ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONSBESTYRELSEN"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 11. november 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 3. november 2011 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal Til stede: Administrationen: Afbud: Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Majbrit H. Jørming, Finn Sørensen, Steen Pedersen, Jesper Langkilde, Lars Ulrik Hansen, Erik Bengtsson, Erling Schrøder, Ole Juel Larsen, Erik Andersen, John Monberg, Anne Schiøler Lone Larsen, Henning Juul Hovmand, Jesper Loose Smith Palle Nielsen Åben del Sag 7783 Godkendelse af referat Sag 7784 Revisionsprotokol Sag 7785 De før mødet udsendte skrivelser Sag 7786 Udlejningsforhold Sag 7787 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Sag 7788 Skoleparken 1 Sag 7789 Støtte til visse boligafdelinger Sag 7790 Afdeling 19 Buddingevej Sag 7791 Styringsdialog 2010/11 Høje Gladsaxe Sag 7792 Boligsocial helhedsplan for Høje Gladsaxe Sag 7793 Fjernvarme Sag 7794 Det årlige møde med Byrådet Sag 7795 Introduktionskursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer m.fl. Sag 7796 Foreløbigt urevideret regnskab for selskabet 2010/2011 Sag 7797 Afdelingens regnskaber 2010/11 Sag 7798 Afdelingsmøder 2012 Sag 7799 Personaleforhold Sag 7800 Kredsudvalget Sag 7801 Fritidsudvalget Sag 7802 BL-cirkulærer Sag 7803 Eventuelt Sag 7804 Næste møde Sag 7805 Øvrige datoer Lukket del Sag 7806 Eventuelle sager til behandling

2 Åben del 7783 Godkendelse af referat B-sag Referat fra ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 22. september 2011 er udsendt den 29. september Godkendt Revisionsprotokol E-sag Revisionsprotokollatet af 11. maj 2011 vedrørende byggeregnskab for Pileparken 6/8, siderne er godkendt på bestyrelsesmødet den 26. maj De før mødet udsendte skrivelser E-sag Udleveret til bestyrelsesmødet den 22. september 2011 * Kopi af ansøgning til Fritidsudvalget fra Torveparkens billardklub vedrørende tilskud til istandsættelse af billardlokale * Kopi af brev til Fritidsudvalget fra Pileparkens 3 s billardklub vedrørende ønsker om inventar i forbindelse med tidligere fremsendte ansøgning Udsendt den 29. september 2011 * Høje Gladsaxe Bladet nr. 9 september 2011 Udsendt den 6. oktober 2011 * Boligbladet oktober 2011 * Lommebog 2012 Udsendt den 13. oktober 2011 * Kopi af brev til Gladsaxe Kommune dateret 7. oktober 2011 vedrørende oplysning om tilmeldte samt spørgsmål til mødet med Byrådet mandag den 31. oktober

3 7786 Udlejningsforhold a. Udlejningsoversigt E-sag Udlejningsoversigt for september 2011 er udsendt den 6. oktober Godkendt. b. Fleksibel udlejning Kiplingeparken B-sag Fra afdelingsbestyrelsen i Kiplingeparken er der ved brev af 15. september 2011 modtaget forespørgsel omkring godkendelse til fleksibel udlejning (aldersinterval fra 55+). Kopi af brevet udsendtes med dagsordenen. Det indstilles, at der udarbejdes ansøgning til Gladsaxe Kommune om fleksibel udlejning i Kiplingeparken med et aldersinterval fra 55+. Godkendt. c. Ventetider på boliger O-sag På bestyrelsesmødet den 22. september 2011 sag 7779 udtryktes ønske om overblik over ventetider på boliger. Der var en dialog om ventelisterne generelt, herunder om de afdelinger med meget lange ventetider, hvor det næsten er umuligt at få en bolig fra den eksterne venteliste samt om de afdelinger med vigende ventelister, som både kan skyldes huslejeniveau og boligernes manglende indvendige komfort, hvilket der skal ske en opfølgning på. 3

4 7787 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål a. Pileparken 1 badeværelsesrenovering E-sag Bygherre og hovedentreprenør er i tvist på følgende punkter: * Manglende udbedring af mangler. Specielt arbejdskraften på murerentreprisen er omfattet af 1-mands firmaer med udenlandsk arbejdskraft. Ved at det er selvstændige 1-mands firmaer der udfører arbejdet, er der ikke tvunget overenskomst. 1- mandsfirmaerne er hyret til at udføre arbejdet til en gældende tidsplan. De har således ikke tid til at udbedre mangler, idet de ikke kan være to steder på én gang. Bygherren har varslet og igangsat mangeludbedring for hovedentreprenørens regning. Der er tilbagehold på faktura. * Manglende oprydning og rengøring i opgange bl.a. fredag eftermiddag. Bygherren har sat rengøringsfirma på og kræver godtgørelse af hovedentreprenør. Der er tilbagehold på faktura. * Manglende fremlæggelse af kvalitetssikring (KS). Bygherren har tilbagehold på faktura. * Fejlagtig stadeopgørelse bl.a. manglende færdiggørelse af isolering i kældre. Bygherren har tilbagehold på faktura. * Bygherrens varsling og gennemførelse af dagbøder på indtil videre godt kr. Bygherre har tilbagehold på faktura. * Entreprenørs ekstrakrav for ryg mod ryg. Af hensyn til støj og møg er arbejdet planlagt opgangsvis. For enkelte opgange er faldstammer mv. placeret i skel mellem 2 opgange, hvilket medfører, at entreprenøren skal bevæge sig fra opgang til opgang ved samme skakt frem for mellem 2 boliger på samme repos. Ekstrakravet vurderes at være for højt. * Entreprenørens ekstrakrav for projektændring ved at skakte i enkelte opgange flyttes fra baderum til entré. Kravet vurderes at være for højt. * Entreprenørens krav om tidsfristforlængelse som følge af 2 ovenstående forhold. * Entreprenørens krav om ekstrabetaling til byggeplads mv. som følge af tidsfristforlængelse. Krav og modkrav er for begge parter på kr. Tvisten er indbragt som 46 sag i Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Bygherren har udført klageskrift og der er kommet svarskrift fra hovedentreprenøren. 4

5 Der er indgået forlig om, at entreprenøren honoreres med kr., hvis afslutningen på de sidste blokke bliver tilfredsstillende. Projektændring vedrørende installationsskakte har udløst tidsfristforlængelse. P.T. afventes hovedentreprenørens endelige færdigmelding, hvorefter afleveringsforretning afholdes indenfor 10 arbejdsdage. Afleveringsforretning forventes afholdt i november b. Kildeparken 1 Råderetskatalog B-sag Råderetskatalog for Kildeparken 2 med de ændringer der vedtoges på det ordinære afdelingsmøde den 23. maj 2011 udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen med indstilling om godkendelse. Godkendt Skoleparken 1 a. Helhedsplan E-sag Selskabet har taget kontakt til Wissenberg A/S og anmodet om følgende: * Faseopdelt handlingsplan med anslået tidsplan frem til skema A. * Udkast til en SKI-aftale for gennemførelse af en tilstandsvurdering (første fase af handlingsplanen). Der er aftalt møde herom mellem Wissenberg A/S og administrationen ultimo november /. Der er modtaget notat fra afdelingsbestyrelsen i Skoleparken 1 (vedlagt), som udtrykker bekymring for bygningernes vedligeholdelsestilstand set i forhold til tidshorisonten for helhedsplan/renovering. Det blev aftalt, at der snarest afholdes et møde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen herom. 5

6 b. Triumfvej 47 - renovering af beboerhotel E-sag Hovedprojektet er forinden licitationen så fremskredent og gennemarbejdet, at det ikke giver mening at udbyde i partnering. Projektet er derfor udbudt i hovedentreprise. Licitation afholdes torsdag den 3. november 2011 kl i administrationen. Licitationen udviste en lille overskridelse set i forhold til budgettet. Projektet vil blive gennemgået med den vindende entreprenør for at finde eventuelle besparelser. Der vil med stor sandsynlighed fortsat være en lille overskridelse, som skal dækkes af afdelingen og dispositionsfonden. Et lille tillægsprojekt er afledning af regnvand til faskine med tilskud fra Gladsaxe Kommune vía refusion i tilslutningsafgiften. Skoleparken 1 er bygget på opfyldt grund, og dette kan have indflydelse på godkendelse af et sådan projekt, idet man kan frygte tilstedeværelse af forurenet jord og transport af forurening gennem jordlagene. Denne udredning foregår p.t. i kommunen Støtte til visse boligafdelinger E-sag Ingen sager til behandling Afdeling 19 Buddingevej E-sag Projekteringstiden er øget med min. 3 uger og licitation forventes afholdt primo december Projektet forventes derfor udbudt medio november Der har været en dialog om facadeudtrykket, hvor det efterfølgende er blevet besluttet, at efterisolere hele bygningen med facadepuds. I projektet søges indarbejdet, at nedbør fra tag og befæstede arealer afledes til faskine med tilskud fra Gladsaxe Kommune vía refusion i tilslutningsafgiften. 6

7 7791 Styringsdialog 2010/11 Høje Gladsaxe E-sag Referat fra mødet afventes forsat Boligsocial helhedsplan for Høje Gladsaxe E-sag Der arbejdes fortsat videre med sagen Fjernvarme O-sag Gladsaxe Fjernvarme (GF) etape 1: GF ligger fortsat i tvist med E-on om eventuel erstatning for konvertering til fjernvarme. Der graves derfor fortsat ikke mod de boligafdelinger, hvor der i dag er LKV-anlæg. Det drejer sig om Stengårdsparken, Lyngparken 1 og 2 samt Mølleparken 1 og 2. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har fortsat ikke set en endelig tidsplan for udbygningen af etape 1, men vi er mundtligt orienteret om, at man forventer vores konverteringer gennemført senest sommeren GF etape 2: Beboerne i Egeparken 1 og 2 har sagt ja til konvertering til fjernvarme. Egeparken 1 og 2 får i dag overskudsvarme fra LKV med E-on som operatør. Tvisten beskrevet under etape 1 forventes ikke at berøre etape 2. Vestforbrændingen: Beboerne i Skoleparken 1 og 2 samt Højgårdsparken har sagt ja til fjernvarme. 7

8 Vestforbrændingen har meldt ud, at der er fjernvarme til Skoleparken 1 og 2 medio For Højgårdsparken har vi ikke set en endelig tidsplan, men det er tidligere meldt ud, at der kan være fjernvarme til Det årlige møde med Byrådet E-sag Kopi af brev til Gladsaxe Kommune dateret 7. oktober 2011 vedrørende oplysning om tilmeldte samt spørgsmål til mødet med Byrådet mandag den 31. oktober 2011 er udsendt den 13. oktober Der deltager 14 afdelingsbestyrelser (i alt 18 personer). Ryno Scheil og Mogens Rysgaard fra Organisationsbestyrelsen, fra administrationen Henning Juul Hovmand og Jesper Loose Smith, fra forretningsførelsen Sv.Aa. Hansen. Dagsordenen på mødet var status på styringsdialogerne, orientering om kommunens planstrategi 2011 samt besvarelse af indsendte spørgsmål fra boligorganisationerne Introduktionskursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer m.fl. E-sag Introduktionskursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer har været afholdt onsdag den 29. september Fra afdelingerne var i alt tilmeldt 19 deltagere (repræsenterende 15 afdelinger). Til mødet kom 12 deltagere, idet 3 havde meddelt afbud og 4 udeblev uden afbud. 8

9 7796 Foreløbigt urevideret regnskab for selskabet 2010/2011 E-sag Foreløbigt urevideret regnskab for selskabet 2010/11 blev udleveret og gennemgået på mødet. Tidligere år er administrationsbidrag og tilskud blevet behandlet i forbindelse med det foreløbige ureviderede regnskab for en eventuel regulering. I forbindelse med ny lovgivning er dette ikke længere muligt, da administrationsbidraget skal være det budgetterede, og der ikke længere gives tilskud, da renten overføres fuldt ud til afdelingerne Afdelingens regnskaber 2010/11 B-sag Tidligere har proceduren været, at foreløbige ureviderede regnskaber har været udsendt til afdelingsbestyrelserne for deres kommentar og eventuel ændring af overskudsdisponering. Efter den nye lovgivning er der ikke mulighed for overskudsdisponering til henlæggelser, da over/-underskud overføres til resultatkonto. Det foreslås derfor, at proceduren ændres til, at der udsendes reviderede regnskab til afdelingsbestyrelserne. Afdelingsbestyrelserne oplyses om den ændrede procedure samt at de via deres opkobling til systemet, kan se det foreløbige regnskab. Det blev besluttet, at udsende de foreløbige ureviderede afdelingsregnskaber på mail til afdelingsbestyrelsernes mailpostkasse i PDF format. Afdelingsbestyrelserne orienteres om den ændrede procedurer. 9

10 7798 Afdelingsmøder 2012 E-sag Ved skrivelse af 13. oktober 2011 (udsendt med dagsordenen) til afdelingsbestyrelser i afdelinger hvor der afholdes 2 møder (i alt 6 afdelinger), er der fremsendt skema til fastsættelse af dato for afdelingsmøde i januar eller februar måned Frist for returnering af skema er fastsat til den 23. november 2011, således at fordeling af afdelingsmøderne kan ske på bestyrelsesmøde den 24. november Personaleforhold O-sag a. Medarbejderseminar Jf. orientering på bestyrelsesmøde den 22. september 2011 sag 7775 afholdtes der medarbejderseminar tirsdag den 4. oktober Det var et meget positivt medarbejderseminar, hvor medarbejderne efter en kort indledning af direktøren og beretning/orientering fra formanden, blev bedt om via billeder at give deres syn på organisationen lige nu og som de ser den om 3 5 år. Herefter blev de bedt om at fremkomme med hvad fungere godt i dag og hvad kan gøres bedre samt forslag til fremtidige drøftelser og næste seminar. Gennemgangen blev foretaget af en konsulent fra BL, som ligeledes foretager en opsamling. Denne opsamling vil blive behandlet i Virksomhedsnævnet, hvorefter den vil blive forelagt bestyrelsen. Der blev taget et billede af alle medarbejderne, som udsendtes med dagsordenen til orientering. 10

11 b. Økonomikonsulent Der afholdtes ansættelsessamtaler torsdag den 27. oktober Som ny økonomikonsulent er Per Hedegaard Mouritsen ansat pr. 1. november Kredsudvalget E-sag a. Møder Seneste møde i udvalget har været afholdt den 20. september Referat herfra er udsendt den 29. september Næste møde i udvalget afholdes den 8. december 2011 i Stengårdsparkens selskabslokale Fritidsudvalget a. Møder og referater E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 24. oktober Referat herfra udsendtes med dagsordenen. Referat fra mødet den 26. september 2011 er udsendt til bestyrelsen den 29. september Næste møde i udvalget afholdes den 12. november

12 b. Ansøgning fra Pileparken 3 s billardklub B-sag Billardklubben har ved brev af 18. september 2011 udsendt til bestyrelsen den 29. september 2011 ansøgt om tilskud på kr. til indkøb af køholder med lås eller nyt gulvtæppe. Fritidsudvalget indstiller at støtte klubben med kr. Indstillingen følges. c. Ansøgning fra Torveparkens billardklub B-sag Torveparkens billardklub har ved ansøgning af 18. september 2011 udsendt til bestyrelsen den 29. september 2011 ansøgt om tilskud til istandsættelse af billardlokale. Fritidsudvalget indstiller at støtte klubben med kr. Indstillingen følges BL- cirkulærer E-sag Udsendt den 29. september 2011 * BL informerer nr. 59 af den 26., september 2011 vedrørende Informationsmøder om støttemuligheder vedr. Realdania-Kampagnen DET GODE BOLIGLIV Ikke udsendt * BL informerer nr. 60 af den 26. september 2011 vedrørende Overenskomster for HK/Privat og Faglig Puls * BL informerer nr. 61 af den 26. september 2011 vedrørende Sammenlægning af virksomhedsnævn og arbejdsmiljøudvalg * BL informerer nr. 62 af den 27. september 2011 vedrørende Temadag nyt om Boligjura * BL informerer nr. 63 af den 7. oktober 2011 vedrørende Temadag Nye udbudsregler * BL informerer nr. 64 af den 7. oktober 2011 vedrørende KL afholder konference om legepladser * BL informerer nr. 65 af den 7. oktober 2011 vedrørende Ny vinterbekendtgørelse og vejledning 12

13 * BL informerer nr. 66 af den 10. oktober 2011 vedrørende BL s statistik januar 2011 * BL informerer nr. 67 af den 10. oktober 2011 vedrørende Statistiske nøgletal på boligområder 2011 * BL informerer nr. 68 af den 10. oktober 2011 vedrørende Orientering om forskellige bekendtgørelser i relation til Byggeskadefonden (BSF) og Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse (BvB) * BL informerer nr. 69 af den 14. oktober 2011 vedrørende Lister over ghettoområder og boligområder med mulighed for anvendelse af reglerne om kombineret udlejning pr. 1. oktober Eventuelt E-sag a. Boligbladet oktober 2011 Bestyrelsens bemærkninger til Boligbladet oktober 2011 var, at det var godt og nærværende, men at man skulle være opmærksom på grafikken. b. Fradrag i grundvurderinger Der var en kort dialog om mulighed for øget fradrag i grundvurderingerne. Administrationen er opmærksom herpå. c. Fremtidssikring af afdelingerne Der var et spørgsmål til fremtidssikring af afdelingerne. Administrationen er opmærksom herpå og vil arbejde videre hermed. 13

14 7804 Næste møde O-sag Næste ordinære møde afholdes den 24. november Øvrige datoer O-sag * Dato for offentliggørelse af dagsorden (udsendelsesdato) Dagsorden for bestyrelsesmøde den 3. november 2011 er udsendt den 27. oktober 2011 * Eventuelle bemærkninger til referatet Referat fra bestyrelsesmøde den 3. november 2011 udsendes den 10. november 2011 og eventuelle bemærkninger skal være administrationen i hænde senest den 17. november * Offentliggørelse af referat Referatet offentliggøres den 18. november

15 Lukket del 7806 Eventuelle sager til behandling E-sag 15

16 Igangværende sager status Best. Adm. Afd-best. Repr. GK. Udvalg Afsluttet Pileparken 2 trappetårn x x x Renovering, Pileparken 6/8 x x x x Udamortiserede prioriteter x x x Punkthuset 4. og 5. etage x x x Skoleparken 12 familieboliger x x Helhedsplan x x x x Buddingevej 203/205 x x x Boligsocial Helhedsplan x x x Udlejningsbekendtgørelse ændrede bestemmelser x x Dispensation varmemålere x Rygepolitik selskabslokaler x 16

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juli 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT af ordinært møde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.30 på Regatta Pavillionen, Skovalleen 42, 2880 Bagsværd

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. december 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. november 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. september 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. september 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. maj 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. april 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. august 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. august 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 3. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. oktober 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2016 kl. 16.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. november 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juni 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. juni 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. februar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 20. februar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. november 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. juli 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 27. juni 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juli 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. juni 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. februar 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. januar 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. juli 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. november 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. februar 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 21. februar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. juni 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. juni 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. februar 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. april 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. marts 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Referat fra Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 (beslutningsreferat) Søborg, den 21. marts 2013 JLS/gj Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 på

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. januar 2013 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 24. januar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. april 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 21. december 2012 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. september 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. september 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 24. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. oktober 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. december 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. september 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. september 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 10. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. august 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. august 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 16. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 25. marts 2015 JLS/gj Referat fra Repræsentantskabsmøde den 16. marts 2015 (beslutningsreferat) Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde den 16. marts

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Referat af organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 14. juni 2016, kl. 17.00, i selskabslokalet, Sæbjørnsvej 9, 2880 Bagsværd. Fra Boligkontoret

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 7. april 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej Referat fra dialogmøde 2012 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 08.06.2012, kl. 8.00 9.30 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 29. marts 2012 Udsendt den 19. marts 2012. Organisationsbestyrelsen:

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 29. marts 2012 Udsendt den 19. marts 2012. Organisationsbestyrelsen: Dagsorden Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde 29. marts 2012, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen Organisationsbestyrelsen: Administrationen: Afbud: Referent:

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 side nr. 253 Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Erling Sørensen

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Jan Lemser, Steen Jørgensen, Bitten Dufour, Pernille Falcon, Vinnie Lyngskjold, Søren Østergaard, Bjørn Petersen

Jan Lemser, Steen Jørgensen, Bitten Dufour, Pernille Falcon, Vinnie Lyngskjold, Søren Østergaard, Bjørn Petersen Referat Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen Organisationsbestyrelsen: Jan Lemser, Steen Jørgensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere