Udkast Partnering. ved drift og vedligeholdelse af statsveje i 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast 19.02.2007. Partnering. ved drift og vedligeholdelse af statsveje i 2006"

Transkript

1 Udkast Partnering ved drift og vedligeholdelse af statsveje i 2006 Notat

2 (kolofon) Vejdirektoratet Niels Juels gade 13 Postboks København K Tlf.: Fax.: Titel Partnering ved drift og vedligeholdelse af statsveje i 2006 Serie Notat 116 Dato Udgiver Vejdirektoratet, Driftsområdet Forfattere Søren Gludsted og Mogens Høgsted ISBN ISSN

3 Partnering ved drift og vedligeholdelse af statsveje i 2006 Notat

4 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Entrepriserne De udvidede entrepriser Kontrakterne udvides processen i 2006 Vejdirektoratet overtager markmedarbejdere fra amterne Vejtilsyn udtages af entrepriser og overgår til Vejdirektoratet Partnering samarbejdet fortsætter Ny entreprise på sideanlæg 3. Procesoptimeringerne i Direkte økonomiske effekter Fokus på trafikantgeneomkostninger Høj arbejdssikkerhed 4. Gensidig tillid er det bærende 5. Trimmet vejdrift - udviklingsforsøg i entrepriserne 6. Udfordringer i Vejdirektoratets rapporter om partnering samarbejderne 4

5 1. Introduktion Vejdirektoratet, Driftsområdet har nu gennem 4 år samarbejdet i partnering med 3 entreprenører om vejdrift, toiletrenhold og beplantningspleje på statsvejene i Jylland og på Fyn, og fra den med de samme 3 entreprenører på Sjælland, og Lolland-Falster. Pr er Vejdirektoratets organisation ændret som følge af, at staten overtog en del af amtsvejene ved kommunalreformen. Året 2006 har været præget af processen med udvidelse af entrepriserne en stor forandringsproces, som er gennemført succesfyldt takket være det etablerede partnering samarbejde. Udviklingen af partnering som samarbejdsform, er en løbende proces og udfordringerne ved udgangen af 2006 og i de kommende år, vil være at fastholde og udvikle en fælles forståelse og samarbejdskultur i og mellem de seks nye vejcentre i Vejdirektoratet samt i samarbejdet med entreprenørerne. Denne rapport vil derfor fokusere på de nye forudsætninger og vigtige elementer i denne proces. Partnering samarbejderne i vejdriftentrepriserne er efterhånden dokumenterede i mange rapporter fra Vejdirektoratet. Disse findes alle på og er listet bagerst i denne rapport. 5

6 2. Entrepriserne De udvidede entrepriser Entrepriserne med kontraktsummer efter udvidelsen i 2006 fremgår af boksen herunder. Kontrakternes rest-varighed er 2 år ( ). Entreprenør Kontraktsum pr. år DKK Entreprise 2003-N1, Vejdrift Entreprise 2003-N2, Beplantningspleje NCC Roads Entreprise 2003-N3-N6, Toiletrenhold Entreprise 2003-S1 og S2, Vejdrift Arkil Vejservice Entreprise 2003-S5-S7, Toiletrenhold Entreprise 2003-S3 og S4, Beplantningspleje Hededanmark Entreprise 2006-Ø1, Belægninger og afvanding Arkil Vejservice Entreprise 2006-Ø2, Vej og bro NCC Roads Entreprise 2006-Ø3, Sideanlæg Hededanmark Det nye statsvejnet er vist på kortet sammen med placering af vejcentre og tilsynskontorer i den nye organisation. 6

7 Kontrakterne udvides processen i 2006 Statens vejnet blev ca. fordoblet pr og dette indebar, at entrepriserne i 2006 blev aftalt forøgede ved indgåelse af tillægsentreprisekontrakter. Tillægsentreprisekontrakterne blev indgået ved følgende proces: De nye tilbudslister med mængdeopgørelser fra amterne dannede sammen med de eksisterende kontrakters enhedspriser grundlag for entreprenørernes tilbudsberegning Der blev gennemført en proces, hvor forhold, der var fælles for alle entrepriser blev behandlet i en arbejdsgruppe med deltagelse af alle entreprenører. Et væsentligt forhold var samarbejdet om de markmedarbejdere, som er ansat i Vejdirektoratet, og som skal arbejde i entrepriserne. Et andet væsentligt forhold var udtagelse an vejtilsynet, jf. herunder I de enkelte entrepriseledelser blev de afgivne tilbudspriser gået igennem og enhedspriser hvor sådanne ikke fremgik af de oprindelige kontrakter - blev aftalte. Tillægsentreprisekontrakter og reviderede partnering aftaler blev indgået ultimo november 2006 Der blev i processen aftalt en række forudsætninger: Der skal fortsat kun være én entrepriseansvarlig i Vejdirektoratet for hver entreprise, selvom entreprisen geografisk fylder flere vejcentre Partnering samarbejdet skal fortsætte og udbygges En række markmedarbejdere, som kom til Vejdirektoratet fra amterne, skal beskæftiges i entrepriserne (se herunder) Vejdirektoratet overtager markmedarbejdere fra amterne Det var som nævnt en forudsætning, at de markmedarbejdere, som Vejdirektoratet overtog fra amterne, skulle være ansat i Vejdirektoratet og beskæftiges på entrepriserne. Der blev derfor udarbejdet en samarbejdsaftale, hvorefter entreprenørerne integrerer disse medarbejdere i deres entrepriseorganisation. Entreprenørerne betaler Vejdirektoratet for medarbejdernes tid. De centrale bestemmelser i Samarbejdsaftale om Vejdirektoratets markmedarbejdere er: 7

8 Markpersonalet indgår i den samlede udførelse af de operationelle aktiviteter på det samlede statsvejnet, idet optimering af ressourceplanlægningen og ledelse foretages i fællesskab af entreprenøren og Vejdirektoratet. Entreprenøren kan efter aftale med Vejdirektoratet allokere markpersonalet fleksibelt, f.eks. også på andre tilsvarende entrepriser. Entreprenøren skal inden kontraktunderskrift - til Vejdirektoratet udarbejde en plan for de enkelte medarbejderes forventede arbejdsområder og den organisatoriske sammenhæng, hvori de skal indgå. Den organisatoriske ledelsesret er hos Vejdirektoratet. Dette indebærer, at Vejdirektoratet har ansvar for medarbejdernes løn og ansættelsesforhold samt personaleledelsesforhold. Entreprenøren er dog forpligtet til at stille nødvendigt personale til rådighed for vintertjeneste. I det daglige arbejde varetager entreprenøren i samarbejde med Vejdirektoratet arbejdstilrettelæggelsen, herunder instruktion og arbejdets gennemførelse. I tilfælde af at en medarbejder har behov eller problemer vedrørende det daglige arbejde, henvender han/hun sig først til nærmeste produktionsledelsesforesatte hos entreprenøren. I det tilfælde at henvendelsen ikke løses på en for medarbejderen tilfredsstillende måde, henvender han/hun sig til sin foresatte i Vejdirektoratet (entrepriseleder i Vejdirektoratet/afdelingsleder, almen drift i Vejcenteret). Markmedarbejderne indgår i Vejdirektoratets sædvanlige samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg. Vejdirektoratets markpersonale indgår i entreprenørens plan for sikkerhed og sundhed for den enkelte entreprise. I aftalen blev en række forhold lagt fast. Det drejer sig bla. om: Markmedarbejdernes arbejdstøj Stillepladser Arbejdstider og løn forhold, herunder bonus Vejtilsyn udtages af entrepriser og overgår til Vejdirektoratet Med de personaleressourser, som Vejdirektoratet overtog fra amterne blev det muligt for Vejdirektoratet at udtage det vejtilsyn, som entreprenørerne hidtil havde varetaget og lade dette udføre i Vejdirektoratets eget regi. Dette indebærer en opdeling mellem det nye vejtilsyn og entreprenørens vejmandsopgaver, som er vist herunder: 8

9 Vejtilsyn (udføres af vejdirektoratet) Vejmandsopgaver (i entreprenørens regi) Myndighedsopgaver: Naboer Adm. Systemer Vejregister Trafiksikkerhed: Kampagner Akutte forhold Afhjælpning af trafikfarlige hændelser Indrapportering Regelmæssig gennemkørsel af vejnettet 3-7 gange pr. uge Trafikal drift: Afmærkning Trafikantinfo Vintertjeneste Opsyn I forbindelse med entreprenørens kørsel på vejnettet ved entreprisens udførelse indebærer vejmandsopgaven, at entreprenøren skal holde opsyn med vejen og foretage registrering af beskadigelser på vejnettet (kørebaner, rabatter og udstyr mv.). Entreprenøren skal endvidere holde opsyn med fremmede genstande og aktiviteter på rabatter og sidearealer. Afhjælpning Vejmandsopgaven indebærer, at entreprenøren skal foretage omgående afhjælpning af mangler, der er til fare for trafikken og sikre trafikkens fremkommelighed. Entreprenørens vejmandsopgaver indebærer endvidere afhjælpning af mangler, som rekvireres af VD s vejtilsyn via VD S indberetningssystem. Indberetninger Entreprenøren skal foretage omgående indberetning til VD s vejtilsyn om opståede skader og andet, vejmanden ikke selv omgående kan afhjælpe. Afhjælpning, som foretages omgående af entreprenøren skal løbende indberettes til VD vejtilsyn. Da de enkelte vejcentre ikke i samme grad var bemandet til at overtage vejtilsynet pr , blev der i kvalitetsbeskrivelsen for vejmandsopgaverne formuleret følgende overgangsbestemmelse, som løber frem til : Vejtilsynet, som udtages af entreprisen (dvs. udføres af Vejdirektoratet) er beskrevet i bilagets sidste del. Denne beskrivelse - sammenholdt med beskrivelsen af vejmandsopgaverne skal sikre, at beskrivelsen af grænsefladen mellem Vejdirektoratets vejtilsyn og entreprenørens vejmandsopgaver bliver entydig. Beskrivelsen sigter på den endelige fordeling af opgaverne og inddrager således ikke eventuelle aftaler i overgangsperioden, som forventes at løbe fra til I og efter overgangsperioden kan der ske justeringer i opgavebeskrivelserne, f.eks. i forbindelse med gennemførelse af procesoptimeringer i partnering samarbejdet 9

10 Partnering samarbejderne fortsætter I 2006 blev partnering aftalerne fornyede ved indgåelse af tillægsentreprisekontrakterne. Det blev i denne forbindelse besluttet, at der primo 2007 når de nye entrepriseorganisationer i de seks nye vejcentre og hos entreprenørerne var etablerede skulle afholdes workshops med følgende formål: At give deltagerne en fælles forståelse af partnering som samarbejdsform At gøre klar hvilke konkrete succeskriterier, vi arbejder med At alle oplever, de bliver hørt og at de har indflydelse At alle opnår ejerskab og føler de er en del af en helhed At alle lærer hinanden bedre at kende At alle diskuterer, hvad vi ser af udfordringer At synliggøre vigtigheden af kommunikation, konfliktforståelse og gensidig tillid Disse workshops blev gennemført som døgnarrangementer i de (fire) større entrepriser. Der var fokus på følgende faglige emner: De nye organisationer Udfordringerne og løsninger Partnering samarbejdet Optimeringer i entrepriserne Eksempler på udfordringer og løsningsforslag er vist i boksen herunder. Udfordringer Forskellige faglige og samarbejdsmæssige kulturer i vejcentre og entrepriseorganisationerne Grænseflader og kommunikation mellem vejtilsyn, entreprisestyrere og vejmænd/formænd Få vejtilsyn til at fungere Arbejdsglæde Løsninger Fælles granskning af kontraktmaterialet for fælles forståelse Team building aktiviteter/temadage Fælles kurser Erfagrupper Mentorer (oversigt over hvem man kan spørge om hvad) Beskrive roller og ansvar Udarbejde instrukser for vejtilsyn Brug af pedelkonto Køre vejnettet igennem sammen (vejtilsyn og entreprenørens formænd) Brugervenlige indberetningssystemer Øget uddelegering af ansvar 10

11 Få styr på mængder Koordinering af vejcenterområder med entreprisegrænser Ressourcer til at udføre arbejdet ordentligt Indflydelse på egen hverdag Status beskrives Vejtilsyn registrerer mængder Fælles forslag fra berørte afdelingsledere Der kom også en række nye idéer til procesoptimeringer på disse workshops. Som eksempel vises det usorterede resultat af brainstormingen fra entreprise Ø2 herunder. Optimering af oprydning efter uheld (gøre det på en gang) Beslutte om Job Manager eller Main Man skal bruges Udføre andre opgaver under samme afspærring, når der udføres større autoværnsreparationer Flere små opgaver udføres af vejtilsyn Anvende forvarslingstavler ved vejarbejder mhp. bilisters overholdelse af fartgrænser Kampagne for bilister for at få mere respekt for vejarbejder Pålægge økonomisk ansvar for den, der udfører afspærringstegninger Mindske myldretidstrafik gennem ændrede/fleksible arbejdstider Optimere kommunikation mellem de to vejcentre (VD Næstved føler de overdænges med mails) Tydeliggøre meldinger til beredskab (Falck) Øge arbejdssikkerhed ved brug af TMA og automatisk hastighedskontrol Øget skoling af medarbejdere i arbejdssikkerhed Bandlysning af krydsning af motorveje At entreprenørens og Vejdirektoratets IT-økonomi system kan tale sammen Differentierede spærretider vurdere de konkrete veje i stedet for bare at se på trafiktal Samarbejde på tværs af vejcentre Vurdere krav og restriktioner til vejarbejder ud fra økonomiske restriktioner Idéerne indgår i optimeringsarbejdet i entreprisen. Ny entreprise på sideanlæg I distrikt øst blev opgaver på sideanlæg ved udbud i 2005 samlet i en entreprise (Ø3). 11

12 Dette har været en succes. Generelt er kvalitetsniveauet hævet og der er påbegyndt procesoptimeringer og planer om én række nye i Eksempler er: Udførelse af afrensning af graffiti med almindeligt grundrens Rensning af toiletafløb uden tilkald af VVS installatør Indførelse af elektronisk kvalitetsstyring Optimering af affaldscontainere Foryngelsesbeskæring af store buskflader Vagtkorps mellem jul og nytår for at mindske hærværk Større biodiversitet på sideanlæggene Der er i entreprisen gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Resultatet er vist herunder på en række udsagn. Tilfredshed blandt Ø3's medarbejdere 16 Udsagn nr Helt enig Stort set enig Stort set uenig Svarfordeling Der kan konstateres en nærmest overvældende enighed i udsagnene blandt de 18 medarbejdere på entreprisen. 12

13 Der blev i efteråret 2006 afholdt en temadag på Karlslunde øst. Deltagerne fra Vejdirektoratet, Hededanmark og Forenede Rengøring er vist på fotoet. Procesoptimeringerne Direkte økonomiske effekter For de 3 entrepriser, som påbegyndtes i 2003, er de direkte økonomiske effekter i procent af de samlede kontraktsummer opgjort til ca. 3 % i 2003, ca. 6 % i 2004, ca. 4 % i 2005 og ca. 5 % i

14 Entreprise Direkte økonomisk effekt i procent af kontraktsum (pr. år) i 2003 Direkte økonomisk effekt i procent af kontraktsum (pr. år) i 2004 Direkte økonomisk effekt i procent af kontraktsum (pr. år) i 2005 Direkte økonomisk effekt i procent af kontraktsum (pr. år) i 2006 Vejdrift og ½ beplantningspleje, nord (N1-6) Vejdrift, syd, (S ) Beplantningspleje, syd, (S3-4) Gennemsnit for de 3 gamle entrepriser Afvanding og - belægninger (Ø1) Vej og bro (Ø2) - Sideanlæg (Ø3) 2 For de tre entrepriser i distrikt øst som blev igangsat den 1. januar er resultatet præget af, at entrepriseopdelingen var ny, og 2006 har derfor haft som overordnet procesoptimering at få samarbejdet godt i gænge inden , hvor entrepriserne blev udvidet. De konkrete optimeringsprocesser er derfor kun i beskedent omfang kommet i gang. De relativt større direkte økonomiske effekter i entreprise S3-4 (beplantningspleje) hænger sammen med, at entreprisen afregnes i regning med afregning efter tilbudslisten som maksimum. Der er på dette grundlag nået et gennemsnitligt resultat på 20 % over de fire år. I afregningen er indregnet et dækningsbidrag til entreprenøren. Vejdirektoratets andel af incitamentspuljen er anvendt til vedligehold i entreprisen. Ved de pålagte, store budgetreduktioner til vejdriften som følge af kommunalreformen, bliver muligheder for at gennemføre procesoptimeringer kraftigt beskårede. Denne effekt har påvirket resultaterne fra 2005 og fremefter, og den vil fortsat påvirke effektiviseringsarbejdet. De direkte økonomiske gevinster deles mellem Vejdirektoratet og entreprenørerne i henhold til de aftalte incitamentssystemer (disse er beskrevet i VD notat 106). 14

15 Fokus på trafikantgeneomkostninger Med den stigende trafik bliver der et øget fokus på fremkommeligheden. Fremkommeligheden beregnes ud fra trafikantgeneomkostningerne, som sætter kroner på trafikanternes øgede tidsforbrug på vejen ved nedsat hastighed og kødannelse ifm. vejarbejderne. Trafikantgeneomkostningerne påvirkes derfor af, hvordan, hvornår (på døgnet/ugen/året) og hvor længe der afspærres ved vejarbejder. I 2005 viste det koordinerede vejarbejde på M11 (jf. Vejdirektoratets rapport nr. 104), at der under visse forudsætninger kan hentes meget store besparelser på trafikantgeneomkostningerne ved at anvende omledning af trafikken, når der er egnede veje hertil. (Ved M11 var reduktionen ca. 20 mio. kr.). For at styrke grundlaget for planlægningen af koordinerede vejarbejder er der i 2006 udarbejdet en praktisk orienteret manual for udarbejdelse af overslag for trafikantgeneomkostningerne i forbindelse med overvejelserne om hvilke alternative afspærringsløsninger, der bør vælges. Det er som følge heraf besluttet, at der ifm. planlagte og gennemførte vejarbejder skal udarbejdes overslag over trafikantgeneomkostninger, såfremt der er tale om ændrede fremgangsmåder, f.eks. som følge af at der udføres flere vejarbejder under samme afspærring. Høj Arbejdssikkerhed Der er en høj arbejdssikkerhed i forbindelse med udførelse af vejarbejderne. Der har i østentrepriserne i 2006 været 3 arbejdsskader, som har forårsaget 22 dages sygefravær. Dette er et fald fra 5 arbejdsskader i 2005 og 11 arbejdsskader i I de alle entrepriserne har der ikke været arbejdsulykker som følge af svigt i forbindelse med entreprenørens forhold. 3. Gensidig tillid er det bærende Partnering er ikke en hurtig genvej til succes. Partnering stiller nye krav til kompetencer især når samarbejdet knirker og den gensidige tillid nedslides. Den gensidige tillid er samarbejdskapitalen den er meget vigtig at opretholde, fordi bare et mindre fald i den gensidige tillid betyder 15

16 Spildtid øges, fordi vi garderer os; f.eks. ved at kommunikere formelt og skriftligt Forbedringsaktiviteter går i stå dels fordi vores ressourcer bruges på den formelle kommunikation og dels fordi vi ikke vil påtage os en risiko i forbindelse med aftale om forbedringer Det er derfor nødvendigt med konstant investering i gensidig tillid gennem at sikre gensidig forståelse for og kendskab til hinanden. Effektivitet i samarbejdet Grad af gensidig tillid På workshops i 2005 og 2007 er den gensidige tillid mellem Vejdirektoratet og entreprenørerne målt ved et spørgeskema. Generelt ligger den gensidige tillid højt og hvor der har været udfordringer, er der sket positive ændringer som følge af aktiviteter som team building og mediation. Tillidsskemaet er vist her: 16

17 VD s vurdering af E hhv. E s vurdering af VD 1. E vil være 100 % ærlig om årsager til egne problemer ifm. entreprisens udførelse 2. E vil oplyse priser 100 % åbent Meget uenig Uenig Neutral Enig Meget uenig Ved ikke 3. E vil ikke søge at skyde skylden for egne fejl over på andre 4. E vil være åben og sige til, hvis E konstaterer fejl hos andre 5. E vil holde ord Samlet gns. Som eksempel på en ændring, hvor en bevidst indsats i 2006 har hævet Vejdirektoratets vurdering af entreprenøren er vist herunder. 5 4,5 4 3,5 3 2, ,5 1 E vurdering af VD VD vurdering af E 17

18 4. Trimmet vejdrift - Udviklingsforsøg i entrepriserne I 2006 er drøftelserne om at anvende Lean-tankegange i forbedringsprocesserne forstærkede (indtil videre bruges arbejdsbetegnelsen trimmet vejdrift om metoden). Trimmet vejdrift ses som en videre udvikling af partnering samarbejderne, idet fokus på inddragelse af alles kompetencer øges, herunder især fra folkene, der arbejder på vejene. Dette udtrykkes ved figuren herunder vi skal fra en top down styret proces til både en top down og en bottom up proces. Der skal ses på spild i alle processer på alle niveauer i entrepriseorganisationerne. I figuren herunder vises de hovedområder, hvor man kan se på optimeringer. Det er såvel interne arbejdsgange hos Vejdirektoratet og entreprenøren og de områder, hvor der samarbejdes (grænseflader): 18

19 Det er i grænsefladeområdet, at der aftales procesoptimeringer, som påvirker incitamentspuljerne. Optimeringer hos vejdirektoratet hhv. entreprenøren foretages separat med effekter for den enkelte partner. I byggeriet viser undersøgelser, at det værdiskabende arbejde på byggepladsen udgør ca. 1/3 af tidsforbruget, mens såkaldt støttetid (f.eks. at bringe materialer frem, opsætte afspærringer, o. lign.) udgør en anden 3. del. Den sidste 3. del er ren spild, f.eks. unødig ventetid på færdiggørelse af foranliggende arbejder. Ved vejdriftsentrepriserne udgør afspærringsudgifterne ca. halvdelen af udgifterne, og der kan derfor være tale om et billede, som vist herunder til højre men det er ikke analyseret. Med øgede krav til afspærring og øgede spærretider vil den værdiskabende andel reduceres Vejdirektoratet (og dermed samfundet) får mindre vejdrift for pengene. 19

20 Byggeplads Vejdrift Værdiskabende Støtte Spild Værdiskabende Støtte Spild I to af entrepriserne er der planer om gennemførelse af en såkaldt snublestensanalyse, som sigter på at synliggøre og nedbringe de daglige små spild. Undersøgelser fra byggeriet viser at dette spild udgør 8-10 % af entreprisesummen i normale byggesager. Undersøgelsen gennemføres som en simpel registrering med et skema, som vist i boksen (der er i kursiv udfyldt et eksempel på en registrering). 20

21 Udfyldt af: Snurre Snuble/VD Dato: Rapport nr.: Hvad er afvigelsen/snublestenen: Forgæves kørsel til kontrol af renhold på M30 Hvorledes blev afvigelsen konstateret: Arbejdet var ikke udført Hvad er årsagen umiddelbart: Manglende udførelse, selvom dette skulle være sket iht. arbejdsplanen Hvad er konsekvenserne i spildtid (antal timer) for hvem: 2 timer i marken, 1 time på kontor Beskriv evt. andre konsekvenser, som kan gøres op i penge: Ca. 100 km kørsel, miljøbelastning Årsagstype: A+E VD tab i kr.: 2x500+1x300= kr. VD tab i kr.: Tab i samfundsøkonomi: E tab i kr.: E tab i kr.: Beskriv evt. andre konsekvenser, som ikke kan prissættes: Irritation over forgæves kørsel Hvilken afhjælpning er der foretaget: Forholdsregler ift. fremtidige afvigelser: Sikring af, at arbejdsplan er ajour Andre bemærkninger: I et Lean-forsøg i entreprise N1-6 registreredes og synliggjordes årsager til forsinkelser i jobs. Da forsøget havde kørt i kort tid forsvandt de relativt få forsinkelser, som havde været normalen, og registreringen er stillet i bero, til forsinkelser måtte opstå igen. Et andet område i samme entreprise, som har været i fokus, er skadevoldersager, hvor tilbagebetaling fra skadevoldere er øget fra % til %. 21

22 6. Udfordringer i Årene vil i mange henseender være en overgangsperiode i entrepriserne. det nye vejtilsyn skal indarbejdes de nye vejcentre skal integreres i entrepriseorganisationerne kendskab til og en fælles forståelse for kontaktgrundlaget skal etableres samarbejdskulturen skal udvikles nye kompetencer skal læres Der er planlagt et kompetenceudviklingsprogram for vejtilsyn og entrepriseledelse samt entreprisestyrere. Programmet, som er planlagt for 2007, er vist i oversigt herunder: For entrepriseledelse/styrere: Kontraktgrundlaget - styring af entrepriser Optimering af vejarbejder Job Manager - hands on Main Man - hands on Partnering trimmet vejdrift - generel orientering Partnering trimmet vejdrift - procesoptimeringer Arbejdsmiljø og miljø VD s IT systemer Trimmet vejdrift, værktøjer Incitamenter og bonus Udbud og kontrahering Håndtering af uenigheder/problemer Procesoptimeringer gennem forbedringer udvikling - innovation For vejtilsyn: VD s IT systemer Vejen som arbejdsplads Kontraktgrundlaget Naturbeskyttelse Afmærkninger Vejlovgivning Vintertjeneste Trimmet vejdrift Anlægs-arbejder T.I.C. Beredskab Underentreprenører 22

23 I 2008 skal entrepriserne i Jylland/Fyn i udbud. Der skal i denne sammenhæng tages stilling til entrepriseopdelingen både geografisk og opgavemæssigt (dvs. om der skal vælges fagentreprise, storentreprise eller hovedentreprise). Endvidere skal der i ske en validering af mængderne på det samlede vejnet, således at udbudsgrundlaget bliver entydigt. 7. Vejdirektoratets rapporter om partnering samarbejderne Rapporterne ligger på Partnering ved drift og beplantningspleje udbud, partnering og kontrahering, VD notat 90, 2003 Partnering ved drift og beplantningspleje udvikling af samarbejdet, procesoptimeringer, resultater og perspektiver, VD notat 91, 2003 Partnering ved vejdrift, toiletrenhold og beplantningspleje metoder og resultater, VD notat 106, 2005 Partnering ved drift og vedligeholdelse af statsveje i 2005, VD notat 113, 2006 Partnering, Nye læringsformer i produkt- og procesoptimeringen inden for vejdriften, VD notat 114,

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver

Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver Bygherreforeningens temamøde om nye samarbejdsformer v/driftssouschef Michael Ebbesen, Vejdirektoratet Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det

Læs mere

Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje

Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje artikel til www.udbudsportalen.dk Af kontraheringschef Per Simonsen, Vejdirektoratet, Driftsområdet og Mogens Høgsted, Vive

Læs mere

Samarbejde om Vejdrift - Partnering, Pris og Udvikling

Samarbejde om Vejdrift - Partnering, Pris og Udvikling Artikel Vejforum 2011 Samarbejde om Vejdrift - Partnering, Pris og Udvikling Forfattere: Thomas B. Randrup, Forretningsudvikler, HedeDanmark A/S (thra@hededanmark.dk) Søren Gludsted, Ingeniør Vejdrift,

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012. Klar til Femern Bælt netværksmøde d. 11.10.2011

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012. Klar til Femern Bælt netværksmøde d. 11.10.2011 SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Klar til Femern Bælt netværksmøde d. 11.10.2011 STATSVEJNETTET Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje Statsvejnettet udgør (januar 2009) 3.790 km* Det svarer til ca. 5 %

Læs mere

Det gode og det mindre gode samarbejde. Erfaringer fra driftsafdelingen i vejcenter hovedstaden

Det gode og det mindre gode samarbejde. Erfaringer fra driftsafdelingen i vejcenter hovedstaden Det gode og det mindre gode samarbejde Erfaringer fra driftsafdelingen i vejcenter hovedstaden Grundlag for det gode samarbejde Et godt grundlag, en god kontrakt Et godt tilbud, rigtige priser En god organisation,

Læs mere

Baggrund. Entreprise S10 havde fokus på at afprøve en række nyskabelser og nyudviklinger som input til Vejdirektoratets Ny Vejdriftskoncept, (2012).

Baggrund. Entreprise S10 havde fokus på at afprøve en række nyskabelser og nyudviklinger som input til Vejdirektoratets Ny Vejdriftskoncept, (2012). Samarbejde om Vejdrift - Partnering, Pris og Udvikling Søren Gludsted, VD Thomas B. Randrup, HD Pointen! Baggrund Vejdirektoratet har udviklet samarbejdsformerne indenfor drift igennem flere år. Ønske

Læs mere

Udbud S10. Sideanlæg i VH og VSJ Bedømmelse af tilbud. Dato: 07.09.2010. Notat om tildeling

Udbud S10. Sideanlæg i VH og VSJ Bedømmelse af tilbud. Dato: 07.09.2010. Notat om tildeling Notat om tildeling 1 1. Konklusion Resultatet af bedømmelsen iht. bedømmelsesgrundlagt i BUT er, at tilbud fra Hededanmark er fundet økonomisk mest fordelagtigt. 2. Tilbudsfasen Bekendtgørelse om udbuddet

Læs mere

Valg af tilbud. Begrænset udbud af drift - og vedligeholdelse af statsveje i distrikt øst. Vejdirektoratet Driftsområdet.

Valg af tilbud. Begrænset udbud af drift - og vedligeholdelse af statsveje i distrikt øst. Vejdirektoratet Driftsområdet. 1 13. oktober 2005 Begrænset udbud af drift - og vedligeholdelse af statsveje i distrikt øst Valg af tilbud Sammenligningspris (mio. kr.) 20 Entreprise 3 15 10 Tillægspris Tilbudspris efter rabat 5 0 NCC

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013 Blok 1, Organisering og planlægning (3 dage) Dag 1 29. januar 2013 09:00 Introduktion Om baggrund for og vision med kurset (SG) Orientering om Skovskolen, sekretariatet, mv. fremvisning af brug af Absalon

Læs mere

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2012

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2012 Blok 1, Organisering og planlægning (3 dage) Dag 1 24. januar 2012 09:00 Introduktion - Om baggrund for og vision med kurset (SG) - Orientering om Skovskolen, sekretariatet, mv. fremvisning af brug af

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD NVF møde d

SAMLET DRIFTSUDBUD NVF møde d SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 NVF møde d. 14.10.2011 Samlet driftsudbud 2012 Samtidigt udbud af hovedparten af drifts- og vedligeholdsopgaverne på det danske statsvejnet Offentligt udbud 1-1,5 mia. kr. pr. år

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-Alle GENERELT Fælles for alle delarbejder på strækninger og sideanlæg PILOT 2010 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Denne side er

Læs mere

Procesoptimeringsaftale Pilot Fyn

Procesoptimeringsaftale Pilot Fyn Procesoptimeringsaftale Pilot Fyn Vejdirektoratet er i færd med at udvikle et nyt vejdriftkoncept, som skal være fastlagt i forbindelse med udbud i 2012. For at fastlægge en række elementer i det nye vejdriftkoncept,

Læs mere

Nyt drifts set-up Arealer og udstyr Driftssouschef Michael Ebbesen

Nyt drifts set-up Arealer og udstyr Driftssouschef Michael Ebbesen Vejforum 2010 NVF årsmøde samt driftsstrategi Nyt drifts set-up Arealer og udstyr Driftssouschef Michael Ebbesen Driftsstrategianalyse 2009 bistået af McKinsey Driftsstrategianalysen resulterede i yderligere

Læs mere

Samlet Driftsudbud 2012

Samlet Driftsudbud 2012 Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet for driftsperioden 2013-2017 Overskrifter Historik hvad gjorde vi før? Hvorfor retningsændring? Hvilke overvejelser og tiltag gik forud for Udbud 2012? Resultatet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Kørebaneafmærkning (BEL-KA) Entreprise: KA-OD-H Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev.

Læs mere

Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg. 24.-25. november 2009

Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg. 24.-25. november 2009 Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg 24.-25. november 2009 Statsvejene i Danmark Vejdirektoratet anlægger, driver og vedligeholder statsvejnettet Med kommunalreformens

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering, side 3 2 Udbuddet, side 3 3 Tilbudsgrundlag, side 4 4 Forbehold og alternativer, side 4 5 Tidsrammer og vedståelse, side 4 6

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale Udbud 2008 Side 1 af 8 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1 Servicearbejde Vejmandstilsyn Tillægsaftale Udbud 2008 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 3 1.1 Alment 3 1.1.1 Omfang

Læs mere

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej.

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej. PILOT FYN 2010 - vejdrift side 1 af 10 GENERELT I tilbudsliste-filen er kun følgende faner egentlig tilbudsliste: TBL-FORSIDE TBL-Styring Tilstandskrav-strækninger tilstandskrav-sideanlæg Udførelseskrav-Regningsarb

Læs mere

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland Offentligt udbud af almen driftsentrepriser Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Den 21/8 2008 1 1. Indledning og konklusion Dette notat indeholder på baggrund af beregninger og bedømmelser, s resultater

Læs mere

RETTELSESBLAD NR

RETTELSESBLAD NR Spørgsmål/svar og rettelsesblad nr. 1 af 22.07.2010 Spørgsmål TAG s. 4: Incitamentspuljen: Øverst på siden er der følgende tekst: De udførte arbejder og aktuelle mængder incl. arbejderne på tilstandskrav

Læs mere

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred?

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? Penge til veje, 2008 Finn Madsen Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? 1 Solvognen 2 I Region Sjælland 355 km 2 33.000 indbyggere 600 km kommuneveje 850 km private veje 40.000 ejendomme

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Kommunal deltagelse i Udbud Workshop på Vejforum 2015 Torsdag den 3. december kl

Kommunal deltagelse i Udbud Workshop på Vejforum 2015 Torsdag den 3. december kl Kommunal deltagelse i Udbud 2017 Workshop på Vejforum 2015 Torsdag den 3. december kl.10.30-12.00 Program for workshoppen: Velkommen v/facilitator Anni Bjørn Kommunernes deltagelse i VDs UDBUD 2017 Status

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

PILOT VSD Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn

PILOT VSD Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn PILOT VSD 2010 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn PILOT VSD 2010 - vejdrift side 13 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 14 1.1 Alment 14 1.1.1 Omfang 14 1.1.2 Udstyr

Læs mere

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009 Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM Ny organisation i Vejdirektoratet pr. 01. oktober 2009 Driftsstrategianalyse Ekstraordinær

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

BUT for entreprise 04 Skilte på motorveje mm. og på øvrige hovedlandeveje

BUT for entreprise 04 Skilte på motorveje mm. og på øvrige hovedlandeveje 1 BUT for entreprise 04 Skilte på motorveje mm. og på øvrige hovedlandeveje INDHOLDSFORTEGNELSE side 1 Orientering 2 2 Udbuddet 2 3 Tilbudsgrundlag 2 4 Forbehold og alternativer 2 5 Tidsrammer og vedståelse

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

Fremtidig indkøbs- og udbudsstrategi?

Fremtidig indkøbs- og udbudsstrategi? Fremtidig indkøbs- og udbudsstrategi? Det vil blive et strategisk resultatmål for Driftsdivisionen i 2010 at lave en plan, der forholder sig til indkøbsanalysens anbefalinger Kontrakter - grundlag,

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN106 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Vejdirektoratet Vejcenter Midt- og Vestjylland

Vejdirektoratet Vejcenter Midt- og Vestjylland Vejdirektoratet Midt- og Vestjylland chef Johan Sondrup Poulsen Kommunalreformen, Veje Eksisterende statsveje - 2006 Statsveje jf. reformen - 2007 De nye hovedlandeveje Med kommunalreformen har VD fået

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Drift - Areal og udstyr

Drift - Areal og udstyr Areal og udstyr: Omfatter drift og vedligeholdelse af arealer og udstyr inden for vejskel - bortset fra asfaltbelægninger, bygværker, vintertjeneste og (trafik)systemer som signalreguleringer, ITS mv.

Læs mere

For at de begrænsede resurser kan udnyttes bedre, skal udliciteringskurven knækkes

For at de begrænsede resurser kan udnyttes bedre, skal udliciteringskurven knækkes For at de begrænsede resurser kan udnyttes bedre, skal udliciteringskurven knækkes 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1995 2000 2005 2010 DET ØKONOMISKE RÅD Udlicitering KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

BUT. Entreprise 08 Sideanlæg/rastepladser Vejcenter Østjylland Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato: 08.05.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

BUT. Entreprise 08 Sideanlæg/rastepladser Vejcenter Østjylland Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato: 08.05.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BUT INDHOLDSFORTEGNELSE side 1 Orientering 2 2 Udbuddet 2 3 Tilbudsgrundlag 2 4 Forbehold og alternativer 3 5 Tidsrammer og vedståelse 3 6 Tilbudsfasen 3 7 Tilbudsafgivelse 4 8 Tilbud på flere entrepriser

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

Opgaver og referencer pr. 1. maj 2009: OPGAVER UDFØRT I 2007 til 2009: Klient: Opgave: Periode: Kontakt: Vejdirektoratet Driftsområdet

Opgaver og referencer pr. 1. maj 2009: OPGAVER UDFØRT I 2007 til 2009: Klient: Opgave: Periode: Kontakt: Vejdirektoratet Driftsområdet : OPGAVER UDFØRT I 2007 til 2009: Driftsområdet Vordingborg Kommune Vejadministration Fredensborg Kommune Plan og Trafik Slagelse Kommune Drift og Anlæg Udbud af Servicering af vintermateriel Opgaven omfatter

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-SD-LILL-ERO Revideret den 3. januar 2014 Vedligehold af store bygværker

Læs mere

BUT. Entreprise 03 Grøfter og rabatter Vejcenter Sjælland Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato: 08.05.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

BUT. Entreprise 03 Grøfter og rabatter Vejcenter Sjælland Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato: 08.05.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BUT INDHOLDSFORTEGNELSE side 1 Orientering 2 2 Udbuddet 2 3 Tilbudsgrundlag 2 4 Forbehold og alternativer 3 5 Tidsrammer og vedståelse 3 6 Tilbudsfasen 3 7 Tilbudsafgivelse 4 8 Tilbud på flere entrepriser

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 PUMPER ENTREPRISE: ME-PU-OD-H DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012-1 ENTREPRISEK0NTRAKT MEKANISKE

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) for Entreprise 06 Beplantning på strækninger.

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) for Entreprise 06 Beplantning på strækninger. 1 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) for Entreprise 06 Beplantning på strækninger. INDHOLDSFORTEGNELSE side 1 Orientering 2 2 Udbuddet 2 3 Tilbudsgrundlag 3 4 Forbehold og alternativer 3 5 Tidsrammer

Læs mere

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN NY STRUKTUR FOR VEJDIREKTORATETS VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN HVORFOR NY STRUKTUR FOR VINTER- TJENESTEN? Vejdirektoratet gennemførte i 2009 en organisationsændring under overskriften et enkelt og mere

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg Maj 2017 RA-ME- UDBUD2017 Dato: 28. april 2017 RA Side 2 af 6 RAMMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter:

Læs mere

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser Retningslinjer Etape nr., entreprise nr. og titel Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser I denne pjece kan du læse om retningslinjer og regler

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

TØF Jernbanestrategien Fokus på innovation 22. juni Ole-Jan Nielsen NCC Roads A/S

TØF Jernbanestrategien Fokus på innovation 22. juni Ole-Jan Nielsen NCC Roads A/S TØF Jernbanestrategien Fokus på innovation 22. juni 2010 Ole-Jan Nielsen NCC Roads A/S 1 Udfordring Kompetence 2 En perfekt verden er netop perfekt, fordi den ikke er perfekt. Derfor giver det mening at

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

Overdragelse af amternes drift, anlæg og planlægning til staten og kommuner. Jens Lützen Souschef Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Overdragelse af amternes drift, anlæg og planlægning til staten og kommuner. Jens Lützen Souschef Vejdirektoratet, Anlægsområdet Overdragelse af amternes drift, anlæg og planlægning til staten og kommuner. Jens Lützen Souschef Vejdirektoratet, Anlægsområdet jkl@vd.dk Indledning Som led i arbejdet med gennemførelsen af kommunalreformen

Læs mere

Partnering og kompetencer

Partnering og kompetencer Partnering og kompetencer En forudsætning for samarbejde i partnering er, at de basale faglige kompetencer er til stede hos bygherren, rådgivere, entreprenører, leverandører, mv. I de traditionelle samarbejdsformer

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Partnering ved vejdrift og beplantningspleje. -udbud, partnering og kontrahering

Partnering ved vejdrift og beplantningspleje. -udbud, partnering og kontrahering Partnering ved vejdrift og beplantningspleje -udbud, partnering og kontrahering Notat 90 2003 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postbox 9018 1022 København K Tlf.: 3341 3333 Fax.: 3315 6335 Titel Partnering

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3 Notat Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. 24. april 2013 RETTELSESBLAD NR. 3 Reference Nr. Spørgsmål / svar ØV pkt. 4.4 72 Spørgsmål: Følgende vilkår er gældende for entreprenøren.

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Ændring af kommercielle, juridiske krav og tekniske krav

Ændring af kommercielle, juridiske krav og tekniske krav Ændring af kommercielle, juridiske krav og tekniske krav 11. januar 2018 Tabel 1: Ændring af kommercielle og juridiske krav Kontrakt TS Ændring Leverandøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum.

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. november 2012 Vejforum 2012 Jan Holm/Lene Torrild lett@vd.dk 7244 3058 MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede

Læs mere

Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud. Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice

Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud. Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice Indlæggets formål og indhold Formål Indhold Dele erfaringer fra et driftsudbud,

Læs mere

VEJARBEJDEROVERBLIK - OVERBLIK OVER PLANLAGTE- OG IGANGVÆRENDE VEJARBEJDER 11. OKTOBER 2012 V/ANDERS RAHBEK

VEJARBEJDEROVERBLIK - OVERBLIK OVER PLANLAGTE- OG IGANGVÆRENDE VEJARBEJDER 11. OKTOBER 2012 V/ANDERS RAHBEK VEJARBEJDEROVERBLIK - OVERBLIK OVER PLANLAGTE- OG IGANGVÆRENDE VEJARBEJDER 11. OKTOBER 2012 V/ANDERS RAHBEK AGENDA Baggrund Vejarbejderoverblikskort Eksempler på kortets anvendelighed Status Perspektiver

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 SAB-Brønde og ledninger Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GENERELT 3 2 BRØNDE OG LEDNINGER 5 Bilag

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Brøndsugning... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Partnering strategi i Driftsområdet

Partnering strategi i Driftsområdet Vejdirektoratet Driftsområdet 27.05.2004 Partnering strategi i Driftsområdet Indhold: 1. Baggrund, grundlag og formål, 2 2. Hvad er partnering i driftsområdet, 3 3. Valg af partnering, 5 4. Entrepriseopdeling

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

NVF-seminar: Finns det goda vägarbetet? MICHAEL STISEN. Formand Brancheforeningen for TRAFIKSIKKERHED & VEJSERVICE Danmark

NVF-seminar: Finns det goda vägarbetet? MICHAEL STISEN. Formand Brancheforeningen for TRAFIKSIKKERHED & VEJSERVICE Danmark NVF-seminar: Finns det goda vägarbetet? MICHAEL STISEN Formand Brancheforeningen for TRAFIKSIKKERHED & VEJSERVICE Danmark 1 Derudover så er jeg: Ansat i Arkil A/S en af Danmarks største anlægs- og asfaltentreprenører.

Læs mere

incitamentsbaserede aftaler

incitamentsbaserede aftaler Evaluering af anvendelsenn af incitamentsbaserede aftaler Indledning I budgetaftalen 2012 (herefter B2012) blev der vedtaget en hensigtserklæring (H26) om, at der medio 2012 skulle gennemføres en evaluering

Læs mere

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010 FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Servicearbejde på strækninger og sideanlæg FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt...

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2 Rammeaftale () Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift Marts 2017 -LVD- Side 2 af 6 MMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter: Se SAB-TEK 2 PARTERNE 2.1 Aftalens

Læs mere

Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013

Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013 Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013 2 Indhold Introduktion Side 3 Trafikinformation - Live-opdateret vejarbejderinformation Side 4 Arbejdsgang ved entreprenør-sms-indmelding

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA vejman.dk: STATUS OG PLANER 7. oktober 2010 - Eric thor Straten INDLEDNING Status og planer for omlægning til vejman.dk Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde

Læs mere