E N T R E P R I S E K O N T R A K T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E N T R E P R I S E K O N T R A K T"

Transkript

1 E N T R E P R I S E K O N T R A K T Producentens kontaktperson: TV 2 produktionsnr.: GO-sag TV 2 Programafdelingens kontaktperson: TV 2 Juras kontaktperson: Mellem TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C CVR nr (i det følgende kaldet TV 2) og CVR nr. (i det følgende kaldet producenten) er der indgået følgende aftale vedrørende (Arbejdstitel)...

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Produktionen Produktionsforløb Materiale Råoptagelser Kulisser m.v Godkendelse af programindhold og teknisk godkendelse Ændring og supplering af programindhold Betaling Regnskab med revisorpåtegning Offentlig fremførelse af produktionen Øvrig offentlig fremførelse af produktionen uden for Kongeriget Danmark Spredning af eksemplarer af produktionen (herunder dvd- distribution) Formatrettigheder (ikke fiktion) Fonogramudgivelse Kun med i specielle produktioner Merchandising m.v Øvrige rettigheder Clearing og betaling af rettigheder Programvært, designervært og øvrige medvirkende Forsikringer, oplysningspligt og friholdelse Kredit Overdragelse Reklame, sponsorering m.v Henvendelse til offentligheden Force Majeure Tvist Kontrakten... 24

3 1. Produktionen Producenten påtager sig for TV 2 produktionen af X programmer af varighed. minutters Produktionen har arbejdstitlen. TV 2 vælger og indestår for produktionens udsendelsestitel, og retten til udsendelsestitlen i forhold til producenten tilkommer TV 2. Produktionen gennemføres på grundlag af vedlagte programbeskrivelse og programbudget, jf. bilag 1 og Produktionsforløb Produktionen gennemføres i overensstemmelse med vedlagte produktionsplan, jf. bilag 3. Væsentlige ændringer i tidsplanen kan kun foretages efter forudgående skriftlig godkendelse fra TV 2. Programmerne planlægges udsendt.. 3. Materiale Produktionen skal optages i 1920 X 1080 format med en minimum bitrate på 50 Mbit/s 4:2:2 for MPEG-2 based inter-frame codecs og 100 Mbit/s 4:2:2 for intraframe codecs og skal i øvrigt efterleve TV 2s tekniske specifikationer, jf. bilag 4a. Producenten leverer for hvert af de programmer til TV 2s ejendom: a) 1 stk. elektronisk HD fil (inkl. dansk versionering/dansk tekstning) med stereolyd og IT-spor, jf. bilag 4a. b) Udsendelsesklare trailere (henholdsvis 30 sek., 15. sek., én i aften samt clean version) (inkl. dansk versionering/dansk tekstning), med tilhørende music-cue sheet, jf. bilag 4b.

4 c) Et komplet music-cue sheet vedrørende den anvendte musik i produktionen, herunder trailere, der af producenten rapporteres elektronisk i henhold til TV 2s retningslinjer, samt en komplet kopi af indberetninger for brug af musik til henholdsvis ncb og anvendte musikkataloger. d) 3 stk. digitale farvedias og/eller negativer repræsentative for hvert program/- programmet til pressebrug m.v. samt 6 stk. farvedias og/eller negativer repræsentative for hele produktionen, jf. bilag 4c. e) Udkast til pressemeddelelse og programtekst vedrørende produktionen, jf. bilag 4c. (Ved live-udsendelser - signal/link, hvem betaler!) Producenten leverer signalet til TV 2... Signalet skal opfylde TV 2s tekniske krav, jf. bilag 4a. (NB ændringer i pkt. 6) Producenten er forpligtet til at indhente tilbud på benyttelse af TV 2s produktionsvogne. Tilbuddet indhentes hos Michael Sørensen Producenten er samtidig forpligtet til at benytte TV 2s produktionsvogn, hvis TV 2s tilbud er konkurrencedygtigt i pris. Indgås aftale om benyttelse af TV 2s produktionsvogn, er parterne enige om, at en eventuel besparelse på denne budgetpost reducerer budgettet/kontrakt-summen med et tilsvarende beløb. Det i pkt. 3 a) og c) nævnte materiale leveres til TV 2 den, /dog senest 10 hverdage før udsendelsesdagen. Det i pkt. 3 b) og d) nævnte materiale leveres til TV 2 i overensstemmelse med tidsfristerne i bilag 4b og c. 4. Råoptagelser Råoptagelser tilhører TV 2 og må ikke udnyttes af producenten uden TV 2s skriftlige samtykke. Råoptagelserne skal på TV 2s forlangende udleveres til TV 2.

5 5. Kulisser m.v. Teknisk udstyr, kulisser, rekvisitter samt kostumer indkøbt til produktionen tilhører TV 2, og skal på TV 2s forlangende udleveres til TV 2, medmindre parterne træffer anden aftale. De rettighedshavere, der måtte have krav på royalty i forbindelse med TV 2s udnyttelse af rettighederne til kulisserne og kostumerne, skal fremgå af bilag 6, jf. pkt Godkendelse af programindhold og teknisk godkendelse er redaktionschef/producer/instruktør/tilrettelægger/produktionsleder for produktionen. Eventuel udskiftning skal ske efter drøftelse med TV 2. kan kun ske med TV 2s samtykke. er vært/værter i programmerne. Eventuel udskiftning af (Evt. flere nøglepersoner) Valg af musik skal ske i samråd med TV 2, og musikken synkroniseres på TV 2s vegne og under TV 2s ansvar. Arbejdskopi skal med hensyn til programindhold godkendes af TV 2. Såfremt TV 2 ikke kan godkende produktionens indhold med henvisning til, at produktionens indhold ikke stemmer overens med det aftalte, må TV 2s krav opfyldes af producenten ved fornyet bearbejdning, og inden for de af TV 2 fastsatte rimelige tidsfrister. TV 2 skal endvidere godkende udsendelsesfiler i henhold til de tekniske specifikationer, jf. bilag 4a. Såfremt produktionen ikke kan godkendes i henhold til de tekniske specifikationer, må TV 2s krav opfyldes af producenten ved fornyet bearbejdning af udsendelsesmaterialet for producentens regning og inden for de af TV 2 fastsatte rimelige tidsfrister.

6 7. Ændring og supplering af programindhold TV 2 kan på et hvilket som helst tidspunkt i produktionsforløbet kræve ændringer i programindholdet. Afføder ændringerne omkostninger ud over de budgetterede og/eller ændringer i tidsplanen, kan producenten kræve kontraktsummen i pkt. 8 hævet, henholdsvis tidsplanen ændret, forudsat TV 2 skriftligt er gjort opmærksom på konsekvenserne af ændringerne og herefter skriftligt har fastholdt disse. Hvis TV 2 efterfølgende ønsker, at producenten skal producere særligt indhold, der ikke er indeholdt i budgettet (f.eks. til TV 2 Digital), træffes særskilt aftale om TV 2s betaling af et arbejdsvederlag herfor. 8. Betaling Produktionsprisen, der udgør kontraktbeløbet, andrager, jf. det som bilag 2 vedlagte programbudget kr.,00 (ekskl. moms), skriver danske kroner. For produktionsprisen afholder producenten alle produktionsudgifter i forbindelse med produktionens forberedelse, indspilning og færdiggørelse, samt udgifter, der er forbundet med rettighedserhvervelsen som nærmere beskrevet i pkt Hvis der skal indgå kommercielt udgivet musik i produktionen skal omkostninger forbundet hermed godkendes af TV 2, hvis TV 2 skal afholde omkostningerne oveni kontraktsummen. TV 2 skal modtage kopi af ncb-indberetningen samt indberetning til eventuelle musikkataloger senest ved aflevering af rettighedsbilag jf. pkt. 17. Kopien skal stiles til Birgit Bo Rasmussen. TV 2 kan i hele produktionsforløbet løbende udbede sig kostrapporter/budgetbalancer. Kontraktbeløbet forfalder til betaling efter følgende plan: (Betalingsrater fastsættes ud fra likviditetsplan, som skal godkendes af TV 2)

7 1. rate - Ved underskrivelse af kontrakt, kr.,00 (ekskl. moms). 2. rate - kr.,00 (ekskl. moms). 3. rate - kr.,00 (ekskl. moms). 4. rate - kr.,00 (ekskl. moms). 5. rate - 10% af kontraktbeløbet- ved godkendelse af materiale i henhold til pkt. 3a) - d), levering og godkendelse af anmeldelse/indberetning til ncb og/eller musikforlag om musikforbrug samt bilag 6, kr.,00 (ekskl. moms). 6. rate - 5% af kontraktbeløbet - ved TV 2s godkendelse af regnskab i henhold til pkt. 9., kr.,00 (ekskl. moms). Efterhånden som ovennævnte betingelser opfyldes, udbetales raterne til producenten senest 30 dage efter TV 2s modtagelse af faktura. Faktura kan mailes til adressen 9. Regnskab med revisorpåtegning Senest 3 måneder efter levering af udsendelsesklart materiale fremsender producenten til TV 2 et af en statsautoriseret eller registreret revisor revideret regnskab med en omkostningsfordeling svarende til programbudgettet, jf. bilag 5. Bliver programomkostningerne lavere end budgetteret i programbudgettet, eksklusive indirekte omkostninger og fortjeneste, deles det herved fremkomne overskud ligeligt mellem TV 2 og producenten. Bliver programomkostningerne større end budgetteret i programbudgettet, afholdes merudgifterne af producenten. 10. Offentlig fremførelse af produktionen TV 2 har eneret til at fremføre produktionen offentligt et ubegrænset antal gange, ubegrænset i tid, herunder eneret til: at udsende produktionen i Kongeriget Danmark,

8 at udsende produktionen til danskere bosiddende uden for Kongeriget Danmark, samt at stille produktionen til rådighed i en dansksproget version (tekstet og/eller dubbet) på et af modtageren valgt tid og sted (on demand) uden geografiske begrænsninger, uanset om tilrådighedsstillelsen sker fra TV 2s egne eller tredjemands platforme, uden at producenten har krav på indtægter herfra. For on demand-udnyttelsen er det dog aftalt, at såfremt TV 2 i tilknytning til tilrådighedsstillelsen på on demand basis opkræver særskilt betaling for adgangen til produktionen (modsat abonnementsbetaling), eller modtageren gives mulighed for at downloade/fremstille eksemplarer af produktionen, fordeles nettoindtægterne (bruttoindtægterne fratrukket 30 % til dækning af TV 2s distributions- og markedsføringsomkostninger eller, såfremt TV 2 anvender en ekstern distributør, de nettoindtægter TV 2 modtager fra denne eksterne distributør), på samme måde som nettoindtægterne fra distribution af dvd, jf. nedenfor pkt. 12. Ovennævnte enerettigheder omfatter a) hele produktionen, eller dele heraf, b) alle distributionsmåder, såvel trådbundne som trådløse, c) modtagelse og afspilning på alle apparater, uanset teknologi, d) alle finansieringsformer. Rettighedsoverdragelsen gælder kendte såvel som fremtidige udnyttelsesmåder. TV 2 har ret til at konvertere produktionen til fremtidige billedformater og opløsninger, og TV 2 er endvidere berettiget til at udnytte produktionen i interaktiv form eller bearbejde produktionen med henblik herpå, forudsat bearbejdningen ikke krænker ophavsmændenes rettigheder efter ophavsretslovens 3. Producenten har option på at foretage den indholdsmæssige bearbejdning efter nærmere aftale med TV 2. TV 2 har endvidere eneret til at anvende programmets kendetegn eller programelementer i øvrigt på hjemmesider og sociale medier.

9 Producentens omtale af programmet på sin hjemmeside kan alene ske efter aftale med TV 2, idet producenten dog er berettiget til på sin egen hjemmeside at nævne programmet i forbindelse med oplysning om selskabets generelle virksomhed, når TV 2 har offentliggjort, at produktionen vil blive vist på TV 2. I det omfang producenten efter aftale med TV 2 skal producere indhold til digitale platforme, hvad enten dette er til TV 2s egne hjemmesider eller til sociale medier, træffes særskilt aftale om TV 2s betaling af et arbejdsvederlag herfor, og indholdet produceres efter nærmere aftale med TV 2s redaktør og i øvrigt altid i overensstemmelse med de vejledende regler for god presseskik, TV 2s etiske retningslinjer samt den til enhver tid gældende lovgivning. TV 2 har endvidere ret til uden særskilt vederlag: at anvende korte uddrag af produktionen, de i pkt. 3 d) nævnte fotos samt øvrige programelementer til forhåndsannoncering (uanset medie), i årskavalkader og i forbindelse med markedsføring af TV 2 (samt hermed koncernforbundne selskaber), i enhver form og på enhver medieplatform, at udlevere kopier af produktionen eller den i produktionen anvendte musik til pressen med henblik på foromtale m.v., at anvende produktionen til visning ved festivals, screenings osv., at foretage enhver eksemplarfremstilling, som er nødvendig for udnyttelse af ovennævnte rettigheder, alt med respekt af reglerne i ophavsretslovens 3, uden at producenten kan gøre krav gældende over for TV 2. TV 2 har endvidere ret til at lade Statens Mediesamling give publikum adgang til at se produktionen. Ovennævnte rettighedsoverdragelse indebærer ingen begrænsninger i producentens adgang til at oppebære vederlag fra Copydan i medfør af voldgiftskendelsen af 8. februar 1989 vedrørende fordeling af vederlag i medfør af ophavsretslovens 35 (kabelretransmission).

10 I tilknytning til TV 2s udsendelsesvirksomhed kan TV 2 foranstalte afstemninger, konkurrencer, hilsner, chat etc. og seerne kan blive opkrævet betaling for disse aktiviteter. Indtægterne herfra tilfalder alene TV 2. Måtte TV 2 benytte overtakserede SMS er til at opkræve betaling for rettigheder for eksempel ringetoner, videoklip, voicegreetings etc., hvis udnyttelse er reguleret i pkt fordeles nettoprovenuet, der indkommer ved SMS-distributionen, som beskrevet i den for udnyttelsen relevante bestemmelse. For anden offentlig fremførelse af produktionen i Danmark end udsendelse og tilrådighedsstillelse af produktionen som ovenfor beskrevet, fordeles vederlaget som beskrevet i pkt. 16, med mindre udnyttelsen administreres via Copydan, og producenten oppebærer vederlag herigennem. TV 2 har ingen pligt til at udsende produktionen i Danmark og til at gøre produktionen tilgængelig i en dansksproget version. For anden offentlig fremførelse gælder, at såfremt TV 2 ikke senest 24 måneder efter produktionen har været udsendt første gang på tv konkret har udnyttet eller truffet aftale om en konkret udnyttelse af retten til anden offentlig fremførelse, og TV 2 ikke har været forhindret heri på grund af et hold-back eller rettighedsmæssige forhold, overgår denne specifikke udnyttelsesret til producenten på dennes skriftlige begæring, og producenten oppebærer herefter distributionsvederlaget, mens fordelingen af nettoindtægterne er uændret. Overdragelsen til producenten formaliseres i et tillæg til nærværende kontrakt. 11. Øvrig offentlig fremførelse af produktionen uden for Kongeriget Danmark TV 2 har eneret til at fremføre produktionen (eller dele heraf) offentligt uden for Kongeriget Danmark, ubegrænset i tid, men udnyttelsen heraf er overdraget til producenten. Alternativ 1: (hvis formatet er udviklet i fællesskab eller af TV 2) For tv-distribution uden for Kongeriget Danmark oppebærer TV 2 X % af nettoindtægterne. Nettoindtægterne fremkommer efter fradrag af distributionshonorar på 35

11 % af bruttoindtægterne, eventuelle omkostninger til fremstilling af salgsmateriale samt eventuel royalty til rettighedshavere. For anden offentlig fremførelse uden for Kongeriget Danmark fordeles vederlaget som beskrevet i pkt. 16. TV 2 skal godkende vilkårene for distributionen samt efterfølgende ændringer heri. Forestår producenten ikke selv distributionen, skal vilkårene forhandles i tæt dialog og samarbejde med TV 2. Producenten fremsender 2 gange årligt til TV 2 en statusoversigt på salg. Alternativ 2: (hvis ikke fiktion og producenten er kommet til TV 2 med et færdigudviklet format (sletning af 4 forudgående afsnit) Indtægterne fra øvrig offentlig fremførelse af produktionen uden for Kongeriget Danmark tilfalder producenten. Såfremt producenten ikke senest 24 måneder efter produktionen har været udsendt første gang på tv konkret har udnyttet eller truffet aftale om en konkret udnyttelse af ovennævnte rettigheder, og producenten ikke har været forhindret heri på grund af et hold-back eller rettighedsmæssige forhold, overgår denne specifikke udnyttelsesret til TV 2 på dennes skriftlige begæring, og TV 2 oppebærer herefter distributionsvederlaget, mens fordelingen af nettoindtægterne er uændret. Overdragelsen til TV 2 formaliseres i et tillæg til nærværende kontrakt. 12. Spredning af eksemplarer af produktionen (herunder dvd- distribution) TV 2 har eneret til, ubegrænset i tid, overalt i verden: At fremstille eksemplarer af produktionen (eller dele heraf) såvel analogt som digitalt og sprede eksemplarerne/filerne til udnyttelse på alle medier og platforme, kendte såvel som fremtidige, mod at afregne en andel af nettoindtægterne til producenten som nedenfor bestemt.

12 I tilknytning hertil må der anvendes korte uddrag af produktionen og de i pkt. 3 d) nævnte fotos i forbindelse med markedsføringen. Producenten har ret til indsigt i de af TV 2 indgåede distributionsaftaler. For dvd-distribution oppebærer producenten X % af TV 2s nettoindtægter. For spredningen i øvrigt modtager producenten X % af TV 2s nettoindtægter. TV 2s nettoindtægter fremkommer efter fradrag af de til udnyttelsen henførbare omkostninger, eksempelvis fremstillings- og markedsføringsomkostninger, distributionshonorar samt eventuel royalty til rettighedshavere, eller udgør det beløb TV 2 oppebærer fra ekstern distributør efter fradrag af eventuelle royalties til rettighedshavere. De rettighedshavere, der har krav på royalty ved dispositioner over produktionen som nævnt ovenfor, skal fremgå af bilag 6, jf. pkt. 17. Såfremt TV 2 ikke senest 24 måneder efter, produktionen har været udsendt første gang på tv, konkret har udnyttet eller truffet aftale om en konkret udnyttelse af ovennævnte rettigheder, og TV 2 ikke har været forhindret heri på grund af et holdback eller rettighedsmæssige forhold, overgår denne specifikke udnyttelsesret til producenten på dennes skriftlige begæring, og producenten oppebærer herefter distributionsvederlaget, mens fordelingen af nettoindtægterne er uændret. Overdragelsen til producenten formaliseres i et tillæg til nærværende kontrakt. 13. Formatrettigheder Alternativ 1: (hvis TV 2 har udviklet formatet/ideen) Såfremt udviklingen og/eller produktionen indebærer frembringelse af et format, som er retsbeskyttet, tilfalder retten til at udnytte formatet tidsubegrænset TV 2, men salg af udnyttelsesretten uden for Danmark sker ved producentens foranstaltning. De rettighedshavere, der har krav på royalty ved salg af formatrettighederne, fremgår af bilag 6, jf. pkt. 17. Ved overdragelse af formatrettighederne til produktionen uden for Danmark oppebærer TV 2 50 % af nettosalgsindtægten. Nettoindtægten fremkommer efter fradrag af distributionshonorar på 40 % af bruttosalgssummen, eventuelle omkostninger til fremstilling af salgsmateriale samt eventuel royalty til rettighedshavere.

13 Producenten fremsender 2 gange årligt til TV 2 en statusoversigt på salg. TV 2 skal godkende vilkårene for distributionen samt efterfølgende ændringer heri. Forestår producenten ikke selv distributionen, skal vilkårene forhandles i tæt dialog og samarbejde med TV 2. Såfremt producenten ikke senest 24 måneder efter produktionen har været udsendt første gang på tv, konkret har udnyttet eller truffet aftale om en konkret udnyttelse af ovennævnte rettigheder, og producenten ikke har været forhindret heri på grund af et hold-back eller rettighedsmæssige forhold, overgår denne specifikke udnyttelsesret til TV 2 på dennes skriftlige begæring, og TV 2 oppebærer herefter distributionsvederlaget, mens fordelingen af nettoindtægterne er uændret. Overdragelsen til TV 2 formaliseres i et tillæg til nærværende kontrakt. Alternativ 2: (hvis formatet/ideen er udviklet af TV 2 og producenten i fællesskab) Såfremt udviklingen og/eller produktionen indebærer frembringelse af et format, som er retsbeskyttet, tilfalder retten til at udnytte formatet tidsubegrænset TV 2 og producenten i fællesskab, men salg af udnyttelsesretten uden for Danmark sker ved producentens foranstaltning. Producenten er dog forpligtet til at anerkende TV 2s ret til at kræve ændringer i programindholdet jf. pkt. 7. Producenten er endvidere forpligtet til at producere yderligere episoder/sæsoner af formatet på samme vilkår og til samme pris som i nærværende aftale, med mindre TV 2 ønsker at foretage ændringer, som indebærer en aftalt ændring i produktionsprisen. Såfremt der mellem TV 2 og producenten opstår uenighed om en forhøjelse af produktionsbudgettet for efterfølgende sæsoner ud over almindelige fremskrivninger som følge af stigninger i nettoprisindekset eller dokumenterede prisstigninger og lønreguleringer, eller såfremt producenten ikke vil følge TV 2s anvisninger og krav til produktionen, i det omfang, de ligger inden for produktionsbudgettet, da er TV 2 berettiget til at lade en anden producent producere formatet.

14 De rettighedshavere, der har krav på royalty ved salg af formatrettighederne, fremgår af bilag 6, jf. pkt. 17. Ved overdragelse af formatrettighederne til produktionen uden for Danmark oppebærer TV 2 25 % af nettosalgsindtægten. Nettoindtægten fremkommer efter fradrag af distributionshonorar på 40 % af bruttosalgssummen, eventuelle omkostninger til fremstilling af salgsmateriale samt eventuel royalty til rettighedshavere. Producenten fremsender 2 gange årligt til TV 2 en statusoversigt på salg. TV 2 skal godkende vilkårene for distributionen samt efterfølgende ændringer heri. Forestår producenten ikke selv distributionen, skal vilkårene forhandles i tæt dialog og samarbejde med TV 2. Såfremt producenten ikke senest 24 måneder efter, produktionen har været udsendt første gang på tv, konkret har udnyttet eller truffet aftale om en konkret udnyttelse af ovennævnte rettigheder, og producenten ikke har været forhindret heri på grund af et hold-back eller rettighedsmæssige forhold, overgår denne specifikke udnyttelsesret til TV 2 på dennes skriftlige begæring, og TV 2 oppebærer herefter distributionsvederlaget, mens fordelingen af nettoindtægterne er uændret. Overdragelsen til TV 2 formaliseres i et tillæg til nærværende kontrakt. Alternativ 3 (hvis producenten kommer med et færdigudviklet format) Såfremt udviklingen og/eller produktionen til TV 2 indebærer frembringelse af et format, som er retsbeskyttet, tilfalder retten til at udnytte formatet i form af at producere og udsende en udenlandsk version af produktionen tidsubegrænset producenten, og salg af udnyttelsesretten uden for Danmark sker ved producentens foranstaltning. TV 2 har en eksklusiv tidsubegrænset option på at producere yderligere episoder/sæsoner af formatet i Kongeriget Danmark på samme vilkår og til samme pris med tillæg af udvikling i nettoprisindekset, som i nærværende aftale, med mindre TV 2 ønsker at foretage ændringer, som indebærer en aftalt ændring i produktionsprisen. Indtægterne fra distribution af formatrettigheder uden for Danmark tilfalder producenten.

15 Såfremt producenten ikke senest 24 måneder efter, produktionen har været udsendt første gang på tv, konkret har udnyttet eller truffet aftale om en konkret udnyttelse af ovennævnte rettigheder, og producenten ikke har været forhindret heri på grund af et hold-back eller rettighedsmæssige forhold, overgår denne specifikke udnyttelsesret til TV 2 på dennes skriftlige begæring, og TV 2 oppebærer herefter distributionsvederlaget, mens fordelingen af nettoindtægterne er uændret. Overdragelsen til TV 2 formaliseres i et tillæg til nærværende kontrakt. Alternativ hvis Nordisk Film TV A/S skal forestå formatdistributionen, hvor TV 2 har udviklet formatet, eller producenten ikke ønsker at forestå distributionen: Såfremt udviklingen og/eller produktionen indebærer frembringelse af et format, som er retsbeskyttet, tilfalder retten til at udnytteformatet i form af at producere og udsende en udenlandsk version af produktionen tidsubegrænset TV 2 (og producenten i fællesskab), men udnyttelsen heraf er (af parterne) overdraget til Nordisk Film TV A/S (Nordisk Film TV World). De rettighedshavere, der har krav på royalty ved salg af formatrettighederne, fremgår af bilag 6, jf. pkt. 17. Ved overdragelse af formatrettighederne til produktionen uden for Danmark oppebærer producenten X % af nettosalgsindtægten. Nettoindtægten fremkommer efter fradrag af distributionshonorar på 40 % af bruttosalgssummen, eventuelle omkostninger til fremstilling af salgsmateriale samt eventuel royalty til rettighedshavere. Alternativ formulering hvor formatet er udviklet af producenten: Indtægterne fra distribution af formatrettigheder uden for Danmark tilfalder producenten. Såfremt Nordisk Film TV World ikke senest 24 måneder efter, produktionen har været udsendt første gang på tv, konkret har udnyttet eller truffet aftale om en konkret udnyttelse af ovennævnte rettigheder, og Nordisk Film TV World ikke har været forhindret heri på grund af et hold-back eller rettighedsmæssige forhold, overgår denne specifikke udnyttelsesret til producenten på dennes skriftlige begæring, og producenten oppebærer herefter distributionsvederlaget, mens fordelingen af

16 nettoindtægterne er uændret. Overdragelsen til producenten formaliseres i et tillæg til nærværende kontrakt. 14. Fonogramudgivelse Kun med i specielle produktioner Eneretten til at udgive et fonogram (cd, lydfil eller andet lydbærende format) i tilknytning til tv-produktionen tilhører TV 2. De rettighedshavere, der har krav på royalty ved udnyttelse af fonogramrettighederne, fremgår af bilag 6, jf. pkt. 17. Producenten oppebærer X % af TV 2s nettoindtægter ved salg af fonogramrettighederne. TV 2s nettoindtægter, der udgør det beløb, TV 2 oppebærer fra ekstern distributør eller samarbejdspartner, fremkommer efter fradrag af de til fremstillingen og distributionen henførbare omkostninger, eksempelvis redigerings- og kopieringsomkostninger, markedsføringsomkostninger, distributionshonorar samt royalty til berettigede tredjemænd. Såfremt TV 2 ikke senest 24 måneder efter, produktionen har været udsendt første gang på tv, konkret har udnyttet eller truffet aftale om en konkret udnyttelse af ovennævnte rettigheder, og TV 2 ikke har været forhindret heri på grund af et holdback eller rettighedsmæssige forhold, overgår denne specifikke udnyttelsesret til producenten på dennes skriftlige begæring, og producenten oppebærer herefter distributionsvederlaget, mens fordelingen af nettoindtægterne er uændret. Overdragelsen til producenten formaliseres i et tillæg til nærværende kontrakt. 15. Merchandising m.v. Eneretten til kommerciel udnyttelse af alle former for produkter baseret på produktionen og de heri benyttede figurer og karakterer tilhører TV 2. Udnyttelsen omfatter retten til at udvikle, producere, distribuere, markedsføre og licensere merchandise. Merchandising omfatter, men er ikke begrænset til bogudgivelser, tegneserier, magasiner og ugeblade, spil, herunder on-line-spil, cd-rom er, fonogrammer, legetøj, tøj, tekstiler og emballage. De rettighedshavere, der har krav på royalty ved udnyttelse af merchandisingrettighederne, fremgår af bilag 6, jf. pkt. 17.

17 Producenten oppebærer X % af TV 2s nettoindtægter ved salg af merchandisingrettighederne. TV 2s nettoindtægter, der udgør det beløb, TV 2 oppebærer fra ekstern distributør eller samarbejdspartner, fremkommer efter fradrag af de til fremstillingen og distributionen henførbare omkostninger, eksempelvis redigerings- og kopieringsomkostninger, markedsføringsomkostninger, distributionshonorar samt royalty til berettigede tredjemænd. Såfremt TV 2 ikke senest 24 måneder efter, produktionen har været udsendt første gang på tv, konkret har udnyttet eller truffet aftale om en konkret udnyttelse af ovennævnte rettigheder, og TV 2 ikke har været forhindret heri på grund af et holdback eller rettighedsmæssige forhold, overgår denne specifikke udnyttelsesret til producenten på dennes skriftlige begæring, og producenten oppebærer herefter distributionsvederlaget, mens fordelingen af nettoindtægterne er uændret. Overdragelsen til producenten formaliseres i et tillæg til nærværende kontrakt. 16. Øvrige rettigheder Nærværende kontrakt intenderer at regulere alle relevante udnyttelsesrettigheder til produktionen. For udnyttelse af rettighederne til anden offentlig fremførelse jf. pkt. 10 og 11 og for udnyttelsesrettigheder til produktionen, der ikke er beskrevet i pkt , har TV 2 eksklusivt ret til at disponere over sådanne rettigheder, men nettoindtægterne herfra fordeles mellem TV 2 og producenten i forholdet 50/50%. Nettoindtægterne fremkommer efter fradrag af fremstillings- og markedsføringsomkostninger, og andre omkostninger forbundet med udnyttelsen, herunder eventuel royalty til rettighedshavere. 17. Clearing og betaling af rettigheder Musikrettigheder TV 2 har indgået aftale med KODA (petits droits) og Gramex/IFPI om fremførelse af musik og musikvideoer i tv og på TV 2-kontrollerede sites på internettet omfattende tilgængeliggørelse i streamet form. Betalingen herfor afholdes af TV 2. Aftalerne omfatter dog ikke fremførelse af grafiske rettigheder. Hvis synkroniseringen og fremførelsen af musikken med henblik på udsendelse i tv kræver ncbs samtykke (fordi der anvendes kommercielt musik), indhentes samtykket af producenten, men eventuel betaling for synkroniseringen og fremførelsen til ncb

18 afregnes, efter forudgående aftale med TV 2, af TV 2 uden for kontraktsummen, jf. pkt. 8. Hvis der anvendes katalogmusik, er producenten forpligtet til at indberette og afregne betalingen af synkroniseringen af musikken med henblik på udsendelse i tv til musikkatalogerne inden for kontraktsummen. TV 2 skal modtage kopi af ncb-indberetningen, senest ved aflevering af rettighedsbilag. Det samme gælder kopi af dokumentation for eventuel indberetning og afregning til et af de musikforlag, som TV 2 har indgået aftale med og hvis repertoire indgår i produktionen. Kopien skal stiles til TV 2s programafdeling. Det påhviler producenten at træffe aftale med ncb og eventuelle andre musikrettighedshavere om al anden udnyttelse af produktionen end den ovenfor beskrevne tvog netudnyttelse, herunder men ikke begrænset til offentlig fremførelse af produktionen uden for Kongeriget Danmark og spredning af produktionen på dvd. Betaling til ncb og eventuelle andre musikrettighedshavere for denne udnyttelse af produktionen skal ikke dækkes af kontraktsummen, men fratrækkes i indkomne nettoindtægter inden deling og udbetales i lighed med øvrige royalties af producenten, når udnyttelsen finder sted. Såfremt producenten måtte anvende musik fra et af de musikforlag, som TV 2 har indgået aftale med, påhviler det dog ikke producenten at indgå aftale om anden udnyttelse, da det er reguleret af TV 2-aftalerne, men betalingen for anden udnyttelse end udsendelse på TV 2-kanaler eller TV 2-kontrollerede sites fratrækkes på samme måde i indkomne nettoindtægter inden delingen. Producenten anfører i disse tilfælde i bilag 6, hvilke musiknumre og musikforlag, der er anvendt i produktionen, ligesom det påhviler producenten at anføre navnet på musikforlaget på det i pkt. 3 c) anførte music cue sheet. Øvrige rettigheder For alle øvrige rettigheder træffer producenten aftaler med de implicerede rettighedshavere, således at TV 2 kan disponere over produktionen i henhold til denne kontrakt. Producenten sikrer i denne forbindelse, at overdragelsen af rettigheder til udnyttelse af produktionen kun kan opsiges, hvis udnyttelsen ikke har været iværksat 10 år efter udnyttelsesformen var almindelig kendt og først efter et varsel på ikke under 12 måneder, jf. ophavsretslovens 54, stk. 2.

19 Alternativer: 1) Almindelig: Inden for kontraktsummen afholder producenten udgifterne til udnyttelse af produktionen som beskrevet i pkt ) Arkivklip: Inden for kontraktsummen afholder producenten udgifterne til royalty til eventuelle arkivrettighedshavere for udsendelse af produktionen på TV 2 2 gange, med tilhørende snaprepriser samt trådløs og trådbunden udnyttelse (herunder on-demand) i 7 dage før og i 28 dage efter hver tv-udsendelse (ved serier: i 7 dage før og i hele perioden hvor serien udsendes på tv og 4 uger herefter), uanset om den trådløse og trådbundne udnyttelse sker på TV 2s eller tredjemands platforme. 1 udsendelse på TV 2 kan konverteres til 3 udsendelser på TV 2 Zulu/TV 2 Charlie eller en anden af TV 2 kontrolleret sekundær kanal eller 6 udsendelser på en af TV 2 kontrolleret netkanal. De arkivrettighedshavere, der er berettiget til royalty for udnyttelse af produktionen herudover, jf. pkt. 5 og pkt , skal fremgå af den af producenten udarbejdede liste over rettighedshavere, ligesom royaltyens størrelse, fordelt på udnyttelsesmåder, skal anføres, jf. bilag 6. TV 2 afholder omkostningerne til arkivrettighedshavere ved yderligere genudsendelse af produktionen i Kongeriget Danmark samt ved trådløs og trådbunden udnyttelse uden for ovennævnte perioder på 7 dage før og 28 dage efter hver tv-udsendelse (ved serier: 7 dage før og i hele perioden hvor serien udsendes på tv og 28 dage herefter), og udbetalingen foretages via TV 2. For udnyttelse af produktionen i øvrigt fratrækkes royaltyen i indkomne nettoindtægter inden deling og udbetales i lighed med øvrige royalties af producenten, når udnyttelsen finder sted. 3) Medvirkende: Inden for kontraktsummen afholder producenten udgifterne til rettighedshaverne for udsendelse af produktionen på TV 2 gange, med tilhørende snaprepriser samt trådløs og trådbunden udnyttelse (herunder on-demand) i en periode på 7 dage inden og i hele udsendelsesperioden med tillæg af 4 uger efter hver tv-udsendelse, uanset om den trådløse og trådbundne udnyttelse sker på TV 2s eller tredjemands platforme.

20 1 udsendelse på TV 2 kan konverteres til 3 udsendelser på TV 2 Zulu/TV 2 Charlie eller en anden af TV 2 kontrolleret sekundær kanal eller 6 udsendelser på en af TV 2 kontrolleret netkanal. Skuespillere honoreres dog af TV 2 for genudsendelser efter seertal i henhold til gældende overenskomst mellem DSF og Producentforeningen. De rettighedshavere, der er berettiget til royalty for udnyttelse af produktionen herudover, jf. pkt. 5, pkt , skal fremgå af den af producenten udarbejdede liste over rettighedshavere, ligesom royaltiens størrelse, fordelt på udnyttelsesmåder, skal anføres, jf. bilag 6. TV 2 og Producentforeningen har indgået aftale med DSF, Dramatikerne og Instruktørerne om vilkårene for tilrådighedsstillelse on-line på TV 2 Play i ovennævnte periode. TV 2 afholder omkostningerne til de medvirkende ved yderligere genudsendelse af produktionen i Kongeriget Danmark samt ved trådløs og trådbunden udnyttelse uden for ovennævnte periode i tilknytning til tv-udsendelsen, og udbetalingen foretages via TV 2. For udnyttelse af produktionen i øvrigt fratrækkes royaltyen i indkomne nettoindtægter inden deling og udbetales i lighed med øvrige royalties af producenten, når udnyttelsen finder sted. I relation til alle rettighedshavere, herunder musikrettighedshavere, gælder, at det som minimum påhviler producenten at aftale størrelsen på royalties ved genudsendelse i tv i Kongeriget Danmark, ved distribution af tv-rettighederne til udlandet, ved udnyttelse af dvd-rettighederne, herunder digital distribution/vod, samt ved trådløs og trådbunden udnyttelse (herunder on-demand) (ud ved benyttelse af 1), uanset om den trådløse eller trådbundne udnyttelse sker på TV 2s eller tredjemands platforme. Kan der ikke opnås enighed om størrelsen af royalties ved udnyttelse af produktionen i øvrigt, træffes afgørelsen af den i pkt. 25 nævnte voldgiftsret. Størrelsen af royalties er en integreret del af nærværende aftale og skal således godkendes af TV 2, inden der indgås endelig aftale med rettighedshaverne. Royalties udbetales, når udnyttelsen finder sted. TV 2 afholder endvidere omkostningerne til de medvirkende for udnyttelse af produktionen på TV 2-kontrollerede sites uden tidsmæssig tilknytning til tv-udsendelsen.

21 Medmindre andet er anført, foretager producenten udbetalingen af royalty til rettighedshaverne. Producentens/TV 2s andel af indtægterne samt eventuelle royalties afregnes af TV 2/producenten til producenten/tv 2 senest 30 dage efter TV 2/producentens modtagelse af bruttoindtægterne. Producenten og TV 2 kan træffe særskilt aftale om et rimeligt arbejdsvederlag til producenten for en eventuel efterfølgende rettighedsforhandling vedrørende udnyttelsesformer, for hvilken royaltyens størrelse i henhold til ovennævnte ikke blev fikseret i aftalerne med de medvirkende. 18. Programvært, designervært og øvrige medvirkende Kravene til omfanget af programværtens deltagelse i presse/promotion af programmerne fremgår af bilag 4c. Det er aftalt, at producenten i engagementsaftalen med programværten betinger sig, at denne indtil sidste program er udsendt første gang, er afskåret fra at optræde i reklamer eller anden markedsføring for produkter og/eller tjenesteydelser, der relaterer sig til produktionens tema. Indtil sidste program har været udsendt, skal programværten informere om, hvilke øvrige markedsføringsaktiviteter værten deltager i, og producenten skal videregive disse oplysninger til TV 2. TV 2 vil endvidere henstille, at programværten i samme periode ikke medvirker som tv-vært/vært eller i programvirksomhed af underholdende karakter på konkurrerende kanaler. Værtens opmærksomhed henledes på, at værten ikke må medvirke i en tv-reklame på TV 2s kanaler, såfremt værtens medvirken kan give anledning til, at tv-reklamen forveksles med et program udsendt på TV 2s kanaler. Særligt i relation til børneprogrammer:

22 Personer med tilknytning til produktionen må endvidere ikke i de perioder, hvor produktionen udsendes, medvirke i reklamer, der udsendes på en TV 2-kanal for produkter af særlig interesse for børn. Designer/eksperter: Endelig skal producenten i aftalen med værten/eksperten indsætte en bestemmelse om, at denne vil medvirke som skribent/forfatter, i de tilfælde hvor TV 2 igangsætter udgivelse af magasiner/bøger, der tager udgangspunkt i programmets emne. De nærmere vilkår herfor, herunder honoreringen følger de normale vilkår alt efter udgivelsestype, afsætningsform, markedsføring etc. og aftales nærmere med TV 2 eller TV 2s samarbejdspartnere (f.eks. forlag). 19. Forsikringer, oplysningspligt og friholdelse Det påhviler producenten at tegne de nødvendige forsikringer for de medvirkende (ansvars- og arbejdsskadeforsikring). Det påhviler producenten at videregive alle oplysninger til TV 2, der kunne have betydning for TV 2s beslutninger i relation til produktionen. Producenten friholder TV 2 for ethvert retmæssigt krav fra tredjemand som følge af produktionsforløbet, anvendelse af optagelserne samt TV 2s udnyttelse af rettighederne til den færdige produktion, som defineret i denne kontrakt. Måtte der blive rejst en klage mod produktionens tilblivelse eller indhold, besvares klagen af TV 2, men det påhviler producenten at oplyse sagen over for TV 2 inden for de af TV 2 fastsatte frister. 20. Kredit Produktionens kreditliste skal forhåndsgodkendes af TV 2 i overensstemmelse med TV 2s regler herfor, jf. bilag 7. Der må ikke uden TV 2s samtykke forekomme henvisninger til internetadresser på kreditlisten eller i programmet i øvrigt. Producentens opmærksomhed henledes på, at indehaverne af formatrettighederne skal krediteres således:.

23 Evt. andre ting fra formatrettighedskontrakten. Såfremt krediteringen ikke kan godkendes af TV 2, må TV 2s krav opfyldes af producenten ved ændring af kreditlisten for producentens regning og inden for de af TV 2 fastsatte rimelige tidsfrister. 21. Overdragelse Indtil materialet nævnt i pkt. 3 er leveret til TV 2, må producenten ikke uden TV 2s skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale. TV 2 er berettiget til at overdrage sine rettigheder indeholdt i kontrakten. 22. Reklame, sponsorering m.v. Der må ikke forekomme nogen form for direkte eller indirekte økonomiske tilskud til produktionen fra tredjemand, f.eks. som led i sponsorering eller reklamemæssig udnyttelse, medmindre dette skriftligt er aftalt med TV 2. Det påhviler i den forbindelse producenten at sikre, at ingen medvirkende bærer sponsorerede beklædningsgenstande eller lignende under optagelserne. TV 2 er berettiget til at ophæve kontrakten, såfremt producenten handler i strid hermed. Sponsorering af TV 2s udsendelse af produktionen ( TV 2 og præsenterer ) kan finde sted inden for rammerne af bkg. nr. 338 af 16. april 2011 om reklame og sponsorering af programmer i radio og tv, jf. bilag 8. Sponsor har ret til at anvende produktionens logo i forbindelse med omtale af sponsoratet. Alle sponsoraftaler indgås direkte mellem TV2 og sponsor. Samtlige sponsormidler tilfalder ubeskåret TV 2.

24 23. Henvendelse til offentligheden Henvendelser til offentligheden vedrørende produktionen kan kun foregå efter aftale med TV Force Majeure Ingen af parterne skal være ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, hvis den manglende opfyldelse af aftalen skyldes force majeure, dvs. krig, jordskælv, oprør, terror, atomskade eller lignende, såfremt parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget hindringen i betragtning eller senere burde have undgået eller overvundet den. 25. Tvist Tvister afgøres efter dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal afgøres efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet Danish Arbitration)". Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. 26. Kontrakten Denne kontrakt er udfærdiget i to ligelydende eksemplarer, hvoraf ét beror hos producenten og ét hos TV 2. Odense, den, den TV 2 DANMARK A/S Bilag 1: Bilag 2: Programbeskrivelse Programbudget

25 Bilag 3: Produktionsplan Bilag 4: a) TV 2s tekniske specifikationer for udsendelsesmaster, signal mv. b) Specifikationer for trailere c) Retningslinjer for indholdet af pressematerialet Bilag 5: Regnskabskrav Bilag 6: Liste over rettighedshavere og royalties Bilag 7: TV 2s krediteringsregler Bilag 8: Sponsorbekendtgørelse

26 BILAG 4A Technical requirements for delivery of Television programmes to TV 2 DANMARK A/S Rev. A Picture and sound quality requirements The quality of picture and audio must be of highest quality for programs to be broadcasted at the TV 2 Channels. Each stage in the production chain including acquisition, production and contribution needs to meet the quality target set for the program. All video and audio levels must be in accordance with TV 2 requirements upon delivery, as no further adjustments are done before transmission. TV 2 may reject programs that do not meet the technical requirements* or recommendations. As a general rule a program must also comply with all relevant EBU, ITU and SMPTE standards**** Any deviations from this document must be clearly stated in the contract. Default system formats High Definition i/25 Programs in HD must be delivered in either 1080i/25 or 1080PsF/25 system formats. Programs originated in other TV system formats (720p or better) may be converted to 1080i/25 by a very high quality standards converter before delivery. Programs originated on Film must be scanned directly onto 1080i/25 (1080PsF/25). Wide format films must be scanned in 16:9 letterbox (Pan Scan or Full Screen are not accepted). Films in 4:3 aspect ratios must be scanned in pillar box format. Standard Definition 576i/25

27 Programs in SD must be delivered in 576i/25 (PAL) system format SD programs originated in other TV system formats (480i/30 or better) may be converted to 576i/25 by a very high quality standards converter before delivery. Programs originated on Film must be scanned directly onto 576i/25. Wide format Film must be scanned in 16:9 letterbox (Pan Scan or Full Screen are not accepted). Picture format of 4:3 letterbox or 16:9 pillar box are not accepted. Legacy programs in 4:3 aspect ratios will be transmitted in 4:3 (with 4:3 flag set). Audio All programmes must contain audio in Stereo or mono compatible Surround Pro Logic. Multichannel sound (5.1) (if available) must be delivered as Dolby E**. The relative timing of sound to vision should not exhibit any perceptible error. Sound must not lead or lag the vision by more than 5ms. Loudness TV 2 wants the sound level throughout the program schedule to be perceived as uniform and consistent and hence follow EBU Recommendation R128 (Loudness normalization and permitted maximum level of audio signals). The following sound levels are acceptable: Program Loudness (IL) measured over the entire program length accepted for Live programs 0 LU (-23 LUFS) +/- 1 LU (-23 LUFS) Maximum True Peak (Max TP) measured at 4 times over sampling -3 dbfs Program Start (IL) +-2 LU (-23 LUFS) measured over the first minute of the program Program End (IL) +-2 LU (-23 LUFS) measured over the last minute of the program Delivery formats

28 Programs can be delivered using one of the following delivery methods. (Delivery of SD content is only allowed according to explicit agreement with TV 2) File Live transmission Tape Specifications for each delivery method are listed on the following pages Delivery of File [HD] Name: XDCAM HD 422 MXF Wrapper: MXF OP-1a (SMPTE 378M) Video (Single stream): Codec: MPEG-2 Long GOP XDCAM HD i25 (1080i50) (SMPTE RDD ) Bit rate: 50 Mb/s (CBR) Resolution: 1920 x 1080 Interlacing: Upper Field First 1080i/25 Frame rate: 25 fps (50 fields per second interlaced) Audio Track 1 (AES1) Stereo Left / Lt - Surround Pro Logic Track 2 (AES1) Stereo right / Rt - Surround Pro Logic Track 3 (AES2) Multi-channel audio (Dolby E )** Track 4 (AES2) Multi-channel audio (Dolby E )** Codec: Uncompressed (PCM) Sample Rate: 48 khz, Sampling Size: 16 or 24 bit [SD] Name: IMX50 MXF Wrapper: MXF OP-1a (SMPTE 378M)

29 Video (Single stream): Codec: MPEG-2 MPEG IMX (SMPTE 356M-2001) Bit rate: 50 Mb/s (CBR) Resolution: 720 x 576 Interlacing: Upper Field First 576i/25 Frame rate: 25 fps (50 fields per second interlaced) Audio Track 1 (AES1) Track 2 (AES1) Track 3 (AES2) Track 4 (AES2) Codec: Sample Rate: Sampling Size: Stereo Left / Lt - Surround Pro Logic Stereo right / Rt - Surround Pro Logic Multi-channel audio (Dolby E)** Multi-channel audio (Dolby E)** Uncompressed (PCM) 48 khz, 16 or 24 bit Delivery of Live Transmission Picture and audio format for delivery via Link The below specifications for video and audio applies to all delivery options via link, regardless of the technology used. Video Resolution: 1920 x 1080 Interlacing: Upper Field First 1080i/25 Frame rate: 25 fps (50 fields per second interlaced) Color subsampling: 4:2:2 Audio Track 1 (AES1) Track 2 (AES1) Track 3 (AES2) Track 4 (AES2) Stereo Left / Lt - Surround Pro Logic Stereo right / Rt - Surround Pro Logic Multi-channel audio (Dolby E)** Multi-channel audio (Dolby E)**

30 Codec: Sample Rate: Sampling Size: 48 khz, 16 or 24 bit Uncompressed (PCM) Delivery via Compressed Satelitte Link Where fibre is not available, single-hop satellite links may be used. The following are permissible and achievable largely by using DVB-S2 modulation schemes. Modulation schemes should be carefully chosen so that the increase in transponder capacity (in MHz) required to deliver the optimal video bitrate (in Mbps) does not come at the cost of a decreased robustness of signal. Two options are available: Option #1 Nominal bitrate: 45Mbps Codec: MPEG4 H.264 Long GOP 4:2:2*** Option #2 Nominal bitrate: 60Mbps Codec: MPEG2 Long GOP 4:2:2*** Delivery via uncompressed Optical Fibre Content remains uncompressed along its route to the point of delivery. Nominal bitrate: Codec: Gb/s HD-SDI uncompressed, SMPTE 292M Delivery via compressed Optical Fibre Links that provide a 1.5Gbs HD-SDI connection at the point of delivery, but which use compression/decompression along their route. Three options are available: Option #1 Nominal bitrate: 140 Mbps Codec: JPEG 2000

31 Option #2 Nominal bitrate: 45 Mbps Codec: MPEG 4, H.264, Long GOP, 4:2:2*** Option #3 Nominal bitrate: 60 Mbps Codec: MPEG 2 Long GOP, 4:2:2*** Delivery of Tape [HD] Tape format (type) HDCAM or HDCAM- SR Video and audio lineup 00:00:00:00 00:01:30:00 Colorbars (EBU 100/75) and tone (1 khz -18dBFS) on all active audio tracks. 00:01:30:00 00:01:57:00 Countdown clock 00:01:57:00 00:02:00:00 Black video and silent audio 00:02:00:00 - Program start Throughout the program a continuous and unbroken Time Code (LTC) must be present. Video Resolution: 1920 x 1080 Interlacing: Upper Field First 1080i/25 Frame rate: 25 fps (50 fields per second interlaced) Color subsampling: 4:2:2 The must be no changes in video sync from start of color bars and until 1 min after the program ends.

32 Stereo Left / Lt - Surround Stereo right / Rt - Surround Multi-channel audio (Dolby Multi-channel audio (Dolby Uncom- 48 khz 16 or 24 bit Audio Track 1 (AES1) Pro Logic Track 2 (AES1) Pro Logic Track 3 (AES2) E)** Track 4 (AES2) E)** Codec: pressed (PCM) Sample Rate: Sampling Size: Dolby E (if available), must be present at least 10 sec before program start. [SD] Tape format (type) Sony MPEG IMX 50 Sony Digital Betacam or Video and audio lineup 00:00:00:00 00:01:30:00 Colorbars (EBU 100/75) and tone (1 khz -18dBFS) on all active audio tracks. 00:01:30:00 00:01:57:00 Countdown clock 00:01:57:00 00:02:00:00 Black video and silent audio 00:02:00:00 - Program start Throughout the program a continuous and unbroken Time Code (LTC) must be present. Video Resolution: 720 x 576 Interlacing: Upper Field First 576i/25

33 Frame rate: 25 fps (50 fields per second interlaced) Color subsampling: 4:2:2 The must be no changes in video sync from start of color bars and until 1 min after the program ends. Stereo Left / Lt - Surround Stereo right / Rt - Surround Multi-channel audio (Dolby Multi-channel audio (Dolby Uncom- 48 khz 20 or 24 bit Audio Track 1 (AES1) Pro Logic Track 2 (AES1) Pro Logic Track 3 (AES2) E)** Track 4 (AES2) E)** Codec: pressed (PCM) Sample Rate: Sampling Size: Dolby E (if available), must be present at least 10 sec before program start. Appendix * Compared to reference levels the max deviation accepted is: Video Luminance ± 2% ; Video Color difference: ± 5% ; Video Black level: -0%, +1% Audio levels: ± 1 db. Other Reason for rejection could be: Poor audio or picture quality; Poor synchronization between audio and picture; Abrupt ending of audio and/or picture; Unintelligible speech/text ** The Dolby E encoded signal must be in sync with the stereo signal and Dolby E encoding should be performed according to the below specifications: Sample Rate: 48 khz Sampling Size: 16 or 20 bit

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002 OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN OG DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION 1. juli 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT I PRODUKTIONSAFTALE..s. 3 AFSNIT II RETTIGHEDSAFTALE..s. 10 AFSNIT III

Læs mere

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND DR Jura 01-03-2005 2005 OVERENSKOMST MELLEM DR OG DANSK SKUESPILLERFORBUND 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: KAPITEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1 OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 KAPITEL 2 BESTEMMELSER VEDR.

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen mellem ADDA-bureauer og kunder Anbefales af: V. 1.1. 29-10-2012. CS/SP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel... 4 2. Tilbud... 4 3. Anvendelse

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter Version 2.0, Juni 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Præambel... 5 2. Aftalen...

Læs mere

RAMMEAFTALE. Mellem. Dansk Artist Forbund og Dansk Solist Forbund (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene)

RAMMEAFTALE. Mellem. Dansk Artist Forbund og Dansk Solist Forbund (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene) DR Jura 01-01-2004 2004 RAMMEAFTALE Mellem (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene) og DR om professionel vokal eller instrumental musikalsk medvirken i DR produktioner som solist eller

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om Internetradio

Aftale om Internetradio Aftale om Internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side KODA Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Frederiksgade 17 Postboks 3064 DK-1021 København

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

RAMMEAFTALE DANSK MUSIKER FORBUND KOLLEKTIVE MEDVIRKENDE

RAMMEAFTALE DANSK MUSIKER FORBUND KOLLEKTIVE MEDVIRKENDE DR Jura 01-11-2004 2004 RAMMEAFTALE mellem DR og DANSK MUSIKER FORBUND vedrørende KOLLEKTIVE MEDVIRKENDE INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT I. GENERELLE BESTEMMELSER...1 1 Dækningsområde...1 2 Engagement...2 3

Læs mere

Rammekontrakt om konsulentopgave

Rammekontrakt om konsulentopgave Rammekontrakt om konsulentopgave mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Leveranceaftale (Delaftale nr. x)

Leveranceaftale (Delaftale nr. x) Leveranceaftale (Delaftale nr. x) mellem Region Hovedstaden Den Præhospitale Virksomhed Telegrafvej 5 2750 Ballerup (herefter benævnt "ordregiver") og [ ] (herefter benævnt "leverandøren") om liggende

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular.

2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular. DEN VESTDANSKE FILMPULJES VILKÅR FOR STØTTE OG/ELLER INVESTERING SPILLEFILM M.V. 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje (DVF) kan yde støtte til og/eller investere i manuskriptudarbejdelse, udvikling og

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX

Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX Aftale id: Standardaftale om Bredbånd Basic mellem TDC A/S og XXX INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAGSLISTE... 4 2 PRÆAMBEL... 5 3 PARTERNE... 5 4 AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 5 5 DEFINITIONER... 5 6 AFTALENS GENSTAND...

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret Anordning nr. 561 af 7. juni 2006 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks dronning, gør vitterligt: I medfør af 93 i lov om ophavsret, jf.

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere