Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling"

Transkript

1 Regnskab februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK mio. sammenlignet med 2008: I 2009 udviste den nordiske forretning markant forbedringer i omsætningsnedgangen sammenlignet med samme kvartaler 2008 og i 4. kvartal 2009 var omsætningsudviklingen stabil sammenlignet med 4. kvartal Stabiliseringen af den nordiske forretnings omsætning udgør en vigtig milepæl for TDC. For helåret 2009 faldt omsætningen i den nordiske forretning med DKK 839 mio. eller 3,1 % sammenlignet med Udviklingen kan hovedsageligt henføres til frasalg, outsourcing, den negative valutakursudvikling, prisregulering og den ugunstige makroøkonomiske udvikling. Endvidere blev omsætningen påvirket negativt af mindre fastnettelefoni både i privatkunde- og erhvervssegmenterne. Dette blev delvist opvejet af den positive nettoeffekt af erhvervelserne af Fullrate og A+ samt markant vækst i tv-forretningen samt flere danske mobiltelefoni- og bredbåndskunder. Korrigeret for effekterne fra frasalg, erhvervelser, outsourcing og valutaindvirkning faldt den nordiske forretnings omsætning med ca. DKK 331 mio. eller 1 %. Sunrises omsætning steg i 2009 med DKK mio. eller 13,3 % sammenlignet med Stigningen kan henføres til øget omsætning fra fastnettelefoniydelser til engroskunder, flere mobil prepaid- og postpaid-kunder, erhvervelsen af Tele2 i november 2008 og en gunstig valutakursindvirkning, hvilket blev modvirket af frasalget af SBC i juli Korrigeret for effekterne fra frasalg, erhvervelser og valutakursindvirkning steg omsætningen i Sunrise med ca. DKK 292 mio. eller 3 %. Bruttoavancen steg i 2009 med 2,4 %. Bruttoavancen i den nordiske forretning faldt med kun 0,2 % trods den faldende omsætning, hvorimod Sunrises bruttoavance steg med 12,0 %. Trods den udfordrende makroøkonomiske udvikling steg resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) med 6,9 % til DKK mio. i forhold til Det medførte, at TDC Koncernens EBITDA-margin blev forbedret med 2 procentpoint til 36,3 % i Korrigeret for erhvervede og frasolgte virksomheder, valutakursindvirkning og en engangskompensation i 2008 fra Swisscom steg TDC Koncernens EBITDA med 6 %. I den nordiske forretning voksede EBITDA med 5,0 % til DKK mio. i 2009, hvilket resulterede i en imponerende EBITDA-margin på 40,4 %. Den positive udvikling i EBITDA i den nordiske forretning kan henføres til omkostningsreduktioner i alle forretningsenheder. Væksten på 16,9 % i Sunrises EBITDA i 2009 kan henføres til organisk vækst i mobiltelefoni til privatkunder, erhvervelsen af Tele2 og en gunstig valutakursindvirkning. Dette blev delvist opvejet af en engangskompensation i 2008 fra Swisscom vedrørende for høje termineringspriser. Alle tal i dette regnskab inklusive sammenligningstal afspejler fusionen mellem TDC og NTC. TDC A/S CVR-nr Copenhagen

2 Regnskab februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster faldt DKK 171 mio. eller 4,6 % til DKK mio. som følge af højere valutakursreguleringer, højere skat i 2009 samt lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel, som blev kompenseret af et højere EBITDA. Årets resultat steg med DKK mio. til DKK mio. i 2009, hvilket kan henføres til lavere omkostninger vedrørende særlige poster og et højere EBITDA, som blev delvist opvejet af højere valutakursreguleringer, højere skat i 2009, og lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder. Pengestrømme fra driftsaktiviteter steg med 48,2 % eller DKK mio., mens frit cash flow fra driften steg med 23.3 %, eller DKK mio. Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK 33,5 mia. ved udgangen af 2009, hvilket er et fald på DKK 1,4 mia. sammenlignet med DKK 34,9 mia. ultimo 2008 efter udbyttebetalinger på DKK 8,0 mia. Som følge af udlodningen af ekstraordinært udbytte på DKK 30,25 pr. aktie i december 2009, i alt DKK 6,0 mia., vil der ikke blive foreslået noget udbytte på generalforsamlingen den 4. marts Væsentligste operationelle resultater Vellykket forbedring af kerneprodukterne: En meget vellykket introduktion af multiplayprodukterne HomeDuo og HomeTrio i januar 2009 har reduceret TDC s tab af kobberlinjer. Ultimo 2009 havde i alt kunder en HomeDuo eller HomeTrioløsning, hvilket svarer til 8 % af alle danske husstande. Dermed har TDC indtaget positionen som markedsførende på både VoIP- og triple play-markederne i Forbedret position på mobilmarkedet og stærk fremgang på kabel-tv-markedet: TDC har forbedret sin position som markedsførende på det konkurrenceprægede danske marked for mobiltelefoni i TDC opnåede også stor kunde- og omsætningsvækst inden for samtlige produktområder i kabel-tvforretningen (YouSee) samtidig med at niveauet for driftsomkostningerne blev fastholdt. Kundebasen for digitale tillægsydelser (YouSee Plus) steg med 39 % sammenlignet med ultimo Forventninger til 2010 Forventningerne til 2010 omfatter TDC Koncernen inklusive Sunrise: Omsætningen forventes at stige med 1-3% sammenlignet med EBITDA forventes at stige med 3-4% sammenlignet med Alle tal i dette regnskab inklusive sammenligningstal afspejler fusionen mellem TDC og NTC. TDC A/S CVR-nr Copenhagen

3 Regnskab 2009 Side 3 af 40 Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal TDC Koncernen 4 5 Væsentlige koncernbegivenheder 13 Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed 16 Privat 17 TDC Erhverv 19 TDC Nordic 20 Operations & Wholesale 21 YouSee 22 Sunrise 23 Safe Harbor-erklæring 25 Resultatopgørelse 26 Totalindkomstopgørelse 27 Balance 28 Pengestrømsopgørelse 29 Koncernegenkapitalopgørelse 30 Segmentoplysninger 31 Anlægsinvesteringer 33 Investering i virksomheder 34 Kunder 35 Medarbejdere 36 Udvalgte hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning 38 Om TDC 38 Børsnotering 38 Ordliste og definitioner 39

4 Regnskab 2009 Side 4 af 40 Udvalgte hoved- og nøgletal DKK mio Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning ,9 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (10.149) (10.433) 2,7 Bruttoavance ,4 Andre eksterne omkostninger (7.491) (7.281) (2,9) Personaleomkostninger (5.486) (6.166) 11,0 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (23.126) (23.880) 3,2 Andre indtægter og omkostninger (50,6) Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) ,9 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (6.319) (6.100) (3,6) Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster ,3 Særlige poster (1.187) (3.070) 61,3 Resultat af joint ventures og associerede virksomheder (62,0) Finansielle poster (1.882) (1.719) (9,5) Resultat før skat ,0 Skat af årets resultat (987) (588) (67,9) Årets resultat af fortsættende aktiviteter ,3 Årets resultat af ophørte aktiviteter (364) (367) 0,8 Årets resultat Årets resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster (4,6) Rentebærende gæld, netto (33.461) (34.873) 4,0 Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber (4.950) (4.710) (5,1) Frit cash flow fra driften ,3 Pengestrømsopgørelse Driftsaktiviteter ,2 Investeringsaktiviteter (6.314) Finansieringsaktiviteter (10.260) (9.342) (9,8) Pengestrømme i alt (5.955) (1.579) - Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 12,2 3,6 - Resultat fra fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster pr. aktie DKK 18,0 18,9 - Udbyttebetaling pr. aktie DKK 39,3 3,6 - EBITDA-margin (EBITDA/omsætning) % 36,3 34,3 - Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele/omsætning % 13,8 13,2 - Cash conversion % 67,4 58,5 - Rentebærende gæld, netto/ebitda # 2,6 2,9 - EBITDA/renter # 8,8 6,9 - For yderligere data, se TDC Fact Sheet 2009 på

5 Regnskab 2009 Side 5 af 40 TDC Koncernen Årets hovedbegivenheder TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK mio. sammenlignet med Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder, outsourcing og valutaindvirkning var TDC Koncernens omsætning i 2009 uændret sammenlignet med I 2009 faldt omsætningen i den nordiske forretning 1 med DKK 839 mio. eller 3,1 % sammenlignet med Udviklingen kan hovedsageligt henføres til frasalg, outsourcing, den negative valutakursudvikling, prisregulering og den ugunstige makroøkonomiske udvikling. Endvidere blev omsætningen påvirket negativt af mindre fastnettelefoni både i privatkunde- og erhvervssegmenterne, samt lavere omsætning fra systemintegratorforretningen i TDC Sverige, der hovedsagelig skyldtes den økonomiske afmatning. Dette blev delvist opvejet af den positive nettoeffekt af erhvervelserne af Fullrate og A+ samt markant vækst i tv-forretningen, hvilket kan henføres til både ARPU og en større kundebase, øget mobiltrafik i no-frills-segmentet samt flere danske mobiltelefoni- og bredbåndskunder. Korrigeret for effekterne fra frasalg, erhvervelser, outsourcing og valutakursindvirkning faldt den nordiske forretnings omsætning med ca. DKK 331 mio. eller 1 %. I 2009 udviste den nordiske forretning markant forbedringer i omsætningsnedgangen sammenlignet med samme kvartaler 2008 og i 4. kvartal 2009 var omsætningsudviklingen stabil sammenlignet med 4. kvartal Stabiliseringen af den nordiske forretnings omsætning udgør en vigtig milepæl for TDC. Sunrises omsætning steg i 2009 med DKK mio. eller 13,3 % sammenlignet med Stigningen kan henføres til øget omsætning fra fastnettelefoniydelser til engroskunder, flere mobil prepaid- og postpaid-kunder, erhvervelsen af Tele2 i november 2008 og en gunstig valutaindvirkning, hvilket blev modvirket af frasalget af SBC i juli Korrigeret for effekterne fra frasalg, erhvervelser og valutaindvirkning steg omsætningen i Sunrise med ca. DKK 292 mio. eller 3 %. Koncernens bruttoavance steg i 2009 med 2,4 % sammenlignet med Bruttoavancen i den nordiske forretning faldt med kun 0,2 % trods den faldende omsætning, hvorimod Sunrises bruttoavance steg med 12,0 %. Trods den udfordrende makroøkonomiske udvikling steg resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) med 6,9 % til DKK mio. i forhold til Det medførte, at TDC Koncernens EBITDA-margin blev forbedret med 2 procentpoint til 36,3 % i Korrigeret for erhvervede og frasolgte virksomheder, valutaindvirkning og en engangskompensation i 2008 fra Swisscom steg TDC Koncernens EBITDA med 6 %. I den nordiske forretning voksede EBITDA med 5,0 % til DKK mio. i 2009, hvilket resulterede i en imponerende EBITDA-margin på 40,4 %. Den positive udvikling i EBITDA i den nordiske forretning kan henføres til omkostningsreduktioner i alle forretningsenheder. Væksten på 16,9 % i Sunrises EBITDA i 2009 kan henføres til organisk vækst i mobiltelefoni til privatkunder, erhvervelsen af Tele2 og en gunstig valutaindvirkning. Dette blev delvist opvejet af en engangskompensation i 2008 fra Swisscom vedrørende for høje termineringspriser. Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster faldt DKK 171 mio. eller 4,6 % til DKK mio. som følge af højere skat i 2009, lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel samt højere valutakursreguleringer, som blev kompenseret af et højere EBITDA. Årets resultat steg med DKK mio. til DKK mio. i 2009, hvilket kan henføres til lavere omkostninger vedrørende særlige poster og et højere EBITDA, som blev delvist opvejet af højere skat i 2009, højere valutakursreguleringer og lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder. Pengestrømme fra driftsaktiviteter steg med 48,2 % eller DKK mio., mens frit cash flow fra driften steg med 23.3 %, eller DKK mio. 1 Koncerndriften i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Den schweiziske forretning er således ikke medtaget. Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK 33,5 mia. ved udgangen af 2009, hvilket er et fald på DKK 1,4 mia. sammenlignet med DKK 34,9 mia. ultimo Frasalget af Invitel havde en gunstig indvirkning på ca. DKK 5 mia. Betaling af udbytte i 2009 mere end opvejede den positive pengestrøm, netto fra drifts- og investeringsaktiviteter.

6 Regnskab 2009 Side 6 af 40 Antallet af kunder Ved udgangen af 2009 havde TDC Koncernen 8,6 mio. kunder i Danmark samt 2,9 mio. kunder i Schweiz og 0,2 mio. kunder i TDC Nordic. TDC s samlede kundebase steg med 4,6 % sammenlignet med 2008 til 11,7 mio. Den samlede danske kundebase udgjorde i alt 8,6 mio., hvilket er en stigning på 0,5 mio. eller 6,1 % sammenlignet med Væsentlige bidragende faktorer: En betydelig stigning inden for de fleste mobiltjenester, f.eks. postpaid og prepaid mobiltelefoni, telemetri, engrostrafik på privatmarkedet og mobildata/- bredbånd. TDC Koncernens tv-kundebase steg med 9,6 % som følge af succesen med HomeTrio samt vækst inden for kabel-tv-forretningen. TDC s kundebase for internet over fastnettet steg med 10,0 % hovedsageligt pga. erhvervelserne af Fullrate og A+. TDC begrænsede faldet i antallet af fastnetkunder til 5,8 %, og var dermed i høj grad i stand til at opveje migreringen fra traditionel taletelefoni af en stor stigning i antallet af VoIP-kunder, hvilket skyldtes succesen med salg af multiplay-kombinationsprodukter samt erhvervelsen af Fullrate. Antallet af kunder i TDC s andre netværks- og dataforbindelser faldt med 18,9 %. Denne udvikling kan næsten udelukkende henføres til et fald i antallet af tilslutninger til det rå kobber pga. erhvervelsen af Fullrate. TDC s bredbåndskundebase (inklusive rå kobber) blev ikke påvirket af erhvervelsen af Fullrate, da disse blot kunder blev overført fra en gros til detail. Omsætning TDC s omsætning udgjorde DKK mio. i 2009, hvilket svarer til en stigning på DKK 330 mio. eller 0,9 % i forhold til Omsætningen i den nordiske forretning faldt med DKK 839 mio. eller 3,1 %, hvilket blev mere end opvejet af vækst på DKK mio. eller 13, 3 %. i Sunrise 2. I den nordiske forretning blev omsætningen negativt påvirket af den makroøkonomiske afmatning samt frasalget af den internationale trafikforretning, frasalg og outsourcing af terminalsalg og salg af CPE udstyr til erhvervskunder, andre mindre frasalg samt en ugunstig valutakursudvikling i TDC Sverige og TDC Norge. Denne udvikling blev delvist opvejet af erhvervelserne af Fullrate og A+. Ser man bort fra disse forhold, faldt omsætningen med ca. 1 %, som hovedsageligt kan henføres til faldende omsætning fra traditionel fastnettelefoni i Danmark i både erhvervs- og privatsegmenterne som følge af migrering til ren mobiltelefoni og VoIP, samt mindre salg af CPE. De populære produkter HomeDuo og HomeTrio var med til at begrænse faldet. EU prisregulering på international roaming (DKK 140 mio.) og nationale prisreguleringer på mobilterminering (DKK 130 mio.) 3 resulterede i omsætningsreduktioner sammenlignet med Den reducerede omsætning kan også henføres til et lavere indtægter fra integratorforretningen i TDC Sverige, der blev hårdt ramt af den økonomiske afmatning. Den faldende omsætning i den nordiske forretning blev delvist modsvaret af mange flere tv-kunder og en højere gennemsnitlig omsætning pr. tv-kunde, primært i YouSee, samt øget trafik i no-frills-segmentet inden for mobiltelefoni samt flere danske mobiltelefoni- og mobil bredbåndskunder. I 2009 udviste den nordiske forretning markant forbedringer i omsætningsnedgangen sammenlignet med samme kvartaler 2008 og i 4. kvartal 2009 var omsætningsudviklingen stabil sammenlignet med 4. kvartal I Sunrise bidrog specielt erhvervelsen af Tele2 i Schweiz og en betydelig gunstig valutakursudvikling til positiv vækst, hvorimod frasalget af SBC i 2008 havde en negativ indvirkning. Korrigeret for denne udvikling steg omsætningen med ca. 3 %, hvilket primært kan henføres til indtægter fra engroskunder inden for fastnettelefoni og flere prepaid- og postpaid-mobilkunder. Udviklingen blev -delvist modvirket 2 Splittet mellem den nordiske forretning og Sunrise er eksklusive andre aktiviteter. 3 Prisreguleringers negative indvirkning på EBITDA er relativt lille pga. den afsmittende effekt på TDC s omkostninger.

7 Regnskab 2009 Side 7 af 40 af lavere omsætning fra mobilterminering 4 pga. lavere priser som følge af national regulering. Korrigeret for erhvervelse 5 og frasalg af virksomheder 6, outsourcing og valutaindvirkninger var TDC s omsætning i 2009 uændret sammenlignet med Bruttoavance Bruttoavancen udgjorde DKK mio. i 2009, hvilket er en stigning på DKK 614 mio. eller 2,4 % sammenlignet med Bruttoavancen i den nordiske forretning faldt med DKK 42 mio. eller 0,2 %, hvilket blev mere end opvejet af en stigning på DKK 661 mio. eller 12,0 % i Sunrise 7. Faldet i omsætningen i den nordiske forretning blev næsten opvejet af et fald på DKK 797 mio. eller 11,0 % i transmissionsomkostninger og vareforbrug, hvilket afspejler, at flere af frasalgene foretaget i 2008 og 2009, og som medførte omsætningsreduktioner, (med fuld virkning i 2009) er sket inden for områder med lav EBITDA-margin som f.eks. dem internationale trafikforretning og CPE. Faldet i transmissionsomkostninger var også en konsekvens af sparede mobiltermineringsomkostninger (DKK 146 mio.) og international roamingomkostninger (DKK 90 mio.) som direkte følge af henholdsvis national og EU-regulering. Faldet i transmissionsomkostninger og vareforbrug skyldes også lavere aktivitet inden for traditionel fastnettelefoni i Danmark samt i den nordiske integratorforretning. Denne udvikling blev delvist opvejet af øgede transmissionsomkostninger og vareforbrug som følge af erhvervelsen af Fullrate og A+, øgede programomkostninger som følge stigning i tv-aktiviteter og i mindre grad af øgede omkostninger til højere aktivitet inden for mobiltelefoni, mobilbredbånd og VoIP. Transmissionsomkostninger og vareforbrug i Sunrise steg i 2009 med DKK 500 mio. eller 15,6 % til DKK mio. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til højere aktivitet inden for fastnettelefoni til engroskunder og i mindre grad til erhvervelsen af Tele2 samt stigende omkostninger fra 2008 til 2009 som følge af en engangskompensation i 2008 vedrørende for høje termineringspriser opkrævet fra perioden 2006 til Denne udvikling blev dog delvist opvejet af frasalget af SBC samt lavere mobiltermineringspriser og international roamingpriser per minut. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) TDC s EBITDA steg i 2009 med DKK 845 mio. eller 6,9 % til DKK mio. i forhold til Udviklingen skyldes vækst i den nordiske forretning på DKK 497 mio. eller 5,0 % og i Sunrise på DKK 363 mio. eller 16,9 % 8. Den nordiske forretning oplevede stor vækst i EBITDA fra 2008 til 2009, der resulterede i en EBITDA-margin på 40,4 %. Dette blev opnået til trods for en negativ indvirkning på EBITDA efter frasalg og outsourcing af forretningsaktiviteter samt en ugunstig valutakursudvikling i TDC Sverige og TDC Norge, som kun delvist blev opvejet af erhvervelsen af Fullrate og A+. Når der ses bort fra disse forhold, steg EBITDA med ca. 6 % som resultat af reduktioner af andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger. Andre eksterne omkostninger faldt med DKK 180 mio. eller 3,7 % til DKK mio. i Denne udvikling kan hovedsageligt henføres til lavere omkostninger til facility management, itudstyr og ejendomme samt generelt reducerede omkostninger i alle forretningsenheder inklusive hovedkontoret. Endvidere blev omkostninger til markedsføring reduceret, og det samme var tilfældet med personalerelaterede omkostninger pga. færre medarbejdere. Personaleomkostningerne faldt DKK 587 mio. eller 11,3 % til DKK mio. hovedsageligt pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. 4 Prisreguleringers negative indvirkning på EBITDA er relativt lille pga. den afsmittende effekt på TDC s omkostninger. 5 Erhvervelse og frasalg fra 2008 til 2009 var påvirket af følgende ændringer i ejerandele: Erhvervelser: Tele2, Fullrate, A+ og DONG Energy's fibernet. Frasalg Uppsala Stadsnät, Digital Signatur, Business Phone, SBC, den internationale trafikforretning, LG, satellitforretningen, hosting & power net forretningen, Rejsekort og Telepunkt aktiviteter. I den resterende del af årsrapporten betyder 'korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder fra 2008 til 2009', at de rapporterede tal for TDC Koncernen er blevet korrigeret for virkningen af disse erhvervelser og frasalg. 6 Outsourcing fra 2008 til 2009 var påvirket af TopNordic. 7 Splittet mellem den nordiske forretning og Sunrise er eksklusive andre aktiviteter. Antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i den nordiske forretning udgjorde ultimo 2009 i alt , hvilket var 495 eller 4,2 % færre end de ultimo Den danske del af arbejdsstyrken faldt fra fuldtidsbeskæftigede 8 Splittet mellem den nordiske forretning og Sunrise er eksklusive andre aktiviteter.

8 Regnskab 2009 Side 8 af 40 medarbejdere ultimo 2008 til ultimo 2009 svarende til et fald på 3.0 % hvilket primært kan henføres til fratrædelsesordninger (804) 9 og i mindre omfang outsourcing (15). Denne udvikling blev delvist opvejet af nettoeffekten af frasalg og erhvervelse af forretningsaktiviteter (minus 353). I Sunrise kan den positive EBITDA-vækst primært henføres til erhvervelsen af Tele2 i Schweiz og den gunstige valutakursudvikling, som blev delvist opvejet af stigende omkostninger fra 2008 til 2009 som følge af en engangskompensation i 2008 fra Swisscom vedrørende for høje termineringspriser opkrævet i perioden Ses der bort herfra steg EBITDA med ca. 9 % hovedsageligt som følge af vækst på markedet for mobiltelefoni til privatkunder. Outsourcingen af netdriften bidrog ligeledes til vækst i EBITDA ved at medføre færre personaleomkostninger, som dog blev delvist opvejet af en modsvarende stigning i andre eksterne omkostninger. Ultimo 2009 udgjorde antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Sunrise 1.550, hvilket er en stigning på 76 eller 5,2 % sammenlignet med ultimo 2008, hvilket hovedsageligt kan henføres til erhvervelsen af Tele2 (53) 10. Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder, outsourcing, valutakursindvirkning og en engangskompensation i 2008 fra Swisscom steg TDC s EBITDA med ca. 6 % fra 2008 til Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse I 2009 steg afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse med DKK 219 mio. eller 3,6 pct. til DKK mio. Stigningen kan hovedsageligt henføres til udviklingen i CHF-valutakursen samt erhvervelserne af Fullrate og Tele2 af Sunrise. Denne udvikling blev delvist opvejet af nedskrivninger på varemærkerne Song og Dotcom i 2008 samt færre afskrivninger på fastnettet. Særlige poster Særlige poster fra fortsættende aktiviteter 11 efter skat udgjorde en omkostning på DKK 819 mio. i 2009 sammenlignet med en omkostning på DKK mio. i I 2009 omfattede særlige poster primært omstruktureringsomkostninger, der hovedsageligt vedrørte fratrædelsesordninger herunder omkostninger til overskydende kontorkapacitet. Tab ved værdiforringelse vedrørte nedskrivninger af software. Særlige poster i joint ventures og associerede virksomheder kan henføres til en korrektion af tabet på frasalget af aktier i Polkomtel i I 2008 omfattede særlige poster primært nedskrivninger for værdiforringelse hovedsageligt vedrørende goodwill og andre immaterielle aktiver fra TDC Sverige og TDC Finland. Omstruktureringsomkostninger mv. vedrørte primært itaktiviteter herunder nedskrivninger af software, samt fratrædelsesordninger herunder omkostninger til overskydende kontorkapacitet. Særlige poster i joint ventures og associerede virksomheder kunne hovedsageligt henføres til tab på frasalget af aktierne i Polkomtel. Resultat af joint ventures og associerede virksomheder Resultat af joint ventures og associerede virksomheder faldt med DKK 124 mio. til DKK 76 mio. i Resultat af joint ventures og associerede virksomheder eksklusive særlige poster faldt med DKK 223 mio. i 2009 til DKK (1) mio. Det lavere resultat kan henføres til frasalget af aktier i Polkomtel i Finansielle poster Finansielle poster udgjorde i alt en omkostning på DKK mio. i 2009, hvilket er en stigning på DKK 163 mio. sammenlignet med Udviklingen afspejler primært en negativ udvikling af valutakursreguleringer på DKK 944 mio., der især skyldes valutakursreguleringer på gæld i norske og svenske kroner. Investeringen i Sunrise er siden primo 2009 ikke fuldt afdækket, og afdækningen af investeringen i Sunrise behandles ikke længere regnskabsmæssigt efter reglerne om sikring. Udviklingen blev delvist opvejet af en 9 Inklusive fratrædelsesprogrammer implementeret i 2007 og 2008 med effekt i Det er kun fratrådte medarbejdere, der er medtaget. Medarbejdere, der er overført til andre stillinger og nedlagte stillinger, er ikke medtaget. 10 Skønt erhvervelsen skete i 2008, blev medarbejderne i Tele2 ikke medtaget i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Sunrise før fra januar Særlige poster I konsoliderede virksomheder, særlige poster I joint ventures og associerede virksomheder samt særlige poster I ophørte aktiviteter.

9 Regnskab 2009 Side 9 af 40 gunstig udvikling af dagsværdireguleringer vedrørende afledte finansielle instrumenter på DKK 485 mio. Endvidere blev de finansielle indtægter og omkostninger forbedret med DKK 296 mio., netto, hvilket kan henføres til lavere renteomkostninger, der skyldes lavere rentesatser efter indfrielse af langfristet gæld. Skat af årets resultat Skat af årets resultat udgjorde en omkostning på DKK 987 mio. i 2009 mod en omkostning på DKK 588 mio. i Skat vedrørende årets resultat eksklusive særlige poster udgjorde en omkostning på DKK mio. i 2009 sammenlignet med DKK 867 mio. i Den effektive skatteprocent eksklusive særlige poster var på 26,4 % i 2009 mod 18,8 % i Stigningen skyldes hovedsageligt de begrænsede skattemæssige rentefradragsmuligheder iht. den danske skattelovgivning. Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter udgjorde i 2009 et tab på DKK 364 mio., stort set uændret fra Tabet i 2009 vedrørte primært Invitel, og omfattede et tab på DKK 264 mio. fra driften samt et tab vedrørende frasalg på DKK 100 mio. Årets resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK mio. i 2009, hvilket er et fald på DKK 171 mio. eller 4,6 % sammenlignet med Faldet kan henføres til højere skat i 2009, lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel samt højere omkostninger fra finansielle poster som følge af valutakurs reguleringer. Dette blev modvirket af et højere EBITDA. Totalindkomst Totalindkomsten i alt udgjorde i 2009 DKK mio. mod et tab på DKK 108 mio. i Stigningen på DKK mio. fra 2008 til 2009 kan primært henføres til en gunstig udvikling vedrørende valutakursregulering af udenlandske virksomheder før skat, der udgjorde en gevinst på i alt DKK 631 mio. i 2009 mod et tab i 2008 på DKK mio. Desuden steg årets resultat, hvorimod aktuarmæssige gevinster vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger faldt. Balance TDC s samlede aktiver udgjorde DKK mio. ultimo 2009 sammenlignet med DKK mio. ultimo 2008 svarende til et fald på DKK mio. Faldet kan især tilskrives frasalget af Invitel og færre likvide beholdninger. Egenkapitalen udgjorde i alt DKK mio. ved udgangen af 2009, hvilket er et fald på DKK mio. sammenlignet med DKK mio. ultimo Totalindkomsten i alt på DKK mio. blev mere end opvejet af udbyttebetalinger på DKK mio. Tabet i 2008 omfattede et tab på DKK 426 mio. i Invitel samt gunstige reguleringer af gevinster vedrørende frasalget af Talkline i 2007 og TDC Forlag i 2005 på i alt DKK 59 mio. Årets resultat Årets resultat steg til DKK mio. fra DKK 557 mio. i Stigningen på DKK mio. kan primært henføres til lavere omkostninger vedrørende særlige poster og højere EBITDA i Denne udvikling blev modvirket af højere skatteomkostninger i 2009 som følge af begrænsede skattemæssige rentefradragsmuligheder iht. den danske skattelovgivning og stigende omkostninger fra finansielle poster, der hovedsageligt kan henføres til udviklingen i valutakursreguleringer på gæld i norske og svenske kroner, samt lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel i 4. kvartal Forpligtelser i alt faldt med DKK mio. til DKK mio. sammenlignet med DKK mio. ultimo Ændringen skyldes primært lavere langfristede lån, hvilket blev delvist opvejet af øgede kortfristede banklån. Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK mio. ved udgangen af 2009, hvilket er et fald på DKK mio. sammenlignet med ultimo Frasalget af Invitel havde en gunstig indvirkning på ca. DKK 5 mia. Imidlertid blev den positive pengestrøm, netto, fra drifts- og investeringsaktiviteter i 2009 mere end opvejet af betaling af udbytte.

10 Regnskab 2009 Side 10 af 40 Rentebærende nettogæld 1 DKKm Seniorlån Euro Medium Term Notes (EMTN) Øvrige lån Lån Rentebærende gældsforpligtelser 0 0 Rentebærende bruttogæld Rentebærende tilgodehavender (174) (159) Likvide beholdninger (763) (6.718) Rentebærende nettogæld Den regnskabsmæssige nettoværdi målt som amortiseret kostpris sikrer, at forskellen mellem modtaget provenu og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Seniorlåneaftalen og de udstedte Euro Medium Term Notes (EMTN) er TDC s betydeligste gældsinstrumenter og repræsenterer henholdsvis 76 % og 15 % af den samlede gæld (regnskabsmæssig værdi). Lånefaciliteter Seniorlåneaftalen A B C I alt Udløb 31. dec jan jan Fast/variabel rentesats Variabel Variabel Variabel Rentemarginal 1,250% 1,500% 2,125% Udestående 1 pr. 1. januar 2009 EUR mio Obligatorisk førtidig indfrielse efter frasalg af Polkomtel EUR mio. (306) 0 0 (306) Udestående 1 pr. 31. december 2009 EUR mio Udestående 1 pr. 31. december 2009 DKK mio Euro Medium Term Notes (EMTN) Obligationer 6. feb., 19. april 16. dec. Udløb Fast/variabel rentesats Fast Fast Fast Rentemarginal 5,625% 6,500% 5,875% Udestående 1 pr. 1. januar 2009 EUR mio Indfrielse EUR mio. (251) 0 0 (251) Tilbagekøb (11) (11) Ombytningstilbud (256) Udestående 1 pr. 31. december 2009 EUR mio Udestående 1 pr. 31. december 2009 DKK mio Nominel værdi. Afdragsprofil for nominel gæld 1 DKK mia. 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 I alt TDC kan fra tid til anden fortsætte med at tilbagekøbe og førtidsindfri gæld, herunder lån under seniorlåneaftalen og EMTN-gæld. Anlægsinvesteringer 12 I 2009 udgjorde anlægsinvesteringer i alt DKK mio., hvilket er en stigning på DKK 240 mio. sammenlignet med Stigningen skyldes hovedsageligt øgede investeringer i Sunrise vedrørende fastnettet og udvidelse af dækningen via rå kobber og software samt indvirkninger fra udviklingen i CHF-valutakursen. Anlægsinvesteringerne i den nordiske forretning udgjorde i 2009 DKK mio., hvilket er et fald på DKK 84 mio. sammenlignet med 2008, og investeringerne i det danske fastnet steg som følge af succesen med salget af TDC HomeDuo- og TDC HomeTrio-pakkerne. Udviklingen blev kun delvist opvejet af færre itinvesteringer. Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning steg fra 13,2 % i 2008 til 13,8 % i Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning i den nordiske forretning steg fra 14,8 % i 2008 til 14,9 % i Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter steg med DKK mio. eller 48,2 % i Stigningen skyldes hovedsageligt mindre betalt skat, højere EBITDA, lavere rentebetalinger samt forbedring af driftskapitalen med DKK mio., hvilket var større end forbedringen på DKK 523 mio. i Cash conversion steg med 8,9 % procentpoint til 67,4 % i Den større stigning i frit cash flow fra driften end i EBITDA kan hovedsageligt henføres til den endnu gunstigere udvikling i driftskapitalen i Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde en negativ nettopengestrøm på DKK mio. i 2009 sammenlignet med en positiv nettopengestrøm på DKK 600 mio. i Udviklingen kan primært henføres til stigende investeringer i virksomheder vedrørende erhvervelserne af Fullrate, A+ og DONG Energy's fibernet i 2009 samt frasalget af TDC s aktier i Polkomtel i 2008 samt. 2,5 0, EMTN Seniorlån 1 Den nominelle værdi af Seniorlån og EMTN pr. 31. december Eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber.

11 Regnskab 2009 Side 11 af 40 De negative nettopengestrømme fra finansieringsaktiviteter steg med DKK 918 mio. i De højere udgående nettopengestrømme skyldes hovedsageligt højere betalte udbytter, som blev modsvaret af lavere indfrielse af langfristet gæld. Fusion mellem TDC og NTC Alle tal i dette regnskab inklusive sammenligningstal afspejler fusionen mellem TDC og NTC med TDC som det fortsættende selskab, hvilket regnskabsmæssigt var gældende fra 1. januar I overensstemmelse med de internationale finansielle rapporteringsstandarder (IFRS) er regnskabet for det fusionerede selskab baseret på værdierne for det overtagende selskab (NTC). Derfor vil visse aktiver i dette regnskab afvige betydeligt fra aktiver, der har været anført i tidligere regnskaber for TDC, da NTC i overensstemmelse med IFRS på tidspunktet for overtagelsen af TDC allokerede den samlede sum for købet af aktierne i TDC til de underliggende aktiver og forpligtelser. Fusionen mellem TDC og NTC har resulteret i en række regnskabsmæssige reguleringer af TDC s årsregnskab og medført yderligere afskrivninger og amortiseringer hovedsageligt som følge af amortisering af kunderelationer. TDC s pengestrømme vil ikke blive påvirket af de yderligere afskrivninger og amortiseringer. Årets resultat er også negativt påvirket af særlige poster som følge af reducerede gevinster ved frasalg af virksomheder, hvilket delvist blev opvejet af reducerede nedskrivninger for værdiforringelse. Ændringer i anvendt regnskabspraksis In 2009 har TDC ændret regnskabspraksis på følgende områder: Indtægtsprincip Pensioner Den ændrede regnskabspraksis medfører, at salg af mobiltelefoner til under kostpris i forbindelse med aftaler, som også omfatter levering af serviceydelser, ikke længere indregnes som omsætning. Tidligere blev salg af denne art indregnet som omsætning, og omkostningerne blev indregnet som vareforbrug. Tabet indregnes som andre eksterne omkostninger sammen med andre kundeakkvisitionsomkostninger og kundefastholdelsesomkostninger. Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger indregnes nu i anden totalindkomst, når der er gevinster og tab. Tidligere indregnedes det overskydende beløb i resultatopgørelsen i henhold til den såkaldte korridormetode over den forventede gennemsnitlige resterende tjenestetid for de omfattede medarbejdere, hvis værdien af sådanne akkumulerede aktuarmæssige gevinster/tab oversteg 10 % af den højeste værdi af pensionsforpligtelserne eller af dagsværdien af pensionsordningens aktiver. Aktuarmæssige gevinster og tab, der ikke oversteg ovennævnte grænser, indregnedes hverken i resultatopgørelsen eller balancen, men blev noteoplyst. Sammenligningstal for tidligere perioder er tilpasset i overensstemmelse hermed. Indvirkningen på regnskabet for 2008 er vist nedenfor. Fusion mellem TDC og NTC DKK mio. Efter fusionen 2008 Før fusionen Indvirkningen fra ændret regnskabspraksis på regnskabet for 2008 DKK mio. Tidligere regnskabspraksis Indvirkning fra ændring Ny regnskabspraksis Omsætning EBITDA Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (6.100) (5.189) Årets resultat af fortsættende aktiviteter, eksklusive særlige poster Årets resultat Immaterielle aktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende nettogæld Omsætning (415) EBITDA Årets resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster (6.074) (26) (6.100) Årets resultat 583 (26) 557 Pensionsaktiver Egenkapital Med undtagelse af de ovenfor anførte ændringer er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapport Intern omkostningsfordeling Fordelingen af indtægter og omkostninger til de respektive segmenter (forretningsenheder) blev ændret efter organisa-

12 Regnskab 2009 Side 12 af 40 tionsændringen. Sammenligningstal for tidligere perioder er tilpasset i overensstemmelse hermed. TDC ændrede sin organisation i 2009, således at den blev mere fokuseret på kunderne end på teknologi. Derudover blev TDC Erhverv Nordens organisationsstruktur opdelt i to divisioner: TDC Erhverv, som er ansvarlig for det danske erhvervsmarked og TDC Nordic, som er ansvarlig for aktiviteter i de andre nordiske lande samt TDC Hosting. TDC oprettede følgende segmenter (divisioner/forretningsenheder): Privat, TDC Erhverv, TDC Nordic og Operations & Wholesale. De tidligere segmenter Fastnet Norden og Mobil Norden blev opløst. Fordelingen af indtægter og omkostninger på de respektive segmenter blev tilpasset efter organisationsændringen. Sammenligningstal er tilpasset i overensstemmelse hermed. Efter ændringerne i TDC s organisatoriske struktur i 1. kvartal 2009 er al indenlandsk mobil- og fastnet placeret i Operations & Wholesale. Alle driftsomkostninger i forbindelse med Privats og TDC Erhvervs fælles brug af netinfrastruktur i Operations & Wholesale er allokeret til de respektive segmenter baseret på målbare omkostningsdrivere, f.eks. antal minutter. Anlægsinvesteringer i forbindelse med indenlandsk mobil og fastnet allokeres ikke mellem Operations & Wholesale, Privat og TDC Erhverv. Omkostningsfordelingen for TDC Erhverv og Privat omfatter dog ikke relevante afskrivninger eller kapitalbindingsomkostninger og er derfor ikke sammenlignelige med de priser, som Operations & Wholesale opkræver hos engroskunder. Koaks-nettet og dertil hørende eksterne omkostninger og anlægsinvesteringer hører til i YouSee. YouSee s brug af fastnettet og andre ydelser fra Operations & Wholesale til YouSee registreres som omsætning opgjort efter armslængde-princippet. Hovedkontoret har påtaget sig alle pensionsforpligtelser for medlemmerne af de tre danske pensionskasser. Årets pensionsomkostninger/-indtægter i alt samt pensionsaktiver vedrørende de tre danske pensionskasser er således relateret til Hovedkontoret. De segmenter, hvori medlemmerne er ansat, betaler bidrag til Hovedkontoret, som indgår i EBITDA hos de respektive segmenter. Forventninger til 2009 TDC offentliggjorde sine forventninger til 2009 i meddelelsen den 26. november 2009 om TDC s fusion med NTC. TDC s omsætning i 2009 var i overensstemmelse med disse forventninger på linje med Årets resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster faldt 4,6 % og var lidt lavere end forventet. Udviklingen kan primært henføres til valutakursreguleringer i december Forventninger til 2010 Forventningerne til 2010 bygger på en omfattende finansiel vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i Safe Harborerklæringen. Samtrafik mellem net herunder TDC s mobil- og fastnet opgøres som omsætning mellem segmenter, der faktureres til regulerede priser. Betaling for samtrafik og indtægter vedrørende TDC-kunder allokeres til den relevante forretningsenhed. Forventningerne til 2010 er for TDC Koncernen inklusive Sunrise. TDC forventer en vækst i omsætningen på 1-3% sammenlignet med Andre ydelser fra Operations & Wholesale til Privat, TDC Erhverv og Hovedkontoret, dvs. forsyning af it-løsninger og forsyning af supportfaciliteter i form af bygninger, køretøjer og fakturering allokeres til de respektive segmenter baseret på målbare omkostningsdrivere. Hovedkontorets forsyning af stabsfunktionsydelser, dvs. HR, jura, finans etc. allokeres ikke til de øvrige segmenter. TDC forventer en vækst i EBITDA på 3-4% sammenlignet med Udbytte Som følge af udlodningen af ekstraordinært udbytte på DKK 30,25 pr. aktie i december 2009 vil der ikke blive foreslået noget udbytte på generalforsamlingen den 4. marts Omkostningsallokeringen fra Operations & Wholesale til andre segmenter registreres som eksterne omkostninger allokeret til andre forretningsenheder i Operations & Wholesale og som driftsomkostninger i de andre segmenter.

13 Regnskab 2009 Side 13 af 40 Væsentlige koncernbegivenheder I hele 2009 fortsatte TDC med at realisere sin strategi om at blive en klar og fokuseret leder i Norden: Ændringer i TDC's organisatoriske struktur og ledelse Fusioner, erhvervelser og frasalg af virksomheder Ekstraordinært udbytte Fusion af TDC og NTC for at forenkle selskabsstrukturen Gennemgang af strategiske alternativer for TDC A/S Ændringer i TDC's organisatoriske struktur og ledelse Den 5. februar 2009 meddelte TDC, at selskabet ville ændre sin organisation, således at den blev mere kundeorienteret frem for teknologiorienteret og oprettede følgende forretningsenheder: Privat, YouSee, Erhverv Norden og Operations & Wholesale. De tidligere forretningsenheder Fastnet Norden og Mobil Norden blev opløst. Jesper Theill Eriksen, der var koncerndirektør for TDC Mobil Norden, blev udnævnt til koncerndirektør for Privat, mens Carsten Dilling, tidligere koncerndirektør for TDC Fastnet Norden, blev udnævnt til koncerndirektør for Operations & Wholesale. Med virkning fra 1. oktober 2009 blev Martin Lippert ansat som ny koncerndirektør for TDC Erhverv med ansvar for det danske erhvervsmarked inklusive NetDesign. Han indtrådte samtidig i TDC s koncernledelse, og det forventes, at han efter den førstkommende generalforsamling vil indtræde i selskabets direktion. Martin Lippert er cand.oecon. og har en Ph.D. i økonomi. Han kom til TDC fra en stilling som CEO for Mach S.a.r.l., hvor han var ansat fra Han har tidligere i en årrække været ansat i TDC, senest i 2005 hvor han var direktør for erhvervsdivisionen. TDC s koncernledelse (CMT) består således pr. 1. oktober 2009 af: Administrerende direktør og koncernchef Henrik Poulsen, koncerndirektør og HR- og strategidirektør Eva Berneke, koncerndirektør og administrerende direktør for YouSee Niels Breining, koncerndirektør og direktør for Operations & Wholesale Carsten Dilling, koncerndirektør og direktør for TDC Privat Jesper Theill Eriksen, koncerndirektør og direktør for TDC Erhverv Martin Lippert, koncerndirektør og direktør for TDC Nordic Jens Munch-Hansen samt koncerndirektør og finansdirektør Jesper Ovesen. Jens Munch-Hansen tiltrådte som koncerndirektør for Erhverv Norden og som medlem af TDC s direktion efter Klaus Pedersen, der forlod selskabet. Jens Munch- Hansen er cand.merc. og kommer fra IBM, hvor han senest har været Vice President for IBM Sales and Business Development North East Europe. Gennem sin karriere hos IBM har han siden 1980 haft mange forskellige ledende poster i Danmark og internationalt og har bl.a. i perioden været administrerende direktør for IBM Norden. Fusioner, erhvervelser frasalg af virksomheder Erhvervelsen af Fullrate TDC erhvervede i marts 2009 Fullrate, der er en førende udbyder af bredbånd og VoIP til no-frills-segmentet, og som endvidere udbyder mobilbredbånd. Fullrate blev etableret i 2005 med henblik på at levere enkle og billige bredbåndsløsninger til en fast lav pris til danske kunder og havde opnået en markedsandel på det danske bredbåndsmarked på ca. 6 % ved udgangen af Den 23. september 2009 offentliggjorde TDC en opdeling af Erhverv Nordens organisatoriske struktur i to divisioner: TDC Erhverv, der er ansvarlig for det danske erhvervsmarked, og TDC Nordic, som har ansvaret for dels aktiviteterne i de øvrige nordiske lande, og dels for TDC Hosting. De finansielle tal, herunder sammenligningstallene, præsenteret i denne årsrapport afspejler den ovennævnte strukturændring mod en mere kundeorienteret organisation, samt opdelingen af Erhverv Norden til TDC Erhverv og TDC Nordic. Jens Munch-Hansen, der var koncerndirektør for Erhverv Norden, er nu koncerndirektør for TDC Nordic og medlem af TDC s direktion. TDC gennemførte i løbet af året yderligere markedskonsoliderende erhvervelser for at diversificere sine kundetilbud. Disse erhvervelser omfattede A+, Unotel og M1, hvoraf transaktionen med de to sidstnævnte blev endelig gennemført ('closet') i januar Erhvervelsen af DONG Energy s fibernet I december 2009 erhvervede TDC alle aktierne i Aktieselskabet af 1. december 2009 A/S (tidligere Fiber Newco A/S), et selskab til hvilket DONG Energy havde overført alle sine aktiviteter vedrørende etablering og drift af fibernet i de tætbefolkede områder i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Det erhvervede net komplementerer godt TDC's eget net og forstærker yderligere vores mulighed for at tilbyde førsteklasses næstegenerationsprodukter og -tjenester.

14 Regnskab 2009 Side 14 af 40 DONG Energy ejer fortsat en del af backbone-fibernettet, der anvendes til at overvåge driften af el-nettet. Aktieselskabet af 1. december 2009 A/S kan som en del af transaktionen gratis anvende ledig kapacitet på den del af nettet. Den samlede købspris udgjorde DKK 425 mio. på kontantog gældfribasis, on a cash and debt free basis heraf DKK 325 mio. kontant ved aftalens gennemførelse, mens den resterende del af købsprisen afhænger af de overtagne aktiviteters fremtidige resultater på privatkundemarkedet. Frasalg af Invitel I november 2009 solgte TDC sin 64,6 % aktieandel i Invitel Holdings A/S (Invitel) til den central- og østeuropæiske kapitalfond Mid Europa Partners (MEP). Invitel (tidligere kendt som Hungarian Telephone and Cable Corporation (HTCC)) er en ungarsk baseret fastnetoperatør med engros-aktiviteter i Østeuropa. Den samlede betaling for TDC s aktier udgjorde USD 10,8 mio. kontant. Endvidere solgte TDC til MEP sit aktionærlån til Invitel-koncernen til den nominelle værdi på EUR 34,135 mio. Efter fusionen mellem TDC og Nordic Telephone Company (NTC) (yderligere beskrevet nedenfor i afsnittet 'TDC fusionerer med NTC') resulterede transaktionen i et tab efter skat på ca. DKK 119 mio. Dette tab er indregnet i resultatopgørelsen under særlige poster vedrørende ophørte aktiviteter i 4. kvartal Transaktionen havde en positiv effekt på gearingen af TDC Koncernen. Som følge af frasalget blev TDC Koncernens gæld reduceret med DKK mio. Sammenlægning af Sunrise og Orange i Schweiz Den 25. november 2009 meddelte TDC, at det havde indgået en betinget aftale om at sammenlægge sit schweiziske datterselskab Sunrise Communications SA (Sunrise) med Orange Communications SA (Orange), et datterselskab under France Telecom S.A. (France Telecom). Transaktionen styrker TDC's schweiziske forretning betydeligtog baner vejen for et fuldt frasalg af denne forretning og giver dermed ledelsen mulighed for i højere grad udelukkende at koncentrere sig om Norden. Som følge af den endelige gennemførsel ('closing') af en række transaktioner vil TDC modtage en betaling på EUR 1,5 mia. fra France Telecom og opnå en ejerandel på 25 % af det sammenlagte selskab. Efter fusionen mellem TDC og NTC (yderligere beskrevet nedenfor) forventes transaktionen at indbringe en gevinst efter skat på ca. DKK 3,5 mia., som forventes indregnet i 1. halvår 2010, når transaktionen er afsluttet. TDC vil indtil videre fortsætte med at konsolidere Sunrise. Når det besluttes at dekonsolidere Sunrise, vil selskabets aktiviteter blive reklassificeret til ophørte aktiviteter, dvs. præsenteret særskilt i TDC's regnskaber (på en linje). Ejerandelen på 25 % i det sammenlagte selskab vil blive behandlet som en associeret virksomhed (indre værdis metode) fra closing Det sammenlagte selskab vil have et aktietilbagekøbsprogram rettet mod TDC's 25 % ejerandel, som bestyrelsen i selskabet kan vælge at eksekvere, ved anvendelse af oparbejdet likviditet. Såfremt aktietilbagekøb besluttes i de relevante år, vil de blive gennemført i 1. kvartal i henholdsvis 2012, 2013 og Aktietilbagekøb vil ske på basis af en EBITDA-multipel, der på forhånd er fastlagt. Denne multipel er fastlagt med udgangspunkt i en nutidsværdi af aktietilbagekøbsprogrammet på EUR 1,2 mia. for ejerandelen på 25 %. Endvidere har France Telecom fra et år efter closing en købsoption (call option) til TDC's aktier for minimum EUR 1,2 mia. plus renter på 7 % pr. år. Desuden vil TDC to år efter closing være berettiget til at sælge aktierne til tredjemand eller at sælge aktierne ved en børsintroduktion af selskabet efter tre år fra closing. I tilknytning til de ovennævnte muligheder, som TDC har for at sælge sine aktier i det sammenlagte selskab, er det aftalt, at France Telecom skal betale EUR 100 mio. hvert år til TDC i 2012, 2013 og 2014 (svarende til en nutidsværdi på EUR 245m). Disse betalinger forfalder dog ikke, hvis det sammenlagte selskab har tilbagekøbt TDC's aktier i de pågældende år, eller hvis France Telecom har udnyttet sin købsoption. Desuden kan disse betalinger blive reduceret eller godtgjort i visse exit-scenarier for TDC (France Telecoms udnyttelse af sin call option, børsintroduktion eller salg til tredjemand). Underskrivelse af endelige transaktionsdokumenter forventes at ske i sidste halvdel af februar Transaktionen er blandt andet betinget af en såkaldt confirmatory due diligence og godkendelse fra de schweiziske konkurrencemyndigheder og TDC's långivere. Det fornødne flertal af TDC's långivere har godkendt transaktionen. Closing forventes at finde sted i 2. kvartal Ekstraordinært udbytte På basis af TDC s bestyrelsesbeslutning om at gøre brug af en bemyndigelse i artikel 5a i selskabets vedtægter udbe-

15 Regnskab 2009 Side 15 af 40 taltes den 23. december 2009 et ekstraordinært udbytte på DKK 30,25 pr. aktie á nominelt DKK 5, i alt DKK mio. eksklusive udbytte vedrørende egne aktier. Andre begivenheder Refinansiering af gæld for at optimere kapitalstrukturen: Den 30. november 2009 udsendte TDC et tilbud til ejere af sine EUR ,50 % obligationer med forfald i 2012, hvoraf EUR var udestående, om at ombytte op til EUR af de udestående obligationer med nye fastforrentede obligationer udstedt i euro med forfald i 2015, som udstedes af TDC (ombytningstilbuddet). Formålet med ombytningstilbuddet var at udnytte de gunstige markedsbetingelser til en effektiv refinansiering af de udestående obligationer og forlænge løbetiden på TDC's gæld. EUR af den samlede nominelle værdi af de udestående obligationer blev ombyttet til en samlet nominel værdi på EUR af nye obligationer udstedt af TDC. Den årlige kuponrente på de nye obligationer er 5,875 %. Efter det afsluttede ombytningstilbud udgør de oprindelige obligationer i alt EUR Fusion af TDC og NTC for at forenkle selskabsstrukturen Den 30. december 2009 fusionerede TDC og NTC med TDC som det fortsættende selskab. Regnskabsmæssigt har fusionen, der er gældende fra 1. januar 2009, ingen skattemæssig indvirkning på de involverede selskaber. Formålet med fusionen er at forenkle koncernens selskabsstruktur og optimere TDC's kapitalstruktur. NTC var en 100 %-ejet dattervirksomhed af Nordic Telephone Company Holding ApS (NTCH). I forbindelse med fusionen har NTCH erhvervet NTC s aktier i TDC før fusionen. De udgør en nominel værdi på DKK ( aktier á DKK 5). NTC er afviklet som et led i fusionen og ejer derfor ingen aktier i TDC. Da NTC ikke havde nogen væsentlige aktiver eller forpligtelser ud over sin andel af aktier i TDC, har fusionen ikke påvirket NTC Koncernens ejerandel i TDC. Valg af bestyrelsesmedlemmer på TDC's ordinære generalforsamling 2009: TDC s ordinære generalforsamling 2009 blev afholdt den 19. marts Følgende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Vagn Sørensen, Pierre Danon, Kurt Björklund, Lawrence Guffey, Oliver Haarmann og Gustavo Schwed. Andrew Sillitoe blev valgt som bestyrelsesmedlem. Andrew Sillitoe tiltrådte som bestyrelsesmedlem den 14. oktober 2008, som suppleant for Richard Wilson, der udtrådte. Bestyrelsen valgte på bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen Vagn Sørensen som formand og Pierre Danon som næstformand. Gennemgang af strategiske alternativer for TDC A/S Den 23. november 2009 meddelte TDC, at dets hovedaktionær NTC (yderligere beskrevet ovenfor i afsnittet 'Fusion af TDC og NTC for at forenkle selskabsstrukturen') havde informeret selskabet om, at der var iværksat en undersøgelse med henblik på at vurdere TDC s strategiske alternativer. TDC vil medvirke i denne gennemgang af strategiske alternativer i nødvendigt og hensigtsmæssigt omfang. Der er ikke truffet beslutning om at forfølge en fastlagt retning, ligesom hverken tidspunkt eller indhold af de overvejede alternativer er besluttet.

16 Regnskab 2009 Side 16 af 40 Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed for helåret TDC Koncernen (DKK mio.) Ændring i % Omsætning ,9 Nordiske forretning inkl. YouSee (3,1) Nordiske forretning ekskl. YouSee (4,9) Privat (1,9) TDC Erhverv (7,3) TDC Nordic (8,8) Operations & Wholesale (6,0) Andre aktiviteter (839) (966) 13,1 YouSee ,8 Andre aktiviteter (413) (353) (17,0) Sunrise ,3 Andre aktiviteter (6) (14) 57,1 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (10.149) (10.433) 2,7 Nordiske forretning inkl. YouSee (6.445) (7.242) 11,0 Nordiske forretning ekskl. YouSee (5.175) (6.048) 14,4 Bruttoavance ,4 Nordiske forretning inkl. YouSee (0,2) Nordiske forretning ekskl. YouSee (1,7) Andre eksterne omkostninger (7.491) (7.281) (2,9) Nordiske forretning inkl. YouSee (4.731) (4.911) 3,7 Nordiske forretning ekskl. YouSee (4.461) (4.687) 4,8 Personaleomkostninger (5.486) (6.166) 11,0 Nordiske forretning inkl. YouSee (4.598) (5.185) 11,3 Nordiske forretning ekskl. YouSee (4.095) (4.717) 13,2 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (23.126) (23.880) 3,2 Nordiske forretning inkl. YouSee (15.774) (17.338) 9,0 Nordiske forretning ekskl. YouSee (13.731) (15.452) 11,1 Andre indtægter og omkostninger (50,6) Nordiske forretning inkl. YouSee (49,8) Nordiske forretning ekskl. YouSee (49,2) EBITDA ,9 Nordiske forretning inkl. YouSee ,0 Nordiske forretning ekskl. YouSee ,4 Privat ,4 TDC Erhverv ,5 TDC Nordic ,5 Operations & Wholesale (4,8) Andre aktiviteter (232) (434) 46,5 YouSee ,6 Andre aktiviteter Sunrise ,9 Andre aktiviteter 1 16 (93,8)

17 Regnskab 2009 Side 17 af 40 Privat Privat er den førende udbyder af fastnet- og mobiltjenester til privat- og SoHo-kunder i Danmark. Fastnettjenesterne omfatter PSTN-/ISDN- og VoIP-telefoni, xdsl-bredbånd, TVoIP, CPE og forskellige værdiforøgende tjenester, f.eks. sikkerhedstjenester. Mobiltjenesterne omfatter postpaid- og prepaid-taletid, mobilbredbånd og indholdstjenester. Privat leverer også multiplay-kombinationsprodukterne TDC HomeTrio og TDC HomeDuo samt fastnet-mobilkonverteringsproduktet Duét. Privat opererer desuden med de to no frills-brands Telmore og Fullrate. Telmore er førende på det danske marked for online mobilselvbetjening og udbyder mobiltelefoni, mobilbredbånd samt xdslprodukter, og Fullrate, der blev erhvervet i 1. kvartal 2009, udbyder et multiplayprodukt (kombineret xdsl og VoIP) samt mobilbredbånd. Omsætningen i Privat var i 2009 DKK mio., mens EBITDA udgjorde DKK mio. i forhold til henholdsvis DKK mio. og DKK mio. i EBITDA-marginen udgjorde 40,8 % i 2009 mod 39,1 % i Ved udgangen af 2009 havde Privat fuldtidsbeskæftigede medarbejdere mod i Antallet af kunder udgjorde 4,2 mio. ved udgangen af 2009, hvilket er en stigning på 7,9 % sammenlignet med ultimo 2008 og kan henføres til erhvervelsen af Fullrate, flere mobiltale- og bredbåndskunder samt flere tv-kunder. DKK mio Ændring i % Omsætning (1,9) Fastnettelefoni (13,5) Mobiltjenester ,0 Internet og netværk ,0 Terminaler, installationer mv (22,7) Servicetelefontjenester (23,7) Øvrige ,1 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (3.020) (3.186) 5,2 Bruttoavance (0,4) Andre eksterne omkostninger (1.899) (1.943) 2,3 Personaleomkostninger (837) (901) 7,1 Driftsomkostninger (5.756) (6.030) 4,5 Andre indtægter og omkostninger Omsætning Omsætningen i Privat faldt med DKK 190 mio. eller 1,9 % til DKK mio. i Faldet i omsætningen kan primært henføres til en nedgang i omsætningen fra fastnettelefoni på DKK 419 mio. som følge af et fald på 18 % i det gennemsnitlige antal PSTN/ISDN-kunder, hvilket har givet såvel faldende trafik- som abonnementomsætning. Udviklingen blev delvist modvirket af en stigning i antallet af VoIP-kunder inklusive indvirkningen fra erhvervelsen af Fullrate, der havde aktive VoIPkunder ved erhvervelsen, samt kommerciel succes med Home- Duo- og HomeTrio-produkterne, som var med til at bremse tabet af kobberlinjer. Omsætningen fra mobiltjenester steg med DKK 211 mio. eller 5.0 % og vedrørte hovedsageligt Telmore pga. flere kunder. Mobilbredbånd havde ligeledes en positiv indvirkning på omsætningen fra mobiltjenester som følge af en stigning i antallet af kunder fra ultimo 2008 til ultimo Endvidere steg omsætningen i SoHo-segmentet pga. en større kundebase. Udviklingen blev delvist modsvaret af en lavere gennemsnitlig omsætning pr. kunde fra privatkunders postpaidtelefoni pga. lavere mobiltermineringspriser og lavere priser på international roaming som følge af henholdsvis national og EU-regulering. Omsætningen fra internet og nettjenester steg med DKK 113 mio. og kan primært henføres til erhvervelsen af Fullrate og udvidelsen af Telmores kundebase. Udviklingen blev delvist modsvaret af færre ADSL-kunder samt lavere ARPU i Privat (moderselskabet). Omsætning fra terminalsalg, installationer mv. faldt med DKK 112 mio. pga. mindre salg i TDC Butikkerne, og omsætningen fra operatørtjenester faldt med DKK 71 mio. grundet færre opkald til nummeroplysningen. Endelig steg anden omsætning med DKK 88 mio. i 2009 primært som følge af en stigning i omsætningen fra TVoIP på DKK 112 mio. TDC TV-produktet havde stor fremgang fra kunder ultimo 2008 til kunder ultimo , hvilket skyldtes succesen for TDC HomeTrio og slukningen af det analoge tvsignal i november. Bruttoavance Bruttoavancen faldt med 0,4 % eller DKK 24 mio. til DKK mio. i Faldet kan henføres til et fald i omsætningen og en stigning i transmissionsomkostninger pga. flere VoIP- og TVoIP-kunder, men det blev delvist opvejet af færre transmissionsomkostninger pga. mindre mobilterminering og mindre international roaming, samt lavere om- EBITDA ,4 13 Inklusive TDC Erhvervs' TDC TV-kunder på privatmarkedet.

18 Regnskab 2009 Side 18 af 40 kostninger relateret til færre PSTN/ISDN og bredbåndskunder. Samlet set faldt transmissionsomkostninger med DKK 115 mio. eller 4,1 %. Vareforbrug faldt med DKK 51 mio. som følge af mindre salg i TDC Butik. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) Privats EBITDA steg i 2009 med DKK 92 mio. eller 2,4 % til DK mio., hvilket kan henføres til besparelser på andre eksterne omkostninger og færre lønomkostninger. Andre eksterne omkostninger faldt med DKK 44 mio. eller 2,3 % til DKK mio. i Faldet skyldes primært færre personalerelateredeomkostninger pga. færre medarbejdere, besparelser på omkostninger til husleje, it og markedsføring. Dette fald blev opvejet hovedsageligt af øgede omkostninger til midlertidigt ansatte og øgede omkostninger i Telmore til akkvisition og fastholdelse af kunder. Personaleomkostningerne faldt med DKK 64 mio. eller 7,1 % til DKK 837 mio. pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Korrigeret for erhvervelsen af Fullrate faldt Privats EBITDA med DKK 33 mio.

19 Regnskab 2009 Side 19 af 40 TDC Erhverv TDC Erhverv udbyder telekommunikationsløsninger til små, mellemstore og store erhvervskunder samt kunder i den offentlige sektor i Danmark. Aktiviteterne omfatter bredbåndsløsninger, fastnettelefoni, konvergensprodukter (kombineret fastnettelefoni og mobiltelefoni), mobiltjenester fiberforbindelser og udleje af faste kredsløb. TDC Erhverv leverer nu også det bredbåndsbaserede multiplayprodukt TDC HomeTrio Work samt systemintegration af IP-baserede omstillingsanlæg og LAN gennem NetDesign. Omsætningen i TDC Erhverv var DKK mio. i 2009, mens EBITDA udgjorde DKK mio. i forhold til henholdsvis DKK mio. og DKK mio. i EBITDA-marginen udgjorde 46,4 % i 2009 mod 42,3 % i Ved udgangen af 2009 havde TDC Erhverv fuldtidsbeskæftigede medarbejdere mod i 2008 og 1,9 mio. kunder ultimo 2009, hvilket er en stigning på 4,2 % sammenlignet med ultimo Fra 2008 til 2009 har TDC Erhverv gennemført en vellykket strømlining af forretningen med fokus på produkter med høj margin og en reduktion af omkostningerne. Som følge heraf har TDC Erhverv formået at øge sin EBITDA-margin fra 42,3 % i 2008 til 46,3 % på trods af den generelle økonomiske afmatning. Omsætning Omsætningen i TDC Erhverv faldt med DKK 620 mio. eller 7,3 % til DKK mio. i Outsourcing af salg af mobiltelefoner til storkunder og frasalg af forretningsaktiviteter, dvs. LG, Business Phone, Rejsekort og Digital Signatur i 2008, bidrog negativt til omsætningsudviklingen. Eksklusive outsourcing og frasalg faldt omsætningen med ca. 4 %. Det korrigerede fald i omsætningen kan henføres til lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni. Dette var primært relateret til et fald i antallet af kunder på 10 % grundet migreringen til mobilnet og VoIP. Endvidere faldt omsætningen fra mobiltjenester med DKK 95 mio. eller 4,0 %, hvilket kan henføres til lavere ARPU pga. flere fastpriskunder, mindre trafik fra fastnettet samt lavere mobiltermineringspriser og lavere priser på international roaming som følge af henholdsvis national- og EU-regulering. Denne udvikling blev delvist opvejet af øget omsætning fra mobilbredbånd og telemetri. Endvidere faldt omsætningen fra internet- og nettjenester med DKK 43 mio. eller 1,7 %. Denne udvikling kan henføres til færre indenlandske bredbåndskunder og lavere ARPU. Et fald i NetDesigns omsætning skyldes mindre salg. Bruttoavance Bruttoavancen faldt i 2009 med DKK 58 mio. eller 1,1 % til DKK mio. og transmissionsomkostninger og vareforbrug opvejede således størstedelen af omsætningsreduktionen. Transmissionsomkostninger faldt med DKK 354 mio. eller 14,3 % grundet mindre fastnettrafik og færre omkostninger pr. mobiltermineringsminut. Vareforbrug faldt med DKK 208 mio. eller 28,2 % primært pga. outsourcing og frasalg af CPE-forretningsaktiviteter. DKK mio Ændring i % Omsætning (7,3) Fastnettelefoni (5,0) Mobiltjenester (4,0) Internet og netværk (1,7) Terminaler, installationer mv (24,9) Øvrige (18,3) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.643) (3.205) 17,5 Bruttoavance (1,1) Andre eksterne omkostninger (744) (850) 12,5 Personaleomkostninger (875) (1.000) 12,5 Driftsomkostninger (4.262) (5.055) 15,7 Andre indtægter og omkostninger (98,4) EBITDA ,5 1) Omfatter servicetelefontjenester mv. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) EBITDA steg med DKK 53 mio. eller 1,5 % i 2009 til DKK mio. Korrigeret for frasolgte forretningsområder steg EBITDA med ca. 4 %. Den positive udvikling i EBITDA skyldes således TDC Erhvervs vellykkede reduktion af andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger. Andre eksterne omkostninger faldt med DKK 106 mio. eller 12,5 % til DKK 744 mio. i Udover lavere omkostninger efter frasalg af mindre forretningsområder skyldes udviklingen den vedvarende strømlining af forretningen. Personaleomkostninger faldt med DKK 125 mio. eller 12,5 % til DKK 875 mio., hvilket kan henføres til færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere pga. fratrædelsesprogrammer og salg af mindre forretningsaktiviteter. Andre indtægter og omkostninger faldt med DKK 120 mio. og vedrørte alene gevinsten fra frasalg af mindre forretningsområder i 2008.

20 Regnskab 2009 Side 20 af 40 TDC Nordic TDC Nordic er primært ansvarlig for TDC s aktiviteter i de andre nordiske lande og leverer telekommunikationsløsninger til erhvervskunder. TDC Nordics produkter omfatter hovedsageligt IP- VPN-tjenester og internetadgang via sit pan-nordiske telenet. TDC Hosting, der leverer hosting-løsninger og it-outsourcing i hele Norden, er også en del af TDC Nordic. Omsætningen i TDC Nordic udgjorde i 2009 DKK mio., mens EBITDA i alt udgjorde DKK 497 mio. i forhold til henholdsvis DKK mio. og DKK 458 mio. i EBITDA-marginen udgjorde 14,1 % i 2009 mod 11,9 % i Ved udgangen af 2009 havde TDC Nordic fuldtidsbeskæftigede medarbejdere mod i 2008 og 0,2 mio. kunder ultimo 2009, hvilket er en stigning på 9,7 % sammenlignet med ultimo Fra 2008 til 2009 øgede TDC Nordic sine markedsandele og har nu en stærk position på høj margin IP-VPN markedet samt kapacitetstjenester. Dette er opnået gennem udbud af forbedrede produkter og værdiforøgende tjenester. DKK mio Ændring i % Omsætning (8,8) TDC Sverige (16,4) TDC Norge (2,9) TDC Finland ,9 TDC Hosting ,1 Øvrige, incl. elimineringer (106) (96) (10,4) Fastnettelefoni (9,1) Mobiltjenester ,0 Internet og netværk (2,7) Terminaler, installationer mv (20,9) Øvrige (6,5) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.906) (2.128) 10,4 Bruttoavance (6,8) Andre eksterne omkostninger (296) (361) 18,0 fald i omsætningen vedrører TDC Sverige og kan primært henføres til et fald i integratorforretningen. Udviklingen skyldes hovedsageligt mindre salg af projekter, der I høj grad har været påvirket af den økonomiske afmatning. Den faldende omsætning i TDC Sverige blev delvist opvejet af en stigning i operatørforretningen (primært vedrørende omsætning fra IP-VPN). Korrigeret for den ugunstige valutakursudvikling opnåede TDC Norge positiv vækst i omsætningen fra 2008 til 2009 som følge af IP-VPN og data-tjenesterne. I 2009 steg TDC Finlands omsætning hovedsageligt pga. vækst inden for data- og IP-VPNforretningerne. Udviklingen blev delvist opvejet af et mindre fald I omsætningen fra telefoni. Omsætningen i TDC Hosting steg som følge af vækst i Danmark, Sverige of Finland. Bruttoavance TDC Nordics bruttoavance faldt med DKK 117 mio. eller 6,8 % til DKK mio. i Faldet blev delvist opvejet af et fald på DKK 222 mio. eller 10,4 % i transmissionsomkostninger og vareforbrug som følge af mindre aktivitet i integratorforretningen i TDC Sverige. I 2008 steg TDC Nordics bruttoavance med DKK 59 mio. eller 3,5 % til DKK mio. Stigningen blev drevet af et fald på DKK 68 mio. i transmissionsomkostninger og vareforbrug hovedsageligt som følge af faldende aktivitet i Sverige primært inden for telefoni, men også pga. salget af privatkundebasen. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) TDC Nordics EBITDA steg med DKK 39 mio. eller 8,5 % til DKK 497 mio. i Udviklingen vedrørte hovedsageligt lavere andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger. Begge fald skyldes valutakursudviklingen. Andre eksterne omkostninger faldt med DKK 65 mio. eller 18,0 % til DKK 296 mio. i Udviklingen kan henføres til den stærke fokusering på omkostningsstyring og færre personalerelateredeomkostninger grundet færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. TDC Nordics personaleomkostninger faldt med DKK 86 mio. eller 9,2 % til DKK 851 mio., der hovedsageligt skyldes et fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Personaleomkostninger (851) (937) 9,2 Driftsomkostninger (3.053) (3.426) 10,9 Andre indtægter og omkostninger ,7 EBITDA ,5 1) Omfatter servicetelefontjenester mv. Omsætning Omsætningen i TDC Nordic faldt med DKK 339 mio. eller 8,8 % til DKK mio. i Faldet blev drevet af en ugunstig valutakursudvikling i Sverige og Norge. Korrigeret for valutakursudviklingen faldt omsætningen med ca. 2 %. Det korrigerede

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

TDC Årsrapport 2009 2

TDC Årsrapport 2009 2 Årsrapport 2009 TDC Årsrapport 2009 2 TDC Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 Væsentlige koncernbegivenheder

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% og EBITDA steg 1,5% Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 38,6%, påvirket af lavere renteomkostninger og gunstig

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte I overensstemmelse med vores forventninger steg omsætningen i 1. halvår 0,5%, bruttoavancen faldt 2,9%, delvist modsvaret af besparelser

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Moderselskab Ledelsesberetning

Moderselskab Ledelsesberetning Moderselskab Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Arla Foods amba driver mejerivirksomhed i Danmark og køber mælk af selskabets ejere i syv lande. Mælk, der indvejes uden for Danmark, videresælges til Arla

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere