Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium"

Transkript

1 MUNKENSDAM GYMNASIUM Tøndervej Kolding Tlf Fax bedst til indsigt og udsyn Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 18. september 2013 Mødetidspunkt: kl. 16:00 Sluttidspunkt: kl. 18:00 Til stede: Charlotte Szocska (formand), Ib Hansen, Chris Fløe Svenningsen, Tine Roos Nørgaard, Christoffer Müller Madsen, Alexander Bjørn Jensen, Egon Jensen, Trine Villumsen, Lene Hauge. Fraværende: Per Andersen Referent: Jørn Andersen.

2 Dagsorden Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Sagsnummer: 0. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat 1. Budgetopfølgning 2. Administrationsudvidelse og modernisering 3. Kvalitetssikring 4. Studieretninger og valgfag for skoleåret Kapacitet 6. Vedtægtsændringer 7. Resultatlønsrapport Resultatlønskontrakt Fleksibelt klasseloft 10. Meddelelser 11. Eventuelt

3 MUNKENSDAM GYMNASIUM Bestyrelsen bedst til indsigt og udsyn 0. Godkendelse af dagsorden og referat De to nye medlemmer Per Andersen og Trine Villumsen blev præsenteret, hvorefter dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 9 - Fleksibelt klasseloft. Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

4 MUNKENSDAM GYMNASIUM Bestyrelsen bedst til indsigt og udsyn 1. Budgetopfølgning Sagsfremstilling: I bilag 1 ses hovedtallene for regnskabet for de første 8 måneder af hhv og Dette giver anledning til følgende bemærkninger: I indtægten for de 8 første måneder af 2012 indgår der udover taxametertilskuddet også et tilskud på 2.5 mio. kr. til renovering af naturfagslokalerne Stigningen i personaleomkostningen på ca. 2,7 mio. skyldes dels en ekstra klasse og dels en større udbetaling af overtid i juli 2013 end juli Driften for de 8 første måneder af 2012 indeholder en ekstraordinær stor udgift til indkøb af møbler ca. 0,3 mio. kr. OK13 giver isoleret set anledning til en større lønudgift, men den lokalaftale vi har indgået indeholder en effektivisering, der svarer til en væsentlig del heraf. Desuden valgte 5 lærere at gå på pension ved sidste skoleårs udgang. Samlet set giver ovenstående ikke anledning til at ændre på forventningen til årets resultat. Rektors indstilling: Orientering Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5 MUNKENSDAM GYMNASIUM Bestyrelsen bedst til indsigt og udsyn 2. Administrationsudvidelse og modernisering Sagsfremstilling: Pladsforholdene i administrationen er trange og har flere uhensigtsmæssige arbejdspladser. Arkitektfirmaet Billund/Hansen er blevet kontaktet med henblik på at komme med et forslag, der tilgodeser vores behov, som er følgende: Større sekretariat, så sekretærerne får bedre arbejdsforhold Et kontor til hver af uddannelseslederne incl. mødefaciliteter Frokoststue Elevator til bogkælderen Afskærmet teknikrum Evt. kælder under udbygningen, så bogkælderen kan udvides Rektors orientering på bestyrelsesmødet: Arkitekternes forslag blev beskrevet og kommenteret af Rektor. Det er i det store og hele udtryk for de ønsker og behov, som nævnes under sagsfremstillingen, omend der er ting, der skal rettes til/justeres ikke mindst i forhold til alarm og sikkerhed. Bestyrelsen ønsker ikke en ny skitse, men ønsker en undersøgelse af muligheden for en kompaktreol i kælderen, der kan spare en kælderudvidelse og dermed bl.a. kan reducere m2-prisen. Rektor undersøger denne mulighed til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tager stilling til administrationsudvidelsen på næste bestyrelsesmøde. Der blev givet grønt lys for en udvidelse af det trange køkken på lærerværelset.

6 MUNKENSDAM GYMNASIUM Bestyrelsen bedst til indsigt og udsyn 3. Kvalitetssikring Sagsfremstilling: Skolens kvalitetssikringssystem er beskrevet i Kvalitetssikring på Munkensdam Gymnasium I indeværende skoleår arbejdes overordnet med følgende evalueringer på MG: Den lovpligtige UndervisningsMiljøVurdering (UMV) gennemføres ved en spørgeskemaundersøgelse i efteråret Undersøgelsen tilrettelægges og efterbehandles med deltagelse af elevrepræsentanter. Der arbejdes med løbende indberetning til medlemmerne af AMU i forhold til den lovpligtige ArbejdsPladsVurdering (APV)for medarbejderne. Der gennemføres pt. en evaluering af introforløbet for 1.g-eleverne. Der gennemføres løbende undervisningsevalueringer. Elevernes standpunktsevalueringer (karaktergivning). I løbet af det sidste skoleår er der iværksat en systematisk og gennemsigtig praksis på det centrale område: undervisningsevalueringer. Den enkelte medarbejders fokus på og indsats omkring skolens overordnede vision og indsatsområder har i det forløbne skoleår været fast emne på dagsordenen under MUS. Rektors indstilling: Orientering Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7 MUNKENSDAM GYMNASIUM Bestyrelsen bedst til indsigt og udsyn 4. Studieretninger og valgfag for skoleåret Sagsfremstilling: Munkensdam Gymnasiums udbud af studieretninger tager udgangspunkt i følgende principper: Der tilstræbes et realistisk udbud af studieretninger, ligesom der tilstræbes gode muligheder for hybriddannelser med henblik på at sikre størst sandsynlighed for opfyldelse af elevernes primære valg af studieretning samt for at undgå for store klasser. Det betyder at: 1) Antallet af studieretninger fastholdes på 9 2) Mat A eller Eng A skal være med i studieretningerne På baggrund af ovenstående og erfaringerne fra tidligere indstiller Rektor derfor, at følgende studieretninger tilbydes elever, der starter på Munkensdam i 2014: Studieretning Matematik A Fysik B Matematik A - Biotek A Matematik A - Biologi B Samfundsfag A Matematik A Engelsk A Samfundsfag B Engelsk A Tysk A Engelsk A Spansk A Musik A Engelsk A Engelsk A-Spansk A Tredje fag i studieretningen Kemi B Fysik B Idræt B Biologi C Psykologi C Mediefag B Mediefag B Samfundsfag B Tysk B Der tilbydes desuden en international tonet studieretning, som bliver en af klasserne med SR: Eng A Samf B psykologi C

8 Udbud af valgfag: Matematik A/B Engelsk A Musik A/B/C Fysik A/B Tysk A (fortsættersprog) Billedkunst B/C Kemi A/B/C Tysk B (fortsættersprog) Design C Biologi A/B/C Tysk C (fortsættersprog og kun Dramatik B/C som 3. fr. sprog) Naturgeografi Fransk A (fortsættersprog) Idræt B (kan først B/C Samfundsfag A/B Fransk B (fortsættersprog) Fransk C (fortsættersprog og kun som 3. fr. sprog) Fransk B (begyndersprog og kun som 3. fr. sprog) Spansk B (begyndersprog og kun som 3. fr. sprog) vælges i 3.g) Religion B Erhvervsøkonomi C Psykologi B/C Filosofi B/C Latin C Græsk C Mediefag B/C Kinesisk områdestudium C De foreslåede valgfag indebærer ingen ændringer i forhold til Rektors indstilling: Vedtagelse Bestyrelsens beslutning: Vedtaget

9 MUNKENSDAM GYMNASIUM Bestyrelsen bedst til indsigt og udsyn 5. Kapacitet Sagsfremstilling: I indeværende skoleår er der 26 klasser på Munkensdam Gymnasium. Det svarer til den nuværende kapacitetsfastsættelse. Det forventes, at næste års søgetal vil være på samme niveau som i indeværende år, hvor vi optog elever til 9 klasser. Det anbefales, at kapaciteten på Munkensdam Gymnasium fastholdes på de nuværende 26 klasser. Rektors indstilling: Vedtagelse Bestyrelsens beslutning: Vedtaget

10 MUNKENSDAM GYMNASIUM Bestyrelsen bedst til indsigt og udsyn 6. Vedtægtsændringer Sagsfremstilling: Nuværende vedtægter for bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium er fra Siden da er der sket forskellige lovændringer, som vedtægtsforslaget er blevet justeret ud fra, ligesom der er sket en forenkling. Forretningsordenen skal ligeledes ændres, men her afventes et udspil fra rektorforeningen. Rektors indstilling: Vedtagelse Bestyrelsens beslutning: De justrede vedtægter blev vedtaget og underskrevet.

11 MUNKENSDAM GYMNASIUM Bestyrelsen bedst til indsigt og udsyn 7. Resultatlønsrapport Sagsfremstilling: Resultatlønsrapport for rektor Lene Hauge for skoleåret Resultatmål Basisramme=B, ekstraramme=e Internationalisering og talentudvikling Der måles på initiativer, der fokuserer på internationalisering og talentudvikling. o Evaluering og evt. justering af planerne for den internationale studieretning - B På baggrund af klassens tilbagemeldinger se særskilt dokument herom kan følgende konkluderes: Generelt ser det ud til, at de specielle tiltag, der er gjort for at gøre klassen til en international klasse har fungeret nogenlunde efter hensigten. Der tænkes her på Global Camp, Med verden til frokost, At-forløb om kulturmøder, intro til studieretningsklassen, og studieturen. Mht. toningen i de forskellige undervisningsforløb ser det imidlertid ganske anderledes ud, idet der er udtalt utilfredshed i klassen, som bl.a. udtaler, at de ikke kan se forskel på denne klasse og en alm. Eng.-samf.-klasse. Det er meget uheldigt. Samlet set må der derfor konkluderes, at der har været en klar mangel på forventningsafstemning. Eleverne har formentlig haft meget høje forventninger, eksempelvis har de forventet noget længere studieture end de, der fra skolens side har været tænkt på. Endvidere skal de specielle tiltag ekspliciteres og fylde noget mere. For kommende skoleårs nye internationale klasse og 2.i vil følgende blive justeret/indført: 1. Forventningsafstemning 2. Afklaring på i hvor høj grad noget af undervisningen kan omlægges til særlige internationale aktiviteter. Er eleverne evt. parate til at bruge ekstra tid (fritid) på sådanne aktiviteter? 3. Klassens lærere skal alle involveres mere forpligtende, f.eks. skal det fremgå af undervisningsbeskrivelsen, når et forløb er tonet i international retning. 4. Der vil blive arbejdet med nye aktiviteter såsom gæstelærere / world news, spontane udenbys aktiviteter (ekskursioner), operation dagsværk, etc. 5. International logbog, så eleverne og lærerne bliver bevidste om diverse tiltag 6. Elevkontakter inddrages mere. Skype/videohilsen.

12 7. Specielt fokus på et antal temaer af internationalt tilsnit såsom: klima, musik, sport, fritid, opdragelse, storbyliv, menneskerettigheder, etniske minoriteter, demokrati, kærlighed, seksualitet, frisind, vold, kriminalitet, velfærdsstat, internationale bedrifter/priser, film, kultur, uddannelse, globalisering, mindretal. se bilag 3 o Niveauet for aktiviteter og antal af elever, der deltager, fastholdes - eller gerne udbygges - ift. de foregående skoleår. Det drejer sig om: forskerspirercamps, fag-olympiader, konkurrencer og træningscamps. - B Talent: Munkensdam har fortsat en lang række af talentinitiativer. Skolen har fastholdt Forskerspirer og Goethe samt deltagelse i de mange faglige konkurrencer med gode placeringer i mange af konkurrencerne: vinder af den internationale A-lympiade i matematik, vinder af SamfundsCup samt pladser i de internationale finaler i kemi, filosofi og datalogi. Derudover er talentinitiativerne udvidet med 2 årgange ( samlet 13 elever) i Akademiet for talentfulde unge. Der er udarbejdet en oversigt over årets talentinitiativer og deltagende elever samt en opfølgning her på. Se bilag 4 o Munkensdam deltager i den regionale udgave af Akademiet for Talentfulde Unge og opbygger en struktur for den lokale udvælgelse og understøttelse af akademideltagere - B Akademiet for talentfulde unge Akademiet for talentfulde unge har et bredere talentbegreb end de faglige initiativer. Akademiet fokuserer på talent i bred og almen forstand og rammer derfor en anden elevtype, end de elever der tiltrækkes af de faglige konkurrencer. Skolen udvalgte på baggrund af karakterer og tilbagemeldinger fra lærerteamet en række 2.g ere. Eleverne gled ind i den allerede igangværende ATU årgang 2011 sammen med de fynske elever. Efteråret havde fokus på akademisk formidling og foråret bestod af selvvalgte seminarer ud fra en meget inspirerende palet af tilbud. 1.g erne blev ligeledes udvalgt på baggrund af karakterer og tilbagemeldinger fra lærerteamet. Eleverne havde desuden modtaget klassevis orientering om projektet. De indgik i den nyoprettede jyske satellit. Foråret havde Talent og akademisk tænkning i fokus. Kun én 2.g er er faldet fra. Alle 1.g ere holder ved og har næsten alle tilmeldt sig Summer Camp en. Regionalt er der af rektorernes styregruppe og den nyansatte projektleder opbygget en struktur, der planlægger og administrerer forløbet. Der er desuden tilknyttet følgeforskning fra Knowledge Lab, SDU. Lokalt er der udviklet et årshjul og herunder opbygget en procedure for udvælgelse af elever, herunder indførelsen af skriftligt motiverede ansøgninger fra eleverne. (Sidstnævnte er den lokale implementering af et regionalt initiativ) o Erfaringer med musicalen: Vi maler byen rød videreføres dette skoleår, hvor Munkensdam atter støtter en musical, som eleverne opfører - E Se bilag 5

13 o Erfaringerne fra sidste års forsøg med anvendelsesorienteret undervisning udbredes ved vidensdeling til en kreds af lærere og implementeres i deltagernes undervisningspraksis. - B Anvendelsesorienteret undervisning - udbredes og implementeres. I skoleåret blev der i løbet af vinteren afholdt en række work-shops for interesserede lærere. Der blev udbudt work-shops med variation i undervisningen med fysisk aktivitet samt undervisning baseret på Cooperative Learning. Samtidig med disse workshops blev der i en samlet pakke udbudt web-2 work-shops. En række interesserede lærere valgte at samle sig om Cooperative Learning og udskyde fysisk aktivitet til senere. I alt deltog 8 lærere i work-shops om Cooperative Learning. Disse var af kursusholderne tilrettelagt med fokus på umiddelbar implementering i deltagernes egen undervisning - se beskrivelsen i Mandag uge 5 - nedenfor. Fra ManDaG - Ugeskrift for lærere Uge (20. årg.) Bidrag sendes til senest mandag kl Skriv Mandag i emnefeltet. Studiekredse og work-shops om web 2 og drengepædagogik Vi vil i løbet af vinteren og det tidlige forår gerne have udbredt kendskabet til web 2 mulighederne og til muligheder indenfor anvendelsesorienteret pædagogik (i daglig tale drengepædagogik ). Derfor opstartes en række interne studiekredse/work-shops i starten af februar og i marts. Vi mener det kan bidrage med nye muligheder til den enkelte lærers undervisning og i praksis planlægger vi to runder med 4 mulige studiekredse i hver. De 4 første studiekredse kort. WEB 2.0 Workshop - Google docs: Google docs er muligheden for, at grupper har ét fælles dokument at arbejde i samtidig. Det gør det lettere f.eks. at samle gruppearbejdet til et fælles produkt eller forsøgsgruppers data til et samlende datasæt. Det er tidsbesparende og skaber overblik og indsigt samtidig med at arbejdet udføres i de enkelte grupper. Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet som variation i undervisningen. Det drejer sig bl.a. Om walk and talk, orienteringsløb (muligvis vha. af qr koder), mm. Plus muligheden for at anvende Skype i undervisningen. Cooperative Learning. Facebook og TodaysMeet. De 4 næste studiekredse kort. Soundcloud. Soundcloud er et online lyddelingsprogram, som jeg bruger i historie og samfundsfag. Det egner sig efter min opfattelse vældigt godt til at iværksætte elevernes begrebsforståelse på alle klassetrin, gennem en aktiv begrebsanvendelse. Blogs og Wikispaces. Screencast-o-matic. Fakebook og Prezi Se bilag 6 Vægt: 35 o Styrke skolens kunstneriske fag f.eks. via statens huskunstnerordninger -E

14 Lærerressourcer Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer. o Der gennemføres i gennemsnit mindst 95% af holdenes årsnorm. - B Analyse af gennemførelsen af undervisningen i skoleåret AT og øvelseshold er udeladt af beregningerne. Afvigelse ekskl. Hold Afvigelse Holdnorm Moduler Afvigelse Procent Krediteret Krediteret Moduler Afvigelse ekskl. Krediteret Procent SUM ,50 3,84 319,00 300,50 3,68 Gennemførelse af undervisning 99,99 100,01 GENNEMSNIT 0,01 0,83 0,01 Se bilag 7 o I kommende skoleår laves en ekstra indsats for skolens elever med mat B og mat C. Det sker ved at tilføre ressourcer til undervisningen. - E Internt har det tidligere været problematiseret at en væsentlig andel af eleverne der blev udtrukket til eksamen i matematik B og til mundtlig eksamen i matematik C endte med at dumpe deres eksamen. Desuden har det været problematiseret at eksamensgennemsnittet på nogle hold med den samme gruppe elever havde en tendens til at ligge væsentligt under årskarakterersnittet. Matematiklærerne har derfor haft fokus på forberedelsen og afviklingen af eksamen for mat B og mat C eleverne. Eksamen og især eksamensspørgsmål på B-niveau og C niveau har således i skoleåret været diskuteret i matematikfaggruppen og her har diskussionen mundet ud i en fælles praksis for eksamensspørgsmålenes udformning, samt aftaler om brug af bl.a. holddeling i eksamensrepetitionen for især mat C holdenes vedkommende. Nedenstående er sakset fra referatet fra Matematiklæremøde 26. februar Eksamensspørgsmål til B-niveau og C-niveau Under dette punkt var der en længere snak om eksamensspørgsmål og disses sammenhæng med undervisningen, samt om hvordan rapporterne indgik i spørgsmålene.. Men der var enighed om, at det var en god idé med bredt formulerede spørgsmål.spørgsmålene måtte gerne være bygget op med en blød start efterfulgt af krav til en vis bevisførelse. De fleste lader eleverne på skift lave dispositioner til spørgsmålene, som lægges på Lectio. Evt. ses de igennem af læreren. Mht. den sidste fase i undervisningen på C-niveauet, så kan man få ekstra timer til at dele klassen i to dele, de, der afslutter, og de, der fortsætter på B-niveau. Konkret er der sket følgende: Matematik B: Indsatsen har her været målrettet en mindre, udvalgt gruppe elever med særlige udfordringer på det ene af matematik B holdene. Det har været tilrettelagt som særlig lektiecafé/lektiehjælp til udvalgte elever som har været placeret udenfor undervisningen. Der er ikke tale om det sædvanlige lektiecafé tilbud, men et særligt tilrettelagt forløb med egen lærer. Der blev i alt udtrukket 5 elever til mundtlig eksamen i mat B. Det vil være for tyndt et grundlag at lave større og generelle konklusioner på baggrund af 5 elevers resultater, men eksamen forløb således at 4 bestod og én elev dumpede til mundtlig

15 eksamen. Eleverne havde et mundtligt årskaraktergennemsnit på 3,4, imens eksamensgennemsnittet lå på 3,6. Til gengæld gik 70 elever til skriftlig eksamen i matematik B og fik et gennemsnit på 5,9 (2013 gennemsnitstallet kendes ikke for hele landet, men var i 2012 på 5,7) og havde et årskaraktersnit på 6,2. Af de 70 elever var der dog 10 der dumpede eksamen. Foreløbig er den interne og forsigtige konklusion på baggrund af eksamensresultaterne, at der er grund til at have mere fokus på både skriftlig og mundtlig eksamensrepetition og udformning af eksamensspørgsmål forud for mundtlig eksamen for eleverne på matematik B. Desuden er gruppen af elever der ikke består skriftlig matematik B eksamen meget vigtigt at fokusere på i et fremadrettet lys, pga. antallet der dumper skriftlig eksamen. Matematik C: Indsatsen har her været målrettet alle elever med mat C og har som beskrevet i referatet fra matematiklærermødet været tilrettelagt som deletimer. Elever, der potentielt kunne udtrækkes til eksamen i mat C, og elever, der havde valgt at fortsætte med mat B på næste års valghold blev delt i deres respektive klasser. Der blev så lavet målrettet eksamensrepetition og eksamenstræning med mat C eleverne, samtidig med at de kommende mat B elever fik en grundig introduktion til det matematiske fagprogram Nspire som er et vigtigt arbejdsredskab på mat B. Det skal bemærkes at i en enkelt klasse blev eleverne ikke delt, da alle elever potentielt kunne blive udtrukket til mat C eksamen. I en enkelt klasse blev forløbet evalueret - herunder anbefalede eleverne uden forbehold at gentage forløbet til næste forår med de nye 1.g mat C hold. Se bilag. Der blev udtrukket 7 elever til eksamen i mat C, samt en elev på særlige vilkår. Det vil være for tyndt et grundlag at lave større og generelle konklusioner på baggrund af 8 elevers resultater, men eksamen gik godt set i forhold til de i starten nævnte problemstillinger. Alle 8 bestod matematik C eksamen og for eleverne på almindelige eksamensvilkår var årskaraktergennemsnittet på 3,6, imens eksamensgennemsnittet lå på 4,6 (2013 gennemsnitstallet kendes ikke for hele landet, men var i 2012 på 5,0). Foreløbig er den interne og forsigtige konklusion på baggrund af elevtilbagemeldinger og eksamensresultater at der er grund til at fortsætte den benyttede praksis for udformning af eksamensspørgsmål og repetition forud for eksamen for eleverne på matematik C. Vægt: 10 Frafald - fravær Der måles på: Mindre frafald mindre fravær, indsats i forhold til lærere og elever/studerende o Fastholde frafaldet på nuværende niveau og gerne på et lavere niveau end det foregående år - E Se bilag 8 Se bilag 9 o o o Fravær i på niveau med gennemsnittet af de sidste 3 år eller gerne lavere - E Flere ressourcer til lektiecaféen ift. sidste år - B Flere ressourcer til ekstraundervisning ift. sidste år - B

16 Ressourcer til Lectiecafé og ekstraundervisning : Lektiecafé Ekstraundervisning Matematik C Matematik B Matematik A I alt ,0 timer 42,13 timer 11,1 timer 18 timer 168,2 timer : Lektiecafé 75,5 timer Ekstra udgift i i forhold til 11 12: 92,7 timer Svarende til ca kr. Vægt: 15 Studieparathed og kvalitetssikring Følgende vil være i fokus: o Sammenligning af studenternes valg af videreuddannelse for de sidste tre årgange - B I første omgang viser tallene for optagne studerende i 2012, 2011, 2010 at Munkensdam s studenter typisk søger videre uddannelse 0-2 år efter studentereksamen, hvorefter relativt få venter 3 år eller mere med at videreuddanne sig. Søjlen med studenter årgang 2010 er den der viser flest relevante optagelses-år for årgangene 2010, 2011, Det ses at 42 blev optaget på en videregående uddannelse i 2010, 83 i 2011 og 54 i i alt over 3 år er der 179 registrerede optagne på videregående uddannelser. Det vil være nærliggende at konkludere at i alt 179 ud af 193 studenter er påbegyndt en videregående uddannelse 2 år efter deres studentereksamen - det holder dog næppe, da vi må tage forbehold for studenter der optræder flere gange efter f.eks. at være startet på ét studium 2010 og igen som optaget i f.eks efter at det første studium er afbrudt. Vi har færre tal for årgang 2011 og 2012, men må forvente et tilsvarende forløb for årgang 2011 og Desværre er KOT - tallene for optagne i 2011 mangelfulde og der mangler tal for studenterårgang 2006 og 2007.

17 Videre uddannelse optagelsesår Studenterårgang sum * * sum * tal fra 2006, 2007 ej tilgængelige I bilagene kan det f.eks. aflæses at der i 2010 var en andel af optagne på 61% til universitetsuddannelser i 2012, imens andelen var på 66% i 2011 og 64% i Dette er illustreret ved lagkagediagrammer således:

18 Optagelse 2012: Optagelse 2011: Optagelse 2010: Optagne fordelt på uddannelseslængde Universitetsuddannelse Professionsbachelor Erhvervsakademi Universitetsuddannelse 64% Professionsbachelor 32% Erhvervsakademi 4%

19 Sammenlignes med Region Syddanmark i f.eks ses at studenterne fra Munkensdam følger mønstret for STX studenter i regionen - dog med lidt flere der søger universitetsuddannelserne. Bilagene og tallene skal læses med varsomhed, idet tallene fra 2012 i højere grad udtrykker det reelle antal optagne, hvorimod tallene for 2011 og 2010 er tal fra ultimo juli måned - og er ikke korrigerede for diverse uregelmæssigheder inden studiestart. Samlet set er det en konklusion - ud fra tallene for optagelsen i at søgemønstret for studenterne fra Munkensdam Gymnasium følger samme mønster for videre uddannelse, som ses for hele regionen - med lidt flere der søger universitetsuddannelserne og lidt færre på bacheloruddannelserne. Se bilag 10 o Analyse af eksamenskarakterudviklingen inden for de store skriftlige fag - B Eksamenskarakterer DA, MA, EN, SA årgang De store skriftlige fag i stx er dansk A, matematik A, engelsk A og samfundsfag A. I bilaget ses resultaterne studenterårgangene 2010, 2011, 2012 på Munkensdam Gymnasium, Region Syddanmark og Hele landet. Tager man fagene ét for ét fås følgende billede: Dansk A: Dansk Munkensdam 6,0 6,3 5,9 Region Syddanmark 5,8 5,8 5,8 Hele Landet 5,8 5,7 5,9 Generelt klarede studenterne fra Munkensdam sig bedre end - eller på niveau med - regionsresultaterne og resultaterne for hele landet. Matematik A: Matematik Munkensdam 6,8 7,6 6,0

20 Region Syddanmark 6,8 6,6 6,2 Hele Landet 6,4 6,5 6,2 Studenterne fra Munkensdam klarede sig i 2010 og 2011, bedre end - eller på niveau med - regionsresultaterne og resultaterne for hele landet, imens resultatet er 0,2 lavere i 2012 for begge sammenligninger. Resultatet fra 2012 ligger noget lavere end de to foregående år og årsagerne til dette undersøges. Engelsk A: Engelsk Munkensdam 6,0 6,6 6,5 Region Syddanmark 5,8 5,9 6,1 Hele Landet 5,8 5,9 6,1 Generelt klarede studenterne fra Munkensdam sig bedre end - eller på niveau med - regionsresultaterne og resultaterne for hele landet. Samfundsfag A: Samfundsfag Munkensdam 7,4 4,5 6,6 Region Syddanmark 6,2 6,1 6,4 Hele Landet 6,1 6,1 6,3 Studenterne fra Munkensdam klarede sig i 2010 og 2012 bedre end - eller på niveau med - regionsresultaterne og resultaterne for hele landet, imens resultatet er hele 1,6 karakterpoint lavere i 2011 for begge sammenligninger. Resultatet fra 2011 ligger så meget lavere end de to foregående år og årsagerne til dette undersøges. Samlet konklusion. Bortset fra to isolerede tilfælde ligger eksamensresultaterne i de store skriftlige fag højere for studenterne fra Munkensdam end resultaterne for Region Syddanmark og hele landet. Se bilag 11 o Evaluering og justering af progressionsplanen for skriftligt arbejde i de store fag - B Progressionsplanen for skriftligt arbejde er i løbet af skoleåret blevet evalueret og gennemjusteret. Som bilag ses to af fagenes nye progressionsplaner - alle fag med skriftlighed har udarbejdet tilsvarende. Alt er placeret så det er tilgængeligt i Lectio. Den nye tilgang fordrer en aktiv tilgang til skriftlighed, hvor den gamle progressionsplan mere havde karakter af afkrydsningsliste. Det er udvalg for pædagogik (UP) der primært har forestået arbejdet - hvilket fremgår af nedenstående klip af referater fra UP - udvalgsmøder: Skriftlig progressionsplan Mange skoler har opgivet at have en stor fælles progressionsplan. I stedet for arbejder man mere tæt på fagene og underviser f.eks. hinanden i hvordan man arbejder inden for de forskellige fag. Vi skal finde ud af nogle områder hvor man kan sætte ind og hvor fagene kan se en fordel i at medvirke. Dele af progressionsplanen udfyldes i faggrupperne.

21 Der er forvirring i terminologien indenfor forskellige fag, den samme type opgave kan have forskellige navne men disse kan ikke harmoniseres pga. bl.a. læreplaner. Men det er lidt forvirrende for eleverne. Kan vi selv blive klar over hvad der ligger i de forskellige begreber? Konklusion: Vi arbejder hen imod at udarbejde en bruttoliste. De 3 første spalter i progressionsplanen bevares og bruttoarket tilføjes. Eleverne får bruttolisten. Faggruppernes input foreligger Progressionsplan for større skriftlige opgaver. Fagenes progressionsplaner i de nye skemaer svarer til en samlet progressionsplan. Den skal suppleres med fagligt samarbejde om fokuspunkter to fag imellem. F.eks. ENG / DA om litterært essay / artikel. Et til to fokuspunkter pr. klasse pr. semester, som køres tværfagligt i to fag. Det aftales på hvert teammøde hvad, der fokuseres på og hvilke fag, der samarbejder om det fokus. Fokus aftales for hver klasse og afhænger af klassens behov. Det behøver ikke være studieretningsorienteret. Samlingen af fagenes progressionsskemaer skal ligge som en samlet progressionsplan i Lectio i skriftlighedsmappen. Se bilag 12 o Planen for vejledningen af 3.g ernes studieretningsprojekt skemalægges og systematiseres. - B Den første skemalægning og systematiserede planlægning blev gennemført i efteråret I vinteren (efter SRP forløbet) blev planlægningen og gennemførslen evalueret ved en spørgeskemaundersøgelse i Lectio, ved møder i UP og i pædagogisk råd - hvorefter UP s konklusioner og ændringsforslag er indarbejdet i indeværende års planlægning. Nedenfor ses centrale dele af evalueringerne, imens den nye og tilrettede planlægning, der benyttes i indeværende skoleår ( ) er vedlagt som bilag. SRP-evaluering. a. Resultater af spørgeskemaundersøgelsen blandt lærerne. Lærerundersøgelsen: Der er mange der foreslår, at man gør som ved AT, tager timer eller hele dage ud af skemaet, men skemaet er presset. Vi har ikke overblik over det rent tekniske, men holder fast i, at det oprindeligt var et lærerønske at få vejledningen skemalagt. Der var markant flertal for skemalægning Skemalægningen blev bedre i 2. runde. Måske skal vi i gang før, så vejledningen kan spredes over 3 uger. b. Resultat af elevundersøgelsen Eleverne bruger mindre end 1 time på at forberede 1.vejledning. Vejledningsarket: Flest har været glade for det (undtagen matematik)

22 Processkrivning: Halvdelen mener, at det har været en hjælp Matematikelever har ikke været glade for det. Justeringer gøres i foråret. Der kan godt laves et ark til 2. vejledning. Eleverne var glade for skrivecampen. Mange har udnyttet sparring med vejleder og kammerater. Eleverne blev hængende og arbejdede videre. Måske kan man fange nogle af de svage elever. De har fået bedre hjælp i campen. Måske kan skrivecampen udstrækkes over flere dage. F.eks. 5 dage med 5 lærere pr. dag. Der er elever der har stillet forslag om elevvejledning. Gamle 3. g ere kunne komme og give deres erfaringer med SRP videre. God ide. Eleverne skal håndplukkes. Konklusion: Vi skal starte tidligere. Det kan vi sikkert fordi Da-Hi-opgaven ikke mere ligger i efteråret, det giver større fleksibilitet. Vi skal overveje om skrivecampen kan strækkes over flere dage med færre lærere pr dag. Fremover vil vi forsøge at få afleveret SRP elektronisk. SRO lægges også ind i lectio. Der arbejdes videre med SRP problematikken i marts april. Evaluering fra et PR-møde: 1. Fastlagt skemavejledning er godt, men især 1. vejledningsrunde var ufleksibel. Kontoret arbejder på sagen. Mulighed: Lad være med at lægge det ind i Lectio, så det er lettere at flytte på. Det fungerer bedre med deciderede dage til vejledning, selv om det bryder skemaet meget op. En del af problematikken om vejledning er også, at 20 minutter er for kort tid for de elever, der har det svært med opgaveformen. Måske kunne en tænkecamp a la skrivecampen indføres tidligt i processen, så vejlederne kan konsulteres mere efter behov. Det er dog også vigtigt at sætte nogle rammer, der ikke tager ansvaret fra eleverne selv. 2. Arbejdsark til første vejledning (findes i Lectio) er en god idé, men især for matematiske studieretninger skal det tilpasses. Ideer? Ikke nogen ideer ved dette bord. 3. Processkrivning har været givtigt for sproglige og samfundsfaglige studieretninger, mens formen skal rettes til for matematiske studieretninger. Idéer? Vi roser også processkrivningen for de humanistiske elever. 4. Der er brug for et vejledningsark til 2. vejledningsrunde. Hvem skal udarbejde et udkast til arket: den enkelte vejleder, studieretningslærere eller UP? Vi snakkede om forskellige modeller: aftaleark med eleven, som udarbejdes på stedet sammen med eleven; idéliste til aftalearket; fagene/studieretningerne udarbejder et ark men risiko for, at det rammer helt ved siden af de enkelte elevers behov pga forskelligheden blandt eleverne. 5. Skrivecampen har fungeret godt ifølge elevernes evaluering. UP vil gerne brede den ud over hele første uge. Kommentarer: Vi er nervøse for, at lærerbesætningen vil blive spredt for meget ud, hvis der sættes flere dage af. Konklusioner på spørgeskemaundersøgelsen til lærerne og eleverne om SRP- vejledning (evalueringerne kan ses i Lectio). De 20 min. kan ikke erstatte den almindelige vejledning. Dvs. der er ekstra, men det giver mere indsigt i den anden vejleders vejledning. Det er godt de er skemalagt. De 20 min er mere opdatering på hvor eleven er og ikke decideret vejledning.

23 I naturfag er det første møde (de 20 min) mere information til eleven hvad der er af muligheder at lave inden for det emne eleven har valgt. Læreren kan derefter finde bøger til eleven. Dvs. flere af de ting eleverne skulle have udfyldt i forvejen, er ikke muligt. Processkrivning var nærmest nytteløs(i matematik). Et modul med selvrefleksion over hvor lang eleven er kommet med opgaven er fint. Skrivecamp: Flere lærere oplevede at eleverne efterlyste vejledning(til faglige problemer), men det blev også observeret at eleverne sad sammen og arbejdede(godt). Flere lærere (der ikke var tilknyttet skrivecampen) følte, at det var stressende, at være på skolen de to dage, da flere elever stillede spørgsmål til alle lærere der var på gangene (selvom disse lærere havde almindelig undervisning). Se bilag 13 o Udarbejdelse og etablering af ny MUS-struktur - E Mål for MUS: at sikre at personalet leverer den/det bedste tænkelige undervisning/arbejde, delmål kunne være: adfærdsændring, justering af praksis, konsolidering, presse til refleksion over egen praksis og omvendt: at ledelsen får nyttig information, så der evt. kan korrigeres Alle i ledelsesteamet har MUS og GRUS hvert år. Vicerektor og uddannelseslederne har fortrinsvis MUS med fagkolleger, vicerektor tillige med sekretærerne, Rektor har MUS med alle mellemledere og mini-mus med alle nyansatte. Alle MUS-samtaler med lærerne indledes med overværelse af et undervisningsmodul. Og alle samtalerne inddrager undervisningsevalueringer, som lærerne medbringer. MUS-faser: 1) kontaktfasen: bl.a. forventningsafstemning 2) infofasen: her kan det være vigtigt at spørge til årsagerne til en given adfærd/kritik/holdning 3) konkretiseringsfasen: hvad skal der arbejdes med fremover? udviklingsplanen udfyldes 4) afslutningsfasen: ridse samtaleemner og konklusioner op. Hvad skal der ske herfra? På ledelsesmøder drøftes på baggrund af MUS, hvilke ændringer, der skal ske og hvilke temaer, der skal i fokus. GRUS holdes typisk med en enkelt eller 2 faggrupper, hvor en vigtig problemstilling, der er fagligt relateret, drøftes. o Undervisningsevaluering og handleplaner inddrages i MUS - E Se bilag 14 o Understøtte eleverne omkring den første mundtlige eksamen i 1.g.- B Understøtte eleverne til eksamen: Eksamensvejledningen på Munkensdam går på tre ben: Formalia, Faglighed, Fremtræden. Orienteringen om formalia og de overordnede rammer vedrørende eksamen varetages af ledelsen på fællessamlinger og gennem udlevering af MBU s eksamensvejledning. Det faglige indhold i eksamen varetages i sagens natur af faglæren, der desuden orienterer om særlige praktiske forhold for det enkelte fag. Fremtræden og eksamenshåndtering varetages i udgangspunktet også af faglæreren, men studievejlederne kan efter samtale tilbyde elever med særlige udfordringer eksamenstræning. Årsprøverne indgår naturligt som en forberedelse på alle tre forhold. For at forberede eleverne bedst mulig på eksamenssituationen og dermed understøtte eleverne er følgende blevet iværksat: 1) Elever i 2.g overværer hinandens årsprøve-eksamination i AT med efterfølgende sparring. 2) Uddannelsesleder har inden eksamen været i dialog med alle nyansatte undervisere for at sikre, at underviserne er klædt på til den forestående eksamen og dermed i

24 stand til at yde eleverne den nødvendige støtte. Dette er skrevet ind i den udarbejdede administrative eksamenstjeklisten. 3) Der er udarbejdet tre tjeklister/infohæfter ifb. med eksamen, en til administrativt brug, en til lærerne med særlig fokus på orientering af eleverne samt en til eleverne rettet mod deres egen forberedelse op til eksamen. Se bilag 15 Vægt: 30 Udbygning og modernisering af skolen Målepunkter er: o Ombygning af blok 1 og omklædningsrum. - E Ombygning af blok 1 og omklædningsrum blev færdiggjort som planlagt og budgettet blev ikke overskredet. Vægt: 10 September 2013 Lene Hauge Rapporten og bilagene er afleveret og gennemgået med bestyrelsesformanden, som har konkluderet, at kontrakten er opfyldt 91 %. Bestyrelsesformandens indstilling: Orientering Bestyrelsens beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

25 MUNKENSDAM GYMNASIUM Bestyrelsen bedst til indsigt og udsyn 8. Resultatlønskontrakt Sagsfremstilling: Følgende resultatlønskontrakt foreslås for kommende skoleår: Formål Formålet med resultatlønskontrakten er at understøtte den lokale dialog mellem bestyrelsen og Munkensdams daglige ledelse om, hvilke målsætninger og prioriteringer, der skal have særlig opmærksomhed i skoleåret Kontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i forhold til at understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for skoleåret på Munkensdam Gymnasium. Rammer for kontrakten Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Munkensdam Gymnasium og rektor Lene Hauge og er gældende for perioden fra 1. august juli Indsatsområderne er opdelt i basisramme og ekstraramme jf. bemyndigelsen. Den maksimale basisramme er kr. og ekstrarammen kr. På Munkensdam Gymnasium udnyttes den samlede ramme. Resultatmål A. Basisramme Internationalisering og talentudvikling Talentraketten I skoleåret detailplanlægges et større udviklingsprojekt: Talentraketten, med en række regionale og lokale samarbejdspartnere. Projektet løber i perioden og fokuserer bl.a. på at øge interessen for naturvidenskabelige studieretninger.

26 Niveauet for talentaktiviteter og antal af elever, der deltager, fastholdes - eller gerne udbygges - ift. de foregående skoleår. Det drejer sig om: forskerspirercamps, fag-olympiader, konkurrencer og træningscamps. Munkensdam deltager i den regionale udgave af Akademiet for Talentfulde Unge og øger antallet af deltagende elever. Munkensdam ruller ud : der planlægges og gennemføres et lokalt initiativ, hvor gymnasieelever fra Munkensdam tilbyder folkeskoleelever undervisning og studieorientering i januar International SR. Evaluering af en øget fokusering på og tydeliggørelse af det internationale aspekt. Vægt: 40 Studieparathed: Karakterniveauet på Munkensdam generelt skal ligge på eller over landsgennemsnittet. Analyse af eksamenskarakterudviklingen inden for de store skriftlige fag Optagelsestallene til KOT en for 2013 skal min. svare til gennemsnittet af de sidste 3 år for Munkensdam Gymnasium. Vægt: 10 IT-/didaktik Ny it-handleplan på det didaktiske område. I skoleåret blev der arbejdet med Web2.0 kompetencer i bestræbelsen på at udbrede kendskab og brug af nye programmer, interaktive tavler og apps mv. til en større kreds af skolens lærere. På baggrund af erfaringerne herfra udarbejdes en handleplan for det IT-didaktiske område. Interne IT-kurser. I skoleåret vil de work-shops i Web2.0 og drengepædagogik, som blev gennemført i sidste skoleår blive gentaget - primært som tilbud til de mange nye lærere. Pædagogiske arrangementer: I skoleåret benyttes elevernes Operation Dagsværk dag til fælles efteruddannelse i emner med fælles faglig og pædagogisk relevans for skolens lærere. Eksamensforsøg. I skoleåret planlægges og gennemføres i samarbejde med Undervisningsministeriet et forsøg med gruppeeksamen i AT. Forsøget tilrettelægges så eleverne deltager på frivillig basis. Forsøget evalueres Vægt: 20

27 Lærerressourcer Nye lærere generationsskifte. I skoleåret gennemføres en systematisk arbejdsmæssig og social integration af de mange nye lærere på Munkensdam Gymnasium. Der tilrettelægges og gennemføres møder, erfaringsudveksling, støtte-/mentorordning mm. med både social og arbejdsmæssig relevans og med fokus på forventningsafstemning og støtte i forhold til lærernes undervisning, vejledning og andre arbejdsopgaver. Der gennemføres i gennemsnit mindst 95% af holdenes årsnorm. Ekstra indsats for skolens elever med mat B og mat C. Erfaringerne med målrettede deletimer og eksamensrepetition og eksamenstræning for mat B og C elever videreføres i skoleåret Vægt 20 Udbygning og modernisering af administrationen Der planlægges en udbygning og modernisering af administrationsfløjen, så der etableres hensigtsmæssige arbejdspladsforhold incl. forhold til bogkælder/bogudlevering. Vægt: 10 B. Ekstraramme: En større del af lærernes arbejdstid sammen med eleverne. Gennem omlægning af lærernes arbejdsopgaver indfases en forøgelse af lærernes undervisningstid og dermed tiden sammen med eleverne. Målet er ca. 2% mere tid sammen med eleverne i skoleåret end i det foregående skoleår. Undersøgelse af mulighederne for at udnytte elevtidsressourcerne bedre. I skoleåret analyses mulighederne for at omlægge elevtid til vejledningstid i skoleåret med henblik på at øge lærernes tid sammen med eleverne yderligere. Frafald fravær: Målrettet indsats mod fravær: Beskrivelse og iværksættelse af initiativer, der minimerer frafaldet og fraværet, således at frafaldet skal være mindre end på landsplan fraværet i på niveau med gennemsnittet af de sidste 3 år eller gerne lavere

28 Målet vedr. de ansatte er, at sygefraværet skal være markant lavere end blandt offentligt ansatte på landsplan. Vægt: 100 Resultatvurdering og evaluering Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem rektor og bestyrelsesformanden om status for målopfyldelsen. Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. I rapporten beskriver rektor, i hvilken udstrækning kontaktens formål er realiseret. På baggrund af rapporten drøfter bestyrelsen, i hvilken grad der er sket målopfyldelse af kontakten. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsgraden. Ved fratræden i kontraktperioden vurderer bestyrelsen, i hvilken udstrækning målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsen ved periodens udløb resultatkontraktens opfyldelsesgrad. Kontraktændringer Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten. Kontrakten er indgået 18. september 2013 Kolding, d Kolding, d. For bestyrelsen Lene Hauge, Rektor Charlotte Szocska, Bestyrelsesformand

29 Bestyrelsesformandens indstilling: Vedtagelse Bestyrelsens beslutning: Forslaget blev vedtaget med et par rettelser/tilføjelser: ny vægtning af punktet lærerressourcer til 35, ny vægtning af internationalisering og talentudvikling til 35, ny vægtning af studieparathed til 5 og ny vægtning af udbygning og modernisering af administrationen til 5. Desuden tilføjes et punkt om at undersøge samarbejdsmulighederne med musikskolen og andre skoler med kreative uddannelser.

30 MUNKENSDAM GYMNASIUM Bestyrelsen bedst til indsigt og udsyn 9. Fleksibelt klasseloft Sagsfremstilling: Ifølge AGV-instruksen (Institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse) skal bestyrelsen godkende institutionens indberetning, hvis klasseloftet er fraveget. På Munkensdam Gymnasium havde vi på indberetningstidspunktet 254 elever fordelt på 9 klasser (se bilag 16), hvilket giver en klassekvotient på 28,2, altså over klasseloftet. Derfor er bestyrelsens godkendelse nødvendig. AGV-bekendtgørelsen giver imidlertid institutionerne mulighed for at fravige loftet med forskellige begrundelser: - 13 stk. 1. Elever der flytter til landsdelen. Her har vi 2 i 1.g - 13 stk. 4. Udvekslingselever. Her har vi 3 i 1.g Hvis vi ser bort fra disse 5 elever har vi 249 elever i 1.g og dermed en klassekvotient på 27,7. Formanden har forhåndsgodkendt ovenstående Rektors indstilling: Godkendelse Bestyrelsens beslutning: Godkendt.

31 MUNKENSDAM GYMNASIUM Bestyrelsen bedst til indsigt og udsyn 10. Meddelelser Elever: God start på skoleåret for elevrådet med mange til møderne. Der er lavet et samarbejde mellem elevråd og samfundsfagslærerne med det sigte at involvere de unge i forhold til valghandling mm. I den kommende week-end deltager Alexander og Christoffer i et 24 timers kursus med overskriften: Hvordan får vi biksen til at køre? Rektor: Der er i sommers ansat 14 nye lærere, hvoraf én endnu ikke er mødt pga. sygdom. Den nye uddannelsesleder starter 1. november efter overstået barsel. Der skal indkøbes nye møbler til forskellige steder i huset, bl.a. nye sofaer til videnscentret. Formand: Formanden blev i sommers, pr. brev, indkaldt til samtale i UVM med rektor. Baggrunden er, at MG er et af de 12 gymnasier i DK, der officielt har vedgået at have lavet en lokalaftale. Lokalaftalen har - selvom den fuldt ud er lovmedholdelig og endda indeholder effektiviseringer, der bl.a. betyder, at lærerne tilbringer mere tid sammen med eleverne - givet anledning til indkaldelsen. Formanden og rektor har endnu ikke været til møde i UVM, men ser frem til mødet. Ved det næste kommunalvalg er MG ikke længere valgsted, idet det er flyttet tilbage til Bakkeskolen, som nu igen har plads hertil. Det har medført en mindre mediestorm, hvor det fra bestyrelsesformandens side understreges, at det er vigtigt at afstemme officielle udtalelser fra bestyrelsen. Det er desuden vigtigt at demonstrere udadtil hvor mange aktiviteter på Munkensdam Gymnasium, der rent faktisk understøtter og er befordrende for elevernes demokratiopfattelse.

32 MUNKENSDAM GYMNASIUM Bestyrelsen bedst til indsigt og udsyn 11. Eventuelt Munkensdam Gymnasium havde i august besøg af nordiske gæster og fik her skabt nogle gode kontakter, som en af MG s internationale lærere vil arbejde videre med.

Til stede: Charlotte Szocska, Chris Fløe Svenningsen, Ib Hansen, Mikkel Holmgaard Winding, Egon Jensen, Birthe Sørensen, Lene Hauge.

Til stede: Charlotte Szocska, Chris Fløe Svenningsen, Ib Hansen, Mikkel Holmgaard Winding, Egon Jensen, Birthe Sørensen, Lene Hauge. MUNKENSDAM GYMNASIUM Tøndervej 100 6000 Kolding Tlf 7660 3060 Fax 7660 3061 munkensdam@munkensdam.dk www.munkensdam.dk bedst til indsigt og udsyn 20. september 2011 Referat af bestyrelsesmøde på Munkensdam

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium MUNKENSDAM GYMNASIUM Tøndervej 100 6000 Kolding Tlf 7660 3060 Fax 7660 3061 munkensdam@munkensdam.dk www.munkensdam.dk bedst til indsigt og udsyn Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 25. september

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Tøndervej 100 6000 Kolding Tlf 7660 3060 Fax 7660 3061 munkensdam@munkensdam.dk www.munkensdam.dk Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 21. marts 2013 Mødetidspunkt: kl. 10:00 Sluttidspunkt: kl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Munkensdam Gymnasium den 21. september kl. 16:00 til 18:00.

Referat af bestyrelsesmøde på Munkensdam Gymnasium den 21. september kl. 16:00 til 18:00. MUNKENSDAM GYMNASIUM Tøndervej 100 6000 Kolding Tlf 7660 3060 Fax 7660 3061 munkensdam@munkensdam.dk www.munkensdam.dk 24. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde på Munkensdam Gymnasium den 21. september

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 18. juni 2013 Mødetidspunkt: kl. 16:00 Sluttidspunkt: kl. 18:00 Til stede: Charlotte Szocska (formand), Ib Hansen, Anne-Marie Mai, Chris Fløe Svenningsen,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET 2015-16 Formål med kontrakten Resultatkontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors arbejde i skoleåret

Læs mere

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet:

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet: Resultatlønskontrakt 2012 2013 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012 30. september 2011 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2011 2012 1. Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2016-17 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinier

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2017-18 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium 2015-2016 Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen på Rødovre Gymnasium og Rektor Peter Ditlev Olsen. Kontrakten er gældende

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Til stede: Charlotte Szocska, Chris Fløe Svenningsen, Ib Hansen, Mikkel Holmgaard Winding, Tine Roos Nørgaard, Birthe Sørensen, Lene Hauge.

Til stede: Charlotte Szocska, Chris Fløe Svenningsen, Ib Hansen, Mikkel Holmgaard Winding, Tine Roos Nørgaard, Birthe Sørensen, Lene Hauge. MUNKENSDAM GYMNASIUM Tøndervej 100 6000 Kolding Tlf 7660 3060 Fax 7660 3061 munkensdam@munkensdam.dk www.munkensdam.dk 8. juni 2011 Referat af bestyrelsesmøde på Munkensdam Gymnasium den 8. juni kl. 16:00

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 26. september 2013

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 26. september 2013 Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 26. september 2013 Fraværende: Martin Schwebs Rasmussen Dagsorden: 1. Underskrivelse af referat af mødet den 6. juni 2013 Referatet er forhåndsgodkendt

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 30. marts 2016 Mødetidspunkt: kl. 16:00 Sluttidspunkt: kl. 17:45 Revisor Per Jansen og økonomichef Hans Hollensen deltog i behandlingen af punkt 1 Til stede:

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi 23.02.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 27 - om regeringens gymnasieudspil og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen Regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Skriftlighed i studieretningerne

Skriftlighed i studieretningerne Skriftlighed i studieretningerne Indholdsfortegnelse 1. Projektets formål 2. Projektets organisering 3. Projektets proces og produkter 4. Evaluering af projektet 5. Hovedresultater og erfaringer ift. projektet

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 19. juni 2017 Mødetidspunkt: kl. 16:00 Sluttidspunkt: kl. 17:30 Til stede: Charlotte Szocska (formand), Per Krogh Hansen, Helle Thiele, Christian Haugk, Ken

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl. 17-20 Tilstede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz, Peter Schiødt og Birgitte

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Brønderslev Gymnasium og HF og Rektor Per Knudsen for perioden 1. august juli 2017.

Resultatkontrakt mellem Brønderslev Gymnasium og HF og Rektor Per Knudsen for perioden 1. august juli 2017. Resultatkontrakt mellem Brønderslev Gymnasium og HF og Rektor Per Knudsen for perioden 1. august 2016 31. juli 2017. 1.0 Formål Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed, synlighed

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 25. marts 2015 Mødetidspunkt: kl. 16:00 Sluttidspunkt: kl. 17:45 Revisor Søren Bonde og revisor Per Jansen deltog i behandlingen af punkt 1. Økonomichef Hans

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere