Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 Indhold 3 Til aktionærerne Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden Regnskabsberetning TDC Koncernen TDC Totalløsninger TDC Mobile International TDC Switzerland TDC Kabel TV Andre aktiviteter Finansiel styring og markedsrisici Retstvister Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Efterfølgende begivenheder Risikofaktorer vedrørende TDC s forretningsaktiviteter Safe harbor-erklæring Regnskab Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Supplerende information TDC aktien og finanskalender God selskabsledelse Strategi Medarbejdere Vision og samfundsansvar Ordliste Ledende medarbejdere Bestyrelse (omslag) Direktion (omslag)

3 Henning Dyremose Adm. direktør og koncernchef Thorleif Krarup Formand for bestyrelsen Til aktionærerne 2005 har været endnu et godt år for TDC. De senere års strategiske tiltag har sat os i stand til at levere stærke økonomiske resultater og fortsætte med at skabe betydelig økonomisk fremgang. I 2005 har vi yderligere styrket vores markedsposition gennem fokuserede opkøb og frasalg samt ved en fortsat positionering og produktudvikling på vækstområderne bredbånd og mobile tjenester. Vi er således stærkt rustet til at møde udfordringerne på de konkurrenceprægede markeder, hvor vi er til stede. Vi har styrket vores position på det pan-nordiske marked gennem opkøbene af Song Networks og NetDesign i 2004 samt Dotcom Solutions i Vi har styrket vores position i Schweiz gennem opkøbet af Ascoms division for kommunikationsløsninger, og vi har erhvervet kontrol over HTCC i Ungarn. Vi har afsluttet de strategiske sonderinger vedrørende TDC Forlag med et meget tilfredsstillende salg af selskabet, som ikke har haft væsentlige synergier med den øvrige del af vores forretning. Derudover har vi valgt at frasælge vores tjekkiske selskab Contactel, fordi selskabet ikke havde en tilstrækkelig størrelse til at stå alene, og fordi vi kunne opnå en tilfredsstillende pris. På produktsiden har vi styrket vores position, så vi nu kan levere triple play på flere platforme. TDC Totalløsninger tilbyder internetadgang og tv via ADSL, ligesom der i 2006 forventes en lancering af telefoni via ADSL. Tilsvarende tilbyder TDC Kabel TV telefoni, internet adgang og tv via kabel-tv-nettet. Samtidig har vi fortsat vores fiberudrulning, så vi råder over mere end km fibernet. Vi har forøget bredbåndshastighederne betydeligt både via kobbernettet og kabel-tv-nettet, og vi gør os klar til yderligere markante hastighedsforøgelser og nye tjenesteudbud i de kommende år. Endvidere har vi positioneret os på fremtidens mobilmarked via en godt timet 3G-lancering. I tillæg til vores eksisterende bredbåndstilbud til erhvervskunder i Sverige har vi lanceret et meget konkurrencedygtigt bredbåndsprodukt rettet mod de svenske private forbrugere. Den nordiske ekspansion har allerede resulteret i væsentlige pan-nordiske kontrakter med nogle af de største nordiske erhvervsvirksomheder. Med den gradvise udvidelse til også at servicere privat markedet er vi godt på vej til at gøre hele Norden til vores hjemmemarked. Vi har oplevet betydelig succes med vores udenlandske mobiloperationer. I Tyskland har Talkline rundet 3 mio. kunder, en vækst på 32,6 pct., mens Bité i Litauen nu har 1,6 mio. kunder, en vækst på 79,8 pct. Samtidig har Bité udvidet forretningen til også at omfatte Letland. De markante kundetal er opnået samtidig med, at begge selskaber har oplevet en stærk vækst i omsætningen. Samlet bidrager vores udenlandske operationer nu med næsten halvdelen af vores samlede omsætning og 29 pct. af vores samlede EBITDA. De gode økonomiske resultater er skabt på trods af en fortsat intens offentlig regulering i Danmark og en fortsat manglende liberalisering af markedet i Schweiz. På samme måde, som vi selv udfordrer de etablerede markedsaktører på en række markeder uden for Danmark, kommer der hver dag nye konkurrenter til på det danske marked. Vores stærke position på alle delmarkeder af et stadigt mere konvergerende telemarked giver imidlertid en fast tro på, at vi også fremover vil kunne levere fremragende økonomiske resultater og solide pengestrømme. Den 2. december 2005 fremsatte Nordic Telephone Company ApS et offentligt tilbud til aktionærerne i TDC A/S om køb af aktier og ADS er i TDC. Samtidig offentliggjorde TDC s bestyrelse en redegørelse vedrørende købstilbuddet og anbefalede aktionærerne at acceptere tilbuddet. Den 25. januar 2006 oplyste NTC, at købstilbuddet ville blive gennemført, idet NTC ejede eller havde modtaget accepter for 88,2 pct. af aktiekapitalen i TDC. Den 1. februar afviklede og afregnede NTC aktier og ADS er og blev dermed ejer af 88,2 pct. af aktiekapitalen. TDC står stærkt rustet til fremtiden. 3

4 Årets finansielle højdepunkter Årets finansielle højdepunkter TDC Koncernens (TDC) omsætning steg med 10,0 pct. til DKK mio., og resultat før afskrivninger, amorti seringer og særlige poster (EBITDA) steg med 8,4 pct. til DKK mio. Årets resultat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev DKK mio., det vil sige DKK mio. lavere end Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdi reguleringer steg med 19,2 pct. til DKK mio. i Ovenstående resultater er baseret på et fortsat succesfuldt xdsl-salg samt en stærk vækst i såvel den danske som den udenlandske mobilforretning. Hertil kommer en vedvarende stram omkostningsstyring i den danske forretning, her under effekten af fratræd elsesprogrammer. TDC Kabel TV præsterede desuden en fortsat vækst i kundebasen og indtjeningen. Fremgangen blev opnået på trods af hård konkurrence og nedgang inden for den traditionelle fastnettelefoni. Resultaterne er endvidere påvirket af tilkøbte og frasolgte selskaber, herunder specielt købet af TDC Song og HTCC. Korrigeret for tilkøbte og frasolgte virksomheder 1 og engangseffekt fra nedsættelse af selskabsskatten steg årets resultat eksklusive særlige poster og dags værdireguleringer med 16,9 pct. til DKK mio. TDC Forlag, som blev solgt pr. 30. november 2005, præsenteres særskilt i resultatopgørelsen under posten årets resultat af ophørte aktiviteter. TDC har haft stigende EBITDA fra 2001 til 2005, og den årlige gennemsnitlige vækstrate (CAGR) fra 2001 til 2005 har været på 9,7 pct. I perioden 2001 til 2004 er EBITDAmarginen forbedret fra 22,0 pct. til 28,3 pct. EBITDAmarginen faldt i 2005 til 27,9 pct., hvilket skyldes en lavere EBITDA-margin i tilkøbte virksomheder. Korrigeret for tilkøbte og frasolgte selskaber er EBITDA-marginen for 2005 på niveau med Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber steg med DKK 476 mio. eller 9,2 pct. til DKK mio. i Stigningen kan primært tilskrives anlægsinvesteringer i forbindelse med mobilinfrastruktur i Danmark, Schweiz, Letland og Litauen samt anlægsinvesteringer i de tilkøbte virksomheder. Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning er faldet med 0,1 procentpoint til 12,1 pct. i Bredbåndskunder Ultimo (1.000) Mobilkunder Ultimo (1.000) Indenlandsk mobiltrafik Mio. min K 03 2K 03 3K 03 4K 1K 2K K K 1K 05 2K K 4K 05 1K 03 2K 03 3K 03 4K 1K 2K K K 1K 05 2K K 4K 05 Indenlandske Udenlandske Indenlandske mobilkunder Indenlandsk mobiltrafik Udenlandske mobilkunder Note: Bredbåndskunder omfatter xdsl- og kabel-modem-kunder med en kapacitet på mindst 144 kbit/s. 4 1 Udviklingen fra 2004 til 2005 er påvirket af en række ændringer i ejerandele, herunder investeringer i følgende selskaber: TDC Song (købt i november 2004), NetDesign (købt i december 2004), HTCC (øget ejerandel i april 2005), Dotcom Solutions (købt i maj 2005) og Ascoms division for kommunikationsløsninger, navnet er efterfølgende ændret til sunrise business communications, (købt i maj 2005). Dertil kommer frasalg af Belgacom (solgt i marts 2004), Talkline ID inklusive frasalg af Talklines tjenester vedrørende telefoni via forvalgskode - Call by Call (solgt i april 2005) og Dan Net (solgt i august 2004). I den resterende del af dette årsregnskab betyder korrigeret for tilkøbte og frasolgte selskaber, at de rapporterede tal for henholdsvis TDC koncernen, TDC Totalløsninger, TDC Mobile International og TDC Switzerland er blevet korrigeret for virkningen af disse tilkøb og frasalg.

5 Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. i 2005, hvilket var DKK mio. eller 21,6 pct. mindre end Faldet kan hovedsageligt henføres til øgede skattebetalinger og en negativ ud vikling i driftskapitalen i 2005 mod en positiv ændring i 2004, delvist opvejet af et forbedret EBITDA. Den rentebærende nettogæld reduceredes med DKK 3,7 mia. til DKK 16,5 mia. ved udgangen af Udviklingen er primært relateret til salget af TDC Forlag. Cash earnings pr. aktie (CEPS) er steget fra DKK 49,3 i 2004 til DKK 57,2 i Stigningen skal primært ses i lyset af et reduceret antal aktier og den stærke vækst i EBITDA. Summen af EBITDA, anlægsinvesteringers likviditetseffekt samt ændring i driftskapitalen, repræsenterede et fald på DKK mio. i forhold til Faldet er især påvirket af en negativ udvikling i driftskapitalen i 2005 mod en positiv ændring i 2004 samt højere anlægsinvesteringer delvist opvejet af en højere EBITDA. EBITDA Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer/omsætning EBITDA-margin pct I forhold til de forventninger til 2005, som TDC offentliggjorde i forbindelse med kvartalsrapporten for første kvartal , er udviklingen i omsætning og EBITDA påvirket af salget af TDC Forlag. Korrigeres forventningerne for salget af TDC Forlag, var omsætningen og EBITDA henholdsvis DKK 1,5 mia. og DKK 0,4 mia. højere end forventningerne. Forbedringen i omsætningen skyldes højere trafikomsætning i den danske mobilforretning samt højere omsætning i Talkline og Bité. Endvidere var omsætningen positivt påvirket af tilkøbet af Dotcom Solutions. Det højere EBITDA skyldes forbedringer i TDC Totalløsninger og TDC Switzerland. Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev DKK 1,0 mia. højere end forventet som følge af lavere afskrivninger og lavere finansielle omkostninger end forventet samt lavere skat som følge af en ændring i dansk skattelovgivning. I forhold til de seneste forventninger for 2005, som blev offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for tredje kvartal 2005, er omsætningen og EBITDA henholdsvis DKK 0,5 mia. og DKK 0,2 mia. bedre end forventet. Den højere omsætning stammer primært fra TDC Mobile International som følge af højere trafik i den danske mobilforretning og Talkline end forventet, og fra TDC Totalløsninger, blandt andet som følge af øget terminalsalg i TDC Totalløsninger A/S. Den positive afvigelse på EBITDA er primært drevet af højere EBITDA i TDC Switzerland og TDC Totalløsninger end forventet. For en detaljeret gennemgang af ovenstående resultater henvises til siderne EBITDA Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer/omsætning EBITDA-margin Væsentlige begivenheder i 2005 Annullering af egne aktier gennemført På den ordinære generalforsamling i marts besluttede aktionærerne at nedsætte TDC s aktiekapital ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne aktier, nominelt DKK Beslutningen blev gennemført i juni. TDC s beholdning af egne aktier udgjorde herefter ca. 1,6 pct. af aktiekapitalen. 2 De nævnte forventninger til 2005 er en opdatering af forventningerne præsenteret i forbindelse med årsrapporten Opdateringen er især en følge af ny regnskabspraksis (IFRS), samt opnåelse af en kontrollerende ejerandel i HTCC. Det er disse forventninger der refereres til, når der gennem årsrapporten sammenlignes med forventningerne til 2005, som TDC offentliggjorde i forbindelse med kvartalsrapporten for første kvartal

6 Årets finansielle højdepunkter / Udvalgte hoved- og nøgletal TDC opnår kontrol med HTCC i Ungarn TDC offentliggjorde i marts, at TDC havde indgået en aftale om at øge sin hidtidige ejerandel på 41,2 pct. i HTCC, en fastnet- og datakommunikationsleverandør i Ungarn. Ved handlen købte TDC aktier mv. fra Ashmore for i alt USD 80 mio. (ca. DKK 456 mio.). Handlen blev gennemført i april 2005, hvorved TDC opnåede kontrol med selskabet. TDC s ejerandel ultimo 2005 var 63,4 pct. HTCC har i 2005 overtaget teleoperatøren Pantel med et landsdækkende optisk fibernet med forbindelse til de omkringliggende lande. Ved opkøbet af Pantel kan HTCC blive et attraktivt bindeled for transmission af inter national data- og teletrafik i Central- og Østeuropa som følge af Ungarns centrale geografiske placering. TDC køber Dotcom Solutions i Sverige TDC offentliggjorde i maj købet af Dotcom Solutions, en betydelig svensk udbyder af LAN-infrastruktur til virksomheder, for en samlet pris på DKK 242 mio. på kontantog gældfri basis. Dotcom Solutions styrker TDC s position i det hastigt voksende marked for IP-kommunikationsløsninger samt komplementerer og understøtter TDC s service over for svenske og pan-nordiske erhvervskunders IP/LAN-behov. TDC køber Ascoms division for kommunikationsløsninger i Schweiz TDC offentliggjorde i maj købet af Ascoms division for kommunikationsløsninger, en betydelig udbyder af LANservice og infrastruktur til virksomheder, for en pris på DKK 161 mio. Købet af Ascoms division for kommunikationsløsninger vil styrke TDC s position i det hastigt voksende marked for IP-kommunikationsløsninger samt komplementere og understøtte TDC Switzerlands udbud af IP/LAN produkter til schweiziske erhvervskunder. TDC sælger TDC Forlag I juni annoncerede TDC, at der var påbegyndt en undersøgelse af de strategiske muligheder for dets 100 pct. ejede datterselskab TDC Forlag A/S ( TDC Forlag ), eventuelt med henblik på et salg af selskabet. I oktober meddelte TDC, at der var indgået en endelig aftale om at sælge TDC Forlag til European Directories S.A., som er et konsortium ledet af Macquaire Capital Alliance Group og holdingselskabet for European Directories (tidligere kendt som YBR Group). Den samlede salgspris var på DKK 4,85 mia. på kontant- og gældfri basis. Det kontante provenu blev DKK 4,8 mia., inklusive beholdningen af kontanter i selskabet. TDC undersøger købstilbud I oktober bekræftede TDC i en fondsbørsmeddelelse at have modtaget ikke-bindende interessetilkendegivelser på en overtagelse af TDC. På den baggrund besluttede Bestyrelsen, at det ville være i TDC s og aktionærernes interesse at undersøge disse tilkendegivelser nærmere. På anmodning fra Nordic Telephone Company ApS (NTC) besluttede Bestyrelsen at give adgang til en begrænset due diligence efter indgåelsen af en fortroligheds- og stilstandsaftale. Et elektronisk datarum blev stillet til rådighed for NTC fra den 20. oktober Endvidere mødtes formandskabet samt repræsentanter for ledelsen den 26. oktober 2005 med repræsentanter for NTC for at diskutere TDC s virksomhed. Undersøgelserne resulterede i et nyt ikke-bindende tilbud med en forhøjet købspris fra NTC, og den 24. november 2005 godkendte Bestyrel sen, at formanden og næstformanden på vegne af Bestyrelsen kunne indlede forhandlinger med NTC om vilkårene for en eventuel transaktion. Den 2. december 2005 fremsatte NTC et offentligt købstilbud på den samlede aktiekapital i TDC. Selskabet tilbød at købe alle aktier og ADS er i TDC for DKK 382 pr. aktie og DKK 191 pr. ADS, svarende til en præmie på 39,3 pct. i forhold til gennemsnitskursen den 16. august Samme dag udsendte TDC en redegørelse fra Bestyrelsen, hvori Bestyrelsen anbefalede aktionærer og indehavere af ADS er at acceptere købstilbuddet fra NTC. Nordic Telephone Company ApS er indirekte helejet af visse kapitalfonde, som direkte eller indirekte rådgives eller forvaltes af de fem internationale kapitalfonde Apax Partners Worldwide LLP, The Blackstone Group International Limited, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Permira Advisers KB og Providence Equity Partners Limited. 6

7 Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Resultatopgørelse USD mio. EUR mio. Omsætning Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (6.599) (6.078) (6.162) (6.661) (6.790) (1.074) (910) Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster (3.264) (346) (1.060) 385 (968) (153) (130) Resultat af primær drift (EBIT) (896) Resultat af associerede virksomheder Finansielle poster (549) (561) (716) (1.056) (167) (142) Resultat før skat (921) Skat af årets resultat (357) (1.114) (1.098) (1.041) (1.026) (162) (138) Årets resultat af fortsættende aktiviteter (1.278) Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat (1.060) Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet (526) Minoritetsinteresser (534) (227) 8 (2) (24) (4) (3) Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer: 2 Resultat af primær drift før særlige poster Resultat af associerede virksomheder Finansielle poster (1.193) (1.033) (1.155) (894) (872) (138) (117) Resultat før skat Skat af årets resultat (1.080) (974) (1.348) (1.360) (1.224) (194) (164) Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat Balance DKK mia. USD mia. EUR mia. Aktiver i alt 86,4 85,0 92,6 90,3 93,5 14,8 12,5 Rentebærende gæld, netto 33,1 26,0 28,8 20,1 16,5 2,6 2,2 Egenkapital i alt 32,7 36,0 35,9 38,9 43,8 6,9 5,9 Antal cirkulerende aktier (mio.) 215,3 214,9 213,6 204,6 195,2 195,2 195,2 Pengestrømsopgørelse USD mio. EUR mio. Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (18.025) (2.102) (12.618) (1.226) (194) (164) Finansieringsaktiviteter (6.771) (12.573) (4.229) (669) (567) Pengestrømme i alt (2.988) Anlægsinvesteringer DKK mia. USD mia. EUR mia. Eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber 9,3 6,3 5,4 5,1 5,6 0,9 0,8 Inklusive køb af ejerandele i andre selskaber 21,4 7,2 13,5 10,0 6,3 1,0 0,8 Nøgletal Resultat inkl. særlige poster og dagsværdireguleringer pr. aktie DKK (2,4) 28,3 15,0 48,4 38,3 Resultat ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer pr. aktie DKK 5,8 16,5 19,0 19,3 24,2 Udbytte pr. aktie DKK 11,0 11,5 12,0 12,5 0 EBITDA-margin (EBITDA/omsætning) pct. 22,0 25,1 27,7 28,3 27,9 Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele/omsætning pct. 22,7 15,3 13,5 12,2 12,1 Cash Earnings pr. aktie (CEPS) ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer 3 DKK 33,2 38,8 41,5 49,3 57,2 Afkast af investeret kapital (ROCE) 4 pct. 6,8 11,3 13,1 11,9 12,6 Kundebase (ultimo perioden) 5 (1.000) Fastnet Mobil Internet Kabel-tv Samlet kundebase Antal fuldtidsbeskæftigede inkluderer goodwillamortiseringer. Pensionsomkostninger er opgjort i henhold til US GAAP FAS nr. 87/88 for og i overensstemmelse med IAS 19 fra Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer er ligeledes eksklusive særlige poster fra resultat af associerede virksomheder og særlige poster fra resultat af ophørte aktiviteter. 3 CEPS defineres som (årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer for aktionærer i moderselskabet + afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse + aktiebaseret vederlæggelse - resultat af associerede virksomheder - minoritetsinteressers andel af afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse samt aktiebaseret vederlæggelse) / gennemsnitlig antal cirkulerende aktier. 4 ROCE defineres som resultat af primær drift før særlige poster + finansielle indtægter eksklusive dagsværdireguleringer og indtægter fra associerede virksomheder efter skat / aktionærernes gennemsnitlige andel af egenkapitalen og rentebærende gæld. 5 Antallet af kunder er opgjort ultimo året og omfatter kunder med abonnement. Endvidere indgår kunder uden abonnement i henhold til følgende generelle principper. Fastnetkunder, der har genereret trafik inden for den seneste måned. Mobilkunder, der har været aktive inden for en periode, der kan være på op til 15 måneder. Internetkunder, der har været aktive inden for en periode, der kan være på op til 3 måneder. I antallet af kunder indgår også gensalgskunder. 6 Inklusive TDC TV kunder. 7 Antallet af medarbejdere er baseret på antallet af fuldtidsækvivalente medarbejdere inklusive fastansatte, elever og midlertidige ansatte ultimo perioden. Antallet af medarbejdere er endvidere eksklusive ophørte aktiviteter. 7

8 TDC koncernen TDC koncernen TDC er i dag den førende leverandør af kommunikationsløsninger i Danmark, den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked og desuden repræsenteret med en betydelig tilstedeværelse på det pan-nordiske marked og en række udvalgte markeder i Centraleuropa. Ved udgangen af 2005 havde TDC mere end 15 mio. kunder i Europa: 3,5 mio. fastnetkunder, 9,0 mio. mobilkunder, 1,8 mio. internetkunder og 1,0 mio. kabel-tvkunder. TDC s samlede omsætning udgjorde i 2005 DKK 46,6 mia. Heraf bidrog de internationale aktiviteter med 49 pct. mod 47 pct. i Til sammenligning udgjorde EBITDA for de internationale aktiviteter 29 pct. i 2005 mod en andel på 26 pct. i Ved udgangen af 2005 udgjorde den samlede arbejdsstyrke fuldtidsbeskæftigede medarbejdere sammenlignet med året før. Denne stigning kan især forklares ved tilkøb af selskaber. Den danske del af forretningen tegnede sig for fuldtidsbeskæftig ede medarbejdere ved udgangen af 2005 sammenlignet med i Faldet kan primært henføres til den fortsatte tilpasning af arbejdsstyrken i Danmark. Baggrunden for dette har først og fremmest været nedgangen inden for den traditionelle fastnettelefoni samt den intensiverede konkurrence på det danske marked. Derudover har kundernes fortsatte interesse for selv betjening og internetbaserede løsninger været en medvirkende faktor. Tilpasningen er foregået dels gennem naturlig afgang, dels via gennemførelsen af fratrædelses programmer gennem ført i perioden 2003 til Endvidere er det lavere antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Danmark påvirket af, at en række serviceopgaver er blevet outsourcet til eksterne serviceudbydere. Historie Igennem de seneste år har TDC udviklet sig fra en traditionel og overvejende dansk leverandør af fastnet- og mobiltjenester til en virksomhed, der i dag er en danskbaseret, europæisk leverandør af kommunikationsløsninger. TDC opererer i et stærkt konkurrencepræget telemarked som følge af liberaliseringen af det danske telemarked i TDC blev delvist privatiseret i 1994 og fuldt privatiseret i Aktierne ejedes ved udgangen af 2005 hovedsageligt af institutionelle og private investorer i Danmark, Europa og Nordamerika. Kunder Ultimo (1.000) Antal ansatte Ultimo K 04 2K 04 3K 04 4K 04 1K 05 2K 05 3K 05 4K 05 Fastnet Mobil Internet TV Indenlandske Udenlandske Note: Antallet af medarbejdere er baseret på antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere inklusive fastansatte, elever og midlertidige ansatte ultimo året. Antallet af medarbejdere er endvidere eksklusive ophørte aktiviteter. 8

9 Telebranchen Telesektoren har gennem de senere år været præget af stadig mere intens konkurrence. På det danske marked er konkurrencen udtalt med mange operatører og en regulering, der i særlig grad retter sig mod TDC. Ny teknologi, der muliggør VoIP, har yderligere skærpet konkurrencen. Som modsvar til den fortsatte konkurrence på telemarkedet har TDC gennemført en vedvarende international ekspansion. TDC har efter købet af TDC Song og NetDesign ultimo 2004 yderligere styrket sin position på det pannordiske marked ved købet af Dotcom Solutions i Sverige samt introduktion af bredbåndsløsninger til privatkunder på det svenske marked. Endvidere købte TDC sunrise business communications for at styrke positionen i Schweiz, ligesom ejerandelen i det ungarske selskab HTCC blev øget. På det regulatoriske område overvejer IT- og Telestyrelsen i Danmark at gennemføre et indgreb imod den såkaldte dobbeltdækningsproblematik. Endvidere arbejder IT- og Telestyrelsen fortsat med udformning af afgørelser som opfølgning på markedsanalyserne. For en nærmere beskrivelse henvises til afsnittet Risikofaktorer vedrørende TDC s forretningsaktiviteter på side 49. TDC Koncernen EBITDA fordelt på forretningsenheder 2005 TDC Kabel TV 4% Andre aktiviteter 4% Hovedtendenserne på telemarkedet er karakteriseret ved en fortsat migrering fra traditionel fastnettelefoni til mobiltelefoni. Tendensen på markedet viser endvidere en begyndende migrering mod pakkekoblet trafik (VoIP, IP-VPN, GPRS, UMTS). Endelig er en mere udpræget anvendelse af forbrugsuafhængig taksering (flat rate) samt en øget grad af selvbetjening og webbaserede salgskanaler kendetegnende for telemarkedet. TDC tilpasser sig løbende den teknologiske og markedsmæssige udvikling. I 2005 kan specielt nævnes lanceringen af 3G-mobiltelefoni, som muliggør højhastighedsdatatjenester såsom videotelefoni, internetadgang, live streaming og spil. Endvidere har TDC lanceret VoIP samt TVoIP, ligesom ADSL-hastigheder på 8 Mbps er introduceret på det danske marked. I 2006 planlægger TDC at introducere Video on Demand (VoD), hvilket giver kunderne mulighed for at se film eller programmer på ethvert tidspunkt. Forretningsenheder TDC er organiseret i fem forretningsenheder: TDC Totalløsninger udbyder primært kommunikationsløsninger i Danmark og Norden. Aktiviteterne omfatter fastnettelefoni, konvergensprodukter (kombinerer fastnettelefoni med mobiltelefoni), datakommunikation og internettjenester herunder bredbåndsløsninger samt sikkerheds- og hostingtjenester, udleje af faste kredsløb, terminalsalg og installation. TDC Totalløsningers væsentligste aktiviteter udføres i moderselskabet og følgende selskaber: TDC Song, der er et pan-nordisk selskab samt HTCC der er et ungarsk selskab. Endvidere udføres aktiviteterne af NetDesign, der er et dansk selskab og det svenske selskab TDC Dotcom 3. TDC Switzerland 20% TDC Mobile International 21% TDC Totalløsninger 51% TDC Mobile International udbyder mobilkommunikationsløsninger i Danmark og et antal europæiske lande. De danske aktiviteter omfatter de 100 pct. ejede selskaber TDC Mobil A/S og Telmore. Den internationale del af aktiviteterne omfatter de fuldt ejede datterselskaber Talkline, der er en tysk tjenesteudbyder, og Bité, som er en baltisk mobiloperatør, der er repræsenteret i 3 TDC Dotcom AB s selskabsnavn var tidligere TDC Internordia AB. Efter TDC Internordia AB s køb af Dotcom Solutions AB i juni 2005 blev TDC Internordia AB s selskabsnavn ændret til TDC Dotcom AB. 9

10 TDC koncernen / Forventninger til fremtiden såvel Letland som Litauen. TDC Mobile International har derudover ejerandele på henholdsvis 19,6 pct. i polske Polkomtel og 15,0 pct. i østrigske One. Endelig ejes 80 pct. af Telmore International, som varetager samarbej det med easygroup. Telmore International har i løbet af 2005 lanceret easy Mobile-konceptet i Storbritannien, Tyskland og Holland. TDC Switzerland er den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked. Aktiviteterne omfatter kommunikationsløsninger inden for mobiltelefoni, fastnettelefoni og internettjenester. TDC Kabel TV er en dansk udbyder af kabel-tv, internetadgang og VoIP og er dermed i stand til at udbyde de såkaldte triple play-løsninger. TDC Kabel TV s forretning omfatter endvidere de 100 pct. ejede datterselskaber Dansk Kabel TV, Connect Partner og Telelet. Andre aktiviteter inkluderer primært TDC Services, som hovedsageligt udbyder serviceydelser til TDC s danske forretningsenheder. 10

11 Forventninger til fremtiden Forventningerne til 2006 bygger på en grundig økonomisk vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittene om risikofaktorer og Safe harbor-erklæringen. Generelt er alle beløb eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer. Forventningerne forudsætter en uændret finansieringsstruktur. TDC forventer, at omsætningen når op på DKK 48,0 mia. i 2006, svarende til en stigning på 3,0 pct. i forhold til Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) forventes at stige med 3,1 pct. til DKK 13,4 mia. i 2006, sammenlignet med en vækst i EBITDA på 8,4 pct. i Justeret for tilkøbte og frasolgte virksomheder udgjorde væksten i ,0 pct. Væksten i 2006 er delvist drevet af helårseffekten fra øget ejerandel i HTCC og købet af Dotcom Solutions. Endvidere indgår vækst i datakommunikation og internettjenester og mobiltelefoni samt stram omkostningsstyring i de danske forretninger. Den positive udvikling er delvist modvirket af faldende priser i TDC Switzerland. Årets resultat i 2005 forventes at falde 4,2 pct. til DKK 4,5 mia. i EBITDA væksten påvirker resultatet positivt. Men resultatet i 2005 var særligt højt som følge af valutakursreguleringer, ændring i dansk lovgivning vedrørende selskabsskat, samt besiddelsen af TDC Forlag, der i 2005 indgår under resultat af ophørte aktiviteter. Disse forhold påvirker samlet væksten i 2006 negativt. Forventninger til fremtiden for de enkelte forretningsenheder fremgår af de følgende afsnit. Forventninger til 2006 (eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer) DKK mia. TDC koncernen Vækst (pct.) TDC koncernen Omsætning 46,588 48,0 3,0 EBITDA 13,003 13,4 3,1 Årets resultat 4,699 4,5 (4,2) TDC Totalløsninger Omsætning 21,631 22,0 1,7 EBITDA 6,648 7,0 5,3 TDC Mobile International Omsætning 16,039 16,9 5,4 EBITDA 2,809 3,0 6,8 TDC Switzerland Omsætning 9,582 9,4 (1,9) EBITDA 2,584 2,5 (3,3) TDC Kabel TV Omsætning 2,107 2,4 13,9 EBITDA 0,470 0,6 27,7 Andre aktiviteter 1 Omsætning (2,771) (2,7) 2,6 EBITDA 0,492 0,3 (39,0) 1 Omfatter TDC Services, TDC A/S og elimineringer. 11

12 Regnskabsberetning Regnskabsberetning Finansielle hovedtal TDC koncernen Vækst (pct.) Omsætning ,0 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (30.580) (33.842) (10,7) Andre indtægter og omkostninger ,4 Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) ,4 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (6.661) (6.790) (1,9) Resultat af primær drift før særlige poster ,5 Særlige poster 385 (968) - Resultat af primær drift (EBIT) (8,3) Resultat af associerede virksomheder (94,1) Heraf særlige poster (100,0) Finansielle poster (716) (1.056) (47,5) Resultat før skat (57,5) Skat af årets resultat (1.041) (1.026) 1,4 Årets resultat af fortsættende aktiviteter (63,6) Årets resultat af ophørte aktiviteter Heraf særlige poster Årets resultat (24,8) Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet (24,6) Minoritetsinteresser (2) (24) - Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer ,2 EBITDA-margin (pct.) 28,3 27,9 - Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele (9,2) Anlægsinvesteringer/omsætning (pct.) 12,2 12,1 - Rentebærende gæld, netto (20.146) (16.475) 18,2 Pengestrømme fra driften (21,6) 1 Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer er ligeledes eksklusive særlige poster fra resultat af associerede virksomheder og særlige poster fra resultat af ophørte aktiviteter. Aktieudbytte Efter anmodning fra Nordic Telephone Company ApS indstiller bestyrelsen, at TDC A/S ikke betaler udbytte for Der er på Nordic Telephone Company ApS anmodning indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 2006 bl.a. til valg af ny bestyrelse, og det forventes, at den kommende bestyrelse vil tage stilling til selskabets fremtidige udbyttepolitik. 12

13 TDC Koncernen Omsætning TDC s omsætning udgjorde DKK mio. i 2005, hvilket svarer til en stigning på DKK mio. eller 10,0 pct. i forhold til Denne stigning kan primært henføres til inkludering af tilkøbte selskaber. Yderligere var der vækst i mobilforretningerne i Danmark og Tyskland, den danske bredbåndsforretning samt den danske kabel-tvforretning. Denne fremgang blev delvist modvirket af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni i den danske forretning som følge af migrering fra fastnet til mobiltelefoni og til private IP-baserede net. Korrigeret for tilkøbte og frasolgte virksomheder var stigningen på DKK mio. eller 4,6 pct. Transmissionsomkostninger og vareforbrug Transmissionsomkostninger og vareforbrug steg med DKK mio. eller 9,4 pct. i 2005 til DKK mio. Stigningen kan fortrinsvis henføres til tilkøb af virksomheder i TDC Totalløsninger. Hertil kommer højere transmissionsomkostninger i TDC Mobile International som følge af øget tale- og SMS-trafik. Dette er delvist opvejet af lavere omkostninger i TDC Switzerland relateret til lavere salg af håndsæt samt lavere mobiltermineringspriser. Korrigeret for tilkøbte og frasolgte selskaber var stigningen DKK 433 mio. eller 3,1 pct. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger, herunder omkostninger til markedsføring og kundeakkvisitioner samt husleje, leasing og serviceaftaler udgjorde DKK mio. i 2005, hvilket var en stigning på DKK 993 mio. eller 12,2 pct. i forhold til Denne udvikling kan tilskrives TDC Mobile International som følge af øgede kundeakkvisitionsomkostninger i Talkline og Bité. Endvidere kan stigningen relateres til TDC Switzerland grundet tilkøbet af sunrise business communications samt øgede omkostninger til drift af flere mobilmastepositioner ved udgangen af Korrigeret for tilkøbte og frasolgte selskaber var der en stigning på DKK 748 mio. eller 9,5 pct. Personaleomkostninger TDC s personaleomkostninger steg med DKK 795 mio. eller 11,6 pct. til DKK mio. Stigningen kan primært henføres til en vækst i det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere på 929 eller 4,9 pct., hovedsageligt grundet tilkøb og frasalg af selskaber i TDC Totalløsninger og TDC Switzerland. Endvidere er stigningen relateret til lavere indtægter vedrørende de ydelsesbaserede pensionsordninger for danske ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Dette er delvist opvejet af reducerede personaleomkostninger som følge af færre medarbejdere i den danske forretning. Fratrædelsesprogrammerne har i 2005 omfattet 574 medarbejdere. Korrigeret for køb og salg af selskaber steg personaleomkostningerne med DKK 191 mio. eller 2,9 pct. Omsætning TDC koncernen Vækst Korrigeret vækst (pct.) (pct.) 2 TDC Totalløsninger ,4 (0,2) TDC Mobile International ,2 13,4 Danske forretninger ,0 10,0 Talkline mv ,1 15,7 Bité ,4 21,4 TDC Switzerland (1,1) (3,4) TDC Kabel TV ,3 19,3 Andre aktiviteter 1 (2.814) (2.771) 1,5 1,5 TDC koncernen ,0 4,6 1 Omfatter TDC Services og elimineringer. 2 Væksten er korrigeret for tilkøbte og frasolgte virksomheder. 13

14 Regnskabsberetning Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) EBITDA steg med DKK mio. eller 8,4 pct. til DKK mio. Væksten er primært relateret til TDC Totalløsninger, hvor EBITDA steg med DKK 776 mio. eller 13,2 pct., hvilket hovedsageligt kan henføres til tilkøbte og frasolgte selskaber. I TDC Mobile International steg EBITDA med DKK 132 mio. eller 4,9 pct., hvilket kan henføres til vækst i den danske forretning. Endvidere steg EBITDA i TDC Kabel TV med DKK 119 mio. eller 33,9 pct., som følge af en stigning i omsætningen drevet af flere kunder i såvel kabel-tv som internetforretningen. Stigningen var delvist modvirket af lavere EBITDA i Andre aktiviteter, der faldt DKK 147 mio. eller 23,0 pct. primært relateret til lavere indtægter vedrørende de ydelsesbaserede pen sionsordninger for danske ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Korrigeret for tilkøbte og frasolgte selskaber var væksten i EBITDA DKK 475 mio. eller 4,0 pct. Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdi forringelse steg med DKK 129 mio. eller 1,9 pct. til DKK mio. i Denne stigning kan hovedsageligt henføres til tilkøbte selskaber, delvist opvejet af nedskrivninger på software og netudstyr i Resultat af primær drift før særlige poster Resultat af primær drift før særlige poster steg DKK 878 mio. eller 16,5 pct. til DKK mio., hvilket primært kan henføres til det forøgede EBITDA, delvist modvirket af højere amortiseringer, af- og nedskrivninger. Særlige poster Særlige poster omfatter væsentlige beløb, som ikke kan henføres til den normale drift, herunder eksempelvis større gevinster og tab ved afhændelse af dattervirksomheder, særlige nedskrivninger for værdiforringelse samt omkostninger til omstruktureringer mv. Poster af lignende karakter for de ikke-konsoliderede virksomheder indregnes under henholdsvis resultat af associerede virksomheder og resultat af ophørte aktiviteter. I 2005 omfattede særlige poster udelukkende omstruktureringsomkostninger mv. og udgjorde DKK (968) mio. før skat og DKK (817) mio. efter skat. Disse vedrørte især fratrædelsesprogrammerne i den danske forretning samt omkostninger til finansielle og juridiske rådgivere i forbindelse med Nordic Telephone Company ApS fremsendelse af købstilbud på TDC aktier. Beløbet indeholder desuden et års yderligere vederlag til Bestyrelsen for et højt akti vitetsniveau med 16 ekstra Bestyrelsesmøder forud for NTC s overtagelse. Derudover er indeholdt to gange det årlige vederlag til Bestyrelsens Formand og EBITDA TDC koncernen Vækst Korrigeret vækst (pct.) (pct.) 2 TDC Totalløsninger ,2 4,1 TDC Mobile International ,9 6,1 Danske forretninger ,4 8,4 Talkline mv (7,8) (1,1) Bité (1,6) (1,6) TDC Switzerland ,2 5,3 TDC Kabel TV ,9 33,9 Andre aktiviteter (23,0) (23,0) TDC koncernen ,4 4,0 1 Omfatter TDC Services og elimineringer. 2 Væksten er korrigeret for tilkøbte og frasolgte virksomheder. 14

15 Næstformand, som på vegne Bestyrelsen har tilrettelagt processen, gennemført samtlige forhandlinger og ledet enhver kontakt til byderne. Det samlede særvederlag udgør DKK 6 mio. I 2004 udgjorde særlige poster DKK 385 mio. før skat og DKK 741 mio. efter skat. Fortjeneste ved frasalg af større virksomheder udgjorde DKK 943 mio. før skat og vedrørte især salget af Dan Net. Omstruktureringsomkostninger udgjorde DKK (558) mio. før skat og omfatter primært fratrædelsesprogrammer i den danske forretning. Efter skat udgjorde omstruktureringsomkostningerne DKK (192) mio. hvoraf DKK 199 mio. vedrørte en ændring af den skattemæssige værdi af goodwill i Talkline. Resultat af associerede virksomheder Resultat efter skat af associerede virksomheder udgjorde i 2005 DKK 334 mio. i forhold til DKK mio. i 2004 svarende til en tilbagegang på DKK mio. Dette fald skyldes primært fortjeneste ved salg af Belgacom i Finansielle poster Finansielle poster inklusive dagsværdireguleringer udgjorde DKK (1.056) mio. i 2005 mod DKK (716) mio. året før. I 2005 udgjorde dagsværdireguleringerne i alt DKK (184) mio., der især vedrører negative dagsværdireguleringer af obligationsbeholdningen samt derivater. Særlige poster TDC koncernen Før skat Efter skat Før skat Efter skat Fortjeneste ved frasalg af større virksomheder Omstruktureringsomkostninger mv. (558) (192) (968) (817) Særlige poster (968) (817) 1 Udover ovenstående særlige poster indgår der under resultat af associerede virksomheder en gevinst ved salget af Belgacom aktier i 2004 på DKK mio. før skat og DKK mio. efter skat. Endvidere indgår der under resultat af ophørte aktiviteter gevinst ved salget af TDC Forlag i 2005 på DKK mio. før skat og DKK mio. efter skat. I 2004 indgår DKK 19 mio. efter skat under resultat af ophørte aktiviteter. Dagsværdireguleringer TDC koncernen Før skat Efter skat Før skat Efter skat Dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele (19) (10) (65) (44) Andre dagsværdireguleringer (119) (93) Dagsværdireguleringer i alt (184) (137) 15

16 Regnskabsberetning I 2004 udgjorde dagsværdireguleringerne en indtægt på i alt DKK 178 mio., der i alt væsentlighed kan henføres til kursregulering af et finansielt tilgodehavende. Kursreguleringen indgår under andre dagsværdireguleringer. Finansielle indtægter udgjorde DKK mio. i 2005, hvilket er et fald på DKK 93 mio. i forhold til DKK mio. i Finansielle omkostninger udgjorde DKK (3.326) mio. i 2005 mod DKK (3.441) mio. året før, hvilket er et fald på DKK 115 mio. Finansielle nettoomkostninger eksklusive dagsværdireguleringer udgjorde i 2005 DKK (872) mio., hvilket er et fald på DKK 22 mio. i forhold til Denne udvikling skyldes især positive valutakursreguleringer, der er modvirket af højere nettorenteomkostninger bl.a. som følge af renter i forbindelse med skattesager i Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter steg fra DKK 315 mio. i 2004 til DKK mio. i 2005, hvilket hovedsageligt skyldes fortjeneste ved salget af TDC Forlag pr. 30. nov ember Årets resultat Årets resultat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer faldt med DKK mio. eller 24,8 pct. til DKK mio. Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer steg med DKK 756 mio. eller 19,2 pct. til DKK mio., hvilket primært kan henføres til det forøgede EBIT samt lavere skat som følge af en ændring i dansk skattelovgivning. Balance TDC koncernens balance udgjorde ved udgangen af 2005 DKK mio. svarende til en stigning på DKK mio. i forhold til Stigningen på aktivsiden i 2005 kan især tilskrives en stigning i likvider som følge af salget af TDC Forlag. Skat Skat af årets resultat udgjorde DKK mio. i Dette er et fald på DKK 15 mio. eller 1,4 pct. i forhold til året før. Skat vedrørende årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer udgjorde DKK mio. i 2005, hvilket er DKK 136 mio. eller 10,0 pct. mindre end i Den effektive skatteprocent eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer var på 21,6 pct. i 2005 mod 27,2 pct. året før. Faldet i den effektive skatteprocent fra 2004 til 2005 skyldes primært engangseffekt fra nedsættelsen af selskabsskatten fra 30 pct. til 28 pct., hvilket medførte en reduktion af koncernens udskudte skatteforpligtelse. Skat vedrørende særlige poster udgjorde en skatteindtægt på DKK 151 mio. i 2005, hvor skatteindtægten i 2004 udgjorde DKK 356 mio. Skat vedrørende dagsværdireguleringer resulterede i en skatteindtægt på DKK 47 mio. i modsætning til 2004, der resulterede i en skatteomkostning på DKK 37 mio. Egenkapitalen udgjorde i alt DKK mio. ved udgangen af Det er en stigning på DKK mio. i forhold til året før, som primært kan henføres til årets resultat for 2005 på DKK mio. Stigningen blev delvist modvirket af udbetalt udbytte vedrørende indkomståret 2004 på DKK mio. Forpligtelser i alt udgør DKK mio. i 2005 svarende til et fald på DKK mio. eller 3,3 pct. sammenlignet med ultimo Faldet skyldes primært lavere hensatte skatteforpligtigelser. Den rentebærende nettogæld er i løbet af 2005 faldet med DKK mio. til DKK mio. ved udgangen af året. Udviklingen er resultatet af positive pengestrømme fra driften og salget af TDC Forlag, delvist modvirket af anlægsinvesteringer og en forøgelse af ejerandelen i HTCC samt købet af Dotcom Solutions og sunrise business communications. Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer inklusive køb af ejerandele i andre selskaber var i 2005 DKK mio., hvilket er et fald på DKK mio. sammenlignet med DKK mio. i Faldet kan hovedsageligt relateres til køb af virksomhederne TDC Song og NetDesign i 2004, hvilket samlet udgjorde DKK mio., og er delvist modvirket af 16

17 effekten fra købet af HTCC, Dotcom Solutions og sunrise business communications i 2005, der samlet beløber sig til DKK 625 mio. Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber beløb sig i 2005 til DKK mio., hvilket sammenlignet med 2004 udgør en stigning på DKK 476 mio. eller 9,2 pct. Stigningen kan primært henføres til TDC Mobile International, der er steget med DKK 233 mio., hvilket væsentligst skyldes anlægsinvesteringer i Bité. Endvidere var der højere anlægsinvesteringer i TDC Totalløsninger på DKK 177 mio. især grundet anlægsinvesteringer i de tilkøbte selskaber. Endelig er anlægsinvesteringerne i TDC Switzerland steget med DKK 156 mio. hovedsageligt grundet investeringer i EDGE samt en stigning i aktiverede retableringsomkostninger. Anlægsinvesteringer i forhold til omsætningen i 2005 var 12,1 pct. sammenlignet med 12,2 pct. i Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK (1.226) mio. i 2005 sammenlignet med DKK mio. i Udviklingen i 2005 skyldes primært investering i anlægsaktiver, øget ejerandel i HTCC samt tilkøb af Dotcom Solutions, sunrise business communications og Telelet, delvist opvejet af salg af TDC Forlag. Investeringsaktiviteterne i 2004 er især relateret til modtaget udbytte i forbindelse med salget af Belgacom. Delvist modvirket af købet af TDC Song, købet af NetDesign og de resterende 80 pct. af aktierne i Telmore. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde i alt DKK (4.229) mio. i 2005 mod DKK (12.573) mio. i Forskellen er primært drevet af indfrielse af langfristet gæld samt tilbagekøb af egne aktier fra SBC i Likvider steg fra DKK mio. til DKK mio. i løbet af Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde i 2005 DKK mio. Det er DKK mio. mindre end i Udviklingen skyldes primært øgede skattebetalinger samt en negativ udvikling i driftskapitalen i 2005 mod en positiv ændring i 2004, delvist opvejet af et forbedret EBITDA. Anlægsinvesteringer TDC koncernen Vækst (pct.) TDC Totalløsninger (7,2) TDC Mobile International (22,8) Danske forretninger (11,2) Talkline mv ,8 Bité (114,6) TDC Switzerland (13,0) TDC Kabel TV (3,6) Andre aktiviteter ,8 TDC koncernen eksklusive køb af ejerandele (9,2) Køb af ejerandele i andre selskaber ,6 TDC koncernen inklusive køb af ejerandele ,2 1 Omfatter TDC A/S, TDC Services og elimineringer. 17

18 Regnskabsberetning TDC Totalløsninger TDC Totalløsninger udbyder et bredt sortiment af kommunikationsløsninger såvel på det danske hjemmemarked som i de nordiske lande, samt gennem HTCC på det ungarske marked. Aktiviteterne omfatter fastnettelefoni, konvergensprodukter (kombinerer fastnettelefoni med mobiltelefoni), datakommunikation og internettjenester herunder bredbåndsløsninger samt sikkerheds- og hos tingtjenester, udleje af faste kredsløb, terminalsalg og installation. Ved udgangen af 2005 havde TDC Totalløsninger 4,5 mio. kunder fordelt med 4,1 mio. kunder på det danske marked og kunder i de internationale datterselskaber. Antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere udgjorde ved udgangen af Omsætningen var DKK mio. i 2005, mens EBITDA udgjorde DKK mio. TDC Totalløsninger A/S beskæftiger medarbejdere ved slutningen af 2005 og har endvidere betydelige aktiviteter i en række selskaber. TDC Song 4 er en 100 pct. ejet pan-nordisk netoperatør, som primært opererer på erhvervsmarkedet, med 797 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ved slutningen af HTCC er en 63,4 pct. ejet fastnet- og datakommunikationsleverandør i Ungarn med 685 medarbejdere ved udgangen af TDC Dotcom 5 er en betydelig udbyder af infrastrukturløsninger til virksomheder i Sverige, og havde ved slutningen af medarbejdere. TDC Totalløsninger ejer endvidere 100 pct. af NetDesign, som har 171 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere og er en førende dansk udbyder af IP/LAN-infrastruktur til erhvervskunder, og 100 pct. af Contactel, der er frasolgt med virkning fra 2. februar Contactel er en tjekkisk internet- og fastnetudbyder, der ved udgangen af 2005 havde 264 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Forretningsområder I det følgende beskrives TDC Totalløsningers væsentligste forretningsområder. Fastnettelefoni Fastnettelefoni repræsenterer den største andel af omsætningen i TDC Totalløsninger og udgjorde DKK mio. i 2005, svarende til 48 pct. af omsætningen. I 2004 udgjorde andelen 52 pct. Forretningsområdet består af fastnettelefoni på detailområdet, som omfatter trafik og abonnementer, samt engrosfastnettelefoni, som hovedsageligt omfatter national og international transittrafik, samt indtægter fra tjenesteudbydere i Danmark. Ud af den samlede omsætning for fastnettelefoni udgør TDC Song og HTCC i alt DKK mio. TDC Totalløsninger Omsætning fordelt på forretningsområder 2005 TDC Totalløsninger Kunder Ultimo 2005 Øvrige 7% Fastnettelefoni 48% Dial up-kunder 7% Kunder i internationale datterselskaber 9% Terminaler, installationer mv. 15% Datakommunikation og internettjenester 23% Udleje af faste kredsløb 7% xdsl-kunder inkl. TV-kunder 15% Konvergens- og mobilkunder 8% Fastnetkunder 61% 18 4 TDC Song omfatter TDC Song selskaber i Danmark, Norge, Sverige og Finland samt TDC Norge. 5 TDC Dotcom AB s selskabsnavn var tidligere TDC Internordia AB. Efter TDC Internordia AB s køb af Dotcom Solutions AB i juni 2005 blev TDC Internordia AB s selskabsnavn ændret til TDC Dotcom AB.

19 Antallet af fastnetkunder er vigende som følge af migrering til mobiltelefoni og IP-baserede teknologier. For at imødegå denne udvikling har tendensen på markedet været en øget fokusering på flat rate-produkter, og TDC Totalløsninger A/S introducerede i 2004 produktet TDC Samtale, der giver mulighed for ubegrænset national fastnettelefoni om aftenen og i weekenden til en fast månedlig pris. Dette produkt blev godt modtaget af kunderne og i forlængelse af denne succes lancerede TDC Totalløsninger A/S i 2005 produktet TDC Samtale Døgn, der udvider tidsrummet for ubegrænset national fastnettelefoni til at omfatte hele døgnet. I starten af 2006 planlægger TDC Totalløsninger endvidere at introducere IP-telefoni (VoIP) til privatmarkedet. Datakommunikation og internettjenester Omsætningen fra datakommunikation og internettjenester udgjorde DKK mio. i 2005 svarende til en andel på 23 pct. af den samlede omsætning sammenlignet med 21 pct. i Forretningsområdet omfatter primært bredbåndsløsninger, IP-baserede private net, dial upløsninger og datatjenester. Ud af den samlede omsætning for datakommunikation og internettjenester bidrager TDC Song og HTCC med i alt DKK mio. Migreringen fra dial up-internet mod bredbåndsløsninger fortsatte i 2005, og bredbåndspenetrationen pr. husstand på det danske marked steg til ca. 44 pct. 6 i første halvår Med henblik på at imødegå den stadig stigende konkurrence på bredbåndsmarkedet iværksatte TDC Totalløsninger en række kampagner og prisændringer i 2005, der bl.a. gav kunderne højere hastigheder til uændret pris. Yderligere fordoblede TDC Totalløsninger xdsl-tophastigheden til det danske privatmarkedet med lanceringen af 8 Mbps hastighed. I 2005 lancerede TDC Totalløsninger endvidere TDC TV, der giver mulighed for TVoIP, og i starten af 2006 forventer TDC Totalløsninger at lancere VoIP til privatmarkedet. I efteråret 2005 lancerede TDC Totalløsninger gennem TDC Song endvidere bredbånds løsninger til det svenske marked med hastigheder op til 28 Mbps. Terminaler, installationer mv. Terminalsalg var med en omsætning på DKK mio. den tredjestørste bidragsyder til omsætningen i TDC Totalløsninger svarende til en andel på 15 pct. sammenlignet med 14 pct. i Forretningsområdet omfatter salg og installation af udstyr og spænder fra salg af fastnet- og mobiltelefoner til større omstillingsanlæg med tilhørende serviceaftaler. Ud af den samlede omsætning for terminaler, installationer mv. bidrager NetDesign og Dotcom Solutions samlet med DKK 670 mio. EBITDA Anlægsinvesteringer Omsætning K 04 2K 04 3K 04 4K 04 1K 05 2K 05 3K 05 4K 05 EBITDA Anlægsinvesteringer Omsætning 6 Kilde: IT- & Telestyrelsen, Telestatistik 1. halvår 2005 samt Danmarks Statistik 19

20 Regnskabsberetning Udleje af faste kredsløb Udleje af faste kredsløb udgjorde DKK mio. i 2005 eller 7 pct. af den samlede omsætning sammenholdt med 6 pct. i Forretningsområdet omfatter både nationale og internationale faste kredsløb. Ud af den samlede omsætning for udleje af faste kredsløb udgør TDC Song og HTCC i alt DKK 422 mio. Til trods for den stigende omsætning inden for udleje af faste kredsløb, der er drevet af tilkøb af selskaber, er markedet for udleje af faste kredsløb faldende, idet konkurrencen fra IP-baserede net øges, hvilket medfører en migrering af kunder til IP-baserede løsninger. Øvrige Den resterende del af omsætningen i TDC Totalløsninger udgjorde DKK mio. eller 7 pct. af den samlede omsætning og omfatter primært servicetelefontjenester, eksempelvis nummeroplysningen, og mobiltelefoni, primært Duét. Økonomisk udvikling TDC Totalløsninger har haft en vækst i omsætning og EBITDA på henholdsvis 16,4 pct. og 13,2 pct., hvilket primært kan henføres til opkøb af nye aktiviteter. Korrigeret for tilkøbte og frasolgte selskaber faldt omsætningen med 0,2 pct. hovedsageligt som følge af lavere omsætning Udvalgte hoved- og nøgletal Eksklusive særlige poster TDC Totalløsninger Vækst (pct.) Omsætning ,4 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (12.887) (15.130) (17,4) Andre indtægter og omkostninger (13,0) Resultat før afskrivninger, amortiseringer, og særlige poster (EBITDA) ,2 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (3.549) (3.754) (5,8) Resultat af primær drift (EBIT) ,6 Anlægsinvesteringer (7,2) Nøgletal EBITDA-margin 2 pct. 31,6 30,7 - Anlægsinvesteringer/omsætning 1 pct. 13,2 12,1 - Kundebase (ultimo året) (1.000) Fastnetkunder ,5 Mobilkunder ,0 Internetkunder (2,3) Øvrige Samlet kundebase ,1 Antal medarbejdere ,0 1 Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber. 2 Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster divideret med omsætning. 3 Antallet af medarbejdere er baseret på antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere inklusive fastansatte, elever og midlertidige ansatte ultimo året. 20

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 22. februar 2006 Hovedpunkter for 2005 Omsætningen er steget med 10,0 pct. Resultatet af driften 1 steg med 8,4 pct. Årets resultat steg med 19,2 pct. til

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2008

Delårsrapport januar marts 2008 Delårsrapport januar marts 2008 8. maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK 9.605 mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings-

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 4. maj 2006 Omsætningen er steget med 4,8 pct. Resultatet af driften 1 er steget med 7,8 pct. Uændrede forventninger til omsætning og resultat af driften. Hovedpunkter

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef DFF Virksomhedsdag 26. maj, 2005 Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef Dagsorden TDC's vision: Europas bedste! TDC og TDC's strategi - vækstmuligheder TDC's vækstudfordringer og forventninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2008

Regnskabsmeddelelse for 2008 Regnskabsmeddelelse for 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt med DKK 0,5 mia. eller 1,3% til DKK 38,8 mia. i 2008. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til faldende indenlandsk fastnettelefoni som følge

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport januar september 2008

Delårsrapport januar september 2008 Delårsrapport januar september 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 1,7% til DKK 29.110 mio. i forhold til 1.-3. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, frasalg af den

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2009

Delårsrapport januar marts 2009 7. maj 2009 Delårsrapport januar marts 2009 Meddelelse 9/2009 Delårsrapport januar marts 2009 Hovedpunkter Koncernens omsætning var på niveau med 1. kvartal 2008: Omsætningen i den nordiske forretning

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006 Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København New York Meddelelse 8/2006 TDC indberetning af ledende medarbejderes disses nærtståendes transaktioner med TDC aktier tilknyttede værdipapirer København I

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsen 155 Direktion 155 Bestyrelse 155 Aktionærinformation 158 Ordliste 162

Indholdsfortegnelse. Ledelsen 155 Direktion 155 Bestyrelse 155 Aktionærinformation 158 Ordliste 162 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2008 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 TDC Koncernen 8 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

2. KVARTALSRAPPORT 2001

2. KVARTALSRAPPORT 2001 T D C 2. KVARTALSRAPPORT 2001 2. august 2001 Hovedtal for Nettoomsætningen er steget med 18 pct. til DKK 12.901 mio. Nettoomsætningen fra mobiltelefoni udgør DKK 4.291 mio., hvilket er en stigning på 32

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere