.), smykker ( kr.) samt Agnes bankindestående på kr. I alt er det uskiftede bo på kr. Inden der kan beregnes boslodder, må det afklares, om FAL 104, stk. 2, skal anvendes. Agnes livsforsikring på kr. Begunstigelsesindsættelserne i livsforsikringen er formgyldige, jf. FAL 103. De begunstigede er ikke tvangsarvinger. Da Agnes efterlader sig tvangsarvinger, skal FAL 104, stk. 2, anvendes. Beregningsmæssigt er boet med forsikringen på kr. Beskyttede krav (boslodder og tvangsarv) Boslodderne er på henholdsvis kr. (til Birger) og kr. (til Agnes). Tvangsarven efter Agnes er på kr. I alt beskyttede krav ( kr kr.) kr. Der er således tilstrækkeligt i boet (som jf. ovenfor er på kr.) til udredelse af de beskyttede krav, og Dorthe og Else får udbetalt forsikringssummen til lige deling uden om boet, jf. FAL 102, stk. 1, 2. pkt. Litteratur: Arveret 2004, s , , særligt note Boet efter Birger Birgers del af boet kr. fordeles mellem hans 5 børn, jf. AL 1, stk. 1, med kr. til hver. Der beregnes ikke arv til Agnes, jf. AL 19, stk. 1, 2. pkt. Litteratur: Arveret 2004, s , 80. 7

8 4. Boet efter Agnes Testationskompetencen: Boet efter Agnes er på kr. ( kr kr.). Tvangsarven er kr. (jf. tidligere beregning), hvorfor Agnes almindelige testationskompetence er på kr., jf. AL 15, stk. 2, 1. pkt. Bestemmelsen om valgfrihed Agnes testation i form af fuldstændig valgfrihed for Gunnar og Frida kan ikke opretholdes mod Christians protest. Agnes har ikke testeret over bestemte genstande eller givet valgfrihed inden for en meget begrænset kreds af aktiver. Bestemmelsen er ugyldig. Testamentets enkelte genstande Agnes er berettiget til at testere over Toyotaen, selv om den var Birgers, jf. AL 15, stk. 2, 2. pkt. Agnes har testeret over smykkerne ( kr.), villaen ( kr.) og Toyotaen ( kr.), i alt værdi kr., hvorfor hun har overskredet sin almindelige testationskompetence, jf. AL 15, stk. 2, jf. 25. Da smykkerne og villaen er testeret til hendes tvangsarvinger, der hver får ½ af kr. = kr. i tvangsarv, er testationerne samlet imidlertid gyldige efter AL 26, stk. 2, da Toyotaens værdi er under kr. Boets deling beløbsmæssigt Christian er ikke legal arving efter Agnes, og han skal så vidt muligt sidestilles med søstrene, så testationen til fordel for ham er også kvantitativ. Der er intet, der tyder på, at Agnes vil gøre forskel på sine egne børn, så de to andre testationer må derimod fortolkes som rent kvalitative. De kr. efter Agnes skal derfor deles med kr. til Christian og med ligedeling af resten kr. til Frida og Gunnar med kr. til hver, jf. AL 1, stk. 1. Udtagelsesretten efter AL 24 a Christian ønsker at udtage spisestellet til kr., hvilket han på sin arvelod på kr. efter sin fader er berettiget til, jf. AL 24 a, 3. pkt., da det stammer fra Christians mors familie, og da det må antages at have størst betydning for ham i forhold til Frida, som er den eneste anden, der ønsker at udtage stellet. 5. Boernes samlede fordeling I alt modtager Christian Toyotaen ( kr.), spisestellet ( kr.) og kr., i alt kr. Dorthe og Else modtager hver kr. samt ½ af forsikringssummen, i alt hver kr. Frida får smykkerne ( kr.) samt kr kr., i alt kr. Gunnar modtager villaen ( kr.) samt kr kr., i alt kr. Alt i alt kr. (boet på kr. samt livsforsikringssummen på kr.). 8

9 Litteratur: Arveret 2004, s. 47, note 70, 65-67, , note 10,

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter Juridisk Kandidatuddannelse Juni 2014 Speciale Aarhus Universitet Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter The legal position of personal injury damages in the administration

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere