Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanalstrategi for Ballerup Kommune"

Transkript

1 BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: Dok. nr.: Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv servicekommunikation med borgere og virksomheder i Ballerup Kommune

2 Indhold Dette dokument indeholder oplæg til strategi for kanalisering af borger/virksomheders henvendelser som omhandler kommunes myndighedsopgaver og serviceopgaver. Kanalstrategien er gældende for Oplægget indeholder følgende hovedafsnit: Indledning Struktur og opbygning Hvad gør vi i dag Kanalstrategien Indledning Ballerup Kommune har som alle andre kommuner to kerneopgaver. Den ene er at levere gode og effektive serviceydelser til borgere/virksomheder, den anden er at fungere som demokratisk aktør og sikre at borgere, virksomheder og brugere engagerer sig i kommunens udvikling. Denne kanalstrategi fokuserer på den ene af disse to kerneopgaver og anbefaler hvordan Ballerup Kommune bedst og mest effektivt leverer serviceydelser til sine borgere, virksomheder og brugere. Den ligger således i forlængelse af e2012-målet om, at alle kommuner inden udgangen af 2012 har udviklet en kanalstrategi. og virksomheder fra dyre kanaler, som mail, telefon og personlig henvendelse til de mere billige og for mange borgerne mere moderne kanaler, hvor borgerne betjener sig selv på nettet. Når det drejer sig om kommunen som demokratisk aktør vil, andre overvejelser og andre anbefalinger gøre sig gældende i forhold til kanalstrategi. Dele heraf kan findes i Ballerup Kommunes kommunikationspolitik. Struktur og opbygning af kanalstrategien skal ses i tæt sammenhæng til Borgerservicestrategien. Kanalstrategien har et organisatorisk bredere virkningsfelt og skal ses som en udvidelse og præcisering af elementer fra Borgerservicestrategien. Kanalstrategien gælder således for hele Ballerup Kommune både centralt på Rådhuset og decentralt på den enkelte institution. Kanalstrategien understøtter mål og indsatser i Ballerup Kommunes Borgerservicestrategi og skal desuden sikre, at Ballerup Kommune lever op til Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi , Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi samt Fælleskommunal Borgerbetjeningsstrategi. Derfor skal vi i Ballerup Kommune have en klar lokal strategi en kanalstrategi for, hvordan vi vil flytte borgerne og virksomhederne til de mest effektive kanaler. De forskellige kanaler skal altid prioriteres for hver henvendelsestype og målgruppe. I prioriteringen af kanalerne skal der især tages højde for to parametre, nemlig om kanalen er egnet til at færdigbehandle borgerens eller virksomhedens henvendelse her og nu (dvs. straksafklaring) samt prisen for at benytte den pågældende kanal. Den første henvendelse til kommunen har stor betydning for, om borgeren eller virksomheden oplever at have fået en god service. Samtidig betyder straksafklaring, at man ikke efterfølgende henvender sig om det samme på en anden kanal. Prisen for ekspeditionen har naturligvis stor betydning for kommunens ressourceop- Side 2

3 timering. Borgeren eller virksomheden skal derfor, alt andet lige, altid guides til at benytte den egnede kanal, der har den laveste pris. Informationer til en større kreds af borgere bør så vidt muligt ske via kommunens hjemmeside eller en anden digital informationskanal. Kommunen bør altid overveje om den traditionelle papirbaserede kommunikation kan erstattes helt af digitale henvendelseskanaler. Brugen af ny teknologi i løsning af opgaverne, fx sms-løsninger, APPs og andre mobileløsningerne i forhold til informationsadgang og interaktion skal tænkes ind når der skal udarbejdes handleplaner. Kanalstrategien skal samtidig sikre fortsat god service, både til borgere, der digitalt kan betjene sig selv 24/7, og til de borgere, som skal have hjælp i forbindelse med ansøgning om en serviceydelse personlig betjening og medbetjening. Struktur og opbygning Strategien bygges op af nogle niveauer, som består af strategiske spor, strategiske satsninger, målsætninger og initiativer. De strategiske spor viser vejen for, hvordan kommunikationen med og til borgerne i Ballerup Kommune skal bevæge sig hen over de næste år. De strategiske spor er det mest overordnede niveau i strategien og er de retningsangivende spor. For at sikre, at det er muligt at følge op på, om strategien realiseres, udformes der målsætninger for hver strategisk satsning. Hvis målene på satsningerne opfyldes, kan det sandsynliggøres, at kommunen bevæger sig i den ønskede retning. Ydermere skal de strategiske satsninger understøttes af handleplaner, som fordeler specifikke opgaver og ansvar mellem de involverede parter. I strategien vil initiativer kun indgå som eksempler. De endelige handleplaner og dermed de endelige initiativer skal udarbejdes, når strategien er vedtaget af kommunalbestyrelsen. I handleplanerne skal desuden indarbejdes de målgruppespecifikke initiativer som kan gå på tværs af henvendelsestyperne. Ligeledes skal der i handleplaner tages hensyn til hvilke målgruppe informationen er rettet imod, fx skal initiativer rettet mod de unge borgere være det strategiske spor, digital service. Hvad gør vi i dag? Betjening af borgere og virksomheder er en af Ballerup Kommunes primære ydelser. Borgere og virksomheder har i dag mulighed for at henvende sig personligt, telefonisk, skriftligt via brev, fax og en lang række -adresser. På Ballerup Kommunes hjemmeside findes information om kommunens serviceydelser. Kommunernes Landsforening har foretaget en beregning af de gennemsnitlige omkostninger forbundet med vejledning, information og sagsbehandling, når borgeren henvender sig via de forskellige henvendelsesformer eller kanaler. Beregningen viser, at personligt fremmøde er den dyreste henvendelsesform, og at den automatiserede selvbetjening, hvor borgerens/virksomhedens ansøgning eller indberetning går direkte ind i fagssystemet er den billigste. De fleste omkostninger er forbundet med medarbejdernes tidsforbrug. Det betyder, at der et stort potentiale i at flytte flere henvendelser til digitale automatiske selvbetjeningsløsninger, som ikke kræver manuel betjening. Side 3

4 I borgerservicestrategien er der nævnt en lang række strategiske satsninger (s. 6-17), som har direkte indflydelse og sammenhæng til kanalstrategien. Kanalstrategi for Der foregår borgerservice i mange sammenhænge i kommunen på daginstitutioner, plejecentre, biblioteker mv. samt, når borgerne møder op ved en skranke (på Rådhuset og i Jobcentret), opsøger telefonisk betjening eller benytter sig af selvbetjening på kommunens hjemmeside. Kanalstrategien virker to veje. Dels fungerer kanalstrategien som guide for god borgerbetjening for de mange medarbejdere, der har den daglige kontakt med borgerne, og dels udgør kanalstrategien en afklaring i forhold til hvilken service, borgerne kan forvente, når de er i kontakt med kommunen. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har en klar ambition for hvordan borgerne skal opleve en effektiv digital service, og et af målene er, at 50 pct. af al kommunikation mellem borgerne og kommunen skal foregå digital i For at Ballerup Kommune kan opfylde ambitionerne i Den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi i 2015 skal der iværksættes initiativer, der sikre at vi når i mål. Der skal ske en omlægning af arbejdsprocesser/rutiner, og dette kan medføre at der på sigt lukkes for kanaler (skrankebetjening og papirpost) for de 80 pct. af vores borgere, der kan og skal digitalt betjene sig selv. Sådan et initiativ vil sikre, at der er ressourcer til at betjene de 20 pct. af borgerne, der kræver personlig vejledning jf. Borgerservicestrategien. Det skal være synligt for borgere og virksomheder at kommunikationen foregår via de digitale kanaler. De strategiske spor I kanalstrategien har vi valgt at opretholde de strategiske spor fra Borgerservicestrategien nemlig digital service personlig vejledning. I 2013 og frem arbejder Ballerup Kommune aktivt for at ændre og påvirke borgernes og virksomhedernes henvendelsesadfærd. Ballerup Kommune skal komme borgere og virksomheder i møde ved at skabe incitamenter for valget af de digitale kanaler, samt yde den nødvendige hjælp og vejledning i anvendelse af de digitale kanaler, når borgeren og virksomheden efterspørger Ballerup Kommunes serviceydelser. Ballerup Kommune følger den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategis plan for overgang til obligatorisk selvbetjening for borgere og virksomheder. Obligatorisk selvbetjening betyder, at ansøgninger og indberetninger kun kan foregå digitalt. Strategien skal ses i tæt sammenhæng med en lang række af andre strategiske satsninger og politikker, herunder Sprogpolitikken, Borgerservicestrategien i forhold til digitale ambassadører, Innovationsstrategien, Kommunikationsstrategien og IKTstrategien i forhold til bl.a. digital post. I det følgende beskrives de strategiske satsninger, der er udvalgt til at operationalisere de to strategiske spor. Den kanalstrategiske satsning er overordnet at ændre Side 4

5 borger og virksomheders henvendelsesadfærd. For at kunne operationalisere dette har vi valgt at opdele henvendelser i tre henvendelsestype ud fra kompleksitet og myndighedsansvar. De tre henvendelsestyper er: Information Interaktion Transaktion En forklaring af de tre henvendelsestyper kommer under formål for de strategiske satsninger. De tre henvendelsestyper er karakteriseret ved stigende kompleksitet fra information til transaktion. Ved at rubricere henvendelserne i forhold til de tre henvendelsestyper, kan der skabes fokus på at flytte bestemte henvendelsestyper til bestemte kanaler. Strategiske satsninger for henvendelsestype INFORMATION Formål Information vedrørende serviceydelser er envejs-kommunikation. Udover den almindelige information på hjemmesider, i Ballerup Bladet og i brochurer, kan der være tale om så simple svar på spørgsmål, at de kunne have været gjort tilgængelige på anden vis. Informationshenvendelser er f.eks. henvendelser om vejvisning eller vejledning. Konkrete målsætninger Den primære kanal for informationshenvendelser for borgere og virksomheder bør være kommunens hjemmeside fx Institutionens hjemmeside eller gennem trykte medie fx meddelelse på kommunesiden i Ballerup Bladet, men kan også være elektronisk nyhedsbrev fra daginstitutionen til børnenes forældre. 80 pct. af alle henvendelser skal ske via hjemmesiden (digital service) De sekundære kanaler bør være telefon, sms og trykte medier fx pjecer 20 pct. henvendelser vil ske via disse kanaler (personlig vejledning) Sikre at i et hvert initiativ indtænkes en digital løsning for de unge borgere fx SMS og de sociale medier Eksempler på mulige initiativer Følgende initiativer vil kunne understøtte ovenstående mål Gode muligheder for informationssøgning på kommunens hjemmeside og stor fokus på et letforståeligt sprog Placering af dynamisk indhold på hjemmesiden på og placering af information efter aktualitet Vurdering af om der kan findes elektroniske alternativer til fysiske medier som brochurer, plakater, reklamer etc. Vurdering af om myndighedsinformation og markedsføring af serviceydelser, i endnu højere grad kan flyttes fra fysiske til elektroniske medier Når det er Ballerup Kommune, der udsender information til den enkelte borger/virksomhed skal henvendelserne flyttes til digital post og sms, hvor det er muligt Side 5

6 Oprette mailservice, hvor borgerne kan få tilsendt målrettet information fra kommunen Bruge muligheder ved QRL koder til smartphone ved information på kommunesiden i Ballerup Bladet Strategiske satsninger for henvendelsestype INTERAKTION Formål Interaktion er tovejs-kommunikation, hvor borgeren f.eks. stiller spørgsmål og får et individuelt svar på baggrund af de informationer, borgeren afgiver, men hvor borgerens status ikke ændres. Der kan være tale om relativt komplicerede henvendelser, hvor der er behov for, at en medarbejder spørger ind til borgerens forhold, før svaret kan gives. Det kunne f.eks. være henvendelser om, hvordan man skal forholde sig i en konkret byggesag, eller en henvendelse vedr. pladsanvisning, sygedagpenge eller boliganvisning. Det er også under interaktionen, at samarbejdet mellem kommunens institutioner og borgerne hører hjemme. Interaktionerne mellem borger og kommune opstår ofte, fordi borgeren søger information om aktuel status for en igangværende sag fx status på en venteliste og hvornår, der kan ventes svar. Den form for interaktioner kan i stor udstrækning omlægges ved at sikre en bedre og mere fyldestgørende tilbagemelding til borgeren ved ansøgninger og lignende, og ved at placere al relevant personificeret information på Min Side. Borgeren kan via min side foretage elektroniske justeringer samt følge med i sagsforløbet. Konkrete målsætninger Den primære kanal for interaktionshenvendelser, hvor det er borgeren, som tager kontakt til kommunen er telefon eller Min Side De sekundære kanaler bør være digital post Når det er kommunen, der tager kontakten er den primære kanal digital post eller telefon Reduceret tilgængelighed til ikke-sikre postkasser for borgere og virksomheder Institutionerne bruger de digitale muligheder i kommunikation med borgerne Borgerne tilbydes kurser i at betjene computer på Ballerup Bibliotek, Kulturhusene og Tapeten i samarbejde med frivillige, der oplærer borgere i basale IT-færdigheder Bruge læringskoncept IT-Banko til at fremme indsatsen for digitale borger 2015 Borgere, der ikke kan bruge de digitale løsninger, tilbydes medbetjening i sagsbehandlingen Der skal satse på elektronisk kommunikation med pårørende til de ældre og udviklingshæmmede Eksempler på mulige initiativer Følgende initiativer vil kunne understøtte ovenstående mål Etablering af Min Side med al relevant personificeret information og med mulighed for at ændre status ved at benytte digitale selvbetjeningsløsninger og statuskig på sagen Der oprettes et pårørende-intra, hvor kommunikationen mellem pårørende og institutionen, kan foregå i et låst netværk Oprettelse af chatfunktion i fælleskommunalt regi. En forudsætning for dette er at funktionen er tilgængelig uden for åbningstid, da borgeren typisk vil Side 6

7 have behov for at benytte denne henvendelsesform i tilknytning til en digital selvbetjening, der finder sted uden for åbningstiden Gode kvitteringsskrivelser når borgeren bruger selvbetjeningsløsninger Etablering af beregningsværktøjer på hjemmesiden, der kan erstatte telefonisk og personlig henvendelse Strategiske satsninger for henvendelsestype TRANSAKTION Formål Transaktion er en henvendelse, hvor borgeren videregiver oplysninger til kommunen, der fører til en ændring i borgerens status. Det kan f.eks. være en ansøgning om byggetilladelse, en flytteanmeldelse, en ansøgning om økonomisk ydelse. Det er væsentligt at være opmærksom på, at ved transaktionshenvendelser er tryghed den mest centrale faktor for borgerne. Konkrete målsætninger Den primære kanal for transaktionshenvendelser skal være digitale selvbetjeningsløsninger eller medbetjening Den sekundære kanal skal være telefon eller personlig henvendelse. At 30 pct. af alle henvendelser fra borgerne til kommunen sker gennem digital service i 2012, stigende til 50 pct. i 2015 jf. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Eksempler på mulige initiativer Følgende initiativ vil kunne understøtte ovenstående mål Gode selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside via Tilbud om medbetjening i borgerbetjeningen, så de borgere der endnu ikke har forudsætning for at bruge digitale løsninger får bedre mulighed for dette fremover Opstille computer i dagsinstitutionerne, så forældrene, der ikke har adgang til computeren i hjemmet, kan bruge computerne og evt. få hjælp af personalet Udfasning af blanketter, der ikke har integration til back-end systemer og etablere løsninger, der kræver mindre manuelt arbejde for medarbejderne Udbygning af call-center i Kontaktcenter Ballerup for flere af kommunens områder De strategiske satsninger understøttes af en række konkrete handleplaner baseret på hvilke initiativer, der igangsættes. Side 7

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 indhold FORORD 3 Hvad skal sundhed.dk? 4 Borgerne som målgruppe 5 De sundhedsprofessionelle som målgruppe 6 Tilpasninger til brug af mobile ENHEDER 7 Tilgængelighed og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere