Indledende analyse af omkostninger ved skolestrukturen i Randers Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende analyse af omkostninger ved skolestrukturen i Randers Kommune"

Transkript

1 Indledende analyse af omkostninger ved skolestrukturen i Randers Kommune Februar 2014 [Rapporten er i udkastform og afventer en endelig kvalitetssikring af den af EY anvendte beregningsmodel. Endvidere udestår Randers Kommunes accept af de anvendte forudsætninger, samt kommunens validering af de anvendte bygnings- og personaleomkostninger fordelt per skole.]

2 Indholdsfortegnelse 1. Analyseresume Analysens scenarier og opbygning Analyse af omkostningerne ved scenarie 1: Fastholdelse og genoprettelse af den nuværende skolestruktur Bygnings- og genoprettelsesomkostninger Personaleomkostninger Økonomisk vurdering af udgiftsniveauet ved scenarie Analyse af omkostningerne ved scenarie 2: Lukning af 11 skoler, genoprettelse af de resterende og opførelse af to nye OPS-skoler Bygnings- og genoprettelsesomkostninger Personaleomkostninger Økonomisk vurdering af udgiftsniveauet ved scenarie Vurdering af udgiftsniveauet i de to scenarier Følsomhedsanalyse Bilag A Bilag B Bilag C Bilag D EY FORTROLIG

3 1. Analyseresume Randers Kommune har anmodet EY om assistance til en indledende vurdering af udgifterne ved at opretholde den nuværende skolestruktur og et sammenlignende eksempel ved en ændret skolestruktur. Skolestrukturen udgøres i dag af mange, relativt små skoler med en meget svingende udnyttelsesgrad. Der er tillige et stort behov for renoveringer med henblik på at bringe bygningerne op på et hensigtsmæssigt pædagogisk, teknisk og vedligeholdsmæssigt niveau. Randers Kommune har bedt EY om at udarbejde en foreløbig beregning af de fremadrettede omkostninger ved den nuværende skolestruktur og ved en ny skolestruktur. I scenariet for en ny skolestruktur antages en række skoler nedlagt, bl.a. mindre og omkostningstunge skoler, hvor de nødvendige udgifter for at genoprette bygningerne indledningsvist er vurderet højest. Randers Kommune har opstillet eksemplet på den ændrede skolestrukturstruktur, som ligger til grund for denne rapport. Her forudsættes to nye skoler opført baseret på funktionskrav og organiseret i et Offentligt Privat Samarbejde (OPS), således at omkostningerne ved bygningernes etablering, drift og vedligehold kan vurderes gennem hele analyseperioden. I OPS-modellen ejes og finansieres bygningerne af kommunen, mens et privat konsortium bærer risici ved opførelse, drift og vedligehold gennem en periode på fx 25 år. Analysen rummer to delberegninger, der opgør hhv. de bygningsmæssige og de personalemæssige omkostninger. Der er foretaget beregninger af hver enkelt skole på baggrund af tal og data fra Randers Kommune. I analysernes konklusioner præsenteres de samlede resultater for kommunen. Analysen konkluderer, at Randers Kommune ved en ændret skolestruktur kan opnå en reduktion i de årlige udgifter til drift, vedligehold og personale på cirka 64 mio. kr. årligt, hvoraf 40 mio. kr. vedrører en reduktion af personaleomkostningerne. Dette forudsætter, at de bygninger, der forudsættes anvendt fremadrettet renoveres, og at der opføres to nye skoler. Denne investering forventes at udgøre mio. kr. Opgøres den samlede effekt ud fra en nutidsværdibetragtning indikerer beregningen et samlet besparelsespotentiale på ca. 1,4 mia. kr. over de kommende 25 år sammenlignet med en opretholdelse af den eksisterende skolestruktur. Analysen antager, for enkelthedens skyld, at den nye skolestruktur kan implementeres i Beregningen inddrager således ikke en opførelses-, renoverings- eller overgangsperiode med genhusning af elever. Det vurderes ikke nødvendigvis realistisk, at nye skoler kan ibrugtages 2015, men antagelsen er inddraget i disse overordnede beregninger. En detaljeret logistikplan bør derfor udarbejdes, og omkostninger hertil bør inddrages i beregningen. Desuden inddrager analysen ej heller en meromkostningen til driften af de eksisterende skoler, som følge af et øget antal elever. Disse forhold medvirker til et mindsket besparelsespotentiale. I lighed hermed er specialskoler ikke inddraget i analysen. Det er derfor vores anbefaling, at man foretager en mere detaljeret analyse heraf for at estimere besparelsespotentialet med inddragelses af ovennævnte forhold. Beregningerne bygger på overordnede og foreløbige antagelser, som er drøftet og afstemt med Randers Kommune. Den indledende karakter indebærer, at analysens resultater udelukkende bør tolkes som indikative og beskrivende for de beskrevne scenarier. Analysen skal derfor suppleres med en detaljeret analyse af omkostningerne ved de enkelte skoler, herunder en dekomponering og grundigere analyse af personaleudgifterne, forud for konkrete beslutninger om ændringer af skolestrukturen. Den indledende analyse giver med andre ord en indikation af potentialet, og dermed om iværksættelsen af en uddybende grundigere analyse kan forventes at være meningsfuld. 2 EY FORTROLIG

4 2. Analysens scenarier og opbygning Som led i vurderingen af de fremtidige bygnings- og personaleomkostninger ved skolestrukturen i Randers Kommune har EY beregnet omkostninger ved to scenarier: Scenarie 1: Fastholdelse og genopretning af den nuværende skolestruktur Analyse af de fremadrettede omkostninger ved den nuværende skolestruktur i Randers kommune, hvor alle skoler genoprettes i forhold til deres nuværende vedligeholdelsesefterslæb. Scenarie 2: Lukning af 11 skoler, genopretning af de resterende og to nye skoler Analyse af de fremadrettede omkostninger ved en ændret skolestruktur i Randers Kommune, hvor Randers Kommune lukker en række skoler, genopretter de resterende og opfører to nye skoler. Afsnit 3 belyser omkostningerne i scenarie 1, med hensyn til: Bygnings- og genoprettelsesomkostninger (drift, rengøring, forsyning mv.) Personaleomkostninger Afsnit 4 belyser omkostningerne i scenarie 2, med hensyn til: Scenariebeskrivelse Bygnings- og genoprettelsesomkostninger (drift, rengøring, forsyning mv.) Anlæg af to nye skoler Personaleomkostninger I afsnit 5 sammenlignes de vurderede omkostninger i de to scenarier. I afsnit 6 foretages en følsomhedsanalyse af hovedkonklusionerne i forhold til de væsentligste antagelser, således at konklusionernes robusthed kan vurderes. 3 EY FORTROLIG

5 3. Analyse af omkostningerne ved scenarie 1: Fastholdelse og genoprettelse af den nuværende skolestruktur I scenarie 1 opretholdes de nuværende skoler. Der ændres ikke på elevallokeringen eller på størrelsen af de enkelte skoler. Det er antaget, at alle skoler gennemgår en renovering, der bringer dem op på et hensigtsmæssigt pædagogisk og teknisk funktionsniveau. Der er foretaget en analyse af de budgetmæssige effekter for Randers Kommune ved at lukke en række specifikke skoler og åbne to ny skoler. Ved beregningerne er der ikke medtaget indtægter eventuelle salg af udfasede skolebygninger. Begge scenarier bygger på 25-årige fremskrivninger af de bygningsmæssige omkostninger fra 2015 med udgangspunkt i inflationskorrigerede regnskabstal fra Nøgleforudsætninger for scenarie 1: Nuværende 24 skoler fastholdes uændret. Personaleudgifterne er uberørt og fremskrives med inflationen. Driftsøkonomien fremskrives i 25 år med inflationen med udgangspunkt i regnskabstal for Bygningerne genoprettes i forhold til pædagogisk og teknisk funktionstilstand. Der allokeres yderligere 20% i bygningsomkostninger for at bringe vedligeholdelsesomkostningerne op på et niveau, hvor bygningsmassen ikke fortsat forringes. De generelle antagelser, der ligger til grund for analysen, er angivet i bilag D. 3.1 Bygnings- og genoprettelsesomkostninger Analysen tager udgangspunkt i de bygningsrelaterede omkostninger, hvor alle skoler opretholdes. Det er antaget, at alle skoler gennemgår en renovering, der bringer dem op på et hensigtsmæssigt pædagogisk og teknisk funktionsniveau. Der er foretaget en fremskrivning af de forventede udgifter pr. skole. Bygningsrelaterede data, budget samt regnskab for hver enkelt skole er oplyst af kommunen. De fremsendte oplysninger er grundet analysens indledende karakter ikke efterprøvet eller valideret af EY. Senest tilgængelige budget- og regnskabstal er regnskabet for Antagelserne om udgifterne til at renovere skolerne er beskrevet i bilag C. I lighed hermed er der i omkostningerne antaget en ekstra vedligeholdelsesomkostning på 20% af budgetkategorien Grunde og bygning ekskl. forsyning for hver enkelt skole for budgettet 2013 med henblik på at bringe de budgetterede vedligeholdelsesomkostninger op på et niveau, hvor bygningsmassens vedligeholdsstand ikke igen forringes. Tabel 1: Bygnings og genoprettelsesomkostninger ved scenarie 1 (NPV, pr mio.kr.) Samlet renoveringsmæssig genoprettelse, i alt 702,3 Investeringer, i alt 702,3 Grunde og bygninger (ekskl. forsyning inkl. løbende vedligehold) i alt 439,5 Forsyning (el, vand og varme), i alt 579,4 Ledelse og administration i alt 807,1 Andet (IT, inventar, materialer mv.) i alt 538,3 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i alt 2.364,2 Totale bygningsomkostninger ved scenarie ,5 4 EY FORTROLIG

6 På baggrund af fremskrivning af 2013-regnskabstallene i 25 år vurderes de totale omkostninger til bygningsdrift at være ca. 3,0 mia. kr. i nutidsværdi, heraf henføres cirka 700 mio. kr. til genopretning af bygningsmassens tekniske og pædagogiske funktionstilstand. De resterende 2,4 mia. kr., som henføres til den løbende drift, modsvarer en årlig driftsomkostning på cirka 110 mio. kr. i 2015-priser, hvoraf 4 mio. kr. kan henføres til mervedligeholdelsesomkostningen. Det bemærkes, at opdelingen mellem bygnings- og personaleomkostninger ikke er præcis, idet kommunen ikke har kunnet specificere denne fordeling. Resultaterne bør derfor alene vurderes på scenarie 1 s totale omkostninger. 3.2 Personaleomkostninger Til vurdering af de langsigtede personalerelaterede omkostninger fremskrives lønomkostninger i en 25- årig periode under en forudsætning om den gennemsnitlige årlige inflation. Data for de samlede personaleomkostninger per skole er fremsendt af Randers Kommune. Der er ikke foretaget et selvstændigt fakta- og validitetstjek af de fremsendte data. Senest tilgængelige data er for regnskabet Det har ikke været muligt at få data på antallet af ansatte eller data opdelt på medarbejderkategorier. Dermed er eneste tilgængelige data samlet lønsum pr. skole. Personaleomkostninger er for hver skole defineret som på budget- og regnskabskategorien personale (løn, uddannelse af personale mv.), der dækker flere medarbejderkategorier, herunder lærere, administration, pedeller, rengøring mv., og budgetkategorien ledelse og administration (indeholdende løn, uddannelse af personale mv.). Det er antaget, at løn og andre personalerelaterede omkostninger på tværs af alle personalegrupper fremadrettet stiger med 2% om året, hvilket følger de generelle forventninger til pris- og lønudviklingen i Danmark på langt sigt. Tabel 2: Personaleomkostninger ved scenarie 1 (NPV, pr mio.kr.) Personaleudgift (inkl. løn, uddannelse mv.) i alt 8.439,2 Personaleomkostninger (alle medarbejderkategorier), i alt 8.439,2 På baggrund af fremskrivning af 2013-regnskabstallene i 25 år vurderes de totale omkostninger til personale vil være ca. 8,4 mia. kr. i nutidsværdi. Det er EYs anbefaling, at personaleanalysen udbygges med en detaljeret kategorisering af personalegrupperne, således analysen afspejler en mere underbygget vurdering personaleudgifterne. 3.3 Økonomisk vurdering af udgiftsniveauet ved scenarie 1 En fremskrivning af det nuværende omkostningsniveau ved skolerne i Randers Kommune, kombineret med en investering til genoprettelse af den tekniske og pædagogiske funktionstilstand samt en ekstra løbende omkostning til øget vedligehold resulterer i en samlet omkostning på cirka 11,5 mia. kr. i nutidsværdi. Tabel 3: Samlet omkostninger ved scenarie 1 (NPV pr. 2015, mio.kr.) Investeringer, i alt 702,3 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i alt 2.364,2 Personaleomkostninger (alle medarbejderkategorier), i alt 8.439,2 Samlede omkostninger ved scenarie ,7 5 EY FORTROLIG

7 4. Analyse af omkostningerne ved scenarie 2: Lukning af 11 skoler, genoprettelse af de resterende og opførelse af to nye OPS-skoler De viste ændringer i skolestrukturen i scenarie 2 er opstillet af Randers Kommune. Scenarie 2 reducerer antallet af folkeskoler fra 24 til 15 gennem af lukninger af 11 og opførelse af to nye skoler. Allokeringen af elever fra den nuværende skolestruktur er sket under forudsætning af følgende elevomfordelinger: Havndal Skole (lukkes): 100 % til Grønhøjskolen Gjerlev Enslev Skole (lukkes): 100 til % Grønhøjskolen Asferg Skole (lukkes): 100 % til Fårup Skole Bjerregrav Skole (7. til 9. klasse lukkes): 7 til 9. klasse: 50 % Fårup, 50 % Hornbæk Skole Korshøjskolen (lukkes): Flyttes til ny OPS skole nr. 1 Rismølleskolen (lukkes): Flyttes til ny OPS skole nr. 1 Rytterskolen (lukkes): For 0 til 6 klasse: 50 % Vestervangsskolen, 25 % Blicherskolen, 25 % Bjerregrav Skole For 6. til 9. klasse: 50 % Vestervangsskolen, 50 % Blicherskolen Vorup Skole (lukkes): Flyttes til ny skole nr. 2 Søndermarksskolen (lukkes): Flyttes til ny skole nr. 2 Nyvangsskolen (lukkes): 100 % til Nørrevangsskolen Hobrovejens Skole (lukkes): 100 % Vestervangsskolen Hadsundvejens Skole (lukkes): 50 % Østervangsskolen, 50 % Nørrevangsskolen En selvstændig præstation af en elevanalyse, som følge af de scenarie 2, herunder fremskrivning af elever, elever på de enkelte skoler, gennemsnitlige klassekvotienter, antal klasser mv., indgår ikke i dette analysenotat. Den indledende analyse indikerer dog, at den gennemsnitlige klassekoefficient kan øges med cirka 10%, mens at antallet af klasser modsat aftager med cirka 10%. Geografisk oversigt over ændringerne som følge af den skitserede skolestruktur er angivet i bilag B. Nøgleforudsætninger for scenarie 2: Skolestrukturen ændres som angivet ovenfor. De resterende bygninger genoprettes i forhold til pædagogisk og teknisk funktionstilstand i lighed med scenarie 1. I lighed med scenarie 1 øges bygningsomkostningerne med 20%, så de bringes op på et niveau, hvor bygningsmassen ikke forfalder. Der er ikke inkluderet en salgsindtægt eller nedrivningsudgift i forhold til de udfasede skoler. Den modelmæssige timing for implementering af en ny skolestruktur er angivet i bilag A. 4.1 Bygnings- og genoprettelsesomkostninger Analysen tager udgangspunkt i de bygningsrelaterede omkostninger i scenariet, hvor antallet af skoler reduceres samtidig med, at der opføres to nye skoler. Analysen af bygningsomkostningerne er foretaget i lighed med metodebeskrivelsen for scenarie 1, hvor bygningsudgifterne for hver skole fremskrives. For de udfasede skoler, er der i sagens natur, ikke medtaget renoveringsomkostninger eller løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Omkostninger til renovering af de resterende bygninger indregnes i 2015, hvor det tillige antages, at de to nye skoler er klar til indflytning. 6 EY FORTROLIG

8 På baggrund af skolestrukturen i scenarie 2 er det antaget, at Randers Kommune skal opføre to nye skoler med plads op til elever på hver skole. Med udgangspunkt i EYs erfaringer med opførelse af skoler som OPS, viser tabel 4 nedenfor et gennemsnitligt omkostningsniveau for drift og anlæg af en skole til elever. Erfaringsmæssigt koster en ny skole mellem og kr/m2 inkl. inventar og udearealer. På denne baggrund beregnes anlægsomkostningen for en skole til elever til ca mio. kr. Driften af bygningen er benchmarket til ca. 450 kr. per m2/år og dækker rengøring, snerydning og lignende opgaver. For en skole til elever er den årlige udgift ca. 5,2 mio. kr. Vedligeholdelsesomkostningerne er benchmarket til ca. 250 kr. per m2/år og giver en årlig udgift på ca. 3 mio. kr., mens forsyningsomkostningerne beløber sig til ca kr. per år. I alt er de forventede årlige omkostninger ca. 8,7 mio. kr. Den modelmæssige timing for implementering af en ny skolestruktur er angivet i bilag A. Der er foretaget en fremskrivning af de forventede udgifter pr. skole i de to scenarier. De samlede fremskrivninger er tilbagediskonteret for at beregne en nettonutidsværdi, der er sammenlignelig på tværs af de to scenarier. Tabel 5: Bygnings- og genoprettelsesomkostninger ved scenarie 2 (NPV pr. 2015, mio.kr.) Samlet renoveringsmæssig genoprettelse, i alt 636,3 - Heraf to nye skoler (1.000 elever) Tabel 4 Forudsætninger Interval Antagelse Antal elever Kvm/elev 10,5-13,0 11,5 = antal kvm Anlægsomkostning, tdkk/kvm 12,5-13,5 13,0 = Anlægsomkostning, tdkk Driftsbetaling/år/kvm i DKK ,0 = Driftsbetaling/år i tdkk Vedligeholdelse/år/kvm i DKK ,0 = Vedligeholdelse/år, tdkk Forsyningsomkostninger/år/kvm i DKK ,0 = Forsyningsomkostninger/år, tdkk 690 Samlet overblik Skole for elever Anlægsomkostning i tdkk Årlige omkostninger Driftsbetaling/år i tdkk Vedligeholdelse/år, tdkk Forsyningsomkostninger/år, tdkk 690 Driftsomkostning/år, tdkk Investeringer, i alt 636,3 Grunde og bygninger (ekskl. forsyning inkl. løbende vedligehold) i alt 589,1 Forsyning (el, vand og varme), i alt 357,7 Ledelse og administration i alt 529,7 Andet (IT, inventar, materialer mv.) i alt 374,8 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i alt 1.851,3 Totale bygningsomkostninger ved scenarie ,6 På baggrund af fremskrivning af 2013-regnskabstallene i 25 år vurderes de totale omkostninger til bygningsdrift at være ca. 2,5 mia. kr. i nutidsværdi, heraf henføres cirka 636 mio. kr. til genopretning af bygningsmassens tekniske og pædagogiske tilstand, mens cirka 306 mio. kr. henføres til opførelse af to nye skoler. De resterende 1,9 mia. kr. henføres til den løbende drift modsvarer en årlig driftsomkostning på cirka 87 mio. kr. i 2015-priser, hvoraf 2 mio. kr. kan henføres til mervedligeholdelsesomkostningen. Det bemærkes, at opdelingen mellem bygnings- og personaleomkostninger, som tidligere nævnt endnu ikke er tilstrækkeligt specificeret. Analysen resultater bør således udelukkende vurderes på scenarie 2 s totale omkostninger. 306,3 7 EY FORTROLIG

9 4.2 Personaleomkostninger Analysen tager udgangspunkt i fremskrivningen af de personalerelaterede omkostninger i lighed med metodebeskrivelsen i scenarie 1, dog indarbejdes en effektiviseringsgevinst for at afspejle besparelser ved færre skoler, højere gennemsnitlige klassekvotienter og et mindre samlet antal klasser. Der er ikke foretaget en opdeling mellem medarbejderkategorier foruden budgetkategorien ledelse og administration i forhold til den enkelte skole. Der er i begge scenarier foretaget en 25-årig fremskrivning af de personalerelaterede omkostninger fra og med I scenarie 2 er det antaget, at udfasningen af skoler medfører, at man sparer budgetposten ledelse og administration for de skoler, som udfases, samt 10% af den resterende lønsum baseret på, at den gennemsnitlige klassekvotient øges ca. 10%, og antallet af klasser aftager ca. 10%. På baggrund af disse tal, og under antagelse om, at færre skoler, stordriftsfordele og effektiviseringsgevinster medfører en ensartet konsolidering af lønsummen på tværs af medarbejderkategorier, så er det antaget, at en ny skolestruktur med færre skoler, færre klasser og en gennemsnitligt højere klassekvotient medfører en besparelse på 10% af lønsummen på budget- og regnskabskategorien personaleudgifter (inkl. løn og uddannelse). Den tidsmæssige timing for implementering af scenarie 2 er angivet i bilag A. Tabel 6: Personaleomkostninger ved scenarie 2 (NPV pr. 2015, mio.kr.) Personaleudgift (inkl. løn, uddannelse mv.) (fra scenarie 1) 8.439,2 - besparelse som følge af effektiviseringer (10%) -843,92 Personaleomkostninger (alle medarbejderkategorier), i alt 7.595,3 På baggrund af fremskrivning af 2013-regnskabstallene i 25 år vurderes de totale omkostninger til personale at være ca. 7,6 mia. kr. i nutidsværdi. Det er EYs anbefaling, at personaleanalysen udbygges af en detaljeret kategorisering af personalegrupperne, således at analysen kan indarbejde en mere detaljeret vurdering af personaleudgifterne. 4.3 Økonomisk vurdering af udgiftsniveauet ved scenarie 2 En fremskrivning af det nuværende omkostningsniveau ved skolerne i Randers Kommune, kombineret med nedlukning af en række skoler, en investering til genoprettelse af den tekniske og pædagogiske tilstand, en ekstra løbende omkostning til øget vedligehold, investering i to nye skoler samt besparelse på personale resulterer i en samlet omkostning på cirka 10,1 mia. kr. i nutidsværdi. Tabel 7: Samlet omkostninger ved scenarie 2 (NPV pr. 2015, mio.kr.) Investeringer, i alt 636,3 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i alt 1.851,3 Personaleomkostninger (alle medarbejderkategorier), i alt 7.595,3 Samlede omkostninger og investeringer, i alt ,9 8 EY FORTROLIG

10 5. Vurdering af udgiftsniveauet i de to scenarier Analysen af de fremtidige bygnings- og personaleomkostninger ved skolestrukturen i Randers Kommune er opdelt i to grundlæggende scenarier: Scenarie 1: Fastholdelse og genopretning af den nuværende skolestruktur Analyse af de fremadrettede omkostninger ved den nuværende skolestruktur i Randers kommune, hvor alle skoler genoprettes i forhold til deres nuværende vedligeholdelsesefterslæb. Scenarie 2: Lukning af 11 skoler, genopretning af de resterende og to nye skoler Analyse af de fremadrettede omkostninger ved en ændret skolestruktur i Randers Kommune, hvor Randers Kommune lukker en række skoler, genopretter de resterende og opfører to nye skoler. Gennem en inflationsfremskrivning af de eksisterende omkostninger i den nuværende skolestruktur (scenarie 1) viser analysen, at Randers Kommune kan forvente en årlig udgift på cirka 515,6 mio. kr. i 2015-priser. I tillæg hertil vil Randers Kommune være nødsaget til at foretage en renovering af de eksisterende bygninger på cirka 700 mio. kr. Det vil bringe nutidsværdien af de samlede omkostninger ved scenarie 1 op på 11,5 mia. kr. over de kommende 25 år. I lighed hermed viser analysen, at omkostningerne i en ændret skolestruktur (scenarie 2) er en årlig udgift på cirka 450,8 mio. kr. i 2015-priser. En besparelse på cirka 64 mio. kr. årligt, hvoraf 40 mio. kr. kan allokeres til reduktion af personaleomkostningerne. I tillæg hertil vil Randers Kommune være nødt til at renovere de resterende bygninger og investere i to nye skoler, hvorved investeringen løber op i cirka 636,3 mio. kr. Det vil bringe nutidsværdien af de samlede omkostninger ved scenarie 2 op på 10,1 mia. kr. over de kommende 25 år. Analysen indikerer således et besparelsespotentiale på 1,4 mia. kr. i nutidsværdi over de kommende 25 år. Tabel 8: Sammenligning af scenarier (årlige omkostninger pr. 2015, mio.kr.) Scenarie 1: Scenarie 2: Forskel Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i alt 110,3 86,9-23,4 Personaleomkostninger (alle medarbejderkategorier), i alt 404,3 363,9-40,4 Årlige omkostninger 515,6 450,8-63,8 Tabel 9: Sammenligning af scenarier (NPV pr. 2015, mio.kr.) Scenarie 1: Scenarie 2: Forskel Investeringer, i alt 702,3 636,3-66,0 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i alt 2.364, ,3-512,9 Personaleomkostninger (alle medarbejderkategorier), i alt 8.439, ,3-843,9 Samlede omkostninger og investeringer, i alt , , ,8 Nærværende beregning er baseret på en række overordnede antagelser, som er afstemt med Randers Kommune. Antagelserne bevirker, at analysens resultater udelukkende bør tolkes som værende indikativ. Det er EYs anbefaling, at den indledende analyse suppleres med en mere detaljeret analyse af omkostningerne ved de enkelte skoler. Den indledende analyse giver med andre ord alene en indikation af, hvorvidt gennemførelsen af en detaljeret analyse vil være meningsfuld. 9 EY FORTROLIG

11 6. Følsomhedsanalyse Analysens resultater afhænger af en række centrale antagelser i forhold til de personale- og bygningsmæssige omkostninger i de to scenarier. I scenarie 2 med en ny skolestruktur er det antaget, at der kan opnås en række effektiviseringsgevinster på de samlede medarbejderomkostninger, som følge af en mere optimal benyttelse af de faglige medarbejdere og effektiviseringer af omkostningerne til andre funktioner, herunder administrativt personale og rengøringen. I tabellen herunder er angivet, hvordan forskelige værdier for opnåede effektiviseringsgevinster påvirker nettonutidsværdi af de samlede personaleudgifter. Tabel 10: Mulig effektiviseringsbesparelse på samlede personaleudgifter (alle medarbejderkategorier), (NPV pr. 2015, mio.kr.) Effektiviseringsgevinst Nettonutidsværdi, NPV (mio. kr.) 0 % 8.439,2 5 % 8.017,2 10 % 7.595,3 15 % 7.173,3 20 % 6.751,3 I udgangspunktet er der i analysens beregninger benyttet en forventet effektiviseringsgevinst på 10 % af de samlede personaleudgifter. For begge scenarier er det i beregningerne antaget, at der afsættes ekstra budgetmidler for at sikre en bedre vedligeholdelse af skolebygningerne fremadrettet. Det er i analyserne antaget, at der for hver skole afsættes 20 % af budgetposten grunde og bygninger (ekskl. forsyning). I tabellen herunder er det illustreret, hvordan forskellige værdier for ekstra vedligeholdelsesmidler påvirker nettonutidsværdi af de samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Tabel 11: Ekstra vedligeholdelsesomkostninger, i alt (NPV pr. 2015, mio.kr.) Ekstra vedligehold Scenarie 1 Scenarie 2 0 % 2.291, ,1 10 % 2.327, ,2 20 % 2.364, ,3 30 % 2.400, ,4 40 % 2.437, ,5 10 EY FORTROLIG

12 Bilag A Tidshorisont for implementering af ny skolestruktur og modelfremskrivninger Fremskrivningerne og implementeringen af en ny skolestruktur er økonomisk inddelt i en række faser, der afhænger af bl.a. tidspunkt for investeringer i nye skoler, renoveringer af eksisterende skoler og lukning gamle skolebygninger. Nedenfor er udkast til tidsfaser, der indgår i modellens antagelser om økonomiske pengestrømme: 2014 Vedtagelse af model for skolestruktur. Modelantagelse: Ingen tal indgår i modellen. Det antages, at tallene fra 2013 inflationsjusteres ift og Investeringer og overflytning af elever ift. model for skolestruktur Modelantagelse: Lukkede skoler indgår ikke i længere i kommunens budgetter og er derved ikke længere en omkostning. Renoveringer indgår i modellen for begge scenarier. Det er antaget, at renoveringer og nybyggeri indregnes pr. 1. juli Fremskrivning af omkostninger og afbetalinger Modelantagelse: Alle omkostninger fremskrives på baggrund af tallene fra For personale er der inkluderet en effektiviseringsgevinst fra 2015 i scenarie 2. Det er i modellen antaget, at renoveringer af eksisterende skoler og nybyggeri udgiftsføres i Dermed vil overflytning af elever have budgetmæssig indvirkning på de eksisterende skoler, hvortil der overflyttes elever. Endvidere er det i modellen antaget, at de skoler, hvortil der overflyttes elever, i udgangspunktet ikke vil få forøgede udgifter til administration, grunde, bygninger (herunder akutte renoveringer), el, vand og varme. Det er i modellen antaget, at nybyggeri betales og ibrugtages fra Det er i ligeledes antaget, at det begge scenarier medfører renovering af de eksisterende skoler. I begge scenarier indregnes renoveringerne pr EY FORTROLIG

13 Bilag B Geografisk oversigt Scenarie 2 Nedenstående kort angiver, hvilke skoler der lukkes, udvides og fastholdes uændret i scenarie 2. Randers Kommune Randers byområde: Randers Kommune Landområde omkring Randers: Kilde: Udarbejdet af EY på baggrund af oplysninger fra Randers Kommune. 12 EY FORTROLIG

14 Bilag C Renovering af skolebygninger I de to scenarier er antaget renoveringer for at få alle skoler op på et rimeligt pædagogisk og teknisk niveau. I scenarie 1 er det antaget, at alle skoler renoveres. I scenarie 2 er det antaget, at det kun de fortsættende skoler der renoveres. Tabel 12: Investeringsudgifter til skolerenoveringer Skole Renoveringsomkostning (mio. kr.) Asferg Skole 13 Assentoftskolen 6 Bjerregrav Skole 13 Blicherskolen 38 Fårup Skole 17 Gjerlev-Enslev Skole 20 Grønhøjskolen 35 Hadsundvejens Skole 5 Havndal Skole 36 Hobrovejens Skole 30 Hornbæk Skole 37 Korshøjskolen 46 Kristrup Skole 41 Langå Skole 36 Munkholmskolen 4 Nyvangsskolen 46 Nørrevangsskolen 8 Rismølleskolen 52 Rytterskolen 21 Søndermarkskolen 58 Tirsdalens Skole 40 Vestervangsskolen - Vorup Skole 57 Østervangsskolen 47 Kilde: Randers Kommune vurdering af skolebygninger, d. 25. februar 2013, EY 13 EY FORTROLIG

15 Bilag D Generelle antagelser I fremskrivninger er der foretaget en række antagelser. Antagelserne er generelt ens på tværs af delanalyserne og scenarierne af hensyn til sammenlignelighed af de beregningsmæssige resultater. Tabel 13: Antagelser i modellen Generelt Værdi Årlig inflationsforventning (% pr. år) 2,0 % Kalkulationsrente, real (% pr. år) 1,5 % Pris- og lønudvikling for kernedrift, fast ejendom, rengøring, vedligeholdelse, andet, mv. (% pr. år) 2,0 % Pris- og lønudvikling for forsyning (% pr. år) 3,0 % Investeringer ifm. nybyggeri og renoveringer Indregning af nybyggeri (år) 2015 Kilde: EYs grundlæggende antagelser. Finansieringsrenten er givet ved inflationen plus kalkulationsrenten. 14 EY FORTROLIG

16 EY Assurance Tax Transactions Advisory About EY EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities. EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit ey.com Ernst & Young P/S All Rights Reserved. This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as accounting, tax, or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice ey.com

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

Resultater fra EY s Generationsskiftesurvey ey.com/dk

Resultater fra EY s Generationsskiftesurvey ey.com/dk Resultater fra EY s Generationsskiftesurvey 2017 ey.com/dk 1 2 2017 Ernst & Young P/S, All Rights Reserved. Introduktion At skulle give plads til næste generation er en stor beslutning. Det gælder for

Læs mere

ARBEJDSPAPIR Drøftelser vedrørende skolestruktur 2014

ARBEJDSPAPIR Drøftelser vedrørende skolestruktur 2014 Drøftelser vedrørende skolestruktur 2014 Randers Kommune Randers Kommune Disposition d. 12. maj 2014 Velkomst Indlæg om overbygningsskoler v/skoleleder Arne Omar Sørensen, Hobro Søndre Skole Gennemgang

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26 Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2025/26 1. Indledning og metode Elev- og klassetalsprognosen indeholder en beregning af det forventede elevtal i normalklasserne på Randers Kommunes

Læs mere

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune. August 2014

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune. August 2014 Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål og hovedkonklusion... 2 2. Baggrund og metode... 5 2.1 Overordnede antagelser og datagrundlag...

Læs mere

ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL

ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL RAPPORT VERSION 4.0 MARTS 2012 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Metode og fremgangsmåde... 4 2.1 Udregning af den sociale profil score... 4 2.2 Aggregering af social profil

Læs mere

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune AFTALEFORLIG. - Anmodning om udtalelse fra skolebestyrelser ved de berørte skoler: Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Udtalelse til ændringer i forslaget til ny skolestruktur...

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Struktur og tekst Reguleret budget 2014

Struktur og tekst Reguleret budget 2014 Struktur og tekst Reguleret budget 2014 211101 Asferg skole 7.635.773 115 Rammebesparelser -38.300 Lærer 14/15 4.243.100 Pædagog 14/15 646.036 Rengøringspersonale 480.172 Servicepersonale 389.300 027 Uddannelse

Læs mere

Notat vedrørende førskoleordning i 2015 og 2016 på skolerne i Randers Kommune

Notat vedrørende førskoleordning i 2015 og 2016 på skolerne i Randers Kommune Vedrørende: Førskoleordning i 2015 og 2016 på skolerne i Randers Kommune Forvaltning: Sekretariatet Børn Skole og Kultur Dato: 23-12-2014 Sendes til: Børn og skoleudvalget Notat vedrørende førskoleordning

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

1. Status og håndtering af bekymrende fravær i Randers Kommune

1. Status og håndtering af bekymrende fravær i Randers Kommune 1. Status og håndtering af bekymrende fravær i Randers Kommune Forvaltningen har i den seneste tid modtaget en række henvendelser vedrørende Randers Kommunes håndtering af bekymrende fravær i folkeskolen.

Læs mere

Vurdering af skolebygninger

Vurdering af skolebygninger Vurdering af skolebygninger Udkast til notat, 11. december 2012 Randers Kommune e Baggrund Randers Kommune ønsker at styrke kvaliteten i folkeskolen. I den forbindelse har Randers Kommune i gennem det

Læs mere

Randers Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur.

Randers Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur. WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2 SAMMENFATNING OG RESULTATER... 3 3 GENNEMGANG

Læs mere

Vurdering af skolebygninger

Vurdering af skolebygninger Vurdering af skolebygninger Udkast til notat, 18. februar 2013 Randers Kommune e Baggrund Randers Kommune ønsker at styrke kvaliteten i folkeskolen. I den forbindelse har Randers Kommune i gennem det seneste

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

Randers Kommune. Ny skolestruktur

Randers Kommune. Ny skolestruktur Randers Kommune Ny skolestruktur Tidsplan Den interne tidsplan ift. forhandlergruppen Møder Afsluttende møde i forhandlergruppen. Gennemgang af høringsmateriale + kommunikationsplan 18. juni 2014 Kvalitetssikring

Læs mere

Afrapportering på kvalitetsdialogen fremtidens folkeskole

Afrapportering på kvalitetsdialogen fremtidens folkeskole Afrapportering på kvalitetsdialogen 2013 - fremtidens folkeskole Randers Kommune Randers Kommune Dagsorden for temamødet Borgmesteren byder velkommen Kort gennemgang af kvalitetsdialogens proces og milepæle

Læs mere

service, de får i Randers Kommune i sammenligning med andre kommuner.

service, de får i Randers Kommune i sammenligning med andre kommuner. Notat Vedrørende: Notat om BTU 2015 Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse på Skoleområdet 2015 Sagsnummer: 17.00.00-P05-1-15 Skrevet af: Louise Bisgaard Forvaltning: Sekretariatet Børn og skole Dato:

Læs mere

Randers Kommune. Ny skolestruktur

Randers Kommune. Ny skolestruktur Randers Kommune Ny skolestruktur Tidsplan Den interne tidsplan ift. forhandlergruppen Møder Afsluttende møde i forhandlergruppen. Gennemgang af høringsmateriale + kommunikationsplan 18. juni 2014 Kvalitetssikring

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

Etablering af ét skoledistrikt i Holstebro by - totaløkonomisk sammenstilling

Etablering af ét skoledistrikt i Holstebro by - totaløkonomisk sammenstilling Etablering af ét skoledistrikt i Holstebro by - totaløkonomisk sammenstilling Baggrund og formål Holstebro Kommune ønsker at centralisere sine skoledistrikter i Holstebro by således at de eksisterende

Læs mere

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers 1. Indledning Randers Kommune har i samarbejde med Ernst & Young ladet en vurdering af kommunens skolebygninger udarbejde. Derved er der etableret

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål Egedal Kommune Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus 1. Baggrund og formål Nærværende notat gengiver resultaterne af de følsomhedsberegninger, der er gennemført som led i beskrivelsen

Læs mere

1. Oversigt over udbedringer af indeklimaproblemer på kommunens skoler

1. Oversigt over udbedringer af indeklimaproblemer på kommunens skoler 1. Oversigt over udbedringer af indeklimaproblemer på kommunens skoler Børn og skoleudvalget behandlede d. 18. december 2012 en sag vedrørende indeklimaproblemer på kommunens skoler. På denne baggrund

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler

Randers Kommune. Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler 2015 Randers Kommune Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner...4 3. Mål

Læs mere

Kursus for forstandere og sekretærer Andre forhold april 2012

Kursus for forstandere og sekretærer Andre forhold april 2012 www.pwc.com Kursus for forstandere og sekretærer Ledelsens beretning Hvem skriver den i teorien?? i praksis?? PwC Slide 2 Ledelsens beretning Regnskabsbekendtgørelsen bilag 1 pkt. 4 En beskrivelse af skolens

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

MODEL TIL BRUG VED VURDERING

MODEL TIL BRUG VED VURDERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VURDERING AF NYBYG VS. RENOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Kursus for forstandere og sekretærer Intern økonomistyring april 2012

Kursus for forstandere og sekretærer Intern økonomistyring april 2012 www.pwc.com Kursus for forstandere og sekretærer Intern økonomistyring april 2012 Hvad er økonomistyring??? 2 Styringsprocessen Information Beslutning Kontrol Planlægning 3 Økonomistyring Grundregistrering

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014 s analyse C20 by Numbers Vi har for andet år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Intern regnskabsrapportering april 2012

Intern regnskabsrapportering april 2012 www.pwc.com Kursus for forstandere og sekretærer Intern regnskabsrapportering april 2012 Gruppearbejde Gruppe A: Ledelsens spørgsmål til regnskabschefen Gennemgå perioderegnskabet med henblik på at identificere

Læs mere

Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber

Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber Kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber 16. februar 2016 EY s Energi & Forsyning Økonomi- og Indenrigsministeriet udgav i maj 2013 en arbejdsgrupperapport om modernisering

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Høringssvar 351 høringssvar Borgere, de faglige organisationer, forældre, skolebestyrelser, MEDudvalg,

Læs mere

Til ejerne af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, (Transportministeriet og Københavns Kommune)

Til ejerne af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, (Transportministeriet og Københavns Kommune) Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 780 Offentligt Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon

Læs mere

Transport- og Bygningsministeriet. Granskning af letbanen på Ring 3 Ledelsesresumé

Transport- og Bygningsministeriet. Granskning af letbanen på Ring 3 Ledelsesresumé Transport- og Bygningsministeriet Granskning af letbanen på Ring 3 Ledelsesresumé Ledelsesresumé Transport- og Bygningsministeriet har igangsat en granskning af anlægsbudget og udbudsmateriale for letbanen

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte. Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger

Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte. Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger www.pwc.dk Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger Agenda Revisors rolle ved valg af finansieringsformer Hvilke finansieringsformer er relevante

Læs mere

Det er et mål med skolereformen, at elevernes trivsel øges. Der anmodes således om en redørelse for:

Det er et mål med skolereformen, at elevernes trivsel øges. Der anmodes således om en redørelse for: Notat Vedrørende: Notat - Svar på spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra Beboerlisten vedr. trivselsmålingen 2016 Sagsnummer: 17.01.00-G01-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail: louise.bisgaard@randers.dk

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Deloitte Financial Advisory Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade

Læs mere

Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus

Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus Baggrund og formål Efter kommunesammenlægningen er administrationen i Egedal Kommune fordelt på en række forskellige lokationer. De eksisterende rådhuse har

Læs mere

Kursus for forstandere og sekretærer Budgettets verbale del og nøgletal april 2012

Kursus for forstandere og sekretærer Budgettets verbale del og nøgletal april 2012 www.pwc.com Kursus for forstandere og sekretærer Budgettets verbale del og nøgletal Agenda God økonomistyring og budgetlægning er helt afgørende Beskrivelse af budgettet Vurdering af om det budgetterede

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Kapacitets- og strukturanalyse af skoleområdet i Randers Kommune

Kapacitets- og strukturanalyse af skoleområdet i Randers Kommune Resumédel (side 3 19) af Brøndum og Fliess rapport af 20. februar 2008. Kapacitets- og strukturanalyse af skoleområdet i Randers Kommune 1. Resumé 1.1 Kommissorium og scenarier 1.2 Udfordringerne 1.3 Scenario

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forslag til ny skolestruktur resume... 5 Rapportens opbygning... 7 Kapitel 1 Den brændende platform... 9 Kapitel 2 De

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Kvalitetsrapport. Randers Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport. Randers Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport 2011 Randers Kommunes folkeskoler Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Kvalitetsrapporten ét blandt flere styringsredskaber på s. 4 skoleområdet

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Notat om omfattende energirenovering som alternativ til nedrivning og eventuelt nybyggeri

Notat om omfattende energirenovering som alternativ til nedrivning og eventuelt nybyggeri Notat om omfattende energirenovering som alternativ til nedrivning og eventuelt nybyggeri Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 21. juni 2016 J nr. 2016-787 /mra, hlm Som en del

Læs mere

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Temadag om undervisning af tosprogede, 31. august velkomst og kort om dagens program

Temadag om undervisning af tosprogede, 31. august velkomst og kort om dagens program Temadag om undervisning af tosprogede, 31. august 2016 - velkomst og kort om dagens program Undervisning af tosprogede børn i Randers Kommune - rammer og praksis samt præsentation af Sprogbroen Den lovgivningsmæssige

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Forbrugsanalyse. Deloitte

Forbrugsanalyse. Deloitte Forbrugsanalyse Deloitte 23. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. UNDERSØGELSENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 1.1. ANALYSENS BAGGRUND...3 1.2. ANALYSENS FORMÅL...3 1.3. ANALYSENS OPBYGNING...4 1.4. SAMMENFATNING...4

Læs mere

Modeller for ændret skolestruktur

Modeller for ændret skolestruktur Modeller for ændret skolestruktur Skolernes rammevilkår (ressourcemæssige og faglige) kan forbedres ved at ændre på skolestrukturen. Hvor mange ressourcer, der kan frigives og omprioriteres er afhængig

Læs mere

Gennemgang af notat om effektivisering udarbejdet af Dansk Affaldsforening

Gennemgang af notat om effektivisering udarbejdet af Dansk Affaldsforening Gennemgang af notat om effektivisering udarbejdet af Dansk Affaldsforening 2. juli 2015 PwC har efter aftale med Dansk affaldsforening, g gennemgået notatet Effektivisering Hvordan sektoren realiserer

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Status p Skole-it 2010.

Status p Skole-it 2010. Status p Skole-it 2010. I Byr dets młde den 27. oktober 2008 besluttedes nedenst ende investeringsplan. Fig. 1. Infrastruktur Servere Tr dlłst net 1000kr. Antal IWB PC Drift I alt IWB PC 2008 1.390 2.527

Læs mere

Skattepligt for varmesektoren. Dansk Fjernvarme, 18. september Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler

Skattepligt for varmesektoren. Dansk Fjernvarme, 18. september Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler Skattepligt for varmesektoren Dansk Fjernvarme, 18. september 2017 - Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler Præsentation Kim Kirk Kaiser Executive Director +45 25 29 45 87 kim.k.kaiser@dk.ey.com

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund

Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund Indledning I dette notat fremlægges en model for beregning af døgntaksten for Attendos kommende friplejecenter i Frederikssund.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Randers Kommunes Folkeskoler Randers Kommune Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. FAKTA OM SKOLERNE... 6 Figur 1: Spredning i skolestørrelse målt på antal elever i normalklasser, skoleåret

Læs mere

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed

for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed REGLEMENT for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed A. Generelle bestemmelser 1. Reglementet gælder for folkeoplysning og fritidsvirksomhed, der finder sted i lokaler

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Randers Kommunes Folkeskoler Randers Kommune Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. FAKTA OM SKOLERNE... 6 Figur 1: Spredning i skolestørrelse målt på antal elever i normalklasser, skoleåret

Læs mere

Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler 2014

Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler 2014 Kvalitetsrapport for Randers Kommunes folkeskoler 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 [2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner]... 4 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Overvejelser ved indgåelse af samarbejde eller overtagelse

Overvejelser ved indgåelse af samarbejde eller overtagelse Overvejelser ved indgåelse af samarbejde eller overtagelse Forsyningstræf 2016 DANVA Vejledning nr. 95 (december 2015) (Almene vandforsyninger: Overvejelser ved indgåelse af samarbejder eller sammenlægninger)

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Vedligehold i Bygningsstyrelsen 1 Introduktion Med den statslige huslejeordning (SEA-reformen af november 2015) afsættes der fra 2017 en ny pulje

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter

Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Staben Budget, Sundhed og Omsorg Dato: 30. januar 2012, rev. 13. marts 2012 Sagsbehandler: WN Sagsnr.: 11/2001 Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Kapacitets og strukturanalyse af skoleområdet i Randers Kommune

Kapacitets og strukturanalyse af skoleområdet i Randers Kommune Kapacitets og strukturanalyse af skoleområdet i Randers Kommune Bilagsrapport 20. februar 2008 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Elev- og klassetalsprognose 1 Bilag 2: Faktiske og prognosticerede elevtal 27

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere