SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen om speditørens krav mod mod ordregiver i relation til forældelsesreglerne i CMR-lovens 41. Advokat, Karin-Lis Sinding Jensen (Advokatfirmaet DE- LACOUR) bringer herefter en artikel om speditørens hæftelse for importmoms. Her stilles spørgsmålet, om i hvilken udstrækning en speditør hæfter for importmoms opkrævet i tilknytning til manglende overholdelse af toldprocedurer. Slutteligt ser advokatfuldmægtig Søren Nicolay Edsen Johansen nærmere på en sag, hvor en speditør blev dømt til at betale USD 1,1 mio. til et vareforsikringsselskab som følge af manglende overholdelse af forsikringsbetingelserne. Skulle der være spørgsmål i forbindelse med dette nummer af Speditionsret eller andre juridiske forhold, står vi til rådighed på telefon God fornøjelse med Speditionsret. Side 2: NR. 44 MAJ 2015 INDHOLD: CMR-LOVENS FORÆLDELSESREGLER OMFAT- TER OGSÅ SPEDITØRENS KRAV MOD ORDRE- GIVER Side 5: HÆFTER SPEDITØREN FOR IMPORTMOMS? Side 7: GODS TRANSPORTERET PÅ DÆK VAR IKKE OMFATTET AF VAREFORSIKRINGSAFTALEN Martin Aabak

2 CMR-LOVENS FORÆLDELSESREGLER OMFATTER OGSÅ SPEDITØRENS KRAV MOD ORDREGIVER Nylig dom fra Sø- og Handelsretten aktualiserer bevågenheden på det forhold, at også speditørens krav mod ordregiver (i lighed med ordregivers skadeskrav) er underlagt hurtig forældelse. Endvidere blotter sagen danske speditionsvirksomheders ofte manglende eller utilstrækkelige ansvarsforsikringsdækning for krav der kommer fra andre end speditørens ordregiver. Af Advokat Rasmus Køie (L), Sagen: En dansk køber havde købt et parti sæbe af en tyrkisk sælger på CIF-vilkår. Den tyrkiske sælger tog herefter kontakt til en tyrkisk speditør, der inddrog en dansk speditør til opgavens udførsel. I den forbindelse blev der udstedt to CMRfragtbreve. Den danske speditør havde haft et længerevarende samarbejde med en dansk vognmand om vejtransporter fra Tyrkiet til Danmark, og denne vognmand fik af den danske speditør til opgave at forestå udførelsen af transporten. Transporten skulle ske via den mellem den danske speditør og vognmanden aftalte og i øvrigt sædvanlige rute, der gik fra Istanbul via Bulgarien og Grækenland, og videre mod Danmark. Ved grænseovergangen Kapitan Andrevo blev godset imidlertid tilbageholdt af de bulgarske toldmyndigheder, idet trailerens last ikke var angivet korrekt i de told- og fragtdokumenter, som var blevet udarbejdet til transporten. Tolderne konstaterede ved en stikprøveundersøgelse, at en del af lasten på pallerne indeholdt flasker parfume og ikke sæbe. Chauffør, trækker og trailer blev derfor tilbageholdt af myndighederne. 2 Tilbageholdelsen medførte store omkostninger for den danske vognmand og dennes forsikringsselskab, idet der var omkostninger til advokater for at få frigivet chaufføren, ligesom materiellet ikke kunne bruges til transport i den ganske lange periode, hvor dette blev tilbageholdt. Vognmanden var derfor nødt til at leje erstatningsmateriel for at kunne overholde sine øvrige aftaler med den danske speditør. Tvisten: På baggrund af tilbageholdelsen og de afholdte udgifter opstod der uenighed om, hvor ansvaret for tilbageholdelsen og de mangelfulde oplysninger i CMR-fragtbrevet skulle placeres. Vognmanden og dennes forsikringsselskab valgte derfor at stævne den danske speditør såvel som den tyrkiske speditør med påstand om, at disse, sammen som hver for sig, var ansvarlige for de omkostninger og skader, der opstod som følge af de urigtige oplysninger om godset. Med andre ord blev der rettet et krav fra vognmanden som undertransportør mod den danske speditør. Først under sagen (og senere end 15 måneder fra fragtaftalens indgåelse) nedlagde den danske speditør påstand om friholdelse (for krav fra den danske vognmand) overfor den tyrkiske speditør.

3 Parternes synspunkter: tale om trucking, og at CMR-loven derfor fandt anvendelse. Vognmanden og dennes forsikringsselskab anførte, at den danske speditør var ordregiver og afsender over for vognmanden, og at speditøren derfor var ansvarlig på objektivt grundlag i henhold til [ ] CMR-lovens 9 og 14, for omkostninger og skade, der er lidt som følge af, at godsbeskrivelsen i told-og transportdokumenterne ikke stemte overens med lastens faktiske indhold. Det blev ligeledes gjort gældende, [ ] at det er afsenderen, der skal sørge for, at godset er anført med den korrekte fortegnelse i dokumenterne med henblik på toldbehandling. I forhold til den tyrkiske speditør gjorde den danske vognmand og forsikringsselskabet gældende, at denne havde indsat sig selv som afsender i CMR-fragtbrevet, hvorfor denne (på lige linje med den danske speditør) var ansvarlig i henhold til CMR-lovens 9 og 14. Heroverfor gjorde den danske speditør gældende, at CMR-loven ikke fandt anvendelse, idet der inter partes var aftalt trucking (hvorved forstås, at der ikke er tale om et viderekontraheringsbaseret samarbejde, men om et egentligt over- /underordnelsesforhold à lá ansættelse, med den virkning, at CMR-lovens regler ikke finder anvendelse). Dertil blev det gjort gældende, at den tyrkiske speditør som afsender i henhold til CMRfragtbrevet måtte være ansvarlig i modsætning til den danske speditør, hvorfor CMR-lovens 9 og 14 ikke fandt anvendelse i forholdet mellem den danske vognmand og den danske speditør. Sø- og handelsrettens begrundelse og resultat: Sø- og Handelsretten udtalte i relation til forholdet mellem den danske speditør og den danske vognmand, at den eksisterende samarbejdsaftale ikke kunne danne grundlag for, at der skulle være 3 Retten lagde herefter til grund, at den danske speditør i forhold til vognmanden måtte antages at være afsender og ansvarlig på objektivt grundlag for oplysningerne i CMR-fragtbrevet jf. CMRlovens 9 og 14. Da oplysningerne i fragtbrevet var ukorrekte, og da vognmanden som følge heraf havde lidt et tab, dømtes den danske speditør erstatningsansvarlig over for sin undertransportør, den danske vognmand. Retten fandt ikke grundlag for at pålægge den tyrkiske speditør ansvar direkte overfor den danske vognmand, idet disse parter ikke stod i direkte kontraktsforhold til hinanden. Den tyrkiske speditør blev derfor frifundet for kravet fra den danske vognmand og forsikringsselskabet. I forholdet mellem den tyrkiske speditør og den danske speditør, fandt retten, at der var indtrådt forældelse på tidspunktet for den danske speditørs selvstændige nedlæggelse af friholdelsespåstanden. Da kravet således var forældet, frifandt Retten den tyrkiske speditør for den danske speditørs krav. Bemærkninger og perspektivering: Dommen er interessant i den optik, at kravet stammer fra og rettes af undertransportøren mod speditøren. Der er for så vidt intet underligt i det forhold, at speditøren er underlagt en risiko herfor, idet stort set samtlige i praksis forekommende transportforløb, der involverer en speditør, foretages af en af speditøren selvstændigt antaget udførende transportør. Med andre ord kan man sige, at speditører stort set lige så ofte er transportordregivere, som de er (kontraherende) transportører det ligger i speditionsforholdets natur. I modsætning til de sædvanligst oplevede krav vedrørende beskadigelse, bortkomst eller forsinkelse af gods, som speditører ikke

4 sjældent eksponeres for og som fremsættes af speditørens kunde er krav rettet fra speditørens underleverandører betydeligt sjældnere forekommende. Dommen understreger, at for så vidt angår CMR-transporter, gælder der også her en hurtig (1 år og tre måneders) forældelsesfrist. Dette er ikke overraskende, idet princippet tidligere er fastslået i retspraksis, og følger af CMRlovens 41, der har følgende ordlyd: Søgsmål skal anlægges inden et år, eller, hvis der er udvist forsæt eller grov uagtsomhed, inden tre år. Stk. 2. Forældelsesfristen regnes: a) ved forsinkelse, beskadigelse eller delvis bortkomst fra den dag, da godset blev afleveret, b) ved fuldstændig bortkomst fra den tredivte dag efter udløbet af den aftalte afleveringsfrist eller, hvor ingen afleveringsfrist er aftalt, fra den tresindstyvende dag efter, at fragtføreren overtog godset, c) i andre tilfælde fra udløbet af en frist på tre måneder efter fragtaftalens indgåelse. 4 Stk. 3. Skriftligt krav standser forældelsesfristens løb indtil den dag, da fragtføreren skriftligt afviser kravet og tilbagesender de dokumenter, som fulgte med dette. Anerkendes kravet delvis, begynder forældelsesfristen kun igen at løbe, for så vidt angår den del af kravet, hvorom der stadig er strid. Det påhviler den, som gør gældende, at kravet eller svaret herpå er modtaget af den anden part, og at dokumenterne er tilbagesendt, at godtgøre dette. Yderligere krav vedrørende samme sag standser ikke forældelsens løb. Stk. 4. Om afbrydelse og standsning af forældelsesfristen gælder i øvrigt reglerne i den stat, i hvilken sagen anlægges. Stk. 5. Et krav, som er forældet, kan ikke fremsættes som modkrav eller indsigelse under rettergang. Af bestemmelsens ordlyd ses således også, at den suspension af forældelsesfrist for krav mod transportøren (fx en speditør i egenskab af kontraherende transportør), som indtræffer ved fremsættelse af skriftligt krav, ikke tilsvarende gør sig gældende for krav, der rettes mod ordregiveren (f.eks. speditøren, i egenskab af ordregiver overfor sin vognmand). Der må derfor tages egentlige retlige skridt eller aftales eksplicit og konkret suspension for denne type krav, for at sikre, at speditørens retsstilling ikke forringes. I forhold til videreførelse af regreskrav er der derfor lige så god grund til hurtig ansvarligholdelse, når ansvaret bevæger sig den anden vej i transportkæden, som for klassiske ordregiverclaims. Ansvarsforsikringsmæssige udfordringer Endvidere påkalder dommen sig berettiget opmærksomhed, idet de i Norden almindeligt forekommende speditøransvarsforsikringspolicer typisk ikke dækker sådanne typer af krav. Policernes dækningsområde er typisk afgrænset til at omfatte [ ] speditørens civilretlige erstatningsansvar over for ordregiver [ ]. Af denne dækningsbestemmelse følger, at det kun er krav rettet fra ordregiver mod speditøren,

5 der kan anses for omfattet af forsikringen men derimod som udgangspunkt ikke krav der fremsættes af speditørens underleverandører; på den måde, som det var tilfældet i nærværende sag. SPEDITØRERNES RETSVÆRN har omfattende erfaring med juridisk risk management, herunder vedrørende speditionsvirksomheders forsikringssetup, og bistår gerne med assistance hermed. HÆFTER SPEDITØREN FOR IMPORTMOMS? Af Advokat Karin-Lis Sinding Jensen, DELACOUR Det har de seneste år været et omdiskuteret spørgsmål, om speditøren har ret til fradrag for importmoms opkrævet som følge af manglende overholdelse af en given toldprocedure, f.eks. manglende afslutning af en forsendelse men er dette spørgsmål overhovedet relevant? Burde man i stedet gå et skridt tilbage og i stedet fokusere mere på spørgsmålet om, hvorvidt speditøren overhovedet hæfter for importmoms i sådanne situationer? Nærværende artikel gør status på speditørens retsstilling i forhold til importmoms opkrævet som følge af manglende overholdelse af toldprocedurer. Det er for mange speditører en kendt situation, at en forsendelse ved en fejl ikke afsluttes forskriftmæssigt, at varerne ikke frembydes forskriftmæssigt for SKAT ved grænsepassage, eller at der sker fejl i forbindelse med fraførelse af varerne fra midlertidig opbevaring, toldoplag eller frihavn. SKAT vil i sådanne situationer opkræve told og importmoms hos den, der formelt set er ansvarlig for toldproceduren, som i den konkrete situation ikke blev overholdt, hvilket betyder, at det i mange tilfælde er toldspeditøren, der som hovedforpligtet eller som bevillingshaver vil blive mødt med et krav fra SKAT. SKAT praksis på området er klar; Speditøren hæfter for betaling af både told og importmoms samtidig nægtes speditøren fradrag for importmomsen. Dansk praksis er i øvrigt i overensstemmelse med de øvrige EU-medlemslandes praksis, hvorfor speditøren tilsvarende kan risikere at blive mødt 5 med lignende krav i forbindelse med fejl begået i andre EU-medlemslande. Det betyder, at selv en mindre fejl i forbindelse med en helt rutinemæssig forsendelse kan få store økonomiske konsekvenser for speditøren, idet speditøren pludselig bliver opkrævet told og importmoms af hele forsendelsen. Praktikere og rådgivere anser imidlertid ikke ovennævnte praksis for at være forenelig med EU-retten, hvorfor myndighederne løbende bliver udfordret på ovennævnte praksis. Aktuel status er, at EU-medlemslandene, henholdsvis Danmark og Tyskland, sidste år har anmodet EU-Domstolen om at træffe en såkaldt præjudiciel afgørelse vedrørende henholdsvis spørgsmålet om, hvorvidt speditøren hæfter for importmoms opkrævet som følge af fejl i forbindelse med anvendelse af toldprocedurer, og om speditøren har fradrag for importmoms opkrævet i sådanne situationer.

6 Der er tale om to særskilte sager, som principielt er uafhængige af hinanden. Dog siger det sig selv, at hvis EU-Domstolen når frem til, at speditøren ikke kan anses for at hæfte for importmomsen, så vil det selvsagt alene være en teoretisk problemstilling uden retlige betydning, om speditøren har ret til fradrag for selv samme importmoms. Begge sager er nu færdig forberedt og afventer således alene EU-Domstolens afgørelse. Det må således forventes, at vi har en endelig afklaring på ovennævnte forhold i løbet af de kommende måneder. Speditionsbranchen kan således nu kun håbe, at EU-Domstolen udviser forståelse for, at ovennævnte praksis pålægger toldspeditøren en uforholdsmæssig stor økonomisk risiko, som ikke harmonerer med momssystemets grundlæggende neutralitetsprincip, og at der således i forlængelse af domstolens afgørelser i førnævnte sager vil følge en praksisændring. Hvis man bliver mødt med krav fra SKAT? Hvis man som speditør - i overensstemmelse med den aktuelt gældende praksis - bliver mødt med krav om betaling af told og importmoms fra SKAT som følge af manglende afslutning af et forsendelsesdokument eller manglende overholdelse af øvrige toldprocedurer, bør man først og fremmest undersøge mulighederne for alternativ afslutning af forsendelsen samt mulighederne for eventuel toldfritagelse, hvorved SKAT vil frafalde kravet. Hvis ovennævnte af forskellige årsager ikke er en mulighed, bør det forsøges at neutralisere importmomsen ved at viderefakturere momsen som et udlæg til varemodtager/afsender, som herefter vil være berettiget til at fradrage importmomsen via sit momsregnskab. Vær opmærksom på, at hvis speditøren ikke tager initiativ til at formå SKAT til at frafalde kravet og søge importmomsen neutraliseret via varemodtager/afsender, men f.eks. blot holder den udførende fragtfører ansvarlig, vil der - afhængig af sagens konkrete forhold - bestå en risiko for, at den udførende fragtfører kan afvise kravet med henvisning til, at speditøren ikke har forsøgt at begrænse tabet. Det er derfor vigtigt, at der på forhånd etableres faste forretningsgange for, hvordan speditionsvirksomheden håndterer denne type sager, således man altid sikrer sig korrekt og effektiv håndtering af sagen. 6

7 GODS TRANSPORTERET PÅ DÆK VAR IKKE OMFATTET AF VAREFORSIK- RINGSAFTALEN Af advokatfuldmægtig Søren Nicolay Edsen Johansen, Ny dom viser konsekvensen af manglende overensstemmelse mellem transportaftalen og forsikring af samme. Parterne og transporten: Sagen angik transport af 30 trailere solgt af en dansk sælger til en køber i Bolivariana de Puertos i Venezuela på leveringsvilkår CIF. Sælgeren påtog sig derfor at arrangere transporten, samt at få tegnet den nødvendige forsikring. Sælgeren tog derfor kontakt til speditør S, der påtog sig den samlede opgave at få transporteret godset fra Polen til Venezuela og tegnet den nødvendige vareforsikring. I den følgende beskrivelse af sagen fokuseres på forholdene omkring indgåelsen af forsikringsaftalen. Speditøren arrangerede først transporten af trailerne. Dette skete ved booking note af 22. november 2011 med en udførende søtransportør. Af denne transportaftale fremgik, at godset kunne transporteres på dæk. Dagen efter bekræftede speditøren transporten over for sælgeren. Af ordrebekræftelsen fremgik ligeledes, at godset kunne transporteres på dæk. Transportforsikring 7 Speditøren tog herefter kontakt til et forsikringsselskab, der efter nærmere aftale fremsendte et tilbud på en vareforsikring pr. mail. Tilbuddet tog udgangspunkt i, at trailerne transporteres med bil fra Polen til Hamburg, hvor de sendes med Break Bulk (under dæk) til Venezuela. Dækning i henhold til Institute Cargo Clauses (A) Tilbuddet blev accepteret af speditøren d. 12. december 2011 ved, at man i en mail refererede til nedenstående forsikring. Speditøren vedhæftede samtidig kopi af fakturaer og konnossementer (dog i en draft-version og uden anførsel af, at godset skulle transporteres på dæk), ligesom at det blev meddelt, at godset ville blive lastet i Hamborg den følgende torsdag d. 15. december Speditøren bad slutteligt om at modtage et certifikat på forsikringen, hvilket forsikringsselskabet fremsendte d. 15. december Der blev udstedt to certifikater en for hver af transportens i alt to konnossementer. Certifikaterne henviste, som i tilbuddet, til Institute Cargo Clauses (A). Under transporten kom skibet ud i hårdt vejr i Nordatlanten og dele af lasten faldt over bord. Otte trailere faldt over bord, otte trailere blev totalskadet, og 14 trailere blev væsentligt beskadiget af bl.a. saltvand ligesom at trailernes bæreevne var beskadiget. Skaderne blev vurderet til at måtte udbedres af producenten i Polen, og det samlede tab løb op i $ ,02 som forsikringsselskabet var forpligtet til at udbetale til køberen som følge af de udstedte certifikater. Parternes argumenter Idet forsikringsselskabet ikke mente at have forsikret godset som dæklast, rettede forsikringsselskabet efterfølgende kravet mod speditøren. Det

8 blev gjort gældende, at speditøren ikke havde overholdt forsikringsbetingelserne idet godset ikke var blevet transporteret under dæk, som forudsat i tilbuddet. Dernæst blev det gjort gældende, at det var almindeligt anerkendt, at stykgods kun forsikres som dæklast, hvis der foreligger en særlig aftale herom og normalt kun på begrænsede vilkår. Forsikringsselskabet mente også at speditøren havde indgået forsikringsaftalen på et tidspunkt, hvor der allerede var sluttet aftale med et rederi om dæktransport, at de fremsendte konnossementer ikke indeholdte nogen angivelse af, at der var tale om dæklast, og at tilbuddet fra forsikringsselskabet havde været væsentligt anderledes, såfremt det var dem klart, at der var tale om dæklast. Heroverfor anførte speditøren: Det bestrides, at der foreligger ansvarspådragende forhold, og dernæst at der foreligger kausalitet. [Forsikringsselskabet] har bevisbyrden herfor. [Forsikringsselskabets] krav er et forsøg på at omgå ansvarsbegrænsningen i Søloven. Det blev endvidere gjort gældende, at Forsikringsaftalelovens 6 ikke forpligtede forsikringsselskabet til at udbetale pengebeløbet, hvis forsikringen var indgået under urigtige forudsætninger. Henset til de manglende oplysninger om dæklast var forsikringsselskabet ikke var forpligtet til at udbetale forsikringssummen. Det blev også gjort gældende, at forsikringsselskabet rent faktisk blev gjort bekendt med, via en telefonsamtale, at transporten skulle foregå som dæklast, ligesom at det ud fra fragtprisen måtte kunne udledes, at der var tale om dæklast. Dommen: Sø- og Handelsretten lagde i sin afgørelse om forsikringsaftalens indgåelse og retsvirkninger til 8 grund, at der blev afgivet tilbud d. 1. december 2011, og at der heraf fremgik, at godset var forsikret som en transport under dæk. Det blev lagt til grund, at speditøren accepterede dette tilbud d. 12. december 2011 via mail og fremsendte de udstedte konnossementer. Af disse fremgik det imidlertid ikke, at godset skulle transporteres på dæk og retten udtaler: det forhold, at godset efter den trykte tekst kunne transporteres på dæk, findes ikke at burde give forsikringsselskabet (red.) anledning til tvivl om aftalens indhold, heller ikke sammen med den oplyste fragtomkostning. Retten bemærkede, at forklaringerne om den omtalte telefonsamtale var modstridende, hvorfor retten alene lagde vægt på de skriftlige beviser. I relation til forsikringsaftalelovens 6 omkring urigtige oplysninger ved forsikringsaftalens indgåelse udtalte retten: I forbindelse med accepten af tilbuddet anmodede [speditøren] om, at der blev udstedt certifikat. [Forsikringsselskabet] udstedte herefter et certifikat for hver af forsendelserne. [Forsikringscertifikaterne] havde til formål at give indehaverens en ret til forsikringsdækning og erstatningsudbetaling. [Forsikringsselskabet] var derfor forpligtet til at udbetale forsikringssummen til indehaveren, uanset der ikke var givet korrekte oplysninger fra speditørens side. Herefter, og da det måtte påhvile [speditøren] at give korrekte oplysninger om transporten oplysninger der allerede var til stede ved forespørgsel findes [speditøren] at måtte dække [forsikringsselskabets] tab. Sø- og Handelsretten konkluderede altså, at speditøren ikke havde gjort det tilstrækkeligt klart over for forsikringsselskabet, at den pågældende transport indebar en dæklast, hvorfor speditøren

9 var erstatningsansvarlig for forsikringsselskabets tab. Bemærkninger til dommen: Forbehold for dæklast må antages at forekomme i stort set alle former for konnossementer, idet det følger af Sølovens 263, stk. 1, at transport af gods på dæk som udgangspunkt kun er muligt såfremt dette specifikt følger af aftale mellem transportkunde og transportør. Aftalen kan følge af handelsbrug eller anden sædvane i den pågældende fart eller kræves i henhold til lov. Det påhviler som udgangspunkt transportøren at bevise, at der foreligger en sådan aftale eller sædvane. Derfor er klausuler i konnossementer og søfragtbreve om dæklast ganske velkendte og anvendte i praksis, idet store dele af den samlede mængde af søtransporter foregår som dæklast (containere, trailere, tømmer mv.), og det vil oftest fremgå af klausulerne, at transportøren har ret til, eller option på, at placere godset på dæk. Af sagens forløb og af rettens afgørelse kan det udledes, at oplysningerne om, at godset skulle transporteres på dæk indgået mellem speditøren og transportkunden, ikke var videregivet i behørigt omfang til forsikringsselskabet. Her er det væsentligt at bemærke, at retten lagde vægt på, at speditørens generelle forbehold for transport på dæk i konnossementet ikke var nok til at forsikringsselskabet burde vide, at der var tale om dæklast i det konkrete tilfælde. Det er således væsentligt at man ved aftaleindgåelsen overfor forsikringsselskabet gør det klart, hvilken type transport man har med at gøre, idet forsikringsselskaberne antageligvis ikke forudsætter, at der er tale om dæktransport. Dette må udledes af rettens bemærkning om, at det var speditøren, der bar ansvaret for at give korrekte oplysninger om transporten, ligesom at forsikringsselskabet ikke burde have reageret på selve prisen på transporten. Det skal endvidere bemærkes, at retten ikke fandt det godtgjort, at forsikringsselskabet ved en telefonopringning var blevet informeret om, at transporten skulle ske på dæk. I praksis må det tages for givet, at en stor del af kommunikationen omkring en transport sker via telefon og e- mail. Opstår der senere tvivl om, hvad der måtte være aftalt, kan det medføre store omkostninger for parterne, hvis aftalen ikke kan bevises på skrift. En kort skriftlig opfølgning på en telefonsamtale kan være med til at afhjælpe denne problemstilling og havde formentlig stillet speditøren anderledes. Afslutningsvist kan også bemærkes, at speditørens ansvar for at give korrekte oplysninger til forsikringsselskabet ikke hører under Sølovens regler om transportansvar. Speditøren kunne derfor ikke begrænse sit ansvar og var derfor forpligtet til at betale det fulde beløb. 9

10 RING KUN ÉT STED: SAMARBEJDSPARTNERE: 10

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen vedrørende dokumentationskravene i forbindelse med cabotagekørsel, idet der er kommet en ny afgørelse fra Vestre Landsret. Herefter

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. VELKOMMEN TIL Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. Som speditør er der nok at se til i hverdagen: transporter skal organiseres, og logistik skal implementeres. I den forbindelse

Læs mere

Direkte krav mod undertransportør kunne gennemføres i Danmark uanset hollandsk værnetingsklausul i undertransportaftalen.

Direkte krav mod undertransportør kunne gennemføres i Danmark uanset hollandsk værnetingsklausul i undertransportaftalen. Direkte krav mod undertransportør kunne gennemføres i Danmark uanset hollandsk værnetingsklausul i undertransportaftalen. Sø- og Handelsrettens dom af 16. december 2015 Sagens omstændigheder. En svensk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

JURIDISK RISK MANAGEMENT

JURIDISK RISK MANAGEMENT JURIDISK RISK MANAGEMENT Alene kendte risici kan håndteres og alene korrekt håndtering minimerer disse risici v/ advokat Rasmus Køie JURA SOM RISIKOSTYRINGSVÆRKTØJ IDENTIFICERE OPTIMERE RISIKO VURDERE

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 31 JULI 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Ansvarsgennembrud og medvirken. Side 2:

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 31 JULI 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Ansvarsgennembrud og medvirken. Side 2: VELKOMMEN TIL Ansvarsgennembrud og medvirken Det hører med til speditionserhvervet, at der forekommer skader, forsinkelser og bortkomst af gods. Og det er altid ærgerligt at skulle yde erstatning. Erstatningsbegrænsning

Læs mere

Nyhedsbrev. Sø- og transportret

Nyhedsbrev. Sø- og transportret Nyhedsbrev Sø- og transportret 11.06.2014 FRAGTFØRER VAR ANSVARLIG FOR BORTKOMST AF GODS VED RØVERI PÅ RASTEPLADS 11.6.2014 Kontakt Jakob Rosing Partner Direkte: +4538774375 Mobil: +4524860041 jro@kromannreumert.com

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 43 December 2014. Speditørernes Retsværn vil gerne benytte lejligheden til at VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 43 December 2014. Speditørernes Retsværn vil gerne benytte lejligheden til at VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL Advokat Rasmus Køie ser i denne udgave nærmere på en dom, der vedrører følgerne manglende surring af gods til trailer, og hvilke retlige følger dette får for de involverede transportører.

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 30 APRIL 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET FUPFIRMAER PÅ SPIL I TRANSPORTBRANCHEN MODREGNING FEJL VED START AF FORSENDELSER

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 30 APRIL 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET FUPFIRMAER PÅ SPIL I TRANSPORTBRANCHEN MODREGNING FEJL VED START AF FORSENDELSER SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET Denne udgave af SPEDITIONSRET omtaler nogle meget aktuelle emner. Kalenderåret startede lidt kedelig for nogle af vores kolleger, som blev udsat for udspekulerede

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Kromann Reumert Advokatfirma Rådhuspladsen 3 8100 Århus C Tlf.: 70 12 12 11 05-11-2003 2 Relevante problemstillinger Gælder CMR-loven? Øgede krav

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Djævelen ligger som bekendt i detaljen hvem siger hvad, hvornår og hvorfor? Det søger advokater at fastslå, når tingene er gået galt. Der er dog ingen grund til først at kontakte advokaterne,

Læs mere

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler CMR-Loven Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler Herved bekendtgøres lov nr. 47 af 10. marts 1965 om fragtaftaler ved international vejtransport med de ændringer, der følger af 3 i lov nr.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel Transport- og logistikkontrakter Ved advokat Louise Lundsby Wessel 2 Samspillet mellem handelskæden og transportkæden Sælger Køber Transportkunde Transportør (kontraherende/udførende) Transportør (kontraherende/udførende)

Læs mere

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD?

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? 18. JUNI 2010 NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? Sø- og Handelsretten har i en ny dom fastslået, at også ved all risks forsikring skal forsikringstageren løfte bevisbyrden for, at

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2:

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2: SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET Spedition er meget andet end transport! Speditionsbranchen er kendetegnet ved at udgøre den del af transportkæden, som logistisk tilfører andet og mere end blot

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Det er svært at forestille sig, hvordan man kan bedrive spedition uden at skulle forholde sig til claims og skader. Claims kan ikke undgås, men skadevirkningerne kan minimeres. Det er udgangspunktet,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 46 Oktober 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 46 Oktober 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET I denne udgave af SPEDITIONSRET ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen om speditørens fradragsret for momsbeløb, når denne hæfter for en uafsluttet T- forsendelse.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

DSV Incoterms Seminar. DSV Brøndby November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Brøndby November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Brøndby November 2010 HVAD ER INCOTERMS? OPRINDELSE OG HISTORIK Udarbejdet af Det Internationale Handelskammer - ICC Udarbejdet første gang i 1936 Siden revideret 7 gange 2 DSV

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Sagens nærmere omstændigheder er følgende: 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Dennis Thyme-Duvald Strandvejen 100 2900 Hellerup Nævnet har modtaget klagen den 8. april 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 12. maj 2015 Sagsnr. 2014 3536/CBW 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fragtaftaler ved international vejtransport

Bekendtgørelse af lov om fragtaftaler ved international vejtransport LBK nr 1122 af 18/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-709-0509 Senere ændringer til forskriften LOV nr 617 af 08/06/2016

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms. København, den 11. september 2014 Sagsnr. 2013-3282/VTA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [advokat A]. Sagens tema: [Klager], der sammen med sin

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 602 af 9. september 1986 om fragtaftaler ved international vejtransport.

Lovbekendtgørelse nr. 602 af 9. september 1986 om fragtaftaler ved international vejtransport. Kapitel III Fragtaftalens indgåelse og opfyldelse Lovbekendtgørelse nr. 602 af 9. september 1986 om fragtaftaler ved international vejtransport. Kapitel I Lovens område m.v. Kapitel II Fragtførerens ansvar

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM2016.378.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 4/5 2016 at imødekomme en ansøgning om omkostningsgodtgørelse,

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0033117) Afgift som følge

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 34 SEPTEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Hvornår er det for varmt?

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 34 SEPTEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Hvornår er det for varmt? VELKOMMEN TIL Hvornår er det for varmt? Ovenpå en noget våd sommer, er det måske ikke det mest oplagte spørgsmål at stille. Alligevel har Sø- og Handelsretten i to nye domme beskæftiget sig med netop dette

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere