Strategi for borgerkommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for borgerkommunikation"

Transkript

1 Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger erstatter Vallensbæk Kommunes kanalstrategi Strategien omfatter de måder, der kommunikeres imellem kommunen, borgere, foreninger og virksomheder. Strategien skal medvirke til effektivisering og styrke den digitale kommunikation med og service overfor borgere og virksomheder. Særligt tre udfordringer er udgangspunkt for strategien: 1. Borgerne ønsker en ny form for service Borgernes opfattelse af kvalitet i servicen har ændret sig. I dag er der i endnu højere grad en forventning fra borgere og virksomheder om hurtig sagsbehandling, tilgængelig information og service døgnet rundt - og ikke mindst muligheden for at kunne betjene sig selv let digitalt. 2. Digitale offentlige strategier Øgede krav om brug af digitale løsninger, blandt andet i form af e2012-mål og ikke mindst e2015, medfører en massiv offentlig digitaliseringsindsats. e2015 er et fælles offentligt program bestående af mere end 90 projekter, der skal øge digitaliseringen i det offentlige. 3. Effektivisering af kommunen Kommunernes økonomi er under pres. KL og Regeringen er enige om, at en del af de nødvendige besparelser skal og kan hentes hjem ved digitalisering. Derfor indgår digitalisering nu som et selvstændigt område i forhandlingerne om kommunernes budgetter. Indhentes besparelserne ikke via en digital indsats, vil andre områder i kommunen blive ramt. 1

2 Definition og afgrænsning Strategien indeholder en vision for borgerkommunikation og målsætninger for, hvad der skal opnås - samt hvordan. Strategien beskriver, hvilke henvendelseskanaler kommunen skal bruge i kommunikationen med borgere virksomheder og andre myndigheder. Med ordet henvendelseskanal mener vi den måde, hvorpå kommunen og borger eller virksomhed kan nå hinanden gennem fx personligt fremmøde, fax, telefon, brev, mails eller digitale kanaler, som omfatter digital selvbetjening, sociale medier, digital informationssøgning, chat, sms og digital post. Strategiens fokus er altså ikke på selve den henvendelse eller handling, kommunikationen skal bruges til, men på hvilken kanal, der er mest hensigtsmæssig og effektiv. Det vil også sige fokus på, hvordan arbejdsgangene efter modtagelse eller afsendelse af en henvendelse optimeres. Strategien omfatter hele den kommunale organisation og viser, hvordan der fremover skal prioriteres og hvordan de forskellige henvendelseskanaler til den eksterne kommunikation anvendes. Fokus for handlingsplanenernes første fase er det administrative niveau, mens der i anden fase rettes fokus mod kommunes institutioner. Strategien skal sikre, at kommunen går i én og samme retning, når det gælder valg af og serviceniveau for henvendelseskanalerne. Strategien skal også sikre, at man forholder sig til, om det er nødvendigt at ændre service og/eller serviceniveauet i de henvendelseskanaler, hvor man ønsker at mindske antallet af henvendelser ved at flytte henvendelserne over til en mere effektiv kanal - eller man skal gøre en service så attraktiv i en udvalgt kanal, at antallet automatisk vil falde i de andre, sekundære kanaler. Relevante spørgsmål i strategien: Hvilke kanaler skal anvendes i mødet mellem borgerne og kommunen? Hvordan skal samspillet være mellem henvendelseskanalerne? Hvordan skal betjeningen/serviceniveauet være på de enkelte kanaler? Hvordan tages der bedst hensyn til forskellene i borgernes ressourcer og it-kompetencer? Hvordan får vi borgerne til at anvende de kanaler, som kommunen vurderer som mest hensigtsmæssig og effektiv? Eksterne og interne sammenhænge Strategien forholder sig særligt til de fællesoffentlige ambitioner på det digitale område, der håndteres i e2015-programmet, som er et styringsprogram for Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og Den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Vallensbæk Kommune skal sikre den lokale implementering af e2015, og Strategi for Borgerkommunikation er kommunens svar på fokus, implementering og opfølgning på e2015. Selvom dele af e2015 ikke er direkte relevante for kanalstrategien, vil alle e-2015-projekter blive løftet via strategien. Et mål for strategien er således at opfylde alle relevante målsætninger fra e2015-programmet. 2

3 Konkret handler det fx om den kommende Lov om obligatoriske service, som i første omgang implementeres på områder som pas, flytning, opskrivning til skole, daginstitutioner, SFO samt bestilling af sundhedskort - men også om krav til borgernes kendskab og evne til at kunne bruge digitale selvbetjeningsløsninger. Strategi for Borgerkommunikation er ydermere et led i Direktionens strategiplan , hvor et af målepunkterne netop er digitalisering. Dette fokus skal blandt andet realiseres ved at Vallensbæk Kommune arbejder med udbuddet af kurser til borgerne indenfor NemID og selvbetjeningsprogrammer, men også gennem sikring af de borgere, der ikke har itfærdigheder og/eller adgangsmulighed til digitale løsninger. Alle elementer vil blive varetaget i strategien. Vision Visionen for Strategi for Borgerkommunikation er præget af ønsket om at ville yde borgeren en god service samt behovet for effektivisering. Vallensbæk Kommune ønsker en proaktiv, sammenhængende og oplevet personlig betjening af høj kvalitet. Det kræver, at kommunen udnytter resurserne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi skal derfor kommunikere med borgere og virksomheder via den henvendelseskanal som sikrer en høj kvalitet og god service for borgeren og samtidig sikre en billig drift. Vision I Vallensbæk Kommune vil vi på den mest effektive måde opfylde borgerens behov for et kvalificeret svar. Kanalpriser For at opfylde visionen skal henvendelser fra borgere og virksomheder flyttes til den bedste og billigste kanal i den givne situation. En række undersøgelser viser, at de billigste kanaler er de digitale. Dernæst kommer telefonservice. Som det kan ses i tabellen nedenfor, koster en brevhenvendelse (både i papirform og som mail) mere end dobbelt så meget som en henvendelse via en integreret selvbetjeningsløsning: 3

4 Omkostning Information Omkostning Transaktion Kanal 1 Selvbetjening niveau 0 (flad blanket) 91 kr. Selvbetjening niveau 1 (feltvalidering) 41kr. Selvbetjening niveau 2 (aflevere data til ESDH) 31kr. Selvbetjening niveau 3 (aflevere dato til fagsystem) 21kr. Telefon 37 kr. 61kr. 45 kr. 84 kr. Papirpost 40 kr. 93 kr. Personlig henvendelse 70 kr. 97 kr. Hjemmeside 5 kr. 2 Det foretrukne kanalvalg vil fremover for transaktionshenvendelser være de digitale selvbetjeningskanaler, mens det for informationshenvendelser vil være hjemmesiden. For begge henvendelsestyper er telefonen, det sekundære kanalvalg, under forudsætning af at det i den givne situation faktisk er hensigtsmæssigt; det vil sige både billigere og en god service for borgeren. For at flytte henvendelserne vurderes det at være nødvendigt at optimere især de digitale kanaler og telefonkanalen, så de er så attraktive og effektive som mulige for både borgere, virksomheder og kommune. Denne flytning af henvendelser skal ske ved at gøre de digitale kanaler og telefonerne kendte, attraktive, effektive, fokuserede og understøttede. Serviceniveauet i de andre kanaler, såsom lukninger af kanaler og adgangen til mailforespørgsler, skal der tages stilling til løbende i de enkelte indsatsområder. 1 Kilde: Konsulenthuset Boston Consulting Group har i samarbejde med KL, kommunerne og Digitaliseringsstyrelsen i 2012 udarbejdet kanalpriser for henvendelser i kommunen. 2 Tallet er indhentet fra Gribskov Kommune og er derfor ikke som de andre tal repræsentative. Generelt er hjemmeside besøg gratis for kommunen, så snart teknikken og informationen er etableret. 4

5 Fokusområder: Flytte størstedelen af borgerhenvendelser til digitale og telefoniske kanaler Gøre de digitale kanaler og telefonkanalen kendte, attraktive, fokuseret, understøttet og effektive over for borgeren og medarbejderen Som minimum sikrer opfyldelse af mål for e2015, herunder sikre, at borgernes itkompetence understøttes og udvikles og alle får den nødvendige hjælp. Mål for henvendelsesmønstret I tabellen fremgår de overordnede målsætninger for, hvor meget og hvordan henvendelsesmønstret skal ændres frem til og med Tal fra 2012 er hentet fra 35 administrative sagsområder målt på Rådhuset. Tallene repræsenterer ikke Biblioteket eller decentrale enheder såsom skoler, daginstitutioner mv. Vallensbæk ligger generelt over landsgennemsnittet i forhold til brug af de mest rationelle kanaler. De 35 områder er kommunens mest digitalt modne, når det gælder sagsbehandling. Kanal 2012 Alle indgående henv. Digital selvbetjening 2012 Alle udgående henv % E2015 mål: Mindst 80 pct. af alle transaktioner (ansøgninger, anmeldelser og indberetninger mv.) fra borgerne sendes og modtages digitalt. På de 35 områder er tallet i % for Vallensbæk Kommune. Telefon 18 % 6 % Antallet af telefonhenvendelser skal stige, fordi personlige henvendelser skal flyttes til telefonkanalen. Samtidig skal antallet af telefonhenvendelser falde fordi telefoniske henvendelser skal flyttes over på digital selvbetjening. 3 % 3 % Korrespondancen med borgeren og virksomheder overgår til at foregå med strukturerede mails via Digital Postkasse, hvis det er hensigtsmæssigt. Papirpost 3 % 24 % Der kan kun sendes fysiske breve fra kommunen i aftalte situationer. Digitalpost 67 % Alle breve med aftalte undtagelser sendes til Digital Postkasse eller til fjernprint. E2015 mål Mindst 80% af kommunens breve sendes og modtages digitalt (Eboks og Digital Post). Personlig henvendelse 17 % På alle de henvendelsesområder, hvor det er hensigtsmæssigt (kvalitets og prismæssigt) skal der opnås en halvering af det personlige fremmøde. (Det er ikke et mål, at få antallet af personlige henvendelser om hjælp til selvhjælp til eller til hjælp til folk, der ikke kan bruge selvbetjeningsløsninger til at falde) Hjemmeside 31 % Målsætningen er, at henvendelser om generel information skal flyttes til hjemmesiden. 5

6 I 2012 sker 82 % af disse henvendelser via hjemmesiden. Tallet skal stige til 90 % på de 35 områder. Særlige forudsætninger Sammenlægning af Bibliotek og Borgerservice i Fremtidens Borgerhus indgår som en af strategiens forudsætninger. Borgerhuset medfører, at dele af strategien kan løftes i en større organisation, men omvendt er borgerhuset også en særlig udfordring, idet selve stedet i sig selv er en åbning af en henvendelseskanal, der som udgangspunkt ønsker flere besøgende på de kulturelle, lærings- og biblioteksområdet. Dermed kan borgerhuset umiddelbart synes i modstrid med Strategi for Borgerkommunikation, som har som et af sine mål at minimere fremmødet på borgerserviceydelser. Hertil kommer, at de fysiske åbningstider i borgerhuset sandsynligvis vil blive længere end de nuværende for Borgerservice. I starten af 2013 fremlægges der derfor et forslag til nye og eventuelt differentierede åbningstider for Fremtidens Borgerhus og Rådhuset. Principper og guidelines Indsatsen skal bygge på en række principper, der først og fremmest forholder sig til, hvordan borgeren kommer til at opleve ændringen, men også berører nødvendigheden af, at medarbejderne oplever en ændring: 1) Borgerne skal altid opleve en god, effektiv og kvalificeret borgerbetjening uanset kanal - men den digitale kanal skal i videst muligt omfang være den primære kanal og give borgeren den bedste og mest attraktive service. 2) Borgerne vil opleve, at der kan være differentieret service og åbningstider i forhold til, hvilken kanal de benytter sig af. De kan også opleve, at kanaler lukker, men at der altid stilles alternative kanaler til rådighed. Mailkorrespondance med kommunen vil for eksempel i høj grad overgå fra at foregå via borgerens private mailboks til at foregå via borgerens Digitale Postkasse. 3) Borgerne vil opleve at breve fra kommunen kommer i deres Digitale Postkasse og ikke længere ind via deres fysiske postkasse. De vil få en påmindelse på mail om, at de har modtaget et brev, hvis de ønsker det. 4) Borgerne vil opleve, at de får hjælp til selvhjælp i alle kanaler. 5) Borgeren, der har svært ved at benytte de digitale kanaler skal altid hjælpes. 6) Borgerne vil blive motiveret til at modtage og få tilbudt viden om, vejledning eller undervisning i digital selvbetjening. 7) Borgeren, der har en aftale med kommunen, vil altid modtage en påmindelse herom på sms, hvis det er hensigtsmæssigt. 6

7 8) Borgerne vil opleve, at der kommer flere, bedre og obligatoriske selvbetjeningsløsninger, der er udviklet i fælleskommunalt regi. 9) Borgeren vil opleve, at der vil blive mulighed for at tilgå kommunen via mobile services. 10) Medarbejderne vil opleve, at borgerens brug af digitale kanaler giver en effektiv og lettere sagsbehandling og administration. 11) Medarbejderne vil opleve, at deres viden og kompetencer inden for digital services øges. Strategi for kanalanvendelse I nedenstående fremgår de overordnede retningslinjerne for kanalvalg i Vallensbæk Kommune. Henvendelseskanal SMS Nem SMS Retningslinjer Skal altid bruges ved aftaler med kommunen. Alle områder skal afdække deres muligheder og implementere SMSløsning, hvis det er hensigtsmæssigt. Der skal benyttes løsninger, som allerede er indkøbt i kommunen, eller Nem SMS. Løsningen skal godkendes af kommunens digitaliseringsansvarlige. Mobile services Sociale medier (Facebook, Twitter, blogs med mere) Vallensbæk Kommune skal tilbyde borgeren flere mobile services, fordi det er en af de hurtigst voksne digitale kanaler, som giver borgeren let og hurtig tilgængelig information. Udviklingen skal ske i sammenhæng med e2015 mål herfor og nye initiativer skal fremlægges gruppen for Strategi for Borgerkommunikation, der skal sikre sammenhæng på tværs i kommunen. Vallensbæk Kommune vil gerne åbne endnu mere op for brugen af sociale medier og ønsker derfor også, at man i forhold til kommunikation med borgeren overvejer det som en mulighed. Dog skal der udvikles en strategi på området, der blandt andet forholder sig til: Hvordan skal kommunen i fremtiden udnytte de sociale medier til kommunikation og dialog med borgere og brugere? (til serviceinformation med brugerne og/eller demokratisk borgerdialog) Hvad kræver det af tidsmæssige ressourcer og økonomi i forhold til gevinsten? Ny brug af sociale medier skal kvalificeres og fremlægges for kommunens digitaliseringsansvarlige før implementering. Digital Post Chat Alle virksomheder får en Digital Postkasse i november 2013 og borgere får en digital postkasse fra 1. nov Kommunen skal sikre, at flest mulige borgere ønsker at modtage post fra kommunen i den digitale postkasse for at opnå rationaliseringer. Samtidig skal kommunen sikre sig, at postforsendelser kan og sker fra relevante systemer. Som et led i supporten til de digitale kanaler, både funktionelt og indholdsmæssigt, ønskes det at tilbyde borgeren en chatfunktion som support til det funktionelle og indholdsmæssige i tråd med e2015-mål herfor, hvis det er hensigtsmæssigt. Indførelse af en chatfunktion skal fremlægges for kommunens digitaliseringsansvarlige. 7

8 Hjemmeside Selvbetjeningsportal en Borger.dk Min side Telefon Mail Brev Personlig henvendelse Hjemmesiden er i øjeblikket krumtappen i den digitale borgerkommunikation og kommunens tilbud om online-service døgnet rundt. Den skal derfor være så optimal og brugervenlig som mulig, så information bliver let at finde og forståelig. Der udarbejdes en webstrategi, som skal bruges i forbindelse med information og opdatering på hjemmesiden (herunder også de øvrige hjemmesider i kommunen), som alle kommunens lokale hjemmesideansvarlige skal følge. Portalen skal sikre borgeren overblik og de bedst mulige løsninger. Ansvaret for portalen er placeret i Fremtidens Borgerhus. Alle områder skal sikre sig, at deres selvbetjeningsløsninger er en del af portalen. Portalen vil blive kvalitetssikret som led i Strategi for Borgerkommunikation. Borger.dk er, uanset hvorfra borgeren tilgår Vallensbæk Kommune digitalt, indgangen til kommunens digitale selvbetjening og tekster herfra vil blive brugt på kommunens egen hjemmeside i videst muligt omfang. Denne sammenhæng vil blive optimeret og kvalitetssikret som en del af Strategi for Borgerkommunikation. Min side skal understøttes i videst muligt omfang. Derfor skal alle områder som led i Strategi for Borgerkommunikation afsøge, om de har relevante data, der skal lægges på Min side. Telefonen skal fortsat understøttes godt i kommunen, den skal være den næstmest benyttede kanal i kommunen efter de digitale selvbetjeningsløsninger. Mailkorrespondance skal generelt minimeres. Derfor skal alle overveje, om de har henvendelser, som kan flyttes herfra over til digitale kanaler eller telefonen. Herudover vil det som led i Strategien afsøges, om der er grundlag for at effektivisere sagsbehandlingen af mails ved brug af et input-managementsystem. Antallet af breve skal minimeres, og det skal som med mails undersøges, hvordan dette kan ske. De personlige henvendelser om information, vejledning og sagsbehandling skal minimeres. Alle områder skal overveje, hvilke løsninger og relevante kanaler, der kan åbnes op for som alternativ og i hvilken kvalitet. Servicen i den personlige kanal skal drejes fra at være rådgivende og udførende til at være guidende og give borgeren viden og kompetencer til at selv at løfte opgaven via digitale henvendelseskanaler. Seks indsatsområder og handlinger I nedenstående fremgår de seks indsatsområder, der er udpeget til at skulle løfte målsætningen. Hvert indsatsområde er opdelt i en række handlinger, som skal udføres i løbet af strategiperioden. Indsatsområde nr. 1: Selvbetjeningsløsninger der virker og er intuitive Selvbetjeningsløsningerne skal optimeres, være nemt tilgængelige og skal markedsføres, så de bliver borgernes foretrukne henvendelseskanal. Det betyder kort fortalt, at vi skal markedsføre de velfungerende løsninger og afslutte og erstatte de løsninger, der ikke fungerer optimalt. Selvbetjeningsløsningerne skal understøttes af hensigtsmæssige arbejdsgange, it-systemer og support til brugerne (både internt og eksternt). Det skal være nemt og intuitivt at finde og bruge selvbetjeningsløsningerne på hjemmesiden. Efterfølgende skal de øvrige henvendelseskanaler til de opgavetyper, der kan løses ved hjælp af selvbetjeningsløsninger, nedprioriteres. 8

9 Hvordan gør vi det? Eftersyn og kvalitetsmåling af alle kommunens selvbetjeningsløsninger samt plan for mulige tilpasninger og udviklinger frem til Lokalt ejerskab og forankring og implementering af e2015 projekter Implementeringsguide til nye løsninger, der sikrer håndtering af markedsføring, organisatorisk implementering, uddannelse med mere. Nyt servicekoncept, der støtter op om strategien og tager stilling til serviceniveau overordnet og på hvert enkelt område, herunder retningslinjer for hvordan og hvornår der kan kræves brug af digital selvbetjening. Markedsføringsplan, der sikrer viden om og kendskab til løsningerne. Lettilgængelig support af de digitale kanaler, fx hotline, chat og/eller vejledninger. Uddannelse af medarbejdere til digitale ambassadører og implementering af servicekoncept. Sikre it-kompetente borgere gennem blandt andet undervisning og vejledning i brug af selvbetjening og it. Indsatsområde nr. 2: Brug af den mest hensigtsmæssige kanal Vi skal kontinuerligt sikre, at der til den enkelte opgave bruges den mest hensigtsmæssige kanal. Der skal skabes øget fokus på at skabe en kontinuerlig bevidsthed om vigtigheden og mulighederne for at bruge de mest hensigtsmæssige kanaler på de forskellige arbejdsområder. Bevidstheden skal omsættes i kontinuerlige relevante kanal-forandringer. Sådan gør vi det Udvikling af lokale handleplaner, der støtter op om strategien Løbende halvårlig afdækning og opfølgning på henvendelsesmønstre (indgående og udgående henvendelser) og eventuelt nødvendige handlingskorrektioner. Indsatsområde nr. 3: Digital informationssøgning Det skal være let at finde relevant information af høj kvalitet på kommunens hjemmeside Når en henvendelse til kommunen ikke kræver sagsbehandling, er informationssøgning på nettet den billigste og mest hensigtsmæssige kanal, og borgerne får løst deres problem uden at skulle kontakte kommunen. 9

10 Hjemmesiden er i øjeblikket krumtappen i den digitale borgerkommunikation og kommunens tilbud om online-service døgnet rundt. Den skal derfor være så optimal og brugervenlig som mulig: Indholdet skal være struktureret intuitivt, så brugerne let kan finde den information, de søger. Teksterne skal være korte, præcise og let læselige. Det skal være muligt at logge på Min side fra borger.dk direkte fra så man fx kan se status på sagsbehandling og andre relevante personlige informationer. Hjemmesiden skal følge den obligatoriske åbne standard for tilgængelige hjemmesider, og der skal med jævne mellemrum justeres på design mv. så brugerne oplever en tidssvarende hjemmeside. Kommunen har en række hjemmesider (subsites), der ikke er del af For dem gælder de samme hensyn til brugervenlighed, aktualitet og teknik. Sådan gør vi det Afdækning og beslutning om systembehov Informations-arkitektur, der understøtter selvbetjening og forståelse af brugerens adfærd uanset brug af nyt eller eksisterende CMS-system. Afklaring om Min side; hvilke data fra fagsystemerne skal gøres tilgængelig for borgeren. Evt. brug af mobilapplikation til visning af Min side Ny og effektiv web-strategi og web-organisering Strategi for brug af sociale medier Indsatsområde nr. 4: Telefoniske henvendelser som den næstmest benyttede kanal De henvendelser, der ikke kan løses via digitale kanaler, skal primært løses via telefonservice. Telefonservicen skal være så attraktiv, at den bliver foretrukket frem for den personlige henvendelse og breve. Borgerens problem skal løses med det samme uden at borgeren skal stilles videre rundt i systemet. Det vil sige, at fokus skal flyttes fra at besvare opkald til at løse borgerens problem i første instans. Sådan gør vi det Afklaring og beslutning om call-center, hotline, understøttende informationssystemer og/eller nyt telefonsystem. Herunder også stillingtagen til de nødvendige organisatoriske ændringer. Udvikling og implementering af lokale handlingsplaner 10

11 Indsatsområde nr. 5: Ind- og udgående post i papirform Mængden af traditionel ind- og udgående post (i papirform og som mail) skal reduceres og så vidt muligt sendes via Digital Post. Henvendelser via almindelig papirpost og mail, der lige så godt kan løses via de digitale kanaler eller telefon, skal flyttes dertil. De resterende breve (papir og mail) skal sendes via Digital Post. Der er dog enkelte typer af post, der i øjeblikket skal sendes som almindelig papirpost, såsom kontrakter mv. Sådan gør vi det: Implementering af og uddannelse i brug af kommunens eksisterende outputmanagementsystem i forhold til alle relevante forsendelser (Doc2Mail). Markedsføring af Digital Post overfor borgerne. Indsatsområde nr. 6: Personligt fremmøde Mindre og mere effektivt personligt fremmøde til borger- og sagsbehandling. Personligt fremmøde er langt den dyreste form for henvendelse, og derfor skal antallet af henvendelser på denne kanal mindskes. Der er dog undtagelser: Der er borgere, der er udfordret it-mæssigt (ca. 20 %), og som ikke med rimelighed kan flyttes over på digitale kanaler eller telefon. Derudover er der henvendelser, hvor kommunen ønsker personlige henvendelser. Medarbejderne skal i disse situationer guide borgeren ift. selvbetjening og give en all-round service, så borgeren får løst sit problem med det samme i første instans. Servicekonceptet og lokale udviklingsplaner skal tage stilling til tre typer borgere: dem der kan, dem der kan lære det og dem der ikke kan forventes at lære det. Sådan gør vi det Analyse og implementering af nye og differentierede åbningstider for rådhuset og det ny borgerhus. Servicekoncept skal sikre, at borgerne ved det personlige fremmøde får kendskab og viden og kompetencer til selvbetjening via digitale kanaler. Udrykningsteam til borgere, der har brug for hjælp til digital selvbetjening. Handlings- og tidsplan Den udarbejdes en handlings- og tidsplan. Hver handling beskrives ved igangsættelse i forhold til mål, midler og gevinster og vil blive evalueret ved evaluereringsmøder. Handlingerne vil forholde sig til relevante målsætninger og projekter i e2015 programmet og Strategi for Borgerkommunikation. 11

12 Evaluering og det videre arbejde Det er direktionens ansvar, at Strategi for borgerkommunikation bliver gennemført, evalueret og markedsført, herunder at afsætte de nødvendige resurser. Der er flere opgaver i forhold til den borgerrettede service, myndighedsarbejde og administrationen på funktioner tilknyttet rådhuset end i den øvrige organisation. Derfor skal strategien evalueres og markedsføres løbende på rådhuset. Strategiens mål og succeskriterier skal indgå i virksomhedsplaner og resultatlønskontrakter. Strategi for Borgerkommunikation skal evalueres første gang i starten af

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Kommunernes henvendelser

Kommunernes henvendelser 2011 Kommunernes henvendelser Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening, KL 1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentation af henvendelserne vigtig?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Reviderede kanalpriser. November 2012

Reviderede kanalpriser. November 2012 Reviderede kanalpriser November 2012 Kanalpriser Der er udarbejdet nye kanalpriser med forskellige kanalpriser for hhv. informations- og transaktionshenvendelser samt baseret på opgavegrupperinger Kanalpriserne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation)

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation) Vedrørende: Projektbeskrivelse - Optimering af samspillet mellem borger.dk og randers.dk Sagsnavn: Optimering af borger.dk herunder artikelimport og lokalt indhold Sagsnummer: 00.13.06-P20-1-13 Skrevet

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune

Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune Digitalisering og Borgerservice Sagsnr. Brevid. Ref. OLEBE Dir. tlf. 46 31 32 10 olebe@roskilde.dk Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune 28. januar

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar 2007. I Randers

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 Formål med oplægget 1. At diskutere behovet for kommunal webtilstedeværelse i 2013 Hvorfor har

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Side 1 Side 2 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Pulje til IT-initiativer - oplæg til Økonomiudvalget den 22. juni 2011

Pulje til IT-initiativer - oplæg til Økonomiudvalget den 22. juni 2011 Side1/5 Kommunaldirektøren Digitalisering og Borgerservice Sagsnr. 199621 Brevid. 1277491 Ref. OLEB/ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Pulje til IT-initiativer - oplæg til Økonomiudvalget

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere