Handleplan for læsning Gug skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for læsning Gug skole"

Transkript

1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtyuiopas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

2 Indholdsfortegnelse Læsepolitik på Gug skole... 3 Indledning:... 3 Skolens læsesyn... 3 Tidlig skrivning og børnestavning... 5 Faglig læsning:... 5 Læsebånd... 6 Forældrenes rolle i forbindelse med læsning klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Kompetencecenterets rolle i forhold til læseindsatsen på Gug Skole Læseprøve-oversigt Gug skole Side 2

3 Læsepolitik på Gug skole Indledning I foråret 2011 udkom de læsepolitiske retningslinjer for Aalborg Kommunale Skolevæsen. Formålet med disse læsepolitiske retningslinjer er at skabe et fælles grundlag for skolernes læsepraksis, således at læsepraksis på den enkelte skole er i overensstemmelse med Fælles Mål 2009 og Fælles Skolebeskrivelse Hensigten er, at de enkelte skoler omsætter disse retningslinjer til en konkret læsepolitik på den pågældende skole. På Gug skole ønsker vi med vores læsepolitik at redegøre for vores forståelse af disse retningslinjer og uddybe, hvordan vi i den daglige undervisning på de enkelte klassetrin varetager læseundervisningen. Læsepolitikken er således et redskab for skolens lærere og pædagoger i deres hverdag sammen med eleverne. Ligeledes tjener den også det formål at oplyse forældre og andre interesserede om, hvilket læsesyn vi har på skolen, og hvordan vi helt konkret underviser i læsning. Skolens læsesyn En overordnet og simpel måde at definere læsning på er, at en god læsefærdighed består af to komponenter afkodning og forståelse. Den afkodningsmæssige del handler om at kunne omsætte bogstaver til lyde og sammensætte lydene til ord, men før vi kan tale om læsning, skal det vi afkoder sættes ind i en forståelsesmæssig ramme, hvor teksten tillægges betydning. Udover disse to komponenter kan man pege på motivation som en afgørende faktor for læseudviklingen, idet det kræver en stor indsats af eleven at blive en god læser. Faktisk mener læseforskerne, at det tager 5000 timer at udvikle en god læsekompetence. I den forbindelse kommer samarbejdet med forældrene til at spille en væsentlig rolle, idet en del af læsetræningen nødvendigvis må foregå hjemme. Det er vigtigt, at forældre bakker op om vigtigheden i at blive en god læser, og være en rollemodel for børnene ved selv at læse og skrive. En aktiv læserindstilling er desuden en forudsætning for, at eleven overhovedet aktiverer sin forforståelse og egne erfaringer i mødet med teksten, så teksten får betydning og der skabes mening. På Gug skole ønsker vi at nuancere ovenstående yderligere med Ehris interaktive læsemodel, som netop bygger på et afbalanceret syn på læsning. Modellen tydeliggør de processer, der arbejder parallelt, når en tekst skal læses og forstås. Nedenfor er en kort forklaring på, hvad de enkelte kundskabsområder betyder i forhold til læseprocessen. Gug skole Side 3

4 Viden om sprog: Evnen til at tolke tekstens budskab ud fra syntaks (sætningens opbygning), semantik (ordenes betydning) og pragmatik (enkeltord betydning i den sammenhæng, de optræder i). Viden om verden: Evnen til at kunne danne indre forestillingsbilleder i mødet med teksten, så vi kan danne en ramme for forståelsen. Viden om verden kunne også oversættes med almen viden, som er en hjælp til at skabe forståelse i mødet med teksten. Metabevidsthed: Evnen til at overvåge sin egen forståelse se og sikre, at man forholder sig kritisk til sin egen læsning. Evnen til at yde en aktiv medskabende indsats i læseprocessen. Teksthukommelsen: Evnen til at kunne huske det allerede læste og senere at kunne koble det sammen med resten af teksten med henblik på forståelse og fortolkning af det læste. At kunne følge tekstens røde tråd. Ordkendskab: Evnen til at aktivere og udvide sit ordforråd eller den ordbog, som eleven har opbygget i sin hukommelse. Bogstav-lydkendskab: Evnen til at afkode bogstaverne, omsætte grafem til fonem og sætte lydene sammen til ord. En god afkodning er et væsentligt fundament i enhver læseproces. Viden om tekster: Evnen til at aktivere ens genrekendskab i mødet med teksten er med til at afstemme ens forventninger til en given tekst og dermed øge forståelsen. Vigtigt er det, at de enkelte områder afbalanceres efter det enkelte barns læseudvikling, hvilket betoner koblingen til differentieringen i forbindelse med den daglige læseundervisning. Gug skole Side 4

5 Tidlig skrivning og børnestavning Der er evidens for, at læsning og skrivning gensidigt understøtter hinanden. Dermed er det vigtigt, at eleverne kommer tidligt i gang med at skrive. Her er børneskrivning en væsentlig metode. Børneskrivning betyder, at eleverne blot skal skrive de lyde, de kan høre. Der er derfor ikke noget der hedder stavefejl. Børneskrivning er et middel til målet om at kunne voksenstave. I skriveprocessen arbejder eleverne funktionelt med sammenhængen mellem bogstav og lyd og eleven skriver sig dermed ind i læsningen På Gug skole starter vi 0. klasse med at lade eleverne børneskrive om nære ting fra deres hverdag. Forudsætningen for dette er, at vi forinden arbejder intensivt med bogstavernes lyde via materialet Hop om bord i ord og lyd ligesom der i det daglige arbejde generelt er fokus på sproglydene. Vi er opmærksomme på vigtigheden af at have forældrenes opbakning til arbejdet med børneskrivning. Derfor opfordres forældre til at lade børnene i 0.kl-1.kl børneskrive derhjemme, ligesom de skal undlade at påtale stavefejl, når børnene skriver. Faglig læsning På Gug skole lægger vi vægt på, at arbejdet med læsning og sprog er et vigtigt element i alle fag. Vi ønsker, at vores elever forlader skolen som funktionelle læsere, der behersker forskellige læsestrategier. Det er dansklærerens ansvar, at eleven lærer at afkode og forstå en skønlitterær tekst samt at præsentere eleverne for forskellige læsestrategier, men arbejdet med at lære eleven at tilegne sig faglig viden gennem fagtekster er også faglærerens ansvar. Vi ved, at der til hvert fag hører sig et bestemt ordforråd og en bestemt måde at udtrykke sig på. For at eleven tilegner sig dette ordforråd og måde at udtrykke sig på, må faglæreren med sin viden klæde eleven på til dette. Helt konkret opdeler vi den faglige læsning i tre kategorier: før læsning, under læsningen og efter læsningen. Størstedelen af undervisningen (nemlig70 %) ligger i før-læsesaktiviteter. Her handler det primært om at aktivere elevens forforståelse og medvirke til at eleven har forudsætninger for at tilegne sig tekstens indhold. Aktiviteter undervejs i læsningen bør fylde ca 20 %. Det er vigtigt, at eleven forholder sig kritisk og bevidst til det læste. Eleven bør konstant stille spørgsmål til indholdet og til sin egen forståelse heraf. Efter-læseaktiviteter bør fylde ca 10 %. Her samles trådene og det læste bearbejdes og fortolkes og sættes evt. i relation til det næste stof, der skal indlæres. Modeller til faglig læsning tryk her Gug skole Side 5

6 Læsebånd Læsebånd er et tidsrum på dagen, hvor læsning, skrivning og sprog sættes i fokus. Målet med læsebåndet er at skabe et rum i en travl skoledag, hvor der bliver tid til læsetræning og fokus på sprog, læsestrategier og læseundervisning i fagene. Læsebåndet kan muliggøre tid til fordybelse i læsning, hvilket kan være med til at styrke børnenes læselyst og læsekompetencer, ligesom læreren kan tilrettelægge aktiviteter, der styrker elevernes læseudvikling. På Gug skole har vi valgt at have læsebånd i perioden fra november-februar. I skoleåret er der specielt fokus på faglig læsning. Læsebåndet er de første 20 minutter af klassens første lektion uanset fag, dog er idræt en undtagelse. Forældrenes rolle i forbindelse med læsning Læseindlæring er en lang proces. Det er vigtigt, at forældrene forstår, at læsning ikke læres fra den ene dag til den anden. Det kræver tålmodighed og megen træning at blive en god læser. Forældrene har en vigtig rolle i processen ved at være gode samarbejdspartnere, der hjælper, støtter og motiverer deres børn, så de får lyst til at lære. Forældrene skal også vide, at der især i indskolingen lægges stor vægt på mundtlighed, da et veludviklet talesprog er en nødvendig forudsætning for at blive en god læser. Forældrene skal vide, at elevernes begrebsverden og deres ordforråd hele tiden skal stimuleres, udvikles og udvides. Læseindlæring er en proces. Det kan sammenlignes med at lære at køre på cykel. I begyndelsen skal eleven støttes med en hjælpende hånd, og der skal trænes en del, men når det først er lært og automatiseret, er det en færdighed man kan have glæde af livet igennem. Det kræver dog, at færdigheden holdes ved lige, og nyere forskning peger på, at det kræver 5000 timers læsning at blive en rigtig god læser. Barnet gør vigtige erfaringer med skriftsproget ved at skrive. På den måde understøtter skrivningen barnets begyndende læseudvikling. For mange børn er det lettere at skrive ord ud fra, hvordan de lyder, end at læse, hvad andre har skrevet. Barnet skal gøres til en aktiv sprogbruger også med hensyn til at skrive. Der indføres jvf. ovenstående tidlig skrivning fra børnehaveklassen, så barnet kan producere forskellige typer tekster. Dette arbejde fortsættes og udbygges i 1. Klasse og gennem hele barnets skoletid. På Gug skole vægter vi det højt, at forældrene er sparringspartnere og kan støtte deres barns fortsatte sproglige og skriftsproglige udvikling. Der gives gennem børnenes skoleliv gode ideer til forældrene, hvorledes læsning og oplæsning kan foregå, og på hvilken måde skriftlige aktiviteter kan stimuleres I hjemmet. Forældrepjece om læsning i børnehaveklassen Læsefolder til forældre med børn i klasse Læsefolder til mellemtrinnet Forældrefolder ABC pjecen Gug skole Side 6

7 Formål 0. klasse Formålet er at give eleven mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at Lytte, fortælle, fabulere og genfortælle med forståelse for at sproglige udtryk kan være forskellige Kunne indgå i samtale og dialog med bevidsthed om egen rolle. Vise opmærksomhed for det skrevne og talte sprog og for selv at meddele sig i tale, skrift og tegning og kunne skelne mellem tal og bogstaver. Delmål Have kendskab til bogstavernes navn, lyd og form At fortælle et fiktivt eller faktisk hændelsesforløb med støtte At lytte aktivt til oplæsning og fortælling At finde forlyd i lydrette ord At forstå sammenhængen mellem skriftens tegn og talens lyd At rime med ord At genkende og skrive eget navn At kunne klappe stavelser Kendskab til tastaturet på computeren og stifte bekendtskab med computerspil, hvor der leges med bogstaver og ord At kunne børneskrive små ord og sætninger Typiske kendetegn for en læser på dette niveau Eleven har lyst til at læse, kan i et vist omfang lege med ord og rime Eleven kan lytte aktivt til oplæsning og fortælling Eleven kan genfortælle og selv fortælle historier Eleven kan indgå aktivt i samtale med andre Eleven får en forståelse for sammenhængen mellem skriftens tegn og talens lyd Eleven kan skrive enkelte ord fra det nære miljø og lidt senere børneskrive Evaluering Skole/hjem samtaler Portfolio Elevplaner Obligatorisk sprogvurdering (Dansk Psykologisk forlag) Tegneiagttagelse Skrive sig til læsning Langt de fleste læseforskere taler i dag for, at vi skal lade børnene eksperimentere med skrivning allerede i børnehaveklassen. Man kan sige, at skrivevejen lukker op for læsevejen, eller at barnet skriver sig til at kunne læse. I skriveprocessen arbejder eleverne funktionelt med sammenhængen mellem bogstav og lyd og skriver sig dermed ind i læsningen Tidlig skrivning kan sammenlignes med, at barnet får lov at kravle, før det kan gå. Gug skole Side 7

8 Forslag og ideer Forslag og ideer: Lær at forstå fra A-Å Hop om bord i lyd og ord Som supplement: På vej til den første læsning Klassedyr Rundkreds: Fortæl om egne oplevelser, læse/fortælle en bog Træne samtale/dialog i forbindelse med fremlæggelse af forskellige produkter Forfattere og oplæsningsbøger Lotte Salling: Aktive fortællinger H:C Andersen Ole Lund Kirkegaard. Thorbjørn Egner: Folk og røvere Kim Fupz: Vitello og Min uartige mund Jakob Martin Strid: Mustafas kiosk Sebastian Klein: Mig, en haj og onkel Kaj Sommer: Nisseungerne Tiske og Taske Christine Skou: Lige børn leger bedst Fagbøger: Om aktuelle emner som pindsvin, vinterens fugle, andre lande, kroppen Aktiviteter: Årets gang: Sommerferie- efterårsferie: Rim og remser. Aktiv læsning/fortællinger Efter efterårsferien: Hop om bord i lyd og ord med dertil hørende værkstedsaktiviteter og supplerende materialer. Et-to bogstaver gennemgås ugentligt. Værkstedsaktiviteter: Forme bogstaver i forskellige materialer, finde ting med pågældende bogstav til udstilling i klassen. Hjemmearbejde er at finde ord, lave små vers og tegning til. Spille spil. Børneskrivning om aktuelle og nære emner Hele året: Fortælle om oplevelser, årstider, højtider, emner, samt bøger i. forbindelse med biblioteksbesøg. Oplæsning med efterfølgende genfortælling Gug skole Side 8

9 Formål 1. klasse Formålet er at stimulere elevens lyst og interesse for at læse og at give eleven mulighed for at erfare, at læsning kan give oplevelser og viden Delmål At vise et sikkert kendskab til bogstavernes form, lyd og kombinationer At kunne anvende forskellige elementære læsestrategier At kunne læse tekster på egen hånd af passende sværhedsgrad med alderssvarende indhold At læse med begyndende bevidsthed om udbytte af det læste At begynde at læse sig til viden i faglige tekster At udvikle begyndende læserutiner At genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste At finde/vælge bøger på biblioteket At få et begyndende kendskab til digitale tekster Typiske kendetegn for en læser på dette niveau Eleven er ved at tilegne sig læsefærdighed ved læsning af tekster med få ord på hver side, oftest med billeder, som teksten bygger på Eleven bruger bogstavlyden, ofte det første bogstavs lyd, for at afkode nye ord i teksten og korrigerer ofte selv Den forståelsesbaserede afkodning kræver stor opmærksomhed og energi i søgning efter indholdet Evaluering Skole/hjem samtaler Portfolio Elevplaner OS64 Læseevaluering Eleven læser kendte ord ved hjælp af ordbilleder Gug skole Side 9

10 Forslag og ideer Materialer Bogstavbogen til Den første læsning Den første læsning 1 Arbejdsbog til Den førstelæsning 1 Den førstelæsning 1 Frilæsningsbøger Selvproducerede materialer Læsefidusen klassedyr Ugens ord Forfattere (til oplæsning) H. C. Andersen Astrid Lindgren Benny Andersen Ole Lund Kirkegaard Kim Fupz Aakeson Katrine Marie Guldager Halfdan Rasmussen Roman Egon Mathiesen: Mis med de blå øjne Lydret Dingo Ekstra materialer til differentiering Søren og Mette Læs og forstå Læsefidusens fagbøger Andet Emnearbejde fx: Kæledyr, cirkus, Årstiderne Læseteater Værkstedsundervisning Læsekort Biblioteksbesøg Makkerlæsning Gug skole Side 10

11 Formål 2. klasse Er at give eleven lyst til og interesse for at læse At eleven i løbet af 2.klasse bliver i stand til at anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier, der giver mulighed for at læse alderssvarende tekster uden hjælp. Delmål At læse med begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste At begynde at læse sig til viden i faglige tekster At udvikle begyndende læserutiner At genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste At finde/vælge bøger på biblioteket, der passer til eget læseniveau At kunne hente informationer i digitale tekster At stifte bekendtskab med norske og svenske tekster Typiske kendetegn for en læser på dette niveau Eleven anvender og skifter mellem formålsbestemte strategier i en efterhånden funktionel læsning af enkelte tekster Eleven stopper op og bliver hængende i afkodningen, der kræver meget opmærksomhed- læsningen går forholdsvis langsomt For de lidt bedre læsere på dette klassetrin gælder, at de selvstændigt kan læse en ukendt tekst af et vist omfang inden for egen erfaringsverden Afkodningen kræver stadig opmærksomhed, og eleven går i stå under afkodningen af ukendte ord i den løbende læsning, da læsningen endnu ikke er flydende Evaluering Skole/hjem samtaler Elevplaner 0S 64 i september 0S 120 i foråret National test(forår) (evt. læseevaluering) Gug skole Side 11

12 Materialer Den første læsning 2 Den første læsning 2- frilæsning Skrivebog Selvvalgte frilæsningsbøger Forfattere (bl.a til oplæsning) H.C Andersen Astrid Lindgren Ole Lund Kirkegaard Roald Dahl Thorstein Thomsen Kim Fupz Aakeson Bøger i klassesæt: Frøken Ignora Nordlys for 2.klasse Zakarias De små fagbøger Mørkebarnet Ekstra materiale til differentiering Martin og Maria Søren og Mette Storken Rasmus Faglig læsning: VØL- model, tankekort De små fagbøger Danske dyr.dk/frilæsning.dk Forslag og ideer Andet: Emnearbejde om f.eks. dinosaurer, eventyr, dyr, Verdensborger Læseteater(ideer findes på skolekom) Værkstedsundervisning Makkerlæsning Stav 2 Læsekontrakt(elevintra) Boganmeldelser Biblioteksbesøg Læse 20 min hver dag Gug skole Side 12

13 Formål Formålet 3. klasse er at styrke elevens lyst til og interesse for at læse. Der er øget fokus på indholdsforståelse og forforståelse i forhold til tekstarbejde At eleven anvender læsningen gennem opsøgende og udforskende virksomhed i alle fag og på tværs af fagene Typiske kendetegn for en læser på dette niveau Eleven læser nu flydende med god forståelse- afkodningen er således automatiseret, så de enkelte ord læses hurtigt og præcist Læseren har et fundament af funktionelle læsestrategier og udvider sin læsning til også at omfatte bøger med et væsentlig større omfang end tidligere Læseren foretrækker typisk stillelæsning Læsemængden er af afgørende betydning for barnets fortsatte læseudvikling Delmål At anvende forskellige afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster At læse sprogligt udviklende tekster og bruge læseforståelsesstrategier At stifte bekendtskab med forskellige læseteknikker At tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål, genre og sværhedsgrad At udtrykke forståelse af det læste mundtligt At læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster med forståelse At læse sig til danskfaglig viden At læse med bevidsthed om udbyttet af det læste At udvikle hensigtsmæssige læserutiner At vælge skøn- faglitteratur på biblioteket og i digitale medier At læse lette norske og svenske tekster Evaluering Skole/hjem samtaler Elevplaner Logbog/portefølje DVO-nonordstavetest for alle. Hele testbatteriet på risiko/fokuselever September: OS 120 Marts: SL 60 Gug skole Side 13

14 Forslag og ideer Materialer: Fandango+ Fandango sprog med opgaver fra CL Tid til læseforståelse A Stav 3. Grammatik, tegnsætning Og hvad så, og hvad skete der så. Materiale om genren eventyr, CFU Forfattere Kim Fupz Aakeson Ole Lund Kirkegaard: Gummi Tarzan. Katrine Marie Guldager Stian Hole Romaner Ispigen Garmans gade Nordlys for 3.klasse Emmely M Hr Lykke Kevins hus Pigen der skulle vælge De grå og de sorte Faglig læsning De små fagbøger: H. C Andersen, Jernalderen, Nordiske guder, Vikinger, hajer, jul Faglig læsekasse med 42 bøger fra PMC VØL-model Rollelæsning af fagtekster Læsekontrakt/intra Læsning i andre fag Matematik: Arbejde med forståelse/læsning af tekststykker Natur og Teknik: Betydningskort til svære ord/begreber Andet med fokus på læsning Biblioteksbesøg på skolens bibliotek og Hovedbiblioteket med fokus på lystlæsning Elever og lærere anmelder bøger til elever Læse 20 min hver dag Arbejde med forskellige læseforståelsesstrategier Læseteater Frilæsning.dk og Danske dyr.dk Gug skole Side 14

15 Formål 4. klasse At styrke elevens lyst og interesse for at læse. Der arbejdes fortrinsvis videre med forståelseslæsning. At eleven anvender læsningen gennem opsøgende og udfor-skende virksomhed i alle fag og på tværs af fagene. Typiske kendetegn for en læser på dette niveau Elevens læsning er automatiseret, og indholdslæsningen er i fuld gang. Eleven har bevidsthed om læsning på og mellem linjerne. Delmål At anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster. At læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier. At søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk. At kende forskellige læseteknikker. At tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål, genre og sværhedsgrad. At udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt. At læse alderssvarende skøn og faglitteratur og digitale tekster med god forståelse. At læse sig til danskfaglig viden. At læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste. At udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner. At søge og vælge skøn og faglitteratur på biblioteket og i digitale medier. At læse lette norske og svenske tekster. Fokus på Ordkendskab Indholdsforståelse Skøn- og faglitteratur Simple notatteknikker Lix Forældres rolle Læse højt med/for barnet, tale med barnet om det læste og sørge for at der læses dagligt hjemme. Evaluering Skole/hjem samtaler Portfolio Elevplaner SL60 (september) National Test: Dansk/læsning (forår) Gug skole Side 15

16 Forslag og ideer Materialer på Gug Skole Fandango 4, Stav 4, Dansk direkte 4 Faglig læsning Læsepaletten 1, Læsedetektiven 2, De små fagbøger, Læs til, ordbogsøvelser Forfattere og romaner Bent Haller: Kaskelotternes sang, Astrid Lindgren: Verdens bedste Astrid, Pippi Lang-strømpe, Brdr. Løvehjerte Billedromaner Hanne Kvist: Jeg er Frede, Kim Fupz Aakeson: Vitello går med kniv, Prinsessen der altid havde ret, Pigen der fik rigtig mange søskende Andet Noveller - kan findes i Tid til dansk; her arbejdes der med: 1. eller 3. persons fortæller, person- karakteristik (ydre), tid og sted, handlingsreferat Eventyr primært folke-eventyr eventyr med fokus på: Det overnaturlige, besjæling, modsætninger Læseteater (Skolekom) Læsekort til lektien i læsebogen Dramatisering Læsning minutter hver dag Boganmeldelser Læsekontrakt på elevintra Gug skole Side 16

17 At elev Formål 5. klasse At styrke elevernes lyst til og interesse for at læse. At eleven anvender læsning gennem opsøgende, udforskende og kritisk virksomhed i alle fag og på tværs af fagene. At eleven anvender læsning både i og uden for skolen At eleven udvikler evner til at analysere og kritisk forholde sig til tekster af forskellig art. Typiske kendetegn for en læser på dette niveau Eleven kan efterhånden læse undertekster på tv. Eleven kan læse mindst lix med en hastighed på ca. 140 ord i minuttet. Delmål At beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende teksttyper. At læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier At søge ordforklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger At gøre brug af forskellige læseteknikker At udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad At fastholde hovedindholdet af det læste i mundtlig og skriftlig form At læse alderssvarende skøn og faglitteratur og digitale tekster sikkert med god forståelse og indlevelse At læse sig til danskfaglig viden At læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste At udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde en begyndende læsekultur At søge litteratur på bibliotek og internet til egen læsning og opgaveløsning. At læse lette norske og svenske tekster. Evaluering Skole/hjem samtaler Logbog - portfolio September: SL40 Gug skole Side 17

18 Forslag og ideer Materialer på skolen Fandango 5 Grundbog + lærervejledning, Fandango 5 Arbejdsbog A og B, Stav 5, Ny Skriftlig for Femte Faglig læsning Læsepaletten 2, Elisabeth Arnbak: Læsedetektiven 3, Camilla Gellert : Læs til! Ordbogsopslag: retskrivningsordbogen De små fagbøger - arbejde med nøgleord - arbejde med makkerlæsning og fremlæggelser Forfattere og romaner H C Andersen: Svaneungen, Louis Jensen: Forfatterserien, Trine May: Eventyrlige fortællinger, Dennis Jürgensen, Bodil Bredsorff: Børnene i Kragevig, Leif Esper Andersen: Heksefeber, Hanne Kvist: Drengen med sølvhjelmen, Bjarne Reuter: En som Hodder, Kim Fupz Aakeson Billedromaner Katrine Marie Guldager: Kevins hus, Lars Bukdahl:Mars er for tabere (gratis undervisningsmateriale til billedromanerne på Dansklærerforeningen) Andet Noveller - kan bl.a. findes i Tid til dansk Skagensmalerne - Anna og Michael Ancher, P. S. Krøyer Anne Franks dagbog Læsning minutter hver dag Læseteater Læsekontrakt på elevintra Gug skole Side 18

19 Formål 6. klasse At eleven gennem fordybelse i litteraturen bevarer læselysten Det er vigtigt, at eleven fastholder og uddyber gode læsevaner og anvender læsning både i og uden for skolen Eleven skal kunne nærlæse en tekst med henblik på senere analyse, fx læse sig ind i en person, en begivenhed eller lignende med henblik på at danne inferenser ( drage følgeslutninger) Delmål At beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper At læse sprogligt udviklende tekster og bruge varierede læseforståelsesstrategier At søge ordforklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger At anvende forskellige læseteknikker At udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad At fastholde hovedindholdet af det læste i mundtlig og skriftlig form At læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse At læse sig til danskfaglig viden At læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste At udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde læsekultur At søge litteratur på biblioteket og internet til egen læsning og opgaveløsning Evaluering Arbejdet med læsning skal fremgå af årsplanerne Skole/hjem samtaler Elevplaner TL 1 Nationale test i læsning(forår) Gug skole Side 19

20 Forslag og ideer Materialer Stav 6 Genreserien med realistiske, klassiske fortællinger Romaner/noveller Kærlighed ved første hik Heksefeber Reklametid Hvad gør i ved skolevold Noveller fra det kriminalpræventive råd Nordlys for sjette noveller Glaspusterens børn Med ilden i ryggen Op som en løve ned som et lam Den sidste henrettelse Drengene fra Sankt Petri Med ilden i ryggen Flammen og citronen Der var en gang en dreng som fik sølvvinger Drengen med sølvhjelmen Der fremvises videofilm i forbindelse nogle af ovennævnte materialer Faglig læsning Andet Ordbogsopslag i den elektroniske ordbog Egne materialer udarbejdet efter materialet Tid til læseforståelse. Der arbejdes bl.a. med fortæller ( synsvinkel), personkarakteristik, handlingslinjen og start på fortolkning Aviser: artikler- finde oplysninger om aktuelle emner Der opfordres til at eleverne læser min. 20 min. hver dag. Gug skole Side 20

21 Formål At eleven gennem fordybelse i litteraturen klasse bevarer læselysten. 7. Det er vigtigt, at eleven fastholder og uddyber gode læsevaner og anvender læsning både i og uden for skolen. På 7. klassetrin vil fokus primært være rettet mod læseforståelse, læsestrategier, genrelæsning og faglig læsning. Typiske kendetegn for en læser på dette niveau Eleven læser med udbytte såvel skønlitterære bogserier som faglige tekster og kan anvende læsefærdigheden til forskellige formål. Delmål At kunne læse tekster med et alderssvarende indhold og med passende sværhedsgrad. At benytte afkodningsstrategier og læseteknikker til læsning af flere teksttyper. At bruge analyserende og kritiske arbejdsmåder i forhold til skøn og faglitteratur. At læse tekster flydende op med tydelig artikulation. At have et rimeligt overblik over, hvordan man søger viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internettet. At have opmærksomhed på eget udbytte af det læste. At fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur. At læse lette norske og svenske tekster. Eleven læser mindst lix med forståelse og en hastighed på ca. 200 ord/minut. HUSK At arbejdet med læsning skal fremgå af årsplanerne i alle fag. At være opmærksom på elever, der har behov for at anvende lyttelæsning til klassens tekster. De kan tilknyttes Materialebasen, hvor mange undervisningsmaterialer er tilgængelige som scannede tekster. Evaluering Skole/hjem samtaler Portfolio - Logbog Elevplaner TL2 (september) Læsekontrakt på elevintra Gug skole Side 21

22 Forslag og ideer Materialer på Gug Skole Dansk i 7. og Tidens Tekster 1 Faglig læsning De små fagbøger, De store fagbøger (benyt evt. strategier fra Cooperative Learning af Jette Stenlev eller Læsepaletten 2) Kanonlitteratur Folkeviser, Kunst- og folkeeventyr, Ludvig Holberg findes i Kanon i Folkeskolen (Alinea) Genrearbejde Lyrik, Krimi, Avisen (sagprosa), Musik i undervisningen (Larsen, TV2, Gnags) Forfattere og romaner Bjarne Reuter, Jesper Wung Sung: Den sidste henrettelse, Kim Fupz Aakeson: Alting og Ulla Vilstrup, Martin Petersen: Med ilden i ryggen Andet Analyseprocessen kan støttes via skriveskabeloner; At konsolidere og videreudvikle elevernes brug af skimning, punktlæsning, nærlæsning m.v. fx ud fra Læs på af Hanne Fabrin m.fl. Biodigt, Ordspind/tankekort, d/tankekort, Boganmeldelser, Fortællingskort, Tekstproblemløsningskort Husk stadig at læse minutter hver dag, fortsat at give tid til at "gå på biblioteket" og at arbejde med læseforståelsesstrategier før, under og efter læsningen. Gug skole Side 22

23 Formål Formålet er at eleven bevarer 8. klasse læselysten samt fastholder og udbygger gode læsevaner gennem aktivitet og fordybelse. Det er væsentligt, at eleven såvel i som uden for skolen anvender læsning til faglige, tværfaglige, praksisrelaterede og personlige forhold. I 8.klasse rettes fokus mod elevens medansvar for sin læseudvikling Delmål At kunne læse tekster med et alderssvarende indhold og med passende sværhedsgrad og hastighed At benytte sikre og automatiserede afkodningsstratelæseteknikker til læsning af flere teksttyper gier og At benytte analyserende og kritiske arbejdsmåder i forhold til skøn- og faglitteratur Læse tekster flydende op med tydelig artikulation og betoning At have et overblik over, hvordan man søger viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internettet At have opmærksomhed på eget udbytte af det læste At fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur At læse lette norske og svenske tekster Fremgangsmåde ved læsning af faglige tekster Læsehuskeliste: 1. Orienteringslæsning: Kig på overskrifter, mellemoverskrifter, illustrationer osv. 2. Skim teksten: Forsøg at bestemme teksttype og læseformål. Giv et bud på, hvad teksten handler om Evaluering Skole/hjem samtaler Elevplaner Læseprøver løbende (Graff) National test i læsning 3. Nærlæs nu teksten: Indebærer altid skrivelæsning, dvs. der tages hensigtsmæssige notater, ukendte ord slås op, der læses evt. igen. 4. Skriv hvad teksten handlede om Det anbefales at man anvender Læsehuskelisten i alle fagene. Arbejdet med notatteknikker bør foregå som et led i arbejdet med læseformål og teksttyper, således at elevernes forståelse for sammenhængen mellem teksttype, læseformål og notatteknik udvides. Gug skole Side 23

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Glade børn lærer bedst (citat af Hans Henrik Knopp) På Skolen ved Sundet mener vi dermed, at: Læseglade børn læser bedst Vi ønsker derfor på Skolen

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; udskoling - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering -

Læs mere

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus Undervisningen i dansk i 4. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål. I 4. klasse skal

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

Handleplan for læsning Virring Skole

Handleplan for læsning Virring Skole Handleplan for læsning Virring Skole Børnehaveklasse Målet for arbejdet med læsning i børnehaveklassen er blandt andet, at elevernes færdigheder i de tre alfabeter er så gode, at undervisningen i 1. klasse

Læs mere

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk 1 Faglig årsplan for 5. klasse Formål for faget dansk: Undervisningen i dansk i 5. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Fælles Mål. I 5. klasse skal de elementære skrive- læse-

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole

Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole Skoleår 2015/2016 Uge Emne Mål Arbejdsform/metode Materialer 33-38 Basisdansk -Lære hinanden at kende -At kunne bruge talesproget i samtale, samarbejde og kunne

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

Årsplan for 1. klasse 2010-2011

Årsplan for 1. klasse 2010-2011 Årsplan for 1. klasse 2010-2011 Formål at stimulere elevernes læse- og skrivelyst at give eleverne mulighed for at erfare, at læsning og skrivning giver oplevelser og viden. Danskfaglige mål for 1. klasse

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling og kulturel identitet, der bygger på æstetisk og historisk

Læs mere

Læsepolitik Skolen på Duevej

Læsepolitik Skolen på Duevej Læsepolitik Skolen på Duevej 1 Læsepolitik for Skolen på Duevej At læse er at leve. Det moderne samfund kræver læsekundskaber, og evnen til at læse og forstå er en forudsætning for uddannelse, stillingtagen

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Årsplan Dansk 0-2. Klasse

Årsplan Dansk 0-2. Klasse Årsplan Dansk 0-2. Klasse Skoleåret 2013/14 Elevtal: I alt: 21 elever 13 piger og 8 drenge 0. klasse: 11 elever 1. klasse 7 elever 2. klasse 3 elever Timefordeling: 0. klasse: 5 ugentlige lektioner + læsning

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

Sociale mål for 2. klasse

Sociale mål for 2. klasse Sociale mål for 2. klasse 2014-15 Mål At udvikle et klassemiljø: Hvor der er plads til alle Hvor alle tør sige noget Hvor man taler pænt og positivt til hinanden Hvor alle passer på hinanden Hvor den enkelte

Læs mere

Egtved Skoles læsepolitik

Egtved Skoles læsepolitik Egtved Skoles læsepolitik Indskoling og mål Se 'Fælles ' Sprog og udtryksformer - børnehaveklassen Trinmål efter 2. klassetrin. 1. kl. Tekster lix 5-10 med læses med forståelse. 2. kl. Tekster lix 10-15

Læs mere

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge talesproget til samtale og samarbejde Fortælle, hvad du er optaget af (egne oplevelser). Udtrykke dig i genrer

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning

Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning Holstebro Kommune har udarbejdet en handleplan for sprog og læsning. I denne plan står der blandt andet: En god sprogudvikling og dermed forudsætningerne

Læs mere

Seminarieskolen Læsepolitik

Seminarieskolen Læsepolitik Seminarieskolen Læsepolitik Gennem de seneste år har PISA undersøgelserne vist, at danske børn læser dårligere, end børn fra de lande vi normalt sammenligner os med. Udover dette er der sket ændringer

Læs mere

Læsepolitik Ådum Skole

Læsepolitik Ådum Skole Læsepolitik Ådum Skole Det overordnede mål for sprog og læsning i Ringkøbing-Skjern Kommune er, at alle børn og unge udvikler sprog- og læsefærdigheder, som både kan anvendes til personlig udvikling og

Læs mere

Ulbjerg SDI Handleplan for læsning

Ulbjerg SDI Handleplan for læsning Ulbjerg SDI Handleplan for læsning 1. udgave august 2012 1 Indholdsfortegnelse Børnehaven... 3 Overgang fra dagtilbud til 0. klasse... 3 Indskolingen: 0. - 3. klasse... 4 Mål for læsning i 0. klasse...

Læs mere

Dansk årsplan 5. klasse

Dansk årsplan 5. klasse Dansk årsplan 5. klasse 2016-2017 I dette skoleår fortsætter vi med genrekendskab og litterære begreber såsom personkarakteristik, miljø, komposition, virkemidler, fortællere samt synsvinkel, teksters

Læs mere

Læsepolitik for Christianshavns skole

Læsepolitik for Christianshavns skole Læsepolitik for Christianshavns skole Formål: Formålet med vores lokale læsepolitik er at kvalificere læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Denne kvalificering omhandler såvel afkodning som læseforståelse,

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Vadehavsskolen Handleplan for læsning 2010 Indhold Formålet med en læsehandleplan s.2 Hvad er læsning? s.2 Sammendrag af Ministeriets mål s.3 Læsning i indskolingen s.3 Læsning på mellemtrinnet s.5 Forældresamarbejde

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for sprog- og læsefærdigheder fra 4.-6. klasse 2014-2015

Dybkærskolens handleplan for sprog- og læsefærdigheder fra 4.-6. klasse 2014-2015 Anbefalinger fra Silkeborg kommunes læsepolitik for at opnå forenklede Fælles Mål for læsning 2014. Metoder/undervisning Materialer/aktiviteter Ansvar Evaluering Det anbefales at man: Fokuserer på konsolidering

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

" Mål for læsning på Vinding Skole."

 Mål for læsning på Vinding Skole. Februar 1999. I forbindelse med " Skoleplanen for Vinding Skole 98/99 " blev det besluttet at udarbejde " Mål for læsning på Vinding Skole." En arbejdsgruppe bestående af Lauge Høj, Vibeke Kristensen og

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Kompetente læsere Elevernes faglige læsning bør være i fokus i hele grundskoleforløbet. Uanset fag arbejder læreren

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse Uge Indhold Materialer, tekster, mm. 33-34 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde 35-36 Forberedelser til skolerejsen FællesMål - demonstrere et analytisk beredskab

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

STYR PÅ LÆSNING CFU AALBORG D. 7. 9. 2011. Lise Vogt og Birgitte Therkildsen

STYR PÅ LÆSNING CFU AALBORG D. 7. 9. 2011. Lise Vogt og Birgitte Therkildsen STYR PÅ LÆSNING CFU AALBORG D. 7. 9. 2011 INSPIRATION TIL MATERIALET Fælles Mål Prøven i læsning Læseprocessen Arbejdet med læsning i de ældste klasser Elevens overblik over genrer, læsemåder og læseteknikker

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 4. klasse 2016/2017. Læringsstil forløb og faglig læsning

Årsplan for danskundervisningen i 4. klasse 2016/2017. Læringsstil forløb og faglig læsning 1 Årsplan for danskundervisningen i 4. klasse 2016/2017 Periode: Forløb: Færdigheds og videns områder Uge 32-40 Danmark: 5/9-3/10 Folketinget:15/8 12/9 Jeg er William: 22/8 19/9 Chr.4: 5/9 3/10 Emne: Danmark

Læs mere

Årsaktivitetsplan for dansk 6.7. klasse

Årsaktivitetsplan for dansk 6.7. klasse Periode Mål Danskaktiviteter Stof og materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Materialer Den sikre læsning: Brug bolden! - Magi i luften - Gå efter guldet Tid til dansk: Over stok og sten afsnittet om nisser Stian Hole: Garmanns gade og Garmanns

Læs mere

Årsplan for dansk 5.b 2014-2015

Årsplan for dansk 5.b 2014-2015 Årsplan for dansk 5.b 2014-2015 Jeanette Brædder Elevernes sociale kompetencer og mål: Det er vigtigt at bevare og styrke det sociale fællesskab, der er i klassen, da det er med til at danne grundlag for

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme. Overordnet teori

Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme. Overordnet teori Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme Kortfattet overordnet teori samt en række råd til hjemmet, der bygger på seneste forskning inden for det skriftsproglige område. Det skriftsproglige

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Periode Emne Aktiviteter Materialer Fælles mål August /september Nationalromantikken projekt læseprøve Analysere og blive fortrolige med Romantikkens

Læs mere