Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT /58

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT 2012 1/58"

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse UDVALGTE HOVEDTAL BEGIVENHEDER I 2012 REGNSKABSBERETNING Årets resultat Begivenheder efter balancedagen Forventninger til 2013 Afkast og markedsudvikling NYE EU SOLVENSREGLER SOLVENS II ORGANISATION, LEDELSE OG SAMARBEJDSRELATIONER SAMFUNDSANSVAR Corporate Responsibility Miljøhensyn Principper for socialt ansvarlige investeringer REGNSKAB Koncernregnskab Moderselskabsregnskab Koncernoversigt LEDELSESHVERV PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT /58

4 UDVALGTE HOVEDTAL DANICA KONCERNEN Mio. kr PRÆMIER INKLUSIV INVESTERINGSKONTRAKTER RESULTATOPGØRELSE Forsikringsteknisk resultat, Liv Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast m.v Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE Aktiver i alt Forsikringsmæssige hensættelser, syge- og ulykkesforsikring Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter Kollektivt bonuspotentiale Egenkapital i alt NØGLETAL I PCT. Afkast før pensionsafkastskat ekskl. afkast af markedsprodukter 8,6 6,1 5,6 6,7-0,9 Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler i Danica Pension 9,2 6,8 5,8 7,1-1,2 Afkast markedsprodukter i Danmark 11,5-2,5 12,9 24,0-24,0 Omkostningsprocent af præmier 4,8 4,6 5,0 6,0 6,0 Omkostningsprocent af hensættelser 0,46 0,52 0,52 0,55 0,63 Omkostninger pr. forsikret i kr Forsikringsrisikoresultat 0,06 0,04 0,09 0,08 0,14 Bonusgrad bonusgivende selskaber 0,6 0,2 1,1 1,7 0,9 Ejerkapitalgrad 12,7 12,5 14,8 13,5 11,9 Overdækningsgrad 6,3 6,7 8,7 8,7 6,9 Solvensdækning Egenkapitalforrentning før skat 11,7 3,5 11,3 16,9-6,5 Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat 7,7 6,1 4,6 5,5-1,3 NØGLETAL FOR SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Forsikringsselskabet Danicas koncernregnskab er aflagt i overensstemmelse med Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. Koncernregnskabet har i perioden været aflagt i henhold til IFRS. Ændringen har ikke haft betydning for hovedtallene. 2/58 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT 2012

5 BEGIVENHEDER I 2012 Fortsat økonomisk afmatning og hård konkurrence påvirkede pensionsmarkedet igen i Priskonkurrencen fortsatte, og 2012 var præget af mange udbud på egne og andre selskabers kunder. I dette marked fastholdt Danica sin position som en af Danmarks førende udbydere af liv- og pensionsprodukter. De løbende præmier viste en fremgang på 2 pct. til 14,0 mia. kr. Som følge af en nedgang i engangspræmierne faldt de samlede præmier dog med 10 pct. til 24,7 mia. kr. De samlede præmier i den danske forretning udviste en tilbagegang på 4 pct. til i alt 18,1 mia. kr. Faldet skyldes, at der i 2011 var tilgang af to større firmaordninger, mens 2012 derimod var påvirket af, at Danica trak sig fra udbudsrunder, hvor priserne efter Danicas opfattelse var urealistisk lave. Markedsprodukterne Danica Balance, Danica Link og Danica Select tegnede sig i 2012 for 14,2 mia. kr., svarende til en fremgang på 21 pct. Ca kunder havde ultimo 2012 valgt markedsprodukterne. Præmierne for det traditionelle produkt gik som forventet tilbage og viste et fald på 16 pct. til 6,0 mia. kr. Præmierne i Norge viste en tilbagegang på 0,4 mia. kr., hvilket skyldes en porteføljeoverdragelse i Bortses fra porteføljeoverdragelsen, viste forretningen en fremgang på 27 pct. bl.a. på grund af salg gennem nye distributionskanaler. Den irske forretning er, som annonceret i 2011, blevet afviklet i 2012, og selskabet forventes endeligt opløst i Præmierne i Sverige faldt med 22 pct. Tilbagegangen skyldes, at svenske banker i slutningen af 2011 introducerede et produkt, der svarer til Danicas depåforsikring, hvilket betød en markedsforskydning i 1. halvår 2012, mens 2. halvår var på niveau med sidste år. Endvidere var indskud påvirket af generelt lavere investeringsvilje. I Danmark var 2012 præget af skattereformer på pensionsområdet. Reformerne betød bl.a., at loftet for indbetalinger på ratepensioner med fradrag blev sænket fra kr. til kr. i Der er fortsat intet loft for fradrag for indbetalinger til livsvarige pensioner. Det danske pensionsmarked skulle i 2012 også berede sig på den nye skattereform, der trådte i kraft den 1. januar Reformen indebærer, at kapitalpensionen udfases, og fra årsskiftet har kunderne ikke længere fradrag for indbetalinger til en kapitalpension. Til gengæld kan kunderne indbetale kr. på en ny aldersopsparing uden fradrag. Fordelen for kunderne er, at det løbende afkast kun beskattes med 15,3 pct., hvilket er væsentligt lavere end beskatning af afkast af frie midler. Samtidig er der ingen skat på udbetalinger. Danica sikrer, at kunderne bevarer deres fradragsrettigheder ved automatisk at overføre indbetalingerne fra kapitalpension til en rate- eller livsvarig pension. I løbet af foråret 2013 får kunderne også mulighed for at overføre deres pensionsindbetalinger til den nye aldersopsparing. Kunderne bevarer de garantier, som de i forvejen har hos Danica. Som led i skattereformen får kunderne i løbet af 2013 en ekstraordinær mulighed for at betale en særlig lav afgift på deres kapitalpension. Den er på kun 37,3 pct. mod de normale 40 pct. Vælger kunden at betale afgiften i 2013, udbetales pensionen skattefrit, når kunden går på pension. Danica forventer, at mange kunder vil benytte denne mulighed. I tilknytning til afgiftsberigtigelsen af de opsparede midler skal Danica endvidere betale en afgift på en forholdsmæssig andel af de ufordelte midler (merhensættelser og kollektivt bonuspotentiale). Den samlede opsparing i kapitalpensioner i Danica udgjorde ca. 50 mia. kr. pr I efteråret 2012 tilbød Danica udvalgte kunder med høje garantier at flytte fra Traditionel til Danica Balance. Ved flytningen ydes en kompensation til kunderne, idet de giver afkald på deres garanti. I 2012 er der overført opsparing for 1,8 mia. kr. fra Danica Traditionel til Danica Balance. I oktober og november fik kunder tilbuddet, og tilbuddet forventes i 2013 at blive givet til kunder. Danica har taget dette initiativ for at bakke op om den aftale, som pensionsbranchen indgik med Erhvervs- og Vækstministeriet i juni I aftalen opfordres til, at pensionsselskaberne skal øge kundernes mulighed for at skifte fra de garanterede produkter til markedsrenteprodukter. Danica lancerede i november 2012 et nyt unikt produkt på pensionsområdet under navnet Danica Select, hvor kunderne får mulighed for at investere online i aktier og værdipapirer fordelt på 17 børser i Europa og USA. Handler kan indgås på både Danske Netbank, tablet og smartphone. Der er tale om et produkt, der især henvender sig til de kunder, der selv ønsker at stå for forvaltningen af pensionsopsparingen. Kunderne kan tilvælge de forsikringsdækninger, de ønsker. Ved udgangen af 2012 havde ca. 100 kunder med en samlet opsparing på 0,1 mia. kr. valgt Danica Select. REGNSKABSBERETNING Årets resultat Danicas resultat før skat udgjorde mio. kr. mod 733 mio. kr. i Efter skat udgjorde resultatet mio. kr. mod 550 mio. kr. i Resultatet følger forventningerne som angivet i delårsrapporten for 1. halvår Der er 1. november 2012 udbetalt udbytte på mio. kr. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der i 2013 udbetales udbytte på 750 mio. kr. for FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT /58

6 DANICA KONCERNEN, RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) Forsikringsresultat i Traditionel Forsikringsresultat i unit-link Danmark Syge- og ulykkesresultat i Danmark (før investeringsafkast) Forsikringsresultat, udenlandske aktiviteter Investeringsafkast Overført til skyggekonto Særlige overskudsandele Resultat før skat Forsikringsresultatet af den traditionelle forretning udgjorde et resultat på mio. kr. mod mio. kr. for Det realiserede resultat muliggjorde indtægtsførsel af risikotillæg for tre ud af de fire rentegrupper. Risikotillægget for den sidste rentegruppe på 124 mio. kr. er sammen med underskud i en af risikogrupperne på 22 mio. kr. overført til skyggekontoen. Det var endvidere muligt netto at indtægtsføre 407 mio. kr. fra skyggekontoen, der udgør 763 mio. kr. ultimo Forsikringsresultatet af unit-link, Danmark udgjorde 258 mio. kr. mod 279 mio. kr. i Tilbagegangen kan henføres til, at Danica primo 2012 nedsatte priserne på Danica Balance. Resultatet af syge- og ulykkesforsikring i Danmark før investeringsafkast gav et underskud på 130 mio. kr. mod et underskud på 11 mio. kr. i Erstatningsprocenten for syge- og ulykkesforretningen udgjorde 107 pct. mod 93 pct. i Udviklingen er påvirket af, at afløbsresultatet er 15 mio. kr. i 2012 mod 70 mio. kr. i Resultatet var endvidere påvirket af en højere erstatningsprocent, hvilket er en følge af lavere priser på det danske firmamarked. Forsikringsresultatet i de udenlandske aktiviteter udgjorde 92 mio. kr. mod 12 mio. kr. i 2011, hvilket bl.a. skyldes en fremgang i den norske forretning fra 44 mio. kr. til 67 mio. kr. Resultatet i den svenske forretning faldt fra 21 mio. kr. til 15 mio. kr. primært som følge af en regulatorisk fastsat lavere diskonteringsrente som medførte en styrkelse af pensionsforpligtelsen på medarbejderne. Som annonceret i 2011 er den irske forretning blevet afviklet i 2012, og selskabet forventes endeligt opløst i Mens resultatet i den irske forretning i 2011 udviste et underskud, har der i 2012 været et mindre overskud som følge af tilbageførte liv- og omkostningshensættelser. Investeringsafkastet, der omfatter egenkapitalens og syge- og ulykkesforretningens investeringsafkast, faldt fra 585 mio. kr. til 522 mio. kr. Faldet i afkastet skyldes bl.a. lavere afkast af ejendomme. Særlige overskudsandele, jf. afsnittet om kontribution i noten anvendt regnskabspraksis, udgjorde en udgift på 17 mio. kr. Beløbet vil blive allokeret til kunderne, tidligst i 2014, når det optjente beløb udgør mere end 0,1 pct. af livhensættelserne for de omfattede policer. De udskudte beløb tillægges en forrentning. Bruttopræmier Bruttopræmierne inkl. syge- og ulykkesforsikringer samt indbetalinger på investeringskontrakter udgjorde 24,7 mia. kr. i 2012, hvilket var et fald på 2,6 mia. kr. svarende til 9,6 pct. sammenlignet med 2011, der var positivt påvirket af overtagelsen af to større firmaordninger i Danmark og porteføljeoverdragelsen i Norge. PRÆMIER (INKL. INVESTERINGSKONTRAKTER) (Mia. kr.) Danica Balance 12,2 9,4 7,3 4,5 4,0 Danica Link* 2,0 2,3 2,5 2,8 3,7 Danica Traditionel 6,0 7,1 7,5 8,7 10,8 Interne overførsler -3,3-1,3-1,7-0,7-0,9 Syge- og ulykke 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 Udland 6,6 8,5 7,2 3,8 3,0 Præmier i alt 24,7 27,3 24,1 20,4 21,9 *Tallene inkluderer Danica Select Præmierne for de danske markedsprodukter Danica Balance, Danica Link og Danica Select steg 21 pct., mens bruttopræmierne i Danica Traditionel faldt med 16 pct. Præmier i udlandet udgjorde 27 pct. af de samlede præmier mod 14 pct. i Investeringsafkast Danica koncernen fik i 2012 et investeringsafkast før PAL-skat på 26,4 mia. kr. svarende til 8,6 pct. Efter PAL-skat var afkastet på 23,1 mia. kr. svarende til 7,5 pct. Investeringsafkastet af aktiver allokeret til egenkapitalen i Danica Pension eksklusiv forsikringsdattervirksomheder udgjorde 227 mio. kr. eller 1,3 pct. i 2012 mod 1,6 pct. i Afkastet af Danica Balance, Danica Link og Danica Select under ét blev 6,1 mia. kr. eller 11,5 pct. Investeringsafkastet af kundemidler i Danica Traditionel udgjorde 17,2 mia. kr. eller 9,2 pct. før PALskat. Afkastet er positivt påvirket af de stigende kurser på aktier, kreditinvesteringer og nominelle obligationer i Efter henlæggelse af 7,6 mia. kr. til livsforsikringshensættelserne udgjorde afkastet 5,9 pct. Kollektivt bonuspotentiale Kollektivt bonuspotentiale udgjorde samlet 0,9 mia. kr. ultimo 2012 og er dermed steget 0,5 mia. kr. 4/58 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT 2012

7 Samtidig er trækket på bonuspotentialer på fripoliceydelser, der i 2011 blev anvendt til dækning af tab, reduceret med 1,5 mia. kr. til 0,2 mia. kr. Dette træk vedrører alene en rentegruppe. KOLLEKTIVT BONUSPOTENTIALE I DANICA PENSION* (Mia. kr.) *Omfatter alene bonusberettigede kundemidler Nytegning 2012 I alt 2012 I alt 2011 Afkast af kundemidler (liv) 2,9 16,0 11,2 Ændring i værdi af forsikringsforpligtelser -0,5-7,6-8,7 2,4 8,4 2,5 Pensionsafkastskat -0,4-2,2-1,6 Periodens rentetilskrivning -0,6-2,8-4,3 Omkostnings- og risikoresultat 0,0 0,3 0,3 Risikotillæg af hensættelser -0,2-1,3-1,2 Overført til skyggekonto -0,3-0,4 1,1 Anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser -0,8-1,5 1,8 Ændring i kollektivt bonuspotentiale 0,1 0,5-1,4 Stigningen i kollektivt bonuspotentiale i forhold til ultimo 2011 skal ses i sammenhæng med et investeringsafkast efter ændring i merhensættelser på 5,9 pct., og en kontorente på 1,8 pct. før PAL-skat. Kollektivt bonuspotentiale m.v. pr. 31. december 2012 fremgår af nedenstående tabel. RENTE- OG RISIKO GRUPPER PR (pct.) Kontorente før PAL Investeringsafkast før PAL Kollektivt bonuspotentiale (mia. kr.) Bonusgrad Rentegruppe 1,8 5,7 0,1 0,3 0,0 1 (nye kunder) Rentegruppe 1,8 10,5-0,0 0,0 2 (lav garanti) Rentegruppe 1,8 11,7 0,5 3,6 1,0 3 (middel garanti) Rentegruppe 1,8 11,0 0,0 0,0 0,1 4 (høj garanti) Risikogrupper - - 0,2 - - Pr. 1. januar 2013 er kontorenten i alle grupperne uændret 1,8 pct. før PAL-skat. Årlige omkostninger (ÅOK) De samlede årlige omkostninger i den traditionelle forretning omfatter ikke kun risikotillægget, men også indregning af omkostnings- og risikoresultat. Omkostnings- og risikoresultatet har samlet set reduceret kundernes omkostningsbelastning med 166 mio. kr. i ÅRLIGE OMKOSTNINGER I PROCENT OPGJORT FOR DE SAMLEDE KUNDEMIDLER I DANICA TRADITIONEL * (Mio. kr.) Nytegning 2012 Omfatter alene bonusberettigede kundemidler I alt 2012 I alt 2011 Risikotillæg (andel af hensættelser) Ansvarlig lånekapital Adm. omk. ved investering Periodens omkostninger, rentegrupper I pct. af hensættelser 1,21 1,05 1,04 Risikotillæg (andel af risikoresultat) Risikoresultat Omkostningsresultat Periodens samlede omkostninger, ekskl. skyggekonto I pct. af hensættelser, ekskl. skyggekonto 1,02 1,02 1,03 Overført fra skyggekonto Omkostninger i alt inkl. skyggekonto I pct. af hensættelser, inkl. skyggekonto 1,72 1,25 0,37 I 2012 udgjorde kundernes samlede omkostninger mio. kr. eksklusiv ændring i skyggekonto svarende til 1,02 pct. af hensættelserne. I perioden udgjorde omkostningerne gennemsnitligt 0,90 pct. eksklusiv skyggekontoen. Endvidere var det i 2012 muligt at tilbageføre mio. kr. på bonuspotentiale på fripoliceydelser for rentegrupperne nye kunder og lav garanti. Forsikringsydelser Forsikringsydelserne udgjorde 18,5 mia. kr. i 2012 mod 16,6 mia. kr. i Tilbagekøb inklusiv investeringskontrakter udgjorde 14,2 mia. kr. i 2012 mod 9,8 mia. kr. i Stigningen skyldes primært afgang af to større firmaordninger og stigende tilbagekøb i den svenske forretning. Omkostninger De forsikringsmæssige driftsomkostninger for livforretningen udgjorde mio. kr. i 2012 mod mio. kr. i 2011, hvilket dækker over højere omkostninger i den udenlandske forretning og faldende i den danske. Omkostningsprocenten af præmier i Danica koncernen er steget fra 4,6 til 4,8, mens den for den danske forretning er faldet fra 4,7 pct. til 4,5 pct. OMKOSTNINGER I PCT. AF PRÆMIER Danica koncernen 4,8 4,6 Danicas danske aktiviteter 4,5 4,7 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT /58

8 Målt i forhold til de gennemsnitlige hensættelser udgjorde omkostningerne 0,46 pct. mod 0,52 pct. i % Danica koncernen, omkostningi pct. af hensættelser 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,63 0,55 0,52 0,52 Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere udgjorde 817 i 2012 mod 845 i 2011, og ultimo året var der ansat 803 medarbejdere i Danica i ind- og udland. Faldet i antal medarbejdere skal ses i sammenhæng med fortsatte tiltag til digitalisering og selvbetjeningsværktøjer, samt besparelser i stabsfunktionerne. For forvaltning af værdipapirporteføljer, varetagelse af IT-drift og -udvikling, intern revision, personaleadministration, logistik og markedsføring betalte Danica koncernen 592 mio. kr. til Danske Bank. Herudover betalte Danica 133 mio. kr. til Danske Bank koncernen for salg af livsforsikringer, jf. note 21. Ultimo 2012 var der aktiveret 41 mio. kr. i Danske Bank koncernen vedrørende systemudvikling for Danica koncernen. Beløbet vil blive udgiftsført i Danica koncernen over de kommende 3 år. Selskabsskat Selskabsskat udgjorde 578 mio. kr. 0, Kommentarer til balancen Koncernens balance steg fra 303 mia. kr. ultimo 2011 til 324 mia. kr. ultimo Investeringsaktiverne inklusiv investeringsaktiver tilknyttet unit-link kontrakter steg fra 295 mia. kr. ultimo 2011 til 316 mia. kr. ultimo Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter udgjorde 289 mia. kr. mod 268 mia. kr. ultimo Livsforsikringshensættelserne udgjorde 182 mia. kr., hvilket var på niveau med ultimo 2011, og er opdelt i garanterede ydelser, bonuspotentialer på fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripoliceydelser. I 2011 indførte Finanstilsynet muligheden for at anvende en landejusteret diskonteringskurve, og i februar 2012 blev kurven justeret med hensyn til realkreditspændet. Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension indgik med virkning fra den 12. juni 2012 en aftale, som bl.a. indeholdt en ændring af diskonteringskurven for de lange renter. Ændringen, der er en tilnærmelse til de kommende Solvens II regler, reducerede Danica Pensions livsforsikringshensættelser opgjort pr med 1,5 mia. kr. Aftalen indeholder samtidig et loft over kontorenten på 2 pct. frem til 1. januar 2014 samt begrænsninger i muligheden for udlodning af udbytte. I efteråret 2012 tilbød Danica kunder med høje garantier at flytte fra Traditionel til Danica Balance med tilhørende kompensation. I 2012 er der ved dette tilbud overført opsparing for 1,8 mia. kr fra Danica Traditionel til Danica Balance. Kollektivt bonuspotentiale udgjorde 0,9 mia. kr. ultimo Merhensættelser til efterlevelse af Danicas garantier udgjorde 32,7 mia. kr. Hensættelser for unit-link kontrakter steg fra 77 mia. kr. ultimo 2011 til 96 mia. kr. ultimo Egenkapitalen udgjorde 19,0 mia. kr. ultimo 2012 mod 19,7 mia. kr. ultimo Faldet skyldes udbetalt udbytte på 2,5 mia. kr. Risikoeksponering og følsomhedsoplysninger I note 24 er der for Danica vist effekten på egenkapitalen samt på kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på fripoliceydelser af isolerede ændringer i renter og øvrige relevante finansielle risici samt af ændringer i døds- og invaliditetshyppighed. Endvidere fremgår risici og styring heraf af samme note. Et fald i dødshyppigheden på 10 pct., svarende til at levetiden stiger med ca. 1 år, vil reducere kollektivt bonuspotentiale med 0,2 mia. kr. og egenkapitalen med 1,6 mia. kr. Finanstilsynet har underlagt pensionsbranchen Trafiklyset, som indebærer stresstest af basiskapitalen. Danica Pension er godt rustet til disse stresstests, der bl.a. indeholder et aktiekursfald på 12 pct. samt ændring i renten på 0,7 pct.-point. Et aktiekursfald på 12 pct. ville ultimo 2012 reducere kollektivt bonuspotentiale med 0,3 mia. kr. og egenkapitalen med 0,4 mia. kr. Et rentefald på 0,7 pct.- point ville reducere kollektivt bonuspotentiale med 0,6 mia. kr. og egenkapitalen med 1,8 mia. kr. ultimo Danica har gennem hele 2012 været i grønt lys. Kapitalstyrke og solvenskrav Som en forløber for de kommende Solvens II regler indførte Finanstilsynet i 2007 krav om opgørelse af individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber. Det individuelle solvensbehov er et risikobaseret kapitalkrav opgjort ud fra selskabets egen risikovurdering, som supplerer solvenskravet. Det kræves 6/58 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT 2012

9 således, at alle danske forsikringsselskaber har en basiskapital, som mindst svarer til det største beløb af solvenskravet og det individuelle solvensbehov. Selskaberne i Danica koncernen har alle efterlevet dette krav i Danica har udviklet en model til opgørelse af det individuelle solvensbehov. I modellen foretages stresstests af relevante risikofaktorer, herunder aktiekurser, ejendomsværdier, rentesatser og levetid. Det individuelle solvensbehov beregnes som det samlede kapitalkrav efter stresstestene justeret for anvendelse af kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på fripoliceydelser. Stresstestene tager udgangspunkt i Finanstilsynets gule risikoscenario, dvs. et 30 pct. fald i aktier, 12 pct. fald i ejendomsværdier, en renteændring på 1,0 pct.-point m.v. Anvendelsen af det gule risikoscenarie, som Danica har valgt, er en skærpelse i forhold til det røde risikoscenario, der indgår i Finanstilsynets trafiklys. Endvidere anvendes Finanstilsynets stresstest vedrørende levetider og invaliditet, mens kapitalkrav vedrørende øvrige risici fastsættes skønsmæssigt. Endelig indregnes en landespændsrisiko svarende til forskellen mellem den aktuelle værdi af det glidende 12 måneders gennemsnit og et spænd på 0 bp. DANICA KONCERNEN, SOLVENS (Mio. kr.) Basiskapital Solvenskrav Individuelt solvensbehov Krav til tilstrækkelig basiskapital Det individuelle solvensbehov udgjorde 10,4 mia. kr. ultimo 2012 mod et solvenskrav på 8,7 mia. kr. i I nedenstående opgørelse af kapitalstyrken er det individuelle solvensbehov ultimo 2012 indregnet, idet det overstiger solvenskravet. Basiskapitalen i Danica koncernen er opgjort til 18,1 mia. kr. Danica koncernens samlede kapitalstyrke, dvs. basiskapital og kollektivt bonuspotentiale med fradrag af kravet til tilstrækkelig basiskapital, udgjorde 8,6 mia. kr. ultimo DANICA KONCERNEN, KAPITALSTYRKE (Mio. kr.) Egenkapital Immaterielle aktiver m.v Foreslået udbytte Basiskapital Krav til tilstrækkelig basiskapital Overskydende basiskapital Kollektivt bonuspotentiale Kapitalstyrke Kapitalstyrken er udtryk for den ekstra sikkerhed, der er for kundernes penge. Hertil kommer bonuspotentiale på fripoliceydelser med 2,2 mia. kr., der delvist kan anvendes til at dække tab. Begivenheder efter balancedagen Der er i tiden fra den 31. december 2012 til regnskabets underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på Danicas økonomiske stilling. Forventninger til 2013 Danica forventer i 2013 at fastholde sin position som en af de førende udbydere af livs- og pensionsforsikringsprodukter i Danmark. Resultatet for 2013 vil især afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, som har betydning for, om der kan indtægtsføres risikotillæg og eventuel indtægtsførsel fra skyggekontoen. For at Danica i 2013, ved et uændret renteniveau, kan indtægtsføre fuldt risikotillæg, vil det for nytegningsrentegruppen kræve et afkast på 2-3 pct., mens det for de øvrige rentegrupper vil kræve 4-5 pct. Afkast og markedsudvikling 2012 var et fornuftigt år med hensyn til afkast på de finansielle markeder. Såvel aktier som kreditobligationer gav pæne afkast, mens renteniveauet holdt sig meget lavt. I midten af året blussede den europæiske gældskrise atter op, hvilket midlertidigt gav meget store rentefald og faldende aktie- og kreditmarkeder. Tilsagn fra ECB om at der ville blive gjort alt for at bevare eurosamarbejdet intakt, lagde en dæmper på uroen og flere landes, herunder Danmarks, overgang til at diskontere pensionsforpligtelser med en fast lang rente, fik de lange renter til at stige en del igen. På aktiemarkedet klarede Europa sig markant dårligere i 1. halvdel af 2012, og afkastforskellen udgjorde i maj måned over 7 pct.-point. I 2. halvår vendte billedet, og både USA og Europa endte året med samlede afkast omkring 16 pct. De danske aktier gav til sammenligning et afkast på hele 27 pct. i 2012, hvilket placerede Danmark som et af de bedste aktiemarkeder i De danske statsobligationer var i 2012 positivt påvirket af usikkerheden omkring euroen, idet den danske krone blev til en tilflugtsvaluta på linje med schweiziske franc. Således faldt den lange 10-årige danske statsobligationsrente i løbet af 2012 fra 1,7 pct. primo året til 1,1 pct. ultimo året, mens den 2- årige rente faldt fra 0,2 pct. til -0,1 pct. Den 10-årige danske statsobligation gav et afkast på 5,9 pct. i FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT /58

10 På danske realkreditobligationer med lange løbetider lå spændene til danske statsobligationer ultimo 2012 i niveauet 1 pct.-point, hvilket er et fald på ca. 0,1 pct.-point. Afkastet på kreditobligationer var positivt påvirket dels af faldende risikopræmier dels af rentefaldet i løbet af året, hvilket medførte, at Danicas beholdning af kreditobligationer med en Investment Grade rating havde et afkast på 13,9 pct. På obligationer med en lavere rating blev afkastet på 15,1 pct. Ejendomme gav i 2012 et afkast på 2,8 pct. mod 6,2 pct. i Afkastet var i 2012 fortsat negativt påvirket af fortsat høj tomgang på erhvervsejendomme. Børsnoterede aktier gav et afkast på 19,2 pct., mens alternative investeringer, der primært består af unoterede aktier og infrastruktur fonde, gav et positivt afkast på 10,2 pct. En stor del af valutaeksponeringen var afdækket. Kunder i Danica Balance med middel aktieandel og 30 år til pensionering fik i 2012 et afkast på 15,8 pct. før PAL-skat. Samlet fik Danica Balance kunderne i 2012 et afkast på 3,6 mia. kr. før PAL-skat eller 11,5 pct. Set over en 3-årig periode har det gennemsnitlige afkast udgjort 7,0 pct. p.a. før PALskat. AFKAST DANICA BALANCE FØR SKAT (I pct.) 30 år til pensionering 5 år til pensionering Risiko Afkast Aktieandel Afkast Aktieandel Aggressiv 16, ,8 59 Høj 16, ,8 48 Middel 15, ,8 38 Lav 14,4 75 9,7 27 Forsigtig 11,8 49 8,7 16 Gennemsnitligt afkast Danica Balance 11,5 pct. og over 3 år 7,0 pct. p.a. Størstedelen af kunderne i Danica Link har valgt at placere deres investering i Danica Valg med middel risiko, og disse fik et afkast på 12,6 pct. før PALskat i Afkastet for kunder med Danica Valg med høj risiko udgjorde 13,2 pct. før PAL-skat og 15,5 pct. før PAL-skat for kunder med Danica Valg 100 pct. aktier. Samlet fik kunder med Danica Link et afkast på 2,2 mia. kr. før PAL-skat eller i gennemsnit 11,3 pct. Set over 3 år har det gennemsnitlige afkast for alle kunder været 7,1 pct. p.a. før PALskat. DANICA VALG PORTEFØLJERNES AFKAST FØR SKAT (I pct.) Danica Valg Garanti 11,0 0,9 Danica Valg 100 pct. Obligationer 9,5 5,6 Danica Valg Lav Risiko 10,4 1,9 Danica Valg Middel Risiko 12,6-1,3 Danica Valg Høj Risiko 13,2-3,4 Danica Valg 100 pct. Aktier 15,5-7,6 Gennemsnitligt afkast Danica Link 11,3 pct og over 3 år 7,1 pct. p.a. Kunder med Danica Select fik i perioden fra 15. november, hvor de første kunder startede investeringer via Danica Select, et afkast på 0,1 mio. kr. Samlet udgjorde afkastet for Danica Balance, Danica Link og Danica Select under ét i ,1 mia. kr. før PAL-skat svarende til 11,5 pct. Over en 3-årig periode udgjorde afkastet for Danica Balance og Danica Link 7,0 pct. p.a. Kundemidlernes samlede afkast i Danica Traditionel udgjorde 9,2 pct. før PAL-skat. Det samlede afkast efter en stigning i de forsikringsmæssige hensættelser blev 5,9 pct. Set over 3 år udgjorde det gennemsnitlige afkast efter ændring i de forsikringsmæssige hensættelser 4,3 pct. DANICA PENSION, KUNDEMIDLER BEHOLDNING OG AFKAST Værdi Afkast Værdi Afkast (Mia. kr.) pct. pct. Ejendomme 19,7 2,8 19,6 6,2 Børsnoterede aktier 9,9 19,2 6,9-8,8 Alternative investeringer 8,1 10,2 5,3 11,3 Kreditinvesteringer 31,1 14,4 23,4 2,5 Globale obligationer 6,6 8,6 6,1 2,8 Nominelle obligationer 72,8 6,9 81,0 7,2 Indeksobligationer 16,7 7,3 18,3 14,4 Korte obligationer og likviditet 21,6 1,7 25,0 1,9 Obligationer m.v. i alt 117,7 6,2 130,4 8,2 Andre finansielle aktiver 8,6-3,4 - I alt 195,1 9,2 189,0 6,8 Afkast efter ændring i merhensættelser 5,9 2,1 8/58 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT 2012

11 I nedenstående tabel er vist sammenhængen mellem investeringsafkast og kontorente. FRA INVESTERINGSAFKAST TIL KONTORENTE Nytegning (I pct.) 2012 I alt 2012 Egenkapitalens midler var ultimo 2012 investeret med 10,8 pct. i ejendomme og 89,2 pct. i obligationer med en relativ kort løbetid. Egenkapitalen er herudover eksponeret over for aktier via syge- og ulykkesforretningens investeringer. Afkastet af egenkapitalens og syge- og ulykkesforretningens midler under et udgjorde 2,6 pct. NYE EU SOLVENSREGLER SOLVENS II I alt 2011 Investeringsafkast af kundemidler før investeringsomkostninger 6,4 9,6 7,2 Investeringsomkostninger -0,7-0,4-0,4 Investeringsafkast af kundemidler efter investeringsomkostninger 5,7 9,2 6,8 Ændring i værdi af forsikringsforpligtelser -1,1-3,3-4,7 Investeringsafkast inkl. ændring af forsikringsforpligtelser 4,6 5,9 2,1 Pensionsafkastskat -0,7-1,3-0,1 Risikoforrentning for året -0,5-0,7-0,7 Risikoforrentning overført til skyggekonto -0,5-0,2 0,6 Risiko- og omkostningsresultat 0,0 0,0 - Overførsel fra kollektivt bonuspotentiale -0,3-0,3 0,8 Overførsel fra bonuspotentiale på fripoliceydelser -1,6-0,9 1,0 Øvrige reguleringer 0,5-1,0-1,0 Gennemsnitlig kontorente efter pensionsafkastskat 1,5 1,5 2,7 Andel af investeringsaktiver, der er medtaget investeringsomkostninger for, udgør Danica følger tæt arbejdet med de kommende EUsolvensregler - kaldet Solvens II - der bl.a. ændrer det nuværende volumenbaserede kapitalkrav til et kapitalkrav, som i større udstrækning afspejler risiciene i forretningen. Hidtil har planen været, at Solvens II skulle træde i kraft 1. januar I efteråret 2012 har sammenslutningen af europæiske forsikringstilsyn EIOPA imidlertid meddelt, at dette ikke længere er realistisk. I stedet forventer EIOPA, at ikrafttrædelse sker 1. januar Baggrunden for udskydelsen er, at der fortsat er mange uafklarede spørgsmål, som forsinker lovgivningsprocessen. Et af de centrale punkter, der ikke er afklaret, er behandlingen af lange garantier. Selvom der således er usikkerhed omkring ikrafttrædelsestidspunktet for Solvens II, har Danica i løbet af 2012 fortsat arbejdet med at forberede overgangen til Solvens II. Det er endnu for tidligt at forudsige, hvad Danicas kapitalkrav bliver under Solvens II, idet bl.a. størrelsen af de lange garantier har stor betydning for de kommende kapitalkrav. Danica forventer dog, at selskabets overdækning ikke ændres væsentligt med de nye regler, sådan som de forventes at blive udmøntet. ORGANISATION, LEDELSE OG SAMAR- BEJDSRELATIONER Danica varetager Danske Bank koncernens aktiviteter inden for pensionsopsparing og livsforsikring til virksomheder, organisationer og private. Danica har en bestyrelse bestående af seks generalforsamlingsvalgte og tre medarbejdervalgte medlemmer. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet og holder ca. seks møder årligt. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-, revisionsog sikkerhedsmæssige forhold. Det drejer sig om forhold, som bestyrelsen, udvalget selv, den interne revisionschef eller den eksterne revisor ønsker nærmere gennemgået, før sagen fremlægges for bestyrelsen. Revisionsudvalget har i 2012 afholdt fire møder. Direktionen varetager den daglige ledelse og udgøres af administrerende direktør Per Klitgård og direktør Jesper Winkelmann. Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv er vist på side 55. Aflønningspolitik og incitamentsprogrammer Danica Pensions aflønningspolitik afspejler Danske Bank koncernens, og er gældende for alle medarbejdere i Danica koncernen. Politikken er vedtaget på generalforsamlingen i Danica koncernen og kan findes på Direktionen samt ledende medarbejdere er omfattet af Danske Bank koncernens incitamentsprogram, som består af kontanter og betingede aktier. Udmålingen er baseret på en vurdering af den enkelte medarbejders indsats og afhænger desuden af områdernes økonomiske resultat og andre mål for værdiskabelsen i et givet regnskabsår. Aflønningsstrukturen er underlagt en række stramninger vedrørende aflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere, hvis aktivitet har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil (risikotagere). Danica følger Danske Banks retningslinjer herfor. Der er fastsat grænser for størrelsen af den resultatafhængige aflønning, og en del heraf udskydes til FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT /58

12 senere udbetaling med mulighed for hel eller delvis fortabelse afhængigt af fremtidige resultater. Medarbejdere ansat i kontrolfunktioner modtager ikke resultatafhængig løn, hvilket er på linje med internationale og danske retningslinjer. God ledelse og høj medarbejdertilfredshed er afgørende for forretningsresultaterne. Danica Pension arbejder målrettet med ledelsesudvikling, hvilket er forankret i Danske Bank koncernens ledelsesgrundlag. Kompetenceudvikling er ligeledes afgørende for Danica Pensions værdiskabelse og særligt rådgivere og andre kundevendte funktioner gennemgår strukturerede uddannelsesforløb for at sikre en solid kompetencebase. Kompetenceudvikling af den enkelte fastlægges gennem den årlige medarbejderudviklingssamtale. SAMFUNDSANSVAR Corporate Responsibility Danica følger Danske Banks politik for Corporate Responsibility. Samtidig med Årsrapport 2012 udgiver Danske Bank koncernen Corporate Responsibility 2012, som redegør for koncernens samfundsmæssige ansvar. Alle relevante Corporate Resposibility data for koncernen findes i Corporate Responsibility Fact Book 2012, som udgives sammen med Corporate Responsibility rapporten. FN s Global Compact er verdens største frivillige netværk for virksomheders samfundsansvar, som bygger på 10 universelle principper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption. Siden 2007 har koncernen som medlem af Global Compact forpligtet sig til årligt at beskrive, hvorledes koncernen i praksis forsøger at efterleve de ti principper. Koncernen opfylder sin rapporteringsforpligtelse over for Finanstilsynet ved at henvise til den årlige fremskridtsrapport til FN, Communication on Progress. Fremskridtsrapporten kan findes på Koncernens Corporate Responsibility rapportering er i overensstemmelse med retningslinjerne fra Global Reporting Initiative (GRI) for bæredygtighedsrapportering. På findes et GRI index, som modsvarer de ti universelle principper fra Global Compact. Miljøhensyn kunder, som modtog post elektronisk. Når papirforbrug alligevel stiger i forhold til 2011, hænger det sammen med flere masseudsendelser som følge af skattereformen m.v. Der følges løbende op på varme-, el- og vandforbrug samt kørte kilometer i firmaets biler. Endvidere er alle Danicas biler udskiftet til miljøvenlige biler. Danica indgår i Danske Banks CO2 regnskab. Den samlede rapport kan findes på Danske Banks hjemmeside. UDVIKLINGEN I FORBRUG AF EL, VARME OG VAND Indeks 12/11 Elforbrug i alt MWh Varmeforbrug i alt MWh Vandforbrug i alt m Kørte km t.km Papir tons Forbruget af el, varme og vand er inkl. regionskontorer. Forbruget er opgjort for perioden oktober 2011 til september Varmeforbruget er faldet med 15 pct. i forhold til For butikscentre administeret af Steen & Strøm er der udarbejdet et miljø og samfundsprogram. Dette omfatter miljømæssige mål for energiforbrug, herunder CO2 udslip, affald m.v. Danicas centre har opnået en Key2Green certificering. Principper for socialt ansvarlige investeringer I 2008 implementerede Danica en politik for socialt ansvarlige investeringer (SRI) for at sikre, at Danica ikke investerer kunders penge i virksomheder, der overtræder internationale retningslinjer for menneskerettigheder, miljø, arbejdstagerrettigheder, våben og antikorruption. Endvidere har Danica tilsluttet sig FN s Principles for Responsible Investment (PRI). Beslutningen afspejler koncernens ambition om at følge internationale standarder i Danicas miljømæssige, sociale og etiske retningslinjer. I 2012 blev enkelte selskaber screenet ud af Danicas investeringsunivers på baggrund af koncernens retningslinjer for socialt ansvarlige investeringer, mens andre igen havde foretaget forbedringer, så de igen kunne inkluderes. Listen over ekskluderede selskaber fremgår af For Danicas ejendomsportefølje stilles bl.a. krav til Danicas leverandører om at overholde Dansk Byggeris etiske regler. I 2012 har Danica fortsat implementeringen af tiltag, der skal sikre, at forbruget af papir sænkes. Danica har fortsat digitaliseringen, således at de fleste af Danicas breve kan tilbydes sendt elektronisk. Ved udgangen af 2012 havde Danica /58 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT 2012

13 Regnskab - indholdsfortegnelse HOVEDTAL 12 RESULTATOPGØRELSE 13 TOTALINDKOMST 13 BALANCE 14 KAPITALFORHOLD 16 NOTER 1 Anvendt regnskabspraksis 18 2 Bruttopræmier, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter 25 3 Kursreguleringer 25 4 Udbetalte ydelser 25 5 Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser 26 6 Ændring i hensættelser for unit-linked forsikringer 27 7 Forsikringsmæssige driftsomkostninger 28 8 Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring 33 9 Andre indtægter Resultat før skat Skat Domicilejendomme Investeringsejendomme Andre finansielle investeringsaktiver Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser for unit-linked kontrakter Anden gæld Sikkerhedsstillelse og eventualforpligtelser Nærtstående parter Specifikation af aktiver og afkast Aktiebeholdning procentvis fordelt på brancher og regioner Risikostyring og følsomhedsoplysninger 40 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - ÅRSRAPPORT /58

14 Hovedtal - Danica Koncernen Mio. kr RESULTATOPGØRELSE Liv-forretning Præmier Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af afgiven forretning Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat, Liv Syge- og ulykkeforretning Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast m.v. Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE Aktiver, i alt Forsikringsaktiver, syge- og ulykkesforsikring Forsikringsmæssige hensættelser, syge- og ulykkesforsikring Egenkapital i alt Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter Kollektivt bonuspotentiale NØGLETAL i pct. Afkast før pensionsafkastskat Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler Afkast efter pensionsafkastskat Omkostningsprocent af præmier Omkostningsprocent af hensættelser Omkostninger pr. forsikret i kr. Omkostningsresultat Forsikringsrisikoresultat Bonusgrad Ejerkapitalgrad Overdækningsgrad Solvensdækning Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat NØGLETAL FOR SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio Operating ratio Relativt afløbsresultat i procent Afløbsresultat f.e.r. i mio. kr. Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse * Fra 2011 gælder kontorenteoplysningerne nytegningsgruppen ,6 6,1 5,6 6,7-0,9 9,2 6,8 5,8 7,1-1,2 7,5 5,3 5,0 5,8-0,7 4,8 4,6 5,0 6,0 6,0 0,5 0,5 0,5 0,6 0, ,09-0,11-0,08-0,10-0,14 0,06 0,04 0,09 0,08 0,14 0,6 0,2 1,1 1,7 0,9 12,7 12,5 14,8 13,5 11,9 6,3 6,7 8,7 8,7 6, ,7 3,5 11,3 16,9-6,5 8,8 2,6 8,8 12,9-4,7 7,7 6,1 4,6 5,5-1,3-1,7 1,4 2,2 5, ,2 1,0 2,2 0,9 1, /58 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - ÅRSRAPPORT 2012

15 Resultatopgørelse - Danica Koncernen Note Mio. kr Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r., i alt Resultat af associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v. 3 Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 4 Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r., i alt 5 Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt Ændring i kollektivt bonuspotentiale Bonus, i alt 6 Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter f.e.r., i alt Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 7 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF LIVSFORSIKRING 8 FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING Egenkapitalens investeringsafkast 9 Andre indtægter Andre omkostninger 10 RESULTAT FØR SKAT 11 Skat ÅRETS RESULTAT Årets resultat Anden totalindkomst: Omregning af udenlandske enheder Hedge af udenlandske enheder Skat vedrørende anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt ÅRETS TOTALINDKOMST FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - ÅRSRAPPORT /58

16 Balance - Danica Koncernen Aktiver Note Mio. kr IMMATERIELLE AKTIVER 12 Domicilejendomme MATERIELLE AKTIVER, I ALT 13 Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder Investeringer i associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Øvrige 14 Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT 15 INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele i af de forsikringsmæssige i i hensættelser, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Aktuelle skatteaktiver Likvide beholdninger Øvrige ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT /58 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - ÅRSRAPPORT 2012

17 Balance - Danica Koncernen Forpligtelser og egenkapital Note Mio. kr Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Andre henlæggelser Overført overskud Foreslået udbytte EGENKAPITAL, I ALT Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt 16 Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til bonus og præmierabatter 18 Hensættelser for unit-linked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser 19 Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - ÅRSRAPPORT /58

18 Kapitalforhold - Danica Koncernen Mio. kr. Ændring i egenkapital Egenkapital, 31. december 2011 Årets resultat Anden totalindkomst: Omregning af udenlandske enheder Hedge af udenlandske enheder Skat vedrørende anden total indkomst Anden totalindkomst i alt Opskriv- Valuta- Andre Aktie- ningshen- omregnings- henlæg- Overført Foreslået kapital læggelser reserve * gelser overskud udbytte I alt Årets totalindkomst Udbetalt udbytte Foreslået udbytte *** Egenkapital, 31. december Egenkapital, 31. december 2010 Korrektion af fejl i 2010 ** Korrigeret egenkapital, 1. januar Årets resultat Anden totalindkomst: Omregning g af udenlandske enheder Hedge af udenlandske enheder Skat vedrørende anden total indkomst Anden totalindkomst i alt Årets totalindkomst Udbetalt udbytte Foreslået udbytte *** Egenkapital, 31. december * Indgår i balancen sammen med andre henlæggelser. ** På grund af indførelsen af de nye kontributionsregler primo 2011 er som følge af uvæsentlige fejl vedrørende 2010 foretaget mindre korrektioner af primo saldi i forhold til ultimo Primokorrektionen på egenkapitalen er modposteret under kollektivt bonuspotentiale og anden gæld. ** Udbyttet udgør 750 kr. pr. aktie (2011: 550 kr.), linjen viser påvirkningen på ultimo egenkapitalen. Danica Pension er forpligtet til at tildele visse forsikringstagere fra det tidligere Statsanstalten for Livsforsikring (nu del af Danica Pension) en andel af egenkapitalens overdækning i forhold til kravet til tilstrækkelig basiskapital, såfremt denne overdækning overstiger, hvad den var i Statsanstalten for Livsforsikring før privatiseringen i Herudover er det hensigten, at Danica Pension først betaler udbytte fra Indbetalt kapital og renter heraf kan dog udloddes løbende. Danica Pensions udbytteudlodning er endvidere frem til 1. januar 2014 begrænset af pensionsselskabernes aftale med Erhvervs-og Vækstministeriet om at begrænse udlodningen til en minimum solvensdækning på 175 pct. Den udstedte aktiekapital består af aktier à kr. Forsikringsselskabet Danica har kun én klasse, idet alle aktier har samme rettigheder. 16/58 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - ÅRSRAPPORT 2012

19 Kapitalforhold - Danica Koncernen Mio. kr Solvenskrav og basiskapital Egenkapital Kernekapital - Foreslået udbytte - Immaterielle aktiver Reduceret kernekapital Basiskapital Solvenskrav for livsforsikring Solvenskrav for syge- og ulykkesforsikring Solvenskrav i alt Overskydende basiskapital Basiskapitalen skal til enhver tid overstige solvenskravet opgjort efter lov om finansiel virksomhed. FORSIKRINGSSELSKABET DANICA - ÅRSRAPPORT /58

20 Noter Danica Koncernen Note 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Forsikringsselskabet Danica GENERELT Koncernregnskabet samt regnskabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser nr. 25 af 16. januar 2012 og bekendtgørelse nr. 760 af 2. juli 2012 om ændring af bekendtgørelse nr. 25 af 16. januar Anvendt regnskabspraksis er ændret i forhold til årsrapporten for 2011 hvor koncernregnskabet var aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Ændringen har ikke betydning for indregning og måling af de enkelte poster i resultatopgørelse og balance. Ændring i regnskabsmæssige skøn Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension indgik med virkning fra 12. juni 2012 en aftale, som bl.a. indeholder en ændring af diskonteringskurven for de lange renter. Ændringen, der er en tilnærmelse til de kommende Solvens II regler, har reduceret Danica koncernens livsforsikringshensættelser ultimo 2012 med 1,5 mia. kr. i forhold til det gamle princip. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Udarbejdelsen af koncernregnskabet forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger omkring fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser. De områder, hvor ledelsens kritiske skøn og vurderinger har den væsentligste effekt på regnskabet, er: forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter dagsværdi af finansielle instrumenter dagsværdi af ejendomme De anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige, ligesom uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Disse skøn og vurderinger er derfor i sagens natur vanskelige, og når disse desuden involverer dødelighed og invaliditetshyppighed, vil de være forbundet med usikkerhed, selv i perioder med stabile makroøkonomiske forhold. Andre vil kunne komme frem til andre skøn. Forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter Opgørelsen af forpligtelser vedrørende forsikringskontrakter bygger på en række aktuarmæssige beregninger. Disse beregninger anvender forudsætninger om en række variable, bl.a. dødelighed og invaliditet. De forsikringsmæssige forpligtelser opgøres ved at tilbagediskontere de forventede fremtidige ydelser til nutidsværdi. For livsforsikringer er de forventede fremtidige ydelser baseret på forventninger til den fremtidige dødelighed samt forventede hyppigheder for tilbagekøb og omskrivning til fripolice. For syge- og ulykkesforsikringer opgøres de forsikringsmæssige forpligtelser under hensyn til forventninger om omfanget af fremtidige raskmeldinger og genoptagelser af gamle sager. Forventninger til den fremtidige dødelighed baseres på Finanstilsynets benchmark, mens de øvrige forventninger baseres på erfaringer fra koncernens eksisterende bestand af forsikringer. Forventningerne opdateres løbende. Ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne er der, udover den observerede levetid i dag forudsat en yderligere forøgelse af levetiden på 2,0 år for en 65-årig mand og 1,4 år for en 65-årig kvinde. En 65-årig mand forventes således at leve yderligere godt 21 år, mens en 65-årig kvinde forventes at leve yderligere knap 23 år. Disse forudsætninger giver ved det nuværende renteniveau en merhensættelse på mio. kr. i forhold til forudsætningerne på tegningstidspunktet. Derudover er forpligtelserne påvirket af diskonteringsrenten, som fastsættes på basis af en nulkuponrentestruktur. Nulkuponrentestrukturen er estimeret ud fra et Euro swapmarked med tillæg af et 12 måneders glidende gennemsnit af landespændet mellem danske og tyske statsobligationer. Herudover tillægges et løbetidsafhængigt tillæg vedrørende realkreditspændet, jf. aftalen om finansiel stabilitet på pensionsområdet mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension. For løbetider over 20 år foretages ekstrapolation af forwardrenten mellem 20 og 30 år, idet forwardrenten i 30-årspunktet sættes til 4,2 pct. Der henvises til følsomhedsanalysen i note 24. Dagsværdi af finansielle instrumenter For finansielle instrumenter med noterede priser på et aktivt marked eller hvor værdiansættelsen bygger på generelt accepterede værdiansættelsesmodeller med observerbare markedsdata, er der ikke væsentlige skøn forbundet med værdiansættelsen. For finansielle instrumenter, hvor værdiansættelsen kun i mindre omfang bygger på observerbare markedsdata, er værdiansættelsen påvirket af skøn. Dette er for eksempel tilfældet for unoterede kapitalandele, for visse noterede kapitalandele og for visse obligationer, hvor der ikke er et aktivt marked. Der henvises til afsnittet Finansielle investeringsaktiver nedenfor for en nærmere beskrivelse heraf. Dagsværdi af ejendomme Dagsværdien af investeringsejendomme opgøres af koncernens egne vurderingsmænd ud fra en systematisk vurdering, baseret på nutidsværdien af ejendommenes forventede betalingsstrømme. Nutidsværdien opgøres ved diskontering med et for hver ejendom individuelt fastsat forrentningskrav, i overensstemmelse med bilag 7 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 18/58 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT 2012

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 3 Resultatoverblik 4 Usikkerhed på de finansielle markeder 4 Investeringsafkast 5 Fortsat faldende omkostninger 5

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi 3 3 De finansielle markeder 4 Investeringsafkast 4 Omkostningsudvikling 5 Udvikling i balanceposter 5 Begivenheder efter

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi 3 4 De finansielle markeder 4 Investeringsafkast 4 Omkostningsudvikling 5 Udvikling i balanceposter 5 Begivenheder efter

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 1/50

Indholdsfortegnelse DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 1/50 Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING UDVALGTE HOVEDTAL DANICAS STRATEGI REGNSKABSBERETNING Årets resultat Nye solvensregler Begivenheder efter balancedagen Forventninger til 2015 Afkast og markedsudvikling

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 3 Resultatoverblik 4 Usikkerhed på de finansielle markeder 5 Investeringsafkast 5 Fortsat faldende omkostninger

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension

Halvårsrapport Danica Pension Halvårsrapport 2006 Danica Pension Indholdsfortegnelse DANICA PENSIONS HOVEDTAL... 3 BERETNING.. 4 Resultat for 1. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 6 FORVENTNINGER TIL 2006. 6 ANVENDT

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica Halvårsrapport 2006 Forsikringsselskabet Danica Indholdsfortegnelse DANICA KONCERNENS HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 7 FORVENTNINGER TIL 2006.

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Alm. Brand Liv og Pension A/S

Alm. Brand Liv og Pension A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S halvårsrapport 1. halvår 2012 Alm. Brand Liv og Pension A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 64145711 INDHOLD Oversigter 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- & nøgletal Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANICA PENSION ÅRSRAPPORT /46

Indholdsfortegnelse DANICA PENSION ÅRSRAPPORT /46 Indholdsfortegnelse UDVALGTE HOVEDTAL BEGIVENHEDER I 2011 REGNSKABSBERETNING Årets resultat Begivenheder efter balancedagen Forventninger til 2012 Afkast og markedsudvikling NYE EU SOLVENSREGLER SOLVENS

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere