Udbudsbetingelser FV3 Udbud af Flextrafik Variabel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser FV3 Udbud af Flextrafik Variabel"

Transkript

1 Udbudsbetingelser FV3 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2013

2 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Udbuddets omfang Kørsel i julen Kørsel øvrige helligdage Vogne Vogntype og materiel Miljøforhold Udstyr i vognene Fastgørelse af kørestole m.m Vognrengøring Øvrige krav Kommunikationsudstyr IT-udstyr til vognene Elektronisk overførsel af kørselsdokumenter Kontakt til vogn Kørsel under Planetsystemet Bestilling af ture Kørselsplanlægning under Planet Udsendelse af køreordrer til vognene Driftsovervågning gennem Planetsystemet Privatrejser Kørselsfordeling Enkeltvogne og vogngrupper Personaleforhold Arbejdsmiljø Uddannelse Øvrige krav til chaufførerne og operatøren Kørslens udførelse og driftskvalitet Kundeservice Kvalitetsstyring Oplysningspligt Samfundsansvar / CSR (Corporate Social Responsibility) Afregning Beregning af betaling... 23

3 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side Indberetning af korrektioner Opkrævning af egenbetaling Bortfald af betaling Kontraktperiode og kontraktindgåelse Afgivelse og vurdering af tilbud Bydere Afgivelse af tilbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Vurdering af tilbud Aktindsigt offentliggørelse Misligholdelse og øvrige juridiske bestemmelser Ejerforhold Regnskab og budget Kontrol Underleverandører Overdragelse af rettigheder Skadeforvoldelse Konkurs m.m Erstatning Misligholdelse Modregninger i betalingen Genforhandling Diskretion Tvistigheder / Lovvalg Bilag 1 Definitioner og andre nyttige informationer Definitioner m.m Relevante myndigheder Bilag 2 Ændringer i forhold til tidligere udbud Kontrakt Kontraktgrundlag Kontraktperioden Operatørens og Movias ydelser Underskrifter... 43

4 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 4 1. Indledning Trafikselskabet Movia (i det følgende benævnt Movia) er oprettet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010 (Trafikselskabsloven) som et fælleskommunalt selskab (omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse). Movia skal bl.a. varetage offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel samt individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Hertil kan Movia efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning. Movia Flextrafik (i det følgende benævnt Flextrafik) administrerer i dag følgende 5 kørselsordninger: A. Kørsel med deltagere i den lovpligtige individuelle handicapkørselsordning (handicapkørsel). B. Flextur (kørsel med betalende passagerer, åbne brugere ). C. Kørsel for kommuner, f.eks. kørsler til dagcentre, transport af folkeskoleelever, kørsler efter sundhedsloven, visiterede brugere. D. Flextrafik Rute, specialkørsel af børn, unge og øvrige brugere. E. Kørsel for regioner (patientbefordring). Movia tilstræber at koordinere turene i disse kørselsordninger i størst muligt omfang på tværs af kørselsordningerne, hvorfor de enkelte operatører skal udføre flere former for kørsel. Hvis Movia i kontraktperioden indgår aftale om tilslutning af yderligere kørselsordninger, vil denne kørsel også blive omfattet af kontrakten med operatørerne. Omfanget af ovennævnte kørsel for kommuner og regioner forventes at blive øget i kontraktperioden. Kørslen foretages på hele Sjælland, Møn og Lolland-Falster, og der kan forekomme ture til det øvrige Danmark. Kørsel for kunder, der er omfattet af lignende kørselsordninger fra det øvrige Danmark og fra Region Skåne, kan blive en del af kørselsopgaven. Kørslen tilbydes døgnet rundt, og med undtagelse af kørsel i Flextur og Flextrafik Rute bringes kunderne til og fra entrédøren. Til bestilling af ture er der oprettet flere bestillingskontorer. Turene samordnes og koordineres løbende ved hjælp af IT-systemet Planet, jf. afsnit 5. Kørsel under Planetsystemet. 2. Udbuddets omfang Der forventes i udbudsperioden kørt i alt ca. 1,2 mio. ture. Heraf forventes ca ture udført af vogne, der kører i henhold til kontrakter om garanteret kørsel. Der forventes således ca. 1 mio. ture om året af den form for kørsel, der udbydes i nærværende udbud. For at kunne opretholde forsyningen af disse ydelser i spidsbelastningsperioder og samtidig sikre en rentabel kollektiv trafik anses det for værende nødvendigt at søge aftaler omfattende i alt max. 700 vogne med hjemsted i Region Sjælland og max. 500 vogne med hjemsted i Region Hovedstaden til at sikre dækning i den kommende kontraktperiode.

5 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 5 Kørslen, der udbydes er variabel, hvilket betyder, at Movia ikke garanterer nogen fast mængde af kørsel til den enkelte operatør, der indgås kontrakt med. Movia har i øjeblikket aftale om kørsel for Allerød, Ballerup, Dragør, Faxe, Greve, Gribskov, Guldborgsund, Halsnæs, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Odsherred, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg Kommuner. Der er yderligere indgået aftale med Næstved Kommune med opstart 2013/2014. Der kan i den kommende kontraktperiode blive tale om, at yderligere kommuner vil indgå aftale med Movia om udførelse af kørsel. 2.1 Kørsel i julen Type 1 vogne I forbindelse med kørsel den 24. december og natten herefter vil den aftalte timepris blive forhøjet med 50%. Dette gælder både kørsel med de vogne, der efter dette udbud indgås kontrakt med, samt vogne operatøren frivilligt stiller til rådighed. Der vil efter nærmere aftale indlægges en spisepause på op til 3 timer i forbindelse med denne kørsel, som der ikke afregnes for. Movia hæfter for betaling efter udsendelse af endelig køreordre, selvom der kan forekomme ændringer efterfølgende. Type 4 og 5 vogne 75% af de tilbudte liftvogne (dog minimum 1, og der rundes ned til hele tal), der har været aktive i kontraktperioden, skalu stå til rådighed for Movia den 24. december (og natten herefter) i tidsrummet kl. 05:00-04:59. Undtaget herfra er garantivogne, som også er tilmeldt som variable vogne, da de kører efter gældende regler for garantikontrakten. Der vil efter nærmere aftale indlægges en spisepause på op til 3 timer i forbindelse med denne kørsel, som der ikke afregnes for. Movia fastlægger tidsbånd for kørsel på denne dag. Tidsbåndet vil maks. være 12 timer ekskl. pause. I forbindelse med ovennævnte kørsel den 24. december vil den aftalte timepris for liftvogne blive forhøjet med 50%. Movia garanterer betaling for mindst fire timer (vente-/servicetid) i vognløbets åbningstid. Dette gælder både kørsel med de vogne, der efter dette udbud indgås kontrakt med, samt vogne, operatøren frivilligt stiller til rådighed. Movia hæfter for betaling efter udsendelse af endelig køreordre, selvom der kan forekomme ændringer efterfølgende 2.2 Kørsel øvrige helligdage De variable liftvogne skal stille med minimum 25% (dog minimum 1, og der rundes ned til hele tal) af de åbne liftvogne 1. og 2. juledag, skærtorsdag, langfredag samt 1. og 2. påskedag. Movia fastlægger tidsbånd for kørslen denne dag. Tidsbåndet vil max. være 8 timer ekskl. pause.

6 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 6 3. Vogne De vogne, der anvendes til kørslen, skal være egnede til kørselsopgaven. Endvidere skal vognene være vel vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable gennem hele kontraktperioden. Operatøren er endvidere ansvarlig for, at kørslen gennemføres efter de aftalte retningslinjer, og Movia har til enhver tid ret til at inspicere vognene for at kontrollere deres vedligeholdelsesstand. Vogne og udstyr skal opfylde de krav om indretning og færdselssikkerhed, som myndighederne til enhver tid måtte stille hertil. 3.1 Vogntype og materiel Der kan afgives tilbud med nedenstående vogntyper. Type 1 Lav vogn (Sedan/Stationcar) Vognen skal have plads til 4 personer (ekskl. fører) og være udstyret med mindst 4 døre. Indstigningen skal være uden trin. Vognen skal have plads til bagage svarende til mindst 2 rollatorer. Vognens alder må ikke overstige 6 år i kontraktperioden. Type 4 Liftvogn Vognen skal have plads til mindst 2 kørestole. Mindst 1 kørestolsplads skal være placeret så langt fremme i vognen som muligt som minimum foran bagakslen. Derudover skal der være mindst 5 pladser til siddende transport. Vognens alder må ikke overstige 8 år i kontraktperioden. Type 5 - Liftvogn (med trappemaskine) Vognen skal have plads til mindst 2 kørestole. Mindst 1 kørestolsplads skal være placeret så langt fremme i vognen som muligt - som minimum foran bagakslen. Derudover skal der være mindst 5 pladser til siddende transport. Vognens alder må ikke overstige 8 år i kontraktperioden. Vognen skal være udstyret med en trappemaskine med automatisk driftsbremse (trinkantsbremse) samt opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Trappemaskinen skal være indrettet til at kunne betjene manuelle kørestole med en maksimal længde på 120 cm og en hjulbredde fra 37 til 63 cm, samt en vægtkapacitet på minimum 120 kg inklusiv både bruger og kørestol. Vægtkapacitet angives i tilbudsblanketten. Ved tilbud med en vægtkapacitet på minimum 160 kg skal trappemaskinen kunne betjene en manuel kørestol med hjulbredde fra 37 til 73 cm.

7 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 7 Kørestolskunder skal, hvor der er mere end et trin, transporteres i en trappemaskine. Kunden skal ved transport med trappemaskine være fastspændt til kørestolen, hvorfor der skal være en sele til rådighed i vognen. Trappemaskinen skal kunne anvendes på trapper med trindybde ned til og med 11 cm og trinhøjder på op til og med 20 cm. Trappemaskinen skal med påmonteret kørestol kunne dreje 180 grader på repos med en udvendig radius på ned til 120 cm. Endvidere skal trappemaskinen kunne køre på vindeltrapper. Movia påtager sig ikke at transportere elektriske kørestole på trapper. Desuden er nogle kunder med andre ganghjælpemidler ikke i stand til at passere trapper med chaufførstøtte. Der skal i stedet tilbydes transportstol og trappemaskine. Fælles for liftvogne Vognen skal være udstyret med motordrevet lift og være indrettet til transport af kørestolsbrugere og kørestole med en hjulbredde på 80 cm og en længde på 140 cm. Liftpladen skal minimum være 90 cm bred og 150 cm lang. Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. Der skal være afkørselsstop på lifte, og med dette aktiveret skal der være plads til kørestol med maksimal længde på 140 cm. For nye liftvogne skal liften samlet totalt kunne løfte minimum 500 kg. Døre skal være dimensionerede, så ud- og indstigning kan ske på en behagelig og komfortabel måde, med en mindst 90 cm bred og mindst 170 cm høj døråbning. Dette gælder for såvel sidedør som bagdør. Indstigningstrin og evt. efterfølgende trin skal være lavest mulige. Den maksimale højde er 30 cm. Afstanden mellem vognens gulv og loft skal være mindst 180 cm. Alle sæder skal være forsynet med nakkestøtte og seleforlænger, samt være fremadrettede. Kunder i trehjulede køretøjer skal så vidt muligt placeres i fast sæde. Alle vogne skal være udstyret med en transportstol/kørestol med fodstøtte, som skal kunne benyttes af dårligt gående personer, samt - i type 5 vogne - kunne placeres på den benyttede trappemaskine. Stolen skal være egnet til at kunne benyttes af kunden under transporten. For at øge liftvognenes konkurrencemuligheder vil der blive givet et fradrag i planlægningsprisen på kr. 50,- for type 5 vogne og kr. 25,- for type 3 og 4 vogne ved fordelingen af ture i Planetsystemet, jf. afsnit 5.6 Kørselsfordeling. Vognen vil blive afregnet til den tilbudte pris. 3.2 Miljøforhold Det er et ønske, at den udbudte kørsel i enhver henseende gennemføres på den miljømæssigt mest hensigtsmæssige måde.

8 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 8 Movia ønsker et lavt emmisionsniveau. Uanset om der køres i henhold til taxibevilling eller i henhold til tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter busloven, skal de af myndighederne til enhver tid stillede energi- og miljøkrav til taxier som minimum være opfyldt. Der kan henvises til gældende bekendtgørelse nr af 12. december Alle dieselvogne skal fra kontraktstart være udstyret med partikelfilter. Til brug ved udarbejdelsen af Movias grønne regnskab efterspørger Movia i tilbudsblanketten oplysninger omkring brændstofforbrug med mere. 3.3 Udstyr i vognene Alle vogne skal være forsynet med: Udstyr til modtagelse af ture, med tilsluttet GPS-antenne. Uanset hvilken løsning, der vælges og anskaffes, vedligeholdes udstyret af operatøren. De detaljerede retningslinjer fremgår af afsnit 4.1 IT-udstyr til vognene. Alle vogne skal være udstyret med håndfri mobiltelefon, jf. afsnit 4.3 Kontakt til vogn. Vognene skal være forsynet med GPS system (GPS = Geographic Positioning System) og altid af seneste nye version. Vogne skal være udstyret med førstehjælpskasse, ildslukker og hygiejne-kit (bestående af godkendte produkter til minimering af smittefare og sikring af god hygiejne i bilen). Alle vogne skal som minimum være tydeligt mærket med Flextrafik sugekopskilt i forrudens højre side eller sidestreamere. Movia leverer materiale efter behov. Det til enhver tid aktuelle informationsmateriale fra Movia skal altid forefindes i vognen og udleveres af chaufføren på kundens forlangende. Der skal ligeledes i vognene forefindes kvitteringsblokke fra Movia. 3.4 Fastgørelse af kørestole m.m. Kunder i kørestol UskalU være fastspændt i henhold til gældende lovgivning. Alle vogne skal således være forsynet med remme til fastgørelse af kørestole. Fastgørelse skal minimum være to hold foran kørestolen og to hold bagud. Såfremt en kørestol ikke kan fastgøres efter forskrifterne, må kunden ikke befordres i kørestolen. I stedet kan kunden placeres i en fastspændt transportstol eller i et almindeligt fast sæde. Såfremt dette ikke er muligt, må kunden ikke befordres, og Trafikstyringen underrettes. Ved transport af babyer og små børn skal vognen være forsynet med godkendt barnestol (ECE og ECE 44-04). Det skal oplyses på tilbudsblanketten, hvorvidt der er barnestol i vognen samt hvilken vægtklasse stolen gælder til.

9 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 9 Alle kunder og ledsagere skal fastgøres i 3-punktssikkerhedssele. Pakker og lignende skal fastgøres med bespændingsremme efter gældende lovgivning. 3.5 Vognrengøring Movia lægger vægt på en høj rengøringsstandard både indvendigt og udvendigt. Vognene skal fejes dagligt, eller hyppigere efter behov, og skal som hovedregel vaskes udvendigt hvert andet driftsdøgn om vinteren, og 1 gang pr. 3 driftsdøgn om sommeren. Ud over den daglige rengøring skal vognen med passende mellemrum - ca. 1 gang pr. måned - gennemgå hovedrengøring med gulvvask, aftørring eller støvsugning af sæder m.m. Rengøring efter opkast, urinering eller lignende foregår på operatørens regning og er Movia uvedkommende. 3.6 Øvrige krav Operatøren sørger selv for tilvejebringelse af opstillingsplads til det fornødne antal vogne, og afholder selv de hermed forbundne omkostninger. Vogne skal være påmonteret vinterdæk i perioden 15. november til og med 31. marts. Rygning (herunder E-cigaretter og lignende) er ikke tilladt i forbindelse med udførelse af kørsel for Movia. Der må ikke føres nogen form for private telefonsamtaler, når der er kunder i vognen. Operatørens logo/firmanavn skal som mininum være placeret på vognens førerdør. Operatøren afgør selv, om der skal være reklamer eller anden kommerciel kommunikation i og på vognene. Såfremt vognen også kører som garantivogn, er det dog kravene i garantikontrakten, der er gældende. Reklamer skal være lovlige, sømmelige, hæderlige, sandfærdige og være udformet med behørig social ansvarsfølelse. Reklamer skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder markedsføringsloven, og skal i øvrigt respektere alment accepterede reklameetiske normer og kodeks, herunder jf. ICC Kodeks for Reklamepraksis (1998). Det skal fremgå af reklamen, hvem der annoncerer. Reklamerne skal endvidere respektere Movias forretningsmæssige/politiske interesser og kundehensyn i øvrigt, efter Movias nærmere skøn. De nærmere regler for reklamer og deres indhold kan rekvireres ved henvendelse til Movia. Operatøren kan i kontraktperioden frit udskifte en vogn med en anden vogn af samme type, samme eller bedre miljøstandard og med samme funktionalitet. Ved ændringer i løbet af kontraktperioden skal Movia underrettes.

10 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 10 Ønsker en operatør at udskifte en vogn med en vogn af en anden type og med en anden funktionalitet, kan det kun ske efter aftale med Movia. Udskiftning kan kun ske én gang i kontraktperioden. Eventuel accept af en udskiftning til en anden type og/eller en anden funktionalitet medfører ikke ændret betaling, men kan ændre planlægningsprisen, jf. afsnit 3.1 Vogntype og materiel. Alle omkostninger til anskaffelse, drift, forsikring m.m. til kommunikationsudstyr og GPS i vognen afholdes af operatøren. 4. Kommunikationsudstyr 4.1 IT-udstyr til vognene Kommunikationsudstyret, der skal være tilsluttet GPS antenne, skal kunne kommunikere med Planetsystemet og være monteret med en SMS-terminal, der kan modtage og sende meddelelser til/fra Planetsystemet. Udstyret skal sende GPS-positioner hvert minut til Movia. Hvis vognen er tilsluttet bestillingscentral/-kontor, kan der træffes aftale om anden løsning. F.eks. kan bestillingscentral/-kontor automatisk være opkoblet til Planetsystemet. Alle vogne skal kunne modtage ture elektronisk (radiodækning/gps/gprs) i hele Movias område ved kørsel for Movia. Movia samarbejder gennem FlexDanmark med Aalborg Universitet og Vejdirektoratet om nogle projekter, der skal præcisere køretiderne i vores planlægningssystem. Et af projekterne går ud på at analysere GPS-positioner fra de vogne, der indsender GPS-signaler. Positionerne indsamles for at kunne beregne de reelle kørselshastigheder på veje på bestemte tidspunkter af dage, samt for at lokalisere de veje, der rammes i myldretiden. De GPS-positioner, der anvendes, bliver anonymiseret således, at den enkelte vogn ikke kan identificeres. GPS-positionerne bruges til at beregne de reelle kørselshastigheder. Hvert vognløb er én fysisk vogn med ét sæt modtageudstyr. Hver enkelt vogn vil få tildelt et vognnummer. Movia vil altså kun kommunikere data- og telefonmæssigt til én specifik vogn, og der vil kun blive oprettet ét datanummer til modtagelse af ture, og ét telefonnummer til vognen i Movias system. Det er op til operatøren, hvordan han vil håndtere driften, så der leves op til ovenstående krav. Der skal kunne modtages beskeder, der svarer til max. antal tegn for normale SMS-beskeder, og som indeholder alle gyldige tegn. Den anvendte terminal skal kunne sende følgende beskeder til Planetsystemet tilknyttet positionering (GPS): 1# 1#XXX# 3#XXXXXXX# 4# 5# 6# 7#

11 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 11 8#XXXXXXX# 9#XXXXXXX# Hvor X kan være et tal mellem 1-9 Beskederne skal kunne sendes til kun via TDCmobils net. Disse krav, samt alt, hvad der er i beskrivelsen til Winfleet, kan ses på: ProTracking ApS er leverandør af Winfleet, som er Movias overvågningssystem. Operatøren betaler en brugerlicens til ProTracking Aps pr. vogn, der sender GPS-positioner til Winfleet via Planetsystemet. For vogne, som sender via SMS, er prisen årligt på ca ,- kr. pr. vogn, og ca ,- kr., hvis der benyttes GPRS. Snitfladerne kan bestilles på ovennævnte hjemmeside. Omkostninger til udvikling af andet bilsoftware, så det kan kommunikere med Planet/Winfleet, påhviler operatøren og/eller producenten af bilsoftware. Terminalen skal kunne sende til 5-cifret GSM/mobiltelefoncenter. Kendte leverandører af udstyr Firma Web Telefon ProTracking (Garmin) ABC Radiotelefon (Reeft) Frogne A/S Halda AB TDS Taxamat Little Beacon Partex Austrosoft OTT Datalogistic Trapeze Well.com (TomTom)

12 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side Elektronisk overførsel af kørselsdokumenter Til brug for overførsel af dokumenter og installation/brug af Vognmandsportal skal operatøren som minimum ved kontraktstart være i besiddelse af PC Windows 95 eller nyere version adresse Adgang til Vognmandsportalen er gratis. Dog skal vogngrupper have licensadgang til Planet. Omkostningen hertil er ca. kr , Kontakt til vogn Alle vogne skal være udstyret med håndfri mobiltelefon, således at det er muligt for Movia at komme i kontakt med vognen, og således at chaufføren kan komme i kontakt med omverdenen. Mobilnummeret til vognen skal oplyses til Movia inden driftsstart. 5. Kørsel under Planetsystemet Planetsystemet er Movias IT-system til samordning af individuelt bestilte ture. 5.1 Bestilling af ture Bestilling af ture modtages af Movia Kundecenter, Region Sjællands Befordringsservice, Region Hovedstaden, via internettet og af de kommuner, der er tilsluttet ordningen. Det personale, der modtager bestillingerne, lægger de bestilte ture ind i Planetsystemet. Den enkelte chauffør eller operatør er ikke involveret i modtagelsen af bestillinger fra kunderne. Når de bestilte ture lægges ind i Planetsystemet, sker der en automatisk planlægning af kørslen til senere udsendelse af køreordrer til de vogne/operatører, der skal udføre kørslen. 5.2 Kørselsplanlægning under Planet Planetsystemet planlægger kørslen således, at den udføres bedst og billigst (laveste pris) af de køretøjer, der er tilkoblet Planetsystemet. Planetsystemet tager i planlægningen hensyn til en lang række faktorer, såsom hvor vognen befinder sig, hvor mange passagerer der er plads til, hvilke sæder der er ledige, hvad vognen koster, hvorfra og hvortil der skal køres, vejstandard, trafikkens hastighed osv. Alle disse oplysninger anvender Planetsystemet til at planlægge kørslen og fordele den på vognene. Resultatet af planlægningen er et antal vognløb, der i de fleste tilfælde består af flere sammenkædede ture, men som også kan bestå af en enkelt tur. Information om vognløbene udsendes via køreordrer til vognene. Planetsystemet vælger i enhver situation den billigste vogn, der kan opfylde kravene, til at udføre en konkret kørselsopgave. Det betyder, at jo lavere timepris en vogn har, jo større chance vil der være for at få kørsel.

13 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 13 De økonomiske gevinster ved anvendelse af Planetsystemet opnås ved: at tomkørslen minimeres at der kommer til at sidde flere passagerer i vognen på samme tidspunkt Med det formål at sikre den optimale gennemsigtighed omkring tildelingen af de enkelte kørselsopgaver, kan Movia på forespørgsel oplyse den enkelte operatør om, hvorfor en konkret kørselsopgave måtte være tildelt en anden operatør. Ud over den beskrevne kørsel indgår der i den koordinerede kørsel også anden kørsel, der foregår fast over en periode, og som kræver fast vogn og chauffør. 5.3 Udsendelse af køreordrer til vognene Udsendelse (udråb) af køreordrer til de enkelte vogne sker automatisk gennem Planetsystemet i takt med, at kørslen planlægges. Køreordren formidles til den enkelte skærm, der er monteret i vognene. På køreordren er hver tur beskrevet med tidspunkter, adresser, om der skal medtages hjælpemidler og navnet på den person, der skal afhentes. Hvis der skal opkræves betaling fra kunden, fremgår beløbet ligeledes af køreordren. Da kørslen planlægges i den takt, bestillingerne indløber fra kunderne, opstår der løbende ændringer/justeringer i de køreordrer, der udsendes til vognene. Der kan løbende kobles flere ture på de enkelte vogne. De ændringer, der opstår, vil blive meldt ud via SMS-systemet. Der skal være mulighed for, at Movia undtagelsesvis kan udmelde kørsel pr. fax eller til operatøren, eller pr. mobiltelefon til vognen(e). 5.4 Driftsovervågning gennem Planetsystemet Operatøren eller den enkelte chauffør har selv pligt til at løse problemer i afviklingen af kørslen. Kan problemer (f.eks. defekte vogne, større forsinkelser, forkerte adresser) ikke umiddelbart løses af operatøren/chaufføren, kontaktes Trafikstyringen. Trafikstyreren har til opgave at overvåge afviklingen af den samlede kørsel og løse opståede problemer, der ikke umiddelbart kan løses af operatøren/chaufføren. Trafikstyreren er således bindeleddet mellem Planetsystemet og de enkelte vogne. Det er væsentligt at bemærke, at Trafikstyringens driftsovervågning af den samlede kørsel ikke tilsidesætter operatørens ansvar for selv at overvåge egen drift. Vognmandsportalen giver operatøren mulighed for at overvåge egen kørsel. 5.5 Privatrejser Der kan fra vognen, Vognmandsportalen eller i særlige tilfælde Trafikstyringen indlægges privatrejser på vognløbet, som booker vognen ud af Planetsystemet i et bestemt tidsrum. Privatrejser er ture, som vognen udfører uden om Planetsystemet, og hvor der altså ikke skal ske en afregning for kørslen fra Movia. Det angives, hvor privatrejsen går fra og til, og i hvilket tidsrum/dato privatrejsen udføres. Ture fra Planetsystemet, som bliver koblet på privatrejser, betales ikke efter hjemsted-til-hjemstedprincippet, hvis en vogn fortsætter med kørsel for Movia i forlængelse af en privatrejse. Returkørsel fra sidste kunde betales kun, hvis afstanden er større end afstanden direkte retur fra privatrejsen og kun for de overskydende minutter.

14 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 14 Hvis vognen er booket af Planetsystemet i det tidsrum, hvor privatrejsen ønskes indlagt på vognløbet, vil privatrejsen blive afvist. I dette tilfælde kræves telefonisk aftale med og accept fra Trafikstyringen om flytning af ture fra vognløbet. Opnås accept ikke, skal turene fra Movia udføres. Fiktive ture er ikke tilladt. Er der mistanke om, at privatrejsen bliver brugt til at øge operatørens chance for at få ture, har Movia ret til at kræve dokumentation for turen og eventuelt at slette turen samt lukke vognløbet for den enkelte dag. Såfremt privatrejsen ikke går fra hjemsted til hjemsted, skal privatrejsen vare minimum 30 minutter. For vogngrupper er det kun Trafikstyringen, der kan lægge privatrejser i systemet. 5.6 Kørselsfordeling Der findes flere faktorer i Planetsystemet, som har indflydelse på, hvordan kørslen fordeles mellem vognene. Som udgangspunkt angiver operatøren i tilbuddet en pris for vognen, som er opdelt i et beløb for opstart (kun variabel kørsel) og en timepris for henholdsvis køretid og vente-/servicetid. Herudover angives et hjemsted/hjemområde for vognen. Disse faktorer lægges ind i Planetsystemet, og prissætningen på vognen gives derved. Vognene betales fra og til hjemsted/hjemområde. Derfor har geografisk placering af vognen betydning ved fordelingen af kørsel. Når alle vogne er lagt ind i Planetsystemet med priser og en geografisk placering, tildeler systemet de enkelte ture til den af de tilbudte vogne, hvis tilbud er mest fordelagtigt til den konkrete tur ud fra følgende 10 kriterier: 1. UKundens behov til vogntypeu (f.eks. skal der anvendes en liftvogn til en kørestolsbruger). 2. UPris på vogn(typen),u der kan efterkomme kundens behov. 3. UGeografisk placering af vogn(typen),u der kan efterkomme kundens behov. I den daglige drift indgår følgende faktorer ved fordelingen af kørsel: 4. U UPrivatrejserU, dvs. ture, som operatøren selv skal køre efter andre kontrakter. Operatøren kan selv lægge privatrejser ind i Planetsystemet. 5. Øvrige ture i systemetu, som giver mulighed for, at en tur kan indgå i en kombination med andre ture. 6. UÅbningstider på vognen,u dvs. er vognen reelt disponibel i det tidsrum, hvor turen/turforløbet skal udføres? I Planetsystemet er prisangivelsen delt i 2: En afregningspris, der er den nøjagtige timepris, som operatøren har budt med, og en planlægningstimepris, som anvendes til optimering af planlægningen og fordelingen af ture ud fra de nedennævnte kriterier. Planlægningsprisen er den pris, som Planetsystemet planlægger turene ud fra. Den er som udgangspunkt lig med den pris, der er budt med, men ændres med nedennævnte faktorer. Vognen afregnes fortsat til den tilbudte pris.

15 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side UReduktion i planlægningsprisenu hvis dette er angivet i udbudsmaterialet. Planlægningsprisen giver mulighed for ved selve kørselsfordelingen at prioritere operatører, der lever op til forskellige ønsker fra Movia. Prioriteringerne er angivet i udbudsmaterialet. Dette benyttes også til at sikre garantivognen fuld udnyttelse i garantitimerne. 8. UReduktion i planlægningspris for tom returkørselu bruges til at sikre optimal udnyttelse af tomkørsel. Planlægningsmæssigt er en tom vogn, der kører retur fra en aflevering, mere interessant end en tom vogn, der kører frem mod en afhentning, da der ikke ved en returkørsel er nogen planlægningsbegrænsninger, altså systemet kan, alt andet lige, planlægge en hvilken som helst tur på vognen. På en fremkørsel derimod er der selvfølgelig altid den begrænsning af planlægningsmulighederne, at vognen skal være fremme til en afhentning på et bestemt tidspunkt. Der gives den samme procentvise reduktion til alle vogne. 9. UReduktion i planlægningspris for ventetidu bruges planlægningsmæssigt til i større grad at få vognene til at vente på at få en rejse med retur end at sende dem videre eller hjem. Der gives den samme reduktion til alle vogne i form af en reduktion af prisen på ventetid. 10. UForøgelse af planlægningsprisu kan anvendes, hvis operatøren udtrykker ønske om dette, og hvis Movia accepterer dette. Årsagen til et sådan ønske kan være, at en operatør f.eks. har givet et meget lavt bud med en gruppe af vogne, som betyder, at vognene ikke er i deres lokalområde, fordi de bliver anvendt til at udføre meget lange rejser. Det kan betyde problemer for operatøren, da han så mangler vogne til at udføre privatrejser i lokalområdet. Planlægningsprisen vil typisk blive hævet for kørsel udenfor lokalområdet. Konkret er dette en forringelse af operatørens konkurrencesituation, men det kan altså vurderes nødvendigt af operatøren. Eksempel Nedenfor analyseres det samme eksempel ud fra forskellige faktorer: En operatør har den billigste vogn i hans geografiske nærområde. Kunde X, der bor tæt ved ham, skal køre en tur til København. Kunde X har ikke behov for en speciel vogn. Vognen har denne dag ikke anden kørsel på dette tidspunkt. Vognen vil ud fra det afgivne bud - alt andet lige - være den billigste vogn til turen. Turen tildeles dog en anden vogn fordi: Scenario I: Den vogn, der disponeres til turen med kunde X, skal i forvejen til København med en kørestolsbruger. Kunde X bliver altså kørt med en liftvogn til København, selvom kunde X ikke har behov for en liftvogn, men fordi en samkørsel mellem kunde X og kørestolsbrugeren betyder færrest udgifter for Movia. Scenario II: Kunde X bliver kørt med en anden vogn, fordi turen kobles ind på et turforløb, der overskrider åbningstiden på den billigste vogn, dvs., at Movias samlede vurdering af hele turforløbet er, at der opnås den laveste pris ved at lade en prismæssigt dyrere vogn, der er åben for kørsel i det påkrævede tidsrum, udføre hele turforløbet i stedet for at splitte turforløbet op på flere vogne. Scenario III: Kunde X bliver kørt med en anden vogn, fordi denne vogn har en privatrejse, der ender der, hvor kunde X skal afhentes. Vognen skal dermed ikke betales for hele fremkørslen til kunden, da vognen selv har bragt sig i nærheden af kunde X, og vognen bliver dermed billigste vogn.

16 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 16 Scenario IV: Kunden X bliver kørt af en anden vogn, fordi operatøren har opfyldt alle de ønsker til f.eks. indretning af vogn og uddannelse af chauffører, som Movia har beskrevet i udbudsmaterialet. Movia har angivet, at opfyldelse af disse ønsker medfører en reduktion i planlægningsprisen på 30 kr. på køretid. Det betyder, at vognen afregnes med 330 kr./timen for køretid, som den er budt til, men at den planlægges til en køretimepris på 300 kr. Operatøren i nærområdet, som ikke har opfyldt Movias ønsker, har ikke opnået reduktion i planlægningsprisen. Vognen planlægges derfor til den budte pris på 310 kr./timen. 5.7 Enkeltvogne og vogngrupper Vogne kan indlægges i Planetsystemet på to måder - enten som vogngrupper (minimum 3 aktive vogne) eller som enkeltvogne. Enkeltvogntilslutning benyttes, hvor det er en fast vogn, der udfører kørslen. For vogne, der er tilsluttet en vogngruppe, vil det være fysisk forskellige vogne, der udfører kørslen, både i løbet af dagen og fra dag til dag. Vogngruppetilslutning bør benyttes for vogne, der er tilsluttet en taxibestillingscentral, og hvor ens vogne befinder sig i samme hjemområde. For vogne, der ikke er tilsluttet en taxibestillingscentral, er der mulighed for at blive tilsluttet som vogngruppe, hvis operatøren har minimum 3 aktive vogne af samme type, der kan indgå i en vogngruppe. Specielt for liftvogne, der kører i vogngrupper, kan der dispenseres for antallet af aktive vogne. Det betyder samtidig, at byområdet maksimalt er 2 km i radius. For hver vogntype kan der - efter kontraktunderskrivelse - efter aftale laves en vogngruppe med barnestole, og/eller vogngrupper, der udfører anden kontraktkørsel (eksempelvis skolekørsel). Dette gælder kun for vogne, der kører i en vogngruppe. I tilfælde, hvor taxibestillingscentralen varetager bestillingsmodtagelse og disponering for flere selvstændige vognmænd eller økonomiske foreninger, og hvor stationeringen af vogne er spredt ud over et større geografisk område, kan der aftales en løsning, der består i en kombination af vogngruppe og enkeltvognstilslutning. Der kan efter aftale med Movia oprettes en særlig (udefineret) vogngruppe, hvor operatøren kan placere sine vogne - uanset vogntype. De gennem denne vogngruppe tildelte ture udføres til den laveste timepris, der er budt med, uanset vogntype. Movia forbeholder sig retten til at regulere antallet af vogne i de enkelte vogngrupper eller ved gentagne driftssvigt - helt at lukke vogngruppen den pågældende dag 6. Personaleforhold 6.1 Arbejdsmiljø Det er et krav, at driften sker på en arbejdsmiljømæssigt forsvarlig måde, og i fuld overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

17 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 17 I den forbindelse henviser Movia til anvisningerne for de problemområder, som er fremhævet i Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser nr. 30 for transport af passagerer (marts 2008). Følgende problemområder er særligt fremhævet i miljøvejviseren: Arbejdspladsvurdering, APV Risiko for ulykker Psykisk arbejdsmiljø Ergonomisk arbejdsmiljø Støj Indeklima Helkropsvibrationer Operatøren skal efter anmodning kunne redegøre nærmere for, hvordan arbejdsmiljølovgivningens krav på særlige, væsentlige områder opfyldes. I så fald, at operatøren får påbud af Arbejdstilsynet på forhold, som varetages af Movia, skal disse indberettes til Movia. Operatøren er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Operatøren er i besiddelse af en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, som enten er udstedt i henhold til busloven (LBK nr af 12/11/2012) eller i henhold til taxaloven (LBK nr. 107 af 30/01/2013), og skal i hele kontraktperioden opfylde samtlige de krav, der stilles for at opretholde denne tilladelse, herunder følge de løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Der kan her henvises til henholdsvis buslovens 18, stk. 2 og taxalovens 5, stk. 5. I de tilfælde, hvor Movia bliver opmærksom på, at en operatør eventuelt ikke måtte opfylde de for tilladelsen stillede krav, vil sagen straks blive overgivet til prøvelse hos den myndighed, der har udstedt tilladelsen (Trafikstyrelsen eller kommune). Dette gælder også kravet om overholdelse af de for området gældende kollektive overenskomster. Movia er opmærksom på, at en del af de chauffører, som kører for Movia, er af anden etnisk herkomst. Derfor forventer Movia, at alle operatører, som kører for Movia, har formuleret en integrationspolitik, der sikrer en faglig og social integration på arbejdspladsen. Ved anmodning skal operatøren kunne redegøre for denne politik. Operatøren er forpligtet til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for såvel chauffører som øvrige medarbejdere i virksomheden. 6.2 Uddannelse Operatøren skal sørge for, at ingen chauffører sættes til selvstændig tjeneste i den aftalte kørsel for Movia, inden de har gennemgået grunduddannelsen, som består af følgende tre moduler: Modul 1 er Introduktion til offentlig servicetrafik Modul 2 er Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Modul 3 er Befordring af bevægelseshæmmede (Trappemaskinekursus)

18 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 18 Modul 1 afholdes løbende som AMU-kursus hos Movia og er af 1 dags varighed (7:24 timer). Modul 2 og 3 afholdes løbende som AMU-kursus på godkendte AMU-centre. Operatøren skal ligeledes sørge for, at vagtpersonale og administrativt personale, der har med kørslens afvikling at gøre, gennemgår modul 1 og 2. Modul 2 og 3 bliver afsluttet med en branchecertificeret skriftlig prøve, samt en praktisk prøve i modul 3. Det er operatørens ansvar, at chaufførerne kan anvende trappemaskinen, liften og fastspænde kunder og kørestole på forsvarlig måde, inden chaufførerne sættes til selvstændig tjeneste. Det er ligeledes operatørens ansvar, at chaufførerne kender reglerne for transport af handicappede m.m. Operatøren skal sikre, at alle chauffører er bekendt med de til enhver tid gældende regler for de forskellige kørselsformer, der findes i Flextrafik. Det er ligeledes operatørens ansvar, at chaufførerne er uddannet i at anvende det foreskrevne tekniske udstyr, at de har det nødvendige geografiske kendskab og er udstyret med de nødvendige elektroniske vejkort. Vejledningsmateriale, udarbejdet af Movia til brug for chaufføren, skal være tilgængeligt for og kendt af chaufførerne. 6.3 Øvrige krav til chaufførerne og operatøren Alle chauffører, der skal udføre kørsel for Movia, skal bære et chaufføridentitetskort med Flextrafiks logo, som udleveres af Movia, medmindre at Flextrafiks logo er på uniformen. Chauffører skal i tjenesten være velsoignerede og præsentable, bære uniform, hvor operatørens firmalogo er synligt, optræde venligt og kunne tale og forstå dansk, samt være i stand til af hjælpe passagerne i tilstrækkeligt omfang. Operatøren skal indsende uniformsregulativ til Movia inden driftsstart. Chaufførerne skal have forståelse for sproglige barrierer, og være imødekommende over for andet eller mangelfuldt sprog. Operatøren skal, efter anmodning fra Movia, indhente straffeattest for chaufførerne. Movia betinger sig at få forelagt oplysninger skriftligt i tilfælde af idømte straffe, og forbeholder sig ret til at afgøre, om disse skal medføre udelukkelse fra kørsel for Movia. Der gøres opmærksom på, at chauffører i forbindelse med udførelse af kørsel for Movia kan blive beskæftiget med kørsel, hvor der skal tages vare på børn under 15 år. Derfor har operatøren pligt til at indhente børneattester i henhold til bekendtgørelse nr. 640 af 22. juni 2012 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer hos erhvervsdrivende. Operatøren og dennes chauffører kan under udførelsen af den tildelte kørsel få kendskab til forhold, som kan være underlagt tavshedspligt, og hvor overtrædelse af denne tavshedspligt kan sanktioneres med bestemmelser i straffeloven.

19 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 19 Såfremt en af operatørens chauffører giver anledning til alvorlig eller gentagen kritik, herunder alvorlige og berettigede klager fra kunder, kan Movia kræve den pågældende chauffør fjernet fra den kørsel, som er omfattet af nærværende kontrakt. 7. Kørslens udførelse og driftskvalitet Operatøren og chaufførerne skal til enhver tid følge de retningslinjer for kørslen, som Movia fastlægger. Operatøren har ansvaret for driftsafviklingen, og de driftsmæssige dispositioner foretages af operatøren eller en repræsentant for denne. Operatøren skal selv sørge for tilrettelæggelse af vagtplaner for chaufførerne. Operatøren kan følge planlægningen af kørslen på egne vogne fem dage frem i tiden på Vognmandsportalen. Kørselsplanlægningen er kun vejledende, da der løbende lægges bestillinger af kørsel ind i planlægningssystemet (Planet) til udførsel samme dag. Dette ændrer konstant i turforløbene og chaufføren tildeles derfor kun ét stop ad gangen. Movia vil løbende opdatere Vognmandsportalen med ny funktionalitet, således at operatørens mulighed og pligt til at selvbetjene sig øges. Alt, hvad der kan løses af operatøren i Vognmandsportalen, skal løses af operatøren selv. Det er derfor et krav, at vognen befinder sig på hjemstedet ved tidsbåndets begyndelse. Kørslen skal foretages efter den af Movia planlagte rute, og operatøren er ansvarlig for, at kørslen gennemføres efter de udsendte køreordrer. Operatøren er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, med mindre udefrakommende begivenheder, operatøren ikke kan afværge eller afhjælpe, hindrer dette. Opståede forsinkelser skal straks søges afhjulpet. Hvis det ikke kan ske, gives besked til Trafikstyringen, der vurderer, om der skal ske ændringer i den udmeldte kørsel. Hvis en operatør ikke er i stand til at gennemføre en udmeldt kørsel, skal det straks meddeles til Trafikstyringen. Operatøren kan kun efter aftale med Movia få lukket vognløb ned i tilfælde af driftsstop, sygdom eller lignende. Der kan træffes aftale om, at der i forbindelse med kørselsplanlægningen indlægges flydende spisepauser, dvs. pauser, der passer ind i den øvrige planlægning, samt pause (privatrejse) til chaufførskift. Der vil højst kunne indlægges ét chaufførskift med betalt returkørsel pr. dag, og kun hvis perioden borte fra hjemstedet/hjemområdet ellers ville have oversteget 8 timer, og kørslen udelukkende er tildelt af Movia. Kørsel i øvrigt og pauser i forbindelse med spisepauser og chaufførskift indregnes ikke i køretid eller vente-/servicetid. Al kontakt vedrørende driften skal ske til Trafikstyringen via vognmandstelefonen eller vognmandsmailen.

20 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 20 Afmelding af vognløb/vogngrupper kan kun ske på hverdage, og skal meddeles til Trafikstyringen via vognmandsmailen senest dagen før inden kl. 14:00, eller telefonisk til Trafikstyringen senest dagen før inden kl. 16:00. Det skal præciseres, at alene gennemført kørsel betales. Hvis vognen varsels en tur, som senere bliver aflyst, bliver der kun afregnet for forgæves, såfremt vognen har påbegyndt turen. Der afregnes som hovedregel til afhentningsadressen, eller alternativt til punktet, vognen er nået til, før der gives besked om, at turen er aflyst. Aflyses turen, før vognen påbegynder fremkørsel til afhentningsadressen, bortfalder betalingen dog helt. Såfremt planlagt kørsel ikke udføres, træder sanktionsbestemmelserne i kraft, jf. afsnit Modregner i betalingen i kraft. I gentagelsestilfælde kan Movia bringe misligholdelsesbestemmelserne i anvendelse, jf. afsnit Misligholdelse. Operatøren skal være indforstået med, at Movia må opsamle data indhentet via GPS fra operatørens vogne, mens de er tilmeldt og kører for Movia. Dataene bruges til analyse og overvågning af driften i Movia. GPS-data fra operatørens vogne overføres til Movias IT-system via SMS-udstyret, når operatørens vogne er tilmeldt Planet. Der skal sendes GPS-positioner minimum hvert minut fra vognen. Oplysningerne opsamles kun, når der er tændt for SMS-udstyret, og vognen bruges til kørsel for Movia. 7.1 Kundeservice Movia lægger vægt på, at betjeningen af passagererne sker på en god og forsvarlig måde. Operatøren og chaufførerne er forpligtet til at følge retningslinjerne for kørslen. Chaufføren skal ved afhentning og aflevering af kunder hjælpe kunden ind og ud af vognen sammen med vedkommendes ejendele, efter de gældende regler, der fremgår af Flextrafiks informationsmateriale. Movia forventer, at chaufføren selv kan vurdere den enkelte situation, og udvise passende konduite. Chaufføren skal i særlige tilfælde kontakte kunder pr. telefon og oplyse om ankomsttidspunkt når Movia kræver dette. I tilfælde, hvor der for en tur kan forudses problemer af et omfang, som er større, end chaufføren kan varetage, har chaufføren ansvaret for at kontakte Trafikstyringen med henblik på enten at rekvirere ledsager eller foranledige en nødvendig omorganisering af kørslen. Operatøren skal sørge for, at vognene efterses for glemte sager, og for at evt. fundne sager indsamles og registreres (minimum dato, vogn og kundens navn). Penge, værdipapirer, særligt værdifulde smykker og lignende skal snarest afleveres til politiet, medens andre fundne sager kan opbevares på depotadressen/kontoret i op til 30 dage efter, at kørslen har fundet sted - og derefter afleveres til politiet. Forespørgsler til Movia om fundne sager vil blive henvist til operatøren, som derfor må kunne besvare forespørgsler herom fra kunderne. Movia forventer i øvrigt, at opfølgning på passagerbetjeningen sker i et tæt samarbejde mellem Movia og operatørerne.

21 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side Kvalitetsstyring Movia lægger vægt på, at operatøren kan sikre et højt kvalitets- og serviceniveau i driften. Det gælder blandt andet sikring af overholdelse af den planmæssige drift, en god og effektiv kundebetjening og kundeservice samt materiellets vedligeholdelse og rengøringsmæssige standard. Operatøren skal sikre, at chaufførerne får mulighed for at opfylde Movias krav. Operatøren skal i alle driftsdøgn have en betjent vagttelefon, hvor det er muligt for Movia at kunne afgive og søge oplysninger, der vedrører driften. Operatøren skal kunne dokumentere, at de stillede kvalitetskrav opfyldes, og at opfølgningen foregår i tæt dialog mellem operatøren og Movia. Fra Movias side vil der blive fulgt op på kvalitetskravene ved brugerundersøgelser, klagebehandling og stikprøvekontrol. Movia forbeholder sig i den forbindelse ret til at foretage inspektion i de vogne, operatøren benytter til kørslen. Movia vil samtidig have mulighed for at foretage stikprøvevise kundeundersøgelser. Ved konstatering af manglende opfyldelse i henhold til det aftalte, vil Movia kunne bringe misligholdelsesbestemmelserne i kontrakten i anvendelse. Movia arbejder løbende på at forbedre standarden for den kollektive trafik. Derfor må det forventes, at der i kontraktperioden kan blive stillet øgede krav eller ønsker med hensyn til kundebetjening, uddannelse, information, operatørens egen kvalitetsstyring m.m. I det omfang sådanne øgede krav medfører væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for tilbuddet, har begge parter ret til at kræve forhandling om justering af betalingssatserne. 7.3 Oplysningspligt Operatøren er forpligtet til af egen drift at give Movia oplysninger om samtlige forhold, der eventuelt kan hindre, forstyrre eller true operatørens opfyldelse af den indgåede kontrakt. Operatøren har i øvrigt pligt til at orientere Movia om forhold, der kan have eller få betydning for planlægningen. Tilsvarende har Movia pligt til tidligst muligt at orientere operatøren om ændringer af betydning for dennes arbejdstilrettelæggelse. Operatøren skal umiddelbart underrette Movia på vognmandstelefonen om alle driftsuheld, uregelmæssigheder i driften, forsinkelser og lignende, som har betydning for kunderne. Endvidere skal Movia underrettes skriftligt om enhver form for driftsuheld inden 24 timer efter uheldstidspunktet, af hensyn til besvarelse af forespørgsler herom fra pressen eller andre. Skriftlige kundehenvendelser m.m. til Movia vedrørende operatøren eller dennes medarbejdere besvares af Movia efter indhentning af udtalelse fra operatøren. Operatøren skal sørge for, at Movia får en udtalelse inden 3 dage. Henvendelser direkte til operatøren om konkrete driftsforhold og hændelser besvares af operatøren, og Movia underrettes ved fremsendelse af kopi af såvel henvendelsen som af operatørens svar. Henvendelser direkte til operatøren af generel eller principiel karakter fremsendes til Movia til besvarelse.

22 FV3 Udbud af Flextrafik Variabel side 22 Manglende overholdelse af oplysningspligten, som beskrevet i dette afsnit, er omfattet af Movias sanktionssystem, jf. afsnit Modregninger i betalingen. 8. Samfundsansvar / CSR (Corporate Social Responsibility) Movia arbejder internt i virksomheden med miljøledelsessystemer og er miljøcertificeret (EMAS). Hertil arbejder Movia internt - og gennem samarbejdet med operatørerne - hvor det er muligt, med mere bevidst at være opmærksom på de påvirkninger af samfundet, som finder sted gennem udøvelsen af virksomheden som trafikselskab. I dette arbejde vil Movia tage udgangspunkt i FN s Global Compact, der bygger på principper, som er baseret på internationalt vedtagne konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse. I nærværende udbud stiller Movia over for operatørerne forskellige krav, som kan have en regulerende effekt af påvirkningen af samfundet og dermed kan karakteriseres som CSR-emner. Arbejdstagerrelaterede emner: Der stilles krav til arbejdsmiljøet, idet der i udbudsmaterialet henvises til relevant miljøvejviser, og tilbudsgiver anmodes om nøje at beskrive, hvad der gøres for et godt arbejdsmiljø på udvalgte områder Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsgivningen indsende en tro- og loveerklæring indeholdende oplysninger om hensyntagen til arbejdspladsbeskyttelse samt arbejdsforhold i øvrigt Det er et krav, at de ansatte hos tilbudsgiver aflønnes efter de for området gældende overenskomster (dette fremgår ikke direkte, men dette krav skal være opfyldt for at få udstedt de krævede tilladelser). Operatørerne skal formulere en integrationspolitik, som skal indsendes efter anmodning. Miljøbeskyttelsesrelaterede emner: Der stilles krav til - og vurderes på - bussernes emissioner og brændstofforbrug. Korruptionsbekæmpelsesrelateret emne: I forbindelse med tilbudsgivningen indsender operatørerne en tro- og loveerklæring, hvori det bla. oplyses, at operatørerne ikke er dømt for deltagelse i en kriminel organisation, bestikkelse, svig og hvidvaskning af penge. Movia vil i øvrigt opfordre operatørerne til ikke mindst i samarbejdet med Movia at være opmærksomme på muligheden for i det daglige arbejde at efterleve, fremme og støtte hovedprincipperne i FN s Global Compact ved, at støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder sikre, at der ikke medvirkes til krænkelser af menneskerettighederne opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed

Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV4 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia April 2014 FV4 Udbud af Flextrafik Variabel side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter og Operatører Trafikselskabet Movia April 2014 FG4 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2012 FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser FR5 Udbud af Flextrafik Rute

Udbudsbetingelser FR5 Udbud af Flextrafik Rute Udbudsbetingelser FR5 Udbud af Flextrafik Rute Kontrakter Trafikselskabet Movia Februar 2014 FR5 Udbud af Flextrafik Rute side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1 Udbudsenheder...

Læs mere

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Midttrafik skal herved opfordre alle interesserede til at afgive tilbud på variabel kørsel på Samsø Tilbudsmateriale Tilbudsmaterialet indeholder følgende

Læs mere

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbud af F4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 014 1 UDBUDSBETINGELSER 5

Læs mere

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Udbudsbetingelser T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Kontrakter Trafikselskabet Movia August 2011 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Læs mere

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER PROJEKTNR. A023524

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 030-048603

EU-UDBUD 2014/S 030-048603 EU-UDBUD 2014/S 030-048603 Offentligt udbud Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune 02.2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsbetingelser til 1. udbud af telebuskørsel

Udbudsbetingelser til 1. udbud af telebuskørsel Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 1 Udbudsbetingelser til 1. udbud af telebuskørsel 0. Generelt... 3 0.1 Telebusbetjening... 3 0.2 Servicebusbetjening... 4 1. Udbudets omfang...

Læs mere

EU-UDBUD BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE

EU-UDBUD BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE Udkast til Udbudsmateriale for EU-UDBUD AF BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE Faste kørsler (almindelig og handicapkørsel) med bus og mindre køretøjer, ad hoc liggende kørsler og lejrskolekørsler

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse Indhold Introduktion... 4 Formålet med konceptbeskrivelsen... 5 Sådan læses konceptbeskrivelsen... 5 Hvad er flextrafik?.... 6 Flextrafik og lovgivningen.... 6 Lov om trafikselskaber...

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3.

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3. Notatark Sagsnr. 88.16.12-Ø54-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 25.2.2014 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5 2. Retsgrundlaget 5 3. Egnethed 5

Læs mere

LEXTraFik. midttrafik

LEXTraFik. midttrafik LEXTraFik midttrafik FLexTRAFiK KATALoG version 1.0 Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner og Tony Brøchner Layout Kastrup &Grafisk design Tryk JYPA ApS. indhold! HvAD er FLexTRAFiK? 4-5 Flextrafik og

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013 Konceptbeskrivelse KONCEPTBESKRIVELSE Version 1.0 November 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen Hvad er Flextrafi

Læs mere

FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014

FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014 FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014 INTRODUKTION 3 FLEXTRAFIK KATALOG VERSION 2.0 INTRODUKTION MIDTTRAFIKS FLEXTRAFIK VARETAGER: - INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL - KOLLEKTIV TRAFIK (FLEXTUR OG

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S

Udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S HOLBÆK AFFALD A/S Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S Offentligt EU-udbud November 2013 KONTRAKT Udgivelsesdato: 15. november 2013 Projekt: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Udbud

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere