Væskers bevægelse i kapillarrør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væskers bevægelse i kapillarrør"

Transkript

1 Væskers bevægelse i kapillarrør Morten Christensen & Adam Cohen Simonsen Januar 2011

2 Indledning Denne øvelsesvejledning beskriver 1 øvelse, der er en del af det tilbud der gives til Gymnasie-, HF- og HTXklasser om besøg i Syddansk Universitets ScienceLab i Odense. Øvelsen omhandler Væskers Bevægelse i Kapillarrør. Øvelsen udføres i grupper af hver 2-3 personer og øvelserne har en varighed afca.3timer.foratkunnenådetteerdetderforvigtigtindenkursetathave gennemgået de vigtigste emner i den teoretiske del af øvelsesvejledningen. Opgaver Vejledningen til øvelsen omhandler Kapillareffekten og det er vigtigt for at få en grundlæggende forståelse af emnet, at der både bliver arbejdet i laboratoriet samt lavet opgaver for at der kan drages konklusioner. Den teoretiske del af vejledningen er udarbejdet til 3.g studerende, men der kan af den individuelle lærer udtages emner, der kan arbejdes dybere i, ligesom der er områder der kan udelades hvis eleverne ikke på daværende tidspunkt er nået dertil i undervisningen. Det er en god idé at have gennemgået det grundlæggende inden øvelsesstart. Vigtige ting vedrørende selve øvelsesdagen I er selv ansvarlige for at gemme alle relevante data, figurer, billeder, grafer og lignende, i vil bruge senere, inden i forlader øvelses lokalet. Det er derfor praktisk at medbringe en USB nøgle til dette formål (enten i hver gruppe eller hver person). 2

3 Figur 1: ScienceLab på SDU er placeret i fysiks øvelseslaboratorier. Indhold 1 Vands bevægelse Overfladespændingen Den kappillære effekt og overfladespænding Surfaktanter og den hydrofobe effekt Den kritiske micelle koncentration (CMC) Øvelse i Kapillareffekten 11 3 APPENDIX 14 3

4 1 Vands bevægelse Det kan være uundgåeligt inden for biologi, biofysik eller bioteknologi, ikke at komme i kontakt med, eller teoretisk at skulle behandle, biologiske systemer og de flydende medier som f.eks. celler er en del af. Vand er en essentiel del af biologien og øvelserne i denne vejledning behandler to emner inden for dette: kapillareffekten og surfaktanters indflydelse på kappillareffekten. Den person første til at beskæftige sig med kapillare kræfter var Francis Hauksbee, der i 1709 udgav en bog med eksperimenter. Ikke så lang tid senere fik Dr. James Jurin bevist at bevægelsen kun afhang af tykkelsen af kapillærrøret. Bevægelsen opstår som følge af forskellen mellen de intermolekulare kræfter, kaldet overfladespændingen, der virker sammentrækkende på væsken og interaktionen med siderne i den kapillære rør. Eksempler kan være meget tynde rør eller årer og bevægelsen i meget porøse materialer. Eksempler kendes fra hydrologiens verden, hvor grundvandets bevægelse gennem jorden skyldes de intermolekulare kræfter i overfladespændingen, kombineret med vandets tiltrækning til jordpartiklerne. Et andet eksempel er fra kemiens verden hvor kapillær bevægelse i Thin Layer Chromatography TLC får væsker til at stige op gennem et porøst silicamateriale. Den modsatte effekt er også tilstede, hvis man ser på kviksølvtermometre. Her er de intermolekulare kræfter stærkere end tiltrækningen til det glasrør kviksølv befinder sig i og derfor danner kviksølv i stedet en conveks meniskus der tvinger væsken ned og ikke op i røret. Et godt billede af vands overfladespænding og evne til at minimere overfladearealet, kan ses i figur (2). Figur 2: viser et billede af en dråbe vand frit svævende på en rumstation fra Figur 3: viser H 2O stabiliseret i vand ved hydrogen bindinger og hvordan disse mangler i grænsefladen mellem vand og luft. 4

5 { 1.1 Overfladespændingen Overfladespænding kan bedst beskrives som den overfladekraft væsker besidder til at modstå ydre påvirkninger. Den kommer til udtryk i væskers tilbøjelighed til at trække sig sammen. Denne effekt varierer fra væske til væske. Årsagen kan findes ved at se på vand, der består af H 2 O molekyler der i et tetrahedralt mønster bliver holdt sammen af hydrogenbindinger, som skitseret i figur (3). Netværket opnår den laveste fri energi ved at maksimere entropi ( uorden ). I grænsefladen mellem vandet og luften omkring dråben, vil der være H 2 O-molekyler der har færre nabomolekyler. De manglende bindinger gør at vandmolekyler i overfladen har en højere energi end molekyler inde i dråben. Et system vil søge mod den tilstand som har lavest energi. Denne energiforskel giver derfor anledning til en kraft som trækker overfladen sammen. Siden en kugleformet dråbe er den form der tillader dette bedst, er det den form væsken ideelt antager. Den kraft per længdeenhed som virker i overfladen giver os definitionen af overfladespændingen. Hvis man ser bort fra tyngdekraftens påvirkning og forestiller sig et system som vist i figur (4) kan overfla- a) b) l despændingen γ, enten defineres som: γ = F 2l (1) Eller hvis man ser det som en ændring i energien E, ved en tilvækst af arealet på følgende måde: γ = de da (2) Enheden for overfladespændingen da [γ] = [ J/m 2] = [N/m]. for henholdsvis ligning1 og 2 I Ligning (1) deles med 2 F Figur 4: viser et wire-loop med en tråd der kan bevæge sig vertikalt. a) hvor l er bredden på wiren og F er den kraft der trækker i wiren som følge af overfladespændingen. b) er den samme opstilling hvor en ændring i wiren kan ses som et udtryk for en ændring af arealet. da der i er to overflader og kraften derfor også er til stede på den modsatte side af det viste wire-loop. da A 5

6 1.2 Den kappillære effekt og overfladespænding I det specielle tilfælde hvor en væske befinder sig i et kapillarrør og interagerer med siderne i røret, kan der ske en ud af to ting: Siderne på røret vil enten have en tiltrækkende (som ved vand) eller en frastødende (som ved kviksølv) effekt på væsken. I begge tilfælde vil væske overfladen bøje af og tvinge væskesøjlen til enten at stige eller falde. Dette ses ved alle væsker og kontaktvinkelen θ der opstår mellem væske og materialet er af afgørende betydning for de egenskaber vi ønsker at undersøge. For et glas kapillarrør vil siderne være hydrofile og væskestanden stiger i røret når vand bliver tilsat. Kviksølv vil omvendt ikke tiltrækkes og væskestanden vil derfor falde. I begge tilfælde (og andre for simple væsker af denne type), vil den drivende kraft være interaktionen med siderne og her kan overfladespændingen relateres direkte til væskestanden h, samt vinkelen θ beskrevet tidligere. Hvis vi ser nærmere på et system som i figur (5) vil kraften F γ være relateret til omkredsen af F γ h F w Væske r ө R ө F γ Kapillærrør Figur 5: væskestand og dimmensioner i et kapillarrør nedsænket i en væske der tiltrækkes af siderne i røret (I vores tilfælde vand). væskeoverfladen og vinkelen på den meniskus der bliver dannet i væskeoverfladen ved relationen: F γ = 2πrγcos(θ) (3) Her er radius r på kappilærrøret forholdet mellem radius R af sfæren, som meniskus er et udsnit af, og vinkelen gennem følgende relation: Rcosθ = r (4) Kraften F w der påvirker søjlen i nedafgående retning er defineret ved massen m w gangetmedtyngdeaccelerationeng. Sidenm w = Vρhvor ρerdensiteten og V er volumen, kan disse kombineres til: F w = Vρg (5) I det specielle tilfælde hvor væskesøjlen ingen acceleration er F = 0 og så må kræfterne F γ +F w = 0. Da det i røret gælder at V r 2 πh kan γ isoleres 6

7 ved: F w = F γ r 2 πhρg = 2πrγcos(θ) γ = ρghr 2cos(θ) (6) Ligning (6) er den endelige ligning, der beskriver overfladespændingen for simple væsker i et kappillærrør. I ligningen er der taget højde for at γ kan ændre sig hvis vi tilsætter nogle molekyler (mere præcist surfaktanter) til væsken, det er dog ikke givet hvordan den den vil variere. Det vil vi se nærmere på i næste afsnit. 7

8 1.3 Surfaktanter og den hydrofobe effekt Figur 6: viser SDS (Sodium Dodecyl Sulphate) i vand Vi skal nu se på hvordan overfladeaktive molekyler, også kaldet surfaktanter, påvirker overfladespændingen. Det er vigtigt at forstå hvilke kræfter der gør at surfaktanter agreggerer i overfladen. Forestiller vi os et system som i figur(6), kan man se den ufavorable situation som opstår mellem surfaktanterne og vand. H 2 0 molekylerne er tvunget til acceptere tilstedeværelsen af surfaktanternes fedtkæder ved at bryde hydrogenbindinger mellem vandmolekyler, vist i figur (3). En sådan tilpasning vil medføre et fald i systemets entropi da vandmolekylernes netværk udenom surfaktanterne bliver mere ordnet. Siden systemet vil forsøge at maksimere entropien kan dette bedst opnås ved at H 2 O molekylerne ikke skal bryde det netværk af hydrogenbindinger der er i opløsningen. For at dette kan lade sig gøre samler surfaktanterne sig i overfladen, pegende med deres hydrofile hoved ned mod væsken og bidrager derfor ikke til et fald i entropi. Alle surfaktanter ender ikke i overfladen, men der indstiller sig en ligevægt, K, mellem surfaktanter i opløsningen og surfaktanter i overfladen. Dækningsgraden η i overfladen er relateret til ligevægtskonstanten K mellem disse og til koncentrationen c af surfaktanter i bulk. Dette kan beskrives ved en såkaldt Langmuir isoterm som har formen: η = Kc Kc+1 Isotermen for ligning(7) ser ud som vist i figur(8). Dette er den samme relation, som antallet af molekyler i overfladen i forhold til samlede antal sites vist i figur (7). (7) 8

9 = Surfaktantmolekyler θ C Figur 7: viser dækningsgraden ved n surfaktantmolekyler, på et udsnit i overfladen af væsken med n total sites tilgængelige Figur 8: viser Langmuir-isotermen for ligevægten mellem surfaktanter i overfladen og i bulk. Den stipplede linier der hvor der er fuld dækning I takt med at overfladen fyldes med surfaktanter og dennes koncentration stiger, falder overfladespændingen. Ved lave koncentrationer er Langmuirisothermen lineær og i dette regime kan man udlede følgende udtryk for ændringen i overfladespændingen: γ = γ 0 k C (8) hvor γ 0 er overfladespændingen før tilsætning af surfaktanter (rent vand), C er koncentrationen af surfaktant og k er en konstant, karakteristisk for systemet. En skitsering af grafen for ligning(8) er vist i figur(9) og (10). Υ Υ 0 Υ 0 Υ<Υ 0 rent vand vand + surfaktanter Figur 9: Viser hvordan surfaktanter lægger sig i overfladen af vand og dermed sænker overfladespændingen Figur 10: viser den linære sammenhæng med koncentration af surfaktanter og overfladespænding C 9

10 1.4 Den kritiske micelle koncentration (CMC) Når man øger koncentrationen af surfaktanter i opløsningen vil de på et tidspunkt gå fra at være opløst som enkelte molekyler (monomerer) til også at danne aggregater. Den type aggregat som dannes afhænger generelt af hvilken geometrisk form som surfaktantmolekylerne har. Vores molekyler har en kegleformet geometri som favoriserer kugleformede aggregater, hvor fedtkæderne peger mod centrum. En sådan struktur kaldes en micelle. Denne struktur er vist i figur(11). Dannelsen af miceller sker ved en karakteristisk koncentration kaldet den kritiske micelle koncentration (CMC = critical micelle concentration). Ved yderligere tilsættelse af surfaktanter vil disse gå til dannelse af nye miceller istedet for at øge koncentrationen af monomere. Pga. denne mekanisme vil koncentrationen af monomere være konstant over CMC. Dette er illustreret i figur(12): C surf. NC miceller C overflade cmc C surf. (total) Figur 11: Viser en micelle der vender de kegleformede surfaktanter med den hydrofile ende mod vandet og den hydrofobe mod centrum Figur 12: Viser hvordan koncentrationen af monomere går fra at stige, til at blive konstant over CMC. Efter CMC er det kun koncentrationen af miceller der stiger 10

11 2 Øvelse i Kapillareffekten Formål Siden miceller der dannes kun er tilstede i opløsningen, er det kun monomerene der er overfladeaktive. Pga. dette er det kun monomererne der bidrager til en sænkning af overfladespændingen og det kan derfor konkluderes at overfladespændingen efter CM C må være konstant. Øvelsens formål vil derfor være at måle overfladespændningen som funktion af surfaktantkoncentrationen og derved finde CMC. Dette kan gøres efter øvelsen ved en graf som i figur(13): Υ Υ 0 cmc C surf. Figur 13: viser overfladespændingen som funktion af concentrationen af surfaktanter Spørgsmål: Hvad er mekanismen for at fjerne fedt og urenheder med sæbe? Hvilke sæber vil være mest effektive til rengøring? Dem med høj CMC? Dem med lav CMC? 11

12 Øvelsen Øvelsen foregår ved at måle væskestanden i kapillarrør af samme diameter, men forskellige koncentrationer af surfaktanter. Ud fra en stamopløsning af 0.02M Natrium Lauryl Sulphat skal i fremstille opløsninger med forskellige koncentrationer. Før dette kan ske skal i regne ud hvor store mængder i skal bruge af stamopløsningen og destilleret vand. Til jeres rådighed har i pipetter og målekolber. Udfyld skemaet med de manglende koncentrationer: (De sidste 3 opløsninger laves nemmest ved at lave en anden stamopløsning på 0.002M og gå ud fra denne) Opl nr. Conc. ml H 2 O ml stamopl Væskestand M M M M M M M Fremgangsmåde 8 0.5mM 9 0.2mM mM I det lille kar med plads til 5 kapillarrør sættes 3 rør op. Der hældes der op i karret med rent destilleret vand. Vent 1 minut og efterfyld eventuelt med vand hvis væskestanden er faldet under kanten af karret. Herfter måles højden af væskestanden: Til rådighed er en højderidser der bruges til at måle højden på væskestanden ved bunden af meniskus (Værdien er et gennemsnit af de 3 målinger noteret ved 0.1mm nøjagtighed). Noter højden i skemaet og gentag proceduren for alle opløsninger. NB: det er vigtigt at karret er helt rent mellem målingerne, skyl derfor med rent destilleret vand og tør efter med en serviet. Efterbehandling For at se indflydelsen af concentrationen af surfaktanter overfladespændingen afbilled da jf. teorien overfladespændingen som funktion af koncentrationen i et koordinatsystem. Det burde nu være muligt at finde CMC. 12

13 HINT: Standardværdier kan findes i APPENDIX. Kontaktvinkelen mellem opløsningerne og røret antages at være den samme som for rent vand. 13

14 3 APPENDIX Overfladespænding af rent vandved 25 grader celcius: 71,97 mn/m Kapillarrørets diameter: 1,0 mm 14

NATURVIDENSKAB FOR ALLE N A N O V A N D NANOTEKNOLOGI OMKRING VAND

NATURVIDENSKAB FOR ALLE N A N O V A N D NANOTEKNOLOGI OMKRING VAND NATURVIDENSKAB FOR ALLE N A N O V A N D NANOTEKNOLOGI OMKRING VAND 3. ÅRGANG NR. 1 / 2009 Hvad er jesustallet? Hvad er lotuseffekten? Hvordan virker GORE TEX? Kan Spiderman blive virkelighed? Hvad er en

Læs mere

NV2: Salt og saltvand

NV2: Salt og saltvand NV2: Salt og saltvand Modulfordeling 1b Modul Fag /lokale Delemne Materiale (*) Eksperimentelt 24/9 3.modul 27/9 2.modul 28/9 3.modul + 4.modul 1/10 3.modul 4/10 1.modul + 2.modul 11/10 1.modul 11/10 2.modul

Læs mere

Måling med SAXS på phospholipidmembraner perturberet med stearinsyre

Måling med SAXS på phospholipidmembraner perturberet med stearinsyre Efterår 2009 Bachelorprojekt: Måling med SAXS på phospholipidmembraner perturberet med stearinsyre Small Angle X Ray Scattering Af: Thor Bjørn Ottosen, Hans Otto Eriksen, Lasse Ronnenberg. Vejleder: Dorthe

Læs mere

80 Nanoteknologiske Horisonter

80 Nanoteknologiske Horisonter 80 Nanoteknologiske Horisonter KAPITEL 6 Kemi Små mønstre med stor virkning Mogens Havsteen Jakobsen, Peter Bøggild, Institut for Mikro- og Nanoteknologi En af naturens snedigste tricks er nanomønstre

Læs mere

May the force be with you

May the force be with you May the force be with you Esben Thormann, Department of Chemistry, Surface Chemistry, Royal Institute of Technology, Stockholm. Adam C. Simonsen og Ole G. Mouritsen, MEMPHYS-Center for Biomembran fysik,

Læs mere

Effektivitet og økotoksicitet af dispergeringsmidlerne Corexit 9500A og Dispersit SPC1000

Effektivitet og økotoksicitet af dispergeringsmidlerne Corexit 9500A og Dispersit SPC1000 Effektivitet og økotoksicitet af dispergeringsmidlerne Corexit 9500A og Dispersit SPC1000 Efficiency and eco toxicology of the dispersants Corexit 9500A and Dispersit SPC1000 Anders B. Jensen, Lene Flyvholm,

Læs mere

Retsmedicin i Naturfagsundervisningen: Sagen opklaret. Odense Ungdommens Naturvidenskabelige Forening. Odense.unf.dk

Retsmedicin i Naturfagsundervisningen: Sagen opklaret. Odense Ungdommens Naturvidenskabelige Forening. Odense.unf.dk UNF : Sagen opklaret Odense Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense.unf.dk Volume 11 Tekst og grafik er udarbejdet af: Ahrenkiel, Linda; Worm-Leonhard, Martin; Larsen, Anders Foller; Füchtbauer,

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Syrer og baser Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi

Syrer og baser Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi Eksamensrapport i liniefaget fysik/kemi Udarbejdet af: Morten Pærregaard, 230726 Morten Bue Nydal, 230921 Mikkel Brits Sørensen, 230926 2. maj 2006 Frederiksberg Seminarium Underviser og vejleder: Nina

Læs mere

2. Å RG A N G NR. 3 / 2003

2. Å RG A N G NR. 3 / 2003 2. Å RG A N G NR. 3 / 2003 OPTIMALE KONSTRUKTIONER - når naturen former Mange natur- og menneskeskabte konstruktioner har optimale egenskaber, eller er resultat af forsøg på at opnå optimale egenskaber:

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Rensningsmuligheder for chloroform i vand

Rensningsmuligheder for chloroform i vand Rensningsmuligheder for chloroform i vand Delrapport 3 Kim Brinck, Elin Dichmann Jensen & Marianne Marcher Juhl Rambøll Danmark A/S 2007 By- og Landskabsstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer af Niels Roholt Århus Akademi 1994 For at forstå, hvordan en levende organisme fungerer, må man vide noget om sammensætningen af stofferne i protoplasma og de ændringer,

Læs mere

aerodynamik kapitel 1

aerodynamik kapitel 1 1 aerodynamik kapitel 1 Svæveflyve 1 3 Aerodynamik Kræfter Opdrift Modstand Vingens stallings egenskaber Stabilitet Styring Flutter Flyvning i krumme baner Belastninger Præstationsdata I n d l e d n i

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

Den geometriske optik. 1. Linser. 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Den geometriske optik. 1. Linser. 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Den geometriske optik Den såkaldte geometriske optik beskæftiger sig med hvordan lys, betragtet som stråler, kan forårsage billeddannelse. I denne teori er begreber

Læs mere

bobler af naturvidenskab

bobler af naturvidenskab bobler af naturvidenskab 1 bobler af naturvidenskab Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til Bobler af naturvidenskab, der er en formidlingsaktivitet om sæbebobler. Den er målrettet

Læs mere

Andreas Mogensen Skoleforløb

Andreas Mogensen Skoleforløb Andreas Mogensen Skoleforløb Udskolingen Planlagte aktiviteter Planlagte aktiviteter 1. - 2. modul: Intro til ESA og Space in Videos 3. - 5. modul: Fremstilling af mini-raketter m.m. (incl. teori om kemiske

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS).

Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS). Teori til elevforløb på Institut for Biokemi og Molekylærbiologi på Syddansk Universitet: Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS). Peter Windfeldt

Læs mere

Topologi-optimering ved brug af ikke-lineær Darcy dæmpning

Topologi-optimering ved brug af ikke-lineær Darcy dæmpning 3-ugers kursus, s011337 og s011394 Topologi-optimering ved brug af ikke-lineær Darcy dæmpning Peter Jensen og Caspar Ask Christiansen Vejleder: Fridolin Okkels MIC Institut for mikro- og nano-teknologi

Læs mere

Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2...

Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2... Introduktion til kvantemekanik Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2... 6 Hvordan må bølgefunktionen se ud...

Læs mere

Gymnasium. Forsøgsvejledning

Gymnasium. Forsøgsvejledning Gymnasium Forsøgsvejledning Gymnasium Indhold Delforløb 1 Introduktion til CanSatBox Dataopsamling Lær CanSatBox at kende Delforløb 2 Design af CanSat og faldskærm Delforløb 3 Opsendelse og dataopsamling

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

svæveflyve kapitel meteorologi + materiel

svæveflyve kapitel meteorologi + materiel svæveflyve h å n d b o g e n kapitel 1 2 3 4 aerodynamik flyvelære instrumenter + materiel meteorologi 5 6 myb flyvebestemmelser redaktion: Per Weishaupt tegninger: Otto Sørensen ( Tyr ) bidrag: P. Trans,

Læs mere