1220 København K 10.april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1220 København K 10.april 2015"

Transkript

1 Styrelsen for undervisning og kvalitet Frederiksholms Kanal København K 10.april 2015 Vedrørende Sags nr: M.271 Skolens har modtaget Kvalitetsstyrelsens svar på skolebesøget d.29.januar og har på baggrund af de fremsendte ønsker udarbejdet nedenstående opfølgningsplan for skoleårene Med hensyn til skolens hjemmeside har skolens dataansvarlige igen forsøgt at ændre efter, hvad de har forstået, der ønskes. Såfremt dette stadig ikke lever op til kravene, må vi bede om helt konkrete henvisninger til evt mangler. Opfølgningsplanen tager udgangspunkt i de bemærkninger styrelsen har fremsat, samt i de registrerede resultater for skolens 2 og 3 årige HF-elever for de seneste 3 år og specielt 2014,hvor vi må konstatere,at løfteevnen for denne gruppe stadig ikke er tilfredsstillende. ( bilag 1). Samtidig har vi skrevet til Lone Juul mhp en drøftelse af,hvordan begrebet eliteidrætselev med fordel kan indgå i beregningerne sammen med de øvrige parametre. Vedrørende styrkelse af ledelse mellem skolens niveauer: Skolen er opmærksom på, at en større skole har brug for andre/flere organisatoriske tiltag for at sikre alle læreres ikke mindst ikke fastansatte HF-læreres medejerskab til alle skolens politikker, og derfor må kommunikationen være både skriftlig og mundtlig og give mulighed for at stille spørgsmål i mindre forum. På nuværende tidspunkt holder ledelsen orienteringsmøde med nye lærere før skoleårets start.de nye lærere tildeles en mentor og der er et generelt introduktionsprogram, som alle følger. I november holder ledelsen et opfølgnings-evalueringsmøde med de nye lærere og forslag bliver indarbejdet for det kommende års kursus. Det er imidlertid tydeligt,at ikke alle de nye HF-lærere har forstået de procedurer,der fx gælder for ETU og evaluering. 1 Ledelsen vil derfor i skoleårene holde et opstartmøde for samtlige HF-lærere, hvor skolens regelsæt vedrørende fravær ( bilag 2) og procedurer vedrørende ETU gentages. Efter den vejledende 1 Jvf citat fra opfølgningsbrevet: Det fremgår af mødet med skolens pædagogiske ledere og koordinatorer, at der udarbejdes elevtrivselsundersøgelser (ETU) hvert andet år. Ifølge lærerne giver ledelsen en tilbagemelding til lærerne af resultaterne i ETU, men det er op til de enkelte klasseteams at iværksætte eventuelle behov for ændringer i undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse. Hvis en klasse har gode resultater, er lærerne ikke nødvendigvis direkte involveret i opfølgning på ETU. Ligeledes efterlyser eleverne mere fokus på trivsel i klasserne. Det er ikke korrekt forstået, at det er op til de enkelte klasseteams at iværksætte initiativer, eller at en klasses lærere ikke involveres, hvis en klasse har gode resultater. På modulet i januar diskuterer team og klasse klasserapportens resultater og der udfyldes to dokumenter: et med tiltag, som klassen og dens lærere selv kan iværksætte og et henvendt til skolens ledelse med tiltag, der skal iværksættes fra ledelsens side. Begge afleveres til ledelsen der forholder sig til alle klassers tilbagemeldinger og vurderer, hvilke tiltag, det lægger op til. Sidstnævnte dokument gennemgås på et klassemøde med klassens lærere.

2 karaktergivning i hhv november og marts vil ledelsen ligeledes holde møde med klassernes lærere med henblik på en drøftelse af de enkelte elevers faglige standpunkt,attitude og tilstedeværelse. 2 Alle fag skal inden hver vejledende karaktergivning afholde test i deres fag for at dokumentere elevernes faglige standpunkt. Disse test skal indgå i faglærernes efterfølgende samtaler med eleverne og i evt.forældrekonsultation. Mødeindkalder : Rektor : deltagere pæd.leder for TD og koordinator og samtlige HF-lærere. Evaluering: Pæd.leder TD: Skriftlig evaluering med spørgeskema til HF- lærerne i maj måned Time-fagfordeling: Ledelsen vil i forbindelse med time-fagfordelingen have fokus på,at det primært er erfarne lærere,som forventes at være til rådighed for det fulde forløb,der tildeles HF-undervisningen for de kommende skoleår. Dette forventes at styrke sammenhængen i undervisningen og de faglige resultater. Evaluering: De opnåede resultater ved sommereksamen i hhv og 18. Det er målet, at der sker en forbedring både af de reelle tal og i forhold til det socioøkonomiske grundlag både i 2016 og 2017 og at karaktererne ved sommereksamen 2018 skal matche de socioøkonomiske forventninger. Det er vicerektors ansvar.at udarbejde time-fagfordelingen og opsamle de opnåede resultater. Ledelsen drøfter på baggrund af eksamensresultaterne i 2016,hvilke ændringer, der kan forbedre det faglige niveau. Operationelle evaluerbare kvalitetsmål: Falkonergården har valgt at fokusere på 1) nedbringelse af skriftligt fravær,2) forbedret udnyttelse af tilbud om ekstraundervisning,3) virtuel lektiecafe 4) tutorsamtaler 5) kompetencetræning og 6) Løft af det matematikfaglige niveau. Ad 1 skriftligt fravær: Begrundelse: Kursisterne har svært ved at administrere den tid de har og glemmer det skriftlige arbejde. Samtidig ved de godt,at man skal øve sig og at mere træning vil give bedre faglige resultater.det overordnede mål er derfor at løfte kursisternes faglige niveau ved at få dem til at arbejde med,aflevere og modtage feedback på deres skriftlige opgaver. I skoleåret har Falkonergården indført skemalagt opgaveskrivning for kursister med skriftligt fravær i 3 HF med 2 ugentlige studiemoduler,hvor kursisterne krydses af og sættes i gang af studievejleder eller klasseleder. Målet er at nedbringe det skriftlige fravær og hæve det faglige niveau. Evaluering: Det skriftlige fravær kan aflæses i lectio.eksamensresultaterne vil vise det faglige niveau. Skoleårene : Alle HF-klasser skemalægges med 2 modulers studiemodul,hvor kursisterne skal sidde og arbejde med manglende skriftlige afleveringer. Der er mødepligt for alle,der har mere end 0% skriftligt fravær. For at styrke fagligheden tilknyttes faglærer(e) til generel og specifik vejledning i modulerne. Studievejleder eller klasseleder er til stede i starten af hvert modul som ikke faglige vejledere. Evaluering :Kvantitativ: 50% nedbringelse af det skriftlige fravær i skoleåret ( fra nuværende 1Q:8% 2 Q 20% 3 Q 33% ). 2 Som det fremgår af bilag 2 er der klare regler og procedurer for fravær.skolen kan ikke som foreslået af styrelsen sikre,at der i undervisningsplanlægning tages højde for klubbernes start på træningssessioner da disse er forskellige for de forskellige klubber og ændres efter årstider og hold. Skemaet er meldt ud til klubberne og hvis eleverne går,registreres de som fraværende.dette ved klubberne og de selv udmærket.

3 Ad 2) Ekstraundervisning: Begrundelse Eliteidrætsudøvere er generelt mere væk fra undervisningen p.gr.a godkendte sportsaktiviteter.team DK,FCK mv betaler for ekstraundervisning for det respektive godkendte fravær, Dvs typisk 1 modul pr dag kursisten har været væk.undervisningen kan være virtuel eller i opsamlende Form og flere elever kan undervises sammen,men det kræver planlægning fra kursisterne at få udnyttet disse muligheder. Skoleåret : Kursister afleverer dokumentation for fravær så TD-ansvarlig og TD studievejleder i Samarbejde med lærere og elev kan skemalægge TD-ekstraundervisning.Det er faglærer og elev,der af- Taler ekstraundervisningens indhold,så eleven har mulighed for at få samlet op.undervisningen lægges i lectio og afholdes enten på skolen eller virtuelt alt efter,hvad faglærer og elev aftaler. Skoleårene : Formen er som udgangpunkt velfungerende,men med et øget fremtidigt fokus på,at kursisterne får et større ansvar for planlægning af disse ekstratimer gennemtutorsamtaler.kursisterne skal i deres elektroniske studiebog angive,hvornår de har lovligt fravær samt hvornår de har søgt om ekstraundervisning. Mål: 1) Fortsat at sikre at alle kursister modtager den ekstra undervisning de har krav på. 2) At gøre kursisterne mere selvstændigt ansvarlige for planlægning af fravær og ekstra undervisning. Jf HF bekendtgørelsens formål med tutorsamtaler: at medvirke til at udvikle den enkelte kursists selvstændighed og selvforvaltning i forhold til undervisningen og understøtte kursistens fastholdelse i uddannelsen. Evaluering: Kursisten gennemgår til hver tutorsamtale med TD-koordinator antallet af fraværsdage og antallet af ekstraundervisningstimer.der sikres,at der er sammenhæng mellem antallet af fraværsdage og antallet af ekstra timer.pædagogisk leder af TD-afdelingen er overordnet ansvarlig og opgør forbruget af Ekstraundervisning på elev og klasseniveau i juni måned Ad 3 :Virtuel lektiecafe: Begrundelse TD kursister har på grund af en travl hverdag med meget skemalagt træning brug for en høj grad af fleksibilitet i deres planlægning. Skolens eksisterende tilbud om lektiecafe passer derfor sjældent ind i forhold til træning. kursisterne kan derfor tjekke ind i den virtuelle lektiecafe søndag eftermiddag og mandag aften. Skoleåret : Kursisterne uddannes i de virtuelle platforme som lektiecafeen benytter ved pædagogisk koordinator. Eleven er selv ansvarlig for at opnå fortrolighed med de virtuelle platforme. Skoleårene : Da erfaringen viser, at det især er i faget matematik at kursister har udfordringer lægges især vægt på lektiecafe i matematik - med fokus på skriftligt matematik.jvf bilag 1 Form: en faglærer uddannes i at afvikle lektiecafe online. kursisterne kan enten melde sig til på forhånd, eller tjekke ind i lektiecafeens åbningstider søndag og mandag Evaluering : Spørgeskema i lectio ved årets afslutning til alle TD kursister. Der spørges til anvendelsesgraden og mulige forbedringer ved konceptet Pædagogisk koordinator står for dette. Der gøres status over anvendelsesgraden blandt skolens TD kursister ved at gøre op, hvor mange der

4 har modtaget hjælp/deltaget i lektiecafeen. Dette føres der løbende regnskab med ved den ansvarlige lærer for lektiecafeen pædagogisk leder af TD afdelingen og skolens rektor vurderer ved skoleårets afslutning (15/16) hvorvidt tiltaget skal fortsætte og/eller ændres på baggrund af ovenstående evaluering. Ad 4:Tutorsamtaler: Begrundelse: TD kursister har ofte meget specielle og individuelt forskellige baggrunde afhængigt af sportsligt niveau, der gør at de står over for anderledes og større udfordringer. Skoleåret : Eleverne har til hver tutorsamtale udfyldt et dokument, hvor der spørges ind til studierelevante vaner. Disse tages der udgangspunkt i til samtalen. Form:Varetages på nuværende tidspunkt af de enkelte faglærere, hvor der følges op på kursisterne på klassemøder. Skoleårene : TD-koordinatoren vil fremover stå for tutorsamtaler i alle HF-klasser. Faglærerne vil stadig have individuelle faglige samtaler med kursisterne og til de planlagte klassemøder følge op på udfordringer Dette for at sikre en gennemgående tutor rolle i alle kursisternes 3 år på Falkonergården. Formålet er at få styrket hver enkelt kursists hverdag og det faglige niveau bl.a. ved at gøre studiebogen og samtalerne endnu mere relevante for kursisterne. Kursisterne vil blandt andet blive bedt om at opstille målsætninger for deres samlede uddannelse og for de enkelte fag, både i forhold til standpunkt og i forhold til den endelige eksamenskarakter. TD-koordinatoren vil fortsat varetage de i bekendtgørelsen fastsatte mål med tutorordningen. Formålet herudover er at få styrket hver enkelt TD-kursists specielle hverdag. hvor der blandt andet bliver fulgt op på TD-ekstra undervisning, men også bliver fulgt op på de udfordringer kursisterne oplever i hverdagen i forhold til at sammenhængen mellem sport og skole og styrke kursistens faglige niveau gennem motivations- og målsætningssamtaler fra årets start og gennem året. Redskaber som kursisterne kender fra deres hverdag med eliteidræt og som i endnu højere grad vil blive forsøgt integreret i skolen. TD-koordinator afholder 3 formelle tutorsamtaler med hver kursist årligt. Der anvendes elektronisk studiebog før, under og efter hver samtale. Denne procedure vil forhåbentlig resultere i en højere grad af ansvar og selvstændighed overfor kursistens uddannelse og dermed forhåbentlig også i bedre karakterer. Evaluering: Koordinator vil løbende samle op på samtalerne og de samlede resultater/erfaringer sammenholdes med opnåede karakterer. Resultaterne fremlægges for HF-gruppens lærere,pædleder og,rektor i Juni 2016 mhb ændringer/udbygning for de kommende skoleår. 5 )Kompetencetræning: Begrundelse: HF TD kursisterne skal blive bedre studerende. De skal blive bedre til at udnytte deres kompetence fra livet som eliteidrætsudøver, og bedre til at udnytte deres større fleksibilitet som TD kursister. Skoleåret : Studievejledning og notatteknik mv ved studievejleder. Skoleårene : Skemalagte moduler, hvor kursisterne arbejder med styrkelse af studiemæssige kompetencer som:virtuelle redskaber og planlægning af hverdagen Form: Klasselederen er overordnet ansvarlig for hele kompetence- træningen i samarbejde med pædagogisk leder af TD afdelingen

5 Kompetencetræningen tematiseres, og der sættes relevante personer til at varetage hvert tema. Fx:Notatteknik, metoder i fagene, læsning og skrivning: faglærere Virtuelle redskaber: pædagogisk koordinator Life Skills: TD coach og eksterne personer fra kursisternes elitemiljø. Mål: Jf HF bekendtgørelsens formål med værkstedsundervisning: Værkstedsundervisningen har til formål at støtte kursisterne i udviklingen af gode studie- og arbejdsvaner og styrke deres bevidsthed om læreprocesser, metoder og mål. Udover ovenstående mål ønsker vi at anvende værkstedsundervisningen til at uddanne kursisterne til at kunne koble uddannelse og eliteidræt. Evaluering: Løbende evaluering: Klasselederen og TD-koordinatoren er ansvarlig for at følge op på værkstedstimernes udbytte via klassemøder. Her vil lærerne komme med input i forhold til om eleverne har opnået de ønskede kompetencer. Faglig forbedring i matematik: Begrundelse: HF-kursisterne skal have løftet deres matematikfaglige niveau,så de opnår resultater,der svarer til deres socioøkonomiske baggrund. Skoleåret : I forårssemestret er 1 q of 2 q delt op efter niveau ( begge klasser har c-niveau) og der er tilknyttet en ekstra lærer,således at eleverne kan undervises på mere homogene og mindre hold. Skolen har fået specialuddannet 2 lærere,der i januar 2015 har bestået eksamen som matematikvejledere. Skoleårene :Eleverne screenes ved skoleårets begyndelse,så deres faglige niveau kan danne ud- Gangspunkt for undervisningen og undervisningsdifferentieringen. Skolens nyuddannede matematikvejledere skal varetage matematikundervisningen i 1 Q og 3 Q og matematik B skemalægges samtidig for 2. og 3.HF,således at der bliver mulighed for differentiering på tværs af klasserne. Ekstra lærer tildeles efter behov. Eleverne testes løbende og der aflægges rapport til Pæd.leder af TD-afdelingen,der koordinerer opfølgning og sparring med matematikvejlederne. Mål og evaluering: Karaktererne ved sommereksamen 2016 skal være forbedret både med reelle tal og i forhold til det socioøkonomiske grundlag. Karaktererne ved sommereksamen i 2017 skal ligeledes stige i forhold til begge målemetoder og karaktererne ved sommereksamen i 2018 skal matche de socioøkonomiske forventninger,således at der ikke er negative udslag hverken mundtligt eller skriftligt. Såfremt der ønskes uddybninger /forklaringer på ovenstående står vi meget gerne til rådighed. Med venlig hilsen Kirsten Cornelius Rektor Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Sønderjyllands Alle Frederiksberg Tlf: Mobil:

6

2 0 1 3 / 1 4. Indhold

2 0 1 3 / 1 4. Indhold HF-håndbog Frederiksborg Gymnasium og hf 2 0 1 3 / 1 4 Udgave: 21. august 2013 Indhold 1.1 Skema for introforløbet i 1. HF 1.2 Rammen for miniprojekt i naturfag 1.3 Fælles emne og fælles opgaver i Nf 1.4

Læs mere

HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger: HF-INTRO 0/ Plan for introduktionskurset på HF.hf-klasserne involveres i skolens almindelige intro for. klasserne. HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18.

Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18. VUC Storstrøms bestyrelse Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18. 1) Indledning og formål Uddannelsesinstitutionerne skal have en politik og

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse Kort om baggrund og formål: Det går egentlig meget godt. Men der er Mange forskelligartede elever Problemer med fravær Enkelte

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson & Sia Hovmand Sørensen Marts 2015 INDLEDNING 5 PROJEKTETS BAGGRUND 5 PROJEKTETS DYNAMIK

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse Projektnr: 129602 Projektansvarlig: Mette Abildgaard 1. Indledning Vordingborg Gymnasium er et provinsgymnasium og har et meget

Læs mere

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Kompetenceplaner med udgangspunkt i introduktionskursus 1 af 121 Indholdsfortegnelse Inspirationskatalog i forbindelse med hf-konferencen den 11. november 2009 på

Læs mere

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Afsnit 1: Indledning... 5 1.1 Baggrund og ramme for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten... 5 1.2 Rapportens opbygning... 6 Afsnit 2: Samlet vurdering og anbefalinger...

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VEST Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VUC Vest udbyder gymnasiale uddannelser og skal derfor leve op til kravet om at have og anvende et system til kvalitetsudvikling

Læs mere

Ledelsens brug af nye fleksible arbejdstidsregler som afsæt for et kvalitetsløft på ungdoms- og voksenuddannelserne

Ledelsens brug af nye fleksible arbejdstidsregler som afsæt for et kvalitetsløft på ungdoms- og voksenuddannelserne Ledelsens brug af nye fleksible arbejdstidsregler som afsæt for et kvalitetsløft på ungdoms- og voksenuddannelserne Skoleåret 2014/15 Spørgeskemaundersøgelse på EUD, SOSU, AMU, AVU og produktionsskoler

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. 2hf. Skoleåret 2015-16

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. 2hf. Skoleåret 2015-16 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 2hf Skoleåret 2015-16 Redaktionen afsluttet juni / 2015 Elevhæfte for årgang 2014-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Kvalitetsplan. Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (NGG) Juni 2008

Kvalitetsplan. Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (NGG) Juni 2008 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (NGG) Juni 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. NGG - profil... 4 2.1 Organisering af skolen...7 3. Fokusområder... 8 3.1. Gennemgående aktiviteter

Læs mere