tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 22. juni 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 22. juni 2012."

Transkript

1 Dato: 20. december 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 22. juni har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 17. oktober Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand 2012 og afsluttet den 17. oktober Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 19. december med bisidder advokat havde foretræde under behandlingen af sin sag og fremkom med bemærkninger i det væsentlige jf. vedhæftede bilag. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten, bortset fra nedenstående, er veldokumenterede, og at afvejningen er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Nævnet har revurderet følgende fejlangivelser: Under punktet Bygningsbeskrivelse reduceres vægten B8 til A3, da fejlen anses at være af formel karakter, idet punktets besvarelse skal bero på et tabelopsiag og ikke en konkret faglig vurdering.

2 Under punkt 1.1 hæves vægten A3 til B8, idet den fej langivne rapportering af tagets tilstand vil kunne få betydelige konsekvenser for brugerne af tilstandsrapporten. Tilstandsrapporten vurderes samlet set at være fejibehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen.

3 I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revision sove rsigt. - Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til [ Skrivebordkontrol 8. januar2013 Påtale 7. januar 2016 Få skader 23. september 2011 Ukendt Stikprøve 12. maj 2010 Acceptabel Skrivebordskontrol 12. august2008 Godkendt I Andet 8. maj 2007 Godkendt t. Kontaktoplysninger Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved. kontrol Bygningssagkynd I r Ja ig(bs) 4 Syns-og. skønsmand.. - Ja Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et Ejen d om men Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ejer a Nej E Ejendommens beliggenhed Billedtekst Litra A set fra sydøst (nedtaget udestue under halvtag i sydgavi, er nu ved at blive genopført) Oversigtsbilleder 15. januar :54 Sagen lukket

4 Litra A (indgangsfacade m. nord) I Litra B (14 m2 udhus) - er uberettiget fravaigt. Litra C (24 m2 garage) er uberettiget fravalgt. Sag sfo ri øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 05-jul-12 15:36 Udtrukket til kontrol ScanJourjournalnr. 05-jul-12 15:36 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 07-sep-12 18:18 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra hel 15. januar :54 Sagen lukket 2

5 07-sep-12 18:18 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 18-sep-12 10:00 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 22-sep-12 12:01 Kontrolrapport udarbejdet 01-okt-12 15:10 Høring iværksat 15-okt-12 22:31 Bygningssagkyndig kommenteret høring 15-okt-12 23:25 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 18-okt-12 10:34 Kontrolrapport godkendt at NS 13-nov-12 14:44 Indstilling til nævn 03-dec-12 10:41 Indkaldelse til nævnsmøde 08-jan-13 11:35 Sagen lukketafnævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå i BBR Tidligere tilstandsrapport Ingen tidl. rapporter i henh. til BBR nr. Energimærke ungen tidligere rapporter henh til BBR Andre bygningsoplysninger IDer foreligger ikke tegninger eller andet materiale 15. januar :54 Sagen lukket 3

6 Byg ningsbeskrivelse i Boligtype Enfamilieshus Hustype Kan ikke beskrives generelt Ejendommen Dødsbo Tagets restlevetid Det har ikke været muligt at slå tagets restlevetid op tabellen, fordi... Note Tagets restlevetid vurderes til 0 år, men levetiden er alene afhængig af risikoen for stormskader på grund af manglende binding af tagtegi. Nr Bygn Anvendelse Ar Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal m2 m2 bolig m2 erhverv Etager ud over kælder og Bebygget areal m2 total Bebygget areal m2 kælder tagetage i A Beboelse 1986 i i B Udhus/skur C Garage januar :54 Sagen lukket 4

7 Fejlangivelse -, januar :54 Sagen lukket 5

8 BS vurdering af at tegltaget mangler tagbinder er fejlvurderet. Ved kontrol af flere områder på taget fremgår det klart, at der er anvendt JP tagbindere ved montering af tagstenene. Det skal dog medgives, at tagbindingen næppe efterlever nutidige krav med binding af hvert andet tegl, samt hvert tegl ved gavle. Men må dog antages at efterleve kravspeciflkationerne på opførelsestidspunktet i Selvom BS skal forholde sig til nutidig risiko for tagets holdbarhed, er det TR s klare opfattelse, at BS har fejlvurderet tagets restlevetid, da taget med den aktuelle tagbinding har gennemlevet utallige storme siden opførelsen i Tagstenenes tilstand berettiger helle ikke til en så kraftig nedtoning af tagets restlevetid til o år. Begrundelse for fejl: BS har ikke forholdt sig til en specifik tabelværdi for tagets 15. januar :54 Sagen lukket 6

9 restlevetid udfra tagdækning- inddækning-eller undertag jvnf. HB afsnit 5 side 58 af 69. Men har alene begrundet restlevetiden udfra egne subjektive vurdering. Fejlens vægtning: Da sælger har fået nedgjort sit tags restlevetid mere end det kan berettiges til, er der reelt tale om et tab som kan værdisættes til over kr selv når dagsværdien medregnes. Fejlen bør derfor på dette grundlag placeres midt i niveau E. TR finder dog en formildende omstændighed i den usikkerhed der ligger i at stadfæste restlevetider, da det er et nyt begreb i Huseftersynsordningen. Fejlen placeres derfor midt i niveau B. Bygningssagkyndig Jeg er ikke enig den bedømmelse der er afgivet. Tagbelægningen er kun bundet sporatisk. Det nøjagtige antal bindere kunne naturligvis ikke kontrollere generelt men vurderes ved min kontrol langt fra det krævede antal. I 1985 var der krav til binding af hvert 5 tegl i diagonalmønster. I skotrender er der hverken foretaget binding eller klæbning af tegl. Jeg har ikke ved min besigtigelse som er foretaget ved skotrendeområder kunne konstastere hverken binding eller klæbning af nederste tegirækker. Det er fortsat min overbevining at antal fastgjorte tegl er endog meget langt fra de krav der blev stillet på udførelsestidspunktet. TR fastholder sin vurdering. Ved gennemgangen sammen med BS på stedet var der adskellige sten som kunne mærkes at være fastgjort med bindere. Argumentation_og_vurdering_fastholdes. B8 Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 15. januar :54 Sagen lukket 7

10 Litra 2. Bygningsdele, der Ja: AC - A:Undergulve der er tæppebelagt, eller med anden form for belægning er ikke ikke kunne besigtiges? besigtiget.krybekælder/ventileret hulrum under gulve i stueplan kan ikke besigtiges, da der ikke er adgangsmulighed.bygningen er med skrålofter, tagkonstruktionen kunne ikke kontrolleres.vinduer og døre er kun kontrolleret stikprøvevis. Litra C: Bygningen kunne ikke kontrolleres i nordvendte facader på grund af tæt beplantning. Der tages forbehold for skader i anførte områder. Der skal gøres pppærksom på, at terrasser havehegn o.l. ikke er omfattet af tilstandsranorten. - Fejlangivelse Al Bygningssagkyndig Forbeholdet med hensyn til tæppebelagte undergulve, er ikke tilstrækkelig specificeret jvnf. Håndbogen Kap Her fremgår det, at det som ikke kan besigtiges skal være helt klart og entydigt stedfæstet, så der ikke kan rejses tvivl om hvad der er besigtiget. Det vil sige de enkelte tæppebelagte rum skal anføres. (I den atuelle situation kan dette dog ikke kontrolleres, da fly ejer har fjernet gulvtæpper helt Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 3. Bemærkninger til Ja: A - Der tages forbehold for punkterede termoruder, da en punktering ofte kun kan konstateres termoruder? under særlige lys og temperaturforhold. 15. januar :54 Sagen lukket 8

11 Litra 4. Fravalg af sekundære Ja: BC - B(skur) er ikke egnet til en byggeteknisk gennemgang. Nordvendt tilbygget skur for litra bygninger? er ikke egnet til en byggeteknisk gennemgang. Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig BS har fejlagtigt beskrevet litra C (garagen som fravalgt). BS har reelt vurderet bygningen, som det også fremgår at tilstandsrapporten. BS fravalg at litra B (14 m2 udhus) er ikke i overensstemmelse med HB kap , da en sekundær bygning kun kan fravælges såfremt 1) bygningen ikke er brugbar på grund af nedslidning, skader og/eller ustabilitet. Eller 2) Den byggetekniske værdi er ubetydelig. Forkert anført fravalg at litra C kan forvirre en bruger, men anses dog som en mindre formel fejl. Litra B er en mindre simpel bygning og vurderes til en værdi under kr ,- Den samlede fejl vurderes midt i niveau A Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 15. Januar :54 Sagen lukket 9

12 cn -, ci, c,- c (i, o Q2. :3- D-J W C D D CO (i) 0< < II

13 Bygning A (Beboelse - 139m2) 15januar :54 Sagen lukket 11

14 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.1 K3: Tagtegi helt uden binding. Note: Tagbelægningens manglende fastgørelse. Kontrolleret ved Tagbelægning/rygning skotrender, samt områder tæt på skotrender. Krav til fastgørelse at tegl skal udføres i henhold til leverandørens anvisninger. Generelt kan oplyses, at hvert 3 tegl skal bindes, i yderomåder langs facader og gavle samt ved skotrender skal alle tegl bindes eller klæbes. 15. januar :54 Sagen lukket 12

15 Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skade/mangel: Enkelte tagsten forneden ved skotrende mod nord øst, ligger løse, da tagbinder har løsnet sig. Note: Der kan være forøget risiko for stormskade ved de løse tagsten. Ved forsigtig løst i et større antal tagsten, kan der mærkes modstand, som indikere at tag er bundet med tagbinder. Ved kraftigt løft i tageten, kan der visuelt konstateres at være anvendt JP tagstens bindere. disse kan springe fra, når der løftes kraftigt i sten. Monteringsavisning for tagbinding idag, beskriver at hver anden sten skal bindes og hvert tagsten langsudhæng og gavle skal bindes. Karakter: K3 Begrundelse for fejl:bs beskrivelse af at tagsten overhovedet ikke er bundet er kraftigt 15. januar :54 Sagen lukket 13

16 Bygningssagkyndig fejivurderet og vildleder dermed forbrugeren. Fejlens vægt: Da fejlen tidligere er vægtet for samme fejlvurdering, vægtes fejlen her kun til midt i niveau A Der henvises til ovennævnte kommentarer. Argumentation og vurdering fastholdes. 1.1 Ingen bemærkninger Tagbelægning/rygning A3 15. januar 2013 i 5:54 Sagen lukket 14

17 Fejlangivelse A3 Beskrivelse at skade/mangel:enkelte rygningstegl ca. 3-4 m fra gavl mod vej har forskubbet sig og ligger skævt. Note: Kan give anledning til utilsigtet megen indtrænging af fygesne og slagregn. Der vurderes dog næppe risiko for følgeskade på anden bygningsdel, da der er undertag. Men forøget risiko for stormskade på de løsnede rygninger. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. 15januar :54 Sagen lukket 15

18 Bygningssagkyndig Der henvises til ovennævnte generelle redegørelse Argumentation og vurdering fastholdes. A3 1.3 Ingen bemærkninger Skotrender/inddækninge Fejlangivelse A3 Beskrivelse at skade/mangel: Blyinddækning ved stålskorsten er revnet flere steder. der kan ses at være foretaget interimistiske udbedringer tidligere. Endvidere ligger inddækning ikke tæt til tagflade, hvorved fygesne og slagregn kan trænge uhindret ind. Note: Det må antages at en del af åbningerne kan føre til utilksigtet vandindtrægning og medføre fugtbetingede følgeskader. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Bygningssagkyndig 1.5 Udvendigt træværk ved tag Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 1<2: Afdækningsbrædder på sterne og vindskeder partielt destruktionskadet. 15. januar :54 Sagen lukket 16

19 r Fejlangivelse Al Beskrivelse af skade/mangel:afdækningsbrædder på stern og vindskeder er udført af trykimprægnerede brædder uden anden overfladebeskyttelse og har derfor gråmeleret overflader som følge af vejrliget. Note: Der kan ikke konstateres trænedbrydning eller destruktioner i dækbrædderne. Men den marigledne overfladebehandling kan føre til en kortere restlevetid for dækbrædderne. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: BS tekst virker misvisende og vildledende i forhold til faktiske forhold. Bygningssagkyndig Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Genereret HE-nr Kontrorapport status Side 15 januar :54 Sagen lukket 17

20 1.6 Tagrender/tagnedløb K3: Bygningen er med skjulte tagrender. Flere steder kan tagrende ikke renses på grund af for lille afstand mellem tagtegl og afdækningsbrædder på sterne. Tagnedløb ved nordvestlig hjørne er ikke fastgjort korrekt. Note: I underudhæng samt ved skotrende ved hoveddør, kunne der konstateres misfarvninger som indikeret utætheder i rende K3: Undertag udført med pap, afstandslisterca. 15 mm og uden trykinprægnering. Der er ikke udført Undertage/understrygnin tagfod. Note: Underkonstruktioner er ikke udført i overenstemmelse med gældende krav i g 1.16 Bemærkninger til Ingen bemærkninger skorsten 15. januar :54 Sagen lukket 18

21 Fejlangivelse A3 Beskrivelse at skade/mangel: Der mangler varmefast tætningsbånd ved skorstensgennemføring mellem skorsten og inddækningskrave. Note: Varm og fugtig rumluft kan trænge uhindret op og danne kondens i tagrum. Interimistisk lapning med butylgummibånd på den ene side indikerer at problemet tidligere har været aktuelt. Karakter: K3 Begrundelse for fejl:forholdet er ikke beskrevet. 15januar :54 Sagen lukket 19

22 Bygningssagkyndig Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 2. Ydervægge i bygning A 2.1 Facader/gavle Kl: Facade mod vest med afskallet maling. Der forekommer en del vindridser i facadebjælker, isærl] syd og vestvendte facader er facadebjælker udtørret. 2.1 Facader/gavle UN: Udvendig på ekst. fodrem er monteret trykinprægneret planke 50*125 mm. Den bagvedliggende fodrem kunne således ikke kontrolleres. Note: Begrundelsen for den udv, monteret planke kendes ikke nn hoir nnivs Fejlangivelse 0 Bygningssagkyndig Tvivlsom_vurdering. Ikke enig i at det er en tvivlsom vurdering. Hvorfor etablere nye dækplanker der skjuler bundrem, hvid denne ikke fejler noget. Det er ikke usædvanligt at der forekommer destruktionskader i fodremme. Bemærk der er ikke givet fejl. - Men TR fastholder dog fortsat at BS vurdering er tvivisom, 0 da_bundrammen_meget vel_kan_være_den_oprindelige,_dø_den_ikke_virker_ny. 3. Vinduer og døre i bygning A 3.1 Døre Kl: Flere indvendige døre med slidte/løse dørgreb. 3.1 Døre K2: Terrassedør fra udestue delamineret og med destruktionskader. Note: Dør bør udskiftes. 3.1 Døre K2: Havedør fra køkken/alrum med dugruder og med defekter i udv. glaslister samt defekt dørgreb. Note: Dør bør udskifteseller renoveres. 3.2 Vinduer Kl: Alle vinduer er med bundgaslister i træ. Der er ikke udført topforseling. Note: Det anbefales, at bundglaslister i træ udskiftes til alu-lister. 15. januar :54 Sagen lukket 20

23 3.2 Vinduer K2: Der kunne konstateres et meget stort antal dugruder. 15.januar2Ol3l5:54 I Sagenlukket 21

24 - Fejlangivelse A3 15. januar :54 Sagen lukket 22

25 Beskrivelse af skade/mangel:der kunne konstateres punkteret termoruder i køkkendør, samt i to ruder gavivindue i gavl mod vej (øst) Note: øvrige termoruder var ke punkterede, men havde en del tilsmudsninger som kunne Ijernes med en finger. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er dels fejlvuderet og har del en for diffus skadesbeskrivelse,som ikke stedfæster de enkelte punkterede termoruders placering.. Bygningssagkyndig Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 3.2 Vinduer K2: Alle vinduespartier i udestue med destruktionskader. Note: Alle vinduespartier bør udskiftes. 3.2 Vinduer K2: Køkkenvindue med løse glaslister, revnede indfatninger og uden topforsegling.herudover enkelte dugruder._note:_vinduesparti_bør_udskiftes. 15januar :54 Sagen lukket 23

26 3.2 Vinduer Ingen bemærkninger 15. januar :54 Sagen lukket 24

27 Fejlangivelse A5 Beskrivelse af skade/mangel: Alle vinduer er udført med fast lodposter (minus gavlværelse mod nord ved tilbygning). Lysningsbredden kan måles til 42, 5 cm, hvilket ikke tilgodeser gældende krav til redningsåbning (som er 50 cm). Note: Aningsbredden vurderes dog anvendelig som flugtvejs mulighed for de fleste. Forholdet er primært gældende for værelser, hvor der ikke er anden flugtvej/dør. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. 15. januar :54 Sagen lukket 25

28 Bygningssagkyndig Fejlens vægt: Da flugtsvej mulighed ikke er helt hindret (for de fleste), er det en formildende omstændighed. Det er dog en skærpende omstændighed, at redningsåbningskrav bør have en bygningssagkyndigs skærpede opmærksomhed. Fejlen sættes derfor øverst i niveau A, da omkostning for at etablere oplukkelige lodposter vurderes_underkr._10.000,- Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 3.4 Sålbænke K2: Fuger mellem budkarme og sålbænke nedbrudte. 4. Fundament/sokler i bygning A 4.2 Sokkel Kl: Udover enkelte pudsvindrevner kunne der konstateres mindre brudrevne ved bryggersdør. Enkel steder var sokkelpuds ikke ført under terræn. Note: Brudrevne ved bryggersdør vurderes at have stabiliseret sig, hvilket er begrundelsen for karakteren Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.6 Ventilation K3: Der mangler ventilation af gulvkonstruktion i udestue. II 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.0 Vådrum IB: Ingen bemærkninger (badeværelse, toilet og bryggers) 15. januar :54 Sagen lukket 26

29 6.3 Fuger Fejlangivelse A4 Beskrivelse af skade/mangel: Der er en åben revnet kantfuge i siden på bruseniche. Note: Da bygningen primært er opført i træ, er der nærliggende risiko for fugtbetingede skade på tilstødende konstruktioner. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægt: Der kunne ikke umiddelbart måles unomal opfugtning i tilstødende konstruktioner.da defekter i vandbelastede områder er et område der forventes at have en skærpet opmærksomhed, sættes fejlen øverst i niveau A. Bygningssagkyndig Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.1 Gulvkonstruktioner K3: Gulv i udestue, som er afdækket med væg til væg tæppe, er så vidt det kan bedømmes en tidligere træterrasse hvor underkonstruktionen er bibeholdt. Konstruktionen er uden nogen form for ventilation, hvilket giver risiko for destruktionskader. 7.2 Belægninger Kl: Gulvtæpper med misfarvninger partielt. 1 mindre svideskade i stue. 15. januar :54 Sagen lukket 27

30 - Cf) D (1) 0 - (0 (0 1 (IC (i) 0 D (0 I 0 CO ø 0 Cl) Cl) - (0 CO ci Q D 0 (IC 0 0 D D D 0 (0 (0 Cl) (0 CO 0 CO D CO r ) fl (n DCC (IC DC 0 ø DC ø

31 Bygning C (Garage - 24m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning Tagkonstruktion!- IB: Ingen bemærkninger belægning!skorsten 2. Ydervægge i bygning C 2.1 Facader/gavle K3: Der mangler lukningaf facader mellem overkanttræfacadeog underkanttaglægning. Note: Risiko for at fygesne kan trænge ind i bygningen. 3. Vinduer og døre i bygning C 3.0 Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger 4. Fundament/sokler i bygning C 4.0 Fundamentlsokler IB: Ingen bemærkninger Sammenfatning at huseftersyn - for beboelsesdelen Bygningsdel I installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE I Tagkonslruktionl-belægningfskorsten x i 3 x 2 Ydervægge 1 I 3. Vinduer og døre x 2 6 x 4 Fundamentlsokler x 1 x 5 Kældrelkrybekældrelterrændæk i 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers( x 7. Oulvkonstruktion og gulve i 8 lndervæggelskillevægge x 9 Lofterletageadskillelser x 10 Indvendige trapper ii VVS-installationer x Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Bygning litra A med en del skader samt med en del risiko for skader. Der er enkelte punkter der bør undersøges og en del skader der bør udbedres før en normal vedligeholdelse kan gennemføres. Litra B (skur): bygningen er i meget dårlig stand og indgår ikke i rapporten. Litra C (Garage og tilbygget udhus): Tilbygget udhus er i meget dårlig stand og ikke omfattet af rapporten. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Andre 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Ja, Advokat Henning Kastel, Hovedgaden 14, 2970 Hørsholm. 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? I_hvilken_periode_har_du_boet_på_ejendommen? 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. 15. januar :54 Sagen lukket 29

32 - kælder - yder- - vinduer? - lofter udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af bad I toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil. mvi? Er det sket med byqninqsmyndiqhedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: / krybekælder / ventileret hulrum? og indervægge / skillevægge? døre? I etageadskillelser? - gulve? - tage 2. Tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? 2.2 Er der, eller har der været, skader i I ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? 3.2 Er der fugtpletter eller mug I skimmel, som er dækket af møbler eller andet inventar? 4. Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? 5. Kælder! krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder? krybekælder I ventileret hulrum? 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb)? 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen I krybekælderen / ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? 5.6 Er der en grundvandspumpe? 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8. Lofterletageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse? revnede fliser på gulv eller vægge? 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? 15. januar :54 Sagen lukket 30

33 10.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? 10.5 Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var ikke tilstede Sælger havde ikke udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund at Bemærkninger Sælgeroplysninger er ikke udfyldt, da der er tale om et dødsbo. Bygningskonstruktioner 1.0 Tagkonstruktion/-belægning/skorsten A A A A A B B B B C C C C Sadeltag Askonstruktion Taghældning grader Tagbelægning - Betonsten 5korsten - stål Ensidigt fald Bjælkespær Taghældning grader Tagbelægning - Metalplader Ensidigt fald Bjælkespær Taghældning grader Tagbelægning - Metalplader 2.0 Ydervæ ge A Træ Bjælkehus. A Bagmur - B C Træ Træ 3.0 Vinduer og døre Andet, Type: Bjælker I proflbrædder. A B C Træ Træ Træ 4.0 Fundament/sokler A Beton B Andet; Type: Nedgravet træstolper. C Andet; Type: Støbte punkifundamentar. 5.0 Kældre/krybekældre/terrændæk A A Terrændæk Krybekælder A Støbt i beton A B Ingen adgang til krybekælder Terrændæk B Andet: Jord. C Terrændæk C Andet: Neddesten. 6.0 Vådrum badeværelse, toilet og bryggers) A vægkonstruktioner, organisk A 3utvkonstruktioner, uorganisk 7.0 Gulvkonstruktion og gulve 15, januar :54 Sagen lukket 31

34 i A Gulv på utreer eller bjælker Gulve udført som træbjælkelsg over krybekælder/ventilerethulrum. Gulv udeutue er etebleret på tidligere trælerresse. A Væg-til-væg tæppe Stue og udeotue, A Klinkegulv på beton Bedeværelse, bryggers og toilet. A Andet; Type: t kekken leminetgulv udlegt på ekut. trægulu. 8.0 Indervæ 9ge/skillevægge A C lnder-!skillevægge - Træ Inder-Iskillevægge - Træ 9.0 Lofter/etageadskillelser 10.0 Indvendige trapper 11.0 VVS-installationer A El-varme A Gulvvsrrne; Type; Et-gutvvsrme i badeværelse. A Andet; Type: Brændeovn. 15. januar :54 Sagen lukket 32

35 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og Skønsmand 40 9% ikke angivet ikke angivet 36 Bygningssagkyndig 0 9% ikke angivet ikke angivet 0 Syns- og Skønsmand 40 9% ikke angivet ikke angivet 36 Syns- og Skønsmand 0 9% ikke angivet ikke angivet 0 Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Lav Der vurderes ikke forhold, som giver anledning til usikkerhed i TR s bedømmelser. Bygningssagkyndig Ikke angivet Lav Som ovenfor Ikke angivet Andre forhold af betydning Aktør Bygningssagkyndig øvrige forhold Ejendommen har været handlet siden BS foretog sin besigtigelse og er nu overtaget af ny ejer. Ny ejer har demonteret udestuen, som har været en integreret del af Litra A. BS har en del registreringer til denne udestuedel, som derfor ikke lader sig kontrolere. 15. januar :54 Sagen lukket 33

36 Nævnets afgørelse 15. januar :54 Sagen lukket 34

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE S ON VI I AF T LSTANDSRAPPORTEN I Oe S(KD YGNNGSSAGYNDIG Fors ide Revisionsoversigt I Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 24. juni 2013 Påtale 23.

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.: Dato: 1. oktober 212 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Kontaktoplysninger. Ejendommen

Kontaktoplysninger. Ejendommen . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni

Læs mere

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK RE S ON AF T LSTA SRAPPORTEN ISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNIGE Fors i de Rev is jo sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger

Læs mere

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen 1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER DISCIPLINÆR- 00 I UN I I\ VI I P1 1k I I I... MIN IN FOR RFSKIFROE BYRNNGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Fors i de Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Fejlbehæftet (uden sanktion) Opfølgning på sanktion

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et . Stikprøve TEKN ISK REVISION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR. OG KLAGENÆVNET FOR Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013

Læs mere

Dato: 25. januar 2013. J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

Dato: 25. januar 2013. J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jan Skøtt dresse Fjelstrupvej 36 Postnr. 6100 Dato 20-02-2011 By Haderslev Udløbsdato 20-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-2887 Matrikel/Ejerlav: 60 Åstrup Ejerlav, Åstrup Internt

Læs mere

Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLiNÆR OG KLAGENÆVNET FOR BOSKIRKEDE BYGNINGSSAGKYNRIGE Forside Revis jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 5. februar 2016 Påtale 4. februar 2019 H-13-00667-0147 Opfølgning

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Heldager Pedersen Adresse Bovangen 39 Postnr. 4660 Dato 12-09-2011 By Store Heddinge Udløbsdato 12-03-2012 H-11-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 336-9904 Matrikel/Ejerlav: 114s

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og OISCIPUNÆR- OG T E N1S, I% I I RE VI S ON I AF T I LSTA P1 DS RAPPORTE 1 l FOR BESKIKVDE RYGMNGSSÅGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversgt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012 for ejendommen Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen dresse Ville Heise Park 13 Postnr. 3450 Dato 12-10-2011 By llerød Udløbsdato 12-04-2012 H-11-00-0214 Kommunenr./Ejendomsnr. 201-88445 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REhISIOkI DISCIPLINÆR OG I V I I 1 l AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIKKEDE RYGNINGSSÅGYNDGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Opfølgning

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen - Karakterfordeling DISCIPLINÆR OG TEKNISKI REV S ON I I F T LSTNDSRPPORTE I IN FOR DESKIKKEOF BESNINGSSGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Flemming & Stine Nielsen dresse Fjelstrupvej 61 Postnr. 6100 Dato 15-08-2010 By Haderslev Udløbsdato 15-02-2011 H-10-0-0074 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-4436 Matrikel/Ejerlav: 279

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Vinni Bundgaard Christensen. By Ikast. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Vinni Bundgaard Christensen. By Ikast. Udløbsdato 30-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Vinni Bundgaard Christensen dresse Ørnevej 29 Postnr. 7430 Dato 31-03-2011 By Ikast Udløbsdato 30-09-2011 H-11-0-0029 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-16066 Matrikel/Ejerlav: 1ad BØGILD

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Vagn Olsen Adresse Kettrup Bjerge Vej 2 Postnr. 9480 Dato 20-10-2010 By Løkken Udløbsdato 20-04-2011 H-10-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-84544 Matrikel/Ejerlav: 2HU Kettrupgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012. Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 25-08-2014 af factum2 aarhus for: Nr Ønløvvej 15 6230 Rødekro Kommunenr./Ejendomsnr.: 580/9184 Matrikel/Ejerlav: 13 NR. ØNLEV, RISE Anvendelse af og

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Allan Meier Ørting Adresse Kalkerupvej 35B Postnr. 4684 Dato 07-03-2011 By Holmegaard Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-9159 Matrikel/Ejerlav: 2FG Kalkerup By, Fensmark

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Michael Hybel Adresse Koldingvej 4 Postnr. 4200 Dato 08-11-2010 By Slagelse Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0248 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-28486 Matrikel/Ejerlav: 21GZ Slagelse Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011 for ejendommen Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen dresse Æblevangen 25 Postnr. 2765 Dato 22-08-2010 By Smørum Udløbsdato 22-02-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-2611 Matrikel/Ejerlav: 28U Smørumnedre

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tina og Gert Rasmussen dresse Bakkedraget 6 Postnr. 3550 Dato 19-08-2009 By Slangerup Udløbsdato 19-02-2010 H-09-0-0087 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-4088 Matrikel/Ejerlav: 11BX Slagslunde

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg Adresse: Bragesvej 12 Post nr. og by: 8680 Ry Rapportdato: 29-09-2015 Sag nr.: B-2015-8865

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Beboelse- S RE S Q A F s A DSR A PPORE DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.: Dato: 22. november 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd

DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I.0R BOUKKEOE BYGNNGSSAGKYNDC-g Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heidi Starck Adresse Stenskovvej 40 Postnr. 4684 Dato 25-02-2011 By Holmegaard Udløbsdato 25-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-7863 Matrikel/Ejerlav: 7AI Fensmark By, Fensmark Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ejner Søndergaard Hansen dresse Tåsingevej 12 Postnr. 6100 Dato 10-12-2010 By Haderslev Udløbsdato 10-06-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12752 Matrikel/Ejerlav: 1007 Vandling, Starup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hanne og Søren Gause dresse Jeppe akjærs Vej 6 Postnr. 6400 Dato 23-04-2010 By Sønderborg Udløbsdato 23-10-2010 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-22766 Matrikel/Ejerlav: 4829

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dannie Steen Truberg dresse Bredagervej 74 Postnr. 4100 Dato 23-05-2011 By Ringsted Udløbsdato 23-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 329-91600 Matrikel/Ejerlav: 5O Vigersted By, Vigersted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: BILDGRD HOLDING ps dresse Berberisvej 10 Postnr. 9492 Dato 23-09-2010 By Blokhus Udløbsdato 23-03-2011 H-10-0-0059 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-86074 Matrikel/Ejerlav: 40BT Hune By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Marianne Lohse & Poul-Erik Olsen. By Helsinge. Udløbsdato 17-09-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Marianne Lohse & Poul-Erik Olsen. By Helsinge. Udløbsdato 17-09-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Marianne Lohse & Poul-Erik Olsen dresse Bakkelandet 53, nnisse Postnr. 3200 Dato 17-03-2010 By Helsinge Udløbsdato 17-09-2010 H-10-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-26688 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per Østergaard dresse Østervænget 28 Postnr. 6710 Dato 16-04-2012 By Esbjerg V Udløbsdato 16-10-2012 H-12-0-0048 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-192219 Matrikel/Ejerlav: 6DE Hjerting

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007 for ejendommen Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen dresse Dyssevej 5 Postnr. 4000 Dato 13-11-2006 By Roskilde Udløbsdato 13-05-2007 H-06-0-0332 Kommunenr./Ejendomsnr. 255-9060 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete Carolyn Harder og Steen Kofoed Hansen. By Bagsværd. Udløbsdato 17-07-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete Carolyn Harder og Steen Kofoed Hansen. By Bagsværd. Udløbsdato 17-07-2012 for ejendommen Sælger: Merete Carolyn Harder og Steen Kofoed Hansen dresse Højgårds Vænge 3 Postnr. 2880 Dato 17-01-2012 By Bagsværd Udløbsdato 17-07-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-60624 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Anders Jørgen V Mortensen. By Hvidovre. Udløbsdato 22-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Anders Jørgen V Mortensen. By Hvidovre. Udløbsdato 22-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: nders Jørgen V Mortensen dresse Vedbyholm 98 Postnr. 2650 Dato 22-10-2010 By Hvidovre Udløbsdato 22-04-2011 H-10-0-0070 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-117856 Matrikel/Ejerlav: 121 vedøre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-05-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-05-2011 for ejendommen Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD dresse Frihedsmindevej 13 Postnr. 4840 Dato 26-11-2010 By Nørre lslev Udløbsdato 26-05-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-13069 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jens Paulsen dresse Ryes Møllevej 56 Postnr. 6100 Dato 19-09-2010 By Haderslev Udløbsdato 19-03-2011 H-10-0-0127 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-8987 Matrikel/Ejerlav: 518 Sdr. Otting

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Kyvsgaard dresse Poppel lle 22 Postnr. 3500 Dato 23-07-2008 By Værløse Udløbsdato 23-01-2009 H-08-00-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-3618 Matrikel/Ejerlav: 316 Hareskov By,

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere