Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune"

Transkript

1 Digitalisering og Borgerservice Sagsnr. Brevid. Ref. OLEBE Dir. tlf Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune 28. januar 2013 Baggrund og resume Roskilde Byråd er i forbindelse med budgetforliget 2013 blevet enige om, at der skal igangsættes et arbejde, der tager sigte på at øge borgernes oplevelse af, at der er én indgang til kommunen, som hjælper dem med deres ærinder på den mest effektive og tidssvarende måde. På en række af kommunens direktør- og fagområder er der allerede særskilte initiativer i gang med henblik på at skabe en øget helhedsorientering i mødet mellem borger og kommune. Det her fremlagte kommissorium retter sig primært mod de borgere, som har førstegangshenvendelser til kommunen, og som i vid udstrækning selv er i stand til at kontakte kommunen med deres ærinde, men som kan opleve, at det er vanskeligt at finde den rette indgang og at få en sammenhængende service i forhold til deres ærinde og situation. Der er således tale om kommunens borgerservice i bred forstand. I dag er situationen den, at kommunen leverer service ad mange kanaler. Ikke alene kan borgernes kontakt og kommunikation med kommunen ske via forskellige medier ved personligt fremmøde i en ekspedition, pr. telefon eller digitalt over nettet kommunen har også adskillige telefonnumre og mange forskellige fysiske døre, som borgerne skal finde rundt imellem i deres bestræbelser på at kontakte kommunen det rigtige sted. Med det fremlagte kommissorium er sigtet at skabe en forenkling af denne situation, således at borgerne så vidt muligt fritages fra at skulle skelne mellem forskellige adresser, åbningstider og telefonnumre, og hvor succeskriteriet er, at borgene får løst deres ærinder så hurtigt, effektivt og så helhedspræget som muligt. Kommunen leverer service ad 3 primære kanaler: den digitale kanal, over telefonen samt ved personlige ekspeditioner. Der tegner sig i disse år en meget tydelig tendens i henvendelsesmønstrene. Mens borgerhenvendelser og ekspeditioner ad den digitale kanal er kraftigt voksende, er antallet af personlige ekspeditioner inden for de seneste 2 år begyndt at falde markant. Telefonkanalen har holdt sig uændret. Da disse tre kanaler også vil eksistere i de kommende år med de nævnte forskydninger i klar retning af det digitale må bestræbelserne på at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde kommune sætte ind på alle 3 kanaler: I tråd med såvel den nationale som kommunens egen digitaliseringsstrategi flyttes flere og flere ydelser over på den digitale kanal, og kommunens hjemmeside vil i de kommende år være det centrale omdrejningspunkt i denne proces. Der igangsættes et arbejde med at øge hjemmesidens tilgængelighed fra mobile enheder samt at tilbyde de borgere hjælp, som kører fast under brugen af de digitale muligheder. Dette vil bl.a. kunne ske ved at tilbyde online chatmuligheder såvel inden for som uden for normal åbningstid.

2 Side2/6 Kommunens service ad telefonkanalen kan forbedres ved at omdanne kommunens telefonomstilling til et egentligt call-center. Call centret vil i fuld indfaset drift kunne afklare op imod 80 90% af alle telefoniske henvendelser fra borgerne, som ikke kræver forvaltningsretlige skøn. Dette skal spare borgerne for mange viderestillinger, og det skal tillige aflaste direktørområderne for mange telefonekspeditioner. Der igangsættes en analyse af borgernes fysiske rejser mellem forskellige kommunale adresser med henblik på at udarbejde et konkret oplæg til, hvorledes kommunen fremadrettet bør organisere sin fysiske borgervejledning, således at borgerne så vidt muligt undgår at skulle rejse rundt mellem kommunens nuværende mange indgange. Samtidig iværksættes arbejdet med at realisere et koncept om 360-graders borgervejledning i kommunens nuværende Borgerservice. Dette skal sikre, at borgere kan blive guidet aktivt fra start til slut med de af deres ærinder, som går på tværs af fagområder i kommunen. På alle tre servicespor iværksættes et arbejde med henblik på at tænke den internationale vinkel med ind i kommunens borgerservice. Målet er, at kommunen skal kunne levere kvalificeret vejledning til udlændinge, der enten som arbejdstagere eller som studerende overvejer at komme til Roskilde eller som allerede er her og har behov for service. For at sikre, at kommunens borgerserviceydelser leveres sammenhængende ad alle tre kanaler, forankres det ledelsesmæssige ansvar for såvel den digitale, den telefoniske og den fysisk-personlige førstegangs-ekspedition i Digitalisering og Borgerservice. Afdelingen udarbejder Kodeks for god borgervejledning, som skal skabe en bevidsthed i hele kommunens personale om altid at anlægge et helhedsperspektiv på borgernes11 situation samt en opdateret viden om borgernes digitale muligheder. Én indgang for borgerne Telefon Etablering af call-center Personligt Digitalt Roskilde.dk Borgerrejser - kortlægning 6 obligatoriske selvbetjeningsløsninger 360 borgervejledning Kodeks for god borgervejledning Chatservice Ny hjemmeside 20 obligatoriske selvbetjeningsløsninger Ca. 40 obligatoriske selvbetjeningsløsninger Obligatorisk Digital Post for alle borgere 80% 1. Kvt Kvt halvår Den digitale kanal Den digitale kanal vokser kraftigt i disse år og vil også gøre det i de kommende år. Det skyldes ikke mindst de nationalt besluttede initiativer vedrørende obligatorisk selvbetjening og Digital Post. Ved udgangen af 2012 blev 6 ydelser gjort obligatorisk digitale (bl.a. flytning, skoleindskrivning og rekvirering

3 Side3/6 af sygesikringsbevis) og ved udgangen af 2013 kommer der yderligere 13 obligatoriske selvbetjeningsydelser til (bl.a. pas, kørekort og friplads i dagtilbud). Forberedelserne til at gøre endnu kommunale ydelser obligatorisk digitale i 2014 er i gang. Der er således ingen tvivl om, at kommunal borgerservice inden for en årrække i vid udstrækning vil være: digital service. Kommunen har i sin digitaliseringsstrategi for erklæret sin opbakning til de nationale initiativer. Kommunen understøtter denne udvikling for også at høste de gevinster, som følger med af effektiviseringsmæssigt art. Omdrejningspunktet for Roskilde kommunes digitale service er kommunens hjemmeside på roskilde.dk. Alle digitale services, som i kommunal sammenhæng er relevante for kommunens borgere såvel selvbetjeningsløsninger som digitale kommunikationsmuligheder mellem kommune og borger - kan tilgås på eller findes fra roskilde.dk. MinKilde, som er borgernes personaliserede indgang til egne informationer og sager, er en del af roskilde.dk. Hovedopgaven for kommunen på det digitale felt i disse år vurderes ikke primært at være af teknisk art. Mange af de digitale løsninger tilvejebringes i fælleoffentligt regi, og Roskilde kommune aftager løsningerne i takt med, at de realiseres. Hovedopgaven består i højere grad i at få Roskildes borgere til at anvende og udnytte de digitale muligheder. Her har Roskilde kommune en særlig opgave over for sine borgere. At løfte denne opgave kræver flere tiltag. Det kræver for det første, at alle kommunens egne medarbejdere spiller med på den digitale dagsorden og så vidt muligt udnytter al borgerkontakt til at gøre flest mulige borgere digitalt selvhjulpne. For det andet kræver det, at de digitale muligheder markedsføres over for kommunens borgere. For det tredje kræver det, at kommunen støtter op om de borgere, der rent faktisk forsøger sig udi det digitale men som af den ene eller anden grund løber ind i vanskeligheder. Undersøgelser har vist, at dette er et udbredt fænomen, og at chat-funktioner er en af måderne at afhjælpe en del af denne problemstilling på. Endelig kræver det naturligvis, at kommunens hjemmeside er så brugervenlig og let at forholde sig til som muligt, herunder at hjemmesiden kan tilgås fra mobilt udstyr. Følgende initiativer skal derfor understøtte borgernes oplevelse af én digital dør til kommunen: Der gennemføres et internt kulturfremstød i relation til den digitale dagsorden. Kommunens medarbejdere skal bringes på omgangshøjde med de borgervendte digitale muligheder, herunder primært selvbetjeningsløsninger og digital kommunikation (Digital Post) Den eksternt rettede markedsføring af selvbetjeningsløsninger, Digital Post og MinKilde øges Der indføres en chat-funktion på kommunens hjemmeside til at hjælpe borgere dér hvor de går i stå. Chatten skal være åben også efter normal lukketid, hvor mange borgere erfaringsmæssigt benytter de digitale muligheder Kommunens hjemmeside på Roskilde.dk moderniseres bl.a. med henblik på at geare den bedre til brug fra mobilt udstyr (tablet-pc er, smartphones) Initiativerne 3 og 4 er allerede sat i proces i Digitalisering og Borgerservice. I forbindelse med lanceringen af Digital Post-projektet i januar 2013 er der taget hul på initiativ 1, hvor Digitalisering og Borgerservice sammen med KMD koordinerer arbejdet i direktørområderne. Mht. initiativ 2 udarbejder Digitalisering og Borgerservice i 1. kvartal 2013 en markedsføringsplan for resten af Direktørområderne skal inddrages.

4 Side4/6 Telefonservice Telefonen er i dag en væsentlig kontaktkanal til kommunen og i fremtidens digitale scenarier en vigtig støttekanal til de digitale løsninger. Der er derfor fortsat meget at hente både i servicekvalitet og i effektivitet ved en forbedret telefonbetjening. De seneste års målinger af kommunens telefonservice har vist, at det er en udfordring for kommunen at levere høj og effektiv service til borgerne over telefonen. Det er ikke en specifik udfordring i Roskilde, det er et generelt fænomen i danske kommuner. En væsentlig årsag er, at ansvaret for telefonservicen i dag er decentraliseret til afdelingerne og til institutionerne og at den dermed løftes forskelligt. Kommunens hovednummer er reelt kun en omstilling. Den seneste måling af kommunens telefonbårne service viste, at borgerne skal ringe til kommunen ca. 150 gange for at få svar på 100 helt simple spørgsmål. Det er ikke optimal service. Borgerne stilles rundt mellem telefoner, som i adskillige tilfælde ikke besvares. Samtidig er der tale om en unødig belastning af kommunens egne ressourcer, at vi skal tage telefonen 150 gange, når vi kunne nøjes med 100. For at levere en bedre service over telefonen etableres et Call-center i kommunens Borgerservice. Call-centret er kendetegnet ved, at telefoniske henvendelser fra borgerne som udgangspunkt ikke stilles videre til kommunens bagland men besvares fyldestgørende ved første henvendelse. Kun i specielle situationer stilles telefoner videre til baglandet. Et realistisk måltal for et velfungerende call-center er, at op imod 80-90% af alle førstegangshenvendelser kan straksafklares. Et velfungerende call-center bygger på, at viden flyttes fra baglandene ud til call-centret. Call-center personalet skal kunne besvare henvendelser omkring objektive sagsforhold, hvor der ikke indgår forvaltningsretlige skøn, samt have et løbende ajourført kendskab til kompetencerne i fagområderne. Denne vidensoverflytning vil skulle ske i en løbende dialog mellem call-centret og direktørområderne og den vil i vid udstrækning skulle understøttes af støttesystemer, der løbende er opdateret med kommunens ydelser samt borgernes konkrete sagsforhold med kommunen. For at øge træfsikkerheden ved viderestilling af telefoner, vil der skulle foretages forskellige organisatoriske tilpasninger i kommunen ligesom det også her vil være muligt at etablere moderne samarbejdssystemer, som sikrer, at der kun stilles telefoner videre til personale, der rent faktisk er tilstede og klar ved telefonen. Ud over at tilvejebringe bedre service over for borgerne skal Call-center funktionen skabe arbejdsro og øget effektivitet i baglandet. Call-centrets høje andel af straksafklaringer skal fritage direktørområdernes mere specialiserede fagpersonale fra en mængde lettere og mere rutineprægede henvendelser fra borgerne, der i dag netop tilgår dem. Målet er således også at opnå en mere hensigtsmæssig intern ressourceudnyttelse i kommunen, hvor call-centret tager sig af de løbende borgerhenvendelser, mens det mere specialiserede sagsbehandlerpersonale i baglandet får frigjort tid til den tungere og mere komplekse sagsbehandling, hvori der typisk vil indgå forvaltningsretlige skøn. Det er en kendsgerning, at kommunen har flere døre ind til sine forskellige ekspeditioner, som er fagligt orienteret. Borgere kan i dag henvende sig i jobcentret, i receptionen på Rådhusbuen og i Borgerservice på Stændertorvet, for blot at nævne nogle af de mest brugte døre. Dørene ligger geografisk forskellige steder i byen og åbningstiderne er ofte forskellige. Historier om borgere, der løber spidsrod mellem de

5 Side5/6 mange døre, dukker op i ny og næ, men vi har ingen præcis viden om, hvordan situationen reelt er for borgerne på dette område. For at opnå mere præcis viden om borgernes adfærd ved personlige henvendelser igangsættes en analyse af borgerrejser. Erkendelserne fra borgerrejse-kortlægningen skal danne input til et konkret oplæg til, hvordan kommunen fremadrettet kan organisere sin borgerservice i det fysiske møde med kommunens borgere. Sigtet er, at Økonomiudvalget i anden halvdel af 2013 forelægges et sådant oplæg. Der skal heri tages stilling til, a. om det er muligt og hensigtsmæssigt at sammenlægge flere af kommunens indgange til én fælles indgang b. om dele af kommunens borgerservice kan ydes mere decentralt end tilfældet er i dag, f.eks. fra bibliotek, skole og/eller andre institutioner Sideløbende med borgerrejse-analysen igangsættes et arbejde i kommunens nuværende Borgerservice med henblik på at udmønte et koncept om 360-graders borgervejledning. Sigtet er, at Borgerservice kan påtage sig opgaven at guide en borger med dennes ærinde fra start til slut, ikke mindst når der er tale om livssituationer, der involverer flere forskellige dele af den kommunale organisation. Dette indebærer, at Borgerservice f.eks. kan booke tider for borgeren hos de relevante sagsbehandlere i kommunens fagområder, og at Borgerservice kan tilbyde opfølgningsmøder med borgeren (evt. pr. telefon) til sikring af, at borgeren er kommet hele vejen rundt med sit ærinde. Digitalisering og Borgerservice tager initiativ til udarbejdelsen af et Kodeks for god borgervejledning i Roskilde kommune. Kodekset skal skabe en bevidsthed i hele kommunens personale om altid at anlægge et helhedsperspektiv på borgernes situation samt en opdateret viden om borgernes digitale muligheder. Det er afgørende, at kommunens service leveres konsistent og enslydende på de 3 hovedkanaler, så borgerne også på tværs af kanalerne oplever kommunen som en sammenhængende enhed. Det ledelsesmæssige ansvar herfor placeres i Digitalisering og Borgerservice. Organisering af den samlede indsats Arbejdet med at realisere de nævnte initiativer og gennemføre de nævnte analyser organiseres i 3 spor svarende til de 3 kanaler, som er kommunens primære servicekanaler. Sekretariatschefgruppen er styregruppe. Digitalisering og Borgerservice har initiativpligten i forhold til det arbejde, der skal udføres. Digitaliseringssporet Indsatserne i dette spor er i vid udstrækning i gang og dækket af kommunens digitaliseringsstrategi. Chat-funktion og aftenåbent iværksættes umiddelbart. Telefonsporet - Etablering af Call-center

6 Side6/6 For hvert direktørområde nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Borgerservice. Arbejdet igangsættes umiddelbart og projektledes af afsnitsleder i Borgerservice. Call-centret forventes at kunne gå i drift i 2. kvartal og at være fuldt udbygget inden årets udgang - Kortlægning af borgerrejser Udføres af Stine Roed Nielsen og Christina Juel Sundbye. Arbejdet igangsættes umiddelbart og afsluttes i 2. kvartal mødet med borgerne På grundlag af bl.a. input fra kortlægningen af borgerrejserne udarbejdes fra 2. kvartal et oplæg til en fremtidig organisering af kommunens fysisk-personlige borgerservice. Oplægget udarbejdes i et samarbejde mellem sekretariatschefsgruppen og ledelsen i Digitalisering og Borgerservice. Oplægget forelægges ØU i anden halvdel af graders borgervejledning Der nedsættes en arbejdsgruppe i Digitalisering og Borgerservice. Arbejdet igangsættes i 2. kvartal med input fra borgerrejse-kortlægningen. Projektledes af afsnitsleder Marianne Roed Jacobsen. International vinkel Der igangsættes et arbejde der skal klarlægge, hvorledes den internationale vinkel kan indgå på alle 3 servicekanaler. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentation fra bl.a. Erhvervsafdelingen, Byrådssekretariatet samt Digitalisering og Borgerservice Udarbejdelse af kodeks for god borgervejledning i Roskilde kommune Digitalisering og Borgerservice udarbejder oplæg til sekretariatschefgruppen og herefter til direktionen for godkendelse. Arbejdet igangsættes umiddelbart. Ressourcer Der bruges som udgangspunkt ikke yderligere ressourcer på analysen end de mandetimer, som hhv. styregruppen og arbejdsgrupperne bruger i processen. Der vil muligvis være behov for ekstern konsulentstøtte til etablering af call-center. Udgifterne hertil vil kunne holdes inden for eksisterende budgetter. Overordnet tidsplan Nærværende kommissorium forelægges ØU til godkendelse i februar Inden sommerferien orienteres ØU om status på de nævnte initiativer, og i anden halvdel af 2013 forelægges ØU et oplæg til den fremtidige organisering af kommunens fysisk-personlige borgerservice.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30 Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den 13.09.2016 kl. 12:30 Punkt nr: 1 Fremtidig borgerservicebetjening i Gladsaxe Kommune Beslutning Morten Just og Mark Korshøj Jensen orienterede om

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hvordan indfrier vi Projekt bedre borgerservice?

Hvordan indfrier vi Projekt bedre borgerservice? DIAS 1 Konsulentservice Hvordan indfrier vi Projekt bedre borgerservice? 14. Oktober 2009 Sisimiut DIAS 2 Konsulentservice Tre punkter: -> Hvor bevæger borgerservice sig hen generelt -> Hvad skal IT understøtte

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

- Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København

- Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNININGEN OG KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE - Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København Baggrund

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0.

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. 1. Resume Dette punkt er sat på Kulturudvalgets, fordi der i forbindelse med udvalgsmedlemmernes

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser Dagsordenpunkt Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser 2013-2015 Åbent - 2013/084911 SAGSRESUMÉ Selvom Odense Kommune har halveret forsendelsesomkostningerne fra 2011

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Notat vedr. Indførelse af tidsbestilling i Borgerservice

Notat vedr. Indførelse af tidsbestilling i Borgerservice Notat vedr. Indførelse af tidsbestilling i Borgerservice 1 Status Ved den nye organisering af borgerservice pr. 1. januar 2015 var forventningen dels forbedringer i servicen ved at udnytte de gode åbningstider

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

VIDENDELING BLANDT MEDARBEJDERNE

VIDENDELING BLANDT MEDARBEJDERNE Det gode møde med borgeren implementeringsplan med afsluttende status Indsatserne i er opdelt under følgende overskrifter: - Videndeling blandt medarbejderne - Kompetenceudvikling af medarbejderne på Rådhuset

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Orientering om Borgerservice et center for borgerrådgivning Dette notat redegør først kort om Borgerservice i tal og fakta. Derefter følger et afsnit om Borgerservice ændrede opgaveportefølje og hvordan

Læs mere

Kommunens kontakt med borgerne

Kommunens kontakt med borgerne Kommunens kontakt med borgerne Kanalstrategi for Gribskov Kommune 2016-2019 Personlig Papirbrev @ e-mail Telefon Digital Post Kommunen Selvbetjening Borgere Virksomheder Foreninger Push-medier Hjemmeside

Læs mere

Bilag 2. Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale. For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune

Bilag 2. Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale. For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune Bilag 2. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale For administration på økonomi- og personaleområdet i Københavns Kommune Vi når målet i fællesskab Det er en fælles ambition at sikre en god og effektiv administration

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011 Bornholms Regionskommune Kanal- og servicestrategi 2011-2015 1 Indhold 1. FORBEDRET KOMMUNIKATION MED BORGERNE... 3 2. PRIORITERING AF KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 3. STRATEGIEN ER EN DEL AF EN STØRRE SAMMENHÆNG...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

April 2008 TELEFONPOLITIK

April 2008 TELEFONPOLITIK April 2008 TELEFONPOLITIK Indhold: 1. Målsætning 2. Hvem er omfattet af telefonpolitikken 3. Hvad kan borgeren forvente - Tilgængelighed - God Service - Telefon- og ekspeditionstid - Telefonsvarer 4. Telefonkulturen

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE 2012-2015 1 INDHOLD Indhold...2 Hvad er en kanalstrategi?...3 Hvorfor skal Dragør Kommune have en kanalstrategi?...3 Vision...3 Principper...4 Mål...5 Tværgående

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Johnny Damkjær Grenzlikovski, Direktionskonsulent

Johnny Damkjær Grenzlikovski, Direktionskonsulent Direktionssekretariatet Notat Til: Styregruppen Sagsnr.: 2011/06925 Dato: 27-10-2011 Sag: Sagsbehandler: Kommissorium - Servicepolitik Johnny Damkjær Grenzlikovski, Direktionskonsulent 1. Baggrund Byrådet

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

KØBENHAVNS INDBYGGERSERVICE DIGITALISERING SOM DRIVKRAFT JAKOB SKOV // ANNIKA HOLMEGAARD PROJEKTLEDERE // BORGERSERVICE UDVIKLING KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS INDBYGGERSERVICE DIGITALISERING SOM DRIVKRAFT JAKOB SKOV // ANNIKA HOLMEGAARD PROJEKTLEDERE // BORGERSERVICE UDVIKLING KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS INDBYGGERSERVICE DIGITALISERING SOM DRIVKRAFT JAKOB SKOV // ANNIKA HOLMEGAARD PROJEKTLEDERE // BORGERSERVICE UDVIKLING KØBENHAVNS KOMMUNE 1 HVAD ER INDBYGGERSERVICE? BORGERREPRÆSENTATI ONEN

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Politiske mål med tilhørende resultatkrav til foreløbig godkendelse på ØKU juni-møde

Politiske mål med tilhørende resultatkrav til foreløbig godkendelse på ØKU juni-møde Notat Sagsnr.: 2012/0001874 Dato: 25. maj 2012 Titel: Politiske mål 2013-15 med tilhørende resultatkrav til foreløbig godkendelse på ØKU juni-møde Sagsbehandler: Nina Wodstrup Jensen Direktionskonsulent

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Notat. 19. januar 2012. Børn, skole og kultur. 1. Indledning.

Notat. 19. januar 2012. Børn, skole og kultur. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Børn, skole og kultur Dato: J.nr.: 19. januar 2012 Br.nr.: Udfærdiget af: Bo Skovgaard Vedrørende: Kanalstrategi for Børn, skole og kultur Notatet sendes/sendt til: Chefgruppen og Ulrik

Læs mere

Specialist i borgerkontakt. Fremtidens kompetencer

Specialist i borgerkontakt. Fremtidens kompetencer Specialist i borgerkontakt Fremtidens kompetencer 2 Titel: Specialist i borgerkontakt Fremtidens kompetencer Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup Kontakt: Chefkonsulent

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Servicemål for. borgerkontakt

Servicemål for. borgerkontakt Servicemål for borgerkontakt 2 Servicemål for borgerkontakt Det kan du forvente, når du henvender dig til Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune er en moderne servicevirksomhed. Det betyder, at vi

Læs mere