Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006"

Transkript

1 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5

2 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej Viborg Dato: Sagsbehandler: Carsten T. Nielsen/Marianne Pedersen Tlf.: Journalnr.: Opfølgning på amternes økonomi, juli 2006 I nærværende notat forelægges en vurdering af amternes økonomi for 2006 pr. 31. juli Amterne i Region Midtjylland har fremsendt oplysninger om deres økonomi pr. 31. juli 2006, herunder oplysninger om ajourført budget samt oplysninger vedrørende likviditetsudviklingen. Økonomivurderingen er endvidere kvalificeret igennem kontakter til amternes økonomiafdelinger. 1. Sammenfatning Det vurderes, at det stort set kun er udefrakommende påvirkninger, som henover sommeren har medført væsentlige ændringer i forhold til de tidligere fremsendte opfølgninger på amternes forventede regnskabsresultat for Der er ikke herudover sket væsentlige ændringer i amternes ajourførte budgetter eller i deres forbrugstakt. Sammenfattende er det derfor fortsat vurderingen, at amternes nettodrifts- og anlægsudgifter i 2006 vil blive noget højere, end det var forudsat i budgetterne for Dette slår fuldt igennem på det forventede regnskabsresultat for Forbruget af likvide aktiver ventes ligeledes at blive større end forudsat i budget Effekten på kasseforbruget afbødes dog, som det har været anført ved tidligere vurderinger af amternes økonomi, af en højere låntagning, herunder særligt vedrørende handicapboliger efter almenboligloven. Størrelsen af budgetoverskridelsen i forhold til såvel de oprindelige budgetter som de ajourførte budgetter er fortsat ganske usikker. Men omregnet til Region Midtjylland niveau 1 er det ikke usandsynligt, at den samlede budgetoverskridelse vil kunne kunne udgøre ca. 600 mio. kr. på driften set i forhold til såvel det oprindelige som det ajourførte budget. 1 Region Midtjylland-niveau: hvor oplysningerne for henholdsvis Vejle og Viborg amter er vægtet med 36 henholdsvis 67 pct. Disse vægte svarer omtrent til den befolkningsandel i de to amter, som overgår til Region Midtjylland.

3 På anlægssiden forventes fortsat en budgetoverskridelse i forhold til det oprindelige budget på lidt over 500 mio. kr. De udefrakommende faktorer, der siden sidste økonomivurdering har medført væsentlige ændringer i amternes forventede regnskabsresultat for 2006, skyldes aftalen om regionernes økonomi for 2007, der blev indgået mellem regeringen og Danske Regioner. Det blev her aftalt at fremrykke efterreguleringer vedrørende amternes momsudligningsordning fra 2007 til 2006, ligesom det blev aftalt at udskyde midtvejsreguleringen af sygesikringsmedicin til amterne (hvor der er 75 pct. garantiniveau), så det i stedet udbetales til regionerne i Samlet betyder økonomiaftalen en mindreindtægt for amterne i Region Midtjylland i 2006 på 305 mio. kr. I tilknytning til amternes forventede merforbrug og resultaterne af økonomiaftalen kan der forventes et merlikviditetsforbrug i amterne ultimo Et forsigtigt og noget usikkert skøn herpå er - omregnet til Region Midtjylland-niveau - i størrelsesordenen mio. kr. eller mere i forhold til det oprindeligt budgetterede. Det skal understreges, at vurderingerne fortsat er behæftet med usikkerhed, og at budgetoverskridelserne og likviditetsforbruget derfor kan blive både større og mindre end det ovenfor anførte. 2. Drifts- og anlægsbudgettet Driftsbudgettet De vedtagne (oprindelige) budgetter for amterne i 2006 indeholder samlede nettodriftsudgifter omregnet til Region Midtjylland-niveau på mio. kr., jf. tabel 1. De væsentligste bevillingsændringer siden budgetvedtagelsen har sammenhæng med den af Folketinget besluttede genåbning af amternes budgetter. I forbindelse hermed er amternes nettodriftsbudget reduceret med i alt ca. 300 mio. kr. omregnet til Region Midtjylland-niveau. Nettovirkningen af øvrige tillægsbevillingssager (inkl. overførsler ) frem til udgangen af juli udgør 281 mio. kr. Samlet set indebærer dette, at det ajourførte driftsbudget ultimo juli 2006 omregnet til Region Midtjylland-niveau var 20 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Side 2

4 Tabel 1. Oprindeligt og ajourført budget ) pr. ultimo juli i amterne. Mio. kr. Regnskab 2005 (2006-p/l) Oprindeli gt budget 2006 Genåb ning Overførsl er Øvrige tillægsbevillinger Ajourført budget ultimo juli Forskel (ajouropr.) Nettodriftsudgifter Ringkjøbing Vejle Viborg Århus Region Midtjyllandniveau Anlæg Ringkjøbing Vejle Viborg Århus Region Midtjyllandniveau ) Ajourført budget pr. ultimo juli indeholder som hovedregel endeligt godkendte tillægsbevillinger, mens uafsluttede tillægsbevillingssager omfattet af godkendelsesordningen ikke er medtaget. 2) Region Midtjylland-niveau: hvor oplysningerne for henholdsvis Vejle og Viborg amter er vægtet med 36 henholdsvis 67 pct. Disse vægte svarer omtrent til den befolkningsandel i de to amter, som overgår til Region Midtjylland. På baggrund af de foreliggende oplysninger fra amterne må der ved regnskabsafslutningen fortsat forventes en betydelig overskridelse af budgetterne. Forventningen til budgetoverskridelser er blevet yderligere forstærket med resultatet af aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for Her blev det aftalt, dels at amternes efterregulering vedrørende momsudligningsordningen blev fremrykket fra 2007 til 2006, dels at midtvejsreguleringen vedrørende sygesikringsmedicin til amterne (hvor der er 75 pct. garantiniveau) blev udskudt til udbetaling til regionerne i For amterne i Region Midtjylland drejer det sig om en manglende indtægt i størrelsesordenen 305 mio. kr. Indvirkningen af økonomiaftalen for 2007 på amternes ajourførte budgetter er endnu ikke indarbejdet i de ajourførte budgetter pr. 31. juli De fire amter i Region Midtjylland er blevet bedt om at indsende oplysninger omkring deres forventede regnskabsresultat for Det foreløbige noget usikre skøn 2 for amternes samlede nettodriftsresultatet viser et merforbrug i forhold til de oprindelige budgetter for de fire amter omregnet til Region Midtjylland-niveau - på ca. 600 mio. kr., hvoraf langt hovedparten kan henføres til sundhedsområdet. De stigende 2 Flere af amterne har endnu ikke haft en budgetopfølgning efter 2. kvartal på økonomiudvalgenes dagsordener, da administrationerne fortsat er i gang med analyserne heraf. Side 3

5 udgifter kan især konstateres vedrørende det udvidede frie sygehusvalg, patientforsikringer samt på sygesikringsområdet. På sygesikringsområdet er det især stigende udgifter til medicin, hvor det kan konstateres, at aftaleniveauet i økonomiaftalen for 2006 var væsentligt underbudgetteret. Samtidig udbetales den statslige udgiftsgaranti på 75 pct. først til regionerne i 2007 i stedet for til amterne i Der kan dog også konstateres et pres på udgifterne på gymnaseeområdet, hvor der har været en væsentligt forøget søgning til det skoleår, der netop er påbegyndt. Endelig kan det nævnes, at de forventede finansieringsbidrag til Forberedelsesudvalgets udgifter i 2006 ikke er fuldt afspejlet i amternes ajourførte budgetter. Der vil snarest blive afsendt et brev fra Forberedelsesudvalgets formand til de fire amters amtsborgmestre med bl.a. en forespørgsel om det forventede regnskabsresultat for Selv i en fortsat drift situation er der erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt en forholdsvis stor usikkerhed omkring det forventede regnskabsresultat. Hertil kommer, at vurderingen af mindreforbrug ved regnskabsårets afslutning i år er ekstraordinært usikker, fordi der med amternes ophør foreligger en særlig situation, hvor uforbrugte midler på områder, der overgår til staten og kommunerne, som udgangspunkt må antages at bortfalde. Overskridelserne indebærer næppe en tilsvarende varig forringelse af Region Midtjyllands økonomiske situation. I det omfang overskridelserne vedrører sygehusene har Forberedelsesudvalget på sit møde den 17. maj tilkendegivet, at merforbruget som udgangspunkt skal afvikles i efterfølgende år. Hertil kommer, at der i økonomiaftalen for 2007 mellem regeringen og Danske Regioner er aftalt et løft af udgiftsniveauet for 2006 (dvs. udgangspunktet for økonomien i 2007) på 1,6 mia. kr. (landsniveau) i lyset af det aktuelle pres på udgifterne. Anlægsbudgettet De ajourførte anlægsbudgetter ultimo juli 2006 ligger væsentligt over de oprindeligt vedtagne anlægsbudgetniveauer. Samlet set er det ajourførte budget ca. 1,6 mia. kr. højere end det oprindelige niveau, hvilket især skyldes store overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb fra Der synes at være en fortsat forhøjelse af anlægsbudgetterne i alle amterne. Siden vurderingen af april-tallene har der således været en stigning på 0,3 mio. kr., som skyldes 2. runde-overførsler i nogle amter. Det samlede ajourførte anlægsbudget på 3,3 mia. kr. (Region Midtjylland niveau) er usædvanlig højt. Det hænger primært sammen med de igangværende udbygningsprogrammer for handicapboliger efter almenboligloven, som tegner sig for over halvdelen af det samlede anlægsbudget. Disse projekter slutfinansieres via realkreditlåntagning, hvor lånene tilbagebetales via huslejeindtægter fra beboerne. Den samlede anlægsaktivitet vil blive høj i år, om end det fortsat vurderes, at de korrigerede budgetters anlægsudgifter ikke realiseres fuldt ud. Efter de første 7 måneder af 2006 har amterne brugt mellem 27 og 34 pct. af deres korrigerede anlægsbudgetter. Hvis det antages, at 70 pct. af de korrigerede budgetter realiseres (hvilket er forholdsvis højt sammenlignet med tidligere år), vil anlægsudgifterne Side 4

6 baseret på juli-indberetningerne nå et niveau på ca. 2,3 mia. kr. Det vil i givet fald være ca. 570 mio. kr. højere end i de oprindelige budgetter. Et anlægsomfang af denne størrelsesorden vil givetvis indebære et betydeligt likviditetsforbrug, hvilket dog i nogen grad også er forudsat i budgetterne. 3. Likviditet De forventede højere nettodriftsudgifter, konsekvenserne af økonomiaftalen for 2007 i amterne (fremrykningen af momsudligningen til 2006 og udskydelsen af midtvejsreguleringen af sygesikringsmedicin til 2007) samt det betydelige nettoforbrug af overførte rådighedsbeløb på anlægsbudgetterne indebærer isoleret set, at likviditetsforbruget forventes højere, end det var forudsat i de oprindelige budgetter. Likviditetsforbrugets størrelse vil dog blandt andet afhænge af sammensætningen af aktiviteten mellem projekter under bolighandlingsplanen (hvor der ikke er likviditetsforbrug) og øvrige projekter. Det er dog sandsynligt, at der kan forventes et merlikviditetsforbrug på ca. 650 mio. kr. eller mere i forhold til det oprindeligt budgetterede. En sammenligning af likviditeten ultimo juli i forhold til regnskab 2005 (opgjort efter kassekreditreglen) understøtter indtrykket af en faldende tendens i kassebeholdningerne, som også kan kontateres, hvis der sammenlignes med kassebeholdningen på samme tidspunkt sidste år jf. tabel 2. Det skal bemærkes, at opgørelsen af likviditeten kan være påvirket af tidspunktet for amterne optagelse af lån i henholdsvis 2005 og Efter det oplyste er det kun Vejle Amt, som ved udgangen af juli 2006, har optaget det budgetterede lån for På samme tidspunkt i 2005 havde alle amterne optaget deres budgetterede lån. Tabel 2. Likviditet opgjort efter kassekreditreglen 1) Juli 2005 Regnskab 2005 Juli 2006 Mio. kr. Ændring (juli 2006-regnskab) Ændring (juli regnskab) Pct. Ringkjøbing Vejle Viborg Århus ) Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er den gennemsnitlige kassebeholdningen set over de sidste 12 måneder frem til udgangen af regnskab 2005 henholdsvis juli Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er upåvirket af sæsonvariationer, og tallene ved regnskab 2005 og ultimo juli er derfor umiddelbart sammenlignelige. 4. Sikker drift på Regnskabsområdet i amterne På et fællesmøde mellem amtsdirektørerne i de fire amter og direktionen i Region Midtjylland er det aftalt, at amterne månedligt giver Region Midtjylland en status for arbejdssituationen i amternes centrale regnskabsafdeling. Amternes forventes at give en afrapportering på følgende fem områder: Side 5

7 Personalesituation, kompetencer, arbejdsmiljø Daglig drift af amtets regnskabsområde Særlige opgaver med den forestående likvidation Deltagelse i oprettelse af Region Midtjylland Daglig drift af amtets lønadministration Spørgeskemaet er sendt til Ringkjøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt og ikke Vejle Amt, da Region Syddanmark er ansvarlig for likvidationen af Vejle Amt. På baggrund af de indsendte spørgeskemaer ultimo august 2006 er der i vedhæftede bilag et resumé af amternes indberetninger vedrørende sikker drift. Side 6

8 Til Amtsborgmestrene i Århus, Vejle, Viborg og Ringkøbing REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej Viborg Dato: Sagsbehandler: Lisbeth Hoffmann Thomsen Tlf.: Journalnr.: Kære alle Anledningen til, at jeg henvender mig til jer, er den aktuelle økonomiske situation i sundhedsvæsenet. Kombinationen af knappe ressourcer og mærkbare stigninger i produktion og efterspørgsel stiller store krav til økonomistyringen. Der har imellem amterne og Region Midtjylland været en tæt koordinering og et godt samarbejde om det fælles ansvar vi har for at sikre en fornuftig styring af sygehusene her i overgangsperioden. Tidspunktet for den formelle ansvarsoverdragelse fra amterne til regionen ligger nu kun få måneder fremme. Jeg tror vi er enige om det vigtige i at sikre at overgangen bliver så sømløs for patienterne som muligt. Med til det hører, at der også i den kommende tid fastholdes en ansvarlig økonomisk styring. Forberedelsesudvalget har haft 1. behandling af budgetforslaget for Region Midtjylland den 23. august, og skal vedtage budgettet i løbet af de næste par uger. Budgetlægningen har vist, at der er et betydeligt pres på de økonomiske ressourcer også selv om der med økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner er sket et løft på 1,6 mia. kr. af udgiftsniveauet i 2006 til et mere realistisk niveau. Dette løft er i sig selv en anerkendelse fra regeringens side af, at det ikke er realistisk at overholde de korrigerede budgetter i lyset af det pres, der kommer fra nye behandlinger og øget efterspørgsel. Det illustreres også af, at der i økonomiaftalen for 2007 er forudsat en aktivitetsstigning på 3,4 pct. i 2006, hvilket er knap 1½ pct.enhed højere end det, der oprindeligt var forudsat for i år. Selv om en overskridelse af budgetterne i 2006 således ikke i sig selv vil være en overraskelse er det selvsagt afgørende, at der fortsat er en passende stram styring af udgiftsudviklingen. I det budget for 2007 for Region Midtjylland, som er under udarbejdelse, er det kun i begrænset omfang muligt at afsætte midler til nye behandlinger mv. I det lys må det også forventes, at Forberedelsesudvalget vil være tilbageholdende med at godkende bevillingsansøgninger fra amterne, som indebærer iværksættelse af nye initiativer. Det er samtidigt vigtigt, at eventuelle merudgifter ledsages af et højere aktivitetsniveau, således at den forudsatte stigning i produktiviteten ikke udhules. I

9 2007 er der aftalt en stigning i aktiviteten på 3 pct. og en stigning i produktiviteten på 2 pct. Det er således et centralt element i økonomiaftalen for næste år, at udgifter og aktivitet skal følges ad. I tilfælde af, at udgiftsudviklingen på sygehusene i 2006 bliver kraftigere end forudsat vil der naturligt være grund til at overveje hvilke initiativer, dette kan give anledning til. I den forbindelse vil det være vigtigt, om eventuelle merudgifter modsvares af en tilsvarende højere aktivitetsudvikling. Jeg vil derfor anmode om, at der for hvert amt udarbejdes en aktivitetsopgørelse efter udgangen af tredje kvartal, og at denne fremsendes til Region Midtjylland. Ansvaret for budgetopfølgningen og for iværksættelse af eventuelle korrigerende initiativer ligger selvsagt hos amterne året ud. Der vil dog formentligt kunne være tilfælde, hvor en tæt koordinering er påkrævet. F.eks. er det næppe hensigtsmæssigt at amterne på nuværende tidspunkt gennemfører flerårige budgetoverholdelsesplaner eller lignende. Dels kan sådanne foranstaltninger knapt nok nå at få virkning for indeværende år. Hertil kommer, at der erfaringsmæssigt på dette tidspunkt af året fortsat er betydelig usikkerhed om udgiftsudviklingen og aktiviteten. Ovenstående skal også ses i lyset af, at Region Midtjylland under alle omstændigheder står over for en opgave med at bringe sygehusene i de fire amter ind i én fælles styringsramme fra Det gælder både for nye behandlinger mv. og for handleplaner for budgetoverholdelse mv., at initiativer, som amterne måtte tage i den sidste del af 2006 vil kunne bidrage til at give sygehusene i Region Midtjylland forskellige startbetingelser i Det er ikke hensigtsmæssigt. Med venlig hilsen Bent Hansen. Side 2

10 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej Viborg Dato: 1. september 2006 Sagsbehandler: CDA Tlf.: Journalnr.: Resume sikker drift på regnskabsområdet i amterne På et fællesmøde mellem amtsdirektørerne i de fire amter og direktionen i Region Midtjylland er det aftalt, at amterne månedligt giver Region Midtjylland en status for arbejdssituationen i amternes centrale regnskabsafdeling. Amternes forventes at give en afrapportering på følgende fem områder: Personalesituation, kompetencer, arbejdsmiljø Daglig drift af amtets regnskabsområde Særlige opgaver med den forestående likvidation Deltagelse i oprettelse af Region Midtjylland Daglig drift af amtets lønadministration Spørgeskemaet er sendt til Ringkjøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt og ikke Vejle Amt, da Region Syddanmark er ansvarlig for likvidationen af Vejle Amt. På baggrund af de indsendte spørgeskemaer ultimo august 2006 er der lavet følgende resume på de fem områder: Personalesituation, kompetencer, arbejdsmiljø Regnskabsafdelingernes bemanding i forhold til den normale årsnormering har nået et kritisk niveau. I Ringkjøbing Amt er bemandingen på 80 % af den normale årsnormering, mens den i Viborg Amt er 69 % og i Århus Amt 42 %. Bemandingsforskellen i amterne betyder, at det er forskelligt, hvad amterne har svaret på spørgsmålene om personalesituationen. I Århus Amt er der indgået aftaler om insourcing af ekstern assistance på samtlige regnskabsområder svarende til 8-9 fuldtidsstillinger. I Viborg Amt har det været nødvendigt at reducere serviceniveauet på hjælp til regnskabsmæssige spørgsmål, at stoppe med uddannelse i Web ØS2000 og indføre telefontid i såvel regnskabsafdelingen som lønafdelingen. I Viborg Amt kniber det med at finde de nødvendige kompetencer så snart der opstår ualmindelige situationer. Århus Amt og Viborg Amt oplyser, at arbejdsmiljøet er kritisk i forhold til at fastholde nogle af medarbejderne.

11 Daglig drift af amtets regnskabsområde I Ringkjøbing Amt og Viborg Amt er opgaverne på de fleste regnskabsområder ført ajour. Århus Amt har svaret, at de ca. er en måned bagud med bogføringen og afstemningen af de løbende indbetalinger samt afstemningen af amtets girokonto. Der henstår uanbringelige indbetalinger fra NEM-konto, men det forventes at denne udredning er ajour inden for 3-4 uger. Ligeledes har de interne kontroller været væsentligt under Økonomiudvalgets vedtagne niveau for samme i Århus Amt. Der er inddraget eksterne ressourcer, og kontrolniveauet forventes at være tæt på det reducerede niveau, der i december 2005 blev tiltrådt af direktionen i Århus Amt. Særlige opgaver med den forestående likvidation De tre amter er alle påbegyndt planlægningen af den forestående likvidation og der er udpeget en ansvarlige for amtets likvidation, men der er ikke i nogen af de tre amter påbegyndt skriftlig aftaleindgåelse med ressourcer efter 31. december Viborg Amt og Århus Amt forventer, at de endelige aftaler er færdiggjort i efteråret 2006, mens Ringkjøbing Amt forventer, at det er en opgave, som Region Midtjylland tager sig af. Alle tre amter forventer problemer med den forestående likvidation. I Ringkjøbing Amt forventes det, at Region Midtjylland vil få brug for en del af deres ansatte. I Viborg Amt anføres, at håndteringen af supplementsperioden vurderes at blive problematisk. I Århus Amt er der lavet en liste over medarbejdere, hvor der er behov for frikøb, og der er også lavet andre tiltag for at klare likvidationen. Deltagelse i oprettelse af Region Midtjylland Viborg Amt stiller en medarbejder til rådighed for Region Midtjylland og Århus Amt stiller et større antal medarbejdere til rådighed. Amterne bedes i spørgeskemaet angive, hvor amterne forudser særlige problemer i det kommende halve år. På dette spørgsmål svarer Viborg Amt, at det er meget svært at opretholde samme niveau som hidtil. Århus Amt svarer, at opsigelse af amtets fuldmagter og bemyndigelser samt kontokortopsigelser mv. for alle amtets ca. 250 institutioner, stabe, driftsområder og sygehuse til alle amtets bankforbindelser er risikofyldt. Daglig drift af amtets lønadministration Det er vurderingen, at der ikke umiddelbart er nogle problemer på dette område, da alle tre amter har svaret bekræftende på, at indberetninger og afstemninger er ajour vedr. amtets lønadministration. Side 2

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Maj 2010 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-252-4

Læs mere

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19 Region Midtjylland Ændringer til budgetforslag 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007 Punkt nr. 19 Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne,

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 19-08-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 19. august 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m.

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013 2015 Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Indholdsfortegnelse Indhold Tekniske justeringer af udgiftsbudget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Merudgift

Læs mere

Generelle bemærkninger Side 1

Generelle bemærkninger Side 1 Generelle bemærkninger Side 1 INDLEDNING Det foreliggende budget er det første for den nye Hedensted kommune. Arbejdet med at tilvejebringe et reelt og holdbart budgetgrundlag for den ny kommune har afstedkommet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Sagsnr. 2014-7310 Doknr. 254206 Dato 20. juli 2015 Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere