Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006"

Transkript

1 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5

2 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej Viborg Dato: Sagsbehandler: Carsten T. Nielsen/Marianne Pedersen Tlf.: Journalnr.: Opfølgning på amternes økonomi, juli 2006 I nærværende notat forelægges en vurdering af amternes økonomi for 2006 pr. 31. juli Amterne i Region Midtjylland har fremsendt oplysninger om deres økonomi pr. 31. juli 2006, herunder oplysninger om ajourført budget samt oplysninger vedrørende likviditetsudviklingen. Økonomivurderingen er endvidere kvalificeret igennem kontakter til amternes økonomiafdelinger. 1. Sammenfatning Det vurderes, at det stort set kun er udefrakommende påvirkninger, som henover sommeren har medført væsentlige ændringer i forhold til de tidligere fremsendte opfølgninger på amternes forventede regnskabsresultat for Der er ikke herudover sket væsentlige ændringer i amternes ajourførte budgetter eller i deres forbrugstakt. Sammenfattende er det derfor fortsat vurderingen, at amternes nettodrifts- og anlægsudgifter i 2006 vil blive noget højere, end det var forudsat i budgetterne for Dette slår fuldt igennem på det forventede regnskabsresultat for Forbruget af likvide aktiver ventes ligeledes at blive større end forudsat i budget Effekten på kasseforbruget afbødes dog, som det har været anført ved tidligere vurderinger af amternes økonomi, af en højere låntagning, herunder særligt vedrørende handicapboliger efter almenboligloven. Størrelsen af budgetoverskridelsen i forhold til såvel de oprindelige budgetter som de ajourførte budgetter er fortsat ganske usikker. Men omregnet til Region Midtjylland niveau 1 er det ikke usandsynligt, at den samlede budgetoverskridelse vil kunne kunne udgøre ca. 600 mio. kr. på driften set i forhold til såvel det oprindelige som det ajourførte budget. 1 Region Midtjylland-niveau: hvor oplysningerne for henholdsvis Vejle og Viborg amter er vægtet med 36 henholdsvis 67 pct. Disse vægte svarer omtrent til den befolkningsandel i de to amter, som overgår til Region Midtjylland.

3 På anlægssiden forventes fortsat en budgetoverskridelse i forhold til det oprindelige budget på lidt over 500 mio. kr. De udefrakommende faktorer, der siden sidste økonomivurdering har medført væsentlige ændringer i amternes forventede regnskabsresultat for 2006, skyldes aftalen om regionernes økonomi for 2007, der blev indgået mellem regeringen og Danske Regioner. Det blev her aftalt at fremrykke efterreguleringer vedrørende amternes momsudligningsordning fra 2007 til 2006, ligesom det blev aftalt at udskyde midtvejsreguleringen af sygesikringsmedicin til amterne (hvor der er 75 pct. garantiniveau), så det i stedet udbetales til regionerne i Samlet betyder økonomiaftalen en mindreindtægt for amterne i Region Midtjylland i 2006 på 305 mio. kr. I tilknytning til amternes forventede merforbrug og resultaterne af økonomiaftalen kan der forventes et merlikviditetsforbrug i amterne ultimo Et forsigtigt og noget usikkert skøn herpå er - omregnet til Region Midtjylland-niveau - i størrelsesordenen mio. kr. eller mere i forhold til det oprindeligt budgetterede. Det skal understreges, at vurderingerne fortsat er behæftet med usikkerhed, og at budgetoverskridelserne og likviditetsforbruget derfor kan blive både større og mindre end det ovenfor anførte. 2. Drifts- og anlægsbudgettet Driftsbudgettet De vedtagne (oprindelige) budgetter for amterne i 2006 indeholder samlede nettodriftsudgifter omregnet til Region Midtjylland-niveau på mio. kr., jf. tabel 1. De væsentligste bevillingsændringer siden budgetvedtagelsen har sammenhæng med den af Folketinget besluttede genåbning af amternes budgetter. I forbindelse hermed er amternes nettodriftsbudget reduceret med i alt ca. 300 mio. kr. omregnet til Region Midtjylland-niveau. Nettovirkningen af øvrige tillægsbevillingssager (inkl. overførsler ) frem til udgangen af juli udgør 281 mio. kr. Samlet set indebærer dette, at det ajourførte driftsbudget ultimo juli 2006 omregnet til Region Midtjylland-niveau var 20 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Side 2

4 Tabel 1. Oprindeligt og ajourført budget ) pr. ultimo juli i amterne. Mio. kr. Regnskab 2005 (2006-p/l) Oprindeli gt budget 2006 Genåb ning Overførsl er Øvrige tillægsbevillinger Ajourført budget ultimo juli Forskel (ajouropr.) Nettodriftsudgifter Ringkjøbing Vejle Viborg Århus Region Midtjyllandniveau Anlæg Ringkjøbing Vejle Viborg Århus Region Midtjyllandniveau ) Ajourført budget pr. ultimo juli indeholder som hovedregel endeligt godkendte tillægsbevillinger, mens uafsluttede tillægsbevillingssager omfattet af godkendelsesordningen ikke er medtaget. 2) Region Midtjylland-niveau: hvor oplysningerne for henholdsvis Vejle og Viborg amter er vægtet med 36 henholdsvis 67 pct. Disse vægte svarer omtrent til den befolkningsandel i de to amter, som overgår til Region Midtjylland. På baggrund af de foreliggende oplysninger fra amterne må der ved regnskabsafslutningen fortsat forventes en betydelig overskridelse af budgetterne. Forventningen til budgetoverskridelser er blevet yderligere forstærket med resultatet af aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for Her blev det aftalt, dels at amternes efterregulering vedrørende momsudligningsordningen blev fremrykket fra 2007 til 2006, dels at midtvejsreguleringen vedrørende sygesikringsmedicin til amterne (hvor der er 75 pct. garantiniveau) blev udskudt til udbetaling til regionerne i For amterne i Region Midtjylland drejer det sig om en manglende indtægt i størrelsesordenen 305 mio. kr. Indvirkningen af økonomiaftalen for 2007 på amternes ajourførte budgetter er endnu ikke indarbejdet i de ajourførte budgetter pr. 31. juli De fire amter i Region Midtjylland er blevet bedt om at indsende oplysninger omkring deres forventede regnskabsresultat for Det foreløbige noget usikre skøn 2 for amternes samlede nettodriftsresultatet viser et merforbrug i forhold til de oprindelige budgetter for de fire amter omregnet til Region Midtjylland-niveau - på ca. 600 mio. kr., hvoraf langt hovedparten kan henføres til sundhedsområdet. De stigende 2 Flere af amterne har endnu ikke haft en budgetopfølgning efter 2. kvartal på økonomiudvalgenes dagsordener, da administrationerne fortsat er i gang med analyserne heraf. Side 3

5 udgifter kan især konstateres vedrørende det udvidede frie sygehusvalg, patientforsikringer samt på sygesikringsområdet. På sygesikringsområdet er det især stigende udgifter til medicin, hvor det kan konstateres, at aftaleniveauet i økonomiaftalen for 2006 var væsentligt underbudgetteret. Samtidig udbetales den statslige udgiftsgaranti på 75 pct. først til regionerne i 2007 i stedet for til amterne i Der kan dog også konstateres et pres på udgifterne på gymnaseeområdet, hvor der har været en væsentligt forøget søgning til det skoleår, der netop er påbegyndt. Endelig kan det nævnes, at de forventede finansieringsbidrag til Forberedelsesudvalgets udgifter i 2006 ikke er fuldt afspejlet i amternes ajourførte budgetter. Der vil snarest blive afsendt et brev fra Forberedelsesudvalgets formand til de fire amters amtsborgmestre med bl.a. en forespørgsel om det forventede regnskabsresultat for Selv i en fortsat drift situation er der erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt en forholdsvis stor usikkerhed omkring det forventede regnskabsresultat. Hertil kommer, at vurderingen af mindreforbrug ved regnskabsårets afslutning i år er ekstraordinært usikker, fordi der med amternes ophør foreligger en særlig situation, hvor uforbrugte midler på områder, der overgår til staten og kommunerne, som udgangspunkt må antages at bortfalde. Overskridelserne indebærer næppe en tilsvarende varig forringelse af Region Midtjyllands økonomiske situation. I det omfang overskridelserne vedrører sygehusene har Forberedelsesudvalget på sit møde den 17. maj tilkendegivet, at merforbruget som udgangspunkt skal afvikles i efterfølgende år. Hertil kommer, at der i økonomiaftalen for 2007 mellem regeringen og Danske Regioner er aftalt et løft af udgiftsniveauet for 2006 (dvs. udgangspunktet for økonomien i 2007) på 1,6 mia. kr. (landsniveau) i lyset af det aktuelle pres på udgifterne. Anlægsbudgettet De ajourførte anlægsbudgetter ultimo juli 2006 ligger væsentligt over de oprindeligt vedtagne anlægsbudgetniveauer. Samlet set er det ajourførte budget ca. 1,6 mia. kr. højere end det oprindelige niveau, hvilket især skyldes store overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb fra Der synes at være en fortsat forhøjelse af anlægsbudgetterne i alle amterne. Siden vurderingen af april-tallene har der således været en stigning på 0,3 mio. kr., som skyldes 2. runde-overførsler i nogle amter. Det samlede ajourførte anlægsbudget på 3,3 mia. kr. (Region Midtjylland niveau) er usædvanlig højt. Det hænger primært sammen med de igangværende udbygningsprogrammer for handicapboliger efter almenboligloven, som tegner sig for over halvdelen af det samlede anlægsbudget. Disse projekter slutfinansieres via realkreditlåntagning, hvor lånene tilbagebetales via huslejeindtægter fra beboerne. Den samlede anlægsaktivitet vil blive høj i år, om end det fortsat vurderes, at de korrigerede budgetters anlægsudgifter ikke realiseres fuldt ud. Efter de første 7 måneder af 2006 har amterne brugt mellem 27 og 34 pct. af deres korrigerede anlægsbudgetter. Hvis det antages, at 70 pct. af de korrigerede budgetter realiseres (hvilket er forholdsvis højt sammenlignet med tidligere år), vil anlægsudgifterne Side 4

6 baseret på juli-indberetningerne nå et niveau på ca. 2,3 mia. kr. Det vil i givet fald være ca. 570 mio. kr. højere end i de oprindelige budgetter. Et anlægsomfang af denne størrelsesorden vil givetvis indebære et betydeligt likviditetsforbrug, hvilket dog i nogen grad også er forudsat i budgetterne. 3. Likviditet De forventede højere nettodriftsudgifter, konsekvenserne af økonomiaftalen for 2007 i amterne (fremrykningen af momsudligningen til 2006 og udskydelsen af midtvejsreguleringen af sygesikringsmedicin til 2007) samt det betydelige nettoforbrug af overførte rådighedsbeløb på anlægsbudgetterne indebærer isoleret set, at likviditetsforbruget forventes højere, end det var forudsat i de oprindelige budgetter. Likviditetsforbrugets størrelse vil dog blandt andet afhænge af sammensætningen af aktiviteten mellem projekter under bolighandlingsplanen (hvor der ikke er likviditetsforbrug) og øvrige projekter. Det er dog sandsynligt, at der kan forventes et merlikviditetsforbrug på ca. 650 mio. kr. eller mere i forhold til det oprindeligt budgetterede. En sammenligning af likviditeten ultimo juli i forhold til regnskab 2005 (opgjort efter kassekreditreglen) understøtter indtrykket af en faldende tendens i kassebeholdningerne, som også kan kontateres, hvis der sammenlignes med kassebeholdningen på samme tidspunkt sidste år jf. tabel 2. Det skal bemærkes, at opgørelsen af likviditeten kan være påvirket af tidspunktet for amterne optagelse af lån i henholdsvis 2005 og Efter det oplyste er det kun Vejle Amt, som ved udgangen af juli 2006, har optaget det budgetterede lån for På samme tidspunkt i 2005 havde alle amterne optaget deres budgetterede lån. Tabel 2. Likviditet opgjort efter kassekreditreglen 1) Juli 2005 Regnskab 2005 Juli 2006 Mio. kr. Ændring (juli 2006-regnskab) Ændring (juli regnskab) Pct. Ringkjøbing Vejle Viborg Århus ) Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er den gennemsnitlige kassebeholdningen set over de sidste 12 måneder frem til udgangen af regnskab 2005 henholdsvis juli Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er upåvirket af sæsonvariationer, og tallene ved regnskab 2005 og ultimo juli er derfor umiddelbart sammenlignelige. 4. Sikker drift på Regnskabsområdet i amterne På et fællesmøde mellem amtsdirektørerne i de fire amter og direktionen i Region Midtjylland er det aftalt, at amterne månedligt giver Region Midtjylland en status for arbejdssituationen i amternes centrale regnskabsafdeling. Amternes forventes at give en afrapportering på følgende fem områder: Side 5

7 Personalesituation, kompetencer, arbejdsmiljø Daglig drift af amtets regnskabsområde Særlige opgaver med den forestående likvidation Deltagelse i oprettelse af Region Midtjylland Daglig drift af amtets lønadministration Spørgeskemaet er sendt til Ringkjøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt og ikke Vejle Amt, da Region Syddanmark er ansvarlig for likvidationen af Vejle Amt. På baggrund af de indsendte spørgeskemaer ultimo august 2006 er der i vedhæftede bilag et resumé af amternes indberetninger vedrørende sikker drift. Side 6

8 Til Amtsborgmestrene i Århus, Vejle, Viborg og Ringkøbing REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej Viborg Dato: Sagsbehandler: Lisbeth Hoffmann Thomsen Tlf.: Journalnr.: Kære alle Anledningen til, at jeg henvender mig til jer, er den aktuelle økonomiske situation i sundhedsvæsenet. Kombinationen af knappe ressourcer og mærkbare stigninger i produktion og efterspørgsel stiller store krav til økonomistyringen. Der har imellem amterne og Region Midtjylland været en tæt koordinering og et godt samarbejde om det fælles ansvar vi har for at sikre en fornuftig styring af sygehusene her i overgangsperioden. Tidspunktet for den formelle ansvarsoverdragelse fra amterne til regionen ligger nu kun få måneder fremme. Jeg tror vi er enige om det vigtige i at sikre at overgangen bliver så sømløs for patienterne som muligt. Med til det hører, at der også i den kommende tid fastholdes en ansvarlig økonomisk styring. Forberedelsesudvalget har haft 1. behandling af budgetforslaget for Region Midtjylland den 23. august, og skal vedtage budgettet i løbet af de næste par uger. Budgetlægningen har vist, at der er et betydeligt pres på de økonomiske ressourcer også selv om der med økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner er sket et løft på 1,6 mia. kr. af udgiftsniveauet i 2006 til et mere realistisk niveau. Dette løft er i sig selv en anerkendelse fra regeringens side af, at det ikke er realistisk at overholde de korrigerede budgetter i lyset af det pres, der kommer fra nye behandlinger og øget efterspørgsel. Det illustreres også af, at der i økonomiaftalen for 2007 er forudsat en aktivitetsstigning på 3,4 pct. i 2006, hvilket er knap 1½ pct.enhed højere end det, der oprindeligt var forudsat for i år. Selv om en overskridelse af budgetterne i 2006 således ikke i sig selv vil være en overraskelse er det selvsagt afgørende, at der fortsat er en passende stram styring af udgiftsudviklingen. I det budget for 2007 for Region Midtjylland, som er under udarbejdelse, er det kun i begrænset omfang muligt at afsætte midler til nye behandlinger mv. I det lys må det også forventes, at Forberedelsesudvalget vil være tilbageholdende med at godkende bevillingsansøgninger fra amterne, som indebærer iværksættelse af nye initiativer. Det er samtidigt vigtigt, at eventuelle merudgifter ledsages af et højere aktivitetsniveau, således at den forudsatte stigning i produktiviteten ikke udhules. I

9 2007 er der aftalt en stigning i aktiviteten på 3 pct. og en stigning i produktiviteten på 2 pct. Det er således et centralt element i økonomiaftalen for næste år, at udgifter og aktivitet skal følges ad. I tilfælde af, at udgiftsudviklingen på sygehusene i 2006 bliver kraftigere end forudsat vil der naturligt være grund til at overveje hvilke initiativer, dette kan give anledning til. I den forbindelse vil det være vigtigt, om eventuelle merudgifter modsvares af en tilsvarende højere aktivitetsudvikling. Jeg vil derfor anmode om, at der for hvert amt udarbejdes en aktivitetsopgørelse efter udgangen af tredje kvartal, og at denne fremsendes til Region Midtjylland. Ansvaret for budgetopfølgningen og for iværksættelse af eventuelle korrigerende initiativer ligger selvsagt hos amterne året ud. Der vil dog formentligt kunne være tilfælde, hvor en tæt koordinering er påkrævet. F.eks. er det næppe hensigtsmæssigt at amterne på nuværende tidspunkt gennemfører flerårige budgetoverholdelsesplaner eller lignende. Dels kan sådanne foranstaltninger knapt nok nå at få virkning for indeværende år. Hertil kommer, at der erfaringsmæssigt på dette tidspunkt af året fortsat er betydelig usikkerhed om udgiftsudviklingen og aktiviteten. Ovenstående skal også ses i lyset af, at Region Midtjylland under alle omstændigheder står over for en opgave med at bringe sygehusene i de fire amter ind i én fælles styringsramme fra Det gælder både for nye behandlinger mv. og for handleplaner for budgetoverholdelse mv., at initiativer, som amterne måtte tage i den sidste del af 2006 vil kunne bidrage til at give sygehusene i Region Midtjylland forskellige startbetingelser i Det er ikke hensigtsmæssigt. Med venlig hilsen Bent Hansen. Side 2

10 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej Viborg Dato: 1. september 2006 Sagsbehandler: CDA Tlf.: Journalnr.: Resume sikker drift på regnskabsområdet i amterne På et fællesmøde mellem amtsdirektørerne i de fire amter og direktionen i Region Midtjylland er det aftalt, at amterne månedligt giver Region Midtjylland en status for arbejdssituationen i amternes centrale regnskabsafdeling. Amternes forventes at give en afrapportering på følgende fem områder: Personalesituation, kompetencer, arbejdsmiljø Daglig drift af amtets regnskabsområde Særlige opgaver med den forestående likvidation Deltagelse i oprettelse af Region Midtjylland Daglig drift af amtets lønadministration Spørgeskemaet er sendt til Ringkjøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt og ikke Vejle Amt, da Region Syddanmark er ansvarlig for likvidationen af Vejle Amt. På baggrund af de indsendte spørgeskemaer ultimo august 2006 er der lavet følgende resume på de fem områder: Personalesituation, kompetencer, arbejdsmiljø Regnskabsafdelingernes bemanding i forhold til den normale årsnormering har nået et kritisk niveau. I Ringkjøbing Amt er bemandingen på 80 % af den normale årsnormering, mens den i Viborg Amt er 69 % og i Århus Amt 42 %. Bemandingsforskellen i amterne betyder, at det er forskelligt, hvad amterne har svaret på spørgsmålene om personalesituationen. I Århus Amt er der indgået aftaler om insourcing af ekstern assistance på samtlige regnskabsområder svarende til 8-9 fuldtidsstillinger. I Viborg Amt har det været nødvendigt at reducere serviceniveauet på hjælp til regnskabsmæssige spørgsmål, at stoppe med uddannelse i Web ØS2000 og indføre telefontid i såvel regnskabsafdelingen som lønafdelingen. I Viborg Amt kniber det med at finde de nødvendige kompetencer så snart der opstår ualmindelige situationer. Århus Amt og Viborg Amt oplyser, at arbejdsmiljøet er kritisk i forhold til at fastholde nogle af medarbejderne.

11 Daglig drift af amtets regnskabsområde I Ringkjøbing Amt og Viborg Amt er opgaverne på de fleste regnskabsområder ført ajour. Århus Amt har svaret, at de ca. er en måned bagud med bogføringen og afstemningen af de løbende indbetalinger samt afstemningen af amtets girokonto. Der henstår uanbringelige indbetalinger fra NEM-konto, men det forventes at denne udredning er ajour inden for 3-4 uger. Ligeledes har de interne kontroller været væsentligt under Økonomiudvalgets vedtagne niveau for samme i Århus Amt. Der er inddraget eksterne ressourcer, og kontrolniveauet forventes at være tæt på det reducerede niveau, der i december 2005 blev tiltrådt af direktionen i Århus Amt. Særlige opgaver med den forestående likvidation De tre amter er alle påbegyndt planlægningen af den forestående likvidation og der er udpeget en ansvarlige for amtets likvidation, men der er ikke i nogen af de tre amter påbegyndt skriftlig aftaleindgåelse med ressourcer efter 31. december Viborg Amt og Århus Amt forventer, at de endelige aftaler er færdiggjort i efteråret 2006, mens Ringkjøbing Amt forventer, at det er en opgave, som Region Midtjylland tager sig af. Alle tre amter forventer problemer med den forestående likvidation. I Ringkjøbing Amt forventes det, at Region Midtjylland vil få brug for en del af deres ansatte. I Viborg Amt anføres, at håndteringen af supplementsperioden vurderes at blive problematisk. I Århus Amt er der lavet en liste over medarbejdere, hvor der er behov for frikøb, og der er også lavet andre tiltag for at klare likvidationen. Deltagelse i oprettelse af Region Midtjylland Viborg Amt stiller en medarbejder til rådighed for Region Midtjylland og Århus Amt stiller et større antal medarbejdere til rådighed. Amterne bedes i spørgeskemaet angive, hvor amterne forudser særlige problemer i det kommende halve år. På dette spørgsmål svarer Viborg Amt, at det er meget svært at opretholde samme niveau som hidtil. Århus Amt svarer, at opsigelse af amtets fuldmagter og bemyndigelser samt kontokortopsigelser mv. for alle amtets ca. 250 institutioner, stabe, driftsområder og sygehuse til alle amtets bankforbindelser er risikofyldt. Daglig drift af amtets lønadministration Det er vurderingen, at der ikke umiddelbart er nogle problemer på dette område, da alle tre amter har svaret bekræftende på, at indberetninger og afstemninger er ajour vedr. amtets lønadministration. Side 2

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 212290 Brevid. 1521863 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Hvad udtrykker

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen Offentligt forbrug og genopretningsaftalen 1. Indledning Med genopretningsaftalen er der indført nye og stærkere styringsmekanismer, som betyder, at det offentlige forbrug må påregnes at følge det planlagte

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 05. Redegørelse for Borgmesterens

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 05. Redegørelse for Borgmesterens Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 05 Redegørelse for Borgmesterens Afdelings overordnede vurdering af forventningerne til serviceudgifterne i regnskabet for 2015 Bilag 5 til indstilling

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Regionens økonomiske situation 2015

Regionens økonomiske situation 2015 Regionens økonomiske situation 2015 forslag til imødegåelse af merforbrug på Sundhedsområdet Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat Den 11. maj behandlede Forretningsudvalget kvartalsrapport 1 og dermed

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 7. marts 2012 Sagsbeh: JH Sag: 2012/0003397 Resumé af de forventede regnskaber 2011 Økonomiafdelingen Indledning Nu foreligger det endelige regnskabsresultat for 2011, og

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Høringssvar til lovforslag vedrørende budgetlov (forslag til budgetlov,

Høringssvar til lovforslag vedrørende budgetlov (forslag til budgetlov, Til Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet Høringssvar til lovforslag vedrørende budgetlov (forslag til budgetlov, forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering og forslag

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016) Regnskab for perioden 1. januar 2016 30. juni 2016. (Halvårsregnskab 2016) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016 samt forventet

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere