Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling"

Transkript

1 Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen i den nordiske forretning faldt med DKK 677 mio. som følge af en negativ indvirkning fra den makroøkonomiske udvikling, lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni i den danske forretning, frasalg og outsourcing af forretningsaktiviteter (DKK (141) mio.) samt en negativ valutakursindvirkning (DKK (192) mio.), hvilket blev delvist opvejet af nettoeffekten af erhvervelserne af Fullrate og A+ (DKK 56 mio.). Eksklusive indvirkningerne fra frasalg, erhvervelser, outsourcing og valutakursudsving faldt den nordiske forretnings omsætning med ca. 2,0 % Omsætningen i Sunrise udviste stor vækst på DKK 591 mio. som følge af en gunstig valutakursindvirkning (DKK 289 mio.) samt erhvervelsen af Tele2 i november 2008 (DKK 337 mio.), hvilket blev modvirket af frasalget af SBC i juli 2008 (DKK (191) mio.). Korrigeret for disse indvirkninger steg Sunrises omsætning med ca. 3,5 % Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) steg med 8,4 % til DKK mio. trods den udfordrende makroøkonomiske udvikling: Væksten på 5,8 % i den nordiske forretnings EBITDA skyldtes nødvendige omkostningsreduktioner Væksten på 20,4 % i Sunrises EBITDA kan henføres til erhvervelsen af Tele2, gunstige valutakursindvirkninger og vækst i mobiltelefoni for privatkunder Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg DKK 123 mio. eller 5,6 % til DKK mio. som følge af højere EBITDA og lavere finansielle nettoomkostninger, hvilket blev modvirket af lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder Periodens resultat steg med DKK 85 mio. til DKK mio., hvilket kan henføres til højere EBITDA og lavere finansielle nettoomkostninger, men modvirket af lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder Solide pengestrømme fra driftsaktiviteter steg med 55,1 % eller DKK mio. Forventningerne til 2009 er uændret: Omsætning og resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster forventes at ligge på niveau med 2008 Antallet af kunder steg 7,1 % Erhvervelserne af bredbåndsudbyderne Fullrate A/S og A+ blev konsolideret i 2. kvartal 2009 TDC har ændret regnskabspraksis, så kundeakkvisitionsomkostninger igen omkostningsføres i takt med, at de afholdes TDC s 64,6 % aktieandel i Invitel betragtes ikke som en kerneaktivitet. TDC har til hensigt at sælge sin aktieandel. Derfor omklassificeres Invitels aktiviteter til Ophørte aktiviteter i TDC s koncernregnskab Den rentebærende nettogæld udgjorde DKK 30,4 mia. sammenlignet med DKK 42,0 mia. ultimo 1. halvår Korrigeret for omklassificeringen af Invitel til Ophørte aktiviteter blev den rentebærende nettogæld nedbragt med DKK 6,3 mia. til DKK 35,7 mia.

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal 2 3 TDC Koncernen 4 Væsentlige begivenheder 9 Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed 10 Erhverv Norden 11 Privat 12 Operations & Wholesale 13 YouSee 14 Sunrise 15 Andre aktiviteter 16 Risikofaktorer vedrørende TDC s forretningsaktiviteter 17 Safe Harbor-erklæring 18 Resultatopgørelse 19 Totalindkomstsopgørelse 20 Balance 21 Pengestrømsopgørelse 22 Koncernegenkapitalopgørelse 23 Segmentoplysninger 24 Investering i virksomheder 26 Omsætning og EBITDA pr. forretningsenhed 1K K 2009 Kunder Medarbejdere 29 Udvalgte hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning 31 Om TDC 31 Børsnotering 31 Side 2 af 31

3 Udvalgte hoved- og nøgletal DKK mio. 1H H 2008 Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning (0,4) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (5.043) (5.359) 5,9 Andre eksterne omkostninger (3.754) (3.598) (4,3) Personaleomkostninger (2.847) (3.329) 14,5 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (11.644) (12.286) 5,2 Andre indtægter og omkostninger (34,0) Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) ,4 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (2.630) (2.538) (3,6) Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster ,0 Særlige poster (479) (616) 22,2 Resultat af joint ventures og associerede virksomheder (97,5) Finansielle poster (524) (751) 30,2 Resultat før skat ,6 Skat af årets resultat (746) (536) (39,2) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter ,6 Periodens resultat af ophørte aktiviteter (390) (240) (62,5) Periodens resultat ,7 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster ,6 Rentebærende gæld, netto (30.448) (42.021) 27,5 Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber (2.372) (2.117) (12,0) Pengestrømsopgørelse Driftsaktiviteter ,1 Investeringsaktiviteter (3.319) (2.443) (35,9) Finansieringsaktiviteter (6.264) (5.773) (8,5) Pengestrømme i alt (4.559) (4.976) 8,4 Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 7,9 8,0 - Resultat fra fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster, dagsværdireguleringer og ophørte aktiviteter pr. aktie DKK 11,8 11,2 - Udbyttebetaling pr. aktie DKK 9,0 3,6 - EBITDA-margin (EBITDA/omsætning) % 35,5 32,6 - Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele/omsætning % 13,3 11,8 - Cash earnings pr. aktie (CEPS) fra fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster 2 DKK 25,0 22,8 - Afkast af investeret kapital (ROCE) 3 % 9,3 8,1-1) Særlige poster indgår flere steder i resultatopgørelsen, således som det fremgår af den detaljerede resultatopgørelse på side 19. 2) CEPS defineres som (periodens resultat eksklusive særlige poster for aktionærer i moderselskabet - periodens resultat af ophørte aktiviteter + afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse + aktiebaseret vederlæggelse - resultat af joint ventures og associerede virksomheder - minoritetsinteressers andel af afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse samt aktiebaseret vederlæggelse) / (gennemsnitlig antal cirkulerende aktier). 3) ROCE defineres som (resultat af primær drift før særlige poster + finansielle indtægter + resultat af joint ventures og associerede virksomheder) / (aktionærernes gennemsnitlige andel af egenkapitalen + rentebærende gæld). Side 3 af 31

4 TDC Koncernen Resumé TDC s omsætning udgjorde DKK mio. i 1. halvår 2009, hvilket er et fald på DKK 80 mio. eller 0,4 % i forhold til 1. halvår TDC s EBITDA steg med DKK 489 mio. eller 8,4 % til DKK mio. i 1. halvår Såvel den nordiske forretning som Sunrise viste god fremgang. Periodens resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK mio., hvilket er en stigning på DKK 123 mio. eller 5,6 % sammenlignet med 1. halvår Stigningen kan hovedsageligt henføres til et højere EBITDA og lavere finansielle nettoomkostninger, som blev opvejet af lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel i 4. kvartal Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio., hvilket er en stigning på 55,1 % i forhold til 1. halvår Udviklingen skyldtes hovedsageligt et højere EBITDA, en gunstig udvikling i driftskapitalen samt færre nettorenteomkostninger. Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK mio. ultimo 1. halvår 2009, hvilket er et fald på DKK mio. sammenlignet med 1. halvår Denne udvikling kan primært henføres til omklassificeringen af Invitel til ophørt aktivitet ultimo 1. halvår 2009 samt frasalget af Polkomtel i 4. kvartal Invitels aktiviteter behandles som ophørte aktiviteter. Derfor præsenteres Invitel særskilt i regnskabet (på en linje). Sammenligningstal er tilpasset i overensstemmelse hermed med undtagelse af sammenligningstal i balancen. Antal kunder Antallet af kunder i alt udgjorde 11,3 mio. i 1. halvår 2009, hvilket er en stigning på 7,1 % sammenlignet med 1. halvår Antallet af kunder i den danske forretning udgjorde 8,4 mio., hvilket er en stigning på 2,6 %. Denne udvikling kan primært henføres til flere mobilkunder samt flere mobilbredbånds- og tv-kunder. Endvidere bidrog erhvervelserne af A+ og Fullrate positivt til denne vækst. Erhvervelsen af Fullrate medførte dog primært, at engroskunder blev overført til detailkunder. Udviklingen blev delvist opvejet af færre fastnettalekunder. Siden lanceringen i januar 2009 har mere end kunder bestilt de bredbåndsbaserede multiplayprodukter TDC HomeTrio og TDC HomeDuo. Antallet af kunder i den internationale forretning udgjorde 2,9 mio., hvilket er en stigning på 22,3 %. Denne udvikling kan henføres til Sunrise som følge af flere mobilkunder og erhvervelsen af Tele2. Omsætning TDC s omsætning udgjorde DKK mio. i 1. halvår 2009, hvilket er et fald på DKK 80 mio. eller 0,4 % i forhold til 1. halvår Omsætningen i den nordiske forretning faldt med DKK 677 mio. eller 4,9 %, hvilket blev delvist opvejet af vækst i Sunrise på DKK 591 mio. eller 14,0 %. I den nordiske forretning blev omsætningen generelt negativt påvirket af den makroøkonomiske udvikling samt frasalget af den internationale trafikforretning, frasalg og outsourcing af terminalsalg og salg af CPE til erhvervskunder, andre mindre frasalg samt en ugunstig valutakursudvikling i TDC Sverige og TDC Norge. Denne udvikling blev delvist opvejet af erhvervelserne af Fullrate og A+. Ser man bort fra dette, faldt omsætningen med ca. 2,0 %, som hovedsageligt kan henføres til faldende omsætning fra traditionel fastnettelefoni i den danske forretning som følge af migrering til udelukkende mobiltelefoni og VoIP, samt mindre salg af CPE. Ligeledes faldt omsætningen fra international mobilroaming og mobilterminering på grund af lavere priser som følge af henholdsvis EUregulering og national regulering 1. Flere kunder og en højere gennemsnitlig omsætning pr. tv-kunde samt flere danske mobilkunder og mobilbredbåndskunder bidrog positivt til den stigende omsætning. I Sunrise kunne den positive vækst primært henføres til erhvervelsen af Tele2 i Schweiz og en betydelig gunstig valutakursudvikling, som dog blev delvist modvirket af frasalget af SBC. Korrigeret for denne udvikling steg omsætningen med ca. 3,5 %, hvilket primært kan henføres til indtægter fra prepaid-mobiltelefoni og engroskunder inden for fastnettelefoni. Udviklingen blev delvist opvejet af færre roaming-indtægter. 1 Disse prisreguleringers negative indvirkning på EBITDA er relativt lille pga. den afsmittende effekt på TDC s omkostninger. Side 4 af 31

5 Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder 2 faldt TDC s omsætning med 1,5 %. kun blev delvist opvejet af øgede andre eksterne omkostninger. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) TDC s EBITDA steg med DKK 489 mio. eller 8,4 % til DKK mio. i 1. halvår Udviklingen skyldtes vækst i den nordiske forretning på DKK 284 mio. eller 5,8 % og i Sunrise på DKK 202 mio. eller 20,4 %. I den nordiske forretning blev faldet i omsætningen næsten opvejet af et tilsvarende fald på DKK 634 mio. eller 16,4 % i transmissionsomkostninger og vareforbrug, hvilket afspejler, at nogle fald er sket inden for områder med lav EBITDA-margin som f.eks. udlandstelefoni og CPE. Faldet i transmissionsomkostninger skyldtes også færre omkostninger pr. mobiltermineringsminut. Den positive udvikling i EBITDA i den nordiske forretning skyldes således nødvendige reduktioner af Andre eksterne omkostninger og Personaleomkostninger. Andre eksterne omkostninger blev reduceret med DKK 21 mio. eller 0,9 % til DKK mio. i 1. halvår Denne udvikling kan hovedsageligt henføres til lavere omkostninger til facility management og it-udstyr samt markedsføring. TDC s personaleomkostninger faldt med DKK 379 mio. eller 13,7 % til DKK mio. hovedsageligt pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i den nordiske forretning udgjorde ultimo perioden i alt , hvilket var eller 11,1 % færre end ultimo 1. halvår Den danske del af arbejdsstyrken faldt fra fuldtidsbeskæftigede medarbejdere til svarende til et fald på 12,3 % fordelt primært på outsourcing af opgaver med 99, frasalg af forretningsaktiviteter med 276 og fratrædelsesordninger med 881. I Sunrise kan den positive EBITDA-vækst henføres til erhvervelsen af Tele2 i Schweiz, en gunstig valutakursudvikling samt vækst i mobilmarkedet for privatkunder. Outsourcing af netdriften bidrog ligeledes til EBITDA-væksten ved færre personaleomkostninger, hvilket 2 Udviklingen fra første halvår 2008 til første halvår 2009 var påvirket af følgende ændringer i ejerandele: Sunrises frasalg af SBC (juli 2008), erhvervelsen af Tele2 i Schweiz (november 2008) samt Fullrate (marts 2009). I den resterende del af denne delårsrapport refererer 'korrigeret for erhvervede og frasolgte virksomheder' til, at de rapporterede tal for TDC Koncernen er blevet korrigeret for virkningen af disse større erhvervelser og frasalg. Fra 1. halvår 2008 til 1. halvår 2009 faldt antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Sunrise med 23,1 % fra til primært som følge af salget af SBC samt outsourcing af hovedparten af netdriften. Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder steg TDC s EBITDA med 6,2 %. Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse steg med DKK 92 mio. eller 3,6 % til DKK mio. i 1. halvår Stigningen kan hovedsageligt henføres til udviklingen i CHF-valutakursen samt erhvervelserne af Tele2 i Sunrise og Fullrate. Denne udvikling blev delvist opvejet af færre afskrivninger på fastnettet. Særlige poster I 1. halvår 2009 udgjorde særlige poster DKK 479 mio. før skat og DKK 370 mio. efter skat. I 1. halvår 2008 udgjorde særlige poster DKK 616 mio. før skat og DKK 482 mio. efter skat. Særlige poster omfattede primært omstruktureringsomkostninger i begge år. Resultat af joint ventures og associerede virksomheder Resultatet efter skat af joint ventures og associerede virksomheder udgjorde i alt DKK 8 mio. i 1. halvår 2009 mod DKK 324 mio. i 1. halvår 2008, hvilket svarede til et fald på DKK 316 mio. Faldet kan henføres til salget af TDC s aktier i Polkomtel i 4. kvartal Finansielle poster Finansielle poster udgjorde i alt en omkostning på DKK 524 mio. i 1. halvår 2009, hvilket er et fald på DKK 227 mio. sammenlignet med 1. halvår Udviklingen afspejlede lavere nettorenteomkostninger, der skyldtes lavere nettogæld og lavere rentesatser på langfristet gæld. Endvidere var udviklingen af valutakursreguleringer positiv hovedsageligt vedrørende sikringen af Sunrise, der dog blev udlignet af en tilsvarende negativ udvikling af dagsværdireguleringer vedrørende afledte finansielle instrumenter. Sunrise er ikke længere fuldt sikret, og sikringen af investeringen i Sunrise behandles ikke længere som regnskabsmæssig sikring. Side 5 af 31

6 Skat Skat af periodens resultat udgjorde DKK 746 mio. i 1. halvår 2009, hvilket var en stigning på DKK 210 mio. sammenlignet med 1. halvår Skat vedrørende periodens resultat eksklusive særlige poster udgjorde i alt DKK 855 mio. i 1. halvår 2009, hvilket er en stigning på DKK 185 mio. Den effektive skatteprocent på resultatet eksklusive særlige poster var på 26,8 % i 1. halvår 2009 mod 23,2 % i 1. halvår Stigningen kan primært henføres til salget af TDC s aktier i Polkomtel i december 2008, der resulterede i et lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder sammenlignet med 1. halvår 2008, uden indvirkning på skatteomkostningen. Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter udgjorde et underskud på DKK 390 mio. mod et underskud på DKK 240 mio. i 1. halvår Det øgede underskud i Invitel kan hovedsageligt henføres til højere finansielle nettoomkostninger. Periodens resultat Periodens resultat steg til DKK mio. fra DKK mio. i 1. halvår Stigningen på DKK 85 mio. kan hovedsageligt henføres til et højere EBITDA og lavere finansielle nettoomkostninger, som blev opvejet af lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel i 4. kvartal Periodens resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK mio. i 1. halvår 2009, hvilket er en stigning på DKK 123 mio. eller 5,6 % sammenlignet med 1. halvår Stigningen kan hovedsageligt henføres til et højere EBITDA og lavere finansielle nettoomkostninger, som blev opvejet af lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel i 4. kvartal Totalindkomst Totalindkomst udgjorde i 1. halvår 2009 DKK mio. mod DKK mio. i 1. halvår Faldet på DKK mio. kan primært henføres til udviklingen i anden totalindkomst som følge af valutakursregulering af udenlandske virksomheder efter fradrag af sikring. Egenkapital Ultimo juni 2009 udgjorde egenkapitalen i alt DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Totalindkomsten på DKK mio. blev mere end opvejet af udbyttebetalinger på DKK mio. Rentebærende nettogæld Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK mio. ved udgangen af 1. halvår 2009, hvilket er et fald på DKK mio. sammenlignet med 1. halvår Denne udvikling kan primært henføres til omklassificeringen af Invitel til ophørt aktivitet ultimo 1. halvår 2009 samt frasalget af Polkomtel i 4. kvartal Korrigeret for omklassificeringen af Invitel blev den rentebærende nettogæld nedbragt med DKK 6,3 mia. sammenlignet med 1. halvår Rentebærende nettogæld 1 DKK mio. 1H H 2008 Seniorlån Euro Medium Term Notes (EMTN) Øvrige lån Lån Rentebærende gældsforpligtelser 0 0 Rentebærende bruttogæld Rentebærende tilgodehavender (159) (149) Likvide beholdninger (1.654) (3.245) Rentebærende nettogæld Den regnskabsmæssige nettoværdi målt som amortiseret kostpris sikrer, at forskellen mellem modtaget provenu og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Seniorlåneaftalen er TDC s betydeligste gældsinstrument med 81 % af den samlede gæld (regnskabsmæssig værdi). Ud over en revolverende kreditfacilitet består seniorlåneaftalen af tre lånefaciliteter, hvoraf den ene lånefacilitet tilbagebetales med afdrag indtil 2011 (lånefacilitet A), og de to andre lånefaciliteter tilbagebetales fuldt ud ved udløb i henholdsvis 2014 og 2015 (lånefacilitet B og C). Det udestående beløb (nominel værdi) udgjorde ultimo juni 2009 for lånefacilitet A DKK mio. (EUR 497 mio.), der forfalder i henholdsvis 2010 og 2011 med DKK mio. (EUR 188 mio.) og DKK mio. (EUR 309 mio.). Således udestod følgende beløb (nominel værdi) ultimo juni 2009 for de resterende dele af seniorlåneaftalen: lånefacilitet B: DKK mio. (EUR mio.) og lånefacilitet C: DKK mio. (EUR mio.). I alt udestår: DKK mio. (EUR mio.). TDC kan fra tid til anden fortsætte med at tilbagekøbe og førtidsindfri gæld, herunder lån under seniorlåneaftalen og EMTN-gæld. Side 6 af 31

7 Afdragsprofil for nominel gæld 1 15,0 12,5 10,0 DKK mia. 7,5 5,0 2,5 udgående pengestrøm i ophørte aktiviteter vedrørende Invitel. Større udbyttebetalinger bidrog ligeledes til udviklingen, men blev opvejet af færre indfrielser af lån. Anvendt regnskabspraksis Regnskabet for 1. halvår 2009 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse af delårsrapporter for børsnoterede selskaber. 0, EMTN Seniorlån 1 Den nominelle værdi af Seniorlån og EMTN pr. 30. juni TDC har foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis i både 1. kvartal og 2. kvartal Ændringerne er beskrevet nedenfor. Anlægsinvesteringer 3 I 1. halvår 2009 udgjorde anlægsinvesteringer i alt DKK mio., hvilket er en stigning på DKK 255 mio. sammenlignet med 1. halvår Stigningen skyldtes hovedsageligt øgede investeringer i Sunrise vedrørende fastnet og ULL-net (rå kobber) samt indvirkninger fra udviklingen i CHFvalutakursen. Derudover steg investeringerne i det danske fastnet som følge af det øgede salg af HomeTrio- og HomeDuo-produkterne. Anlægsinvesteringer i forhold til omsætning var 13,3 % mod 11,8 % i 1. halvår Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. i 1. halvår 2009, hvilket er en stigning på 55,1 % i forhold til 1. halvår Udviklingen skyldtes hovedsageligt et højere EBITDA, en gunstig udvikling i driftskapitalen samt færre rentebetalinger. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK (3.319) mio. Den større udgående pengestrøm på DKK 876 mio. sammenlignet med 1. halvår 2008 kan primært henføres til flere investeringer i virksomheder vedrørende erhvervelsen af Fullrate og A+ i 1. halvår Kundeakkvisitionsomkostninger I 1. kvartal 2009 foretog TDC ændringer i anvendt regnskabspraksis vedrørende kundeakkvisitionsomkostninger således, at sådanne omkostninger aktiveres og amortiseres. Disse omkostninger blev tidligere omkostningsført, efterhånden som de blev afholdt. Endvidere blev salg af mobiltelefoner til under kostpris i forbindelse med aftaler, som er uløseligt forbundet med levering af serviceydelser, ikke længere indregnet som omsætning. Tidligere blev salg af denne slags indregnet som omsætning, og omkostningerne blev indregnet som vareforbrug. Denne ændrede regnskabspraksis blev afspejlet med tilbagevirkende kraft i den første delårsrapport for TDC har fået feedback fra en række eksterne parter vedrørende den ændrede regnskabspraksis i 1. delårsrapport Ud fra denne feedback og en ny gennemgang af den mest anvendte nuværende praksis i branchen i Europa, har TDC besluttet, at den mest passende regnskabspraksis er at omkostningsføre kundeakkvisitionsomkostninger, efterhånden som de afholdes. TDC har derfor besluttet igen at anvende denne regnskabspraksis med virkning fra 2. kvartal Salg af mobiltelefoner til under kostpris i forbindelse med aftaler, som er uløseligt forbundet med levering af serviceydelser, indregnes ikke længere som omsætning. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKK (6.264) mio. i 1. halvår 2009 mod DKK (5.773) mio. i 1. halvår 2008, som hovedsageligt kan henføres til den større 3 Eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber Side 7 af 31

8 Pensioner I 1. kvartal 2009 ændrede TDC regnskabspraksis for ydelsesbaserede pensionsordninger. Aktuarmæssige gevinster og tab 4 vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger indregnes nu direkte på egenkapitalen, når der er gevinster og tab 5. Tidligere indregnedes det overskydende beløb i resultatopgørelsen i henhold til den såkaldte korridormetode over den forventede gennemsnitlige resterende tjenestetid for de omfattede medarbejdere, hvis værdien af akkumulerede aktuarmæssige gevinster/tab oversteg 10 % af den højeste værdi af pensionsforpligtelserne eller af dagsværdien af pensionsordningens aktiver. Aktuarmæssige gevinster og tab, der ikke oversteg ovennævnte grænser, indregnedes hverken i resultatopgørelsen eller balancen, men blev noteoplyst. Sammenligningstal for tidligere perioder er tilpasset i overensstemmelse hermed. Indvirkningen på regnskabet for 2008 er vist nedenfor. Indvirkning fra ændret regnskabspraksis på regnskabet for 2008 DKK mio. Regnskabspraksis anvendt i årsrapport Indvirkning fra ændring Ny regnskabspraksis Omsætning (415) Kundeakkvisitionsomkostninger (415) Pensioner 0 EBITDA Kundeakkvisitionsomkostninger 0 Pensioner 27 EBITDA-margin 33,9 0,5 34,3 Kundeakkvisitionsomkostninger 0,4 Pensioner 0,1 Årets resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster Kundeakkvisitionsomkostninger 0 Pensioner 20 Årets resultat Kundeakkvisitionsomkostninger 0 Pensioner 20 Aktiver i alt Kundeakkvisitionsomkostninger 0 Pensioner 231 Egenkapital (50) Kundeakkvisitionsomkostninger 0 Pensioner (50) 1 Invitel er klassificeret som ophørte aktiviteter. Med undtagelse af de ovenfor anførte ændringer er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for Interne omkostningsfordelinger Fordelingen af indtægter og omkostninger til de respektive segmenter (forretningsenheder) blev ændret efter organisationsændringen. Sammenligningstal for tidligere perioder er tilpasset i overensstemmelse hermed. Efter ændringerne i TDC s organisatoriske struktur i 1. kvartal 2009 er al indenlandsk mobil- og fastnetinfrastruktur placeret i Operations & Wholesale. Alle driftsomkostninger i forbindelse med Erhverv Nordens og Privats fælles brug af netinfrastruktur i Operations & Wholesale allokeres til de respektive segmenter baseret på målbare omkostningsdrivere, f.eks. antal minutter. Denne omkostningsfordeling omfatter dog ikke relevante afskrivninger eller kapitalbindingsomkostninger og er derfor ikke sammenlignelige med de priser, som Operations & Wholesale opkræver hos engroskunder. Samtrafik mellem net herunder TDC s mobil- og fastnet opgøres som omsætning mellem segmenter, der faktureres til regulerede priser. Betaling for samtrafik og indtægter vedrørende TDC-kunder allokeres til den relevante forretningsenhed. Andre ydelser fra Operations & Wholesale til andre segmentet, dvs. forsyning af it-løsninger, forsyning af supportfaciliteter, dvs. bygninger, køretøjer og fakturering allokeres til de respektive segmenter baseret på målbare omkostningsdrivere. Hovedkontorets forsyning af stabsfunktionsydelser, dvs. HR, jura, finans etc. allokeres ikke til de øvrige segmenter. Hovedkontoret har påtaget sig alle pensionsforpligtelser for medlemmerne af de tre danske pensionskasser. Periodens pensionsomkostninger/-indtægter i alt samt pensionsaktiver vedrørende de tre danske pensionskasser er således relateret til Hovedkontoret. De segmenter, hvori medlemmerne er ansat, betaler bidrag til Hovedkontoret, som indgår i EBITDA for hvert segment. Forventninger til 2009 Forventningerne til 2009 bygger på en omfattende finansiel vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i Safe Harborerklæringen. 4 Forskelle mellem den fremskrevne og den realiserede udvikling i pensionsaktiver og pensionsforpligtelser. 5 Ofte omtalt som opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger. Med virkning fra 1. januar 2009 benævnes denne opgørelse i overensstemmelse med IFRS som totalindkomstsopgørelsen. TDC forventer, at omsætningen vil ligge på niveau med TDC forventer, at årets resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster vil ligge på niveau med Side 8 af 31

9 Væsentlige begivenheder Ændringer i den organisatoriske struktur og ændringer i ledelsen af TDC A/S Den 5. februar 2009 meddelte TDC, at selskabet ville ændre sin organisation, således at den blev mere fokuseret på kunderne end på teknologi. TDC har nu følgende divisioner: Privat, Erhverv og Operations & Wholesale sidstnævnte har ansvaret for salg til engroskunder, netværk, it og drift. De tidligere forretningsenheder Fastnet Norden og Mobil Norden er opløst. Jesper Theil Eriksen, der var koncerndirektør for TDC Mobil Norden, er nu koncerndirektør for Privat, mens Carsten Dilling, tidligere koncerndirektør for TDC Fastnet Norden, i dag er koncerndirektør for Operations & Wholesale. Jens Munch-Hansen er tiltrådt som koncerndirektør for Erhverv Norden og som medlem af TDC s direktion efter Klaus Petersen, der har forladt selskabet. Jens Munch-Hansen er cand.merc. Han kommer fra IBM, hvor han senest har været Vice President for IBM Sales and Business Development North East Europe. Gennem sin karriere hos IBM har han siden 1980 haft mange forskellige ledende poster i Danmark og internationalt og har bl.a. i perioden været administrerende direktør for IBM Norden. TDC A/S direktion består herefter af: administrerende direktør og koncernchef Henrik Poulsen, koncernfinansdirektør Jesper Ovesen, koncerndirektør Privat Jesper Theil Eriksen, koncerndirektør Erhverv Norden Jens Munch- Hansen, koncerndirektør Operations & Wholesale Carsten Dilling, administrerende direktør for YouSee Niels Breining samt koncern HR og strategidirektør Eva Berneke. De finansielle tal herunder sammenligningstallene præsenteret i denne delårsrapport afspejler den nye organisatoriske struktur. Kvartalsomsætningen og EBITDA for hver forretningsenhed for 2008 er vist på side 27. Invitel Den 5. marts 2009 offentliggjorde TDC, at selskabets 64,6 % ejede datterselskab Hungarian Telephone and Cable Corp. (HTCC), som var noteret på NYSE Alternext (Alternext), havde indgået aftaler, som reelt har flyttet virksomhedens hjemsted fra Delaware til Danmark under navnet Invitel Holdings A/S (hjemstedsændringen). Aktionærerne forbliver de samme, og selskabet vil have ADS er (American Depositary Shares) noteret på Alternext under symbolet IHO. Forud for hjemstedsændringen ændrede TDC sine præferenceaktier til ordinære aktier i HTCC. Som led i en omstrukturering udskiller Invitel Holdings A/S sine aktiviteter med henblik på at danne en international og en ungarsk forretning i separate juridiske enheder. Endelig har Invitel Koncernen gennemført en refinansiering af væsentlige dele af sine datterselskabers gæld. TDC har som led i refinansieringen ydet et efterstillet aktionærlån på ca. EUR 34 mio. TDC s 64,6 % aktieandel i Invitel Holdings A/S (tidligere Hungarian Telephone and Cable Corp.) betragtes ikke som en kerneaktivitet. En gennemgang af selskabets strategiske alternativer blev påbegyndt i juni Gennemgangen, der kunne have resulteret i salg af TDC s andel, blev imidlertid indstillet i lyset af den negative makroøkonomiske udvikling i Ungarn og resten af Østeuropa samt behovet for yderligere reorganisering af selskabet. TDC har under denne proces haft og forventer at have drøftelser og forhandlinger om et muligt frasalg. På nuværende tidspunkt er form, vilkår og timing af sådanne transaktioner dog ikke fastlagt. Reorganiseringen er nu afsluttet, og TDC har til hensigt at sælge sin 64,6 % andel i en eller flere transaktioner. Derfor omklassificeres Invitels aktiviteter til Ophørte aktiviteter i TDC s koncernregnskab. Erhvervelsen af Fullrate og A+ TDC erhvervede i marts 2009 Fullrate, der er en førende udbyder af bredbånd og VoIP til lavpris, og som endvidere udbyder mobilt bredbånd. I juni 2009 erhvervede TDC A+, der udbyder tv- og bredbåndstjenester. Generalforsamling 2009 TDC s ordinære generalforsamling 2009 blev afholdt den 19. marts Følgende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Vagn Sørensen, Pierre Danon, Kurt Björklund, Lawrence Guffey, Oliver Haarmann og Gustavo Schwed. Endvidere blev Andrew Sillitoe valgt som bestyrelsesmedlem. Han havde været medlem af bestyrelsen siden den 14. oktober 2008, da han var tiltrådt som suppleant for Richard Wilson, der udtrådte. Bestyrelsen valgte på et efterfølgende bestyrelsesmøde Vagn Sørensen som formand og Pierre Danon som næstformand. Side 9 af 31

10 Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed for 1. halvår TDC Koncernen (DKK mio.) 1H H 2008 Ændring i % Omsætning (0,4) Nordiske forretning (4,9) Erhverv Norden (8,1) Privat (2,4) Operations & Wholesale (10,9) YouSee ,7 Andre aktiviteter (593) (558) (6,3) Sunrise ,0 Andre aktiviteter (4) (10) 60,0 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (5.043) (5.359) 5,9 - heraf Nordiske forretning (3.241) (3.875) 16,4 Andre eksterne omkostninger (3.754) (3.598) (4,3) - heraf Nordiske forretning (2.385) (2.406) 0,9 Personaleomkostninger (2.847) (3.329) 14,5 - heraf Nordiske forretning (2.389) (2.768) 13,7 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (11.644) (12.286) 5,2 - heraf Nordiske forretning (8.015) (9.049) 11,4 Andre indtægter og omkostninger (34,0) - heraf Nordiske forretning (33,6) EBITDA ,4 Nordiske forretning ,8 Erhverv Norden ,7 Privat (2,4) Operations & Wholesale ,5 YouSee ,6 Andre aktiviteter (98) (207) 52,7 Sunrise ,4 Andre aktiviteter 0 (3) - Side 10 af 31

11 Erhverv Norden Erhverv Norden udbyder et bredt sortiment af telekommunikationsløsninger i Danmark og de andre nordiske lande og omfatter TDC Sverige, TDC Norge, TDC Finland, NetDesign og TDC Hosting. Erhverv Norden leverer netværks- og internettjenester, herunder udleje af faste kredsløb og adgang til accessnettet, fastnettelefoni, mobiltjenester, herunder mobilt bredbånd og konvergensprodukter (kombineret fastnettelefoni og mobiltelefoni), terminalsalg og installation. Erhverv Norden er også operatør af et pan-nordisk net. Fra 1. halvår 2008 til 1. halvår 2009 har Erhverv Norden gennemført en vellykket strømlining af forretningen med fokus på produkter med høj overskudsgrad og reduktion af omkostningerne. Erhverv Norden kunne således opnå et øget EBITDA på trods af en negativ valutakurseffekt, frasalg og outsourcing af aktiviteter i 2008 og den generelle økonomiske afmatning. DKK mio. 1H H 2008 Ændring i % Omsætning (8,1) Fastnettelefoni (6,5) Mobiltjenester (2,0) Internet og netværk (1,9) Terminaler, installationer mv (27,4) Øvrige ,3 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.169) (2.638) 17,8 Andre eksterne omkostninger (569) (593) 4,0 Personaleomkostninger (900) (1.026) 12,3 Driftsomkostninger (3.638) (4.257) 14,5 Andre indtægter og omkostninger 4 56 (92,9) EBITDA ,7 1) Omfatter servicetelefontjenester mv. Omsætning Erhverv Nordens omsætning blev påvirket negativt af den makroøkonomiske udvikling. Omsætningen faldt med DKK 496 mio. eller 8,1 % til DKK mio. i 1. halvår Outsourcing af salg af mobiltelefoner til storkunder og frasalg af CPEforretningsaktiviteter etc., dvs. LG 6, erhvervstelefoner 7 og digitale signaturer, bidrog negativt til udviklingen. Omsætningen blev også påvirket negativt af en ugunstig valutakursudvikling i TDC Sverige og TDC Norge. Eksklusive outsourcing, frasalg og valutakursudviklinger faldt omsætningen med 3,2 %. Det korrigerede fald i omsætningen kan henføres til lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, der faldt DKK 93 mio. eller 6,5 % og primært vedrørte et fald i kundebasen på 5,1 % samt lavere minutforbrug (MoU) grundet migreringen til udelukkende at bruge mobilnettet, samt VoIP. Endvidere faldt omsætningen fra mobiltjenester med DKK 24 mio. eller 2,0 % på trods af en større kundebase. Faldet kan henføres til lavere gennemsnitligt forbrug pga. flere fastpriskunder samt lavere mobiltermineringspriser og lavere priser på international roaming som følge af henholdsvis national regulering og EUregler 8. Endvidere faldt omsætningen fra internet- og nettjenester med DKK 38 mio. eller 1,9 %. Denne udvikling kan henføres til lavere omsætning i TDC Sverige fra datakommunikation, samt færre indenlandske bredbåndskunder og lejere af faste kredsløb, hvilket blev delvist opvejet af flere indenlandske fiberkunder og større gennemsnitligt forbrug af fibernettjenester. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) I 1. halvår 2009 steg EBITDA med DKK 71 mio. eller 3,7 % til DKK mio. Korrigeret for outsourcede og frasolgte forretningsområder samt valutakursudviklingen steg EBITDA med 8,2 %. Faldet i omsætningen blev næsten opvejet af et tilsvarende fald på DKK 469 mio. eller 17,8 % i transmissionsomkostninger og vareforbrug. Dette skyldtes mindre aktivitet og lavere omkostninger pr. minut samt valutakursudviklingen. Den positive udvikling i EBITDA skyldes således Erhverv Nordens nødvendige reduktioner af Andre eksterne omkostninger og Personaleomkostninger. Andre eksterne omkostninger faldt med DKK 24 mio. eller 4,0 % til DKK 569 mio. Udover valutakursudviklingen og færre omkostninger efter frasalg af mindre forretningsområder skyldtes udviklingen også færre personaleomkostninger pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere samt den vedvarende strømlining af forretningen specielt i Sverige, Norge og Finland. Personaleomkostninger faldt med DKK 126 mio. eller 12,3 % til DKK 900 mio., hvilket kan henføres til fratrædelser og salg af mindre forretningsområder samt valutakursudviklingen. Andre indtægter og omkostninger var DKK 52 mio. lavere i 1. halvår I 1. halvår 2008 blev andre indtægter og omkostninger påvirket gunstigt af gevinsten fra salg af mindre forretningsområder. 8 Disse prisreguleringers negative indvirkning på EBITDA er relativt lille pga. den 6 LG henviser til import, salg, installation og service af teleinstallationer fra LG- Nortel. 7 Teleløsninger til små og mellemstore virksomheder. afsmittende effekt på TDC s omkostninger. Side 11 af 31

12 Privat Privat er den førende udbyder af fastnet- og mobiltjenester til privat- og SoHo-kunder i Danmark. Fastnettjenesterne omfatter PSTN- og VoIP-teknologi, ADSL-bredbånd, TVoIP, CPE og forskellige værdiforøgende tjenester, f.eks. sikkerhedstjenester, og mobiltjenester omfatter postpaidog prepaid-taletid, mobilt bredbånd, indholdstjenester og mobiltelefoner. Privat omfatter ligeledes kombinationsproduktporteføljen Duét, TDC Butik, Kundecenter herunder nummeroplysningen, Telmore og Fullrate. Telmore er førende på det danske marked for online mobilselvbetjening og udbyder mobiltelefoni, mobilt bredbånd samt ADSL-produkter. Fullrate udbyder selvbetjening inden for ADSL-bredbånd, VoIP og mobilt bredbånd. TDC erhvervede Fullrate i 1. kvartal 2009 og er kun medtaget i de finansielle tal i fire måneder i 1. halvår Fullrates udbud er baseret på engrosvarer fra Operations & Wholesale, som afregnes til regulerede priser. Inden for fastnettelefoni er PSTN fortsat det største forretningsområde, men antallet af kunder falder, efterhånden som nogle kunder skifter primært til udelukkende at benytte mobiltelefoni, men også til VoIPtelefoni. For at imødegå denne tendens har Privat intensiveret sine kommercielle aktiviteter og har i januar 2009 lanceret de bredbåndsbaserede multiplayprodukter TDC HomeTrio og TDC HomeDuo. Der har været betydelig interesse for disse produkter, og siden januar har Privat modtaget henholdsvis og ordrer på TDC HomeDuo og TDC HomeTrio. Selvom markedet for fastnetsbredbånd er mættet, har et hurtigt voksende antal mobilbredbåndskunder bidraget til en samlet stigning på 28 % i antallet af Privats mobilbredbånds- og fastnetsbredbåndskunder fra ultimo 1. halvår 2008 til ultimo 1. halvår Korrigeret for erhvervelsen af Fullrate udgjorde stigningen 10 %. Omsætning Privats omsætning blev påvirket negativt af den makroøkonomiske udvikling. Omsætningen faldt med DKK 124 mio. eller 2,4 % til DKK mio. i 1. halvår 2009 sammenlignet med 1. halvår Korrigeret for erhvervelsen af Fullrate udgjorde faldet DKK 214 mio. eller 4,2 %. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til et fald på DKK DKK mio. 1H H 2008 Ændring i % Omsætning (2,4) Fastnettelefoni (12,6) Mobiltjenester ,9 Internet og netværk ,4 Servicetelefontjenester (27,9) Øvrige (0,3) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.605) (1.662) 3,4 Andre eksterne omkostninger (950) (935) (1,6) Personaleomkostninger (449) (484) 7,2 Driftsomkostninger (3.004) (3.081) 2,5 Andre indtægter og omkostninger 3 4 (25,0) EBITDA (2,4) 1) Omfatter terminaler, installationer mv. 213 mio. eller 12,6 % inden for fastnettelefoni på grund af færre detailkunder. Den lavere omsætning skyldtes endvidere mindre salg i butikkerne af data-cpe og færre opkald til nummeroplysningen. Endelig blev omsætningen fra mobiltjenester påvirket negativt af lavere mobiltermineringspriser og lavere priser på international roaming som følge af henholdsvis national regulering og EU-regulering 9. Omsætningsnedgangen blev delvist opvejet af vækst inden for nye forretningsområder som f.eks. mobilt bredbånd, VoIP og TVoIP. Endelig steg Telmores omsætning med DKK 45 mio. eller 6,2 % som følge af flere kunder inden for mobiltelefoni, mobilt bredbånd og ADSL. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) Privats EBITDA faldt med DKK 48 mio. eller 2,4 % til DKK mio. Korrigeret for erhvervelsen af Fullrate udgjorde faldet DKK 66 mio. eller 3,3 %. Faldet skyldtes primært lavere omsætning selvom det blev delvist opvejet af færre transmissionsomkostninger og vareforbrug som følge af mindre aktivitet. Endvidere opnåede Privat besparelser på DKK 35 mio. eller 7,2 % på personaleomkostninger. Korrigeret for erhvervelsen af Fullrate udgjorde besparelserne DKK 48 mio. eller 9,9 % som følge af 237 færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere sammenlignet med 1. halvår Disse prisreguleringers negative indvirkning på EBITDA er relativt lille pga. den afsmittende effekt på TDC s omkostninger. Side 12 af 31

13 Operations & Wholesale Operations & Wholesale driver TDC s danske fastnet og mobilnet samt leverer netværksbaserede tjenester og produkter til TDC s forretningsenheder Privat og Erhverv Norden samt TDC s engroskunder. Operations & Wholesale omfatter også forsyning af it-løsninger, forsyning af supportfaciliteter, dvs. bygninger, køretøjer og fakturering til andre segmenter. Driftsomkostningerne i Operations & Wholesale svarer til andre segmenters brug af infrastrukturen, og forsyningsfunktionerne allokeres til de relevante forretningsenheder. I 1. halvår 2009 var Operations & Wholesale i stand til at opnå vækst i EBITDA efter omfattende omkostningsreduktioner til trods for lavere omsætning og reducerede driftsomkostninger allokeret til andre forretningsenheder, især Erhverv Norden og Privat. DKK mio. 1H H 2008 Ændring i % Omsætning (10,9) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (226) (324) 30,2 Andre eksterne omkostninger (1.173) (1.362) 13,9 Personaleomkostninger (727) (900) 19,2 (2.126) (2.586) 17,8 Omkostningsallokering til andre forretningsenheder (11,3) Driftsomkostninger (617) (884) 30,2 Andre indtægter og omkostninger (46,7) Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) I 1. halvår 2009 udgjorde Operations & Wholesales EBITDA i alt DKK 743 mio., hvilket er en stigning på DKK 58 mio. eller 8,5 %. Faldet i omsætningen blev delvist opvejet af et fald på DKK 98 mio. eller 30,2 % i transmissionsomkostninger og vareforbrug, hvilket primært afspejler, at størstedelen af faldet skete inden for den internationale trafikforretning, der havde en lav overskudsgrad. Operations & Wholesale reducerede endvidere andre eksterne omkostninger til DKK mio., hvilket er en besparelse på DKK 189 mio. eller 13,9 %. Reduktionen skyldtes primært lavere omkostninger til facility management og it-udstyr. Personaleomkostninger udgjorde i 1. halvår 2009 i alt DKK 727 mio., hvilket er et fald på DKK 173 mio. eller 19,2 %, og som kan henføres til strømliningen af organisationen med et fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere på 681 eller 13,6 % til sammenlignet med ultimo 1. halvår Installation og Net tegnede sig for 425 af de færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere inklusive frasalg af forretningsaktiviteter. EBITDA ,5 Omsætning Omsætningen i Operations & Wholesale udgjorde i 1. halvår 2009 DKK mio. svarende til et fald på DKK 160 mio. eller 10,9 %. Det samlede fald kan delvist henføres til en nedgang på DKK 220 mio. i omsætningen fra fastnettelefoni som følge af et fald i transittrafik efter frasalget af den internationale trafikforretning. Korrigeret fra dette frasalg faldt Operations & Wholesales samlede omsætning med 3,3 %. Resten af det samlede fald nævnt ovenfor kan hovedsageligt henføres til faldende omsætning fra færre fastnettelefonikunder. Udviklingen blev delvist modvirket af stigende omsætning på DKK 9 mio. fra internet- og nettjenester og DKK 67 mio. fra flere mobiltjenestekunder, hvilket blev delvist opvejet af lavere priser for roaming iht. EU-regulering. Side 13 af 31

14 YouSee YouSee er den største tv-distributør i Danmark og leverer tv-signaler til omkring 45 % af alle danske husstande. YouSee udbyder kabel-tv, bredbåndstjenester og telefoni. Fra 1. halvår 2008 til 1. halvår 2009 opnåede YouSee vækst inden for alle produktområder, samtidig med at selskabet holdt igen på driftsomkostningerne. DKK mio. 1H H 2008 Ændring i % Omsætning ,7 Kabel TV ,9 Digital TV ,8 Internettjenester ,6 Fastnettelefoni ,2 Øvrige (38,8) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (718) (674) (6,5) Andre eksterne omkostninger (205) (217) 5,5 telefonikunder, der steg med 51,2 % til kunder i 1. halvår 2009, hvoraf var VoIP-kunder. A+ bidrog med af disse VoIP-kunder. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) YouSees EBITDA steg i 1. halvår 2009 med DKK 94 mio. eller 20,6 % til i alt DKK 550 mio. sammenlignet med 1. halvår Korrigeret for erhvervelsen af A+ og det delvise frasalg af Connect Partner steg YouSees EBITDA med 20,8 %. Den øgede aktivitet resulterede i øgede transmissionsomkostninger samt øgede personaleomkostninger, sidstnævnte som følge af flere medarbejdere, hvilket delvist opvejede omsætningsstigningen. Derimod reducerede YouSee andre eksterne omkostninger til trods for den øgede aktivitet, hvilket bidrog til den store procentvise stigning i EBITDA. Andre eksterne omkostninger udgjorde DKK 205 mio. i 1. halvår 2009, hvilket er et fald på DKK 12 mio. eller 5,5 %, som hovedsageligt skyldtes omkostningsbesparelser på konsulentydelser, markedsføring og andre personalerelaterede omkostninger. Personaleomkostninger (248) (234) (6,0) Driftsomkostninger (1.171) (1.125) (4,1) Andre indtægter og omkostninger 1 (1) - EBITDA ,6 1 Omfatter installationsafgifter. Omsætning YouSees omsætning steg i 1. halvår 2009 med DKK 138 mio. eller 8,7 % til DKK mio. idet det lykkedes selskabet at få flere kunder inden for alle forretningsområder i perioden. Erhvervelsen af A+ pr. 1. juni 2009 bidrog positivt til den øgede omsætning med DKK 15 mio., hvorimod det delvise frasalg af Connect Partner havde en negativ indvirkning på DKK 27 mio. Korrigeret for disse indvirkninger steg YouSees omsætning med 9,5 %. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til en stigning i omsætningen fra kabel-tv på DKK 108 mio. eller 9,9 %, som hidrørte fra flere kunder og en højere gennemsnitlig omsætning pr. kunde grundet flere tv-kanaler. Omsætningen fra Digital TV steg med DKK 34 mio. eller 54,8 %, YouSees bredbåndsforretning bidrog med DKK 24 mio. eller 7,6 % til den samlede vækst, og omsætningen fra telefoni steg ligeledes, alle på grund af de flere kunder. Den største procentvise stigning vedrørte antallet af Side 14 af 31

15 Sunrise Sunrise er den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked, som udbyder mobiltelefoni, fastnettelefoni og internettjenester. Sunrise ejer et landsdækkende fastnet og ISP-net samt eget mobilnet baseret på GSM/EDGE- og UMTS/HSDPA-teknologi. Fra 1. halvår 2008 til 1. halvår 2009 er det lykkedes Sunrise at øge antallet af kunder og omsætning inden for alle tre produktområder samt at fastholde sit fokus på at styrke sin egen infrastruktur. DKK mio. 1H H 2008 Ændring i % Omsætning ,0 Fastnettelefoni ,7 Mobiltjenester ,8 Internettjenester ,3 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.806) (1.495) (20,8) Andre eksterne omkostninger (1.371) (1.191) (15,1) Personaleomkostninger (458) (561) 18,4 Driftsomkostninger (3.635) (3.247) (11,9) Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,4 Omsætning I 1. halvår 2009 udgjorde Sunrises omsætning i alt DKK mio. svarende til en stigning på DKK 591 mio. eller 14,0 %. Opgjort i lokal valuta steg omsætningen med 6,4 %, idet omsætningen i DKK blev påvirket af en gunstig valutakursudvikling. Erhvervelsen af Tele2 i Schweiz havde en positiv indvirkning på omsætningsvæksten, hvorimod frasalget af SBC havde en negativ indvirkning. Korrigeret for valutakursudviklingen, erhvervelsen af Tele2 og frasalget af SBC steg Sunrises omsætning med ca. 3,5 % til trods for prispres samt en udfordrende økonomisk udvikling. Denne udvikling kan primært henføres til vækst i omsætningen fra prepaid mobilprodukter pga. flere kunder samt engroskunder inden for fastnettelefoni, hvilket blev delvist opvejet af lavere roamingindtægter. omsætning pr. kunde samt faldende omsætning fra roaming. Omsætningen fra fastnettelefoni steg med DKK 227 mio. eller 16,7 %, hvilket i lokal valuta svarer til en vækst på 9,2 %. Stigningen kan henføres til omsætning fra detailkunder i Tele2 samt øget omsætning fra engrossalg, hvilket blev delvist opvejet af frasalget af SBC og lavere omsætning fra datakommunikation. Omsætningen fra internettjenester steg med DKK 116 mio. eller 34,3 %, hvilket i lokal valuta svarer til en vækst på 26,0 %, og som kan henføres til Tele2. Eksklusive Tele2 steg Sunrises ADSLkundebase med 9,5 % uden indvirkning på omsætningen pga. en tilsvarende lavere gennemsnitlig omsætning pr. kunde. Den faldende gennemsnitlige omsætning pr. kunde skyldes et gradvist skift fra salg af produkter baseret på Swisscoms infrastruktur til salg af produkter baseret på Sunrises eget net, som har en større EBITDA-margin. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) I 1. halvår 2009 udgjorde Sunrises EBITDA i alt DKK mio., hvilket er en stigning på DKK 202 mio. eller 20,4 %. Opgjort i lokal valuta steg EBITDA med 12,6 %, idet EBITDA i DKK blev påvirket af en gunstig valutakursudvikling. Den positive vækst i EBITDA kan primært henføres til erhvervelsen af Tele2 i Schweiz, som blev delvist opvejet af en engangskompensation i 2. kvartal 2008 fra Swisscom vedrørende for høje termineringspriser opkrævet i perioden Ses der bort fra erhvervelsen af Tele2, valutakursudviklingen samt frasalget af SBC og kompensationen fra Swisscom, steg EBITDA med ca. 11,7 %, hvilket hovedsageligt kan henføres til vækst i bruttoavancen inden for mobilmarkedet for privatkunder. Outsourcingen af netdriften bidrog ligeledes til vækst i EBITDA og medførte færre personaleomkostninger, som blev delvist opvejet af øgede andre eksterne omkostninger. Inklusive Tele2 udviste Sunrise vækst inden for alle tre produktområder. Omsætningen fra mobiltelefoni steg med DKK 248 mio. eller 9,8 %, hvilket i lokal valuta svarer til en vækst på 2,6 %, som kan henføres til 15,5% flere kunder. Denne udvikling blev delvist opvejet af lavere gennemsnitlig Side 15 af 31

16 Andre aktiviteter Andre aktiviteter omfatter Hovedkontoret. Hovedkontoret bidrog positivt til EBITDA hovedsageligt som følge af færre medarbejdere og reducerede konsulentomkostninger. Side 16 af 31

17 Risikofaktorer vedrørende TDC s forretningsaktiviteter TDC s årsrapport af 5. februar 2009 indeholder en beskrivelse af visse risikofaktorer, der væsentligt kan forringe TDC s forretning, finansielle stilling, driftsresultat eller pengestrømme pr. denne dato. Ultimo 1. halvår 2009 forventer TDC ingen betydelig ændring i disse risici. Side 17 af 31

18 Safe Harbor-erklæring Visse afsnit i denne delårsrapport indeholder udsagn om fremtiden, der er forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter. Eksempler på sådanne udtrykte forventninger omfatter, men er ikke begrænset til: udsagn om forventninger til omsætning, resultat, resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur eller andre finansielle poster udsagn om vore planer eller målsætninger for den fremtidige drift, herunder vedrørende vore produkter eller tjenester udsagn om den fremtidige økonomiske præstation udsagn om antagelser, som ligger til grund for sådanne udsagn. situation som følge af kontraktlige forpligtelser i henhold til vores finansieringspakke udviklingen i konkurrencen inden for telekommunikation i Danmark og i udlandet introduktion af og efterspørgsel efter nye tjenester og produkter udviklingen i efterspørgslen, produktsammensætningen og priserne på mobilområdet, herunder markedsføringsomkostninger og omkostninger vedrørende kundeakkvisitioner udviklingen på markedet for multimedieydelser mulighederne for at opnå licenser udviklingen i TDC s udenlandske forretninger, hvortil der tillige er knyttet visse politiske risici investeringer i og frasalg af inden- og udenlandske selskaber Ord som tror, forudser, forventer, har til hensigt, sigter mod, planlægger og lignende udtryk er anvendt med henblik på at identificere udsagn om fremtiden, men er ikke udtømmende med hensyn til at identificere sådanne udsagn. Disse udsagn er baseret på planer, skøn og forventninger, og man kan derfor ikke fuldt ud henholde sig til dem. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder af såvel generel som specifik karakter. Der er derfor risiko for, at budgetter, forventninger, fremskrivninger og andre udsagn om fremtiden ikke bliver realiseret. Det skal understreges, at en række væsentlige forhold kan forårsage, at de realiserede resultater viser sig at afvige væsentligt fra de planer, målsætninger, forventninger, estimater og hensigter, som TDC eller andre på TDC s vegne har udtrykt i sådanne udsagn om fremtiden. Det skal understreges, at ovenstående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre, der eventuelt baserer beslutninger vedrørende TDC på udsagn om fremtiden, bør omhyggeligt overveje ovenstående forhold samt andre usikkerhedsmomenter og mulige hændelser. Udsagn om fremtiden er alene fremsat på baggrund af information, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af disse, og TDC frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere sådanne udsagn på basis af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Disse forhold omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til: ændringer i dansk, schweizisk og EU-lovgivning, herunder, men ikke begrænset til skattelovgivningen stigende samtrafikpriser, som vi opkræves af andre operatører, eller faldende samtrafikpriser, som vi kan opkræve af andre operatører beslutninger truffet af It- og Telestyrelsen, som udvider de regulatoriske forpligtelser, som TDC er underlagt rentestigninger, som påvirker TDC s rentebærende gæld med variabel rente indskrænkninger i råderum med hensyn til at planlægge efter, samt reagere på, ændringer i vores forretning, brancheforhold eller konkurrencemæssige Side 18 af 31

19 Resultatopgørelse TDC (DKK mio.) 1H H 2008 Ændring i Ændring i % 2K K 2007 % Omsætning (0,4) (0,8) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (5.043) (5.359) 5,9 (2.493) (2.638) 5,5 Andre eksterne omkostninger (3.754) (3.598) (4,3) (1.843) (1.732) (6,4) Personaleomkostninger (2.847) (3.329) 14,5 (1.462) (1.712) 14,6 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (11.644) (12.286) 5,2 (5.798) (6.082) 4,7 Andre indtægter og omkostninger (34,0) (40,1) Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) , ,8 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (2.630) (2.538) (3,6) (1.352) (1.267) (6,7) Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster , ,5 Særlige poster 1 (479) (616) 22,2 (299) (543) 44,9 Resultat af primær drift (EBIT) , ,1 Resultat af joint ventures og associerede virksomheder (97,5) (97,8) Dagsværdireguleringer (366) (88,5) Valutakursreguleringer 550 (82) (31) - Finansielle indtægter (25,5) (43,9) Finansielle omkostninger (1.492) (1.991) 25,1 (669) (1.000) 33,1 Finansielle poster (524) (751) 30,2 (124) (74) (67,6) Resultat før skat , ,9 Skat af periodens resultat før særlige poster (855) (670) (27,6) (539) (439) (22,8) Skat af periodens resultat vedrørende særlige poster (18,7) (40,5) Skat af periodens resultat i alt (746) (536) (39,2) (470) (323) (45,5) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter , (6,2) Periodens resultat af ophørte aktiviteter (390) (240) (62,5) (49) (222) 77,9 Periodens resultat , ,8 Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet (0,6) ,1 Minoritetsinteresser 9 (85) 110,6 0 (79) - Periodens resultat af fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster , (17,7) Resultat pr. aktie (DKK) Resultat pr. aktie 7,9 8,0 (1,3) 4,8 4,6 4,3 Udvandet resultat pr. aktie 7,9 8,0 (1,3) 4,8 4,6 4,3 1) I særlige poster indgår væsentlige beløb, som ikke kan henføres til den normale drift, herunder eksempelvis større gevinster og tab ved afhændelse af dattervirksomheder, særlige nedskrivninger for værdiforringelse samt omkostninger til omstruktureringer m.v. Side 19 af 31

20 Totalindkomstsopgørelse TDC Koncernen (DKK mio.) 1H H 2008 Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske virksomheder (769) 872 Valutasikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder 0 (492) Aktuarmæssige gevinster/(tab) relateret til ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af anden totalindkomst (64) (151) Anden totalindkomst (521) 813 Totalindkomst i alt Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser 9 (41) Side 20 af 31

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% og EBITDA steg 1,5% Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 38,6%, påvirket af lavere renteomkostninger og gunstig

Læs mere

TDC Årsrapport 2009 2

TDC Årsrapport 2009 2 Årsrapport 2009 TDC Årsrapport 2009 2 TDC Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 Væsentlige koncernbegivenheder

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

Koncernårsrapport 2014

Koncernårsrapport 2014 Koncernårsrapport 2014 Introduktion Introduction Koncernårsrapport Koncernårsrapport For at gøre denne rapport mere overskuelig og brugervenlig offentliggør TDC Group en koncernårsrapport, som ikke indeholder

Læs mere

Årsrapport. Introduction

Årsrapport. Introduction Årsrapport 2014 Introduktion Introduction Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10 2011 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er historiske kendsgerninger,

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter

29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter indhold 3 Til vores aktionærer 29 Regnskabsberetning 5 Hovedbegivenheder 7 Udvalgte hoved- og nøgletal 8 Vision og selskabsledelse 10 Vores medarbejdere 11 Samfundsengagement 13 TDC Totalløsninger 18 TDC

Læs mere

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC:

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC: Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. november 2010 Selskabsmeddelelse 24/2010 INFORMATION OM TDC, EVENTUELT AKTIETILBAGEKØB SAMT FORVENTET UDBYTTE OG UDBYTTEPOLITIK IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Forfatter: Dennis Jensen Vejleder: Carsten Kyhnauv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere