Det handler stadig om at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det handler stadig om at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle"

Transkript

1 Det handler stadig om at tiltrække, fastholde, Det handler stadig om at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle af Torben Andersen, Syddansk Universitet, Campus Slagelse 1. Introduktion De fire klassiske temaer De fleste der har lidt erfaring med personaleledelse og administration, og igennem de senere år med HRM, kender til de fire klassiske temaer, der har kendetegnet feltet igennem meget lang tid: Tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling. Helt tilbage fra det tidligere IP (Dansk Institut for Personalerådgivning), over Dansk Management Forum og nu Center for Ledelse samt mange kursusudbydere ikke at forglemme har de aktivitet man har praktiseret været opdelt i disse fire temaer og det både inden for forskning og praksis. De er ind imellem blevet præsenteret i en lidt anden rækkefølge der været byttet om på fastholdelse og udvikling men temaer er samlet set blevet gentaget i ganske mange sammenhænge, og i de toneangivende publikationer (se fx en af de mest kendt bøger af Henrik Holt Larsen og Jesper Wégens fra 1986 og inden den Flemming Klöcker- Larsens bog, som kom i et utal af udgaver op igennem 1960erne og 1970erne). Temaerne, og deres indbyrdes sammenhænge og forløb, er illustreret i figur 1 nedenfor. Personale- eller HR-funktionen har til at begynde med haft til opgave at rekruttere de rigtige personer; dernæst at sørge for at de blev kontinuerligt udviklet, at man på samme tid formåede at holde fast på dem, inden en afvikling skulle finde sted. Mens rekruttering mestendels handlede om enten at lave tests eller interviews, blev udvikling tit og ofte sat lig med uddannelse og hvad 1/Marts 2010 Human Resource Management 1

2 Det handler stadig om at tiltrække, fastholde, fastholdelse angik, så var der reelt tale om at regulere lønforholdene (mest med hensyn til niveauet og eventuelt i sammensætningen). Figur 1. De klassiske fire temaer inden for personaleadministration og -ledelse I forbindelse med arbejdet inden for de fire temaer blev HRfunktionen stillet overfor de tre skitserede udfordringer: Kreativitetskrisen, identitetskrisen og produktivitetskrisen. Kriserne er blevet udlagt lidt forskelligt igennem tiderne, men i hovedsagen ligger der det i dem, at de over tid udvikles, som en konsekvens af det arbejde som udføres i feltet inden. Kreativitetskrisen Det vil sige, at man i forbindelse med tiltrækning af arbejdskraft efterhånden skaber et kreativitetsproblem hvordan får vi de personer, som kommer ind i organisationen, og som socialiseres måske meget kraftigt ind i kulturen, til at folde deres unikke kompetencer ud i jobbet? Det er vel netop derfor at man har rekrutteret dem? Allerede Kurt Lewin fandt i sine undersøgelser i slutningen af 1940erne og begyndelsen af 1950erne, at socialiseringsprocesser kan være meget stærke, og at medarbejder som ikke lykkes med at tilpasse sig til nye job omgivelser, ofte må forlade virksomheden ret tidligt i processen (Lewin, 1951). Det, at lære at udføre jobbet, at møde de rigtige personer som man kan lære om organisationen af, at finde ud af hvordan magten er fordelt osv., det er vigtige forudsætninger for at få succes i jobbet, og dermed at blive i organisationen. Socialisering har en ud over den disciplinerende virkning også en effekt på præstationen, så virksomheder har ind imellem stået overfor dilemmaet om man har skullet rekruttere med henblik på at opretholde en høj performance på kort sigt, 2 Human Resource Management 1/Marts 2010

3 Det handler stadig om at tiltrække, fastholde, gennem en hurtig og effektiv socialisering, eller om man har skullet rekruttere med henblik på at skabe forandring, og så miste lidt performance? Identitetskrisen Produktivitetskrisen Hvad angår identitetskrisen, så opstår denne i forbindelse med udvikling af den enkelte medarbejder. Over tid vil udvikling medføre at personen flytter sig fagligt og personligt, og nogle gange så meget at det i sidste ende kan betyde, at man ikke i samme omfang kan fungere tilfredsstillende i jobbet (eller organisationen for den sags skyld). Mange virksomheder oplever dette i situationer, hvor der er forholdsvis stille i organisationen altså meget få forandringer samtidigt med at udvalgte medarbejder gennemgår personligt meget udviklende uddannelsesforløb, som fx at tage en MBA-uddannelse. Det personlige udviklingsforløb gør at medarbejdere har et kraftigt stigende niveau for ideer og ændringsforslag, som resten af organisationen ikke kan eller vil imødekomme. Endelig er der med en fortsat ansættelse, eventuelt understøttet af et anciennitetsbaseret lønsystem, det forhold at medarbejderens produktivitet (mængden og/eller kvaliteten af det man laver) over tid ikke står mål med det lønniveau vedkommende er kommet op på. Dermed opstår produktivitetskrisen. Medarbejderen er relativt dyrere end en yngre, end en østeuropæer eller en kineser. Meget lig livsfaser Samlet set er modellen meget lig de tanker man har gjort sig inden for forskningen i arbejdslivsforløb, og som vi har set inden for arbejdspsykologien og -sociologien. Man bevæger sig igennem forskellige livsfaser (se Engelbrecth 2002), og det antages at det ofte vil være i den samme virksomhed eller organisationen i ganske lang tid, måske hele livet (som det eksempelvis var tilfældet i banker og sparekasser i tidligere tider). Med andre ord: Rekruttering handler mest om at finde unge eller yngre mennesker, udvikling og fastholdelses om midaldrende personer og afvikling om seniorer. Med ankomsten af HRM begrebet i 1990erne til beskrivelse af de mere fleksible praksisser som efterhånden kendetegnede virksomheder og organisationer, blev denne livsforløbsmodel erstattet af en ny forståelsesramme. Nogle forskere mente ligefrem at der med overgangen til HRM var tale om et egentligt paradigmeskifte (se Bévort 1992 og Larsen 2006), mens andre mere så det som en videreudvikling af hidtidig praksis (se fx Nordhaug; Larsen og Øhrstrøm 2004). Under alle omstændigheder kan de fire klassiske temaer ses i et nyt lys, og det er nedenfor. 1/Marts 2010 Human Resource Management 3

4 Det handler stadig om at tiltrække, fastholde, 2. Genfortolkning af modellen Tiltrækning, udvikling, fastholdelse og afvikling, som grundlæggende forståelsesramme har været under pres i de senere år. Ikke sådan at forstå at de ikke er rigtige eller relevante temaer, men fordi nye begreber er dukket op, og disse har af naturlige årsager været mere interessante for forskerne og for konsulenterne at markedsføre. Nye begreber kan let skubbe de gamle begreber i baggrunden, og inden for HRM-området drejer det sig bla. om fænomener som talent management, corporate religion, forskellige former for communities og outplacement. De fire nye temaer er naturligvis ikke udtømmende for hvad der er kommet af nyt på HR-fronten, men set i forhold til de fire klassiske, er valgte altså faldet på de fire nævnte, de er skrevet ind i den gamle model i figur 2 nedenfor. Figur 2. Genfortolkning af de fire klassiske temaer Investeringskalkulen Når virksomheder træffer beslutninger om rekruttering af kommende medarbejdere, har de ofte fokuseret på udvælgelse af kandidater, som kan og vil levere gode præstationer, og på kandidater som med en vis sandsynlighed bliver i virksomheden i længere tid. Der har tit ligget en mere eller mindre eksplicit investeringskalkule bag mange rekrutteringer tjener personen sig selv hjem. Udfordringen lå måske især i at finde personer, som på en og samme tid kunne levere begge dele nemlig at præstere længe. Kunsten har således været at kunne forudsige disse to forhold i forbindelse med selve udvælgelsen (se Barrick & Zimmerman, 4 Human Resource Management 1/Marts 2010

5 Det handler stadig om at tiltrække, fastholde, 2009). I den forbindelse er det i stigende grad sådan, at der i dag fokuseres mere på performance end på det langvarige ansættelsesforhold. Men det handler i lige så høj grad om at få de rigtige folk ind, nu benævnt: At få talenterne ind. Man kan sige, at performance er blevet mere fremtrædende som officiel værdi i virksomhederne, men at selektionen den værdimæssige screening er blevet alt vigtigere både i forhold til performance og fastholdelse. Og set i det lys er rekruttering og udvælgelse stadigvæk en utroligt vigtig opgave for HR-funktionen. The war for talent har igennem vækstperioden ind til starten af efteråret 2008 været et meget interessant og nyt fænomen, som mestendels har haft til formål, at få virksomheder til at arbejde mere målrettet og strategisk med rekruttering og fastholdelse) af de unge talentfulde medarbejdere den knappe ressource. Men det er stadigvæk HR-funktionens opgave at være den centrale spiller i rekrutteringen af personer til virksomheden generelt. Det er også at gennemføre dette på en professionel måde, enten ved at outsource det til eksperter eller ved at benytte værktøjer, som man kender godt som har en høj reliabilitet (målingen er sikker over tid), og validitet (man måler det man gerne vil måle). Rekruttering er stadig en opgave også af almindelige medarbejdere, som måske ikke altid kan kategoriseres som egentlige talenter. Fastholdelse gennem udvikling Med hensyn til udvikling, så ligger der såvel et disciplinerende element her benævnt corporate religion som et mere fritsættende element benævnt tilknytning til forskellige communities. I moderne organisationer afkræves enkeltindivider en høj grad af identifikation med fællesskabet og en slutten op bag de officielle værdier. Corporate religion, som egentlig kommer fra Jesper Kundes bog af samme navn, handler om at medarbejdere (og kunder) i stigende grad orienterer sig i retning af virksomheden og dennes produkter. Der udvikles altså en meget stærk virksomhedskultur, som også er meget markedsrettet og som rækker ud over virksomhedens grænser. Communities derimod skal mere som en bred samlebetegnelse for de fællesskaber som opstår i, og på tværs af, organisationer og virksomheder. De kan også være baseret på produkter og/eller markeder, men det er netværk i forskellige former, som er med til at generere ny viden og løsninger på udfordringer, tit udenfor virksomheden. Det er med andre ord via eksterne interessebetonede fællesskaber at vi udvikler os, og det kan tænkes at være med til at fastholde medarbejdere, jf. man bliver i virksomheden hvor det mestendels er driftsopgaver der løses 1/Marts 2010 Human Resource Management 5

6 Det handler stadig om at tiltrække, fastholde, samtidigt med at man er en del af forskellige mere eller mindre virtuelle fællesskaber, som skaber spændingen og motivationen. Communities kan således siges at ligne det man tidligere benævnte fastholdelse gennem udvikling, personen bliver i det fællesskab som benævnes virksomheden fordi vedkommende samtidig får mulighed for at udvikle sig igennem eksterne løsere forbundne fællesskaber. Afvikling gennem konstruktiv videre udvikling Afvikling af medarbejdere er måske det tema som for alvor er blevet ændret mest, alt den stund at man ikke i tidligere har tillagt dette tema specielt meget betydning. Men krisetider og vækstperioder, efterfulgt af krise igen, har medført at virksomheder og organisationer har måttet finde på mere fleksible ordninger med hensyn til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Det drejer sig om medarbejdere, som ellers ville have undladt at søge ind i eller have forladt etablissementet. Det samme er tilfældet for de personer som så af den ene eller anden årsag forlader organisationen disse personer anskues også en ny og anderledes måde. Gode tidligere medarbejdere betragtes som værende ambassadører for virksomheden, da de mødes med folk i forskellige netværk (og de kan eventuelt komme tilbage på et senere tidspunkt). Derfor handler afvikling (eller outplacement) i høj grad om konstruktiv udvikling, og det er mere end nogen sinde en opgave for HR-folk. Den finder sted på det individuelle som på det kollektive plan. Fastholdelse er stadig en proces som er vanskelig og som ofte er meget selektiv der er medarbejdere som man for alt i Verden ikke vil miste, og der er dem, som man måske vil græde krokodilletårer over, hvis de går. Litteratur Bévort, F. mfl. (1992): 90ernes personaleledelse. Et paradigmeskifte, Herning: Forlaget Systime. Barrick, M. R. og R.D. Zimmerman (2009): Hiring for retention and performance, i Human Resource Management, March-April, 48. Udg., Nr. 2, s Engelbrecht, B. (2002): Kronik: Livsfaser og seniorpolitik, i Tidsskrift for Arbejdsliv, 4. årg. Nr. 3, s Klöcker-Larsen, F. (1972): Personaleadministration, København: Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse. 6 Human Resource Management 1/Marts 2010

7 Det handler stadig om at tiltrække, fastholde, Kunde, J. (2002): Corporate Religion Vejen Til En Stærk Virksomhed, 3. udgave, København: Børsens Forlag Larsen, H.H. (2006): Human Resource Management. Licence to work. Arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? Holte: Forlaget Valmuen. Larsen, H.H. & J. Wégens (red.) (1986): Personaleadministration og personaleudvikling, København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Lewin, K. (1951): Field theory in social sciences, New York: HarperCollins. Nordhaug, O.; H.H. Larsen og B. Øhrstrøm (2004): Personaleledelse en målrettet strategiproces, København: Nyt fra Samfundvidenskaberne. Wright, C. (2008): Reinventing human resource management: Business partners, internal consultants and the limits to professionalization, i Human Relations 61(8), s /Marts 2010 Human Resource Management 7

8 Det handler stadig om at tiltrække, fastholde, 8 Human Resource Management 1/Marts 2010

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Findes der en formel for innovation?

Findes der en formel for innovation? Findes der en formel for innovation? Af Lotte Darsø, ph.d. i innovation, forskningsleder af Den Kreative Alliance, Learning Lab Denmark Ofte opstår det nye, når vi ikke kan få tingene til at passe ind

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Martha Mottelson & Per Fibæk Laursen Februar 2012 Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Den aktuelle udfordring Folkeskolen har altid haft formål, der har omfattet andet og mere end læring af faglige

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Af samme forfatter: Ledergruppen - det dynamiske omdrejningspunkt (2012) I den gode ledelses tjeneste (2012) LEDERGRUPPEN I UDVIKLING Copyright

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere