Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning"

Transkript

1 Årsrapport 2004

2 Indhold 3 Til aktionærerne Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden Regnskabsberetning TDC Koncernen TDC Totalløsninger TDC Mobile international TDC Switzerland TDC Kabel TV TDC Forlag Andre aktiviteter Finansiel styring og markedsrisici Retstvister Væsentlig regnskabspraksis Overgang til IFRS Efterfølgende begivenheder Risikofaktorer vedrørende TDC s forretningsaktiviteter Safe harbor erklæring Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Supplerende information Aktionærinformation og finanskalender God selskabsledelse Strategi Medarbejdere Vision og samfundsansvar Ordliste Ledende medarbejdere Bestyrelse Direktion

3 Henning Dyremose Adm. direktør og koncernchef Thorleif Krarup Formand for bestyrelsen Til aktionærerne 2004 var et begivenhedsrigt år for TDC. Vi har købt og solgt en række virksomheder, SBC har solgt sine aktier i TDC, og der har været fortsat konkurrence og udvikling på alle de markeder, hvor vi er aktive. Vi er kommet styrket igennem året og står nu bedre rustet end nogensinde til at virkeliggøre vores vision om at blive den bedste leverandør af kommunikationsløsninger i Europa. Udviklingen på telemarkedet har fulgt den kendte kurs med høj vækst i mobiltelefoni og bredbåndsløsninger, stærk vækst i IP-baserede produkter og faldende efterspørgsel på traditionelle telefonitjenester. Vi fokuserer på omkostningerne og tilpasser virksomheden og vores infrastruktur til den hastigt forandrede teknologiske virkelighed, så vi fortsat kan skabe øget værdi for vores aktionærer. Vores fratrædelsesprogram fra 2003 fortsatte med en anden fase i 2004, og vi investerede tillige store ressourcer i at uddanne og dygtiggøre vores medarbejdere. Samtidig fastholdt vi vores stærke fokus på, at vores kunder skal opleve en endnu bedre service, og vi fortsatte med at tage samfundsmæssigt ansvar, som man med rette kan forvente af en virksomhed som TDC. Vi opnåede i 2004 fortsat vækst i de finansielle resultater og har mere end indfriet de oprindelige forventninger til EBITDA 1 steg med 6,7 pct. Og vores nettogæld er reduceret fra DKK 28,7 mia. ultimo 2003 til DKK 20,0 mia. ved udgangen af I 2004 solgte vi Dan Net og vores aktier i Belgacom, vi købte de resterende aktier i Telmore, og vi erhvervede aktierne i Song Networks og NetDesign. Vi står nu med en unik platform for at opfylde det voksende behov for bredbånds-, IP/VPN- og taletjenester til erhvervskunder i hele Norden. Samtidig har købet af Telmore bidraget til at sikre TDC s position på det danske mobilmarked og til en konsolidering af dette marked. Efter seks år som hovedaktionær solgte SBC i 2004 sine aktier i TDC. Vores største aktionærer er nu en række danske, engelske og amerikanske institutionelle investorer, der for langt de flestes vedkommende har en langsigtet investeringsstrategi og derfor bidrager til den fornødne kontinuitet. SBC s exit gav plads til tre nye højt kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, og den nye bestyrelse har efterfølgende revurderet vores strategi. Det har ført til visse justeringer, men ikke markante retningsskift. Vi lægger således ikke længere afgørende vægt på at eje net i alle vores operationer. Dette skyldes blandt andet, at vores erfaringer med Talkline og Telmore viser, at det kan være gunstigt at leje sig ind på andre operatørers net. Dette er også baggrunden for easymobile-konceptet, som i første omgang prøves af på det engelske marked var et fremgangsrigt år, hvor der også skete store ændringer. TDC står stærkt rustet til fremtiden! 1 Resultat før renter, skat, amortiseringer, af- og nedskrivninger. 3

4 Årets finansielle højdepunkter Årets finansielle højdepunkter TDC koncernens (TDC) nettoomsætning steg med 5,2 pct. til DKK mio., og resultatet før renter, skat, amortiseringer, af- og nedskrivninger (EBITDA) steg med 6,7 pct. til DKK mio. Årets resultat inklusive engangsposter og dagsværdireguleringer steg DKK mio. til DKK mio. Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer blev DKK mio. i 2004, hvilket er uændret sammenlignet med Korrigeret for salget af Belgacom steg årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer med 27,4 pct. til DKK mio. vedrørende mobillokationer i Dette fald blev delvist opvejet af en stigning i investeringerne i forbindelse med forberedelserne af UMTS-lanceringen på det danske og schweiziske marked i Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. i 2004, hvilket var en stigning på DKK 412 mio. eller 3,8 pct. i forhold til Udviklingen kan primært henføres til det forøgede EBITDA fra 2003 til 2004 samt en forbedret driftskapital. Disse forbedringer blev delvist opvejet af udbetalinger vedrørende fratrædelsesprogrammerne. TDC har udvist stigende EBITDA siden 2001, og i samme periode er EBITDA-margin forbedret fra 22,9 pct. til 28,5 pct. Den årlige gennemsnitlige vækstrate i EBITDA siden 2001 har været 6,6 pct. Forholdet mellem anlægsinvesteringer og nettoomsætning er faldet fra 22,2 pct. i 2001 til 12,1 pct. i Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber faldt med DKK 251 mio. eller 4,6 pct. til DKK mio. i Faldet var primært en følge af lavere investeringer i TDC Switzerland, hvilket hovedsageligt skyldes aktivering af retableringsforpligtelser primært Nettoomsætning EBITDA EBITDA Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer/nettoomsætning Note: Anlægsinvesteringer er eksklusive køb af ejerandele og aktivering af retableringsforpligtelser. Anlægsinvesteringer/ nettoomsætning EBITDA-margin pct EBITDA-margin Den rentebærende nettogæld faldt med DKK 8,7 mia. til DKK 20,0 mia. ved udgangen af Udviklingen er resultatet 1 af det forøgede EBITDA, salget af Belgacom for DKK 11,8 mia. og Dan Net for DKK 1,2 mia. Dette blev delvist modvirket af opkøbet af egne aktier for DKK 3,5 mia. netto, samt købene af TDC Song for DKK 4,3 mia., Net- Design for DKK 0,3 mia. og de resterende aktier i Telmore for DKK 0,1 mia. EBITDA med fradrag af anlægsinvesteringer og tillæg af ændringer i driftskapitalen, repræsenterede en forbedring på DKK mio. eller 27,2 pct. i forhold til TDC har med disse resultater mere end indfriet de forventninger 2 til 2004, som TDC offentliggjorde i forbindelse med kvartalsrapporten for første kvartal Sammenholdt med disse forventninger blev nettoomsætningen DKK 1,6 mia. højere, primært som følge af et højere aktivitetsniveau end forventet i TDC Mobil og Talkline. Hertil kommer effekten fra indregningen af TDC Song fra november EBITDA blev DKK 0,3 mia. bedre end forventet, primært som konsekvens af bedre EBITDA-resultat i TDC Mobile International. Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer blev DKK 0,3 mia. højere end forventet som følge af det større EBITDA-resultat samt lavere finansielle omkostninger end forventet. I forhold til selskabets seneste forventninger for 2004, som blev offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for tredje kvartal 2004, er nettoomsætningen blevet forbedret med DKK 1,2 mia. Det skyldtes navnlig udviklingen i TDC Mobile International samt effekten fra 4 1 Indvirkningen på den rentebærende nettogæld af køb og salg af virksomheder er opgjort ud fra den likviditetsmæssige effekt. 2 Disse forventninger er en opdatering af de forventninger, der blev offentliggjort i forbindelse med årsrapport Opdateringen afspejler primært ny regnskabspraksis, jævnfør omtalen i afsnittet vedrørende væsentlige begivenheder i 2004, og salget af Belgacom.

5 indregningen af TDC Song fra november EBITDA og årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer, er blevet DKK 0,2 mia. højere end forventet. Ovenstående resultater er understøttet af en stram omkostningsstyring i den danske forretning herunder effekten af fratrædelsesprogrammerne. Hertil kommer et fortsat succesfuldt xdsl-salg samt en stærk vækst i den danske mobilforretning. Derudover opnåede TDC Kabel TV en vækst i kundebasen og indtjeningen, ligesom TDC Switzerland fortsatte den positive udvikling i indtjeningen drevet af et højere aktivitetsniveau inden for mobiltelefoni og omkostningsbesparelser. Fremgangen blev opnået på trods af hård konkurrence, prisfald på det danske mobilmarked og nedgang inden for den traditionelle fastnettelefoni. For en detaljeret gennemgang af ovenstående resultater henvises til siderne Væsentlige begivenheder i 2004 Anden fase af fratrædelsesprogrammerne TDC besluttede i januar at gennemføre anden fase af fratrædelsesprogrammerne, som blev påbegyndt i maj Engangsomkostningerne i forbindelse med anden fase udgjorde DKK 450 mio. efter skat, som blev omkostningsført i første kvartal I alt medarbejdere er fratrådt i forbindelse med fratrædelsesprogrammerne. De samlede engangsomkostninger udgjorde DKK mio. efter skat, hvoraf DKK 600 mio. vedrørte TDC Mobile International opkøbte resterende aktier i Telmore TDC indgik i januar en aftale med aktionærerne i Telmore om at købe de resterende 80 pct. af aktierne i selskabet, hvorefter TDC Mobile International ejer Telmore 100 pct. Prisen for de resterende aktier var DKK 0,3 mia. Mobilkunder Ultimo (1.000) Indenlandsk mobiltrafik Mio. min. Bredbåndskunder Ultimo (1.000) K 02 2K 02 3K 4K 02 1K 2K K 03 4K 1K 2K 3K 4K K 02 2K 02 3K 4K 02 1K 2K K 03 4K 1K 2K 3K 4K Indenlandske Udenlandske Indenlandsk mobiltrafik Indenlandske Udenlandske Note: Bredbåndskunder omfatter xdsl- og kabel-modem-kunder med en kapacitet på mindst 144 kbit/s. 5

6 Årets finansielle højdepunkter / Udvalgte hoved- og nøgletal Børsnotering af Belgacom Den 25. marts blev børsnoteringen af Belgacom gennemført. Belgacom er Belgiens førende udbyder af kommunikationstjenester, og TDC ejede 16,5 pct. af selskabet gennem ADSB-konsortiet, som samlet ejede 50 pct. minus én aktie. De øvrige partnere i konsortiet var SBC Communications og Singapore Telecommunications. Konsortiets samlede aktier i Belgacom blev afhændet, og TDC s andel af provenuet udgjorde DKK 11,8 mia. TDC ændrede regnskabspraksis I april offentliggjorde TDC, at koncernen ophørte med pro rata-konsolidering af fælles ledede virksomheder og samtidig implementerede den nye danske regnskabsvejledning om indregning af indtægter. For en detaljeret gennemgang af disse ændringer henvises til afsnittet vedrørende anvendt regnskabspraksis. SBC solgte sine aktier i TDC SBC reducerede i juni sin samlede aktiebeholdning i TDC på 41,6 pct. til 9,5 pct. Af de solgte aktier erhvervede TDC 8,4 pct. for et beløb på DKK 3,4 mia. TDC s samlede besiddelse af egne aktier udgør herved 10 pct. af selskabets samlede aktiekapital. I november solgte SBC sin resterende aktiepost på 9,5 pct. GSM-licens i Oman TDC og Qatar Telecom indgik en samarbejdsaftale i marts. I juni vandt de to selskaber sammen med en række lokale investorer fra Oman den udbudte GSM mobillicens i Oman. Herefter blev der etableret et nyt mobilselskab, Nawras Telecom, med Qatar Telecom som hovedaktionær. TDC s ejerandel er 16 pct., men i kraft af indgåede aktionæraftaler er der ingen væsentlig risiko forbundet med investeringen. TDC, at der var indgået en aftale med T-Mobile i Storbritannien om at anvende selskabets net på tjenesteudbydervilkår. TDC vil herefter lancere mobiltelefoni under navnet easymobile i Storbritannien efter Telmore-konceptet, som tilbyder billig mobiltelefoni med webbaserede abonnementsformer baseret på lejede net. Song Networks I september offentliggjorde TDC sit købstilbud til indehavere af aktier og konvertible obligationer i Song Networks Holding AB, og primo november offentliggjorde TDC, at købstilbuddet kunne gennemføres. Ved udgangen af 2004 ejede TDC 99,4 pct. til en samlet købspris på DKK 4,6 mia. Selskabets navn er efterfølgende blevet ændret til TDC Song. Aktieoptionsordning for medarbejdere i udenlandske selskaber I november besluttede TDC at udstede optioner på køb af aktier i TDC til medarbejdere i de 100 pct. ejede udenlandske datterselskaber. Beslutningen er en opfølgning på medarbejderaktieordningen til TDC s danske medarbejdere, der blev offentliggjort i november Optionerne kan udnyttes fem år efter tildelingen medarbejdere fik tildelt optioner, som havde en samlet optionsværdi på ca. DKK 27 mio. TDC købte NetDesign I december købte TDC NetDesign A/S, en førende dansk udbyder af IP/LAN infrastruktur til erhvervskunder. Den samlede købspris for virksomheden var DKK 0,3 mia. Salg af Dan Net Dan Net, der beskæftiger sig med clearing af trafikinformation for mobil- og fastnetoperatører, elektronisk dataudveksling og e-businessløsninger, blev solgt i august. Salgsprisen var DKK 1,2 mia., og udbytte fra Dan Net var på DKK 159 mio. TDC indgik aftale med easygroup I august indgik TDC en brandlicensaftale med det engelske selskab easygroup. Aftalen giver mulighed for at benytte easy-brandet i forbindelse med udbud af mobiltelefoni i op til 12 europæiske lande. I november offentliggjorde 6

7 Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Resultatopgørelse USD mio. EUR mio. Nettoomsætning Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt (25.843) (34.268) (33.091) (31.285) (32.606) (5.963) (4.384) Resultat før renter, skat, amortiseringer, af- og nedskrivninger (EBITDA) Amortiseringer, af- og nedskrivninger (4.400) (6.719) (7.342) (7.743) (8.193) (1.498) (1.101) Resultat eksklusive renter og skat (EBIT) før engangsposter Engangsposter (2.548) (1.133) (1.719) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat (3.239) (1.397) (1.559) (1.629) (1.351) (247) (182) Resultat før minoritetsinteresser (615) Minoritetsinteressers andel af årets resultat (8) Årets resultat (81) Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer 1 EBIT før engangsposter Finansielle poster 10 (206) (151) (28) (20) Resultat før skat Skat af årets resultat (2.590) (1.815) (1.772) (2.110) (1.679) (307) (226) Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af årets resultat (8) Årets resultat Balance DKK mia. USD mia. EUR mia. Aktiver i alt 67,7 86,7 83,6 89,5 87,5 16,1 11,8 Rentebærende gæld, netto 11,0 33,0 25,8 28,7 20,0 3,7 2,7 Egenkapital 35,1 32,7 34,7 33,0 36,0 6,6 4,8 Antal cirkulerende aktier 2 (mio.) 216,5 216,5 216,5 216,5 204,6 204,6 204,6 Pengestrømsopgørelse USD mio. EUR mio. Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (3.860) (18.963) (1.254) (11.585) Finansieringsaktiviteter (6.759) (12.562) (2.298) (1.689) Ændring i likvider (4.038) Anlægsinvesteringer DKK mia. USD mia. EUR mia. Eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber 5,9 9,3 6,3 5,5 5,3 0,9 0,7 Inklusive køb af ejerandele i andre selskaber 12,1 21,6 7,4 13,6 10,1 1,8 1,3 Nøgletal Rapporteret resultat pr. aktie 3 DKK 43,0 (0,4) 20,6 8,1 42,7 Justeret resultat pr. aktie 4 DKK 16,8 6,3 9,6 11,1 11,8 Udbytte pr. aktie DKK 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 EBITDA-margin 5 pct. 30,3 22,9 25,5 28,1 28,5 Anlægsinvesteringer/nettoomsætning 6 pct. 16,9 22,2 15,1 13,3 12,1 Afkast af investeret kapital (ROCE) 7 pct. 17,6 9,5 11,7 12,6 11,1 Kundebase (ultimo året) (1.000) Fastnet Mobil Internet Kabel-tv Samlet kundebase Antal fuldtidsbeskæftigede Valutakurs DKK/USD 5,4676 Valutakurs DKK/EUR 7, Eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer samt eksklusive dagsværdireguleringer i associerede virksomheder indeholdt i posterne: Resultat før skat fra associerede virksomheder og skat vedrørende resultat ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer. 2 For årene 2000 til 2003 er der i overensstemmelse med dansk praksis ikke foretaget korrektioner for beholdning af egne aktier, da disse udgjorde under 2 pct. 3 Årets resultat inklusive engangsposter og dagsværdireguleringer divideret med det gennemsnitlige antal cirkulerende aktier. 4 Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer divideret med det gennemsnitlige antal cirkulerende aktier. 5 Resultat før renter, skat, amortiseringer, af- og nedskrivninger divideret med nettoomsætning. 6 Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber. 7 ROCE defineres som EBIT eksklusive engangsposter plus finansielle indtægter eksklusive dagsværdireguleringer divideret med den gennemsnitlige egenkapital og rentebærende gæld. 8 Definitionen af aktive og inaktive kunder i TDC Switzerland er blevet ændret i Sammenligningstal fra 2000 til 2003 er blevet tilsvarende ændret. 9 Antallet af medarbejdere er baseret på antallet af fuldtidsækvivalente medarbejdere inklusive fastansatte, elever og midlertidige ansatte ultimo året. I denne årsrapport er fuldtidsækvivalente medarbejdere omtalt som fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. 7

8 TDC koncernen TDC koncernen TDC er i dag den førende leverandør af kommunikationsløsninger i Danmark, den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked og er desuden repræsenteret med en betydelig tilstedeværelse på en række udvalgte markeder i Nord- og Centraleuropa. Ved udgangen af 2004 havde TDC mere end 13,4 mio. kunder i Europa: 3,5 mio. fastnetkunder, 7,1 mio. mobilkunder, 1,8 mio. internetkunder og 1,0 mio. kabel-tvkunder. TDC s samlede nettoomsætning udgjorde i 2004 DKK 43,6 mia. Heraf bidrog de internationale aktiviteter med 47 pct. mod 45 pct. i 2003 og 46 pct. i Til sammenligning udgjorde EBITDA for de internationale aktiviteter 25 pct. i 2004 og 2003, mens andelen i 2002 var 16 pct og Ved udgangen af 2004 udgjorde den samlede arbejdsstyrke således fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, sammenlignet med året før. Dette fald omfatter navnlig den danske del af forretningen, som tegnede sig for fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ved udgangen af 2004 sammenlignet med i Historie Igennem de seneste 10 år har TDC udviklet sig fra en traditionel og overvejende dansk leverandør af fastnetog mobiltjenester til en virksomhed, der i dag er en dansk-baseret, europæisk leverandør af kommunikationsløsninger. Der har igennem de seneste år været behov for en tilpasning af arbejdsstyrken i Danmark. Baggrunden for dette har først og fremmest været nedgangen inden for den traditionelle fastnettelefoni samt den intensiverede konkurrence på det danske marked. Derudover har kundernes fortsatte interesse for selvbetjening og internetbaserede løsninger været en medvirkende faktor. Tilpasningen er foregået dels gennem naturlig afgang, dels via gennemførelsen af fratrædelsesprogrammer i Liberaliseringen af det danske telemarked i 1996 skabte et konkurrencepræget marked. I 2004 var det danske telemarked fuldt liberaliseret og stærkt konkurrencepræget. TDC blev delvist privatiseret i 1994 og fuldt privatiseret i Aktierne ejedes ved udgangen af 2004 hovedsageligt af private og institutionelle investorer i Danmark, England og USA. Kunder Ultimo (1.000) Antal ansatte Ultimo K 03 2K 03 3K 03 4K 1K 2K 3K 4K Fastnet Mobil Internet Kabel-tv Indenlandske Udenlandske Note: Antallet af medarbejdere er baseret på antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere inklusive fastansatte, elever og midlertidige ansatte ultimo året. 8

9 Telebranchen Telesektoren har gennem de senere år været præget af stadig mere intens konkurrence. På det danske marked er konkurrencen udtalt med mange operatører og en regulering, der i særlig grad retter sig mod TDC. Kombinationen af priskonkurrence, regulatoriske krav samt markedsmætning har medført moderat omsætningsvækst. De nordiske netoperatører har tacklet situationen på flere måder, blandt andet ved markedskonsolidering og international ekspansion. TDC har etableret easy- Mobile, der vil udbyde mobiltelefoni på basis af Telmore-konceptet. I første omgang lanceres easymobile på det britiske marked. Endvidere har TDC som et led i driftseffektiviseringerne i 2003 og 2004 gennemført fratrædelsesprogrammer, hvor i alt medarbejdere er fratrådt. Endelig har fokus været på integrerede pannordiske kommunikationsløsninger illustreret ved TDC s opkøb af TDC Song og NetDesign. På det regulatoriske område i Danmark gennemfører IT- og Telestyrelsen analyser af en række delmarkeder i telesektoren, der er defineret på forhånd. IT- og Telestyrelsen vil på baggrund af resultatet af disse analyser træffe afgørelse om, hvorvidt der er tilstrækkelig konkurrence på de enkelte delmarkeder. I modsat fald udpeges en eller flere udbydere med en stærk markedsposition, og disse pålægges en eller flere forpligtelser med henblik på at imødegå den manglende konkurrence. De teknologiske fremskridt har været afgørende for følgende hovedtendenser på telemarkedet: migrering fra fastnettet til mobil, et skift fra kredsløbskoblet til pakkekoblet trafik (VoIP, IP-VPN, GPRS, UMTS), overgang til forbrugsuafhængig taksering (flat-rate) samt en øget grad af selvbetjening og webbaserede salgskanaler. TDC tilpasser sig løbende den teknologiske og markedsmæssige udvikling og har i 2004 introduceret en række nye produkter. På det danske marked har TDC med succes udbudt produktet TDC Samtale, der giver mulighed for ubegrænset national fastnettelefoni om aftenen og i weekenden til en fast månedlig pris. Som de første i Danmark lancerede TDC i 2004 et landsdækkende net af trådløse hotspots, der gør det muligt at koble op på internettet på udvalgte geografiske steder. Ved udgangen af 2004 havde TDC 435 trådløse hotspots i Danmark. I forlængelse af succesen med det webbaserede mobilprodukt Mixit har TDC i 2004 introduceret et tilsvarende erhvervsprodukt, MobilFlex Let. TDC planlægger at introducere taletelefoni over internettet (VoIP) på privatmarkedet samt 3G mobiltelefoni og tv over internettet (TVoIP) i løbet af Forretningsenheder TDC er organiseret i seks forretningsenheder: TDC EBITDA fordelt på forretningsenheder 2004 TDC Forlag 4% TDC Kabel TV 3% TDC Switzerland 20% Andre 4% TDC Totalløsninger 47% TDC Mobile International 22% TDC Totalløsninger udbyder primært kommunikationsløsninger i Danmark og Norden. Aktiviteterne omfatter fastnettelefoni, konvergensprodukter (kombinerer fastnettelefoni med mobiltelefoni), bredbåndsløsninger, avancerede sikkerheds- og hostingtjenester, datakommunikation og internettjenester, udleje af faste kredsløb, terminalsalg og installation. TDC Totalløsningers væsentligste datterselskaber omfatter følgende selskaber: TDC Song, der er en pan-nordisk netoperatør, som primært opererer på erhvervsmarkedet, NetDesign, der er en førende dansk udbyder af IP/LAN infrastruktur til erhvervskunder, Contactel, en udbyder af internet- og telefonitjenester i Tjekkiet, TDC Internordia, en svensk baseret leverandør af teleudstyr til erhvervskunder og TDC Norge, der leverer internet-, telefoni- og datatjenester. 9

10 TDC koncernen / Forventninger til fremtiden TDC Mobile International udbyder mobilkommunikationsløsninger i Danmark og et antal europæiske lande. De danske aktiviteter omfatter de 100 pct. ejede selskaber TDC Mobil, der er en dansk-baseret mobiloperatør, og Telmore, en dansk tjenesteudbyder. Den internationale del af aktiviteterne omfatter de fuldt ejede datterselskaber Talkline, der er en tysk tjenesteudbyder, og Bité, som er en litauisk mobiloperatør. TDC Mobile International har derudover ejerandele på henholdsvis 19,6 pct. og 15,0 pct. i Polkomtel og One. Disse selskaber er mobiloperatører i henholdsvis Polen og Østrig. Endelig ejes 80 pct. af Telmore International, som varetager samarbejdet med easygroup. TDC Switzerland er den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked. Aktiviteterne omfatter kommunikationsløsninger inden for fastnettelefoni, mobiltelefoni og internettjenester. TDC Kabel TV er en dansk udbyder af kabel-tv og bredbåndsadgang. TDC Forlag udgiver trykte, elektroniske og internetbaserede kataloger i Danmark, Sverige og Finland. Andre inkluderer primært TDC Services, som hovedsageligt udbyder tjenester til TDC s danske forretningsenheder. 10

11 Forventninger til fremtiden Forventningerne til 2005 bygger på en grundig økonomisk vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittene om risikofaktorer og Safe harbor-erklæringen. Generelt er alle tal eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer og udarbejdet i henhold til den samme regnskabspraksis som i Opdaterede forventninger udarbejdet efter de internationale regnskabsstandarder IFRS vil blive medtaget i kvartalsrapporten for første kvartal TDC forventer, at nettoomsætningen når op på DKK 45,7 mia. i 2005, svarende til en stigning på 4,9 pct. i forhold til Resultat før renter, skat, amortiseringer, af- og nedskrivninger (EBITDA) forventes at stige med 3,8 pct. til DKK 12,9 mia. i 2005, sammenlignet med en vækst i EBITDA på 4,1 pct. i andet halvår EBITDA er i 2005 primært drevet af vækst i datakommunikation og internet tjenester samt mobiltelefoni. Dertil kommer helårseffekten af fratrædelsesprogrammerne samt købet af TDC Song i november 2004, der ligeledes forventes at bidrage positivt. Den gunstige udvikling er delvist opvejet af frasalget af Talkline Infodienste, en udbyder af værdiforøgende tjenester, fra og med 2005 og udbygningen af easymobile. Årets resultat i 2005 forventes at falde til DKK 1,8 mia., som fremkommer efter omkostningsførelse af goodwillamortiseringer på DKK 1,7 mia. Der forventes en stigning i EBITDA i alle forretningsenheder, men resultatet er påvirket af finansieringsomkostninger og forøgede afskrivninger og amortiseringer, herunder goodwillamortiseringer, som følge af købet af TDC Song. Øvrige afskrivninger forventes også at stige, primært som følge af udbygning af nettet i TDC Switzerland. Endelig må udviklingen ses i lyset af, at Belgacom indgik som associeret virksomhed i de første tre måneder i Forventningerne til fremtiden for de enkelte forretningsenheder fremgår af de følgende afsnit. Forventninger til 2005 (eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer) DKK mia. TDC koncernen Vækst (pct.) TDC koncernen Nettoomsætning 43,570 45,7 4,9 EBITDA 12,432 12,9 3,8 Årets resultat 2,411 1,8 (25,3) TDC Totalløsninger Nettoomsætning 18,590 20,9 12,4 EBITDA 5,894 6,4 8,6 TDC Mobile International Nettoomsætning 15,105 14,5 (4,0) EBITDA 2,682 2,7 0,7 TDC Switzerland Nettoomsætning 9,692 10,0 3,2 EBITDA 2,455 2,6 5,9 TDC Kabel TV Nettoomsætning 1,766 2,1 18,9 EBITDA 0,355 0,5 41,0 TDC Forlag Nettoomsætning 1,436 1,5 4,4 EBITDA 0,472 0,5 5,9 Andre 1 Nettoomsætning (3,019) (3,3) (9,3) EBITDA 0,574 0,2 (65,2) 1 Omfatter TDC Services, TDC A/S og elimineringer. 11

12 Regnskabsberetning Regnskabsberetning TDC koncernen Nettoomsætning TDC s nettoomsætning udgjorde DKK mio. i 2004, hvilket svarer til en stigning på DKK mio. eller 5,2 pct. i forhold til Denne stigning kan primært henføres til mobilforretningerne i Danmark, Tyskland og Schweiz, den danske bredbåndsforretning samt den danske kabel-tv-forretning. Endvidere kan fremgangen henføres til højere omsætning i Talkline Infodienste samt indregningen af TDC Song fra november Denne fremgang blev delvist opvejet af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni som følge af migrering fra fastnet til mobiltelefoni og til private IP-baserede net samt et faldende aktivitetsniveau inden for transittrafik. Transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer Transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer steg med DKK mio. eller 8,8 pct. i 2004 til DKK mio. Væksten kan fortrinsvis henføres til TDC Mobil og Talkline som følge af øgede transmissionsomkostninger, drevet af stigende taletrafik, og antal SMS-beskeder. Derudover var der en mindre stigning i TDC Totalløsningers transmissionsomkostninger. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger, herunder omkostninger til markedsføring og kundeakkvisitioner samt husleje, leasing og serviceaftaler, udgjorde DKK mio. i 2004, hvilket var en stigning på DKK 202 mio. eller 2,5 pct. i forhold til Denne udvikling kan overvejende til- Finansielle hovedtal TDC koncernen Vækst (pct.) Nettoomsætning ,2 Indtægter i alt ,9 Driftsomkostninger i alt (31.285) (32.606) (4,2) Resultat før renter, skat, amortiseringer, af- og nedskrivninger (EBITDA) ,7 Amortiseringer, af- og nedskrivninger (7.743) (8.193) (5,8) Resultat før renter og skat (EBIT) før engangsposter ,4 Engangsposter (1.719) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle poster inkl. dagsværdireguleringer (97,7) Skat af årets resultat (1.629) (1.351) 17,1 Årets resultat Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer EBITDA-margin (%) 28,1 28,5 - Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele ,6 Anlægsinvesteringer/nettoomsætning 13,3 12,1 - Rentebærende gæld, netto ,2 Pengestrømme fra driften ,8 1 Eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer samt eksklusive dagsværdireguleringer i associerede virksomheder indeholdt i posterne: Resultat før skat fra associerede virksomheder og skat vedrørende resultat ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer. 12

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10 2011 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC:

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC: Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. november 2010 Selskabsmeddelelse 24/2010 INFORMATION OM TDC, EVENTUELT AKTIETILBAGEKØB SAMT FORVENTET UDBYTTE OG UDBYTTEPOLITIK IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER

Læs mere

TDC Eksamensopgave i Teknologishistorie.

TDC Eksamensopgave i Teknologishistorie. 31-03-2009 TDC Eksamensopgave i Teknologishistorie. Institut for Informations- og medievidenskab, Århus Universitet Af Emil Rune Schrøder Poulsen (20052953) og Jesper Svenning Andersen (20050644) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 -

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse for 2010 (1. januar til 31. december 2010) Et vanskeligt år for DSB Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 5 6 9 10 11 12 14 16 22 26 28 31 36 42 44 46 51 61 85 98 99 100 103 104 Forord Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Forfatter: Dennis Jensen Vejleder: Carsten Kyhnauv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Årsrapport 2007 NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Indhold Side Kort fortalt 2007 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Ledelsesrapport 2007 Belysning af regnskabets tal 6 Forventninger til 2008 9 NKTs Building

Læs mere