Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling"

Transkript

1 Regnskab februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK mio. sammenlignet med 2008: I 2009 udviste den nordiske forretning markant forbedringer i omsætningsnedgangen sammenlignet med samme kvartaler 2008 og i 4. kvartal 2009 var omsætningsudviklingen stabil sammenlignet med 4. kvartal Stabiliseringen af den nordiske forretnings omsætning udgør en vigtig milepæl for TDC. For helåret 2009 faldt omsætningen i den nordiske forretning med DKK 839 mio. eller 3,1 % sammenlignet med Udviklingen kan hovedsageligt henføres til frasalg, outsourcing, den negative valutakursudvikling, prisregulering og den ugunstige makroøkonomiske udvikling. Endvidere blev omsætningen påvirket negativt af mindre fastnettelefoni både i privatkunde- og erhvervssegmenterne. Dette blev delvist opvejet af den positive nettoeffekt af erhvervelserne af Fullrate og A+ samt markant vækst i tv-forretningen samt flere danske mobiltelefoni- og bredbåndskunder. Korrigeret for effekterne fra frasalg, erhvervelser, outsourcing og valutaindvirkning faldt den nordiske forretnings omsætning med ca. DKK 331 mio. eller 1 %. Sunrises omsætning steg i 2009 med DKK mio. eller 13,3 % sammenlignet med Stigningen kan henføres til øget omsætning fra fastnettelefoniydelser til engroskunder, flere mobil prepaid- og postpaid-kunder, erhvervelsen af Tele2 i november 2008 og en gunstig valutakursindvirkning, hvilket blev modvirket af frasalget af SBC i juli Korrigeret for effekterne fra frasalg, erhvervelser og valutakursindvirkning steg omsætningen i Sunrise med ca. DKK 292 mio. eller 3 %. Bruttoavancen steg i 2009 med 2,4 %. Bruttoavancen i den nordiske forretning faldt med kun 0,2 % trods den faldende omsætning, hvorimod Sunrises bruttoavance steg med 12,0 %. Trods den udfordrende makroøkonomiske udvikling steg resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) med 6,9 % til DKK mio. i forhold til Det medførte, at TDC Koncernens EBITDA-margin blev forbedret med 2 procentpoint til 36,3 % i Korrigeret for erhvervede og frasolgte virksomheder, valutakursindvirkning og en engangskompensation i 2008 fra Swisscom steg TDC Koncernens EBITDA med 6 %. I den nordiske forretning voksede EBITDA med 5,0 % til DKK mio. i 2009, hvilket resulterede i en imponerende EBITDA-margin på 40,4 %. Den positive udvikling i EBITDA i den nordiske forretning kan henføres til omkostningsreduktioner i alle forretningsenheder. Væksten på 16,9 % i Sunrises EBITDA i 2009 kan henføres til organisk vækst i mobiltelefoni til privatkunder, erhvervelsen af Tele2 og en gunstig valutakursindvirkning. Dette blev delvist opvejet af en engangskompensation i 2008 fra Swisscom vedrørende for høje termineringspriser. Alle tal i dette regnskab inklusive sammenligningstal afspejler fusionen mellem TDC og NTC. TDC A/S CVR-nr Copenhagen

2 Regnskab februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster faldt DKK 171 mio. eller 4,6 % til DKK mio. som følge af højere valutakursreguleringer, højere skat i 2009 samt lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel, som blev kompenseret af et højere EBITDA. Årets resultat steg med DKK mio. til DKK mio. i 2009, hvilket kan henføres til lavere omkostninger vedrørende særlige poster og et højere EBITDA, som blev delvist opvejet af højere valutakursreguleringer, højere skat i 2009, og lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder. Pengestrømme fra driftsaktiviteter steg med 48,2 % eller DKK mio., mens frit cash flow fra driften steg med 23.3 %, eller DKK mio. Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK 33,5 mia. ved udgangen af 2009, hvilket er et fald på DKK 1,4 mia. sammenlignet med DKK 34,9 mia. ultimo 2008 efter udbyttebetalinger på DKK 8,0 mia. Som følge af udlodningen af ekstraordinært udbytte på DKK 30,25 pr. aktie i december 2009, i alt DKK 6,0 mia., vil der ikke blive foreslået noget udbytte på generalforsamlingen den 4. marts Væsentligste operationelle resultater Vellykket forbedring af kerneprodukterne: En meget vellykket introduktion af multiplayprodukterne HomeDuo og HomeTrio i januar 2009 har reduceret TDC s tab af kobberlinjer. Ultimo 2009 havde i alt kunder en HomeDuo eller HomeTrioløsning, hvilket svarer til 8 % af alle danske husstande. Dermed har TDC indtaget positionen som markedsførende på både VoIP- og triple play-markederne i Forbedret position på mobilmarkedet og stærk fremgang på kabel-tv-markedet: TDC har forbedret sin position som markedsførende på det konkurrenceprægede danske marked for mobiltelefoni i TDC opnåede også stor kunde- og omsætningsvækst inden for samtlige produktområder i kabel-tvforretningen (YouSee) samtidig med at niveauet for driftsomkostningerne blev fastholdt. Kundebasen for digitale tillægsydelser (YouSee Plus) steg med 39 % sammenlignet med ultimo Forventninger til 2010 Forventningerne til 2010 omfatter TDC Koncernen inklusive Sunrise: Omsætningen forventes at stige med 1-3% sammenlignet med EBITDA forventes at stige med 3-4% sammenlignet med Alle tal i dette regnskab inklusive sammenligningstal afspejler fusionen mellem TDC og NTC. TDC A/S CVR-nr Copenhagen

3 Regnskab 2009 Side 3 af 40 Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal TDC Koncernen 4 5 Væsentlige koncernbegivenheder 13 Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed 16 Privat 17 TDC Erhverv 19 TDC Nordic 20 Operations & Wholesale 21 YouSee 22 Sunrise 23 Safe Harbor-erklæring 25 Resultatopgørelse 26 Totalindkomstopgørelse 27 Balance 28 Pengestrømsopgørelse 29 Koncernegenkapitalopgørelse 30 Segmentoplysninger 31 Anlægsinvesteringer 33 Investering i virksomheder 34 Kunder 35 Medarbejdere 36 Udvalgte hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning 38 Om TDC 38 Børsnotering 38 Ordliste og definitioner 39

4 Regnskab 2009 Side 4 af 40 Udvalgte hoved- og nøgletal DKK mio Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning ,9 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (10.149) (10.433) 2,7 Bruttoavance ,4 Andre eksterne omkostninger (7.491) (7.281) (2,9) Personaleomkostninger (5.486) (6.166) 11,0 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (23.126) (23.880) 3,2 Andre indtægter og omkostninger (50,6) Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) ,9 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (6.319) (6.100) (3,6) Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster ,3 Særlige poster (1.187) (3.070) 61,3 Resultat af joint ventures og associerede virksomheder (62,0) Finansielle poster (1.882) (1.719) (9,5) Resultat før skat ,0 Skat af årets resultat (987) (588) (67,9) Årets resultat af fortsættende aktiviteter ,3 Årets resultat af ophørte aktiviteter (364) (367) 0,8 Årets resultat Årets resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster (4,6) Rentebærende gæld, netto (33.461) (34.873) 4,0 Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber (4.950) (4.710) (5,1) Frit cash flow fra driften ,3 Pengestrømsopgørelse Driftsaktiviteter ,2 Investeringsaktiviteter (6.314) Finansieringsaktiviteter (10.260) (9.342) (9,8) Pengestrømme i alt (5.955) (1.579) - Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 12,2 3,6 - Resultat fra fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster pr. aktie DKK 18,0 18,9 - Udbyttebetaling pr. aktie DKK 39,3 3,6 - EBITDA-margin (EBITDA/omsætning) % 36,3 34,3 - Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele/omsætning % 13,8 13,2 - Cash conversion % 67,4 58,5 - Rentebærende gæld, netto/ebitda # 2,6 2,9 - EBITDA/renter # 8,8 6,9 - For yderligere data, se TDC Fact Sheet 2009 på

5 Regnskab 2009 Side 5 af 40 TDC Koncernen Årets hovedbegivenheder TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK mio. sammenlignet med Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder, outsourcing og valutaindvirkning var TDC Koncernens omsætning i 2009 uændret sammenlignet med I 2009 faldt omsætningen i den nordiske forretning 1 med DKK 839 mio. eller 3,1 % sammenlignet med Udviklingen kan hovedsageligt henføres til frasalg, outsourcing, den negative valutakursudvikling, prisregulering og den ugunstige makroøkonomiske udvikling. Endvidere blev omsætningen påvirket negativt af mindre fastnettelefoni både i privatkunde- og erhvervssegmenterne, samt lavere omsætning fra systemintegratorforretningen i TDC Sverige, der hovedsagelig skyldtes den økonomiske afmatning. Dette blev delvist opvejet af den positive nettoeffekt af erhvervelserne af Fullrate og A+ samt markant vækst i tv-forretningen, hvilket kan henføres til både ARPU og en større kundebase, øget mobiltrafik i no-frills-segmentet samt flere danske mobiltelefoni- og bredbåndskunder. Korrigeret for effekterne fra frasalg, erhvervelser, outsourcing og valutakursindvirkning faldt den nordiske forretnings omsætning med ca. DKK 331 mio. eller 1 %. I 2009 udviste den nordiske forretning markant forbedringer i omsætningsnedgangen sammenlignet med samme kvartaler 2008 og i 4. kvartal 2009 var omsætningsudviklingen stabil sammenlignet med 4. kvartal Stabiliseringen af den nordiske forretnings omsætning udgør en vigtig milepæl for TDC. Sunrises omsætning steg i 2009 med DKK mio. eller 13,3 % sammenlignet med Stigningen kan henføres til øget omsætning fra fastnettelefoniydelser til engroskunder, flere mobil prepaid- og postpaid-kunder, erhvervelsen af Tele2 i november 2008 og en gunstig valutaindvirkning, hvilket blev modvirket af frasalget af SBC i juli Korrigeret for effekterne fra frasalg, erhvervelser og valutaindvirkning steg omsætningen i Sunrise med ca. DKK 292 mio. eller 3 %. Koncernens bruttoavance steg i 2009 med 2,4 % sammenlignet med Bruttoavancen i den nordiske forretning faldt med kun 0,2 % trods den faldende omsætning, hvorimod Sunrises bruttoavance steg med 12,0 %. Trods den udfordrende makroøkonomiske udvikling steg resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) med 6,9 % til DKK mio. i forhold til Det medførte, at TDC Koncernens EBITDA-margin blev forbedret med 2 procentpoint til 36,3 % i Korrigeret for erhvervede og frasolgte virksomheder, valutaindvirkning og en engangskompensation i 2008 fra Swisscom steg TDC Koncernens EBITDA med 6 %. I den nordiske forretning voksede EBITDA med 5,0 % til DKK mio. i 2009, hvilket resulterede i en imponerende EBITDA-margin på 40,4 %. Den positive udvikling i EBITDA i den nordiske forretning kan henføres til omkostningsreduktioner i alle forretningsenheder. Væksten på 16,9 % i Sunrises EBITDA i 2009 kan henføres til organisk vækst i mobiltelefoni til privatkunder, erhvervelsen af Tele2 og en gunstig valutaindvirkning. Dette blev delvist opvejet af en engangskompensation i 2008 fra Swisscom vedrørende for høje termineringspriser. Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster faldt DKK 171 mio. eller 4,6 % til DKK mio. som følge af højere skat i 2009, lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel samt højere valutakursreguleringer, som blev kompenseret af et højere EBITDA. Årets resultat steg med DKK mio. til DKK mio. i 2009, hvilket kan henføres til lavere omkostninger vedrørende særlige poster og et højere EBITDA, som blev delvist opvejet af højere skat i 2009, højere valutakursreguleringer og lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder. Pengestrømme fra driftsaktiviteter steg med 48,2 % eller DKK mio., mens frit cash flow fra driften steg med 23.3 %, eller DKK mio. 1 Koncerndriften i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Den schweiziske forretning er således ikke medtaget. Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK 33,5 mia. ved udgangen af 2009, hvilket er et fald på DKK 1,4 mia. sammenlignet med DKK 34,9 mia. ultimo Frasalget af Invitel havde en gunstig indvirkning på ca. DKK 5 mia. Betaling af udbytte i 2009 mere end opvejede den positive pengestrøm, netto fra drifts- og investeringsaktiviteter.

6 Regnskab 2009 Side 6 af 40 Antallet af kunder Ved udgangen af 2009 havde TDC Koncernen 8,6 mio. kunder i Danmark samt 2,9 mio. kunder i Schweiz og 0,2 mio. kunder i TDC Nordic. TDC s samlede kundebase steg med 4,6 % sammenlignet med 2008 til 11,7 mio. Den samlede danske kundebase udgjorde i alt 8,6 mio., hvilket er en stigning på 0,5 mio. eller 6,1 % sammenlignet med Væsentlige bidragende faktorer: En betydelig stigning inden for de fleste mobiltjenester, f.eks. postpaid og prepaid mobiltelefoni, telemetri, engrostrafik på privatmarkedet og mobildata/- bredbånd. TDC Koncernens tv-kundebase steg med 9,6 % som følge af succesen med HomeTrio samt vækst inden for kabel-tv-forretningen. TDC s kundebase for internet over fastnettet steg med 10,0 % hovedsageligt pga. erhvervelserne af Fullrate og A+. TDC begrænsede faldet i antallet af fastnetkunder til 5,8 %, og var dermed i høj grad i stand til at opveje migreringen fra traditionel taletelefoni af en stor stigning i antallet af VoIP-kunder, hvilket skyldtes succesen med salg af multiplay-kombinationsprodukter samt erhvervelsen af Fullrate. Antallet af kunder i TDC s andre netværks- og dataforbindelser faldt med 18,9 %. Denne udvikling kan næsten udelukkende henføres til et fald i antallet af tilslutninger til det rå kobber pga. erhvervelsen af Fullrate. TDC s bredbåndskundebase (inklusive rå kobber) blev ikke påvirket af erhvervelsen af Fullrate, da disse blot kunder blev overført fra en gros til detail. Omsætning TDC s omsætning udgjorde DKK mio. i 2009, hvilket svarer til en stigning på DKK 330 mio. eller 0,9 % i forhold til Omsætningen i den nordiske forretning faldt med DKK 839 mio. eller 3,1 %, hvilket blev mere end opvejet af vækst på DKK mio. eller 13, 3 %. i Sunrise 2. I den nordiske forretning blev omsætningen negativt påvirket af den makroøkonomiske afmatning samt frasalget af den internationale trafikforretning, frasalg og outsourcing af terminalsalg og salg af CPE udstyr til erhvervskunder, andre mindre frasalg samt en ugunstig valutakursudvikling i TDC Sverige og TDC Norge. Denne udvikling blev delvist opvejet af erhvervelserne af Fullrate og A+. Ser man bort fra disse forhold, faldt omsætningen med ca. 1 %, som hovedsageligt kan henføres til faldende omsætning fra traditionel fastnettelefoni i Danmark i både erhvervs- og privatsegmenterne som følge af migrering til ren mobiltelefoni og VoIP, samt mindre salg af CPE. De populære produkter HomeDuo og HomeTrio var med til at begrænse faldet. EU prisregulering på international roaming (DKK 140 mio.) og nationale prisreguleringer på mobilterminering (DKK 130 mio.) 3 resulterede i omsætningsreduktioner sammenlignet med Den reducerede omsætning kan også henføres til et lavere indtægter fra integratorforretningen i TDC Sverige, der blev hårdt ramt af den økonomiske afmatning. Den faldende omsætning i den nordiske forretning blev delvist modsvaret af mange flere tv-kunder og en højere gennemsnitlig omsætning pr. tv-kunde, primært i YouSee, samt øget trafik i no-frills-segmentet inden for mobiltelefoni samt flere danske mobiltelefoni- og mobil bredbåndskunder. I 2009 udviste den nordiske forretning markant forbedringer i omsætningsnedgangen sammenlignet med samme kvartaler 2008 og i 4. kvartal 2009 var omsætningsudviklingen stabil sammenlignet med 4. kvartal I Sunrise bidrog specielt erhvervelsen af Tele2 i Schweiz og en betydelig gunstig valutakursudvikling til positiv vækst, hvorimod frasalget af SBC i 2008 havde en negativ indvirkning. Korrigeret for denne udvikling steg omsætningen med ca. 3 %, hvilket primært kan henføres til indtægter fra engroskunder inden for fastnettelefoni og flere prepaid- og postpaid-mobilkunder. Udviklingen blev -delvist modvirket 2 Splittet mellem den nordiske forretning og Sunrise er eksklusive andre aktiviteter. 3 Prisreguleringers negative indvirkning på EBITDA er relativt lille pga. den afsmittende effekt på TDC s omkostninger.

7 Regnskab 2009 Side 7 af 40 af lavere omsætning fra mobilterminering 4 pga. lavere priser som følge af national regulering. Korrigeret for erhvervelse 5 og frasalg af virksomheder 6, outsourcing og valutaindvirkninger var TDC s omsætning i 2009 uændret sammenlignet med Bruttoavance Bruttoavancen udgjorde DKK mio. i 2009, hvilket er en stigning på DKK 614 mio. eller 2,4 % sammenlignet med Bruttoavancen i den nordiske forretning faldt med DKK 42 mio. eller 0,2 %, hvilket blev mere end opvejet af en stigning på DKK 661 mio. eller 12,0 % i Sunrise 7. Faldet i omsætningen i den nordiske forretning blev næsten opvejet af et fald på DKK 797 mio. eller 11,0 % i transmissionsomkostninger og vareforbrug, hvilket afspejler, at flere af frasalgene foretaget i 2008 og 2009, og som medførte omsætningsreduktioner, (med fuld virkning i 2009) er sket inden for områder med lav EBITDA-margin som f.eks. dem internationale trafikforretning og CPE. Faldet i transmissionsomkostninger var også en konsekvens af sparede mobiltermineringsomkostninger (DKK 146 mio.) og international roamingomkostninger (DKK 90 mio.) som direkte følge af henholdsvis national og EU-regulering. Faldet i transmissionsomkostninger og vareforbrug skyldes også lavere aktivitet inden for traditionel fastnettelefoni i Danmark samt i den nordiske integratorforretning. Denne udvikling blev delvist opvejet af øgede transmissionsomkostninger og vareforbrug som følge af erhvervelsen af Fullrate og A+, øgede programomkostninger som følge stigning i tv-aktiviteter og i mindre grad af øgede omkostninger til højere aktivitet inden for mobiltelefoni, mobilbredbånd og VoIP. Transmissionsomkostninger og vareforbrug i Sunrise steg i 2009 med DKK 500 mio. eller 15,6 % til DKK mio. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til højere aktivitet inden for fastnettelefoni til engroskunder og i mindre grad til erhvervelsen af Tele2 samt stigende omkostninger fra 2008 til 2009 som følge af en engangskompensation i 2008 vedrørende for høje termineringspriser opkrævet fra perioden 2006 til Denne udvikling blev dog delvist opvejet af frasalget af SBC samt lavere mobiltermineringspriser og international roamingpriser per minut. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) TDC s EBITDA steg i 2009 med DKK 845 mio. eller 6,9 % til DKK mio. i forhold til Udviklingen skyldes vækst i den nordiske forretning på DKK 497 mio. eller 5,0 % og i Sunrise på DKK 363 mio. eller 16,9 % 8. Den nordiske forretning oplevede stor vækst i EBITDA fra 2008 til 2009, der resulterede i en EBITDA-margin på 40,4 %. Dette blev opnået til trods for en negativ indvirkning på EBITDA efter frasalg og outsourcing af forretningsaktiviteter samt en ugunstig valutakursudvikling i TDC Sverige og TDC Norge, som kun delvist blev opvejet af erhvervelsen af Fullrate og A+. Når der ses bort fra disse forhold, steg EBITDA med ca. 6 % som resultat af reduktioner af andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger. Andre eksterne omkostninger faldt med DKK 180 mio. eller 3,7 % til DKK mio. i Denne udvikling kan hovedsageligt henføres til lavere omkostninger til facility management, itudstyr og ejendomme samt generelt reducerede omkostninger i alle forretningsenheder inklusive hovedkontoret. Endvidere blev omkostninger til markedsføring reduceret, og det samme var tilfældet med personalerelaterede omkostninger pga. færre medarbejdere. Personaleomkostningerne faldt DKK 587 mio. eller 11,3 % til DKK mio. hovedsageligt pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. 4 Prisreguleringers negative indvirkning på EBITDA er relativt lille pga. den afsmittende effekt på TDC s omkostninger. 5 Erhvervelse og frasalg fra 2008 til 2009 var påvirket af følgende ændringer i ejerandele: Erhvervelser: Tele2, Fullrate, A+ og DONG Energy's fibernet. Frasalg Uppsala Stadsnät, Digital Signatur, Business Phone, SBC, den internationale trafikforretning, LG, satellitforretningen, hosting & power net forretningen, Rejsekort og Telepunkt aktiviteter. I den resterende del af årsrapporten betyder 'korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder fra 2008 til 2009', at de rapporterede tal for TDC Koncernen er blevet korrigeret for virkningen af disse erhvervelser og frasalg. 6 Outsourcing fra 2008 til 2009 var påvirket af TopNordic. 7 Splittet mellem den nordiske forretning og Sunrise er eksklusive andre aktiviteter. Antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i den nordiske forretning udgjorde ultimo 2009 i alt , hvilket var 495 eller 4,2 % færre end de ultimo Den danske del af arbejdsstyrken faldt fra fuldtidsbeskæftigede 8 Splittet mellem den nordiske forretning og Sunrise er eksklusive andre aktiviteter.

8 Regnskab 2009 Side 8 af 40 medarbejdere ultimo 2008 til ultimo 2009 svarende til et fald på 3.0 % hvilket primært kan henføres til fratrædelsesordninger (804) 9 og i mindre omfang outsourcing (15). Denne udvikling blev delvist opvejet af nettoeffekten af frasalg og erhvervelse af forretningsaktiviteter (minus 353). I Sunrise kan den positive EBITDA-vækst primært henføres til erhvervelsen af Tele2 i Schweiz og den gunstige valutakursudvikling, som blev delvist opvejet af stigende omkostninger fra 2008 til 2009 som følge af en engangskompensation i 2008 fra Swisscom vedrørende for høje termineringspriser opkrævet i perioden Ses der bort herfra steg EBITDA med ca. 9 % hovedsageligt som følge af vækst på markedet for mobiltelefoni til privatkunder. Outsourcingen af netdriften bidrog ligeledes til vækst i EBITDA ved at medføre færre personaleomkostninger, som dog blev delvist opvejet af en modsvarende stigning i andre eksterne omkostninger. Ultimo 2009 udgjorde antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Sunrise 1.550, hvilket er en stigning på 76 eller 5,2 % sammenlignet med ultimo 2008, hvilket hovedsageligt kan henføres til erhvervelsen af Tele2 (53) 10. Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder, outsourcing, valutakursindvirkning og en engangskompensation i 2008 fra Swisscom steg TDC s EBITDA med ca. 6 % fra 2008 til Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse I 2009 steg afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse med DKK 219 mio. eller 3,6 pct. til DKK mio. Stigningen kan hovedsageligt henføres til udviklingen i CHF-valutakursen samt erhvervelserne af Fullrate og Tele2 af Sunrise. Denne udvikling blev delvist opvejet af nedskrivninger på varemærkerne Song og Dotcom i 2008 samt færre afskrivninger på fastnettet. Særlige poster Særlige poster fra fortsættende aktiviteter 11 efter skat udgjorde en omkostning på DKK 819 mio. i 2009 sammenlignet med en omkostning på DKK mio. i I 2009 omfattede særlige poster primært omstruktureringsomkostninger, der hovedsageligt vedrørte fratrædelsesordninger herunder omkostninger til overskydende kontorkapacitet. Tab ved værdiforringelse vedrørte nedskrivninger af software. Særlige poster i joint ventures og associerede virksomheder kan henføres til en korrektion af tabet på frasalget af aktier i Polkomtel i I 2008 omfattede særlige poster primært nedskrivninger for værdiforringelse hovedsageligt vedrørende goodwill og andre immaterielle aktiver fra TDC Sverige og TDC Finland. Omstruktureringsomkostninger mv. vedrørte primært itaktiviteter herunder nedskrivninger af software, samt fratrædelsesordninger herunder omkostninger til overskydende kontorkapacitet. Særlige poster i joint ventures og associerede virksomheder kunne hovedsageligt henføres til tab på frasalget af aktierne i Polkomtel. Resultat af joint ventures og associerede virksomheder Resultat af joint ventures og associerede virksomheder faldt med DKK 124 mio. til DKK 76 mio. i Resultat af joint ventures og associerede virksomheder eksklusive særlige poster faldt med DKK 223 mio. i 2009 til DKK (1) mio. Det lavere resultat kan henføres til frasalget af aktier i Polkomtel i Finansielle poster Finansielle poster udgjorde i alt en omkostning på DKK mio. i 2009, hvilket er en stigning på DKK 163 mio. sammenlignet med Udviklingen afspejler primært en negativ udvikling af valutakursreguleringer på DKK 944 mio., der især skyldes valutakursreguleringer på gæld i norske og svenske kroner. Investeringen i Sunrise er siden primo 2009 ikke fuldt afdækket, og afdækningen af investeringen i Sunrise behandles ikke længere regnskabsmæssigt efter reglerne om sikring. Udviklingen blev delvist opvejet af en 9 Inklusive fratrædelsesprogrammer implementeret i 2007 og 2008 med effekt i Det er kun fratrådte medarbejdere, der er medtaget. Medarbejdere, der er overført til andre stillinger og nedlagte stillinger, er ikke medtaget. 10 Skønt erhvervelsen skete i 2008, blev medarbejderne i Tele2 ikke medtaget i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Sunrise før fra januar Særlige poster I konsoliderede virksomheder, særlige poster I joint ventures og associerede virksomheder samt særlige poster I ophørte aktiviteter.

9 Regnskab 2009 Side 9 af 40 gunstig udvikling af dagsværdireguleringer vedrørende afledte finansielle instrumenter på DKK 485 mio. Endvidere blev de finansielle indtægter og omkostninger forbedret med DKK 296 mio., netto, hvilket kan henføres til lavere renteomkostninger, der skyldes lavere rentesatser efter indfrielse af langfristet gæld. Skat af årets resultat Skat af årets resultat udgjorde en omkostning på DKK 987 mio. i 2009 mod en omkostning på DKK 588 mio. i Skat vedrørende årets resultat eksklusive særlige poster udgjorde en omkostning på DKK mio. i 2009 sammenlignet med DKK 867 mio. i Den effektive skatteprocent eksklusive særlige poster var på 26,4 % i 2009 mod 18,8 % i Stigningen skyldes hovedsageligt de begrænsede skattemæssige rentefradragsmuligheder iht. den danske skattelovgivning. Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter udgjorde i 2009 et tab på DKK 364 mio., stort set uændret fra Tabet i 2009 vedrørte primært Invitel, og omfattede et tab på DKK 264 mio. fra driften samt et tab vedrørende frasalg på DKK 100 mio. Årets resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK mio. i 2009, hvilket er et fald på DKK 171 mio. eller 4,6 % sammenlignet med Faldet kan henføres til højere skat i 2009, lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel samt højere omkostninger fra finansielle poster som følge af valutakurs reguleringer. Dette blev modvirket af et højere EBITDA. Totalindkomst Totalindkomsten i alt udgjorde i 2009 DKK mio. mod et tab på DKK 108 mio. i Stigningen på DKK mio. fra 2008 til 2009 kan primært henføres til en gunstig udvikling vedrørende valutakursregulering af udenlandske virksomheder før skat, der udgjorde en gevinst på i alt DKK 631 mio. i 2009 mod et tab i 2008 på DKK mio. Desuden steg årets resultat, hvorimod aktuarmæssige gevinster vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger faldt. Balance TDC s samlede aktiver udgjorde DKK mio. ultimo 2009 sammenlignet med DKK mio. ultimo 2008 svarende til et fald på DKK mio. Faldet kan især tilskrives frasalget af Invitel og færre likvide beholdninger. Egenkapitalen udgjorde i alt DKK mio. ved udgangen af 2009, hvilket er et fald på DKK mio. sammenlignet med DKK mio. ultimo Totalindkomsten i alt på DKK mio. blev mere end opvejet af udbyttebetalinger på DKK mio. Tabet i 2008 omfattede et tab på DKK 426 mio. i Invitel samt gunstige reguleringer af gevinster vedrørende frasalget af Talkline i 2007 og TDC Forlag i 2005 på i alt DKK 59 mio. Årets resultat Årets resultat steg til DKK mio. fra DKK 557 mio. i Stigningen på DKK mio. kan primært henføres til lavere omkostninger vedrørende særlige poster og højere EBITDA i Denne udvikling blev modvirket af højere skatteomkostninger i 2009 som følge af begrænsede skattemæssige rentefradragsmuligheder iht. den danske skattelovgivning og stigende omkostninger fra finansielle poster, der hovedsageligt kan henføres til udviklingen i valutakursreguleringer på gæld i norske og svenske kroner, samt lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel i 4. kvartal Forpligtelser i alt faldt med DKK mio. til DKK mio. sammenlignet med DKK mio. ultimo Ændringen skyldes primært lavere langfristede lån, hvilket blev delvist opvejet af øgede kortfristede banklån. Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK mio. ved udgangen af 2009, hvilket er et fald på DKK mio. sammenlignet med ultimo Frasalget af Invitel havde en gunstig indvirkning på ca. DKK 5 mia. Imidlertid blev den positive pengestrøm, netto, fra drifts- og investeringsaktiviteter i 2009 mere end opvejet af betaling af udbytte.

10 Regnskab 2009 Side 10 af 40 Rentebærende nettogæld 1 DKKm Seniorlån Euro Medium Term Notes (EMTN) Øvrige lån Lån Rentebærende gældsforpligtelser 0 0 Rentebærende bruttogæld Rentebærende tilgodehavender (174) (159) Likvide beholdninger (763) (6.718) Rentebærende nettogæld Den regnskabsmæssige nettoværdi målt som amortiseret kostpris sikrer, at forskellen mellem modtaget provenu og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Seniorlåneaftalen og de udstedte Euro Medium Term Notes (EMTN) er TDC s betydeligste gældsinstrumenter og repræsenterer henholdsvis 76 % og 15 % af den samlede gæld (regnskabsmæssig værdi). Lånefaciliteter Seniorlåneaftalen A B C I alt Udløb 31. dec jan jan Fast/variabel rentesats Variabel Variabel Variabel Rentemarginal 1,250% 1,500% 2,125% Udestående 1 pr. 1. januar 2009 EUR mio Obligatorisk førtidig indfrielse efter frasalg af Polkomtel EUR mio. (306) 0 0 (306) Udestående 1 pr. 31. december 2009 EUR mio Udestående 1 pr. 31. december 2009 DKK mio Euro Medium Term Notes (EMTN) Obligationer 6. feb., 19. april 16. dec. Udløb Fast/variabel rentesats Fast Fast Fast Rentemarginal 5,625% 6,500% 5,875% Udestående 1 pr. 1. januar 2009 EUR mio Indfrielse EUR mio. (251) 0 0 (251) Tilbagekøb (11) (11) Ombytningstilbud (256) Udestående 1 pr. 31. december 2009 EUR mio Udestående 1 pr. 31. december 2009 DKK mio Nominel værdi. Afdragsprofil for nominel gæld 1 DKK mia. 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 I alt TDC kan fra tid til anden fortsætte med at tilbagekøbe og førtidsindfri gæld, herunder lån under seniorlåneaftalen og EMTN-gæld. Anlægsinvesteringer 12 I 2009 udgjorde anlægsinvesteringer i alt DKK mio., hvilket er en stigning på DKK 240 mio. sammenlignet med Stigningen skyldes hovedsageligt øgede investeringer i Sunrise vedrørende fastnettet og udvidelse af dækningen via rå kobber og software samt indvirkninger fra udviklingen i CHF-valutakursen. Anlægsinvesteringerne i den nordiske forretning udgjorde i 2009 DKK mio., hvilket er et fald på DKK 84 mio. sammenlignet med 2008, og investeringerne i det danske fastnet steg som følge af succesen med salget af TDC HomeDuo- og TDC HomeTrio-pakkerne. Udviklingen blev kun delvist opvejet af færre itinvesteringer. Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning steg fra 13,2 % i 2008 til 13,8 % i Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning i den nordiske forretning steg fra 14,8 % i 2008 til 14,9 % i Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter steg med DKK mio. eller 48,2 % i Stigningen skyldes hovedsageligt mindre betalt skat, højere EBITDA, lavere rentebetalinger samt forbedring af driftskapitalen med DKK mio., hvilket var større end forbedringen på DKK 523 mio. i Cash conversion steg med 8,9 % procentpoint til 67,4 % i Den større stigning i frit cash flow fra driften end i EBITDA kan hovedsageligt henføres til den endnu gunstigere udvikling i driftskapitalen i Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde en negativ nettopengestrøm på DKK mio. i 2009 sammenlignet med en positiv nettopengestrøm på DKK 600 mio. i Udviklingen kan primært henføres til stigende investeringer i virksomheder vedrørende erhvervelserne af Fullrate, A+ og DONG Energy's fibernet i 2009 samt frasalget af TDC s aktier i Polkomtel i 2008 samt. 2,5 0, EMTN Seniorlån 1 Den nominelle værdi af Seniorlån og EMTN pr. 31. december Eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber.

11 Regnskab 2009 Side 11 af 40 De negative nettopengestrømme fra finansieringsaktiviteter steg med DKK 918 mio. i De højere udgående nettopengestrømme skyldes hovedsageligt højere betalte udbytter, som blev modsvaret af lavere indfrielse af langfristet gæld. Fusion mellem TDC og NTC Alle tal i dette regnskab inklusive sammenligningstal afspejler fusionen mellem TDC og NTC med TDC som det fortsættende selskab, hvilket regnskabsmæssigt var gældende fra 1. januar I overensstemmelse med de internationale finansielle rapporteringsstandarder (IFRS) er regnskabet for det fusionerede selskab baseret på værdierne for det overtagende selskab (NTC). Derfor vil visse aktiver i dette regnskab afvige betydeligt fra aktiver, der har været anført i tidligere regnskaber for TDC, da NTC i overensstemmelse med IFRS på tidspunktet for overtagelsen af TDC allokerede den samlede sum for købet af aktierne i TDC til de underliggende aktiver og forpligtelser. Fusionen mellem TDC og NTC har resulteret i en række regnskabsmæssige reguleringer af TDC s årsregnskab og medført yderligere afskrivninger og amortiseringer hovedsageligt som følge af amortisering af kunderelationer. TDC s pengestrømme vil ikke blive påvirket af de yderligere afskrivninger og amortiseringer. Årets resultat er også negativt påvirket af særlige poster som følge af reducerede gevinster ved frasalg af virksomheder, hvilket delvist blev opvejet af reducerede nedskrivninger for værdiforringelse. Ændringer i anvendt regnskabspraksis In 2009 har TDC ændret regnskabspraksis på følgende områder: Indtægtsprincip Pensioner Den ændrede regnskabspraksis medfører, at salg af mobiltelefoner til under kostpris i forbindelse med aftaler, som også omfatter levering af serviceydelser, ikke længere indregnes som omsætning. Tidligere blev salg af denne art indregnet som omsætning, og omkostningerne blev indregnet som vareforbrug. Tabet indregnes som andre eksterne omkostninger sammen med andre kundeakkvisitionsomkostninger og kundefastholdelsesomkostninger. Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger indregnes nu i anden totalindkomst, når der er gevinster og tab. Tidligere indregnedes det overskydende beløb i resultatopgørelsen i henhold til den såkaldte korridormetode over den forventede gennemsnitlige resterende tjenestetid for de omfattede medarbejdere, hvis værdien af sådanne akkumulerede aktuarmæssige gevinster/tab oversteg 10 % af den højeste værdi af pensionsforpligtelserne eller af dagsværdien af pensionsordningens aktiver. Aktuarmæssige gevinster og tab, der ikke oversteg ovennævnte grænser, indregnedes hverken i resultatopgørelsen eller balancen, men blev noteoplyst. Sammenligningstal for tidligere perioder er tilpasset i overensstemmelse hermed. Indvirkningen på regnskabet for 2008 er vist nedenfor. Fusion mellem TDC og NTC DKK mio. Efter fusionen 2008 Før fusionen Indvirkningen fra ændret regnskabspraksis på regnskabet for 2008 DKK mio. Tidligere regnskabspraksis Indvirkning fra ændring Ny regnskabspraksis Omsætning EBITDA Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (6.100) (5.189) Årets resultat af fortsættende aktiviteter, eksklusive særlige poster Årets resultat Immaterielle aktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende nettogæld Omsætning (415) EBITDA Årets resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster (6.074) (26) (6.100) Årets resultat 583 (26) 557 Pensionsaktiver Egenkapital Med undtagelse af de ovenfor anførte ændringer er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapport Intern omkostningsfordeling Fordelingen af indtægter og omkostninger til de respektive segmenter (forretningsenheder) blev ændret efter organisa-

12 Regnskab 2009 Side 12 af 40 tionsændringen. Sammenligningstal for tidligere perioder er tilpasset i overensstemmelse hermed. TDC ændrede sin organisation i 2009, således at den blev mere fokuseret på kunderne end på teknologi. Derudover blev TDC Erhverv Nordens organisationsstruktur opdelt i to divisioner: TDC Erhverv, som er ansvarlig for det danske erhvervsmarked og TDC Nordic, som er ansvarlig for aktiviteter i de andre nordiske lande samt TDC Hosting. TDC oprettede følgende segmenter (divisioner/forretningsenheder): Privat, TDC Erhverv, TDC Nordic og Operations & Wholesale. De tidligere segmenter Fastnet Norden og Mobil Norden blev opløst. Fordelingen af indtægter og omkostninger på de respektive segmenter blev tilpasset efter organisationsændringen. Sammenligningstal er tilpasset i overensstemmelse hermed. Efter ændringerne i TDC s organisatoriske struktur i 1. kvartal 2009 er al indenlandsk mobil- og fastnet placeret i Operations & Wholesale. Alle driftsomkostninger i forbindelse med Privats og TDC Erhvervs fælles brug af netinfrastruktur i Operations & Wholesale er allokeret til de respektive segmenter baseret på målbare omkostningsdrivere, f.eks. antal minutter. Anlægsinvesteringer i forbindelse med indenlandsk mobil og fastnet allokeres ikke mellem Operations & Wholesale, Privat og TDC Erhverv. Omkostningsfordelingen for TDC Erhverv og Privat omfatter dog ikke relevante afskrivninger eller kapitalbindingsomkostninger og er derfor ikke sammenlignelige med de priser, som Operations & Wholesale opkræver hos engroskunder. Koaks-nettet og dertil hørende eksterne omkostninger og anlægsinvesteringer hører til i YouSee. YouSee s brug af fastnettet og andre ydelser fra Operations & Wholesale til YouSee registreres som omsætning opgjort efter armslængde-princippet. Hovedkontoret har påtaget sig alle pensionsforpligtelser for medlemmerne af de tre danske pensionskasser. Årets pensionsomkostninger/-indtægter i alt samt pensionsaktiver vedrørende de tre danske pensionskasser er således relateret til Hovedkontoret. De segmenter, hvori medlemmerne er ansat, betaler bidrag til Hovedkontoret, som indgår i EBITDA hos de respektive segmenter. Forventninger til 2009 TDC offentliggjorde sine forventninger til 2009 i meddelelsen den 26. november 2009 om TDC s fusion med NTC. TDC s omsætning i 2009 var i overensstemmelse med disse forventninger på linje med Årets resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster faldt 4,6 % og var lidt lavere end forventet. Udviklingen kan primært henføres til valutakursreguleringer i december Forventninger til 2010 Forventningerne til 2010 bygger på en omfattende finansiel vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i Safe Harborerklæringen. Samtrafik mellem net herunder TDC s mobil- og fastnet opgøres som omsætning mellem segmenter, der faktureres til regulerede priser. Betaling for samtrafik og indtægter vedrørende TDC-kunder allokeres til den relevante forretningsenhed. Forventningerne til 2010 er for TDC Koncernen inklusive Sunrise. TDC forventer en vækst i omsætningen på 1-3% sammenlignet med Andre ydelser fra Operations & Wholesale til Privat, TDC Erhverv og Hovedkontoret, dvs. forsyning af it-løsninger og forsyning af supportfaciliteter i form af bygninger, køretøjer og fakturering allokeres til de respektive segmenter baseret på målbare omkostningsdrivere. Hovedkontorets forsyning af stabsfunktionsydelser, dvs. HR, jura, finans etc. allokeres ikke til de øvrige segmenter. TDC forventer en vækst i EBITDA på 3-4% sammenlignet med Udbytte Som følge af udlodningen af ekstraordinært udbytte på DKK 30,25 pr. aktie i december 2009 vil der ikke blive foreslået noget udbytte på generalforsamlingen den 4. marts Omkostningsallokeringen fra Operations & Wholesale til andre segmenter registreres som eksterne omkostninger allokeret til andre forretningsenheder i Operations & Wholesale og som driftsomkostninger i de andre segmenter.

13 Regnskab 2009 Side 13 af 40 Væsentlige koncernbegivenheder I hele 2009 fortsatte TDC med at realisere sin strategi om at blive en klar og fokuseret leder i Norden: Ændringer i TDC's organisatoriske struktur og ledelse Fusioner, erhvervelser og frasalg af virksomheder Ekstraordinært udbytte Fusion af TDC og NTC for at forenkle selskabsstrukturen Gennemgang af strategiske alternativer for TDC A/S Ændringer i TDC's organisatoriske struktur og ledelse Den 5. februar 2009 meddelte TDC, at selskabet ville ændre sin organisation, således at den blev mere kundeorienteret frem for teknologiorienteret og oprettede følgende forretningsenheder: Privat, YouSee, Erhverv Norden og Operations & Wholesale. De tidligere forretningsenheder Fastnet Norden og Mobil Norden blev opløst. Jesper Theill Eriksen, der var koncerndirektør for TDC Mobil Norden, blev udnævnt til koncerndirektør for Privat, mens Carsten Dilling, tidligere koncerndirektør for TDC Fastnet Norden, blev udnævnt til koncerndirektør for Operations & Wholesale. Med virkning fra 1. oktober 2009 blev Martin Lippert ansat som ny koncerndirektør for TDC Erhverv med ansvar for det danske erhvervsmarked inklusive NetDesign. Han indtrådte samtidig i TDC s koncernledelse, og det forventes, at han efter den førstkommende generalforsamling vil indtræde i selskabets direktion. Martin Lippert er cand.oecon. og har en Ph.D. i økonomi. Han kom til TDC fra en stilling som CEO for Mach S.a.r.l., hvor han var ansat fra Han har tidligere i en årrække været ansat i TDC, senest i 2005 hvor han var direktør for erhvervsdivisionen. TDC s koncernledelse (CMT) består således pr. 1. oktober 2009 af: Administrerende direktør og koncernchef Henrik Poulsen, koncerndirektør og HR- og strategidirektør Eva Berneke, koncerndirektør og administrerende direktør for YouSee Niels Breining, koncerndirektør og direktør for Operations & Wholesale Carsten Dilling, koncerndirektør og direktør for TDC Privat Jesper Theill Eriksen, koncerndirektør og direktør for TDC Erhverv Martin Lippert, koncerndirektør og direktør for TDC Nordic Jens Munch-Hansen samt koncerndirektør og finansdirektør Jesper Ovesen. Jens Munch-Hansen tiltrådte som koncerndirektør for Erhverv Norden og som medlem af TDC s direktion efter Klaus Pedersen, der forlod selskabet. Jens Munch- Hansen er cand.merc. og kommer fra IBM, hvor han senest har været Vice President for IBM Sales and Business Development North East Europe. Gennem sin karriere hos IBM har han siden 1980 haft mange forskellige ledende poster i Danmark og internationalt og har bl.a. i perioden været administrerende direktør for IBM Norden. Fusioner, erhvervelser frasalg af virksomheder Erhvervelsen af Fullrate TDC erhvervede i marts 2009 Fullrate, der er en førende udbyder af bredbånd og VoIP til no-frills-segmentet, og som endvidere udbyder mobilbredbånd. Fullrate blev etableret i 2005 med henblik på at levere enkle og billige bredbåndsløsninger til en fast lav pris til danske kunder og havde opnået en markedsandel på det danske bredbåndsmarked på ca. 6 % ved udgangen af Den 23. september 2009 offentliggjorde TDC en opdeling af Erhverv Nordens organisatoriske struktur i to divisioner: TDC Erhverv, der er ansvarlig for det danske erhvervsmarked, og TDC Nordic, som har ansvaret for dels aktiviteterne i de øvrige nordiske lande, og dels for TDC Hosting. De finansielle tal, herunder sammenligningstallene, præsenteret i denne årsrapport afspejler den ovennævnte strukturændring mod en mere kundeorienteret organisation, samt opdelingen af Erhverv Norden til TDC Erhverv og TDC Nordic. Jens Munch-Hansen, der var koncerndirektør for Erhverv Norden, er nu koncerndirektør for TDC Nordic og medlem af TDC s direktion. TDC gennemførte i løbet af året yderligere markedskonsoliderende erhvervelser for at diversificere sine kundetilbud. Disse erhvervelser omfattede A+, Unotel og M1, hvoraf transaktionen med de to sidstnævnte blev endelig gennemført ('closet') i januar Erhvervelsen af DONG Energy s fibernet I december 2009 erhvervede TDC alle aktierne i Aktieselskabet af 1. december 2009 A/S (tidligere Fiber Newco A/S), et selskab til hvilket DONG Energy havde overført alle sine aktiviteter vedrørende etablering og drift af fibernet i de tætbefolkede områder i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Det erhvervede net komplementerer godt TDC's eget net og forstærker yderligere vores mulighed for at tilbyde førsteklasses næstegenerationsprodukter og -tjenester.

14 Regnskab 2009 Side 14 af 40 DONG Energy ejer fortsat en del af backbone-fibernettet, der anvendes til at overvåge driften af el-nettet. Aktieselskabet af 1. december 2009 A/S kan som en del af transaktionen gratis anvende ledig kapacitet på den del af nettet. Den samlede købspris udgjorde DKK 425 mio. på kontantog gældfribasis, on a cash and debt free basis heraf DKK 325 mio. kontant ved aftalens gennemførelse, mens den resterende del af købsprisen afhænger af de overtagne aktiviteters fremtidige resultater på privatkundemarkedet. Frasalg af Invitel I november 2009 solgte TDC sin 64,6 % aktieandel i Invitel Holdings A/S (Invitel) til den central- og østeuropæiske kapitalfond Mid Europa Partners (MEP). Invitel (tidligere kendt som Hungarian Telephone and Cable Corporation (HTCC)) er en ungarsk baseret fastnetoperatør med engros-aktiviteter i Østeuropa. Den samlede betaling for TDC s aktier udgjorde USD 10,8 mio. kontant. Endvidere solgte TDC til MEP sit aktionærlån til Invitel-koncernen til den nominelle værdi på EUR 34,135 mio. Efter fusionen mellem TDC og Nordic Telephone Company (NTC) (yderligere beskrevet nedenfor i afsnittet 'TDC fusionerer med NTC') resulterede transaktionen i et tab efter skat på ca. DKK 119 mio. Dette tab er indregnet i resultatopgørelsen under særlige poster vedrørende ophørte aktiviteter i 4. kvartal Transaktionen havde en positiv effekt på gearingen af TDC Koncernen. Som følge af frasalget blev TDC Koncernens gæld reduceret med DKK mio. Sammenlægning af Sunrise og Orange i Schweiz Den 25. november 2009 meddelte TDC, at det havde indgået en betinget aftale om at sammenlægge sit schweiziske datterselskab Sunrise Communications SA (Sunrise) med Orange Communications SA (Orange), et datterselskab under France Telecom S.A. (France Telecom). Transaktionen styrker TDC's schweiziske forretning betydeligtog baner vejen for et fuldt frasalg af denne forretning og giver dermed ledelsen mulighed for i højere grad udelukkende at koncentrere sig om Norden. Som følge af den endelige gennemførsel ('closing') af en række transaktioner vil TDC modtage en betaling på EUR 1,5 mia. fra France Telecom og opnå en ejerandel på 25 % af det sammenlagte selskab. Efter fusionen mellem TDC og NTC (yderligere beskrevet nedenfor) forventes transaktionen at indbringe en gevinst efter skat på ca. DKK 3,5 mia., som forventes indregnet i 1. halvår 2010, når transaktionen er afsluttet. TDC vil indtil videre fortsætte med at konsolidere Sunrise. Når det besluttes at dekonsolidere Sunrise, vil selskabets aktiviteter blive reklassificeret til ophørte aktiviteter, dvs. præsenteret særskilt i TDC's regnskaber (på en linje). Ejerandelen på 25 % i det sammenlagte selskab vil blive behandlet som en associeret virksomhed (indre værdis metode) fra closing Det sammenlagte selskab vil have et aktietilbagekøbsprogram rettet mod TDC's 25 % ejerandel, som bestyrelsen i selskabet kan vælge at eksekvere, ved anvendelse af oparbejdet likviditet. Såfremt aktietilbagekøb besluttes i de relevante år, vil de blive gennemført i 1. kvartal i henholdsvis 2012, 2013 og Aktietilbagekøb vil ske på basis af en EBITDA-multipel, der på forhånd er fastlagt. Denne multipel er fastlagt med udgangspunkt i en nutidsværdi af aktietilbagekøbsprogrammet på EUR 1,2 mia. for ejerandelen på 25 %. Endvidere har France Telecom fra et år efter closing en købsoption (call option) til TDC's aktier for minimum EUR 1,2 mia. plus renter på 7 % pr. år. Desuden vil TDC to år efter closing være berettiget til at sælge aktierne til tredjemand eller at sælge aktierne ved en børsintroduktion af selskabet efter tre år fra closing. I tilknytning til de ovennævnte muligheder, som TDC har for at sælge sine aktier i det sammenlagte selskab, er det aftalt, at France Telecom skal betale EUR 100 mio. hvert år til TDC i 2012, 2013 og 2014 (svarende til en nutidsværdi på EUR 245m). Disse betalinger forfalder dog ikke, hvis det sammenlagte selskab har tilbagekøbt TDC's aktier i de pågældende år, eller hvis France Telecom har udnyttet sin købsoption. Desuden kan disse betalinger blive reduceret eller godtgjort i visse exit-scenarier for TDC (France Telecoms udnyttelse af sin call option, børsintroduktion eller salg til tredjemand). Underskrivelse af endelige transaktionsdokumenter forventes at ske i sidste halvdel af februar Transaktionen er blandt andet betinget af en såkaldt confirmatory due diligence og godkendelse fra de schweiziske konkurrencemyndigheder og TDC's långivere. Det fornødne flertal af TDC's långivere har godkendt transaktionen. Closing forventes at finde sted i 2. kvartal Ekstraordinært udbytte På basis af TDC s bestyrelsesbeslutning om at gøre brug af en bemyndigelse i artikel 5a i selskabets vedtægter udbe-

15 Regnskab 2009 Side 15 af 40 taltes den 23. december 2009 et ekstraordinært udbytte på DKK 30,25 pr. aktie á nominelt DKK 5, i alt DKK mio. eksklusive udbytte vedrørende egne aktier. Andre begivenheder Refinansiering af gæld for at optimere kapitalstrukturen: Den 30. november 2009 udsendte TDC et tilbud til ejere af sine EUR ,50 % obligationer med forfald i 2012, hvoraf EUR var udestående, om at ombytte op til EUR af de udestående obligationer med nye fastforrentede obligationer udstedt i euro med forfald i 2015, som udstedes af TDC (ombytningstilbuddet). Formålet med ombytningstilbuddet var at udnytte de gunstige markedsbetingelser til en effektiv refinansiering af de udestående obligationer og forlænge løbetiden på TDC's gæld. EUR af den samlede nominelle værdi af de udestående obligationer blev ombyttet til en samlet nominel værdi på EUR af nye obligationer udstedt af TDC. Den årlige kuponrente på de nye obligationer er 5,875 %. Efter det afsluttede ombytningstilbud udgør de oprindelige obligationer i alt EUR Fusion af TDC og NTC for at forenkle selskabsstrukturen Den 30. december 2009 fusionerede TDC og NTC med TDC som det fortsættende selskab. Regnskabsmæssigt har fusionen, der er gældende fra 1. januar 2009, ingen skattemæssig indvirkning på de involverede selskaber. Formålet med fusionen er at forenkle koncernens selskabsstruktur og optimere TDC's kapitalstruktur. NTC var en 100 %-ejet dattervirksomhed af Nordic Telephone Company Holding ApS (NTCH). I forbindelse med fusionen har NTCH erhvervet NTC s aktier i TDC før fusionen. De udgør en nominel værdi på DKK ( aktier á DKK 5). NTC er afviklet som et led i fusionen og ejer derfor ingen aktier i TDC. Da NTC ikke havde nogen væsentlige aktiver eller forpligtelser ud over sin andel af aktier i TDC, har fusionen ikke påvirket NTC Koncernens ejerandel i TDC. Valg af bestyrelsesmedlemmer på TDC's ordinære generalforsamling 2009: TDC s ordinære generalforsamling 2009 blev afholdt den 19. marts Følgende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Vagn Sørensen, Pierre Danon, Kurt Björklund, Lawrence Guffey, Oliver Haarmann og Gustavo Schwed. Andrew Sillitoe blev valgt som bestyrelsesmedlem. Andrew Sillitoe tiltrådte som bestyrelsesmedlem den 14. oktober 2008, som suppleant for Richard Wilson, der udtrådte. Bestyrelsen valgte på bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen Vagn Sørensen som formand og Pierre Danon som næstformand. Gennemgang af strategiske alternativer for TDC A/S Den 23. november 2009 meddelte TDC, at dets hovedaktionær NTC (yderligere beskrevet ovenfor i afsnittet 'Fusion af TDC og NTC for at forenkle selskabsstrukturen') havde informeret selskabet om, at der var iværksat en undersøgelse med henblik på at vurdere TDC s strategiske alternativer. TDC vil medvirke i denne gennemgang af strategiske alternativer i nødvendigt og hensigtsmæssigt omfang. Der er ikke truffet beslutning om at forfølge en fastlagt retning, ligesom hverken tidspunkt eller indhold af de overvejede alternativer er besluttet.

16 Regnskab 2009 Side 16 af 40 Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed for helåret TDC Koncernen (DKK mio.) Ændring i % Omsætning ,9 Nordiske forretning inkl. YouSee (3,1) Nordiske forretning ekskl. YouSee (4,9) Privat (1,9) TDC Erhverv (7,3) TDC Nordic (8,8) Operations & Wholesale (6,0) Andre aktiviteter (839) (966) 13,1 YouSee ,8 Andre aktiviteter (413) (353) (17,0) Sunrise ,3 Andre aktiviteter (6) (14) 57,1 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (10.149) (10.433) 2,7 Nordiske forretning inkl. YouSee (6.445) (7.242) 11,0 Nordiske forretning ekskl. YouSee (5.175) (6.048) 14,4 Bruttoavance ,4 Nordiske forretning inkl. YouSee (0,2) Nordiske forretning ekskl. YouSee (1,7) Andre eksterne omkostninger (7.491) (7.281) (2,9) Nordiske forretning inkl. YouSee (4.731) (4.911) 3,7 Nordiske forretning ekskl. YouSee (4.461) (4.687) 4,8 Personaleomkostninger (5.486) (6.166) 11,0 Nordiske forretning inkl. YouSee (4.598) (5.185) 11,3 Nordiske forretning ekskl. YouSee (4.095) (4.717) 13,2 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (23.126) (23.880) 3,2 Nordiske forretning inkl. YouSee (15.774) (17.338) 9,0 Nordiske forretning ekskl. YouSee (13.731) (15.452) 11,1 Andre indtægter og omkostninger (50,6) Nordiske forretning inkl. YouSee (49,8) Nordiske forretning ekskl. YouSee (49,2) EBITDA ,9 Nordiske forretning inkl. YouSee ,0 Nordiske forretning ekskl. YouSee ,4 Privat ,4 TDC Erhverv ,5 TDC Nordic ,5 Operations & Wholesale (4,8) Andre aktiviteter (232) (434) 46,5 YouSee ,6 Andre aktiviteter Sunrise ,9 Andre aktiviteter 1 16 (93,8)

17 Regnskab 2009 Side 17 af 40 Privat Privat er den førende udbyder af fastnet- og mobiltjenester til privat- og SoHo-kunder i Danmark. Fastnettjenesterne omfatter PSTN-/ISDN- og VoIP-telefoni, xdsl-bredbånd, TVoIP, CPE og forskellige værdiforøgende tjenester, f.eks. sikkerhedstjenester. Mobiltjenesterne omfatter postpaid- og prepaid-taletid, mobilbredbånd og indholdstjenester. Privat leverer også multiplay-kombinationsprodukterne TDC HomeTrio og TDC HomeDuo samt fastnet-mobilkonverteringsproduktet Duét. Privat opererer desuden med de to no frills-brands Telmore og Fullrate. Telmore er førende på det danske marked for online mobilselvbetjening og udbyder mobiltelefoni, mobilbredbånd samt xdslprodukter, og Fullrate, der blev erhvervet i 1. kvartal 2009, udbyder et multiplayprodukt (kombineret xdsl og VoIP) samt mobilbredbånd. Omsætningen i Privat var i 2009 DKK mio., mens EBITDA udgjorde DKK mio. i forhold til henholdsvis DKK mio. og DKK mio. i EBITDA-marginen udgjorde 40,8 % i 2009 mod 39,1 % i Ved udgangen af 2009 havde Privat fuldtidsbeskæftigede medarbejdere mod i Antallet af kunder udgjorde 4,2 mio. ved udgangen af 2009, hvilket er en stigning på 7,9 % sammenlignet med ultimo 2008 og kan henføres til erhvervelsen af Fullrate, flere mobiltale- og bredbåndskunder samt flere tv-kunder. DKK mio Ændring i % Omsætning (1,9) Fastnettelefoni (13,5) Mobiltjenester ,0 Internet og netværk ,0 Terminaler, installationer mv (22,7) Servicetelefontjenester (23,7) Øvrige ,1 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (3.020) (3.186) 5,2 Bruttoavance (0,4) Andre eksterne omkostninger (1.899) (1.943) 2,3 Personaleomkostninger (837) (901) 7,1 Driftsomkostninger (5.756) (6.030) 4,5 Andre indtægter og omkostninger Omsætning Omsætningen i Privat faldt med DKK 190 mio. eller 1,9 % til DKK mio. i Faldet i omsætningen kan primært henføres til en nedgang i omsætningen fra fastnettelefoni på DKK 419 mio. som følge af et fald på 18 % i det gennemsnitlige antal PSTN/ISDN-kunder, hvilket har givet såvel faldende trafik- som abonnementomsætning. Udviklingen blev delvist modvirket af en stigning i antallet af VoIP-kunder inklusive indvirkningen fra erhvervelsen af Fullrate, der havde aktive VoIPkunder ved erhvervelsen, samt kommerciel succes med Home- Duo- og HomeTrio-produkterne, som var med til at bremse tabet af kobberlinjer. Omsætningen fra mobiltjenester steg med DKK 211 mio. eller 5.0 % og vedrørte hovedsageligt Telmore pga. flere kunder. Mobilbredbånd havde ligeledes en positiv indvirkning på omsætningen fra mobiltjenester som følge af en stigning i antallet af kunder fra ultimo 2008 til ultimo Endvidere steg omsætningen i SoHo-segmentet pga. en større kundebase. Udviklingen blev delvist modsvaret af en lavere gennemsnitlig omsætning pr. kunde fra privatkunders postpaidtelefoni pga. lavere mobiltermineringspriser og lavere priser på international roaming som følge af henholdsvis national og EU-regulering. Omsætningen fra internet og nettjenester steg med DKK 113 mio. og kan primært henføres til erhvervelsen af Fullrate og udvidelsen af Telmores kundebase. Udviklingen blev delvist modsvaret af færre ADSL-kunder samt lavere ARPU i Privat (moderselskabet). Omsætning fra terminalsalg, installationer mv. faldt med DKK 112 mio. pga. mindre salg i TDC Butikkerne, og omsætningen fra operatørtjenester faldt med DKK 71 mio. grundet færre opkald til nummeroplysningen. Endelig steg anden omsætning med DKK 88 mio. i 2009 primært som følge af en stigning i omsætningen fra TVoIP på DKK 112 mio. TDC TV-produktet havde stor fremgang fra kunder ultimo 2008 til kunder ultimo , hvilket skyldtes succesen for TDC HomeTrio og slukningen af det analoge tvsignal i november. Bruttoavance Bruttoavancen faldt med 0,4 % eller DKK 24 mio. til DKK mio. i Faldet kan henføres til et fald i omsætningen og en stigning i transmissionsomkostninger pga. flere VoIP- og TVoIP-kunder, men det blev delvist opvejet af færre transmissionsomkostninger pga. mindre mobilterminering og mindre international roaming, samt lavere om- EBITDA ,4 13 Inklusive TDC Erhvervs' TDC TV-kunder på privatmarkedet.

18 Regnskab 2009 Side 18 af 40 kostninger relateret til færre PSTN/ISDN og bredbåndskunder. Samlet set faldt transmissionsomkostninger med DKK 115 mio. eller 4,1 %. Vareforbrug faldt med DKK 51 mio. som følge af mindre salg i TDC Butik. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) Privats EBITDA steg i 2009 med DKK 92 mio. eller 2,4 % til DK mio., hvilket kan henføres til besparelser på andre eksterne omkostninger og færre lønomkostninger. Andre eksterne omkostninger faldt med DKK 44 mio. eller 2,3 % til DKK mio. i Faldet skyldes primært færre personalerelateredeomkostninger pga. færre medarbejdere, besparelser på omkostninger til husleje, it og markedsføring. Dette fald blev opvejet hovedsageligt af øgede omkostninger til midlertidigt ansatte og øgede omkostninger i Telmore til akkvisition og fastholdelse af kunder. Personaleomkostningerne faldt med DKK 64 mio. eller 7,1 % til DKK 837 mio. pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Korrigeret for erhvervelsen af Fullrate faldt Privats EBITDA med DKK 33 mio.

19 Regnskab 2009 Side 19 af 40 TDC Erhverv TDC Erhverv udbyder telekommunikationsløsninger til små, mellemstore og store erhvervskunder samt kunder i den offentlige sektor i Danmark. Aktiviteterne omfatter bredbåndsløsninger, fastnettelefoni, konvergensprodukter (kombineret fastnettelefoni og mobiltelefoni), mobiltjenester fiberforbindelser og udleje af faste kredsløb. TDC Erhverv leverer nu også det bredbåndsbaserede multiplayprodukt TDC HomeTrio Work samt systemintegration af IP-baserede omstillingsanlæg og LAN gennem NetDesign. Omsætningen i TDC Erhverv var DKK mio. i 2009, mens EBITDA udgjorde DKK mio. i forhold til henholdsvis DKK mio. og DKK mio. i EBITDA-marginen udgjorde 46,4 % i 2009 mod 42,3 % i Ved udgangen af 2009 havde TDC Erhverv fuldtidsbeskæftigede medarbejdere mod i 2008 og 1,9 mio. kunder ultimo 2009, hvilket er en stigning på 4,2 % sammenlignet med ultimo Fra 2008 til 2009 har TDC Erhverv gennemført en vellykket strømlining af forretningen med fokus på produkter med høj margin og en reduktion af omkostningerne. Som følge heraf har TDC Erhverv formået at øge sin EBITDA-margin fra 42,3 % i 2008 til 46,3 % på trods af den generelle økonomiske afmatning. Omsætning Omsætningen i TDC Erhverv faldt med DKK 620 mio. eller 7,3 % til DKK mio. i Outsourcing af salg af mobiltelefoner til storkunder og frasalg af forretningsaktiviteter, dvs. LG, Business Phone, Rejsekort og Digital Signatur i 2008, bidrog negativt til omsætningsudviklingen. Eksklusive outsourcing og frasalg faldt omsætningen med ca. 4 %. Det korrigerede fald i omsætningen kan henføres til lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni. Dette var primært relateret til et fald i antallet af kunder på 10 % grundet migreringen til mobilnet og VoIP. Endvidere faldt omsætningen fra mobiltjenester med DKK 95 mio. eller 4,0 %, hvilket kan henføres til lavere ARPU pga. flere fastpriskunder, mindre trafik fra fastnettet samt lavere mobiltermineringspriser og lavere priser på international roaming som følge af henholdsvis national- og EU-regulering. Denne udvikling blev delvist opvejet af øget omsætning fra mobilbredbånd og telemetri. Endvidere faldt omsætningen fra internet- og nettjenester med DKK 43 mio. eller 1,7 %. Denne udvikling kan henføres til færre indenlandske bredbåndskunder og lavere ARPU. Et fald i NetDesigns omsætning skyldes mindre salg. Bruttoavance Bruttoavancen faldt i 2009 med DKK 58 mio. eller 1,1 % til DKK mio. og transmissionsomkostninger og vareforbrug opvejede således størstedelen af omsætningsreduktionen. Transmissionsomkostninger faldt med DKK 354 mio. eller 14,3 % grundet mindre fastnettrafik og færre omkostninger pr. mobiltermineringsminut. Vareforbrug faldt med DKK 208 mio. eller 28,2 % primært pga. outsourcing og frasalg af CPE-forretningsaktiviteter. DKK mio Ændring i % Omsætning (7,3) Fastnettelefoni (5,0) Mobiltjenester (4,0) Internet og netværk (1,7) Terminaler, installationer mv (24,9) Øvrige (18,3) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.643) (3.205) 17,5 Bruttoavance (1,1) Andre eksterne omkostninger (744) (850) 12,5 Personaleomkostninger (875) (1.000) 12,5 Driftsomkostninger (4.262) (5.055) 15,7 Andre indtægter og omkostninger (98,4) EBITDA ,5 1) Omfatter servicetelefontjenester mv. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) EBITDA steg med DKK 53 mio. eller 1,5 % i 2009 til DKK mio. Korrigeret for frasolgte forretningsområder steg EBITDA med ca. 4 %. Den positive udvikling i EBITDA skyldes således TDC Erhvervs vellykkede reduktion af andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger. Andre eksterne omkostninger faldt med DKK 106 mio. eller 12,5 % til DKK 744 mio. i Udover lavere omkostninger efter frasalg af mindre forretningsområder skyldes udviklingen den vedvarende strømlining af forretningen. Personaleomkostninger faldt med DKK 125 mio. eller 12,5 % til DKK 875 mio., hvilket kan henføres til færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere pga. fratrædelsesprogrammer og salg af mindre forretningsaktiviteter. Andre indtægter og omkostninger faldt med DKK 120 mio. og vedrørte alene gevinsten fra frasalg af mindre forretningsområder i 2008.

20 Regnskab 2009 Side 20 af 40 TDC Nordic TDC Nordic er primært ansvarlig for TDC s aktiviteter i de andre nordiske lande og leverer telekommunikationsløsninger til erhvervskunder. TDC Nordics produkter omfatter hovedsageligt IP- VPN-tjenester og internetadgang via sit pan-nordiske telenet. TDC Hosting, der leverer hosting-løsninger og it-outsourcing i hele Norden, er også en del af TDC Nordic. Omsætningen i TDC Nordic udgjorde i 2009 DKK mio., mens EBITDA i alt udgjorde DKK 497 mio. i forhold til henholdsvis DKK mio. og DKK 458 mio. i EBITDA-marginen udgjorde 14,1 % i 2009 mod 11,9 % i Ved udgangen af 2009 havde TDC Nordic fuldtidsbeskæftigede medarbejdere mod i 2008 og 0,2 mio. kunder ultimo 2009, hvilket er en stigning på 9,7 % sammenlignet med ultimo Fra 2008 til 2009 øgede TDC Nordic sine markedsandele og har nu en stærk position på høj margin IP-VPN markedet samt kapacitetstjenester. Dette er opnået gennem udbud af forbedrede produkter og værdiforøgende tjenester. DKK mio Ændring i % Omsætning (8,8) TDC Sverige (16,4) TDC Norge (2,9) TDC Finland ,9 TDC Hosting ,1 Øvrige, incl. elimineringer (106) (96) (10,4) Fastnettelefoni (9,1) Mobiltjenester ,0 Internet og netværk (2,7) Terminaler, installationer mv (20,9) Øvrige (6,5) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.906) (2.128) 10,4 Bruttoavance (6,8) Andre eksterne omkostninger (296) (361) 18,0 fald i omsætningen vedrører TDC Sverige og kan primært henføres til et fald i integratorforretningen. Udviklingen skyldes hovedsageligt mindre salg af projekter, der I høj grad har været påvirket af den økonomiske afmatning. Den faldende omsætning i TDC Sverige blev delvist opvejet af en stigning i operatørforretningen (primært vedrørende omsætning fra IP-VPN). Korrigeret for den ugunstige valutakursudvikling opnåede TDC Norge positiv vækst i omsætningen fra 2008 til 2009 som følge af IP-VPN og data-tjenesterne. I 2009 steg TDC Finlands omsætning hovedsageligt pga. vækst inden for data- og IP-VPNforretningerne. Udviklingen blev delvist opvejet af et mindre fald I omsætningen fra telefoni. Omsætningen i TDC Hosting steg som følge af vækst i Danmark, Sverige of Finland. Bruttoavance TDC Nordics bruttoavance faldt med DKK 117 mio. eller 6,8 % til DKK mio. i Faldet blev delvist opvejet af et fald på DKK 222 mio. eller 10,4 % i transmissionsomkostninger og vareforbrug som følge af mindre aktivitet i integratorforretningen i TDC Sverige. I 2008 steg TDC Nordics bruttoavance med DKK 59 mio. eller 3,5 % til DKK mio. Stigningen blev drevet af et fald på DKK 68 mio. i transmissionsomkostninger og vareforbrug hovedsageligt som følge af faldende aktivitet i Sverige primært inden for telefoni, men også pga. salget af privatkundebasen. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) TDC Nordics EBITDA steg med DKK 39 mio. eller 8,5 % til DKK 497 mio. i Udviklingen vedrørte hovedsageligt lavere andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger. Begge fald skyldes valutakursudviklingen. Andre eksterne omkostninger faldt med DKK 65 mio. eller 18,0 % til DKK 296 mio. i Udviklingen kan henføres til den stærke fokusering på omkostningsstyring og færre personalerelateredeomkostninger grundet færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. TDC Nordics personaleomkostninger faldt med DKK 86 mio. eller 9,2 % til DKK 851 mio., der hovedsageligt skyldes et fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Personaleomkostninger (851) (937) 9,2 Driftsomkostninger (3.053) (3.426) 10,9 Andre indtægter og omkostninger ,7 EBITDA ,5 1) Omfatter servicetelefontjenester mv. Omsætning Omsætningen i TDC Nordic faldt med DKK 339 mio. eller 8,8 % til DKK mio. i Faldet blev drevet af en ugunstig valutakursudvikling i Sverige og Norge. Korrigeret for valutakursudviklingen faldt omsætningen med ca. 2 %. Det korrigerede

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Forfatter: Dennis Jensen Vejleder: Carsten Kyhnauv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC:

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC: Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. november 2010 Selskabsmeddelelse 24/2010 INFORMATION OM TDC, EVENTUELT AKTIETILBAGEKØB SAMT FORVENTET UDBYTTE OG UDBYTTEPOLITIK IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Risikofaktorer. Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning

Risikofaktorer. Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning Risikofaktorer Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning Finansielle risici Ny politisk medieaftale for -2014, som følge af manglende fleksibilitet i den nuværende produkt struktur, der kræver bedre

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Performance highlights 2010

Performance highlights 2010 2 Performance highlights 2010 OMSÆTNING OMSÆTNINGSVÆKST I ALT ORGANISK OMSÆTNINGSVÆKST 74.073 7% 3,5% DKK mio. DRIFTSRESULTAT FØR ØVRIGE POSTER VÆKST I DRIFTSRESULTAT FØR ØVRI- GE POSTER DRIFTSMARGINAL

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere