Handleplan for læsning Gug skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for læsning Gug skole"

Transkript

1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtyuiopas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

2 Indholdsfortegnelse Læsepolitik på Gug skole... 3 Indledning:... 3 Skolens læsesyn... 3 Tidlig skrivning og børnestavning... 5 Faglig læsning:... 5 Læsebånd... 6 Forældrenes rolle i forbindelse med læsning klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Kompetencecenterets rolle i forhold til læseindsatsen på Gug Skole Læseprøve-oversigt Gug skole Side 2

3 Læsepolitik på Gug skole Indledning I foråret 2011 udkom de læsepolitiske retningslinjer for Aalborg Kommunale Skolevæsen. Formålet med disse læsepolitiske retningslinjer er at skabe et fælles grundlag for skolernes læsepraksis, således at læsepraksis på den enkelte skole er i overensstemmelse med Fælles Mål 2009 og Fælles Skolebeskrivelse Hensigten er, at de enkelte skoler omsætter disse retningslinjer til en konkret læsepolitik på den pågældende skole. På Gug skole ønsker vi med vores læsepolitik at redegøre for vores forståelse af disse retningslinjer og uddybe, hvordan vi i den daglige undervisning på de enkelte klassetrin varetager læseundervisningen. Læsepolitikken er således et redskab for skolens lærere og pædagoger i deres hverdag sammen med eleverne. Ligeledes tjener den også det formål at oplyse forældre og andre interesserede om, hvilket læsesyn vi har på skolen, og hvordan vi helt konkret underviser i læsning. Skolens læsesyn En overordnet og simpel måde at definere læsning på er, at en god læsefærdighed består af to komponenter afkodning og forståelse. Den afkodningsmæssige del handler om at kunne omsætte bogstaver til lyde og sammensætte lydene til ord, men før vi kan tale om læsning, skal det vi afkoder sættes ind i en forståelsesmæssig ramme, hvor teksten tillægges betydning. Udover disse to komponenter kan man pege på motivation som en afgørende faktor for læseudviklingen, idet det kræver en stor indsats af eleven at blive en god læser. Faktisk mener læseforskerne, at det tager 5000 timer at udvikle en god læsekompetence. I den forbindelse kommer samarbejdet med forældrene til at spille en væsentlig rolle, idet en del af læsetræningen nødvendigvis må foregå hjemme. Det er vigtigt, at forældre bakker op om vigtigheden i at blive en god læser, og være en rollemodel for børnene ved selv at læse og skrive. En aktiv læserindstilling er desuden en forudsætning for, at eleven overhovedet aktiverer sin forforståelse og egne erfaringer i mødet med teksten, så teksten får betydning og der skabes mening. På Gug skole ønsker vi at nuancere ovenstående yderligere med Ehris interaktive læsemodel, som netop bygger på et afbalanceret syn på læsning. Modellen tydeliggør de processer, der arbejder parallelt, når en tekst skal læses og forstås. Nedenfor er en kort forklaring på, hvad de enkelte kundskabsområder betyder i forhold til læseprocessen. Gug skole Side 3

4 Viden om sprog: Evnen til at tolke tekstens budskab ud fra syntaks (sætningens opbygning), semantik (ordenes betydning) og pragmatik (enkeltord betydning i den sammenhæng, de optræder i). Viden om verden: Evnen til at kunne danne indre forestillingsbilleder i mødet med teksten, så vi kan danne en ramme for forståelsen. Viden om verden kunne også oversættes med almen viden, som er en hjælp til at skabe forståelse i mødet med teksten. Metabevidsthed: Evnen til at overvåge sin egen forståelse se og sikre, at man forholder sig kritisk til sin egen læsning. Evnen til at yde en aktiv medskabende indsats i læseprocessen. Teksthukommelsen: Evnen til at kunne huske det allerede læste og senere at kunne koble det sammen med resten af teksten med henblik på forståelse og fortolkning af det læste. At kunne følge tekstens røde tråd. Ordkendskab: Evnen til at aktivere og udvide sit ordforråd eller den ordbog, som eleven har opbygget i sin hukommelse. Bogstav-lydkendskab: Evnen til at afkode bogstaverne, omsætte grafem til fonem og sætte lydene sammen til ord. En god afkodning er et væsentligt fundament i enhver læseproces. Viden om tekster: Evnen til at aktivere ens genrekendskab i mødet med teksten er med til at afstemme ens forventninger til en given tekst og dermed øge forståelsen. Vigtigt er det, at de enkelte områder afbalanceres efter det enkelte barns læseudvikling, hvilket betoner koblingen til differentieringen i forbindelse med den daglige læseundervisning. Gug skole Side 4

5 Tidlig skrivning og børnestavning Der er evidens for, at læsning og skrivning gensidigt understøtter hinanden. Dermed er det vigtigt, at eleverne kommer tidligt i gang med at skrive. Her er børneskrivning en væsentlig metode. Børneskrivning betyder, at eleverne blot skal skrive de lyde, de kan høre. Der er derfor ikke noget der hedder stavefejl. Børneskrivning er et middel til målet om at kunne voksenstave. I skriveprocessen arbejder eleverne funktionelt med sammenhængen mellem bogstav og lyd og eleven skriver sig dermed ind i læsningen På Gug skole starter vi 0. klasse med at lade eleverne børneskrive om nære ting fra deres hverdag. Forudsætningen for dette er, at vi forinden arbejder intensivt med bogstavernes lyde via materialet Hop om bord i ord og lyd ligesom der i det daglige arbejde generelt er fokus på sproglydene. Vi er opmærksomme på vigtigheden af at have forældrenes opbakning til arbejdet med børneskrivning. Derfor opfordres forældre til at lade børnene i 0.kl-1.kl børneskrive derhjemme, ligesom de skal undlade at påtale stavefejl, når børnene skriver. Faglig læsning På Gug skole lægger vi vægt på, at arbejdet med læsning og sprog er et vigtigt element i alle fag. Vi ønsker, at vores elever forlader skolen som funktionelle læsere, der behersker forskellige læsestrategier. Det er dansklærerens ansvar, at eleven lærer at afkode og forstå en skønlitterær tekst samt at præsentere eleverne for forskellige læsestrategier, men arbejdet med at lære eleven at tilegne sig faglig viden gennem fagtekster er også faglærerens ansvar. Vi ved, at der til hvert fag hører sig et bestemt ordforråd og en bestemt måde at udtrykke sig på. For at eleven tilegner sig dette ordforråd og måde at udtrykke sig på, må faglæreren med sin viden klæde eleven på til dette. Helt konkret opdeler vi den faglige læsning i tre kategorier: før læsning, under læsningen og efter læsningen. Størstedelen af undervisningen (nemlig70 %) ligger i før-læsesaktiviteter. Her handler det primært om at aktivere elevens forforståelse og medvirke til at eleven har forudsætninger for at tilegne sig tekstens indhold. Aktiviteter undervejs i læsningen bør fylde ca 20 %. Det er vigtigt, at eleven forholder sig kritisk og bevidst til det læste. Eleven bør konstant stille spørgsmål til indholdet og til sin egen forståelse heraf. Efter-læseaktiviteter bør fylde ca 10 %. Her samles trådene og det læste bearbejdes og fortolkes og sættes evt. i relation til det næste stof, der skal indlæres. Modeller til faglig læsning tryk her Gug skole Side 5

6 Læsebånd Læsebånd er et tidsrum på dagen, hvor læsning, skrivning og sprog sættes i fokus. Målet med læsebåndet er at skabe et rum i en travl skoledag, hvor der bliver tid til læsetræning og fokus på sprog, læsestrategier og læseundervisning i fagene. Læsebåndet kan muliggøre tid til fordybelse i læsning, hvilket kan være med til at styrke børnenes læselyst og læsekompetencer, ligesom læreren kan tilrettelægge aktiviteter, der styrker elevernes læseudvikling. På Gug skole har vi valgt at have læsebånd i perioden fra november-februar. I skoleåret er der specielt fokus på faglig læsning. Læsebåndet er de første 20 minutter af klassens første lektion uanset fag, dog er idræt en undtagelse. Forældrenes rolle i forbindelse med læsning Læseindlæring er en lang proces. Det er vigtigt, at forældrene forstår, at læsning ikke læres fra den ene dag til den anden. Det kræver tålmodighed og megen træning at blive en god læser. Forældrene har en vigtig rolle i processen ved at være gode samarbejdspartnere, der hjælper, støtter og motiverer deres børn, så de får lyst til at lære. Forældrene skal også vide, at der især i indskolingen lægges stor vægt på mundtlighed, da et veludviklet talesprog er en nødvendig forudsætning for at blive en god læser. Forældrene skal vide, at elevernes begrebsverden og deres ordforråd hele tiden skal stimuleres, udvikles og udvides. Læseindlæring er en proces. Det kan sammenlignes med at lære at køre på cykel. I begyndelsen skal eleven støttes med en hjælpende hånd, og der skal trænes en del, men når det først er lært og automatiseret, er det en færdighed man kan have glæde af livet igennem. Det kræver dog, at færdigheden holdes ved lige, og nyere forskning peger på, at det kræver 5000 timers læsning at blive en rigtig god læser. Barnet gør vigtige erfaringer med skriftsproget ved at skrive. På den måde understøtter skrivningen barnets begyndende læseudvikling. For mange børn er det lettere at skrive ord ud fra, hvordan de lyder, end at læse, hvad andre har skrevet. Barnet skal gøres til en aktiv sprogbruger også med hensyn til at skrive. Der indføres jvf. ovenstående tidlig skrivning fra børnehaveklassen, så barnet kan producere forskellige typer tekster. Dette arbejde fortsættes og udbygges i 1. Klasse og gennem hele barnets skoletid. På Gug skole vægter vi det højt, at forældrene er sparringspartnere og kan støtte deres barns fortsatte sproglige og skriftsproglige udvikling. Der gives gennem børnenes skoleliv gode ideer til forældrene, hvorledes læsning og oplæsning kan foregå, og på hvilken måde skriftlige aktiviteter kan stimuleres I hjemmet. Forældrepjece om læsning i børnehaveklassen Læsefolder til forældre med børn i klasse Læsefolder til mellemtrinnet Forældrefolder ABC pjecen Gug skole Side 6

7 Formål 0. klasse Formålet er at give eleven mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at Lytte, fortælle, fabulere og genfortælle med forståelse for at sproglige udtryk kan være forskellige Kunne indgå i samtale og dialog med bevidsthed om egen rolle. Vise opmærksomhed for det skrevne og talte sprog og for selv at meddele sig i tale, skrift og tegning og kunne skelne mellem tal og bogstaver. Delmål Have kendskab til bogstavernes navn, lyd og form At fortælle et fiktivt eller faktisk hændelsesforløb med støtte At lytte aktivt til oplæsning og fortælling At finde forlyd i lydrette ord At forstå sammenhængen mellem skriftens tegn og talens lyd At rime med ord At genkende og skrive eget navn At kunne klappe stavelser Kendskab til tastaturet på computeren og stifte bekendtskab med computerspil, hvor der leges med bogstaver og ord At kunne børneskrive små ord og sætninger Typiske kendetegn for en læser på dette niveau Eleven har lyst til at læse, kan i et vist omfang lege med ord og rime Eleven kan lytte aktivt til oplæsning og fortælling Eleven kan genfortælle og selv fortælle historier Eleven kan indgå aktivt i samtale med andre Eleven får en forståelse for sammenhængen mellem skriftens tegn og talens lyd Eleven kan skrive enkelte ord fra det nære miljø og lidt senere børneskrive Evaluering Skole/hjem samtaler Portfolio Elevplaner Obligatorisk sprogvurdering (Dansk Psykologisk forlag) Tegneiagttagelse Skrive sig til læsning Langt de fleste læseforskere taler i dag for, at vi skal lade børnene eksperimentere med skrivning allerede i børnehaveklassen. Man kan sige, at skrivevejen lukker op for læsevejen, eller at barnet skriver sig til at kunne læse. I skriveprocessen arbejder eleverne funktionelt med sammenhængen mellem bogstav og lyd og skriver sig dermed ind i læsningen Tidlig skrivning kan sammenlignes med, at barnet får lov at kravle, før det kan gå. Gug skole Side 7

8 Forslag og ideer Forslag og ideer: Lær at forstå fra A-Å Hop om bord i lyd og ord Som supplement: På vej til den første læsning Klassedyr Rundkreds: Fortæl om egne oplevelser, læse/fortælle en bog Træne samtale/dialog i forbindelse med fremlæggelse af forskellige produkter Forfattere og oplæsningsbøger Lotte Salling: Aktive fortællinger H:C Andersen Ole Lund Kirkegaard. Thorbjørn Egner: Folk og røvere Kim Fupz: Vitello og Min uartige mund Jakob Martin Strid: Mustafas kiosk Sebastian Klein: Mig, en haj og onkel Kaj Sommer: Nisseungerne Tiske og Taske Christine Skou: Lige børn leger bedst Fagbøger: Om aktuelle emner som pindsvin, vinterens fugle, andre lande, kroppen Aktiviteter: Årets gang: Sommerferie- efterårsferie: Rim og remser. Aktiv læsning/fortællinger Efter efterårsferien: Hop om bord i lyd og ord med dertil hørende værkstedsaktiviteter og supplerende materialer. Et-to bogstaver gennemgås ugentligt. Værkstedsaktiviteter: Forme bogstaver i forskellige materialer, finde ting med pågældende bogstav til udstilling i klassen. Hjemmearbejde er at finde ord, lave små vers og tegning til. Spille spil. Børneskrivning om aktuelle og nære emner Hele året: Fortælle om oplevelser, årstider, højtider, emner, samt bøger i. forbindelse med biblioteksbesøg. Oplæsning med efterfølgende genfortælling Gug skole Side 8

9 Formål 1. klasse Formålet er at stimulere elevens lyst og interesse for at læse og at give eleven mulighed for at erfare, at læsning kan give oplevelser og viden Delmål At vise et sikkert kendskab til bogstavernes form, lyd og kombinationer At kunne anvende forskellige elementære læsestrategier At kunne læse tekster på egen hånd af passende sværhedsgrad med alderssvarende indhold At læse med begyndende bevidsthed om udbytte af det læste At begynde at læse sig til viden i faglige tekster At udvikle begyndende læserutiner At genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste At finde/vælge bøger på biblioteket At få et begyndende kendskab til digitale tekster Typiske kendetegn for en læser på dette niveau Eleven er ved at tilegne sig læsefærdighed ved læsning af tekster med få ord på hver side, oftest med billeder, som teksten bygger på Eleven bruger bogstavlyden, ofte det første bogstavs lyd, for at afkode nye ord i teksten og korrigerer ofte selv Den forståelsesbaserede afkodning kræver stor opmærksomhed og energi i søgning efter indholdet Evaluering Skole/hjem samtaler Portfolio Elevplaner OS64 Læseevaluering Eleven læser kendte ord ved hjælp af ordbilleder Gug skole Side 9

10 Forslag og ideer Materialer Bogstavbogen til Den første læsning Den første læsning 1 Arbejdsbog til Den førstelæsning 1 Den førstelæsning 1 Frilæsningsbøger Selvproducerede materialer Læsefidusen klassedyr Ugens ord Forfattere (til oplæsning) H. C. Andersen Astrid Lindgren Benny Andersen Ole Lund Kirkegaard Kim Fupz Aakeson Katrine Marie Guldager Halfdan Rasmussen Roman Egon Mathiesen: Mis med de blå øjne Lydret Dingo Ekstra materialer til differentiering Søren og Mette Læs og forstå Læsefidusens fagbøger Andet Emnearbejde fx: Kæledyr, cirkus, Årstiderne Læseteater Værkstedsundervisning Læsekort Biblioteksbesøg Makkerlæsning Gug skole Side 10

11 Formål 2. klasse Er at give eleven lyst til og interesse for at læse At eleven i løbet af 2.klasse bliver i stand til at anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier, der giver mulighed for at læse alderssvarende tekster uden hjælp. Delmål At læse med begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste At begynde at læse sig til viden i faglige tekster At udvikle begyndende læserutiner At genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste At finde/vælge bøger på biblioteket, der passer til eget læseniveau At kunne hente informationer i digitale tekster At stifte bekendtskab med norske og svenske tekster Typiske kendetegn for en læser på dette niveau Eleven anvender og skifter mellem formålsbestemte strategier i en efterhånden funktionel læsning af enkelte tekster Eleven stopper op og bliver hængende i afkodningen, der kræver meget opmærksomhed- læsningen går forholdsvis langsomt For de lidt bedre læsere på dette klassetrin gælder, at de selvstændigt kan læse en ukendt tekst af et vist omfang inden for egen erfaringsverden Afkodningen kræver stadig opmærksomhed, og eleven går i stå under afkodningen af ukendte ord i den løbende læsning, da læsningen endnu ikke er flydende Evaluering Skole/hjem samtaler Elevplaner 0S 64 i september 0S 120 i foråret National test(forår) (evt. læseevaluering) Gug skole Side 11

12 Materialer Den første læsning 2 Den første læsning 2- frilæsning Skrivebog Selvvalgte frilæsningsbøger Forfattere (bl.a til oplæsning) H.C Andersen Astrid Lindgren Ole Lund Kirkegaard Roald Dahl Thorstein Thomsen Kim Fupz Aakeson Bøger i klassesæt: Frøken Ignora Nordlys for 2.klasse Zakarias De små fagbøger Mørkebarnet Ekstra materiale til differentiering Martin og Maria Søren og Mette Storken Rasmus Faglig læsning: VØL- model, tankekort De små fagbøger Danske dyr.dk/frilæsning.dk Forslag og ideer Andet: Emnearbejde om f.eks. dinosaurer, eventyr, dyr, Verdensborger Læseteater(ideer findes på skolekom) Værkstedsundervisning Makkerlæsning Stav 2 Læsekontrakt(elevintra) Boganmeldelser Biblioteksbesøg Læse 20 min hver dag Gug skole Side 12

13 Formål Formålet 3. klasse er at styrke elevens lyst til og interesse for at læse. Der er øget fokus på indholdsforståelse og forforståelse i forhold til tekstarbejde At eleven anvender læsningen gennem opsøgende og udforskende virksomhed i alle fag og på tværs af fagene Typiske kendetegn for en læser på dette niveau Eleven læser nu flydende med god forståelse- afkodningen er således automatiseret, så de enkelte ord læses hurtigt og præcist Læseren har et fundament af funktionelle læsestrategier og udvider sin læsning til også at omfatte bøger med et væsentlig større omfang end tidligere Læseren foretrækker typisk stillelæsning Læsemængden er af afgørende betydning for barnets fortsatte læseudvikling Delmål At anvende forskellige afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster At læse sprogligt udviklende tekster og bruge læseforståelsesstrategier At stifte bekendtskab med forskellige læseteknikker At tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål, genre og sværhedsgrad At udtrykke forståelse af det læste mundtligt At læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster med forståelse At læse sig til danskfaglig viden At læse med bevidsthed om udbyttet af det læste At udvikle hensigtsmæssige læserutiner At vælge skøn- faglitteratur på biblioteket og i digitale medier At læse lette norske og svenske tekster Evaluering Skole/hjem samtaler Elevplaner Logbog/portefølje DVO-nonordstavetest for alle. Hele testbatteriet på risiko/fokuselever September: OS 120 Marts: SL 60 Gug skole Side 13

14 Forslag og ideer Materialer: Fandango+ Fandango sprog med opgaver fra CL Tid til læseforståelse A Stav 3. Grammatik, tegnsætning Og hvad så, og hvad skete der så. Materiale om genren eventyr, CFU Forfattere Kim Fupz Aakeson Ole Lund Kirkegaard: Gummi Tarzan. Katrine Marie Guldager Stian Hole Romaner Ispigen Garmans gade Nordlys for 3.klasse Emmely M Hr Lykke Kevins hus Pigen der skulle vælge De grå og de sorte Faglig læsning De små fagbøger: H. C Andersen, Jernalderen, Nordiske guder, Vikinger, hajer, jul Faglig læsekasse med 42 bøger fra PMC VØL-model Rollelæsning af fagtekster Læsekontrakt/intra Læsning i andre fag Matematik: Arbejde med forståelse/læsning af tekststykker Natur og Teknik: Betydningskort til svære ord/begreber Andet med fokus på læsning Biblioteksbesøg på skolens bibliotek og Hovedbiblioteket med fokus på lystlæsning Elever og lærere anmelder bøger til elever Læse 20 min hver dag Arbejde med forskellige læseforståelsesstrategier Læseteater Frilæsning.dk og Danske dyr.dk Gug skole Side 14

15 Formål 4. klasse At styrke elevens lyst og interesse for at læse. Der arbejdes fortrinsvis videre med forståelseslæsning. At eleven anvender læsningen gennem opsøgende og udfor-skende virksomhed i alle fag og på tværs af fagene. Typiske kendetegn for en læser på dette niveau Elevens læsning er automatiseret, og indholdslæsningen er i fuld gang. Eleven har bevidsthed om læsning på og mellem linjerne. Delmål At anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster. At læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier. At søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk. At kende forskellige læseteknikker. At tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål, genre og sværhedsgrad. At udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt. At læse alderssvarende skøn og faglitteratur og digitale tekster med god forståelse. At læse sig til danskfaglig viden. At læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste. At udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner. At søge og vælge skøn og faglitteratur på biblioteket og i digitale medier. At læse lette norske og svenske tekster. Fokus på Ordkendskab Indholdsforståelse Skøn- og faglitteratur Simple notatteknikker Lix Forældres rolle Læse højt med/for barnet, tale med barnet om det læste og sørge for at der læses dagligt hjemme. Evaluering Skole/hjem samtaler Portfolio Elevplaner SL60 (september) National Test: Dansk/læsning (forår) Gug skole Side 15

16 Forslag og ideer Materialer på Gug Skole Fandango 4, Stav 4, Dansk direkte 4 Faglig læsning Læsepaletten 1, Læsedetektiven 2, De små fagbøger, Læs til, ordbogsøvelser Forfattere og romaner Bent Haller: Kaskelotternes sang, Astrid Lindgren: Verdens bedste Astrid, Pippi Lang-strømpe, Brdr. Løvehjerte Billedromaner Hanne Kvist: Jeg er Frede, Kim Fupz Aakeson: Vitello går med kniv, Prinsessen der altid havde ret, Pigen der fik rigtig mange søskende Andet Noveller - kan findes i Tid til dansk; her arbejdes der med: 1. eller 3. persons fortæller, person- karakteristik (ydre), tid og sted, handlingsreferat Eventyr primært folke-eventyr eventyr med fokus på: Det overnaturlige, besjæling, modsætninger Læseteater (Skolekom) Læsekort til lektien i læsebogen Dramatisering Læsning minutter hver dag Boganmeldelser Læsekontrakt på elevintra Gug skole Side 16

17 At elev Formål 5. klasse At styrke elevernes lyst til og interesse for at læse. At eleven anvender læsning gennem opsøgende, udforskende og kritisk virksomhed i alle fag og på tværs af fagene. At eleven anvender læsning både i og uden for skolen At eleven udvikler evner til at analysere og kritisk forholde sig til tekster af forskellig art. Typiske kendetegn for en læser på dette niveau Eleven kan efterhånden læse undertekster på tv. Eleven kan læse mindst lix med en hastighed på ca. 140 ord i minuttet. Delmål At beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende teksttyper. At læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier At søge ordforklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger At gøre brug af forskellige læseteknikker At udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad At fastholde hovedindholdet af det læste i mundtlig og skriftlig form At læse alderssvarende skøn og faglitteratur og digitale tekster sikkert med god forståelse og indlevelse At læse sig til danskfaglig viden At læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste At udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde en begyndende læsekultur At søge litteratur på bibliotek og internet til egen læsning og opgaveløsning. At læse lette norske og svenske tekster. Evaluering Skole/hjem samtaler Logbog - portfolio September: SL40 Gug skole Side 17

18 Forslag og ideer Materialer på skolen Fandango 5 Grundbog + lærervejledning, Fandango 5 Arbejdsbog A og B, Stav 5, Ny Skriftlig for Femte Faglig læsning Læsepaletten 2, Elisabeth Arnbak: Læsedetektiven 3, Camilla Gellert : Læs til! Ordbogsopslag: retskrivningsordbogen De små fagbøger - arbejde med nøgleord - arbejde med makkerlæsning og fremlæggelser Forfattere og romaner H C Andersen: Svaneungen, Louis Jensen: Forfatterserien, Trine May: Eventyrlige fortællinger, Dennis Jürgensen, Bodil Bredsorff: Børnene i Kragevig, Leif Esper Andersen: Heksefeber, Hanne Kvist: Drengen med sølvhjelmen, Bjarne Reuter: En som Hodder, Kim Fupz Aakeson Billedromaner Katrine Marie Guldager: Kevins hus, Lars Bukdahl:Mars er for tabere (gratis undervisningsmateriale til billedromanerne på Dansklærerforeningen) Andet Noveller - kan bl.a. findes i Tid til dansk Skagensmalerne - Anna og Michael Ancher, P. S. Krøyer Anne Franks dagbog Læsning minutter hver dag Læseteater Læsekontrakt på elevintra Gug skole Side 18

19 Formål 6. klasse At eleven gennem fordybelse i litteraturen bevarer læselysten Det er vigtigt, at eleven fastholder og uddyber gode læsevaner og anvender læsning både i og uden for skolen Eleven skal kunne nærlæse en tekst med henblik på senere analyse, fx læse sig ind i en person, en begivenhed eller lignende med henblik på at danne inferenser ( drage følgeslutninger) Delmål At beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper At læse sprogligt udviklende tekster og bruge varierede læseforståelsesstrategier At søge ordforklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger At anvende forskellige læseteknikker At udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad At fastholde hovedindholdet af det læste i mundtlig og skriftlig form At læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse At læse sig til danskfaglig viden At læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste At udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde læsekultur At søge litteratur på biblioteket og internet til egen læsning og opgaveløsning Evaluering Arbejdet med læsning skal fremgå af årsplanerne Skole/hjem samtaler Elevplaner TL 1 Nationale test i læsning(forår) Gug skole Side 19

20 Forslag og ideer Materialer Stav 6 Genreserien med realistiske, klassiske fortællinger Romaner/noveller Kærlighed ved første hik Heksefeber Reklametid Hvad gør i ved skolevold Noveller fra det kriminalpræventive råd Nordlys for sjette noveller Glaspusterens børn Med ilden i ryggen Op som en løve ned som et lam Den sidste henrettelse Drengene fra Sankt Petri Med ilden i ryggen Flammen og citronen Der var en gang en dreng som fik sølvvinger Drengen med sølvhjelmen Der fremvises videofilm i forbindelse nogle af ovennævnte materialer Faglig læsning Andet Ordbogsopslag i den elektroniske ordbog Egne materialer udarbejdet efter materialet Tid til læseforståelse. Der arbejdes bl.a. med fortæller ( synsvinkel), personkarakteristik, handlingslinjen og start på fortolkning Aviser: artikler- finde oplysninger om aktuelle emner Der opfordres til at eleverne læser min. 20 min. hver dag. Gug skole Side 20

21 Formål At eleven gennem fordybelse i litteraturen klasse bevarer læselysten. 7. Det er vigtigt, at eleven fastholder og uddyber gode læsevaner og anvender læsning både i og uden for skolen. På 7. klassetrin vil fokus primært være rettet mod læseforståelse, læsestrategier, genrelæsning og faglig læsning. Typiske kendetegn for en læser på dette niveau Eleven læser med udbytte såvel skønlitterære bogserier som faglige tekster og kan anvende læsefærdigheden til forskellige formål. Delmål At kunne læse tekster med et alderssvarende indhold og med passende sværhedsgrad. At benytte afkodningsstrategier og læseteknikker til læsning af flere teksttyper. At bruge analyserende og kritiske arbejdsmåder i forhold til skøn og faglitteratur. At læse tekster flydende op med tydelig artikulation. At have et rimeligt overblik over, hvordan man søger viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internettet. At have opmærksomhed på eget udbytte af det læste. At fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur. At læse lette norske og svenske tekster. Eleven læser mindst lix med forståelse og en hastighed på ca. 200 ord/minut. HUSK At arbejdet med læsning skal fremgå af årsplanerne i alle fag. At være opmærksom på elever, der har behov for at anvende lyttelæsning til klassens tekster. De kan tilknyttes Materialebasen, hvor mange undervisningsmaterialer er tilgængelige som scannede tekster. Evaluering Skole/hjem samtaler Portfolio - Logbog Elevplaner TL2 (september) Læsekontrakt på elevintra Gug skole Side 21

22 Forslag og ideer Materialer på Gug Skole Dansk i 7. og Tidens Tekster 1 Faglig læsning De små fagbøger, De store fagbøger (benyt evt. strategier fra Cooperative Learning af Jette Stenlev eller Læsepaletten 2) Kanonlitteratur Folkeviser, Kunst- og folkeeventyr, Ludvig Holberg findes i Kanon i Folkeskolen (Alinea) Genrearbejde Lyrik, Krimi, Avisen (sagprosa), Musik i undervisningen (Larsen, TV2, Gnags) Forfattere og romaner Bjarne Reuter, Jesper Wung Sung: Den sidste henrettelse, Kim Fupz Aakeson: Alting og Ulla Vilstrup, Martin Petersen: Med ilden i ryggen Andet Analyseprocessen kan støttes via skriveskabeloner; At konsolidere og videreudvikle elevernes brug af skimning, punktlæsning, nærlæsning m.v. fx ud fra Læs på af Hanne Fabrin m.fl. Biodigt, Ordspind/tankekort, d/tankekort, Boganmeldelser, Fortællingskort, Tekstproblemløsningskort Husk stadig at læse minutter hver dag, fortsat at give tid til at "gå på biblioteket" og at arbejde med læseforståelsesstrategier før, under og efter læsningen. Gug skole Side 22

23 Formål Formålet er at eleven bevarer 8. klasse læselysten samt fastholder og udbygger gode læsevaner gennem aktivitet og fordybelse. Det er væsentligt, at eleven såvel i som uden for skolen anvender læsning til faglige, tværfaglige, praksisrelaterede og personlige forhold. I 8.klasse rettes fokus mod elevens medansvar for sin læseudvikling Delmål At kunne læse tekster med et alderssvarende indhold og med passende sværhedsgrad og hastighed At benytte sikre og automatiserede afkodningsstratelæseteknikker til læsning af flere teksttyper gier og At benytte analyserende og kritiske arbejdsmåder i forhold til skøn- og faglitteratur Læse tekster flydende op med tydelig artikulation og betoning At have et overblik over, hvordan man søger viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internettet At have opmærksomhed på eget udbytte af det læste At fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur At læse lette norske og svenske tekster Fremgangsmåde ved læsning af faglige tekster Læsehuskeliste: 1. Orienteringslæsning: Kig på overskrifter, mellemoverskrifter, illustrationer osv. 2. Skim teksten: Forsøg at bestemme teksttype og læseformål. Giv et bud på, hvad teksten handler om Evaluering Skole/hjem samtaler Elevplaner Læseprøver løbende (Graff) National test i læsning 3. Nærlæs nu teksten: Indebærer altid skrivelæsning, dvs. der tages hensigtsmæssige notater, ukendte ord slås op, der læses evt. igen. 4. Skriv hvad teksten handlede om Det anbefales at man anvender Læsehuskelisten i alle fagene. Arbejdet med notatteknikker bør foregå som et led i arbejdet med læseformål og teksttyper, således at elevernes forståelse for sammenhængen mellem teksttype, læseformål og notatteknik udvides. Gug skole Side 23

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge talesproget til samtale og samarbejde Fortælle, hvad du er optaget af (egne oplevelser). Udtrykke dig i genrer

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune Skoleåret 2012/2013 15-06-2012 Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Overgang fra dagtilbud til skole... 3 Indskoling: 0. 3. årgang... 3 Læseudvikling progression... 3 Børnehaveklassen:... 3 1. årgang:...

Læs mere

Handleplan for læsning 2012

Handleplan for læsning 2012 Gl Lindholm Skole Handleplan for læsning 2012 - en skole med F A R T Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Handleplan for læsning/handleplanens struktur s. 3 Hvad er definitionen på læsning s. 4 Den interaktive

Læs mere

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 August begyndelsen af september. Pippi Læse skønlitterært, svensk forfatterskab og som oplæg til norsk/svensk-emne. Udvikle ordforråd og begreber. Læse fiktive

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Læsepolitik på. Vestbjerg Skole - en handleplan

Læsepolitik på. Vestbjerg Skole - en handleplan Læsepolitik på Vestbjerg Skole - en handleplan 1.udgave december 2011 1 Indhold Indledning: side 4 Formål for handleplan for læsning på Vestbjerg Skole: side 5 Formål for læsebåndet på Vestbjerg Skole:

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 INDSKOLING... 3 1.klasse... 3 INDSKOLING... 4 2. klasse... 4 INDSKOLING... 5 3. klasse...

Læs mere

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto Læringsstile/ Kammeratskab/ Forventninger/ Klassetrivsel/ Klassesammenhold Årsplan for dansk i 5.kl. 2014-15 Uge Emne Materiale Fokus Andet 33-35 Skoleåret Årsplanen Fælles Mål; hvad skal vi Fælles mål

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

Læsetiltag for hele skolen

Læsetiltag for hele skolen Forår 2012 Indhold: Læsetiltag for hele skolen... 3 At læse i alle fag... 3 CD-ORD... 3 Biblioteket... 3 Læsebånd... 3 Forældresamarbejde... 3 Daglig læsning hjemme på alle klassetrin... 4 Læsevejledere...

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen Denne præsentation indeholder et udvalg og en sammenskrivning af slides fra det mundtlige oplæg om faglig læsning på DLFs konferencer Vi læser for livet Vi læser for livet Danmarks Lærerforening foråret

Læs mere

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag?

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? 1 VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? Skolens læsepædagogiske udfordring? 2 Det mest bekymrende problem som mellemtrinnets/overbygningens

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING

HANDLEPLAN FOR LÆSNING AUNING SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING FEBRUAR 2012 KÆRE KOLLEGER Vi vil med denne handleplan for læsning give lærerne et redskab til, at eleverne på Auning Skole får varierede og brugbare læse- og læringsstrategier

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse Institutions- og Skolecentret Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup www.htk.dk Så fokus på sprog og skriftstimulering handler grundlæggende om at give børn de samme muligheder for at opnå et liv

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS Faglig læsning Når man læser fagbøger, læser man på en anden måde end når man læser skønlitteratur. Det lærer barnet i skolen. Mange børn kan godt lide opslagsbøger. Vis barnet de bøger I henter oplysninger

Læs mere

Læseplan for Vinderup skole med virkning fra og med skoleåret 2011-2012.

Læseplan for Vinderup skole med virkning fra og med skoleåret 2011-2012. Læseplan for Vinderup skole med virkning fra og med skoleåret 2011-2012. Indhold: 1. Læsning og læseforståelse. Ehris interaktive model. Læsning i alle fag. Specialklasser. 2. Specialcenter. 3. Funktionsbeskrivelse

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

Læsepolitikken skal fungere som en hjælp for lærerne - som en rød tråd for læseundervisningen. OM LÆSNING S. 2

Læsepolitikken skal fungere som en hjælp for lærerne - som en rød tråd for læseundervisningen. OM LÆSNING S. 2 JUNI 2011 NR. FELDING SKOLES FORMÅLET MED EN Vi underviser i læsning for at sikre os, at eleverne gennem hele deres skoleforløb udvikler læselyst og læseglæde som grundlag for oplevelser, læring og personlig

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

Aars Skoles læsepolitik 2010-11

Aars Skoles læsepolitik 2010-11 Aars Skoles læsepolitik 2010-11 Indskolingen 2 Fokuspunkt / Indsatsområde Faglig læsning SMTTE Status Mål Tiltag Tegn Evaluering Alle børn i indskolingen kender til en fagbog og dens opbygning. De kender

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåas

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåas qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj Læsning på Hurup skole klæøzxcvbnmqwertyuiopåas Mellemtrinnet 3. 6. klasse dfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwert

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Blåhøj skole. Oktober 2012

LÆSEPOLITIK. Blåhøj skole. Oktober 2012 Blåhøj skole Blåhøj Skolevej 4 7330 Brande Skoleleder: Susanne Rasmussen Tlf.99603501 Afdelingsleder: Lillian Tøstesen Tlf.99603800 LÆSEPOLITIK Oktober 2012 At eleverne lærer sig at læse og skrive er en

Læs mere

Læsepolitik Klarup Skole 2012

Læsepolitik Klarup Skole 2012 Læsepolitik Klarup Skole 2012 Læsepolitik Klarup Skole 2012 Indhold Hvad vil vi med Klarup Skoles læsepolitik?... 4 Hvad er læsning?... 5 Afkodning Læsning Forståelse - Motivation... 5 Hvad er målet for

Læs mere

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle fag fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj 13-06-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle fag fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj 13-06-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Læsepolitik Vibeskolen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitik og for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitikken skal med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken udvikle og styrke en læsekultur og læseindsats,

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Engbjergskolen. Herning Kommune. Engbjergskolens læsepolitik med tilhørende læsehandleplan for 0. - 6. klasse

LÆSEPOLITIK. Engbjergskolen. Herning Kommune. Engbjergskolens læsepolitik med tilhørende læsehandleplan for 0. - 6. klasse LÆSEPOLITIK Engbjergskolens læsepolitik med tilhørende læsehandleplan for 0. - 6. klasse Engbjergskolen Herning Kommune Læsepolitik på Engbjergskolen Overordnet formål... 2 Herning Kommune... 2 Morgenbånd...

Læs mere

Handleplan for faglig læsning. Lynghøjskolen

Handleplan for faglig læsning. Lynghøjskolen Lynghøjskolen Indholdsfortegnelse Indledning Teori afsnit om: - Læsning - en udfordring for alle lærere - Læseundervisning i alle fag - Hvad er læsning? Trinmål, idéer til materialer samt evaluering på

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 3.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 39 (29.- 30. Sept.) Ryste sammen TUR At børnene tlegner sig sociale

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Fagårsplan 2010/11 Fag: Dansk Klasse: 4.a Lærer: SC

Fagårsplan 2010/11 Fag: Dansk Klasse: 4.a Lærer: SC Fagårsplan 2010/11 Fag: Dansk Klasse: 4.a Lærer: SC Fagområde / emne Periode Mål Relation til Fælles Mål Arbejdsform Materialer Evaluering Spr genrelære: Lyrik prosa Forfattere i fokus: Thorstein Thomsen

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for lærerteamet i 3. klasse Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 2. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv tekst]

Læs mere

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling?

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Program for eftermiddagen Den rigtige bog til det rigtige barn - En kort teoretisk gennemgang af børns læseudvikling med eksempler på materialer,

Læs mere

Råd til læsningen hjemme

Råd til læsningen hjemme Råd til læsningen hjemme Kære forældre! Her følger nogle generelle råd til læsningen hjemme - uanset om jeres barn er lille eller stort. Længere nede på siden finder I gode læseråd inddelt efter klassetrin.

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Ekstra fokus på læsningen. Februar 2011. Læsepolitiske retningslinjer skal styrke læse - undervisningen Side 1-2

SÅDAN GØR VI. Ekstra fokus på læsningen. Februar 2011. Læsepolitiske retningslinjer skal styrke læse - undervisningen Side 1-2 SÅDAN GØR VI Februar 2011 T E M A : L Æ S N I N G Læsepolitiske retningslinjer skal styrke læse - undervisningen Side 1-2 Praksisrettet materiale om elever i læsevanskeligheder Side 2-3 Frejlev Skole klar

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Sejs skoles læsepolitik 2. udgave september 2011

Sejs skoles læsepolitik 2. udgave september 2011 Sejs skoles læsepolitik 2. udgave september 2011 De Nye Fælles Mål med læsning i alle fag - sammenholdt med det faktum, at der løbende sker en udskiftning af personalet, gør, at det er vigtigt at få nedskrevet,

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Dagens mål at kunne bruge AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet i egen undervisning at kunne

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Ulla Hass Hansen juli 2014 Litteraturundervisning Der anvendes materialet Fandango for 3. klasse, som er et dansksystem til mellemtrinnet med skønlitteratur i fokus.

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Sølystskolens læsehandleplan

Sølystskolens læsehandleplan Sølystskolens læsehandleplan 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2-3 Læsevejledning... 4 Indledning Overordnet mål... 5 Vision og værdigrundlag... 5 Formål med en læseplan... 6 Sprog og læsning

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 mandag Skoleopstart kl. 16-18 Min sommerferie Jeg er ikke nogen kanin om personkarakteristik

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Dansk

Selam Friskole Fagplan for Dansk Selam Friskole Fagplan for Dansk Formål Formålet med undervisningen i dansk er at oplive og at udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Årsplan 5. klasse 2010-2011

Årsplan 5. klasse 2010-2011 Årsplan 5. klasse 2010-2011 Hvad skal der ske? Hvornår? Hvordan? Med hvilket formål? Opstart + Gul intro Uge 32 Emneuge Uge 33 Se infobrev Se infobrev Kloge Åge Personkarakteristik Uge 34 og 35 Ud fra

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Årsplan Dansk 1. klasse 2013/14

Årsplan Dansk 1. klasse 2013/14 Årsplan Dansk 1. klasse 2013/14 Basis Klassens lærere Kontaktpædagoger Klassen består af 26 elever, 14 drenge og 12 piger. Klassen har 12 ugentlige dansktimer, hvoraf en er afsat til bibliotekstime samt

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

Indhold. Kort beskrivelse af projektet 2. Projekt matematik og læsning 2. Projektets implementering i undervisningen 3

Indhold. Kort beskrivelse af projektet 2. Projekt matematik og læsning 2. Projektets implementering i undervisningen 3 Privatskole og Sjællands Privatskole: Projekt matematik og læsning Indhold Kort beskrivelse af projektet Projekt matematik og læsning Projektets implementering i undervisningen Hvordan er projektet evalueret

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. Årsplan dansk 1. klasse 2013-2014, klasselærer

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere