Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 12.10.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Ingen. Bemærkninger til dagsordenen: Ingen. Meddelelser: Borgmesteren Uffe Thorndahl (C) orienterede om, at Rungsted Ladegård er solgt til Anders Moesgaard. Anders Moesgaards plan er at fastholde gården som ridested og istandsætte den med respekt for bevaringsværdierne. Anne Ehrenreich (V) ønskede, at det blev præciseret, at udvalgsformændene med indførelsen af hverdagsmodtagelsen, alene skal være tilstede på Rådhuset, såfremt der er anmeldt besøg til vedkommende. Udvalgsformændene er således at træffe efter aftale, indenfor den træffetid der månedligt annonceres i dagspressen. Det skal tydeliggøres, hvor på Rådhuset udvalgsformændene kan træffes, og til hvem man retter henvendelse til for at få aftalt et møde. Peter Antonsen (T) oplyste om, at aktiviteterne på Arboretet nedlægges. Økonomiudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-107/06-B Støjvold langs Helsingørmotervejen ved Bakkehusene og Ringvej Der redegøres for status for en støjvold langs Helsingørmotorvejen. I foråret 2006 blev der afholdt et møde, hvor grundejerne, grundejerforeningerne, udvalgsformanden og borgmesteren deltog. På mødet blev det besluttet at arbejde frem imod afholdelsen af et fællesmøde mellem ØU og TMU, med det formål at finde en fælles holdning til den videre proces for etablering af en støjvolden. Beslutning: Sagen blev drøftet og sendt tilbage til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling. Hanne Lommer (A) forlod mødet under behandling af punktet pga. inhabilitet. Hanne Lommer (A). Side 12 ØU-108/06-O Organisationstilpasninger i Rådhusadministrationen 2006/2007 Direktionen indledte i begyndelsen af juni i år arbejdet med at beskrive de ændringer i organisationen, der er påkrævet for at Hørsholm Kommunes administration kan leve op til de ændringer, der sker som følge af kommunalreformen, Regeringens fokus på kvaliteten i den kommunale opgaveløsning, samt Kommunalbestyrelsens forventninger til en fortsat professional administration. Forslaget er den 21. september tiltrådt i DMU og forelægges nu Økonomiudvalget til orientering. Beslutning: Sagen blev taget til efterretning med følgende bemærkning: Boliganvisningen flyttes pr administrativt fra Politisk Administrativt Sekretariat til Borgerservice. I den forbindelse overgår det politiske ansvar for boliganvisningen til formanden for Social- og Sundhedsudvalget. Peter Antonsen (T) ønskede følgende protokolleret: På Borgerlistens vegne vil jeg udtrykke min skarpeste misbilligelse af, at denne proces ikke har været genstand for en politisk drøftelse og derfor munder ud i et orienteringspunkt. Økonomiudvalget Side 3

4 Ingen. Side 17 ØU-109/06-O Økonomisk Orientering - September 2006 Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2006 opgjort ultimo september Status for forbruget til og med september måned 2006 viser på de overordnede tal, at forbruget er lavere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret mindreforbrug på 31,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt betalingsforskydninger samt overførte midler fra 2005 til 2006 til tværgående udviklingsprojekter. Administrationens seneste vurdering er, at der i 2006 kan forventes et mindreforbrug på driften på 6,6 mio. kr., jf. budgetrevision 3. Beslutning: Til efterretning. Ingen. Side 19 ØU-110/06-B Ejendomssag Evt. køb af ejendom. Beslutning: Godkendt. Ingen. Side 23 ØU-111/06-B Evt. salg af banearealer til Kokkedal Golfklub Kokkedal Golfklub ønsker at købe de arealer, hvor klubbens baner er beliggende. Beslutning: Udsat til mødet den 2. november Ingen. Side 24 Økonomiudvalget Side 4

5 ØU-112/06-B Undersøgelse af mulighederne for Søllerød-Hørsholm Brandvæsens deltagelse i den præhospitale indsats I forbindelse med kommunalreformen vil de nye regioner udbyde nogle af opgaverne i det præhospitale beredskab, herunder ambulancetjeneste og liggende sygetransport. Med henblik på, at der kan opnås en reel konkurrence på området samtidig med, at der søges opnået en service- og kvalitets forbedring har Gentofte Kommune opfordret kommuner med kommunalt brandvæsen i den nordøstlige del af den kommende region til i fællesskab at undersøge muligheden for, at kunne varetage opgaven for Region Hovedstaden i et geografisk begrænset område. Beslutning: Godkendt. Ingen. Side 25 ØU-113/06-B Agenda 21 Strategi Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første halvdel af valgperioden offentliggøre en Agenda 21 Strategi. Økonomiudvalget skal beslutte ambitionsniveau og proces for udarbejdelse af Agenda 21 Strategien, idet der forud for offentliggørelse af strategien ligger en proces med oplæg fra administrationen og politiske diskussioner og beslutninger. Beslutning: Udsættes til mødet den 2. november Ingen. Side 28 ØU-114/06-B Planstrategi 2007 Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første halvdel af valgperioden offentliggøre en strategi for kommuneplanlægning. Samme tidsgrænse er sat for kommunalbestyrelsen til at offentliggøre en Agenda 21 strategi. På temamøde den 28. august drøftede kommunalbestyrelsen evaluering af den forrige proces og ideer til omfang af proces og borgerinddragelse i en ny proces. Forud for offentliggørelse af strategierne ligger en proces med oplæg fra administrationen og politiske diskussioner og beslutninger om indhold i strategierne. I dette dagsordenspunkt fremlægges forslag til denne proces. Økonomiudvalget Side 5

6 Beslutning: Udsættes til mødet den 2. november Ingen. Side 30 ØU-115/06-B Samarbejde om Danmarks Miljøportal På natur- og miljøområdet er der et projektsamarbejde om sikring af amternes data for efterfølgermyndighederne og samarbejde om udvikling af digital forvaltning på miljøområdet. KL s bestyrelse anbefaler, at samtlige kommuner afgiver bemyndigelse til KL til at indgå aftaler på kommunernes vegne vedrørende hvilke data, der skal deles på Danmarks Miljøportal, udgifter til drift og fortsat udvikling af de fælles løsninger, samt den tilhørende beslutning om fastsættelse af årligt abonnementsbidrag for kommunerne. Beslutning: Godkendt, idet ordningen skal evalueres af uvildige hvert andet år, herunder abonnementsbidragets niveau. Ingen. Side 34 ØU-116/06-B EU-udbud af rengøring og vinduespolering i Hørsholm Kommune Godkendelse af tildelingskriterier, der skal indgå i udbudsmaterialet for udbud af rengøring og vinduespolering i Hørsholm Kommune. Beslutning: Godkendt. Ingen. Side 36 Økonomiudvalget Side 6

7 ØU-117/06-B Etablering af regionale iværksætterhuse Der er mellem KL og regeringen indgået aftale om etablering af 5 regionale iværksætterhuse. Erhvervs- og byggestyrelsen anmoder hver kommune om at give tilsagn om, at kommunen vil være medstifter af fonden samt bidrage til tilvejebringelse af grundkapital. Beslutning: Godkendt. Ingen. Side 39 ØU-118/06-B Forebyggelse og Sundhed Fra 1. januar 2007 overtager kommunerne som følge af kommunalreformen ansvaret for de nye opgaver på forebyggelsesområdet. Kommunerne skal fremover have en væsentlig mere fremtrædende rolle i forhold til sundhed og forebyggelse og overtager også en del af finansieringen. Et solidt politisk ejerskab er vitalt for at skabe gode rammer for sund livsstil og udvælge sundhedsfremmende initiativer. Her fremlægges forslag til en politisk konstruktion på området med det formål at sikre en politisk forankring og ejerskab til de kommende forebyggelsesopgaver. Beslutning: Økonomiudvalget besluttede, at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg der skal bestå af 7 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Udvalget skal sammensættes som følger: 5 udvalgsformænd, de resterende 2 pladser skal besættes med et medlem fra henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget, medlemmerne udpeges af valggruppe 2. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget er født formand for 17 stk. 4 udvalget. Ingen Side 41 Økonomiudvalget Side 7

8 ØU-119/06-B Åbningstider på Hørsholm Rådhus I forbindelse med etableringen af et borgerservicecenter og et jobcenter på rådhuset i Hørsholm Kommune den 1. januar 2007 har direktionen vurderet åbningstiderne på rådhuset for at sikre samtidighed i åbningstiderne mellem jobcenteret, borgerservicecenteret samt det øvrige rådhus. Beslutning: Godkendt, idet åbningstiderne skal evalueres om et år. Isabella Meyer (C). Side 43 ØU-120/06-O Status på udmøntning af produktivitetsforbedringer Administrationen har gennemført en undersøgelse af status på udmøntning af de produktivitetsforbedringer, som er indarbejdet med 1,2 pct. af lønbudgettet i budget 2007, stigende til 1,5 pct. af lønbudgettet fra 2008 og frem. Beslutning: Udsat til mødet den 2. november Isabella Meyer (C). Side 45 ØU-121/06-O Ændring af Ligestillingsloven Folketinget vedtog den 22. maj 2006 en ændring af Ligestillingsloven som har til formål at opnå en mere ligelig repræsentation af mænd og kvinder i lokalt nedsatte nævn og råd. Beslutning: Til efterretning. Isabella Meyer (C). Side 46 TMU-61/06-D Slutterupgård - etablering af golfbane Ejer af ovennævnte ejendom søger om at etablere en 18 huls golfbane, klubhus, bolig for baneejer samt bolig for greenkeeper m.m på Slutterupgård. Etablering kræver udarbejdelse af landzonelokalplan og tillæg til Helhedsplan. Økonomiudvalget Side 8

9 Beslutning: For forslaget stemte 4 - Henrik Klitgaard (B), Anne Ehrenreich (V), Jens Frederiksen (O) og Morten Slotved (C). Imod forslaget stemte 3 - Uffe Thorndahl (C), Peter Antonsen (T) og Hanne Lommer (A). På begæring fra Peter Antonsen (T) og Hanne Lommer (A) forelægges sagen for Kommunalbestyrelsen. Borgmester Uffe Thorndahl ønskede ført til protokol: Uffe Thorndahl kan ikke anbefale, at der sættes et lokalplanarbejde i gang, idet det må forventes at Naturklagenævnet vil afvise en lokalplan, der vil etablere en golfbane, uden at der foreligger de nødvendige samfundsmæssige hensyn, der kan begrunde en ændring i arealanvendelsen. Det bemærkes, at både Dansk Golf Union og Foreningen Private Golfbaner oplyser, at der i dag er overskud af golffaciliteter i Nordsjælland. Peter Antonsen (T) og Hanne Lommer (A) tilslutter sig protokollatet. I forbindelse med punktet blev brev dateret 11. oktober 2006 fra Bo Lindhardt og Anja Foverskov omdelt. Isabella Meyer (C). Side 48 TMU-62/06-D Procedure for nedrivning af bevaringsværdige bygninger Helhedsplan indeholder, som noget nyt i forhold til tidligere helhedsplaner, en udpegning af bevaringsværdige ejendomme. Bevaringsværdige ejendomme må ikke nedrives før kommunalbestyrelsen offentligt har bekendtgjort nedrivningen i mindst 4 uger og derefter har meddelt, at den ikke vil nedlægge forbud mod nedrivningen. Beslutning: Tiltrådt. Isabella Meyer (C) og Kjeld Holm (V). Side 55 TMU-63/06-D Plan- og Byggesagsafdelingen - opgaver og personaleressourcer Den høje byggeaktivitet i kommunen betyder at sagsbehandlingstiden for tilladelsessager er steget væsentligt. Udarbejdelse kommuneplanforslag, bymidteplan og igangsættelse af flere projektlokalplaner medfører et pres på at udarbejde lokalplaner. Økonomiudvalget Side 9

10 Beslutning: Model 3 tiltrådt, idet udvalget ønsker at få tilføjet et bevillingsskema på dagsordenspunktet ifm. sagens behandling af Kommunalbestyrelsen. Isabella Meyer (C) og Kjeld Holm (V). Side 57 TMU-64/06-B Tildeling af vejadgangsret På Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2006, blev det besluttet at give den nye ejendom med facade til Cristinavej vejret til Cristinavej. Administrationen var imidlertid ikke opmærksom på, at det også var nødvendigt at tildele vejret til Engvej. Vejretten til Engvej er nødvendig for at parcellen har adgang til offentlig vej. Beslutning: Godkendt, idet Hanne Lommer (A) ønsker følgende protokolleret: som sagen har udviklet sig, føler Hanne Lommer sig ikke i en position, hvor det reelt på nuværende tidspunkt er muligt at stemme imod. Isabella Meyer (C) og Kjeld Holm (V). Side 61 TMU-65/06-B Nyt gasfyr på Usserød Renseanlæg Den gasfyrede kedelcentral på renseanlægget er i dårlig stand og bør udskiftes snarest. Beslutning: Godkendt. Isabella Meyer (C) og Kjeld Holm (V). Side 64 Økonomiudvalget Side 10

11 BSU-47/06-B Daginstitutionsområdet kapacitetsændringer - nedjustering af området Daginstitutionsområdet, der ifølge befolkningsprognosen, vil komme til at mangle børn, nedjusteres ved lukning af kapacitet på området. Der foreslås nedlukning af institutionskapacitet svarende til ca. 250 enheder i løbet af 1-2 år. Beslutning: Godkendt. Isabella Meyer (C) og Kjeld Holm (V). Side 66 KFU-71/06-B Udredningsarbejde vedrørende Hørsholm Rungsted Tennisklub På sit møde den 8. december 2005 vedtog Økonomiudvalget foranlediget af Hørsholm Rungsted Tennisklubs ansøgning om et ekstraordinært tilskud, at Hørsholm Rungsted Tennisklubs bestyrelse skulle indgå i et forpligtende udredningsarbejde med kommunen med henblik på at nå frem til en finansiel rekonstruktion/forretningsmæssig bæredygtighed for Hørsholm Rungsted Tennisklub. Beslutning: Godkendt. Isabella Meyer (C) og Kjeld Holm (V). Side 70 Økonomiudvalget Side 11

12 Økonomiudvalget Fra: Teknik og Miljø Punkt: ØU-107/06-B Sagsbehandler: Karina Andersen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Støjvold langs Helsingørmotervejen ved Bakkehusene og Ringvej Resume Der redegøres for status for en støjvold langs Helsingørmotorvejen. I foråret 2006 blev der afholdt et møde, hvor grundejerne, grundejerforeningerne, udvalgsformanden og borgmesteren deltog. På mødet blev det besluttet at arbejde frem imod afholdelsen af et fællesmøde mellem ØU og TMU, med det formål at finde en fælles holdning til den videre proces for etablering af en støjvolden. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget at drøfte forskellige alternative muligheder for gennemførelse af en støjvold, herunder: om området ønskes udlagt til byzone, dvs. om området ønskes udbygget om der om nødvendigt ønskes gennemført en lokalplan, således at området kan eksproprieres. Bilag 1. Referat af møde d grundejere, grundejerforeninger og Hørsholm Kommune 2. Skitseforslag af støjvold af Ejerforhold 4. Internt notat vedr. støjvold af Forslag til boliger ved Bakkehusene dateret d Sagsfremstilling Sagen har tidligere været behandlet: TMU den , pkt. D-4 TMU den , pkt. D-6 TMU den , pkt. 220 TMU den , pkt. 234 TMU den , pkt. 095 TMU den , pkt. 224 TMU den , pkt. 007-L TMU den , pkt. 129 Økonomiudvalget Side 12

13 TMU den , Meddelelser TMU den , TMU den Baggrund Grundejerforeningerne Bakkehusene og Svenstrup (beboerne langs Ringvej) har gennem en årrække haft ønske om at etablere en støjvold langs Helsingørmotorvejen. Det projekt, der i de seneste par år er arbejdet med, er baseret på skitseprojekt fra Carl Bro fra Projektet indebærer, at der etableres en jordvold som den primære støjafskærmning. I den nordlige ende planlægges en traditionel skærm pga. vådområdet. Skærmen vil blive placeret tæt op af Helsingørmotorvejen. Højden af støjvolden varierer fra 4,5 til 5,5 meter og er ca. 750 meter lang. Støjskærmen er ca. 200 meter og ca. 2,5 m høj. Jordvoldene beslaglægger op til et 40 meter bredt areal mellem Helsingør Motorvejen og bebyggelsen. Jorden ejes af 2 grundejere jf. bilag. Kommunalbestyrelsen har for 2 år siden afsat 1,5 mil. på anlægsbudgettet under forudsætning af at beboerne er medfinansierende med 1 mil. Begge grundejerforeninger har besluttet at deltage i projektet. Efterfølgende har der været forhandlinger med grundejerne angående grundkøb, men der er ikke kommet nogen afklaring. Projektets økonomi ser overslagsmæssigt således ud: Rørlægning af Gedevadsrenden kr Omlægning af brønde mv. under støjvold kr Beplantning af støjvold kr Støjskærm kr Erhvervelse af grund? I alt kr. + erhvervelse af jord Det forventes, at udgifter som levering af ren jord, beplantning, rørlægning og måske del af støjskærmen betales af jordentreprenør. Teknik- og miljøudvalget behandlede d sagen, hvor følgende blev besluttet: at området ikke ønskes udlagt til byzone at der om nødvendigt gennemføres en lokalplan, således at området kan eksproprieres at der skal arbejdes videre som etape 2 med støjdæmpende foranstaltninger ud for Christianhusvej bebyggelsen. I maj måned i år blev der afholdt et møde mellem grundejerne og grundejerforeningerne, hvor udvalgsformanden og borgmesteren deltog for at finde en løsning på, hvordan vi kan komme videre med projektet, se bilag. Grundejerforeningerne ønsker at forlænge jordvolden mod syd indtil den naturlige bakke, der er der i dag, for at undgå støj fra denne side. Det ville betyde en forlængelse på ca. 200m. Desuden blev det fremført, at man kan få en indtægt på ca. 50 kr/m3 jord man indbygger i jordvolden. Det vil derfor give projektet en bedre økonomi, jo større volden bliver. Derfor forslår grundejerforeningerne også at udskifte den nordlige skærm med en vold samt at lave volden bredere og højere. Den nordligste grundejer, som ejer arealerne nord for Stampevej, ønsker ikke at sælge jorden til etablering af støjvold. Grundejeren har i stedet stillet forslag om, at kommune Økonomiudvalget Side 13

14 søger arealet udlagt til byzone, Grundejeren ønsker, af økonomiske årsager, mulighed for at boligudbygning på arealet. Såfremt dette kan realiseres, vil grundejeren etablere en støjvold eller sætte støjskærm op langs hele arealet. På mødet fremlagde den nordlige grundejer et forslag til bebyggelse af hans grund. Han foreslår at bygge 2 plans rækkehuse i forskellige størrelser ( m2) Han mener der vil være plads til boliger, hvis der opføres en støjskærm ud mod motorvejen. Den sydlige grundejer er positiv over et opkøb, men ønsker dog de samme muligheder som den nordlige ejer får. Konklusionen på mødet var at holde dette fællesmøde mellem ØU og TMU for at finde en fælles holdning til den videre proces for støjvolden. I det følgende beskriver administrationen følgende: 1. Redegørelse for om grundejeren kan få en betragtelig indtægt ved at opbygge en jordvold. 2. Redegørelse for muligheden for byudvikling på arealet. 3. Redegørelse for mulighed for at ekspropriere. Ad 1) Redegørelse for om grundejeren kan få en betragtelig indtægt ved at opbygge en jordvold For at entreprenøren kan give et tilbud, er det vigtigt, at finde ud af, hvor stor volden må være og hvordan den skal se ud. Både med hensyn til formen og beplantningen. Administrationen forestiller sig at arbejdet skal udbydes i licitation. I entreprenørens tilbud skal bl.a. indgå tidsplan, tilkørselsforhold, evt. fordeling af indtægt m. v.. Det er vigtigt, at arbejdet gennemføres over en kort periode. I øjeblikket er det ikke noget problem i at skaffe jord, men det kan variere meget. Administrationen vil overveje, hvordan stærkt varierende priser kan indarbejdes i en aftale. Administrationen har modtaget et tilbud fra en jordentreprenør, hvor Hørsholm Kommune kan få en fast pris på 10 kr./m3. Volden skal laves over en 3-årig periode. I det oprindelige projekt er jordvolden 4,5 til 5,5 meter høj og ca. 750 meter lang, det giver ca m3 jord og en indtægt på kr. Laver man i stedet en større vold, hvor man forlænger den ca. 200 meter mod syd og laver den 7 meter høj vil det være muligt at indbygge m3 til m3 jord alt efter hvor bred man ønsker jordvolden skal være. Dette giver en indtægt på 1 mil. til 1,5 mil. kr. En yderligere forlængelse mod nord som erstatning for en støjskærm, kræver en dispensation, da søen/vandområdet er mere end 100 m2. Det er derfor usikkert om det vil kunne lade sig gøre. Det betyder at støjvoldsprojektet i alt kan få max. 1,5 mil. kr. i indtægt alt efter hvor stor volden bliver. Det vil derfor være en økonomisk gevinst for grundejerne at opføre en jordvold, hvor de ca. vil kunne forvente en indtægt på kr. hver. Økonomiudvalget Side 14

15 Ad. 2) Redegørelse for muligheden for byudvikling på arealet Da arealet ligger i landzone skal det overføres til byzone gennem regionplanlægningen, såfremt der skal opføres boligere. Der er netop vedtaget en ny regionplan og næste ordinære revision kommer til at ske i 2009, hvor vi selv bliver myndighed. Indtil 2007 vil der kun blive udarbejdet regionplantillæg af stor samfundsmæssig betydning. HUR oplyser, at det ikke vil kunne udelukkes at en anmodning fra HK om at overføre arealet til byzone kan i imødekommes. Ganske vist ligger arealet ikke godt i forhold til den lokale kollektive trafik, men alligevel bedre end nye byarealer uden for fingerbystrukturen. Administrationen har sammenlignet med andre områder i nærheden, hver der er bygget tæt på motorvejen: Ubberød/Brådebæk. Af historiske årsager støder de gamle sommerhusgrunde helt op til vejarealerne, støjskærmen er her en nødløsning, fordi der ikke er plads til støjvold. Ny bebyggelse i Karlebo, Brønsholm Enge. Arealet er beliggende mellem motorvejen og Kongevejen. Det er sandsynliggjort ved støjmålinger at vejledende grænseværdier kan overholdes hvis der opføres en støjvold mod Kongevejen og mod motorvejen. Siden har det vist sig at det bliver nødvendigt at isætte lydruder på 1. salen der rager op over støjvolden. Administrationen er af den overbevisning at støjskærmen er fremmedelement både i det åbne land, i de grønne havebyområder og den ældre bykerne som teknisk set gør nytte, men som er overordentlig vanskeligt at indpasse harmonisk i miljøet. Landskabeligt vil det være klart det bedste med en jordvold. Ud over reduktion af lyden, vil synet af bilerne forsvinde. Desuden vil volden ved hensigtsmæssig beplantning blive en god biotop. Arealmæssigt er der plads til både jordvold og en smal stribe til ny boligbebyggelse umiddelbart øst for jordvolden. Den nordlige grundejer har tilsendt forslag til situationsplan til kommunen, jf. bilag. Ny boligbebyggelse her forudsætter ændret zonestatus gennem et regionplantillæg og kræver udarbejdelse af tillæg til Helhedsplanen og ny lokalplan. Administrationen har ikke beregnet, hvor mange boliger der kan indrettes, da det vil kræve en nærmere undersøgelse, skitsering mm. Administrationen vil dog fraråde denne løsning, da formålet med en jordvold frem for en skærm netop er at unytte voldens landskabelige værdi til rekreative formål. At skabe en barriere mellem volden og de eksisterende boliger kan derfor ikke anbefales. Ad. 3) Redegørelse for mulighed for at ekspropriere I forbindelse med diskussionen omkring areal erhvervelsen til jordvolden har der været rejst tvivl om lovligheden ved at udføre en ekspropriation. Administrationen har derfor undersøgt om det et lovligt at benytte ekspropriationsinstrumentet overfor en privat borger med det formål at skabe mulighed for en billigere løsning (jordvold i stedet for støjskærm) for en gruppe borgere og kommunen. Ekspropriation forudsætter, at almenvellet kræver det, og det skal ske ifølge lov om fuld erstatning. Formålet med ekspropriationen skal være lovligt og nødvendigt. Lovligt betyder, at der skal være lovhjemmel i dette tilfælde i planloven ved en lokalplan. Nødvendigt betyder, at det formål, som søges opnået med ekspropriationen ikke må kunne opnås på en for grundejeren mindre indgribende måde. Økonomiudvalget Side 15

16 Det primære formål (bekæmpelse af støj) opfyldes lige godt med en støjskærm som med en jordvold, forudsat at disse er lige høje. Det er først og fremmest prisen samt indpasningen i landskabet, der gør, at jordvolden foretrækkes. Det forekommer således tvivlsomt, om ekspropriationen vil kunne gennemføres, idet formålet kan opnås på en anden måde, som ikke forudsætter ekspropriation og som derfor slet ikke berører grundejeren. Konklusion Man kan opnå en indtægt ved at åbne området op som jorddepot, som forestået af grundejerforeningerne, ca. 1-1½ mio. kr. med dagens priser. Det forudsætter regionplanmyndigheden tilladelse til at udbygge området. Det er tvivlsomt om ekspropriation kan gennemføres Handlemuligheder Kommunen laver en lokalplan og eksproprierer de pågældende arealer. Det er dog usikkert om der reelt er lovhjemmel til dette. En støjvold forudsætter en landzonetilladelse, hvilket tager min. 2 mdr. Jordejerne gives mulighed for at bebygge deres grunde, med det krav, at der skal opføres en jordvold. Dette vil kræve et regionplantillæg og tillæg til Helhedsplan samt lokalplan. I øjeblikket har HUR stoppet udarbejdelsen af regionplantillæg resten af året. Per 1. januar 2007 overgår arbejdet til staten og det vides ikke, hvornår man kan forvente at arbejdet i givet fald kan gå i gang. Selve arbejdet med regionsplantillæget og lokalplan må forventes at tage et års tid. Beslutning Sagen blev drøftet og sendt tilbage til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling. Hanne Lommer (A) forlod mødet under behandling af punktet pga. inhabilitet. Hanne Lommer (A). Økonomiudvalget Side 16

17 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-108/06-O Sagsbehandler: Hanne Hedegaard Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Organisationstilpasninger i Rådhusadministrationen 2006/2007 Resume Direktionen indledte i begyndelsen af juni i år arbejdet med at beskrive de ændringer i organisationen, der er påkrævet for at Hørsholm Kommunes administration kan leve op til de ændringer, der sker som følge af kommunalreformen, Regeringens fokus på kvaliteten i den kommunale opgaveløsning, samt Kommunalbestyrelsens forventninger til en fortsat professional administration. Forslaget er den 21. september tiltrådt i DMU og forelægges nu Økonomiudvalget til orientering. Forslag Økonomiudvalget tager Direktionens notat til efterretning. Bilag 1. Direktionens notat om organisationstilpasninger i rådhusadministrationen 2006/ Powerpointpræsentation om organisationstilpasningerne 3. Oversigt over opgaver i forbindelse med implementering af tilpasninger i rådhusadministrationen Sagsfremstilling Med baggrund i kommunalreformen, Regeringens fokus på kvaliteten i den kommunale opgaveløsning og Kommunalbestyrelsens forventninger til en vedvarende professionel administration, har Direktionen drøftet og vurderet behovet for organisatoriske og opgavemæssige tilpasninger. Inden Direktionen den 23. august præsenterede det samlede forslag for alle afdelingscheferne, blev forslaget præsenteret for de politiske partiers gruppeformænd den 21. august. På et fællesmøde i Rådhusets kantine den 29. august præsenterede Direktionen forslaget for Rådhusets medarbejdere samt øvrige berørte medarbejdere. Økonomiudvalget Side 17

18 DMU for Rådhuspersonalet drøftede den 21. september organisationstilpasningsnotatet. Såvel afdelingschefer som det øvrige personale har givet udtryk for, at de planlagte organisationstilpasninger giver en god sammenhæng i de enkelte afdelingers opgaveportefølje og at organisationsændringerne samtidig giver en afklaring af de snitfladeproblemer, der i dag opleves i administrationen. Beslutning Sagen blev taget til efterretning med følgende bemærkning: Boliganvisningen flyttes pr administrativt fra Politisk Administrativt Sekretariat til Borgerservice. I den forbindelse overgår det politiske ansvar for boliganvisningen til formanden for Social- og Sundhedsudvalget. Peter Antonsen (T) ønskede følgende protokolleret: På Borgerlistens vegne vil jeg udtrykke min skarpeste misbilligelse af, at denne proces ikke har været genstand for en politisk drøftelse og derfor munder ud i et orienteringspunkt. Ingen. Økonomiudvalget Side 18

19 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-109/06-O Sagsbehandler: Christian Graff Byrgesen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Økonomisk Orientering - September 2006 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2006 opgjort ultimo september Status for forbruget til og med september måned 2006 viser på de overordnede tal, at forbruget er lavere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret mindreforbrug på 31,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt betalingsforskydninger samt overførte midler fra 2005 til 2006 til tværgående udviklingsprojekter. Administrationens seneste vurdering er, at der i 2006 kan forventes et mindreforbrug på driften på 6,6 mio. kr., jf. budgetrevision 3. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. Bilag Økonomisk Orientering September 2006 (figurer) Sagsfremstilling Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 624,3 mio. kr. opgjort ultimo september Ud af et helårsbudget på 904,3 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 69,0 jf. tabel 1. Forbruget af serviceudgifter er i alt 562,7 mio. kr. opgjort ultimo september Ud af et helårsbudget på 816,8 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 68,9. Forbruget af anlægsmidler (ekskl. indtægter fra salg af jord og ejendomme) er i alt 34,2 mio. kr. opgjort ultimo september Ud af et helårsbudget på 99,3 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 34,4. Der er et restbudget på i alt 65,2 mio. kr. Økonomiudvalget Side 19

20 Tabel 1 illustrerer forbrug og budget opgjort ultimo september Desuden opgøres forbruget i forhold til det normerede budget. Det normerede budget udtrykker 9/12 af helårsbudgettet. Det normerede budget ultimo september 2006 er 678,2 mio. kr. svarende til 9/12 (75,0 pct.) af helårsbudgettet på 904,3 mio. kr. Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo september 2006 er 69,0 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 44,4 pct. (Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret del) til et maksimum på 73,5 pct. (Børne- og Skoleudvalget). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo september 2006 (mio. kr.) Forbrug Budget * Forbrugspct. Normeret Mindreforbrug (-) Mindreforbrug (-) i pct. budget** i kr. af norm. af norm. budget TMU - skat 21,5 48,5 44,4% 36,4-14,8-40,8% TMU - bruger -28,1-11, BSU 264,8 360,3 73,5% 270,2-5,5-2,0% SSU 193,6 268,3 72,2% 201,2-7,6-3,8% KFU 37,2 54,8 67,8% 41,1-4,0-9,6% BEU 29,5 47,1 62,5% 35,3-5,9-16,6% ØU*** 77,7 125,3 62,0% 94,0-16,3-17,3% I alt 596,2 892,8 66,8% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 624,3 904,3 69,0% 678,2-54,0-8,0% Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 75,0% af helårsbudgettet (9 ud af 12 måneder) *** Herunder Redningsberedskab I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2006 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene sparer op henholdsvis sparer ned ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene Det periodiserede budget er 655,2 mio. kr. opgjort ultimo september Det svarer til 72,5 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 624,3 mio. kr. Samlet set er der ultimo september 2006 et periodiseret mindreforbrug på 31,0 mio. kr., jf. tabel 2. Økonomiudvalget Side 20

21 Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo september 2006 (mio. Forbrug Per. budget Mindreforbrug (-) i kr. af Mindreforbrug (-) i pct. per. budget af per. budget TMU - skat 21,5 30,3-8,8-28,9% TMU - bruger -28,1-27,9-0,2-0,8% BSU 264,8 270,5-5,7-2,1% SSU 193,6 188,7 5,0 2,6% KFU 37,2 39,0-1,8-4,6% BEU 29,5 32,6-3,2-9,7% ØU* 77,7 94,2-16,5-17,5% I alt 596,2 627,4-31,2-5,0% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 624,3 655,2-31,0-4,7% Anm.: * Herunder Redningsberedskab Tabel 2 viser, at der er et samlet periodiseret mindreforbrug på 31,0 mio. kr. på de skattefinansierede nettodriftsudgifter. Det periodiserede mindreforbrug for de enkelte udvalg svinger fra et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. (Økonomiudvalget) til et periodiseret merforbrug på 5,0 mio. kr. (Social- og Sundhedsudvalget). Mindreforbruget skyldes hovedsagligt betalingsforskydninger samt overførte midler fra 2005 til 2006 til tværgående udviklingsprojekter. Administrationens seneste vurdering er, at der i 2006 kan forventes et mindreforbrug på driften på 6,6 mio. kr., jf. budgetrevision 3. På Teknik- og Miljøudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på i alt 8,8 mio. kr., som bl.a. skyldes en engangsindtægt fra NESA på 5,9 mio. kr. Denne engangsindtægt indgår i budgetrevision 3, som Kommunalbestyrelsen behandler på mødet d. 9. oktober På Børne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på i alt 5,4 mio. kr., som skyldes betalingsforskydninger i 2006 i betalingen for undervisning på specialskoler (vidtgående specialundervisning). På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på i alt 5,1 mio. kr., som skyldes betalingsforskydninger. Der er bl.a. betalingsforskydninger i indtægterne fra andre kommuner i betalingen for hjemmehjælp på Margrethelund samt betalingsforskydninger i indtægter fra Frederiksborg Amt (grundtakst vedrørende hjælp til boligindretning til personer under 67 år). På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på i alt 16,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt overførte midler fra 2005 til 2006 til tværgående udviklingsprojekter, og at det årlige driftsbidrag til Søllerød-Hørsholm Brandvæsen endnu ikke er afregnet. Anlæg Ud af et budget i 2006 på 99,3 mio. kr. er der ultimo september 2006 bogført anlægsudgifter for 34,2 mio. kr. Økonomiudvalget Side 21

22 Ud af et budget i 2006 på 40,0 mio. kr. er der ultimo september 2006 bogført indtægter fra salg af jord og ejendomme på 2,3 mio. kr. Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver er 108,6 mio. kr. opgjort ultimo september Tillægsbevillingsreserven Ultimo september 2006 er der kr. til disposition i tillægsbevillingsreserven. Tillægsbevillingsreserven er ultimo september måned disponeret som følger. Emne KB-møde Sagsnr. Beløb Budget Godkendte bevillinger Trommen: Merudgifter til overenskomster ifm. Kommunalisering 30/ ØU-13/06-B Hørsholm Badminton Klub: Omlægning og sanering af lån 30/ ØU-7/06-B Hørsholm Rungsted Tennisklub: Tilskud til betaling af forfalden termin * 9/ ØU-143/05-B IP-telefoni og højhastighedsnetværk 24/ ØU-25/06-B Tilskud til Hørsholm Rungsted Tennisklub 29/ ØU-54/06-B Rungsted Skoles ombygning - tilførsel af ressourcer? 19/ BSU-19/06-B Rungsted Havn: Nedsættelse af 17, stk. 4 udvalg 19/ ØU-68/06-B Hørsholm Rådhus - Parkeringspladser 28/ ØU-89/06-B Renovering af jernbanebro på Bolbrovej 28/ TMU-46/06-B Byggesagsarkiver - scanning 25/ TMU-40/06-B Restbudget jf. besluttede bevillinger Forventede bevillinger Reserveret til 'Pengene følger barnet' Restbudget jf. besluttede og forventede bevillinger Beslutning Til efterretning. Ingen. Økonomiudvalget Side 22

23 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-110/06-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Lukket sag GoPro Sagsnummer: Ejendomssag Resume Evt. køb af ejendom. Forslag LUKKET PUNKT Bilag LUKKET PUNKT Sagsfremstilling LUKKET PUNKT Beslutning Godkendt. Ingen. Økonomiudvalget Side 23

24 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-111/06-B Sagsbehandler: Lene Stangerup Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Lukket sag GoPro Sagsnummer: B Evt. salg af banearealer til Kokkedal Golfklub Resume Kokkedal Golfklub ønsker at købe de arealer, hvor klubbens baner er beliggende. Forslag LUKKET PUNKT Bilag LUKKET PUNKT Sagsfremstilling LUKKET PUNKT Beslutning Udsat til mødet den 2. november Ingen. Økonomiudvalget Side 24

25 Økonomiudvalget Fra: Teknik og Miljø Punkt: ØU-112/06-B Sagsbehandler: Frank Steen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Undersøgelse af mulighederne for Søllerød- Hørsholm Brandvæsens deltagelse i den præhospitale indsats Resume I forbindelse med kommunalreformen vil de nye regioner udbyde nogle af opgaverne i det præhospitale beredskab, herunder ambulancetjeneste og liggende sygetransport. Med henblik på, at der kan opnås en reel konkurrence på området samtidig med, at der søges opnået en service- og kvalitets forbedring har Gentofte Kommune opfordret kommuner med kommunalt brandvæsen i den nordøstlige del af den kommende region til i fællesskab at undersøge muligheden for, at kunne varetage opgaven for Region Hovedstaden i et geografisk begrænset område. Forslag Direktionen foreslår, at - Hørsholm Kommune gennem det beredskabsmæssige partnerskab med Søllerød Kommune deltager i forundersøgelsen - forundersøgelsen, når den er færdigudarbejdet, forelægges Kommunalbestyrelsen til videre behandling - ressourcer der anvendes i forbindelse med forundersøgelsen afholdes indenfor det beredskabsmæssige partnerskab budgetramme - direktør Frank Steen repræsenterer Hørsholm Kommune i styregruppen. Bilag 1. Udkast til kommissorium for Ambulance Nord Sagsfremstilling I forbindelse med kommunalreformen vil de nuværende 14 amter blive sammenlagt til 5 regioner. For hovedstadsområdet betyder det, at Københavns Kommune, Frederiksberg Økonomiudvalget Side 25

26 Kommune, Københavns Amt, Frederiksborg Amt og en delmængde af Bornholms Regionskommune bliver sammenlagt til Region Hovedstaden med virkning fra 1. januar Kommunalreformen medfører samtidig, at der sker en overdragelse af opgaver fra de nuværende amter til kommunerne. For så vidt angår ansvaret den præhospitale indsats, herunder ambulancekørsel og liggende sygetransport, henhører dette for nuværende under de eksisterende amter. Ved etablering af regionerne vil ansvaret for dette område blive samlet under regionen. For nu værende varetages opgaven med ambulancekørsel og liggende sygetransport henholdsvis i Københavns Kommune af Københavns Brandvæsen, i Frederiksberg Kommune af Frederiksberg Brandvæsen, i Københavns Amt af Gentofte Brandvæsen (Gentofte Kommune) og Falck samt i Frederiksborg Amt udelukkende af Falck. I forbindelse med etablering af den ny Region Hovedstaden vil ambulancetjenesten og den liggende sygetransport komme i udbud i Det må forventes, at Regionen udbyder driften af ambulancetjeneste og liggende sygetransport i geografiske afgrænsede områder, således at der kan opnås en reel konkurrence på området. På baggrund af dette kan der opnås mulighed for, at måle om borgerne nu får den bedste og billigste service på det præhospitale område. Imidlertid kræver dette, at der er tilstrækkelige aktører på området, således at der er et egentlig alternativ til den nuværende ambulanceentreprenør og derved kan gennemføres en realistisk benchmarking på økonomi og kvalitet. Henset dette har Gentofte Kommune, der har drevet ambulancevirksomhed siden 1946, taget initiativ til at undersøge om der med fordel kan etableres et samarbejde i den nordøstlige del af Region Hovedstaden med henblik på at byde på ambulancetjenesten og den liggende sygetransport. I den forbindelse er der udarbejdet et udkast til et kommissorium med det overordnede formål, at udarbejde en samarbejds- og drift model (vedlagt), som på et senere tidspunkt kan danne grundlag for en egentlig beslutning i de deltagende kommuner. Samarbejdet, som benævnes Ambulance Nord er tænkt etableret af de nordøstlige kommuner, bestående af Helsingør, Ny Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Gentofte Kommuner. Baggrunden for, at samarbejdet omfatter netop disse kommuner er, at disse har etableret et kommunalt brandvæsen med tilhørende beredskabsorganisation, som kan danne rammen for et eventuelt ambulancebereskab. Med undtagelse af Hørsholm Kommune og Nordsjællands Brandvæsen, d.v.s. Helsingør og Fredensborg-Humlebæk Kommune, har de øvrige kommuner tilkendegivet, at de ønsker at deltage i en forundersøgelse af mulighederne for at deltage i det præhospitale beredskab. Det område, som et tiltænkt dækket af et eventuelt kommende Ambulance Nord omfatter Gentofte, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Hørsholm, Ny Fredensborg samt Helsingør Kommuner. Økonomiudvalget Side 26

27 Beslutning Godkendt. Ingen. Økonomiudvalget Side 27

28 Økonomiudvalget Fra: Teknik og Miljø Punkt: ØU-113/06-B Sagsbehandler: Gitte Christensen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Agenda 21 Strategi Resume Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første halvdel af valgperioden offentliggøre en Agenda 21 Strategi. Økonomiudvalget skal beslutte ambitionsniveau og proces for udarbejdelse af Agenda 21 Strategien, idet der forud for offentliggørelse af strategien ligger en proces med oplæg fra administrationen og politiske diskussioner og beslutninger. Forslag Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget beslutter: at Agenda 21 Strategien følger processen, som nævnt i efterfølgende punkt om Planstrategi et lavt ambitionsniveau for Agenda 21 Strategi, niveau 1 at forebyggelse og sundhed er et tema i Agenda 21 Strategien. Bilag 1. Status og baggrund for Agenda Ambitionsniveau for redegørelse og strategi for Agenda 21 Sagsfremstilling Agenda 21 Rådhusgruppen Agenda 21 arbejdet i Hørsholm blev i 2000 omorganiseret, bl.a. på grund af ny lovgivning om Agenda 21 Strategi. Der blev nedsat en tværgående Agenda 21-gruppe på rådhuset, der refererer til direktionen. Agenda 21 har været på vågeblus de seneste år og har som den primære opgave at udarbejde Agenda 21 strategi. Status for Agenda 21 er beskrevet i bilag 1. Agenda 21 Strategi Ifølge planlovens 33a skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af første halvdel af valgperioden offentliggøre en redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Der er krav om at redegørelsen bl.a. skal indeholde oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21). Økonomiudvalget Side 28

29 Strategien skal indeholde Kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder: Mindskelse af miljøbelastningen, Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse, Fremme af biologisk mangfoldighed, Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Økonomiudvalget skal tage stilling til ambitionsniveauet og proces for Agenda 21 Strategien, jf. bilag 2, hvor et højt og et lavt ambitionsniveau er beskrevet. Beslutning Udsættes til mødet den 2. november Ingen. Økonomiudvalget Side 29

30 Økonomiudvalget Fra: Teknik og Miljø Punkt: ØU-114/06-B Sagsbehandler: Lise Ørberg Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Planstrategi 2007 Resume Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første halvdel af valgperioden offentliggøre en strategi for kommuneplanlægning. Samme tidsgrænse er sat for kommunalbestyrelsen til at offentliggøre en Agenda 21 strategi. På temamøde den 28. august drøftede kommunalbestyrelsen evaluering af den forrige proces og ideer til omfang af proces og borgerinddragelse i en ny proces. Forud for offentliggørelse af strategierne ligger en proces med oplæg fra administrationen og politiske diskussioner og beslutninger om indhold i strategierne. I dette dagsordenspunkt fremlægges forslag til denne proces. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at lade de to processer, med udarbejdelse af strategi for kommuneplanlægning og Agenda 21 strategi, være sammenfaldende og indgå i samme dokument, da flere af de lovpligtige elementer, som strategierne skal indeholde er sammenfaldende. Administrationen anbefaler at ambitionsniveauet fastlægges som foreslået. Bilag 1. Tidsplan for proces Sagsfremstilling Planstrategien er en del af Helhedsplanprocessen, som er en rullende planproces, hvor arbejdet med en ny Helhedsplan starter kort efter at en Helhedsplan er besluttet. Helhedsplan blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i december Efter planloven skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af første halvdel af valgperioden offentliggøre en strategi for kommuneplanlægning. Strategien er kommunalbestyrelsens udmelding om hvad den vil med den kommunale udvikling. Strategien skal baseres på den gældende planstrategi, Helhedsplan , nyt landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning fra Miljøministeriet (ventes udgivet i begyndelsen af september), og en planredegørelse fra administrationen. Økonomiudvalget Side 30

31 Planstrategien skal indeholde: Oplysninger om den planlægning der er gennemført efter seneste revision af kommuneplanen. (Planredegørelse) Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen Beslutning om enten o Revision af kommuneplanen (Helhedsplanen) o Tema- eller områderevision af kommuneplanen o Genvedtagelse af kommuneplanen. Proces for arbejdet i forrige planperiode Planstrategi 2004 blev udarbejdet efter følgende procesforløb: Udsendelse af planredegørelse udarbejdet af administrationen Kickstartmøde med kommunalbestyrelsen på Sophienberg Slot Afholdelse af to borgermøder med oplæg om fremtidsvisioner Interviewrunde med politikere Administration fremlægger oplæg til planstrategi Planstrategi vedtaget af kommunalbestyrelsen og sendt i offentlig høring Politisk torvedag (Centertorvet i Hørsholm Midtpunkt) om planstrategi. Agenda 21 strategien var i den forrige planstrategi indeholdt i planstrategien, dog med meget lidt fokus på Agenda 21. Arbejdsgruppen bag planstrategiarbejdet var sammensat på tværs af forvaltninger med deltagelse af personer fra ØSE, USE, DBK og DTM. Forslag til proces for udarbejdelse af planstrategier i denne planperiode I forslag til proces er der lagt vægt på, at gennemføre processen med mindre ambitionsniveau end den forrige proces, samt at økonomisere med ressourcerne og samtidig fastholde et godt kvalitetsniveau for arbejdet. Planstrategi og Agenda 21 strategi 2007 foreslås udarbejdet med følgende procesforløb: 1. Udsendelse af planredegørelse udarbejdet af administrationen (oktober 2006) 2. Halvdagsseminar med kommunalbestyrelsen (august 2006) 3. Interviewrunde med politikere og udvalgte borgere (eventuelt borgerpanel) om strategi for udvikling i kommunen (oktober/november 2006) 4. Tema- og debatmøde med kommunalbestyrelsen, direktionen og arbejdsgruppen (baggrundsmateriale: Planstrategi 2003 Hørsholm Kommune det vil vi!, Helhedsplan , planredegørelse samt politiker/borgerinterviews samt landsplansdirektiv for hovedstadsområdets udvikling) 5. Administrationen udarbejder oplæg til Planstrategi samt eventuelt supplerende analyser (december marts 2007) 6. Planstrategi vedtages af kommunalbestyrelsen, herunder beslutning om revisionsmetode og fastlæggelse af ambitionsniveau for udarbejdelse af ny Hovedstruktur og Rammer for lokalplanlægning (april 2007) 7. Planstrategi i otte ugers offentlig høring (medio august medio oktober 2007) Økonomiudvalget Side 31

32 8. Borgerinddragelse i høringsperioden. 9. Politisk behandling af høringssvar til strategierne. (december 2007) Ad 1) Ved udarbejdelse af dokumenter vil omfang og formidling blive overvejet i forhold til ressourceforbrug. Ad 2) Interviewrunde foreslås gennemført skriftligt via s. Anvendelse af elektroniske hjælpemidler vil minimere ressourceforbruget. Det foreslås at samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen inddrages. Borgere, der skal deltage i interviewrunde foreslås udvalgt med repræsentanter fra foreninger, erhvervsliv og forskellige befolkningsgrupper. Mulighederne for at anvende borgerpanel vil blive undersøgt. Denne proces adskiller sig fra den forrige proces ved, at der ikke afholdes borgermøder inden udarbejdelsen af planstrategierne. Ad 3) Temadrøftelse er vigtig for at fastholde kommunalbestyrelsens ejerskab til processen og for udveksling af synspunkter med administrationen. Ad 7) Arbejdsgruppen vil nøje overveje borgerinddragelse samt arrangementer i høringsperioden med henblik på anvendelse af nye medier og møder i øjenhøjde mellem politikere og borgere. Arrangementer vil blive planlagt med fokus på ressourceforbruget. Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe på tværs af forvaltninger med deltagelse af personer fra ØSE, USE, DBK, DSS og DTM, dog med ekstra vægt på en bemanding af gruppen, der tager hensyn til kommunalreformens nye opgaver til kommunen. Arbejdsgruppen har med reference til planchefen ansvaret for processens gennemførelse. Fokus på nye temaer Det vil være naturligt i arbejdet med en ny planstrategi at sætte særligt fokus på nye emner, der som følge af kommunalreformen skal indgå i kommunens arbejdsområder: Den nye kommunale rolle inden for forebyggelse og sundhed (Agenda 21) Den nye kommunale rolle inden for planlægning i landzonen (naturstrategier og rekreativ planlægning) Fra planstrategier til ny Helhedsplan Med vedtagelsen af planstrategi fastlægges niveauet for revision af Helhedsplanens dokumenter Hovedstruktur og Rammer for lokalplanlægning. Som følge af kommunalreformen og kravet om indarbejdelse af regionsplanens temaer vil en temarevision være minimumsindsatsen. Ny Helhedsplan/temarevision udarbejdes i og skal indeholde høringsperiode og borgerarrangementer. Den mere detaljerede proces for denne periode afventer beslutningerne i forbindelse med planstrategien. Økonomiudvalget Side 32

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Gitte Søby Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.11.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 19-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:03 Tilstede: Marie-Louise Andreassen, Anne Hjorth,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 28. januar 2016 Torsdag 28.01.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Placeringsmuligheder - Flygtningeboliger,

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere