Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet"

Transkript

1 Bilag 5 Retningslinjer for kontrolplanlægning på slagterier og kød engros, fødevareområdet Kapitel Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning... 4 Særlige krav til kontrolplanlægning pr. lovgivningsområde... 4 Vurdering af kontrolbehov pr. lovgivningsområde... 4 Kontrolfrekvens pr. lovgivningsområde... 5 Planlægning af kontrollen på kontrolemne niveau... 6 Planlægning af kontrol i kontrolobjekter med eksport, herunder USA-, Kina- og Ruslands-godkendte kontrolobjekter... 6 Planlægning af kontrol med slagteriers kapacitet til opstaldning, bedøvelse mv... 7 Planlægning af kontrol med dyrevelfærd på slagterier... 7 Planlægning af ordinær kontrol i kontrolobjekter, der er 3. partscertificerede... 7 Planlægning af opfølgende kontrol i det enkelte kontrolobjekt... 7 Kapitel Kontrolplaner... 7 Excel-projektmappe... 9 Skabelon for kontrolplan Reaktionspligt trods kontrolplan Vedligeholdelse af kontrolplaner Kapitel 1 Formål og anvendelse Kontrolplanlægning skal sikre, at alle relevante lovgivningsområder kontrolleres inden for en given periode. Denne periode er afhængig af kontrolobjektets branche og status. For slagterier og kød engros kontrolobjekter med behandling stilles yderligere krav til kontrolplanlægningen, som skal bidrage til en systematisk og gennemsigtig planlægning af kontrolaktiviteterne. Disse krav gælder også USA-godkendte køle- og frysehuse, hvor der opbevares kød. Til brug for kontrolplanlægningen skal kontrolenhederne udarbejde kontrolplaner for disse kontrolobjekter. Kontrolplanerne skal bidrage til, at kontrollen planlægges på et ensartet grundlag og på en behovsorienteret måde. Til brug for udarbejdelse af kontrolplaner er der udviklet en Excel projektmappe, som skal anvendes. Link til projektmappen Kontrolplanlægning, kødområdet 2016" findes på Fødevarestyrelsens Intranet under Fagligt > Fødevarer-området > Fødevarekontrol og -tilsyn > Kontrolfrekvenser Begreber og definitioner Kontrolobjekter omfattet af dette bilag Dette bilag vedrører slagterier og andre kød engros kontrolobjekter med behandling. Bilaget omfatter desuden USA-godkendte køle- og frysehuse, hvor der opbevares kød, og efter en konkret vurdering også Ruslands-godkendte køle- og frysehuse, hvor der opbevares kød. Kontrolplanlægningen skal foretages i kontrolobjekter med en slagteri- eller kødengrosbranche som hoved- og/eller som bibranche. I kontrolobjekter med en kødengrosbranche som bibranche, fx et engrossupermarked med en afdeling med hakning eller opskæring af kød, skal man kontrollere Bilag 5 til Kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2016, side 1 af 10

2 efter kontrolplanen for kontrolobjekter på kødområdet i afdelingen med hakning eller opskæring af kød. Kontrolplan En kontrolplan er en detaljeret plan for, hvordan kontrollen er planlagt for kalenderåret på de enkelte lovgivningsområder og for USA-, Kina-, og Ruslandsgodkendte 1 kontrolobjekter også på de relevante kontrolemner. Kravene til kontrolplaner er beskrevet i kapitel 2 i dette bilag. Lovgivningsområder På fødevarekontrolrapporten og den veterinære kontrolrapport er de regler, der skal kontrolleres, inddelt i lovgivningsområder, og det er denne inddeling, der bliver brugt i forbindelse med kontrolplanlægning. Nogle lovgivningsområder indeholder mange regler. Det fremgår af projektmappen Kontrolplanlægning, kødområdet 2016, hvilke regler der er placeret i hvert lovgivningsområde. Kontrolemner Inden for de fleste lovgivningsområder, især på fødevareområdet, findes flere kontrolemner. Kontrolemner er eksempler på konkrete forhold, der skal kontrolleres i kontrolobjekterne i det omfang, det er relevant for det konkrete kontrolobjekt. Ordinær kontrol Ordinær kontrol i kontrolobjekter på fødevareområdet gennemføres som audit i kombination med andre kontrolmetoder, jf. kapitel 4.1 i Kontrolfrekvensvejledningen. Forberedelse og gennemførelse af audit er nærmere beskrevet i Vejledning om audit, som findes som bilag 1 til Kontrolvejledningen. Ordinær kontrol bør gennemføres som et sammenhængende forløb af højst én dags varighed. I særlige tilfælde, hvor der er tale om fysisk store kontrolobjekter eller omfattende kontrol, kan en kontrol undtagelsesvist strække sig over to eller flere på hinanden følgende arbejdsdage, hvis der er en faglig begrundelse for det. Opfølgende kontrol efter anmærkninger Opfølgende kontrol efter anmærkninger har samme kontrolomfang og -metode som ordinær kontrol og omfatter flere lovgivningsområder. Kontrolobjekter med mere end 12 årlige kontroller skal kun have opfølgende kontrol som opfølgning på anmærkninger givet ved den ordinære kontrol. Opfølgning på anmærkninger givet ved anden kontrol kan foretages i forbindelse med anden kontrol. I øvrigt skal de generelle retningslinjer for gennemførelse af opfølgende kontrol efter anmærkninger følges, jf. kapitel i Kontrolfrekvensvejledningen. Anden kontrol 1 Behov for kontrol på emneniveau i Ruslands-godkendte kontrolobjekter vurderes i henhold til Eksportkontrolvejledningen, jf. afsnittet om kontrol i Ruslands-godkendte virksomheder. Bilag 5 til Kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2016, side 2 af 10

3 I nogle kontrolobjekter er der krav om daglig eller ugentlig kontrol, fordi særlige kontrolemner skal kontrolleres oftere end ved den ordinære kontrol, fx kontrolemnerne: Præsentation af slagtedyr til kontrol før slagtning, SRM-kontrol eller kontrol med særlige USA-krav. Kontrollen kan gennemføres ved brug af forskellige kontrolmetoder evt. i kombination. I nogle tilfælde kan resultatet af kontrollen betyde, at det vil være nødvendigt at gennemgå egenkontrolprocedurerne. Kontrollen kan derved komme til at ligne en egentlig audit. Kontrolrapport Der udarbejdes kun én kontrolrapport for hver dag, der gennemføres kontrol, jf. Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder, hvor der også beskrives retningslinjer for udarbejdelse af kontrolrapporter i tilfælde, hvor kontrollen varer mere end én dag. Hvis der også kontrolleres efter de veterinære regler udarbejdes desuden en veterinær kontrolrapport, se nedenfor. Veterinær kontrolrapport Denne del af projektmappen Kontrolplanlægning, kødområdet 2016 skiller sig ud fra resten af planlægningsarket, fordi: Afsnittet afspejler forhold, der skal dokumenteres på den veterinære kontrolrapport i henhold til Kontrolvejledningens bilag 11C. Afsnittet er derfor bygget op som den veterinære kontrolrapport, og derfor er der områder, der ikke er relevante for kontrollen med slagterier/andre kontrolobjekter på kødområdet. Det ikke er alle emnerne, der skal kontrolleres regelmæssigt. Enkelte af emnerne skal kun dokumenteres på en kontrolrapport, når der observeres en overtrædelse, og der skal derfor ikke laves en kontrolplan for disse. Det er vigtigt at vurdere, hvem kontrolobjektet er og dermed, hvem der skal have kontrolrapporten. Det kan både være leverandøren, transportøren eller kontrolobjektet (slagteriet). Øvrige definitioner Øvrige relevante definitioner findes i Kontrolvejledningen kapitel 2, Begreber og definitioner. Kapitel 2 Kontrolplanlægning For kontrolobjekter på kødområdet gælder: De generelle krav til fastsættelse af antal kontroller, jf. kapitel 5 og 6 i Kontrolfrekvensvejledningen, De generelle krav til kontrolplanlægning, jf. kapitel 7 i Kontrolfrekvensvejledningen, og De særlige krav til kontrolplanlægning pr. lovgivningsområde, som beskrives i dette bilag. De særlige krav til kontrol af eksportrelaterede emner, fastsat i Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (Eksportkontrolvejledningen), Der skal kontrolplanlægges for kontrolobjekter i branche I, Kødvirksomheder, mindre, selv om der ikke på arket Nyt kontrolobjekt er et kontrolplannummer, der konkret svarer til denne branche. Det skyldes, at kontrolobjekter i denne branche kan have forskellige aktiviteter. Kontrolobjekter i branchen skal derfor altid tilknyttes bibrancher, som angiver kontrolobjektets specifikke aktiviteter. Bilag 5 til Kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2016, side 3 af 10

4 Standardfrekvensen for kontrolobjekter med branchen Kødvirksomheder, mindre er som udgangspunkt lavere end for større kontrolobjekter på kødområdet, jf. bilag 1 til kontrolfrekvensvejledningen. I vejledningsteksten og i bilag 1 findes særlige retningslinjer for fastsættelse af frekvensen for disse kontrolobjekter afhængig af aktiviteterne i det konkrete kontrolobjekt. Ved kontrolplanlægning for kontrolobjekter i branchen kødvirksomheder, mindre benyttes det eller de kontrolplannumre, der er relevante for det konkrete kontrolobjekt. Generelle krav til kontrolplanlægning For hvert enkelt kontrolobjekt fastsættes antal ordinære kontroller ud fra standard- eller elitefrekvensen for kontrolobjektets hoved- og eventuelle bibrancher, jf. kapitel 5 og 6 i Kontrolfrekvensvejledningen. De generelle krav til kontrolplanlægning i engroskontrolobjekter med standardfrekvens er beskrevet i kapitel 7.3 i Kontrolfrekvensvejledningen. De generelle krav til kontrolplanlægning i engroskontrolobjekter med elitefrekvens er beskrevet i kapitel 7.5 i Kontrolfrekvensvejledningen. Særlige krav til kontrolplanlægning pr. lovgivningsområde For kontrolobjekter på kødområdet gælder særlige krav til kontrolplanlægning pr. lovgivningsområde på fødevareområdet. Kontrolbehovet vurderes for hvert lovgivningsområde på fødevareområdet ud fra kontrolobjektets kontrolfrekvens og tidligere kontrolresultater på de enkelte lovgivningsområder. På baggrund heraf fastsættes, hvor ofte de enkelte lovgivningsområder skal kontrolleres ved ordinær kontrol. Vurdering af kontrolbehov pr. lovgivningsområde Kontrolbehovet pr. lovgivningsområde på fødevareområdet vurderes inden årets start på baggrund af det foregående års kontrolresultater. Samtlige kontrolresultater indgår i vurderingen det vil sige både kontrolresultater fra ordinær og opfølgende kontrol samt resultater fra anden kontrol (fx daglig og ugentlig kontrol). Behovet for kontrol af hvert lovgivningsområde på fødevareområdet vurderes som enten normalt eller højere efter disse retningslinjer: Normalt Højere Hvis der udelukkende er givet kontrolresultat 1 og 2 på lovgivningsområdet det foregående kalenderår. Hvis der har været givet kontrolresultat 3 og 4 på lovgivningsområdet det foregående kalenderår. I kontrolobjekter, hvor kontrolbehovet på et lovgivningsområde er vurderet som normalt, og der i løbet af året konstateres overtrædelser, kan det være nødvendigt at revurdere kontrolbehovet. For kontrolobjekter med elitestatus skal kontrolbehovet vurderes som normalt for alle lovgivningsområder. Hvis et kontrolobjekt får eller mister elitestatus i løbet af året, skal kontrolbehovet vurderes på ny. I nyetablerede kontrolobjekter, der ikke har en kontrolhistorik, vurderes kontrolbehovet som udgangspunkt som normalt. Bilag 5 til Kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2016, side 4 af 10

5 Kontrolfrekvens pr. lovgivningsområde Kontrolfrekvenserne for de enkelte lovgivningsområder på fødevareområdet fastlægges individuelt ud fra en vurdering af kontrolbehovet bortset fra på de områder, hvor regelsæt, instrukser eller lignende fastlægger kontrolfrekvenserne. Frekvensen for kontrol af de enkelte lovgivningsområder ved ordinær kontrol afhænger af vurderingen af kontrolbehovet på lovgivningsområdet. Kontrolbehov Normalt Kontrolobjekter med elite status Normalt Kontrolobjekter med standardfrekvens Højere Kontrolobjekter med standardfrekvens Antal gange lovgivningsområdet skal kontrolleres ved ordinær kontrol Mindst 1 gang hvert andet år for alle lovgivningsområder. Dog skal: Mindst ét af de tre lovgivningsområder vedrørende hygiejne kontrolleres hver gang, Lovgivningsområdet hygiejne håndtering af fødevarer kontrolleres mindst én gang om året, Kontrolobjektets autorisation, jf. vejledningens kap. 7.1, kontrolleres mindst én gang om året, dog mindst én gang hvert andet år i kontrolobjekter med frekvens 0,5, Et repræsentativt udsnit af alle relevante kritiske kontrolpunkter, kontrolleres mindst én gang om året, Kontrolobjektets risikoanalyse og HACCP-plan kontrolleres efter behov dog mindst hvert andet år, og Eksportkontrolvejledningens krav om mindst årlig audit af eksportrelaterede kontrolemner følges. Mindst 1 gang hvert år for alle lovgivningsområder. Dog skal: Mindst et af de tre lovgivningsområder vedrørende hygiejne kontrolleres hver gang, Kontrolobjektets autorisation, jf. vejledningens kap. 7.1, kontrolleres mindst én gang om året, Kontrolobjektets risikoanalyse og HACCP-plan kontrolleres efter behov og mindst én gang årligt, og Et repræsentativt udsnit af alle relevante kritiske kontrolpunkter kontrolleres inden for ét år. Mindst 3 gange hvert år hvis lovgivningsområdet vedrører hygiejne. Mindst 2 gange hvert år for de øvrige lovgivningsområder. Dog skal: Mindst et af de tre lovgivningsområder vedrørende hygiejne kontrolleres hver gang, Kontrolobjektets autorisation, jf. vejledningens kap. 7.1, kontrolleres mindst én gang om året, Kontrolobjektets risikoanalyse og HACCP-plan kontrolleres efter behov og mindst én gang årligt, og Et repræsentativt udsnit af alle relevante kritiske kontrolpunkter kontrolleres inden for ét år. Bilag 5 til Kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2016, side 5 af 10

6 En konkret faglig vurdering ligger til grund for den endelige fastsættelse af kontrolbehovet. Kontrolplaner skal ændres i kontrolobjekter, der får eller mister elitestatus i løbet af året, således at kontrolomfanget tilpasses kontrolobjektets nye kontrolfrekvens. Både kontrolobjektets kontrolfrekvens og kontrolfrekvensen for lovgivningsområder skal tilpasses, så den står i rimeligt forhold til den resterende del af året, jf. bilag 4. For kontrolfrekvenser på veterinærområdet henvises til gældende regler på området og til afsnittet Planlægning af kontrol med dyrevelfærd på slagterier. Planlægning af kontrollen på kontrolemne niveau Kontrolemner indenfor de forskellige lovgivningsområder er eksempler på konkrete forhold, der skal kontrolleres i det omfang, de er relevante for det konkrete kontrolobjekt. Om et kontrolemne er relevant skal ses i sammenhæng med det konkrete kontrolobjekt, herunder bl.a. kontrolobjektets aktiviteter og kontrolhistorik. Blandt de relevante kontrolemner kan man som udgangspunkt udvælge det/de mest væsentlige kontrolemner under det pågældende lovgivningsområde. I det konkrete kontrolobjekt bør viden om kontrolobjektets aktiviteter, problemområder, kontrolhistorik m.v. medføre, at kontrollen til stadighed planlægges indenfor de mest relevante emner. Det skal dog sikres, at alle relevante emner kontrolleres indenfor en treårig periode i det enkelte kontrolobjekt. Ved planlægning af kontrollen skal der tages hensyn til kontrolområder, hvor der i regler, vejledninger mv. findes særlige kontrolkrav, der skal overholdes, jf. vejledningstekstens kap. 7.11, Kontrolkrav på særlige kontrolområder. Dette er fx tilfældet på eksportområdet. Hvis man vurderer, at et eller flere emner ikke er væsentlige at kontrollere det aktuelle år, bør det dokumenteres, fx ved at man skriver denne vurdering i kontrolobjektets kontrolplan. Det kan fx gøres ved at skrive "0" i kontrolplanens kolonne "E - kontrolfrekvens" ud for det aktuelle kontrolemne. Planlægning af kontrol i kontrolobjekter med eksport, herunder USA-, Kina- og Ruslandsgodkendte kontrolobjekter Bemærk, at der i Eksportkontrolvejledningen er fastsat krav om, at der ved alle ordinære kontroller foretages kontrol af eksportrelaterede emner, enten som audit eller tilsyn. Alle eksportrelaterede emner skal auditeres mindst årligt. I USA-godkendte kontrolobjekter skal der i forbindelse med ordinær kontrol kontrolleres mindst ét USA-krav. I USA- og Kina-godkendte kontrolobjekter er kontrolbehovet i forbindelse med anden kontrol (daglig og ugentlig kontrol) ligeledes fastsat i Eksportkontrolvejledningen. I disse kontrolobjekter skal kontrolplanlægningen derfor suppleres med oplysninger om hvilke kontrolemner, der skal indgå i den daglige eller ugentlige kontrol. For anden kontrol i USA- og Kina-godkendte kontrolobjekter er det derfor heller ikke tilstrækkeligt kun at angive lovgivningsområdet. For Ruslands-godkendte kontrolobjekter vurderes behovet for kontrol på emneniveau i henhold til Eksportkontrolvejledningen, jf. afsnittet om kontrol i Ruslands-godkendte virksomheder i denne. Bilag 5 til Kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2016, side 6 af 10

7 Planlægning af kontrol med slagteriers kapacitet til opstaldning, bedøvelse mv. Som en del af den ordinære kontrol skal slagteriers kapacitet til opstaldning og bedøvelse af slagtedyr samt kapaciteten for hver enkelt slagtekæde kontrolleres mindst én gang hvert år under kontrolemne Autorisation og godkendelser inden for lovgivningsområdet Godkendelser m.v.. Derudover skal der i disse kontrolobjekter også kontrolleres et eller flere andre relevante emner under lovgivningsområdet Godkendelser m.v., jf. kontrolplanen. Planlægning af kontrol med dyrevelfærd på slagterier Som en del af den ordinære kontrol med slagterier gennemføres audit med lovgivningsområdet Dyrevelfærd: Virksomhed mindst én gang årligt. Der ud over gennemføres mindst 4 tilsyn pr. år på området - så vidt muligt fordelt med ét tilsyn pr. kvartal. Planlægning af ordinær kontrol i kontrolobjekter, der er 3. partscertificerede Kontrollen i 3. partscertificerede kontrolobjekter planlægges som i øvrige kontrolobjekter i samme branche. Ved ordinær kontrol i 3. partscertificerede kontrolobjekter skal rapporter fra den eksterne kontrol indgå i kontrollen, jf. Vejledning om audit, som ses i bilag 1 i Kontrolvejledningen. Rapporteringen fra den eksterne kontrol kan give anledning til kontrol af lovgivningsområder, der ellers ikke var planlagt kontrolleret ved den aktuelle kontrol. Planlægning af opfølgende kontrol i det enkelte kontrolobjekt Opfølgende kontrol skal være behovsorienteret og skal gennemføres efter anmærkninger ved den ordinære kontrol. Ved opfølgende kontrol efter anmærkninger skal der følges op på det eller de lovgivningsområder, der har givet anledning til bemærkninger. Der ud over kontrolleres andre relevante lovgivningsområder i et omfang, der svarer til en ordinær kontrol, jf. afsnittet Kontrolfrekvens pr. lovgivningsområde ovenfor, og mindst ét USA- eller Kina-krav i USA- eller Kina-godkendte kontrolobjekter ud fra en konkret faglig vurdering. Opfølgning på anmærkninger ved andre kontroller kan ske i forbindelse med anden kontrol (fx daglige eller ugentlige tilsyn). Opfølgende kontrol efter anmærkninger kan ikke erstatte ordinær kontrol. Kontrol af et lovgivningsområde ved opfølgende kontrol efter anmærkninger kan heller ikke erstatte kontrol af lovgivningsområdet ved ordinær kontrol. I øvrigt henvises til de generelle retningslinjer for gennemførelse af opfølgende kontrol, jf. kapitel i Kontrolfrekvensvejledningen. Kapitel 3 Kontrolplaner En kontrolplan er en detaljeret plan for kontrollen for kalenderåret i hvert enkelt kontrolobjekt. Kontrolplaner skal anvendes til: Planlægning af den ordinære kontrol, herunder at den ordinære kontrol bliver fordelt jævnt over året. Planlægning af de lovgivningsområder, der skal kontrolleres ved den enkelte kontrol. Bilag 5 til Kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2016, side 7 af 10

8 Angivelse af hvilke lovgivningsområder, der skal kontrolleres ved daglig kontrol. Angivelse af hvilke kontrolemner, der skal kontrolleres i kontrolobjekter med eksport, herunder fx kontrolobjekter med USA-, Kina- eller Ruslands-godkendelse. Der er en række formkrav til kontrolplanernes indhold og opbygning, og der er derfor udarbejdet en skabelon for kontrolplanen, som skal anvendes af kontrolenhederne. Kontrolplaner kan fx anvendes til: Planlægning af den daglige eller ugentlige kontrol. Styring af at eventuelle opfølgende kontroller bliver planlagt hensigtsmæssigt i forhold til næste ordinære kontrol i kontrolobjektet. Planlægning af hvilke lovgivningsområder, der skal kontrolleres ved en opfølgende kontrol. Kontrolplaner skal være nedskrevet Der skal udarbejdes en nedskrevet kontrolplan for hvert kontrolobjekt på kødområdet. Kontrolplaner skal følge systematikken i dette bilag, da en fælles systematik/inddeling giver et ensartet sammenligningsgrundlag og en fælles referenceramme. Kontrolplaner skal være dækkende Kontrolplanerne skal omfatte alle lovgivningsområder, der skal kontrolleres på det enkelte kontrolobjekt. Kravet tager udgangspunkt i kontrolværdien om at komme hele vejen rundt. Kontrolplanerne indeholder en oversigt/idékatalog over de kontrolemner, der generelt er relevante under de enkelte lovgivningsområder. Kontrolplanerne skal sikre, at både de generelle og de særlige krav til kontrolplanlægning på slagterier og i kød engros kontrolobjekter efterleves. Kontrolplaner skal indeholde antal planlagte ordinære kontroller For kontrolobjektet skal angives antal planlagte ordinære kontroller, jf. Planl. Ord. kontrolfrekvens/år i kontrolobjektregistret (KOR). Kontrolplaner skal indeholde oversigt over kontrolobjektets brancher For kontrolobjektet skal angives hvilke brancher, kontrolobjektet har fået tilknyttet ud fra kontrolobjektets aktiviteter. Kontrolplaner skal indeholde behovsvurdering Ud for de enkelte lovgivningsområder på fødevareområdet skal det angives, om kontrolbehovet er vurderet som normalt eller højere ud fra kontrolobjektets kontrolhistorik på lovgivningsområdet. Kontrolplaner skal indeholde kontrolfrekvenser pr. lovgivningsområde Kontrolplaner skal indeholde en angivelse af, hvor mange gange de enkelte lovgivningsområder skal kontrolleres ved den ordinære kontrol. Planerne skal desuden indeholde en angivelse af de lovgivningsområder, hvor der skal udføres anden kontrol og frekvensen for denne anden kontrol (fx daglig eller ugentlig). Bilag 5 til Kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2016, side 8 af 10

9 Kontrolplaner skal indeholde daglig og ugentlig kontrol af USA- og Kina-krav For USA- og Kina-godkendte kontrolobjekter skal det fremgå, hvilke kontrolemner der indgår i den daglige eller ugentlige kontrol. Relevante kontrolemner skal markeres med et X eller lignende markering. Kontrolplaner skal indeholde oplysninger om kontrolemner For hvert lovgivningsområde vises de kontrolemner, der skønnes relevante for kontrolobjektet ud fra dets tildelte hoved- og bibrancher. Visning af kontrolemnerne skal understøtte, at kontrollen bliver dækkende inden for hvert lovgivningsområde. Kontrolemnerne i kontrolplanerne vedrører udelukkende de aktiviteter, der er specifikt relateret til kødområdet. Hvis kontrolobjektet har aktiviteter, der ikke er omfattet af dette bilag, fx vegetabilske produkter eller lignende, vil yderligere kontrolemner være relevante. Der er ikke krav om, at det dokumenteres, at kontrolplanene løbende ajourføres hverken for planlagte eller gennemførte kontroller på kontrolemneniveau. Gennemført kontrol dokumenteres på kontrolrapporten. Kontrolplaner kan indeholde oplysninger om opfølgende kontrol Kontrolplanerne kan anvendes til løbende planlægning af, hvornår opfølgende kontrol skal udføres, og hvilke lovgivningsområder, der skal kontrolleres ved eventuel opfølgende kontrol i kontrolobjekter, der får anmærkninger ved den ordinære kontrol. Kontrolplaner skal vedligeholdes I forbindelse med ændringer i kontrolobjektets aktiviteter skal det vurderes, om kontrolplanen for kontrolobjektet skal ændres/opdateres. Desuden skal det regelmæssigt sikres, at kontrolplanen følges. Der er ingen formkrav for denne opfølgning eller dokumentation af opfølgning. Excel-projektmappe Der er udarbejdet en Excel-projektmappe, som indeholder materiale, der er relevant for kontrolplanlægningen. Projektmappen er opdelt i faneblade (regneark), som bl.a. indeholder: Vejledning med beskrivelse af, hvordan Excel-projektmappen anvendes. Kontrolplannr. og brancher, som indeholder en oversigt over de forskellige brancher af kontrolobjekter, som er omfattet af kravet om kontrolplaner samt relevante lovgivningsområder og kontrolemner for brancherne. Nyt kontrolobjekt, hvor kontrolobjektet identificeres, og der vælges relevante brancher for at sikre, at relevante kontrolemner vises i kontrolplanen. Kontrolplan, hvor der efter de trufne valg på fanen Nyt kontrolobjekt fremkommer en kontrolplan. På fanebladet Nyt kontrolobjekt kan man vælge at få vist 53 faneblade til daglig kontrolplanlægning (et faneblad pr uge). Disse ark er frivillige at få vist og anvende. Bilag 5 til Kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2016, side 9 af 10

10 Skabelon for kontrolplan Skabelonen til kontrolobjektets kontrolplan sikrer, at formkravene til kontrolplanen bliver overholdt. Den er opbygget med en vertikal inddeling i lovgivningsområder, som svarer til opdelingen på fødevarekontrolrapporten og derunder på den veterinære kontrolrapport. Under hvert lovgivningsområde er vist de kontrolemner, der generelt skønnes relevante for det pågældende kontrolobjekt. Der er desuden en horisontal inddeling med kolonner til registrering af vurdering af kontrolbehovet og kontrolfrekvensen pr. lovgivningsområde, planlagte ordinære kontroller, daglig/ugentlig/månedlig kontrol og mulighed for at indsætte opfølgende kontroller. Kontrolbehovet skal dog ikke vurderes på veterinærområdet. Der er desuden mulighed for at vælge månedlig, ugentlig eller daglig planlægning af kontrollen. Disse muligheder er yderligere beskrevet i vejledningen i Excel-projektmappen og er frivillige at benytte. Reaktionspligt trods kontrolplan Kontrolplanerne er et redskab til planlægning af kontrollen i kontrolobjekter på kødområdet. Det er dog vigtigt at understrege, at den tilsynsførende har pligt til at reagere på konstaterede overtrædelser, som er væsentlige for fødevaresikkerhed, dyrevelfærd mv., uanset hvad formålet med tilstedeværelsen på et kontrolobjekt er og uanset hvilke emner, der i øvrigt måtte være fastlagt i kontrolplanen for kontrolobjektet for den enkelte kontrol. Reaktionspligten gælder også ved tilstedeværelse i forbindelse med kontrol med slagtedyr før og efter slagtning, ved certifikatudstedelse og lignende, jf. Kontrolvejledningens kapitel 5.4, afsnit Udførelse af kontrolbesøg. Vedligeholdelse af kontrolplaner Ajourføring af skabeloner til kontrolplaner, foretages af Fødevarestyrelsens fagenheder én gang årligt. Kontrolenhederne har selv ansvaret for løbende at holde sig opdateret med ny lovgivning. Bilag 5 til Kontrolfrekvensvejledning på fødevareområdet, 2016, side 10 af 10

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Bilag 5 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder 2011 Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning...

Læs mere

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder

Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Bilag 4 Kontrolplanlægning i kødvirksomheder Kapitel 1... 1 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 1 Kapitel 2... 3 Kontrolplanlægning... 3 Generelle krav til kontrolplanlægning... 3 Særlige

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning 2011

Kontrolfrekvensvejledning 2011 Kontrolfrekvensvejledning 2011 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) Afsnit I... 2 Indledning... 2 Formål og anvendelse... 2 Fødevarekontrollen... 2 Risiko- og behovsorienteret basiskontrol...

Læs mere

Kontrolplanlægning på slagterier og kødvirksomheder 2007

Kontrolplanlægning på slagterier og kødvirksomheder 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt Kontrolplanlægning på slagterier og kødvirksomheder 2007 Formål med kontrolplanlægning 1 Bilag 3 For autoriserede kødvirksomheder

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet - 2017 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på foderområdet) 1 Indledning... 1 1.1 1.2 Formål og anvendelse... 1 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen på

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2015 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016

Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet - 2016 (Vejledning om kontrolfrekvenser m.v. på fødevareområdet) 1 Indledning... 2 1.1 Formål og anvendelse... 2 1.2 Begreber og definitioner... 2 2 Kontrollen

Læs mere

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling

Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engrosvirksomhed med behandling Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 255 Offentligt 1 Fastsættelse af frekvens for audit for den enkelte engros med behandling 2007 Bilag 2 1. Indledning Regionerne skal foretage

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevareengrosvirksomheder 1. Indledning... 3 1.1 Omkring bilag 11 b og begrebet dokumentation... 3 2. Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform...

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

Danske Slagtemestre anfører, at man fornemmer, at kontrollen er forskellig regionerne imellem og, at de enkelte regioner har forskellige kæpheste.

Danske Slagtemestre anfører, at man fornemmer, at kontrollen er forskellig regionerne imellem og, at de enkelte regioner har forskellige kæpheste. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 298 Offentligt Danske Slagtermestres Landsforening Poppelvej 83 Postbox 709 5230 Odense M. MINISTEREN J.nr.: 354 Den Kære Lars

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Fødevareregionernes kontrol i forbindelse

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder

Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder Vejledning om dokumentation af kontrol på fodervirksomheder 1. Indledning... 3 1.1 Omkring bilag 11 d og begrebet dokumentation... 3 2. Opgavetype og dokumentationsform... 3 2.2 Opgavetype... 3 2.2.1 Kontrolbesøg...

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn Bilag 7 Fødevarestyrelsen Træder i kraft d. 15. august 2008 KONTOR FOR KONTROLSTYRING 28.7.2008 J.nr.: 2008-20-21-01369/LMBN/ZADI Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Kontrolværdier for fødevarekontrollen

Kontrolværdier for fødevarekontrollen Kontrolværdier for fødevarekontrollen Marts 2009 Fødevarestyrelsen har 10 kontrolværdier for fødevarekontrollen formuleret som korte udsagn om, hvad den tilsynsførende skal stræbe mod i sit kontrolarbejde.

Læs mere

Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2

Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder side 2 1 Bilag 11b Den 3. februar 2010 J.nr: 2010-20-2301-00349 Vejledning om engrosrapporten og offentliggørelse Væsentlige ændringer i denne version: Detail med engrosvirksomhed er at betragte som engrosvirksomheder

Læs mere

Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning

Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning Indholdsfortegnelse: 1. Lovgivning... 4 1.1 Lov... 4 1.2 Lovbekendtgørelse... 4 1.3 Bekendtgørelse... 4 1.4 Forordning, direktiv og beslutning... 4 1.5 Cirkulærer

Læs mere

Aktivitetsbaseret risikovurdering af virksomheder på fødevareområdet 2017

Aktivitetsbaseret risikovurdering af virksomheder på fødevareområdet 2017 Bilag 2 Aktivitetsbaseret risikovurdering af virksomheder på fødevareområdet 2017 Risikobaseret kontrolfrekvens Et kontrolobjekts kontrolfrekvens fastlægges ud fra risikopoint, som tildeles ved en individuel

Læs mere

Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen)

Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen) 1. april

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

Kvalitetsstrategi for fødevarekontrollen

Kvalitetsstrategi for fødevarekontrollen Fødevarestyrelsen 1. marts 2009 1 J. nr. 2009-20-21-01715 Kvalitetsstrategi for fødevarekontrollen... 1 Kvalitetssikringsmodellen...2 Kontrolværdier...3 Kompetenceudvikling...4 Kvalitetssupervision...5

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater i fødevarevirksomheder.

Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater i fødevarevirksomheder. J.nr.: 2010-20-2301-00486 Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater i fødevarevirksomheder. 1. Indledning... 1 2. Virksomhedens ophængning af kontrolrapport mv. på detailområdet.... 2 2.1 Generelt....

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fuldmægtig Per Rathmann Hansen Mejeriingeniør Kontoret for kontrolstyring 2. Kontor Ny kontrolstrategi

Læs mere

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder. 1. Indledning... 3

Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder. 1. Indledning... 3 Vejledning om dokumentation af kontrol på fødevaredetailvirksomheder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Om bilag 11 a og begrebet dokumentation 3 2. Offentliggørelsesdato, opgavetype og dokumentationsform...

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Tulip Food Company. 0side 1 af 5. Østerbro Aalborg

Fødevarestyrelsen. Tulip Food Company. 0side 1 af 5. Østerbro Aalborg 884 0side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Animalske biprodukter: Kontrolmetode: Egne observationer og gennemgang af procedure og dokumentation. Kontrolleret procedure 06.08-0 for bortskaffelse/opbevaring

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes Fødevarekontrol Virksomhederne har ansvar for maden. *Fødevareregionerne har ansvar for at kontrollere, at virksomhederne lever op til ansvaret. Landet er inddelt i to fødevareregioner. Fødevareregionen

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød J. nr.: 2014-25-60-00039 27-11-2015 Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød INDLEDNING Hvorfor er PAH i fødevarer interessant? Fødevarer kan blive forurenet med PAH under røgning,

Læs mere

Årsrapport 2009 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2009 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 6. oktober 2010/ 20. december 2010 indsat afsnit om plantesundhed HEE/FCL Årsrapport 2009 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 2 2. Analyse af kontrollen 3 2.1 Generelle

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse ELITE FØDEVARE KONTROL Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrel Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen

Læs mere

Revision af Fødevarestyrelsens kontrol med fødevarer i 2004 af Revisionsenheden

Revision af Fødevarestyrelsens kontrol med fødevarer i 2004 af Revisionsenheden Revision af Fødevarestyrelsens kontrol med fødevarer i 2004 af Revisionsenheden Fødevarestyrelsens kontrol med fødevarer i 2004 - årlig revision af fødevarekontrollen Hovedformålene med fødevarelovgivningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Lovgivning... 4 1.1 Lov... 4 1.2 Lovbekendtgørelse... 4 1.3 Bekendtgørelse... 4 1.4 Forordning, direktiv og beslutning... 4 1.5 Cirkulærer og vejledninger...

Læs mere

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Indledning...2 1. Forberedelse af audit...3 1.2 Virksomhedens historik... 4 1.3 Spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse

Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse Bilag 11a J.nr.: 2010-20-2301-00349 Vejledning om detailrapporten og offentliggørelse NK=====fåÇäÉÇåáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

DI Transport har sammen med International Transport Danmark (ITD) følgende bemærkninger til det foreliggende lovforslag;

DI Transport har sammen med International Transport Danmark (ITD) følgende bemærkninger til det foreliggende lovforslag; 26. september 2008 Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2850 Søborg Sendt pr. e-mail til hoering@fvst.dk Høring over forslag til lov om ændring af lov om fødevarer DI Transport har modtaget Fødevarestyrelsens

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 5. marts 2013 HEE/JSH Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 3 1. Indledning 10 2. Analyse af kontrollen - Fødevarestyrelsen fødevarer, foder, dyrevelfærd

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. fødevarekontrollen. December 2006 RB A402/06. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. fødevarekontrollen. December 2006 RB A402/06. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om fødevarekontrollen December 2006 RB A402/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Indledning... 14 A. Baggrund... 14 B. Undersøgelsens

Læs mere

Forlig om fødevarekontrollen

Forlig om fødevarekontrollen Den 31. maj 2007 Forlig om fødevarekontrollen Som opfølgning på den uafhængige ekspertundersøgelse af fødevarekontrollen blev der i januar 2007 nedsat en ministeriel arbejdsgruppe, der skulle komme med

Læs mere

Årsrapport 2008 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2008 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 8/9-2009 HEE/FCL Årsrapport 2008 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 2 2. Analyse af kontrollen 3 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer, dyrevelfærd

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen

FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen 8. april 2014 PA Consulting Group Tuborg Boulevard 5 DK-2900 Hellerup Tel: +45 39 25 50 00 Fax: +45 39 25 51 00 www.paconsulting.com LEDELSESRESUMÉ Regeringen

Læs mere

Regeringen indgik den 31. maj 2007 et tre-årigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget udløber med udgangen af 2010.

Regeringen indgik den 31. maj 2007 et tre-årigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget udløber med udgangen af 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 28. juni 2010 Fødevareforlig 2.0. Regeringen indgik den 31. maj 2007 et treårigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Vejledning til Min side - Fødevarestyrelsen

Vejledning til Min side - Fødevarestyrelsen Vejledning til Min side - Fødevarestyrelsen - Særligt til kæder eller virksomheder med flere p-enheder og kontrolobjekter under det samme CVR-nummer For at kunne få adgang til Min side, skal følgende være

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret kød 1. Målsætning og dækningsområde. Det er virksomhederne ansvar at sikre sig at uemballeret kød med særlig eksportstatus, herunder

Læs mere

Årsrapport 2013 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2013 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Den 3. august 2015 FVST/Kontrolstyring Årsrapport 2013 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 3 1. Indledning 8 2. Generelle forhold 9 2.1. Strategiske mål 9 2.1.1 Audit

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen)

Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen) J.nr. 2016-30-33-00100/HPE Dato: 21-04-2016 Vejledning om kontrol med virksomheder, der eksporterer fødevarer til tredjelande (eksportkontrolvejledningen) Til Tilsynsmyndigheden Indhold Afsnit I a) Generelle

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Notat om forenklinger på fødevareområdet

Notat om forenklinger på fødevareområdet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 19. november 2008 Notat om forenklinger på fødevareområdet 1. Indledning... 1 2. Kommende forenklingsinitiativer på fødevareområdet... 2 2.1. Virksomheder

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener J. nr.: 2015-21-60-00135 29-11-2017 Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener INDLEDNING Temaet for kampagnen er fødevaresikkerhed. Kampagnens fokus er indholdet af allergene ingredienser. Utilsigtet

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Sydvestjysk Sygehus INFEKTIONSHYGIEJNISK ENHED Indholdsfortegnelse Egenkontrol... 3 Ansvarsplacering... 3 Eksternt tilsyn... 3 Fødevarestyrelsens

Læs mere

Vejledning om evaluering af beredskab. April 2015

Vejledning om evaluering af beredskab. April 2015 Vejledning om evaluering af beredskab April 2015 Vejledning om evaluering af beredskab Udgivet april 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability Udgivet august 2014 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Mink & Krydsoverensstemmelse

Mink & Krydsoverensstemmelse Mink & Krydsoverensstemmelse Årsmøde i Vet Team Tirsdag den 17. januar 2017 Tine Flarup, dyrlæge Regional kontrol Randers Naturerhvervstyrelsen Disposition Hvem er omfattet af Krydsoverensstemmelse? Hvad

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder J. nr.: 2014-14-60-00048 15. juni 2016 Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder INDLEDNING Der er risiko for, at smitsomme

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Dynamikken i HACCP. Lena Bjertrup. Corporate Quality Manager, Tlf:

Dynamikken i HACCP. Lena Bjertrup. Corporate Quality Manager, Tlf: Dynamikken i HACCP Lena Bjertrup Corporate Quality Manager, lenbj@danishcrown.dk Tlf: 45 2429 0354 International fødevarevirksomhed med produktion og salg over hele verden Nøgletal 8.278 58 MIA. 26.000

Læs mere

Tilsynsfrekvensvejledninger for 2003, 2004 og 2005

Tilsynsfrekvensvejledninger for 2003, 2004 og 2005 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - O Tilsynsfrekvensvejledninger for 2003, 2004 og 2005 Vejledning om tilsynsfrekvenser i fødevarevirksomheder m.v. (2003) (til fødevareregionerne)

Læs mere

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler Hjemmesidevejledning Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider Efterskoler og frie fagskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om efterskoler

Læs mere

KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN

KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN BRUGERMANUAL FOR ADMINISTRATORER VERSIONSNR. 1.0 DECEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Opbygning af Epos Management... 4 2.1 Normering...

Læs mere

Uddannelse i fødevarehygiejne

Uddannelse i fødevarehygiejne Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser JULI 2004 i redningsberedskabet Uddannelse i fødevarehygiejne Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder,

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Udfordringer som leder i Fødevarekontrollen i Danmark februar 2012

Udfordringer som leder i Fødevarekontrollen i Danmark februar 2012 Udfordringer som leder i Fødevarekontrollen i Danmark februar 2012 Charlotte Kølln MSc Chem Eng Sektionsleder i Fødevarestyrelsen siden 1. juni 2010 3 Fødevareafdeling Rødovre: Største fødevareafdeling

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt Fødevarestyrelsen FØDEVAREREGION ØST FØDEVAREAFDELING RINGSTED 29.9.2009 J.nr.: 2009-Ø1-712-14536/JESO/HKNU

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere