Afsender Bemærkninger angående Teknik & Miljøs bemærkninger Teknik & Miljøs forslag til ændringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsender Bemærkninger angående Teknik & Miljøs bemærkninger Teknik & Miljøs forslag til ændringer"

Transkript

1 Udviklingsplan for legepladser Høringsbemærkninger og s vurdering Dato for modtagelse Afsender Bemærkninger angående s bemærkninger s forslag til ændringer Grundejerforeningen Birkevænget/Sandmarken, v. Ann Michele kvist Hansen Grundejerforeningen bekræfter at de ønsker at genetablere deres legeplads, når de får økonomisk mulighed herfor. Vil sikre sig, at legepladsen er registreret på kortbilaget. Legepladsen er registreret på det overordnede kortbilag. Der udformes benyttelsesaftale for legeplads med grundejerforeningen Lejerforeningen Hovborg Hytteby, v. fmd. Mogens Jensen Lejerforeningen Hovborg Hytteby, v. Hans A. Petersen Grundejerforeningen Søparken, v. Mads Bjerregaard Grundejerforeningen Bakkegården Syd, v. Ole L. Henriksen Hyttebyen ønsker at legepladsen forbliver på den nuværende placering på Torpet og ikke flyttes til INFO-huset. Hyttebyen har selv etableret en del af inventaret. Hyttebyen ønsker at legepladsen forbliver på den nuværende placering på Torpet og ikke flyttes til INFO-huset. Grundejerforeningen har ingen kommentarer til planen Grundejerforeningen ser meget gerne den foreslåede nye legeplads ved Uranusvej etableret. Der er indkommet 2 høringssvar, som støtter legepladsens Der er ikke indkommet yderligere høringssvar for Hovborg. Teknik og Miljø vil derfor bevare legepladsen på den Der er indkommet 2 høringssvar, som støtter legepladsens Der er ikke indkommet yderligere høringssvar for Hovborg. Teknik og Miljø vil derfor bevare legepladsen på den Der er ikke andre indkomne bemærkninger fra Vejen nord-vest, som den pågældende legeplads dækker. forventer derfor at flytte legepladsen fra Baungårdsvej til området ved - Legepladsen bevares på den nuværende placering ved Hovborg Hytteby. - Legepladsen bevares på den nuværende placering ved Hovborg Hytteby. - Legepladsen flyttes som foreslået i planen fra Baungårdsvej til stien ved Uranusvej, hvis dagplejemødre og børnehaver i området

2 Uranusvej. Dagplejere og børnehaver i området bør dog forespørges specifikt inden beslutningen om flytning. bifalder dette Legepladsgruppen omkring Jasminvej, v. Martha Nielsen Borgerne omkring Grønhøjgade, Vejen v. Peter Lund Andersson 47 underskrifter og kommentarer fordelt på 39 husstande i kvarteret omkring Grønhøjgade, Vejen Børnehaverne i Brørup, v. Jette Lillerøj Kristensen Legepladsgruppen ønsker legepladsen bevaret på dens Legepladsgruppen vil gerne hjælpe med renovering og pasning. Alle borgere støtter oprettelsen af en ny legeplads i det tæt bebyggede kvarter. Borgerne finder, at der er et stort behov for et fælles grønt friareal i form af en legeplads. Synes det er en spændende plan og vil gerne arbejde konstruktivt, i forhold til etablering af en offentlig legeplads i Brørup. Det arbejde vil de indgå i, når der er anvist finansiering af en kommende legeplads. Der er ikke andre indkomne bemærkninger fra Vejen syd-øst, som den pågældende legeplads dækker. vil derfor bevare legepladsen på den nuværende placering, frem for den foreslåede alternative placering. anbefaler, at der arbejdes videre mod at etablere en legeplads i Grønhøjgade på det bygningssanerede areal. Området er ikke omfattet af lokalplan eller plandeklaration, men kun af kommuneplanramme 1.B.03, og derigennem udlagt til boligformål. Det vurderes, at en legeplads vil kunne indpasses i området. Der bør foretages nabohøring/orientering forinden samt en høring af borgerne i området. - Legepladsen bevares på den Skolebestyrelsen ved Gesten Skole, v. Janus Harloff Lynggaard Skolen finder det naturligt at indgå i den samlede forsyning af legepladser. Efter aftale med grundejerforeninger, Dagtilbud & Skole samt skal Børnecentre tilføjes i planen hvor børnehaver nævnes.

3 Skolen påpeger, at det bør gælde for både skoler, daginstitutioner og børnecentre. alle legepladser på kommunale arealer være offentligt tilgængelige og angives på et fælles kort på kommunens hjemmeside. Skoler og institutioners legepladser er kun tilgængelige udenfor åbningstiden. Børnehaverne og børnecentrenes indhegnede arealer kan dog undtages, hvis der på et specifikt sted findes gode argumenter for det modsatte Glejbjerg Lokalråd Lokalrådet ønsker ikke at stå for drift og vedligehold af pladsen ved De unges Oase. Vi har ikke kompetencerne hertil, og tænker ligeledes, hvem der skal dække omkostningerne til det årlige gennemsyn og gennemføre kontinuerlige eftersyn. anbefaler, at den foreslåede ordning iværksættes, hvor lokalrådene kan stå for ansvar og det løbende opsyn, mens det årlige sikkerhedstjek varetages af kommunen. Otte lokalråd og borgerforeninger driver allerede i dag legepladser. legepladser overgives til lokalrådene uden disses samtykke. Legepladserne kan dog risikere at blive nedlagt. Legepladsen ved De unges Oase drives ind til videre af Vejen Kommune. Legepladsen kan dog i fremtiden evt. overdrages til en kommende grundejerforening eller evt. nedlægges Bestyrelsen for Holsted Plantage, v. Peter Pagh Nielsen Legepladsen i Holsted Plantage ønskes bevaret. Legepladsen ligger ikke på privat grund, men på areal ejet af andelsselskabet Holsted Plantage Legepladsen er kendt af alle og har ligget på samme sted i næsten 50 år. Legepladsen er velbeliggende for centrum, nordbyen og Skovpavillonen Bestyrelsen kender ikke de er villig til at i mødekomme Holsted Plantages ønske om at legepladsen bevares. Dette afhænger dog af en nærmere drøftelse og beslutning i samråd med lokalrådet om hvilke legepladser der ønskes prioriteret. Hvis legepladsen ikke prioriteres af lokalrådet bør der arbejdes hen mod om Holsted Plantage eller Skovpavillonen ønsker at overtage legepladsen. Det prioriteres sammen med Holsted Lokalråd hvilke seks kommunale legepladser (inkl. skole og børnehave) der skal bevares og udvikles i Holsted.

4 årlige udgifter og kan derfor ikke tage stilling til om de eller Skovpavillonen evt. vil overtage legepladsen Holsted Lokalråd Lokalrådet ønsker at bevare alle eksisterende otte legepladser samtidig med, at man støtter tankerne om at gøre udformningen af legepladserne mere differentieret i udformning og målgrupper. Lokalrådet ønsker ikke at overtage ansvaret for legepladser. Samtidig mener lokalrådet, at deres kompetencer til at drive legeplads ikke er tilstrækkelige. Lokalrådet udtrykker bekymring for, om de foreslåede muligheder for tilskud til anlægssummen for grundejerforeninger og lokalråd vil være tilstrækkeligt incitament. Lokalråd ser gode muligheder for, at de ugentlige og kvartalsvise sikkerhedstjek kan varetages lokalt Handicaprådet, v. Kai Østergaard Handicaprådet har ingen kommentarer finder, at lokalråds-gruppen har nogle gode detaljerede betragtninger, som der bør arbejdes videre med i fællesskab. Målet for udviklingsplanen er bl.a. at få fordelt legepladserne godt i kommunen og i de enkelte byer samt, at de enkelte legepladser bliver motorisk og oplevelsesmæssigt bedre. I den forbindelse vurderes det, at det er nødvendigt at arbejde mod fem kommunale legepladser i Holsted (inkl. skolens legeplads). Ved årsmøderne med lokalrådene er der udtrykt lignende bekymringer om at udgifterne til forsikring og tilsyn er for store for lokalråd og grundejerforeningerne. I legepladsplanen foreslås det, at lokalråds-legepladser får betalt det årlige tilsyn af kommunen. Det prioriteres sammen med Holsted Lokalråd hvilke seks kommunale legepladser (inkl. skole og børnehave) der skal bevares og udvikles i Holsted Rødding Skole og legepladsudvalg Skolen finder det naturligt at indgå i den samlede forsyning af legepladser. Rødding Skole og legepladsudvalg gør opmærksom på, at de siden 2011 har arbejdet med en sammenhængende anbefaler, at der i samarbejde med Rødding Skole og legepladsudvalg, Forum Rødding og andre interessenter drøftes videre omkring placering og overordnet indretning af de forskellige områder i Rødding. Den endelige placering af legepladser i Rødding drøftes nærmere med Rødding Skole og legepladsudvalg, Forum Rødding og andre interessenter.

5 Grundejerforeningen Ryttervej/Ny Frederiksbergvej, v. Jens Johansen Grundejerforeningen Ryttervej/Ny Frederiksbergvej, v. Jens Johansen plan for aktiviteter i hele Rødding By for alle aldersgrupper. Grundejerforeningen kan ikke finde legepladsen på kortbilaget. Grundejerforeningen Ryttervej/Ny Frederiksbergvej, Andst er uenig i hvem som skal føre tilsyn, hvem der skal betale for tilsynet og hvor ofte tilsynet udføres. Grundejerforningen finder det ikke rimeligt at en lille grundejerforening skal påføres store udgifter til at udføre det årlige sikkerhedseftersyn. Legepladsrapporterne er for omfangsrige, det medfører overadministration. Der bør være et fast driftstilskud som dækker drift, tilsyn og forsikring for centralt placerede legepladser, der har en brugerskare som er langt større end grundejerforeningens egne medlemmer. Etablering og fornyelse bør der kunne søges om tilskud til, eller betales af legepladsejeren her grundejerforeningen. Legepladsen ses på det overordnede kortbilag for hele kommunen. Der er kun forstørrede bilag for de byer, hvor der er legepladser som har været drevet af Vej & Park og hvor der foreslås ændringer i eksisterende forhold. Udvalget for besluttede i møde den , at grundejerforeninger skal forestå drift og vedligeholdelse af legepladser der ligger på offentligt areal

6 Jels Lokalråd ved Jesper Finnemann og Niels Bendix Rasmussen (Beskeden er mundtligt afgivet ved møde om ny legeplads ved Søbadet) Nov Vejen Kommune Line Mikkelsen, Intern Service, indkøbskonsulent Jels lokalråd prioriterer legepladsen ved Søvej/Jels Søbad højere end legepladsen ved Søndermarken. Der udføres ikke udbud i 2013 som angivet i planen. forventer at Vejen Kommune set i forhold til Jels størrelse kun kan drive en legeplads i Jels. Prioriteringen ændres til legepladsen ved Søbadet. Denne placering efterlader en del boliger i den sydlige og vestlige del af Jels med mere end 500 m til en legeplads. Det bør på sigt overvejes, om der er mulighed for at drive en ekstra legeplads i Jels. Der arbejdes mod at udføre et rammeudbud i 2014 under Sydjysk Kommuneindkøb. Placeringen i planen ændres, så 1. prioriteten for en legeplads i Jels ændres fra Søndermarken til Jels Søvej ændres til 2014 Jan Vejen Kommune arbejdsgruppen Handleplan for Det gode Hverdagsliv som arbejder med implementering af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Feb Vejen Kommune arbejdsgruppen Rammer for fysisk aktivitet som arbejder med implementering af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Ønsker at solsikre legepladser implementeres i planen dvs. mulighed for at søge skygge på legepladsen. For at fremme sundhed og muligheden for fysisk aktivitet for alle mellem 0 og 99 år, bør der ved legepladserne indtænkes rammer for at den voksne ledsager inspireres til at vedligeholde eller øge kondition og muskelstyrke overalt hvor det er muligt. Behov for skyggemuligheder står allerede under skoler og børnehavers legepladser. Nye legepladser og legepladsrenoveringer bør udformes i samarbejde med en sundhedskonsulent for at indtænke muligheder for voksnes aktivitet, hvor det er muligt. Aktivitetsmuligheder i byrum, grønne områder og naturområder vil blive viderebearbejdet i en Park og Byrumsstrategi som udarbejdes i denne kommuneplanperiode. Opmærksomhed på behov for skyggemuligheder indskrives for alle legepladstyper. Planen tilføjes: Ved legepladserne bør der overalt hvor det er muligt indtænkes rammer for at den voksne ledsager inspireres til at vedligeholde eller øge kondition og muskelstyrke.

Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning

Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning 1 Indholdsfortegnelse Andst Skole, bestyrelse... 3 Andst Skole, MED... 4 Askov-Malt Skole, bestyrelse og MED... 5 Brørupskolen, bestyrelse... 6 Bække Skole, bestyrelse...

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

for mødet den 11.10.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 11.10.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-144040) 2. Godkendelse af dagsorden (2012-144045) 3. Formandens meddelelser (2012-144048) 4. Godkendelse

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar It-strategi Samlet oversigt over indkomne høringssvar 1 Indhold Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene...3 Højbohus Vuggestue- og børnehave...7 Nordbakkeskolen... 8 Vigersted

Læs mere

li li li li li li li li li li li li

li li li li li li li li li li li li DSKS4VX817 fb skan 06 05 2015 13 04 SEPBARCODE OU211PE1939 iffvb li El li li li li li li mm li li li li li li li li li li li li Dagtilbud Aabenraa Kommune Dagtilbudsstruktur 2015 Høringssvar Acadre 14/30337

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 21-09-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 21-09-2015 17:00 1 (Åben) Bank-Mikkelsens Vej Helhedsplan

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 020. Temamøde sundhedsplejen 3 021. Budgetorientering 4 022. Frigivelse af anlægsmidler 2011 5 023.

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Høringsforslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk

Høringsforslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk Høringsforslag til Budget 2013 indsendt via www.norddjurs.dk Indsendt Indsendt af Overskrift 18-09-2012 10. klasse center Høringssvar 17-09-2012 Børneby Glesborgs bestyrelse Høringssvar Distrikt Vestre

Læs mere

Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Samlingshuset. i Øster Brønderslev Samlingshuset i Øster Brønderslev Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere