Udkast Partnering. ved drift og vedligeholdelse af statsveje i 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast 19.02.2007. Partnering. ved drift og vedligeholdelse af statsveje i 2006"

Transkript

1 Udkast Partnering ved drift og vedligeholdelse af statsveje i 2006 Notat

2 (kolofon) Vejdirektoratet Niels Juels gade 13 Postboks København K Tlf.: Fax.: Titel Partnering ved drift og vedligeholdelse af statsveje i 2006 Serie Notat 116 Dato Udgiver Vejdirektoratet, Driftsområdet Forfattere Søren Gludsted og Mogens Høgsted ISBN ISSN

3 Partnering ved drift og vedligeholdelse af statsveje i 2006 Notat

4 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Entrepriserne De udvidede entrepriser Kontrakterne udvides processen i 2006 Vejdirektoratet overtager markmedarbejdere fra amterne Vejtilsyn udtages af entrepriser og overgår til Vejdirektoratet Partnering samarbejdet fortsætter Ny entreprise på sideanlæg 3. Procesoptimeringerne i Direkte økonomiske effekter Fokus på trafikantgeneomkostninger Høj arbejdssikkerhed 4. Gensidig tillid er det bærende 5. Trimmet vejdrift - udviklingsforsøg i entrepriserne 6. Udfordringer i Vejdirektoratets rapporter om partnering samarbejderne 4

5 1. Introduktion Vejdirektoratet, Driftsområdet har nu gennem 4 år samarbejdet i partnering med 3 entreprenører om vejdrift, toiletrenhold og beplantningspleje på statsvejene i Jylland og på Fyn, og fra den med de samme 3 entreprenører på Sjælland, og Lolland-Falster. Pr er Vejdirektoratets organisation ændret som følge af, at staten overtog en del af amtsvejene ved kommunalreformen. Året 2006 har været præget af processen med udvidelse af entrepriserne en stor forandringsproces, som er gennemført succesfyldt takket være det etablerede partnering samarbejde. Udviklingen af partnering som samarbejdsform, er en løbende proces og udfordringerne ved udgangen af 2006 og i de kommende år, vil være at fastholde og udvikle en fælles forståelse og samarbejdskultur i og mellem de seks nye vejcentre i Vejdirektoratet samt i samarbejdet med entreprenørerne. Denne rapport vil derfor fokusere på de nye forudsætninger og vigtige elementer i denne proces. Partnering samarbejderne i vejdriftentrepriserne er efterhånden dokumenterede i mange rapporter fra Vejdirektoratet. Disse findes alle på og er listet bagerst i denne rapport. 5

6 2. Entrepriserne De udvidede entrepriser Entrepriserne med kontraktsummer efter udvidelsen i 2006 fremgår af boksen herunder. Kontrakternes rest-varighed er 2 år ( ). Entreprenør Kontraktsum pr. år DKK Entreprise 2003-N1, Vejdrift Entreprise 2003-N2, Beplantningspleje NCC Roads Entreprise 2003-N3-N6, Toiletrenhold Entreprise 2003-S1 og S2, Vejdrift Arkil Vejservice Entreprise 2003-S5-S7, Toiletrenhold Entreprise 2003-S3 og S4, Beplantningspleje Hededanmark Entreprise 2006-Ø1, Belægninger og afvanding Arkil Vejservice Entreprise 2006-Ø2, Vej og bro NCC Roads Entreprise 2006-Ø3, Sideanlæg Hededanmark Det nye statsvejnet er vist på kortet sammen med placering af vejcentre og tilsynskontorer i den nye organisation. 6

7 Kontrakterne udvides processen i 2006 Statens vejnet blev ca. fordoblet pr og dette indebar, at entrepriserne i 2006 blev aftalt forøgede ved indgåelse af tillægsentreprisekontrakter. Tillægsentreprisekontrakterne blev indgået ved følgende proces: De nye tilbudslister med mængdeopgørelser fra amterne dannede sammen med de eksisterende kontrakters enhedspriser grundlag for entreprenørernes tilbudsberegning Der blev gennemført en proces, hvor forhold, der var fælles for alle entrepriser blev behandlet i en arbejdsgruppe med deltagelse af alle entreprenører. Et væsentligt forhold var samarbejdet om de markmedarbejdere, som er ansat i Vejdirektoratet, og som skal arbejde i entrepriserne. Et andet væsentligt forhold var udtagelse an vejtilsynet, jf. herunder I de enkelte entrepriseledelser blev de afgivne tilbudspriser gået igennem og enhedspriser hvor sådanne ikke fremgik af de oprindelige kontrakter - blev aftalte. Tillægsentreprisekontrakter og reviderede partnering aftaler blev indgået ultimo november 2006 Der blev i processen aftalt en række forudsætninger: Der skal fortsat kun være én entrepriseansvarlig i Vejdirektoratet for hver entreprise, selvom entreprisen geografisk fylder flere vejcentre Partnering samarbejdet skal fortsætte og udbygges En række markmedarbejdere, som kom til Vejdirektoratet fra amterne, skal beskæftiges i entrepriserne (se herunder) Vejdirektoratet overtager markmedarbejdere fra amterne Det var som nævnt en forudsætning, at de markmedarbejdere, som Vejdirektoratet overtog fra amterne, skulle være ansat i Vejdirektoratet og beskæftiges på entrepriserne. Der blev derfor udarbejdet en samarbejdsaftale, hvorefter entreprenørerne integrerer disse medarbejdere i deres entrepriseorganisation. Entreprenørerne betaler Vejdirektoratet for medarbejdernes tid. De centrale bestemmelser i Samarbejdsaftale om Vejdirektoratets markmedarbejdere er: 7

8 Markpersonalet indgår i den samlede udførelse af de operationelle aktiviteter på det samlede statsvejnet, idet optimering af ressourceplanlægningen og ledelse foretages i fællesskab af entreprenøren og Vejdirektoratet. Entreprenøren kan efter aftale med Vejdirektoratet allokere markpersonalet fleksibelt, f.eks. også på andre tilsvarende entrepriser. Entreprenøren skal inden kontraktunderskrift - til Vejdirektoratet udarbejde en plan for de enkelte medarbejderes forventede arbejdsområder og den organisatoriske sammenhæng, hvori de skal indgå. Den organisatoriske ledelsesret er hos Vejdirektoratet. Dette indebærer, at Vejdirektoratet har ansvar for medarbejdernes løn og ansættelsesforhold samt personaleledelsesforhold. Entreprenøren er dog forpligtet til at stille nødvendigt personale til rådighed for vintertjeneste. I det daglige arbejde varetager entreprenøren i samarbejde med Vejdirektoratet arbejdstilrettelæggelsen, herunder instruktion og arbejdets gennemførelse. I tilfælde af at en medarbejder har behov eller problemer vedrørende det daglige arbejde, henvender han/hun sig først til nærmeste produktionsledelsesforesatte hos entreprenøren. I det tilfælde at henvendelsen ikke løses på en for medarbejderen tilfredsstillende måde, henvender han/hun sig til sin foresatte i Vejdirektoratet (entrepriseleder i Vejdirektoratet/afdelingsleder, almen drift i Vejcenteret). Markmedarbejderne indgår i Vejdirektoratets sædvanlige samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg. Vejdirektoratets markpersonale indgår i entreprenørens plan for sikkerhed og sundhed for den enkelte entreprise. I aftalen blev en række forhold lagt fast. Det drejer sig bla. om: Markmedarbejdernes arbejdstøj Stillepladser Arbejdstider og løn forhold, herunder bonus Vejtilsyn udtages af entrepriser og overgår til Vejdirektoratet Med de personaleressourser, som Vejdirektoratet overtog fra amterne blev det muligt for Vejdirektoratet at udtage det vejtilsyn, som entreprenørerne hidtil havde varetaget og lade dette udføre i Vejdirektoratets eget regi. Dette indebærer en opdeling mellem det nye vejtilsyn og entreprenørens vejmandsopgaver, som er vist herunder: 8

9 Vejtilsyn (udføres af vejdirektoratet) Vejmandsopgaver (i entreprenørens regi) Myndighedsopgaver: Naboer Adm. Systemer Vejregister Trafiksikkerhed: Kampagner Akutte forhold Afhjælpning af trafikfarlige hændelser Indrapportering Regelmæssig gennemkørsel af vejnettet 3-7 gange pr. uge Trafikal drift: Afmærkning Trafikantinfo Vintertjeneste Opsyn I forbindelse med entreprenørens kørsel på vejnettet ved entreprisens udførelse indebærer vejmandsopgaven, at entreprenøren skal holde opsyn med vejen og foretage registrering af beskadigelser på vejnettet (kørebaner, rabatter og udstyr mv.). Entreprenøren skal endvidere holde opsyn med fremmede genstande og aktiviteter på rabatter og sidearealer. Afhjælpning Vejmandsopgaven indebærer, at entreprenøren skal foretage omgående afhjælpning af mangler, der er til fare for trafikken og sikre trafikkens fremkommelighed. Entreprenørens vejmandsopgaver indebærer endvidere afhjælpning af mangler, som rekvireres af VD s vejtilsyn via VD S indberetningssystem. Indberetninger Entreprenøren skal foretage omgående indberetning til VD s vejtilsyn om opståede skader og andet, vejmanden ikke selv omgående kan afhjælpe. Afhjælpning, som foretages omgående af entreprenøren skal løbende indberettes til VD vejtilsyn. Da de enkelte vejcentre ikke i samme grad var bemandet til at overtage vejtilsynet pr , blev der i kvalitetsbeskrivelsen for vejmandsopgaverne formuleret følgende overgangsbestemmelse, som løber frem til : Vejtilsynet, som udtages af entreprisen (dvs. udføres af Vejdirektoratet) er beskrevet i bilagets sidste del. Denne beskrivelse - sammenholdt med beskrivelsen af vejmandsopgaverne skal sikre, at beskrivelsen af grænsefladen mellem Vejdirektoratets vejtilsyn og entreprenørens vejmandsopgaver bliver entydig. Beskrivelsen sigter på den endelige fordeling af opgaverne og inddrager således ikke eventuelle aftaler i overgangsperioden, som forventes at løbe fra til I og efter overgangsperioden kan der ske justeringer i opgavebeskrivelserne, f.eks. i forbindelse med gennemførelse af procesoptimeringer i partnering samarbejdet 9

10 Partnering samarbejderne fortsætter I 2006 blev partnering aftalerne fornyede ved indgåelse af tillægsentreprisekontrakterne. Det blev i denne forbindelse besluttet, at der primo 2007 når de nye entrepriseorganisationer i de seks nye vejcentre og hos entreprenørerne var etablerede skulle afholdes workshops med følgende formål: At give deltagerne en fælles forståelse af partnering som samarbejdsform At gøre klar hvilke konkrete succeskriterier, vi arbejder med At alle oplever, de bliver hørt og at de har indflydelse At alle opnår ejerskab og føler de er en del af en helhed At alle lærer hinanden bedre at kende At alle diskuterer, hvad vi ser af udfordringer At synliggøre vigtigheden af kommunikation, konfliktforståelse og gensidig tillid Disse workshops blev gennemført som døgnarrangementer i de (fire) større entrepriser. Der var fokus på følgende faglige emner: De nye organisationer Udfordringerne og løsninger Partnering samarbejdet Optimeringer i entrepriserne Eksempler på udfordringer og løsningsforslag er vist i boksen herunder. Udfordringer Forskellige faglige og samarbejdsmæssige kulturer i vejcentre og entrepriseorganisationerne Grænseflader og kommunikation mellem vejtilsyn, entreprisestyrere og vejmænd/formænd Få vejtilsyn til at fungere Arbejdsglæde Løsninger Fælles granskning af kontraktmaterialet for fælles forståelse Team building aktiviteter/temadage Fælles kurser Erfagrupper Mentorer (oversigt over hvem man kan spørge om hvad) Beskrive roller og ansvar Udarbejde instrukser for vejtilsyn Brug af pedelkonto Køre vejnettet igennem sammen (vejtilsyn og entreprenørens formænd) Brugervenlige indberetningssystemer Øget uddelegering af ansvar 10

11 Få styr på mængder Koordinering af vejcenterområder med entreprisegrænser Ressourcer til at udføre arbejdet ordentligt Indflydelse på egen hverdag Status beskrives Vejtilsyn registrerer mængder Fælles forslag fra berørte afdelingsledere Der kom også en række nye idéer til procesoptimeringer på disse workshops. Som eksempel vises det usorterede resultat af brainstormingen fra entreprise Ø2 herunder. Optimering af oprydning efter uheld (gøre det på en gang) Beslutte om Job Manager eller Main Man skal bruges Udføre andre opgaver under samme afspærring, når der udføres større autoværnsreparationer Flere små opgaver udføres af vejtilsyn Anvende forvarslingstavler ved vejarbejder mhp. bilisters overholdelse af fartgrænser Kampagne for bilister for at få mere respekt for vejarbejder Pålægge økonomisk ansvar for den, der udfører afspærringstegninger Mindske myldretidstrafik gennem ændrede/fleksible arbejdstider Optimere kommunikation mellem de to vejcentre (VD Næstved føler de overdænges med mails) Tydeliggøre meldinger til beredskab (Falck) Øge arbejdssikkerhed ved brug af TMA og automatisk hastighedskontrol Øget skoling af medarbejdere i arbejdssikkerhed Bandlysning af krydsning af motorveje At entreprenørens og Vejdirektoratets IT-økonomi system kan tale sammen Differentierede spærretider vurdere de konkrete veje i stedet for bare at se på trafiktal Samarbejde på tværs af vejcentre Vurdere krav og restriktioner til vejarbejder ud fra økonomiske restriktioner Idéerne indgår i optimeringsarbejdet i entreprisen. Ny entreprise på sideanlæg I distrikt øst blev opgaver på sideanlæg ved udbud i 2005 samlet i en entreprise (Ø3). 11

12 Dette har været en succes. Generelt er kvalitetsniveauet hævet og der er påbegyndt procesoptimeringer og planer om én række nye i Eksempler er: Udførelse af afrensning af graffiti med almindeligt grundrens Rensning af toiletafløb uden tilkald af VVS installatør Indførelse af elektronisk kvalitetsstyring Optimering af affaldscontainere Foryngelsesbeskæring af store buskflader Vagtkorps mellem jul og nytår for at mindske hærværk Større biodiversitet på sideanlæggene Der er i entreprisen gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Resultatet er vist herunder på en række udsagn. Tilfredshed blandt Ø3's medarbejdere 16 Udsagn nr Helt enig Stort set enig Stort set uenig Svarfordeling Der kan konstateres en nærmest overvældende enighed i udsagnene blandt de 18 medarbejdere på entreprisen. 12

13 Der blev i efteråret 2006 afholdt en temadag på Karlslunde øst. Deltagerne fra Vejdirektoratet, Hededanmark og Forenede Rengøring er vist på fotoet. Procesoptimeringerne Direkte økonomiske effekter For de 3 entrepriser, som påbegyndtes i 2003, er de direkte økonomiske effekter i procent af de samlede kontraktsummer opgjort til ca. 3 % i 2003, ca. 6 % i 2004, ca. 4 % i 2005 og ca. 5 % i

14 Entreprise Direkte økonomisk effekt i procent af kontraktsum (pr. år) i 2003 Direkte økonomisk effekt i procent af kontraktsum (pr. år) i 2004 Direkte økonomisk effekt i procent af kontraktsum (pr. år) i 2005 Direkte økonomisk effekt i procent af kontraktsum (pr. år) i 2006 Vejdrift og ½ beplantningspleje, nord (N1-6) Vejdrift, syd, (S ) Beplantningspleje, syd, (S3-4) Gennemsnit for de 3 gamle entrepriser Afvanding og - belægninger (Ø1) Vej og bro (Ø2) - Sideanlæg (Ø3) 2 For de tre entrepriser i distrikt øst som blev igangsat den 1. januar er resultatet præget af, at entrepriseopdelingen var ny, og 2006 har derfor haft som overordnet procesoptimering at få samarbejdet godt i gænge inden , hvor entrepriserne blev udvidet. De konkrete optimeringsprocesser er derfor kun i beskedent omfang kommet i gang. De relativt større direkte økonomiske effekter i entreprise S3-4 (beplantningspleje) hænger sammen med, at entreprisen afregnes i regning med afregning efter tilbudslisten som maksimum. Der er på dette grundlag nået et gennemsnitligt resultat på 20 % over de fire år. I afregningen er indregnet et dækningsbidrag til entreprenøren. Vejdirektoratets andel af incitamentspuljen er anvendt til vedligehold i entreprisen. Ved de pålagte, store budgetreduktioner til vejdriften som følge af kommunalreformen, bliver muligheder for at gennemføre procesoptimeringer kraftigt beskårede. Denne effekt har påvirket resultaterne fra 2005 og fremefter, og den vil fortsat påvirke effektiviseringsarbejdet. De direkte økonomiske gevinster deles mellem Vejdirektoratet og entreprenørerne i henhold til de aftalte incitamentssystemer (disse er beskrevet i VD notat 106). 14

15 Fokus på trafikantgeneomkostninger Med den stigende trafik bliver der et øget fokus på fremkommeligheden. Fremkommeligheden beregnes ud fra trafikantgeneomkostningerne, som sætter kroner på trafikanternes øgede tidsforbrug på vejen ved nedsat hastighed og kødannelse ifm. vejarbejderne. Trafikantgeneomkostningerne påvirkes derfor af, hvordan, hvornår (på døgnet/ugen/året) og hvor længe der afspærres ved vejarbejder. I 2005 viste det koordinerede vejarbejde på M11 (jf. Vejdirektoratets rapport nr. 104), at der under visse forudsætninger kan hentes meget store besparelser på trafikantgeneomkostningerne ved at anvende omledning af trafikken, når der er egnede veje hertil. (Ved M11 var reduktionen ca. 20 mio. kr.). For at styrke grundlaget for planlægningen af koordinerede vejarbejder er der i 2006 udarbejdet en praktisk orienteret manual for udarbejdelse af overslag for trafikantgeneomkostningerne i forbindelse med overvejelserne om hvilke alternative afspærringsløsninger, der bør vælges. Det er som følge heraf besluttet, at der ifm. planlagte og gennemførte vejarbejder skal udarbejdes overslag over trafikantgeneomkostninger, såfremt der er tale om ændrede fremgangsmåder, f.eks. som følge af at der udføres flere vejarbejder under samme afspærring. Høj Arbejdssikkerhed Der er en høj arbejdssikkerhed i forbindelse med udførelse af vejarbejderne. Der har i østentrepriserne i 2006 været 3 arbejdsskader, som har forårsaget 22 dages sygefravær. Dette er et fald fra 5 arbejdsskader i 2005 og 11 arbejdsskader i I de alle entrepriserne har der ikke været arbejdsulykker som følge af svigt i forbindelse med entreprenørens forhold. 3. Gensidig tillid er det bærende Partnering er ikke en hurtig genvej til succes. Partnering stiller nye krav til kompetencer især når samarbejdet knirker og den gensidige tillid nedslides. Den gensidige tillid er samarbejdskapitalen den er meget vigtig at opretholde, fordi bare et mindre fald i den gensidige tillid betyder 15

16 Spildtid øges, fordi vi garderer os; f.eks. ved at kommunikere formelt og skriftligt Forbedringsaktiviteter går i stå dels fordi vores ressourcer bruges på den formelle kommunikation og dels fordi vi ikke vil påtage os en risiko i forbindelse med aftale om forbedringer Det er derfor nødvendigt med konstant investering i gensidig tillid gennem at sikre gensidig forståelse for og kendskab til hinanden. Effektivitet i samarbejdet Grad af gensidig tillid På workshops i 2005 og 2007 er den gensidige tillid mellem Vejdirektoratet og entreprenørerne målt ved et spørgeskema. Generelt ligger den gensidige tillid højt og hvor der har været udfordringer, er der sket positive ændringer som følge af aktiviteter som team building og mediation. Tillidsskemaet er vist her: 16

17 VD s vurdering af E hhv. E s vurdering af VD 1. E vil være 100 % ærlig om årsager til egne problemer ifm. entreprisens udførelse 2. E vil oplyse priser 100 % åbent Meget uenig Uenig Neutral Enig Meget uenig Ved ikke 3. E vil ikke søge at skyde skylden for egne fejl over på andre 4. E vil være åben og sige til, hvis E konstaterer fejl hos andre 5. E vil holde ord Samlet gns. Som eksempel på en ændring, hvor en bevidst indsats i 2006 har hævet Vejdirektoratets vurdering af entreprenøren er vist herunder. 5 4,5 4 3,5 3 2, ,5 1 E vurdering af VD VD vurdering af E 17

18 4. Trimmet vejdrift - Udviklingsforsøg i entrepriserne I 2006 er drøftelserne om at anvende Lean-tankegange i forbedringsprocesserne forstærkede (indtil videre bruges arbejdsbetegnelsen trimmet vejdrift om metoden). Trimmet vejdrift ses som en videre udvikling af partnering samarbejderne, idet fokus på inddragelse af alles kompetencer øges, herunder især fra folkene, der arbejder på vejene. Dette udtrykkes ved figuren herunder vi skal fra en top down styret proces til både en top down og en bottom up proces. Der skal ses på spild i alle processer på alle niveauer i entrepriseorganisationerne. I figuren herunder vises de hovedområder, hvor man kan se på optimeringer. Det er såvel interne arbejdsgange hos Vejdirektoratet og entreprenøren og de områder, hvor der samarbejdes (grænseflader): 18

19 Det er i grænsefladeområdet, at der aftales procesoptimeringer, som påvirker incitamentspuljerne. Optimeringer hos vejdirektoratet hhv. entreprenøren foretages separat med effekter for den enkelte partner. I byggeriet viser undersøgelser, at det værdiskabende arbejde på byggepladsen udgør ca. 1/3 af tidsforbruget, mens såkaldt støttetid (f.eks. at bringe materialer frem, opsætte afspærringer, o. lign.) udgør en anden 3. del. Den sidste 3. del er ren spild, f.eks. unødig ventetid på færdiggørelse af foranliggende arbejder. Ved vejdriftsentrepriserne udgør afspærringsudgifterne ca. halvdelen af udgifterne, og der kan derfor være tale om et billede, som vist herunder til højre men det er ikke analyseret. Med øgede krav til afspærring og øgede spærretider vil den værdiskabende andel reduceres Vejdirektoratet (og dermed samfundet) får mindre vejdrift for pengene. 19

20 Byggeplads Vejdrift Værdiskabende Støtte Spild Værdiskabende Støtte Spild I to af entrepriserne er der planer om gennemførelse af en såkaldt snublestensanalyse, som sigter på at synliggøre og nedbringe de daglige små spild. Undersøgelser fra byggeriet viser at dette spild udgør 8-10 % af entreprisesummen i normale byggesager. Undersøgelsen gennemføres som en simpel registrering med et skema, som vist i boksen (der er i kursiv udfyldt et eksempel på en registrering). 20

21 Udfyldt af: Snurre Snuble/VD Dato: Rapport nr.: Hvad er afvigelsen/snublestenen: Forgæves kørsel til kontrol af renhold på M30 Hvorledes blev afvigelsen konstateret: Arbejdet var ikke udført Hvad er årsagen umiddelbart: Manglende udførelse, selvom dette skulle være sket iht. arbejdsplanen Hvad er konsekvenserne i spildtid (antal timer) for hvem: 2 timer i marken, 1 time på kontor Beskriv evt. andre konsekvenser, som kan gøres op i penge: Ca. 100 km kørsel, miljøbelastning Årsagstype: A+E VD tab i kr.: 2x500+1x300= kr. VD tab i kr.: Tab i samfundsøkonomi: E tab i kr.: E tab i kr.: Beskriv evt. andre konsekvenser, som ikke kan prissættes: Irritation over forgæves kørsel Hvilken afhjælpning er der foretaget: Forholdsregler ift. fremtidige afvigelser: Sikring af, at arbejdsplan er ajour Andre bemærkninger: I et Lean-forsøg i entreprise N1-6 registreredes og synliggjordes årsager til forsinkelser i jobs. Da forsøget havde kørt i kort tid forsvandt de relativt få forsinkelser, som havde været normalen, og registreringen er stillet i bero, til forsinkelser måtte opstå igen. Et andet område i samme entreprise, som har været i fokus, er skadevoldersager, hvor tilbagebetaling fra skadevoldere er øget fra % til %. 21

22 6. Udfordringer i Årene vil i mange henseender være en overgangsperiode i entrepriserne. det nye vejtilsyn skal indarbejdes de nye vejcentre skal integreres i entrepriseorganisationerne kendskab til og en fælles forståelse for kontaktgrundlaget skal etableres samarbejdskulturen skal udvikles nye kompetencer skal læres Der er planlagt et kompetenceudviklingsprogram for vejtilsyn og entrepriseledelse samt entreprisestyrere. Programmet, som er planlagt for 2007, er vist i oversigt herunder: For entrepriseledelse/styrere: Kontraktgrundlaget - styring af entrepriser Optimering af vejarbejder Job Manager - hands on Main Man - hands on Partnering trimmet vejdrift - generel orientering Partnering trimmet vejdrift - procesoptimeringer Arbejdsmiljø og miljø VD s IT systemer Trimmet vejdrift, værktøjer Incitamenter og bonus Udbud og kontrahering Håndtering af uenigheder/problemer Procesoptimeringer gennem forbedringer udvikling - innovation For vejtilsyn: VD s IT systemer Vejen som arbejdsplads Kontraktgrundlaget Naturbeskyttelse Afmærkninger Vejlovgivning Vintertjeneste Trimmet vejdrift Anlægs-arbejder T.I.C. Beredskab Underentreprenører 22

23 I 2008 skal entrepriserne i Jylland/Fyn i udbud. Der skal i denne sammenhæng tages stilling til entrepriseopdelingen både geografisk og opgavemæssigt (dvs. om der skal vælges fagentreprise, storentreprise eller hovedentreprise). Endvidere skal der i ske en validering af mængderne på det samlede vejnet, således at udbudsgrundlaget bliver entydigt. 7. Vejdirektoratets rapporter om partnering samarbejderne Rapporterne ligger på Partnering ved drift og beplantningspleje udbud, partnering og kontrahering, VD notat 90, 2003 Partnering ved drift og beplantningspleje udvikling af samarbejdet, procesoptimeringer, resultater og perspektiver, VD notat 91, 2003 Partnering ved vejdrift, toiletrenhold og beplantningspleje metoder og resultater, VD notat 106, 2005 Partnering ved drift og vedligeholdelse af statsveje i 2005, VD notat 113, 2006 Partnering, Nye læringsformer i produkt- og procesoptimeringen inden for vejdriften, VD notat 114,

BUT. Entreprise 03 Grøfter og rabatter Vejcenter Sjælland Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato: 08.05.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

BUT. Entreprise 03 Grøfter og rabatter Vejcenter Sjælland Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato: 08.05.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BUT INDHOLDSFORTEGNELSE side 1 Orientering 2 2 Udbuddet 2 3 Tilbudsgrundlag 2 4 Forbehold og alternativer 3 5 Tidsrammer og vedståelse 3 6 Tilbudsfasen 3 7 Tilbudsafgivelse 4 8 Tilbud på flere entrepriser

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 2 af 45 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift samt Mekaniske og elektriske installationer april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Eksempelsamling generel vejledning privat

Eksempelsamling generel vejledning privat Eksempelsamling generel vejledning privat Eksempel 1: Visioner i et partnerskab... 2 Eksempel 2: Målsætninger for samarbejdet... 2 Eksempel 3: Hedeselskabets partneringmodel... 2 Eksempel 4: Grænser for

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 INDHOLD: side 1. ORIENTERING OM T.I.C. 1.1 T.I.C. - Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter. 3 2. ORGANISATION OG SAMARBEJDE 2.1 Organisation..

Læs mere

PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET

PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET - ved drift og vedligeholdelse. En vejledning til kommuner Februar 2007 Februar 2007 2 KOLOFON Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere og redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto:

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

Vilkår for entreprisernes gennemførelse

Vilkår for entreprisernes gennemførelse Vilkår for arbejdets udførelse Side 1 af 33 Vilkår for entreprisernes gennemførelse Indholdsfortegnelse Side ALMENT... 3 Omfang Delaftale nr. 1 Odense Kommune... 3 Definitioner... 4 ODENSE KOMMUNES YDELSER...

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT

FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. juni 2012 Notat Anders Rahbek AHR@vd.dk 7244 7228 BILAG 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT Dokumentinformation Version nr. 4.0 Dokumentejer: Anders Rahbek

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Rapport Projekt 2012-5

Rapport Projekt 2012-5 Rapport Projekt 2012-5 Tillidsbaseret Lean Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Side 1 Indhold Indledning s.. 2 Resume s..3 Baggrund..s. 4 Hvad er Tillidsbaseret Lean?...s. 5 Projektforløb. s. 6 Resultatet.

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere