Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 Indhold 3 Til aktionærerne Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden Regnskabsberetning TDC Koncernen TDC Totalløsninger TDC Mobile International TDC Switzerland TDC Kabel TV Andre aktiviteter Finansiel styring og markedsrisici Retstvister Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Efterfølgende begivenheder Risikofaktorer vedrørende TDC s forretningsaktiviteter Safe harbor-erklæring Regnskab Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Supplerende information TDC aktien og finanskalender God selskabsledelse Strategi Medarbejdere Vision og samfundsansvar Ordliste Ledende medarbejdere Bestyrelse (omslag) Direktion (omslag)

3 Henning Dyremose Adm. direktør og koncernchef Thorleif Krarup Formand for bestyrelsen Til aktionærerne 2005 har været endnu et godt år for TDC. De senere års strategiske tiltag har sat os i stand til at levere stærke økonomiske resultater og fortsætte med at skabe betydelig økonomisk fremgang. I 2005 har vi yderligere styrket vores markedsposition gennem fokuserede opkøb og frasalg samt ved en fortsat positionering og produktudvikling på vækstområderne bredbånd og mobile tjenester. Vi er således stærkt rustet til at møde udfordringerne på de konkurrenceprægede markeder, hvor vi er til stede. Vi har styrket vores position på det pan-nordiske marked gennem opkøbene af Song Networks og NetDesign i 2004 samt Dotcom Solutions i Vi har styrket vores position i Schweiz gennem opkøbet af Ascoms division for kommunikationsløsninger, og vi har erhvervet kontrol over HTCC i Ungarn. Vi har afsluttet de strategiske sonderinger vedrørende TDC Forlag med et meget tilfredsstillende salg af selskabet, som ikke har haft væsentlige synergier med den øvrige del af vores forretning. Derudover har vi valgt at frasælge vores tjekkiske selskab Contactel, fordi selskabet ikke havde en tilstrækkelig størrelse til at stå alene, og fordi vi kunne opnå en tilfredsstillende pris. På produktsiden har vi styrket vores position, så vi nu kan levere triple play på flere platforme. TDC Totalløsninger tilbyder internetadgang og tv via ADSL, ligesom der i 2006 forventes en lancering af telefoni via ADSL. Tilsvarende tilbyder TDC Kabel TV telefoni, internet adgang og tv via kabel-tv-nettet. Samtidig har vi fortsat vores fiberudrulning, så vi råder over mere end km fibernet. Vi har forøget bredbåndshastighederne betydeligt både via kobbernettet og kabel-tv-nettet, og vi gør os klar til yderligere markante hastighedsforøgelser og nye tjenesteudbud i de kommende år. Endvidere har vi positioneret os på fremtidens mobilmarked via en godt timet 3G-lancering. I tillæg til vores eksisterende bredbåndstilbud til erhvervskunder i Sverige har vi lanceret et meget konkurrencedygtigt bredbåndsprodukt rettet mod de svenske private forbrugere. Den nordiske ekspansion har allerede resulteret i væsentlige pan-nordiske kontrakter med nogle af de største nordiske erhvervsvirksomheder. Med den gradvise udvidelse til også at servicere privat markedet er vi godt på vej til at gøre hele Norden til vores hjemmemarked. Vi har oplevet betydelig succes med vores udenlandske mobiloperationer. I Tyskland har Talkline rundet 3 mio. kunder, en vækst på 32,6 pct., mens Bité i Litauen nu har 1,6 mio. kunder, en vækst på 79,8 pct. Samtidig har Bité udvidet forretningen til også at omfatte Letland. De markante kundetal er opnået samtidig med, at begge selskaber har oplevet en stærk vækst i omsætningen. Samlet bidrager vores udenlandske operationer nu med næsten halvdelen af vores samlede omsætning og 29 pct. af vores samlede EBITDA. De gode økonomiske resultater er skabt på trods af en fortsat intens offentlig regulering i Danmark og en fortsat manglende liberalisering af markedet i Schweiz. På samme måde, som vi selv udfordrer de etablerede markedsaktører på en række markeder uden for Danmark, kommer der hver dag nye konkurrenter til på det danske marked. Vores stærke position på alle delmarkeder af et stadigt mere konvergerende telemarked giver imidlertid en fast tro på, at vi også fremover vil kunne levere fremragende økonomiske resultater og solide pengestrømme. Den 2. december 2005 fremsatte Nordic Telephone Company ApS et offentligt tilbud til aktionærerne i TDC A/S om køb af aktier og ADS er i TDC. Samtidig offentliggjorde TDC s bestyrelse en redegørelse vedrørende købstilbuddet og anbefalede aktionærerne at acceptere tilbuddet. Den 25. januar 2006 oplyste NTC, at købstilbuddet ville blive gennemført, idet NTC ejede eller havde modtaget accepter for 88,2 pct. af aktiekapitalen i TDC. Den 1. februar afviklede og afregnede NTC aktier og ADS er og blev dermed ejer af 88,2 pct. af aktiekapitalen. TDC står stærkt rustet til fremtiden. 3

4 Årets finansielle højdepunkter Årets finansielle højdepunkter TDC Koncernens (TDC) omsætning steg med 10,0 pct. til DKK mio., og resultat før afskrivninger, amorti seringer og særlige poster (EBITDA) steg med 8,4 pct. til DKK mio. Årets resultat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev DKK mio., det vil sige DKK mio. lavere end Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdi reguleringer steg med 19,2 pct. til DKK mio. i Ovenstående resultater er baseret på et fortsat succesfuldt xdsl-salg samt en stærk vækst i såvel den danske som den udenlandske mobilforretning. Hertil kommer en vedvarende stram omkostningsstyring i den danske forretning, her under effekten af fratræd elsesprogrammer. TDC Kabel TV præsterede desuden en fortsat vækst i kundebasen og indtjeningen. Fremgangen blev opnået på trods af hård konkurrence og nedgang inden for den traditionelle fastnettelefoni. Resultaterne er endvidere påvirket af tilkøbte og frasolgte selskaber, herunder specielt købet af TDC Song og HTCC. Korrigeret for tilkøbte og frasolgte virksomheder 1 og engangseffekt fra nedsættelse af selskabsskatten steg årets resultat eksklusive særlige poster og dags værdireguleringer med 16,9 pct. til DKK mio. TDC Forlag, som blev solgt pr. 30. november 2005, præsenteres særskilt i resultatopgørelsen under posten årets resultat af ophørte aktiviteter. TDC har haft stigende EBITDA fra 2001 til 2005, og den årlige gennemsnitlige vækstrate (CAGR) fra 2001 til 2005 har været på 9,7 pct. I perioden 2001 til 2004 er EBITDAmarginen forbedret fra 22,0 pct. til 28,3 pct. EBITDAmarginen faldt i 2005 til 27,9 pct., hvilket skyldes en lavere EBITDA-margin i tilkøbte virksomheder. Korrigeret for tilkøbte og frasolgte selskaber er EBITDA-marginen for 2005 på niveau med Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber steg med DKK 476 mio. eller 9,2 pct. til DKK mio. i Stigningen kan primært tilskrives anlægsinvesteringer i forbindelse med mobilinfrastruktur i Danmark, Schweiz, Letland og Litauen samt anlægsinvesteringer i de tilkøbte virksomheder. Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning er faldet med 0,1 procentpoint til 12,1 pct. i Bredbåndskunder Ultimo (1.000) Mobilkunder Ultimo (1.000) Indenlandsk mobiltrafik Mio. min K 03 2K 03 3K 03 4K 1K 2K K K 1K 05 2K K 4K 05 1K 03 2K 03 3K 03 4K 1K 2K K K 1K 05 2K K 4K 05 Indenlandske Udenlandske Indenlandske mobilkunder Indenlandsk mobiltrafik Udenlandske mobilkunder Note: Bredbåndskunder omfatter xdsl- og kabel-modem-kunder med en kapacitet på mindst 144 kbit/s. 4 1 Udviklingen fra 2004 til 2005 er påvirket af en række ændringer i ejerandele, herunder investeringer i følgende selskaber: TDC Song (købt i november 2004), NetDesign (købt i december 2004), HTCC (øget ejerandel i april 2005), Dotcom Solutions (købt i maj 2005) og Ascoms division for kommunikationsløsninger, navnet er efterfølgende ændret til sunrise business communications, (købt i maj 2005). Dertil kommer frasalg af Belgacom (solgt i marts 2004), Talkline ID inklusive frasalg af Talklines tjenester vedrørende telefoni via forvalgskode - Call by Call (solgt i april 2005) og Dan Net (solgt i august 2004). I den resterende del af dette årsregnskab betyder korrigeret for tilkøbte og frasolgte selskaber, at de rapporterede tal for henholdsvis TDC koncernen, TDC Totalløsninger, TDC Mobile International og TDC Switzerland er blevet korrigeret for virkningen af disse tilkøb og frasalg.

5 Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. i 2005, hvilket var DKK mio. eller 21,6 pct. mindre end Faldet kan hovedsageligt henføres til øgede skattebetalinger og en negativ ud vikling i driftskapitalen i 2005 mod en positiv ændring i 2004, delvist opvejet af et forbedret EBITDA. Den rentebærende nettogæld reduceredes med DKK 3,7 mia. til DKK 16,5 mia. ved udgangen af Udviklingen er primært relateret til salget af TDC Forlag. Cash earnings pr. aktie (CEPS) er steget fra DKK 49,3 i 2004 til DKK 57,2 i Stigningen skal primært ses i lyset af et reduceret antal aktier og den stærke vækst i EBITDA. Summen af EBITDA, anlægsinvesteringers likviditetseffekt samt ændring i driftskapitalen, repræsenterede et fald på DKK mio. i forhold til Faldet er især påvirket af en negativ udvikling i driftskapitalen i 2005 mod en positiv ændring i 2004 samt højere anlægsinvesteringer delvist opvejet af en højere EBITDA. EBITDA Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer/omsætning EBITDA-margin pct I forhold til de forventninger til 2005, som TDC offentliggjorde i forbindelse med kvartalsrapporten for første kvartal , er udviklingen i omsætning og EBITDA påvirket af salget af TDC Forlag. Korrigeres forventningerne for salget af TDC Forlag, var omsætningen og EBITDA henholdsvis DKK 1,5 mia. og DKK 0,4 mia. højere end forventningerne. Forbedringen i omsætningen skyldes højere trafikomsætning i den danske mobilforretning samt højere omsætning i Talkline og Bité. Endvidere var omsætningen positivt påvirket af tilkøbet af Dotcom Solutions. Det højere EBITDA skyldes forbedringer i TDC Totalløsninger og TDC Switzerland. Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev DKK 1,0 mia. højere end forventet som følge af lavere afskrivninger og lavere finansielle omkostninger end forventet samt lavere skat som følge af en ændring i dansk skattelovgivning. I forhold til de seneste forventninger for 2005, som blev offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for tredje kvartal 2005, er omsætningen og EBITDA henholdsvis DKK 0,5 mia. og DKK 0,2 mia. bedre end forventet. Den højere omsætning stammer primært fra TDC Mobile International som følge af højere trafik i den danske mobilforretning og Talkline end forventet, og fra TDC Totalløsninger, blandt andet som følge af øget terminalsalg i TDC Totalløsninger A/S. Den positive afvigelse på EBITDA er primært drevet af højere EBITDA i TDC Switzerland og TDC Totalløsninger end forventet. For en detaljeret gennemgang af ovenstående resultater henvises til siderne EBITDA Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer/omsætning EBITDA-margin Væsentlige begivenheder i 2005 Annullering af egne aktier gennemført På den ordinære generalforsamling i marts besluttede aktionærerne at nedsætte TDC s aktiekapital ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne aktier, nominelt DKK Beslutningen blev gennemført i juni. TDC s beholdning af egne aktier udgjorde herefter ca. 1,6 pct. af aktiekapitalen. 2 De nævnte forventninger til 2005 er en opdatering af forventningerne præsenteret i forbindelse med årsrapporten Opdateringen er især en følge af ny regnskabspraksis (IFRS), samt opnåelse af en kontrollerende ejerandel i HTCC. Det er disse forventninger der refereres til, når der gennem årsrapporten sammenlignes med forventningerne til 2005, som TDC offentliggjorde i forbindelse med kvartalsrapporten for første kvartal

6 Årets finansielle højdepunkter / Udvalgte hoved- og nøgletal TDC opnår kontrol med HTCC i Ungarn TDC offentliggjorde i marts, at TDC havde indgået en aftale om at øge sin hidtidige ejerandel på 41,2 pct. i HTCC, en fastnet- og datakommunikationsleverandør i Ungarn. Ved handlen købte TDC aktier mv. fra Ashmore for i alt USD 80 mio. (ca. DKK 456 mio.). Handlen blev gennemført i april 2005, hvorved TDC opnåede kontrol med selskabet. TDC s ejerandel ultimo 2005 var 63,4 pct. HTCC har i 2005 overtaget teleoperatøren Pantel med et landsdækkende optisk fibernet med forbindelse til de omkringliggende lande. Ved opkøbet af Pantel kan HTCC blive et attraktivt bindeled for transmission af inter national data- og teletrafik i Central- og Østeuropa som følge af Ungarns centrale geografiske placering. TDC køber Dotcom Solutions i Sverige TDC offentliggjorde i maj købet af Dotcom Solutions, en betydelig svensk udbyder af LAN-infrastruktur til virksomheder, for en samlet pris på DKK 242 mio. på kontantog gældfri basis. Dotcom Solutions styrker TDC s position i det hastigt voksende marked for IP-kommunikationsløsninger samt komplementerer og understøtter TDC s service over for svenske og pan-nordiske erhvervskunders IP/LAN-behov. TDC køber Ascoms division for kommunikationsløsninger i Schweiz TDC offentliggjorde i maj købet af Ascoms division for kommunikationsløsninger, en betydelig udbyder af LANservice og infrastruktur til virksomheder, for en pris på DKK 161 mio. Købet af Ascoms division for kommunikationsløsninger vil styrke TDC s position i det hastigt voksende marked for IP-kommunikationsløsninger samt komplementere og understøtte TDC Switzerlands udbud af IP/LAN produkter til schweiziske erhvervskunder. TDC sælger TDC Forlag I juni annoncerede TDC, at der var påbegyndt en undersøgelse af de strategiske muligheder for dets 100 pct. ejede datterselskab TDC Forlag A/S ( TDC Forlag ), eventuelt med henblik på et salg af selskabet. I oktober meddelte TDC, at der var indgået en endelig aftale om at sælge TDC Forlag til European Directories S.A., som er et konsortium ledet af Macquaire Capital Alliance Group og holdingselskabet for European Directories (tidligere kendt som YBR Group). Den samlede salgspris var på DKK 4,85 mia. på kontant- og gældfri basis. Det kontante provenu blev DKK 4,8 mia., inklusive beholdningen af kontanter i selskabet. TDC undersøger købstilbud I oktober bekræftede TDC i en fondsbørsmeddelelse at have modtaget ikke-bindende interessetilkendegivelser på en overtagelse af TDC. På den baggrund besluttede Bestyrelsen, at det ville være i TDC s og aktionærernes interesse at undersøge disse tilkendegivelser nærmere. På anmodning fra Nordic Telephone Company ApS (NTC) besluttede Bestyrelsen at give adgang til en begrænset due diligence efter indgåelsen af en fortroligheds- og stilstandsaftale. Et elektronisk datarum blev stillet til rådighed for NTC fra den 20. oktober Endvidere mødtes formandskabet samt repræsentanter for ledelsen den 26. oktober 2005 med repræsentanter for NTC for at diskutere TDC s virksomhed. Undersøgelserne resulterede i et nyt ikke-bindende tilbud med en forhøjet købspris fra NTC, og den 24. november 2005 godkendte Bestyrel sen, at formanden og næstformanden på vegne af Bestyrelsen kunne indlede forhandlinger med NTC om vilkårene for en eventuel transaktion. Den 2. december 2005 fremsatte NTC et offentligt købstilbud på den samlede aktiekapital i TDC. Selskabet tilbød at købe alle aktier og ADS er i TDC for DKK 382 pr. aktie og DKK 191 pr. ADS, svarende til en præmie på 39,3 pct. i forhold til gennemsnitskursen den 16. august Samme dag udsendte TDC en redegørelse fra Bestyrelsen, hvori Bestyrelsen anbefalede aktionærer og indehavere af ADS er at acceptere købstilbuddet fra NTC. Nordic Telephone Company ApS er indirekte helejet af visse kapitalfonde, som direkte eller indirekte rådgives eller forvaltes af de fem internationale kapitalfonde Apax Partners Worldwide LLP, The Blackstone Group International Limited, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Permira Advisers KB og Providence Equity Partners Limited. 6

7 Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Resultatopgørelse USD mio. EUR mio. Omsætning Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (6.599) (6.078) (6.162) (6.661) (6.790) (1.074) (910) Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster (3.264) (346) (1.060) 385 (968) (153) (130) Resultat af primær drift (EBIT) (896) Resultat af associerede virksomheder Finansielle poster (549) (561) (716) (1.056) (167) (142) Resultat før skat (921) Skat af årets resultat (357) (1.114) (1.098) (1.041) (1.026) (162) (138) Årets resultat af fortsættende aktiviteter (1.278) Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat (1.060) Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet (526) Minoritetsinteresser (534) (227) 8 (2) (24) (4) (3) Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer: 2 Resultat af primær drift før særlige poster Resultat af associerede virksomheder Finansielle poster (1.193) (1.033) (1.155) (894) (872) (138) (117) Resultat før skat Skat af årets resultat (1.080) (974) (1.348) (1.360) (1.224) (194) (164) Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat Balance DKK mia. USD mia. EUR mia. Aktiver i alt 86,4 85,0 92,6 90,3 93,5 14,8 12,5 Rentebærende gæld, netto 33,1 26,0 28,8 20,1 16,5 2,6 2,2 Egenkapital i alt 32,7 36,0 35,9 38,9 43,8 6,9 5,9 Antal cirkulerende aktier (mio.) 215,3 214,9 213,6 204,6 195,2 195,2 195,2 Pengestrømsopgørelse USD mio. EUR mio. Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (18.025) (2.102) (12.618) (1.226) (194) (164) Finansieringsaktiviteter (6.771) (12.573) (4.229) (669) (567) Pengestrømme i alt (2.988) Anlægsinvesteringer DKK mia. USD mia. EUR mia. Eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber 9,3 6,3 5,4 5,1 5,6 0,9 0,8 Inklusive køb af ejerandele i andre selskaber 21,4 7,2 13,5 10,0 6,3 1,0 0,8 Nøgletal Resultat inkl. særlige poster og dagsværdireguleringer pr. aktie DKK (2,4) 28,3 15,0 48,4 38,3 Resultat ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer pr. aktie DKK 5,8 16,5 19,0 19,3 24,2 Udbytte pr. aktie DKK 11,0 11,5 12,0 12,5 0 EBITDA-margin (EBITDA/omsætning) pct. 22,0 25,1 27,7 28,3 27,9 Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele/omsætning pct. 22,7 15,3 13,5 12,2 12,1 Cash Earnings pr. aktie (CEPS) ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer 3 DKK 33,2 38,8 41,5 49,3 57,2 Afkast af investeret kapital (ROCE) 4 pct. 6,8 11,3 13,1 11,9 12,6 Kundebase (ultimo perioden) 5 (1.000) Fastnet Mobil Internet Kabel-tv Samlet kundebase Antal fuldtidsbeskæftigede inkluderer goodwillamortiseringer. Pensionsomkostninger er opgjort i henhold til US GAAP FAS nr. 87/88 for og i overensstemmelse med IAS 19 fra Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer er ligeledes eksklusive særlige poster fra resultat af associerede virksomheder og særlige poster fra resultat af ophørte aktiviteter. 3 CEPS defineres som (årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer for aktionærer i moderselskabet + afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse + aktiebaseret vederlæggelse - resultat af associerede virksomheder - minoritetsinteressers andel af afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse samt aktiebaseret vederlæggelse) / gennemsnitlig antal cirkulerende aktier. 4 ROCE defineres som resultat af primær drift før særlige poster + finansielle indtægter eksklusive dagsværdireguleringer og indtægter fra associerede virksomheder efter skat / aktionærernes gennemsnitlige andel af egenkapitalen og rentebærende gæld. 5 Antallet af kunder er opgjort ultimo året og omfatter kunder med abonnement. Endvidere indgår kunder uden abonnement i henhold til følgende generelle principper. Fastnetkunder, der har genereret trafik inden for den seneste måned. Mobilkunder, der har været aktive inden for en periode, der kan være på op til 15 måneder. Internetkunder, der har været aktive inden for en periode, der kan være på op til 3 måneder. I antallet af kunder indgår også gensalgskunder. 6 Inklusive TDC TV kunder. 7 Antallet af medarbejdere er baseret på antallet af fuldtidsækvivalente medarbejdere inklusive fastansatte, elever og midlertidige ansatte ultimo perioden. Antallet af medarbejdere er endvidere eksklusive ophørte aktiviteter. 7

8 TDC koncernen TDC koncernen TDC er i dag den førende leverandør af kommunikationsløsninger i Danmark, den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked og desuden repræsenteret med en betydelig tilstedeværelse på det pan-nordiske marked og en række udvalgte markeder i Centraleuropa. Ved udgangen af 2005 havde TDC mere end 15 mio. kunder i Europa: 3,5 mio. fastnetkunder, 9,0 mio. mobilkunder, 1,8 mio. internetkunder og 1,0 mio. kabel-tvkunder. TDC s samlede omsætning udgjorde i 2005 DKK 46,6 mia. Heraf bidrog de internationale aktiviteter med 49 pct. mod 47 pct. i Til sammenligning udgjorde EBITDA for de internationale aktiviteter 29 pct. i 2005 mod en andel på 26 pct. i Ved udgangen af 2005 udgjorde den samlede arbejdsstyrke fuldtidsbeskæftigede medarbejdere sammenlignet med året før. Denne stigning kan især forklares ved tilkøb af selskaber. Den danske del af forretningen tegnede sig for fuldtidsbeskæftig ede medarbejdere ved udgangen af 2005 sammenlignet med i Faldet kan primært henføres til den fortsatte tilpasning af arbejdsstyrken i Danmark. Baggrunden for dette har først og fremmest været nedgangen inden for den traditionelle fastnettelefoni samt den intensiverede konkurrence på det danske marked. Derudover har kundernes fortsatte interesse for selv betjening og internetbaserede løsninger været en medvirkende faktor. Tilpasningen er foregået dels gennem naturlig afgang, dels via gennemførelsen af fratrædelses programmer gennem ført i perioden 2003 til Endvidere er det lavere antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Danmark påvirket af, at en række serviceopgaver er blevet outsourcet til eksterne serviceudbydere. Historie Igennem de seneste år har TDC udviklet sig fra en traditionel og overvejende dansk leverandør af fastnet- og mobiltjenester til en virksomhed, der i dag er en danskbaseret, europæisk leverandør af kommunikationsløsninger. TDC opererer i et stærkt konkurrencepræget telemarked som følge af liberaliseringen af det danske telemarked i TDC blev delvist privatiseret i 1994 og fuldt privatiseret i Aktierne ejedes ved udgangen af 2005 hovedsageligt af institutionelle og private investorer i Danmark, Europa og Nordamerika. Kunder Ultimo (1.000) Antal ansatte Ultimo K 04 2K 04 3K 04 4K 04 1K 05 2K 05 3K 05 4K 05 Fastnet Mobil Internet TV Indenlandske Udenlandske Note: Antallet af medarbejdere er baseret på antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere inklusive fastansatte, elever og midlertidige ansatte ultimo året. Antallet af medarbejdere er endvidere eksklusive ophørte aktiviteter. 8

9 Telebranchen Telesektoren har gennem de senere år været præget af stadig mere intens konkurrence. På det danske marked er konkurrencen udtalt med mange operatører og en regulering, der i særlig grad retter sig mod TDC. Ny teknologi, der muliggør VoIP, har yderligere skærpet konkurrencen. Som modsvar til den fortsatte konkurrence på telemarkedet har TDC gennemført en vedvarende international ekspansion. TDC har efter købet af TDC Song og NetDesign ultimo 2004 yderligere styrket sin position på det pannordiske marked ved købet af Dotcom Solutions i Sverige samt introduktion af bredbåndsløsninger til privatkunder på det svenske marked. Endvidere købte TDC sunrise business communications for at styrke positionen i Schweiz, ligesom ejerandelen i det ungarske selskab HTCC blev øget. På det regulatoriske område overvejer IT- og Telestyrelsen i Danmark at gennemføre et indgreb imod den såkaldte dobbeltdækningsproblematik. Endvidere arbejder IT- og Telestyrelsen fortsat med udformning af afgørelser som opfølgning på markedsanalyserne. For en nærmere beskrivelse henvises til afsnittet Risikofaktorer vedrørende TDC s forretningsaktiviteter på side 49. TDC Koncernen EBITDA fordelt på forretningsenheder 2005 TDC Kabel TV 4% Andre aktiviteter 4% Hovedtendenserne på telemarkedet er karakteriseret ved en fortsat migrering fra traditionel fastnettelefoni til mobiltelefoni. Tendensen på markedet viser endvidere en begyndende migrering mod pakkekoblet trafik (VoIP, IP-VPN, GPRS, UMTS). Endelig er en mere udpræget anvendelse af forbrugsuafhængig taksering (flat rate) samt en øget grad af selvbetjening og webbaserede salgskanaler kendetegnende for telemarkedet. TDC tilpasser sig løbende den teknologiske og markedsmæssige udvikling. I 2005 kan specielt nævnes lanceringen af 3G-mobiltelefoni, som muliggør højhastighedsdatatjenester såsom videotelefoni, internetadgang, live streaming og spil. Endvidere har TDC lanceret VoIP samt TVoIP, ligesom ADSL-hastigheder på 8 Mbps er introduceret på det danske marked. I 2006 planlægger TDC at introducere Video on Demand (VoD), hvilket giver kunderne mulighed for at se film eller programmer på ethvert tidspunkt. Forretningsenheder TDC er organiseret i fem forretningsenheder: TDC Totalløsninger udbyder primært kommunikationsløsninger i Danmark og Norden. Aktiviteterne omfatter fastnettelefoni, konvergensprodukter (kombinerer fastnettelefoni med mobiltelefoni), datakommunikation og internettjenester herunder bredbåndsløsninger samt sikkerheds- og hostingtjenester, udleje af faste kredsløb, terminalsalg og installation. TDC Totalløsningers væsentligste aktiviteter udføres i moderselskabet og følgende selskaber: TDC Song, der er et pan-nordisk selskab samt HTCC der er et ungarsk selskab. Endvidere udføres aktiviteterne af NetDesign, der er et dansk selskab og det svenske selskab TDC Dotcom 3. TDC Switzerland 20% TDC Mobile International 21% TDC Totalløsninger 51% TDC Mobile International udbyder mobilkommunikationsløsninger i Danmark og et antal europæiske lande. De danske aktiviteter omfatter de 100 pct. ejede selskaber TDC Mobil A/S og Telmore. Den internationale del af aktiviteterne omfatter de fuldt ejede datterselskaber Talkline, der er en tysk tjenesteudbyder, og Bité, som er en baltisk mobiloperatør, der er repræsenteret i 3 TDC Dotcom AB s selskabsnavn var tidligere TDC Internordia AB. Efter TDC Internordia AB s køb af Dotcom Solutions AB i juni 2005 blev TDC Internordia AB s selskabsnavn ændret til TDC Dotcom AB. 9

10 TDC koncernen / Forventninger til fremtiden såvel Letland som Litauen. TDC Mobile International har derudover ejerandele på henholdsvis 19,6 pct. i polske Polkomtel og 15,0 pct. i østrigske One. Endelig ejes 80 pct. af Telmore International, som varetager samarbej det med easygroup. Telmore International har i løbet af 2005 lanceret easy Mobile-konceptet i Storbritannien, Tyskland og Holland. TDC Switzerland er den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked. Aktiviteterne omfatter kommunikationsløsninger inden for mobiltelefoni, fastnettelefoni og internettjenester. TDC Kabel TV er en dansk udbyder af kabel-tv, internetadgang og VoIP og er dermed i stand til at udbyde de såkaldte triple play-løsninger. TDC Kabel TV s forretning omfatter endvidere de 100 pct. ejede datterselskaber Dansk Kabel TV, Connect Partner og Telelet. Andre aktiviteter inkluderer primært TDC Services, som hovedsageligt udbyder serviceydelser til TDC s danske forretningsenheder. 10

11 Forventninger til fremtiden Forventningerne til 2006 bygger på en grundig økonomisk vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittene om risikofaktorer og Safe harbor-erklæringen. Generelt er alle beløb eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer. Forventningerne forudsætter en uændret finansieringsstruktur. TDC forventer, at omsætningen når op på DKK 48,0 mia. i 2006, svarende til en stigning på 3,0 pct. i forhold til Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) forventes at stige med 3,1 pct. til DKK 13,4 mia. i 2006, sammenlignet med en vækst i EBITDA på 8,4 pct. i Justeret for tilkøbte og frasolgte virksomheder udgjorde væksten i ,0 pct. Væksten i 2006 er delvist drevet af helårseffekten fra øget ejerandel i HTCC og købet af Dotcom Solutions. Endvidere indgår vækst i datakommunikation og internettjenester og mobiltelefoni samt stram omkostningsstyring i de danske forretninger. Den positive udvikling er delvist modvirket af faldende priser i TDC Switzerland. Årets resultat i 2005 forventes at falde 4,2 pct. til DKK 4,5 mia. i EBITDA væksten påvirker resultatet positivt. Men resultatet i 2005 var særligt højt som følge af valutakursreguleringer, ændring i dansk lovgivning vedrørende selskabsskat, samt besiddelsen af TDC Forlag, der i 2005 indgår under resultat af ophørte aktiviteter. Disse forhold påvirker samlet væksten i 2006 negativt. Forventninger til fremtiden for de enkelte forretningsenheder fremgår af de følgende afsnit. Forventninger til 2006 (eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer) DKK mia. TDC koncernen Vækst (pct.) TDC koncernen Omsætning 46,588 48,0 3,0 EBITDA 13,003 13,4 3,1 Årets resultat 4,699 4,5 (4,2) TDC Totalløsninger Omsætning 21,631 22,0 1,7 EBITDA 6,648 7,0 5,3 TDC Mobile International Omsætning 16,039 16,9 5,4 EBITDA 2,809 3,0 6,8 TDC Switzerland Omsætning 9,582 9,4 (1,9) EBITDA 2,584 2,5 (3,3) TDC Kabel TV Omsætning 2,107 2,4 13,9 EBITDA 0,470 0,6 27,7 Andre aktiviteter 1 Omsætning (2,771) (2,7) 2,6 EBITDA 0,492 0,3 (39,0) 1 Omfatter TDC Services, TDC A/S og elimineringer. 11

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10 2011 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC:

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC: Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. november 2010 Selskabsmeddelelse 24/2010 INFORMATION OM TDC, EVENTUELT AKTIETILBAGEKØB SAMT FORVENTET UDBYTTE OG UDBYTTEPOLITIK IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Forfatter: Dennis Jensen Vejleder: Carsten Kyhnauv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Værdiansættelse af TDC

Værdiansættelse af TDC Værdiansættelse af TDC - med redegørelse for brug af begrebsrammen HDR afgangsprojekt Skrevet af Martin Holm Vejleder: Jens O. Elling Afleveret d. 11-05-2015 1 1. INDLEDNING... 4 2. PROBLEMFORMULERING:...

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

TDC Eksamensopgave i Teknologishistorie.

TDC Eksamensopgave i Teknologishistorie. 31-03-2009 TDC Eksamensopgave i Teknologishistorie. Institut for Informations- og medievidenskab, Århus Universitet Af Emil Rune Schrøder Poulsen (20052953) og Jesper Svenning Andersen (20050644) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere