Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Baggrund Mere end voksne danskere har så svage basale færdigheder i læsning og regning, at de f har svært ved at læse simple tekster eller lægge tal sammen. Samtidig har over en million danskere svage it-færdigheder og dermed vanskeligt ved at søge på nettet, navigere på hjemmesider og sende s. 1 Disse relativt store andele af voksne med svage basale færdigheder udgør et væsentligt problem, både for det enkelte individ og for samfundet, bl.a. fordi svage basale færdigheder vanskeliggør en løbende opkvalificering af arbejdsstyrken. De voksne kan få styrket deres basale færdigheder i læsning og regning ved at deltage i FVU (forberedende voksenundervisning), som er gratis læse- og regnekurser. Men på trods af dette tilbud er der lang vej igen til at sikre, at alle voksne med svage læse- og regnefærdigheder får forbedret deres færdigheder. Selvom deltagerantallet over årene har været stigende, deltog blot ca i FVU-læsning og ca i FVU-matematik i skoleåret 2013/2014. Samlet set er der altså en stor udfordring med hensyn til at få motiveret de voksne til FVU eller andre tilbud rettet mod basale færdigheder. Samtidig ved vi, at få voksne borgere deltager i FVU i deres fritid, og de skal derfor motiveres til uddannelsen på anden måde end som et frivilligt aftentilbud. Dato Ref. chl 1/6 For ledige voksne borgere og voksne under uddannelse er der rekrutteringsveje til FVU gennem henholdsvis jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Det er imidlertid ikke institutioner, som de beskæftigede borgere er i berøring med i samme omfang. For denne gruppe borgere udgør virksomhederne i stedet en hel central vej til FVU, bl.a. fordi FVU også udbydes som særligt tilrettelagte forløb for virksomhederne. Det er dog stadig under 10 % af den samlede FVU-aktivitet, der foregår på hold særligt tilrettelagt for virksomheder (tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling). EVA s nye kortlægning af deltagerprofilen på FVU-læsning 1 viser desuden, at aktivitetsstigningen på FVU i høj grad skyldes en stigning blandt de ledige og personer udenfor arbejdsmarkedet (herunder personer under uddannelse), mens gruppen af beskæftigede var underrepræsenteret på FVU-læsning 1 i Det peger på en generel udfordring med at tiltrække beskæftigede til FVU. 2 1 Ifølge PIAAC-undersøgelsen fra 2013 drejer det sig om danskere i læsning, danskere i matematik og danskere i brug af it. PIAAC står for The Programme for the International Assessment of Adult Competencies. PIAAC er et OECD-projekt, der i i 24 lande undersøgte åriges færdigheder og brug af færdigheder inden for læsning, regning og problemløsning med it. 2 EVA 2016 Østbanegade 55, København Ø T E F H

2 Formål og undersøgelsesspørgsmål EVA ønsker med denne undersøgelse derfor at undersøge, hvilke barrierer virksomhederne oplever med hensyn til at anvende FVU, og at afdække, hvordan FVU kan tilrettelægges, så det bliver mere attraktivt for virksomhederne og møder deres behov for kompetenceudvikling i relation til svage basale færdigheder. Formålet med projektet er dobbelt: For det første vil projektet undersøge virksomhedernes kendskab til FVU og evt. årsager til at fravælge FVU, og for det andet skal undersøgelsen inspirere FVU-udbyderne til at udvikle deres virksomhedstilrettelagte forløb. Hensigten med anden del er at komme med gode eksempler på tilrettelæggelse og indhold, der kan øge udbyttet af de virksomhedstilrettelagte forløb til inspiration for uddannelsesledere og FVUlærere blandt udbydere af FVU og uddannelseskonsulenter i VEU-centerregi. Undersøgelsen vil således belyse følgende undersøgelsesspørgsmål: 1. Hvilket kendskab har virksomhederne til FVU, og matcher tilbuddet virksomhedernes behov? Herunder: a) Hvilke behov oplever virksomhederne, at de har for at få opkvalificeret deres medarbejderes almene kompetencer? 3 b) Har virksomhederne kendskab til FVU? c) Oplever virksomhederne, at FVU-udbuddet er dækkende for deres behov? d) Er der konkrete barrierer med hensyn til f indhold eller omfang af FVU, som mindsker virksomhedernes brug? 2/6 2. Hvordan kan FVU tilrettelægges på virksomhederne, så det fremmer udvikling og løbende anvendelse af læsefærdigheder? Herunder: a) Hvordan kan FVU-forløb tilrettelægges, så flere medarbejdere får lyst til at arbejde videre med læsefærdigheder og evt. at starte på ordinære åbne kurser eller anden almen undervisning? b) Hvilke konkrete motiveringsstrategier kan anvendes af virksomhederne for at sikre medarbejdernes deltagelse og efterfølgende arbejde med de nye færdigheder? c) Hvordan kan undervisningsmaterialet tones, så det passer bedre til virksomhedens behov? Hvorfor virksomhedsrettet FVU? Der er flere fordele ved at lave særlige FVU-forløb for virksomhederne. For det første skaber det øget motivation for deltagelse blandt borgerne, når undervisningen er tilrettelagt i relation til deres job og foregår i arbejdstiden eller i forlængelse af denne. For det andet åbner FVU på virksomhederne op for en særlig tilrettelæggelse af undervisningen, både når det gælder umiddelbar anvendelse, og når det gælder efterfølgende arbejde med de nye kompetencer i regi af virksomheden. For det tredje vil den virksomhedstilrettelagte FVUundervisning ikke udelukkende gavne borgerne, men også virksomhederne, der får en medarbejdergruppe med styrkede færdigheder, hvilket kan være en vigtig forudsætning for at deltage i og øge udbyttet af andre typer af opkvalificering i form af voksen- og efteruddannelse. 3 Indenfor læsning/skrivning, regning, it og engelsk

3 Projektets dobbelte formål om at kortlægge virksomhedernes kendskab til FVU og inspirere til gode virksomhedsrettede forløb skal altså også ses i forlængelse af de fordele, som et FVU-forløb tilrettelagt for virksomhederne rummer. Design og metode Undersøgelsens to hovedspørgsmål belyses gennem en tre forskellige datakilder: A. En spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder B. Telefoninterviews med virksomhedsledere C. Interview med virksomheder og udbydere, der har gode erfaringer fra virksomhedstilrettelagte FVU-forløb. Nedenfor ses en skematisk illustration af, hvilke datakilder vi vil benytte os af for at kunne svare på de forskellige undersøgelsesspørgsmål: Spørgeskemaundersøgelse til virksomheder Telefoninterview med virksomhedsledere Interview med virksomheder og udbydere 1a) Hvilke behov oplever virksomhederne, at de har for at få opkvalificeret deres medarbejderes almene kompetencer? () 3/6 1b) Har virksomhederne kendskab til FVU? 1c) Oplever virksomhederne, at FVUudbuddet er dækkende for deres behov? () 1d) Er der konkrete barrierer med hensyn til f indhold eller omfang af FVU, som mindsker virksomhedernes brug? 2a) Hvordan kan FVU-forløb tilrettelægges, så flere medarbejdere får lyst til arbejde videre med læsefærdigheder og evt. at starte på ordinære åbne kurser eller anden almen undervisning? 2b) Hvilke konkrete motiveringsstrategier kan anvendes af virksomhederne med hensyn til at sikre medarbejdernes deltagelse og efterfølgende arbejde med de nye færdigheder? 2c) Hvordan kan undervisningsmaterialet tones, så det passer bedre til virksomhedens behov? I det følgende præsenteres de tre datakilder nærmere: A. Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelsen rettes mod en simpel tilfældig stikprøve blandt virksomheder, der har mindst 5 ansatte, og som har mindst 3 ufaglærte eller faglærte ansat, og for virksomheder med 30 ansatte eller derover skal gruppen af ufaglærte og faglærte udgøre

4 mindst 10 % af de ansatte. Ufaglærte defineres i projektet som voksne med grundskole som højeste gennemførte uddannelse. 4 Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres via Danmarks Statistik som en kombination af internetbesvarelser og telefoninterview for at opnå bedst mulig svarprocent. Spørgeskemaundersøgelsen skal belyse: Virksomhedernes vurdering af kompetencebehovet med hensyn til læsning, matematik og it Virksomhedernes kendskab til FVU-tilbuddet Virksomhedernes vurdering af FVU-læsning og FVU-matematik i forhold til deres efteruddannelsesbehov Barrierer for virksomhedernes brug af FVU B. Telefoninterviews med virksomhedsledere EVA vil med afsæt i resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen gennemføre 6-8 telefoninterviews med ledere med henblik på at udfolde, hvorfor FVU ikke anvendes i højere grad af virksomhederne i dag. Interviewundersøgelsen målrettes de virksomheder, der har behov for at opkvalificere medarbejdere i læsning og matematik, men som alligevel af forskellige årsager har fravalgt FVU. Interviewene skal belyse: Hvilke overvejelser har virksomhederne om at få opkvalificeret deres medarbejdere? Hvad skal der til, for at det bliver mere attraktivt for virksomhederne at anvende FVU? 4/6 C: Interview med personer fra virksomheder og udbydere EVA gennemfører en række interview med henblik på at formidle viden om centrale forhold, der har betydning for et veltilrettelagt FVU-forløb set fra virksomhedernes, udbydernes og deltagernes perspektiv. Til interviewene udvælges virksomhedstilrettelagte forløb, der vurderes at have fungeret hensigtsmæssigt ud fra en række kriterier. Kriterierne kan f handle om motivationsstrategier med hensyn til deltagelse, tilpasning af undervisningsmateriale og opfølgning på forløbene. De endelige udvælgelseskriterier fastlægges senere. Interviewene kan være med f virksomhedsrepræsentanter, medarbejdere, uddannelsesledere og lærere fra de enkelte FVU-udbydere. Formidling og målgruppe Projektet vil udmunde i flere produkter. 1 En kort rapport om virksomhedernes kendskab til FVU og årsager til fravalg. 2 Inspirationsmateriale til FVU-udbyderne, der samler gode erfaringer med virksomhedstilrettelagt FVU-undervisning. Figuren nedenfor viser sammenhæng mellem datakilder og formidlingen af projektets resultater. 4 PIAAC-undersøgelsen viste, at ufaglærte er overrepræsenterede i gruppen med de svageste læsefærdigheder, ligesom en væsentlig andel af faglærte har svage basale færdigheder. Definitionen af ufaglærte følger PIAAC s.

5 Målgruppen for projektet er primært FVU-udbyderne, uddannelseskonsulenter med virksomhedskontakt og via dem også virksomhederne. Med undersøgelsen får udbyderne og uddannelseskonsulenter en større forståelse af virksomhedernes valg og fravalg af FVUundervisning og konkret inspiration til, hvordan FVU-undervisningen tilrettelægges så hensigtsmæssigt som muligt. Sekundære målgrupper er centrale beslutningstagere, der med undersøgelsen bl.a. får viden om, i hvilket omfang virksomhederne oplever et behov for opkvalificering af medarbejdere med svage basale færdigheder, og om FVU er svaret på dette behov set fra virksomhedernes perspektiv. 5/6 Tidsplan Projektet gennemføres efter nedenstående tentative tidsplan. Marts/april 2016 Marts/april 2016 April/maj 2016 Juni/august 2016 August 2016 November 2016 Oktober/november 2016 November/december 2016 Februar 2017 Deskresearch og forundersøgelse Udarbejdelse af projektbeskrivelse Udarbejdelse af spørgeramme til survey og pilottest Dataindsamling, DST Telefoninterview med virksomhedsrepræsentanter Offentliggørelse af notat fra virksomhedssurvey Interviews med kursister, undervisere mfl. Udarbejdelse af inspirationsmateriale Offentliggørelse af inspirationsmateriale Bemanding 1. Specialkonsulent Christina Laugesen (projektleder) 2. Specialkonsulent Vicki Facius 3. Evalueringskonsulent Mille Lassen 4. Praktikant Anders Fiil Svane 5. Metodekonsulent Søren Haselmann 6. Kommunikationskonsulent Anne Breinhold Olsen 7. Evalueringsmedarbejder Maria Riis Hedegaard

6 Litteraturliste Danmarks Statistik 2015: Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 16 EVA 2005: Forberedende voksenundervisning EVA 2012: Evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU) med fokus på aktivitet, deltagerprofiler og udbydere EVA 2016: FVU og de svage læsere i Danmark En kvantitativ analyse af deltagerne på trin 1 i læsning på Forberedende Voksenundervisning (FVU) SFI 2013a, Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med it i Danmark SFI 2013b, Danskernes kompetencer Danske resultater af OECD s PIAAC-undersøgelse Undervisningsministeriet 2011, BEK nr. 973 af 19/07/2007, Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning Undervisningsministeriet 2011, LBK nr. 380 af , Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne 6/6

Virksomhedernes behov for basale færdigheder

Virksomhedernes behov for basale færdigheder Virksomhedernes behov for basale færdigheder EVA UNDERSØGER 2017 LÆSE-, REGNE- OG IT-TILBUD TIL VOKSNE Virksomhedernes behov for basale færdigheder 2017 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Virksomhedernes behov

Læs mere

FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU

FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU www.eva.dk FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU Odense, 23. august 2016 v. Christina Laugesen og Sia Hovmand Sørensen Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig

Læs mere

It-færdigheder på et digitaliseret arbejdsmarked

It-færdigheder på et digitaliseret arbejdsmarked It-færdigheder på et digitaliseret arbejdsmarked It-færdigheder på et digitaliseret arbejdsmarked 2017 It-færdigheder på et digitaliseret arbejdsmarked 2017 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Voksne med svage basale færdigheder - hvordan kan vi få løftet flere?

Voksne med svage basale færdigheder - hvordan kan vi få løftet flere? www.eva.dk Voksne med svage basale færdigheder - hvordan kan vi få løftet flere? Oplæg på FVU- og ordblindekonferencen 29. november 2017 Chefkonsulent Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Læs mere

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17.

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. www.eva.dk Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. september 2015 Oplæg ved chefkonsulent Michael Andersen, Danmarks

Læs mere

målgruppen med behov for basal læseundervisning, og 2) hvad deltagerne får ud af at deltage

målgruppen med behov for basal læseundervisning, og 2) hvad deltagerne får ud af at deltage Projektbeskrivelse Kvantitativ analyse af FVU Med afsæt i Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) handlingsplan for 2015 igangsætter EVA et kvantitativt studie af forberedende voksenundervisning (FVU), dels

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

Projektbeskrivelse. Rammer for voksenvejledning

Projektbeskrivelse. Rammer for voksenvejledning Projektbeskrivelse Rammer for voksenvejledning 1. Indledning Det danske system for voksen- og efteruddannelse er komplekst med mange forskelligartede undervisningstilbud, uddannelser og kursustyper samt

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesindsatser for ledige ufaglærte dagpengemodtagere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesindsatser for ledige ufaglærte dagpengemodtagere Projektbeskrivelse Uddannelsesindsatser for ledige ufaglærte dagpengemodtagere Baggrund Uddannelse og uddannelsesvejledning har en central plads i den nye beskæftigelsesreform, som trådte i kraft i 2015.

Læs mere

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 - Drøftelse af centrale udfordringer Oplæg på VEU-konferencen tirsdag den 29. november 2011 ved specialkonsulent

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært Hvad har betydning for ufaglærtes orientering mod at blive faglærte? Undersøgelse 2015 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fra ufaglært til faglært 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

FVU og de svage læsere i Danmark. En kvantitativ analyse af deltagerne på trin 1 i læsning på Forberedende Voksenundervisning (FVU)

FVU og de svage læsere i Danmark. En kvantitativ analyse af deltagerne på trin 1 i læsning på Forberedende Voksenundervisning (FVU) FVU og de svage læsere i Danmark En kvantitativ analyse af deltagerne på trin 1 i læsning på Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 EVA UNDERSØGER LÆSE-, REGNE- OG IT-TILBUD TIL VOKSNE FVU og de svage

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

Projektbeskrivelse. Styrket vedholdenhed hos deltagere i FVU

Projektbeskrivelse. Styrket vedholdenhed hos deltagere i FVU Projektbeskrivelse Styrket vedholdenhed hos deltagere i FVU Baggrund Mere end 500.000 voksne danskere har så svage basale færdigheder i læsning og regning, at de fx har svært ved at læse simple tekster

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi. PIAAC i Norden Seminar Tórshavn 29 september 2015 Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.dk 16-10-2015 1 Oversigt 1. PIAAC 2. Norden og andre lande

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny undersøgelse fra OECD om voksnes færdigheder Stort set uændret, men positiv forbrugertillid

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører AMU inden for det psykiatriske område Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører Statusnotat Maj 2010 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau

Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau Projektbeskrivelse Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau Med flerårsaftalen for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, som blev indgået

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Projektbeskrivelse Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Der blev i august 2009 indført en ny fælles pædagogikumuddannelse for lærere i de gymnasiale uddannelser. Det var nyt, at lærere på de erhvervsgymnasiale

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest FVU-plan, 2010-11: VUC Vest På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af det gode skole-hjem-samarbejde

Projektbeskrivelse. Evaluering af det gode skole-hjem-samarbejde Projektbeskrivelse Evaluering af det gode skole-hjem-samarbejde Formandskabet for Skolerådet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af skole-hjem-samarbejdet i folkeskolen

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Virksomhedernes brug og vurdering af AMU. Status i 2011 og udviklingen siden 2007

Virksomhedernes brug og vurdering af AMU. Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Virksomhedernes brug og vurdering af AMU Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Virksomhedernes brug og vurdering af AMU Status i 2011 og udviklingen siden 2007 2011 Virksomhedernes brug og vurdering

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Kursusforløbets formål fremgår af afsnit i Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser :

Kursusforløbets formål fremgår af afsnit i Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser : Aftalebeskrivelse Evaluering af Skoleudvikling i Praksis (SIP) på EUD Undervisningsministeriet (UVM) har iværksat kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis (SIP), der er et forløb for alle uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Projektbeskrivelse Evaluering af praktikcentre Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af praktikcentrene, der er etableret på 50 erhvervsskoler

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Danskernes kompetencer

Danskernes kompetencer Danskernes kompetencer Danske resultater af OECD s PIAAC-undersøgelse KORT & KLART DANSKERNES KOMPETENCER Om dette hæfte Hvad kan vi danskere? Og hvordan klarer vi os sammenlignet med andre lande? I dette

Læs mere

Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU

Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Viden om og erfaringer med uddannelse og undervisning af tosprogede inden for FVU, avu og AMU VEU-konferencen d. 12. december 2013 Knud Dal, Centerchef AMU

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Vejle 2012 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive på

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Virksomhederne og AMU. belyst gennem surveys i 2007, 2011 og 2015

Virksomhederne og AMU. belyst gennem surveys i 2007, 2011 og 2015 Virksomhederne og AMU belyst gennem surveys i 2007, 2011 og 2015 Virksomhederne og AMU belyst gennem surveys i 2007, 2011 og 2015 2015 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Virksomhederne og AMU belyst gennem surveys

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Projektbeskrivelse Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til alle skoleelever i Danmark. Fra skoleåret 2008/09 har den politiske

Læs mere

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj Offentligt udbud af følgeforskning i projektet Rummelig imidt

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj Offentligt udbud af følgeforskning i projektet Rummelig imidt Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016 Offentligt udbud af følgeforskning i projektet Rummelig imidt 2/8 0. Definitioner og termer Definerede termer fra Kontrakten skal have samme betydning i dette bilag.

Læs mere

FVU- og ordblindeundervisningsplaner 2017

FVU- og ordblindeundervisningsplaner 2017 FVU- og ordblindeundervisningsplaner 2017 Status på områderne i 2016 og fremadrettede planer for FVU og OBU 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med FVU og OBU 3. Ændringer på FVU- og OBU-området

Læs mere

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Hæfte til lærerne Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Inspirationsmateriale til gymnasier 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Pernille

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? Opstartskonference om beskæftigelsesreformen 3. marts 2015

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? Opstartskonference om beskæftigelsesreformen 3. marts 2015 www.eva.dk Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? Opstartskonference om beskæftigelsesreformen 3. marts 2015 Områdechef Jakob Rathlev, Danmarks Evalueringsinstitut Udfordringen Prognoser viser at

Læs mere

ANALYSE AF INDIVIDERS OG VIRKSOMHEDERS BRUG AF VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

ANALYSE AF INDIVIDERS OG VIRKSOMHEDERS BRUG AF VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF INDIVIDERS OG VIRKSOMHEDERS BRUG AF VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE HOVEDRESULTATER EKSPERTGRUPPEN FOR VOKSEN-, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE APRIL 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund

Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund Projektbeskrivelse Danskuddannelse til voksne udlændinge 1. Formål og baggrund Med denne evaluering ønsker EVA at undersøge, hvordan og i hvilket omfang danskuddannelserne for voksne udlændinge lever op

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Fredericia 2012 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive

Læs mere

Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008

Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008 Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008 ISBN 87-7788-186-9 Region Midtjylland Regional Udvikling Tingvej 15, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Forberedende voksenundervisning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009. til Forretningsudvalgets møde 9.

Bilag. Region Midtjylland. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009. til Forretningsudvalgets møde 9. Region Midtjylland Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 6 Oversigt over de udbud der vil være gældende

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Bilag 1: Aftalebeskrivelse

Bilag 1: Aftalebeskrivelse Bilag 1: Aftalebeskrivelse Undersøgelse af læreres og forældres forståelse af Nye Fælles Mål Baggrund og formål Folkeskolens Fælles Mål er blevet justeret med den hensigt, at præcisere og forenkle dem,

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse

Evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse Evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse August 2010 Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse 2010 Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Projektbeskrivelse. Unges vej til ungdomsuddannelse

Projektbeskrivelse. Unges vej til ungdomsuddannelse Projektbeskrivelse Unges vej til ungdomsuddannelse Den uddannelsespolitiske dagsorden har været fremherskende i de seneste år. 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, 30 % skal i 2020

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Analyse:

Projektbeskrivelse. Analyse: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Projektbeskrivelse Analyse: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af teamorganisering i gymnasiet

Projektbeskrivelse. Evaluering af teamorganisering i gymnasiet Projektbeskrivelse Evaluering af teamorganisering i gymnasiet Traditionelt er lærergerningen på et gymnasium blevet opfattet som et privat forhold. Gymnasielæreren har været fagligt ansvarlig for sin egen

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse DI Nyhedsbrev Den 31. oktober 2017 Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse Natten til søndag indgik DA, LO og regeringen en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Aftalen

Læs mere

Lediges perspektiver på uddannelse. Ufaglærte dagpengemodtageres vurderinger af samtaler og uddannelse

Lediges perspektiver på uddannelse. Ufaglærte dagpengemodtageres vurderinger af samtaler og uddannelse Ufaglærte dagpengemodtageres vurderinger af samtaler og uddannelse FORORD Lediges perspektiver på uddannelse Uddannelse som vej til beskæftigelse fik en meget stærkere placering med den beskæftigelsesreform,

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 22. januar 2014 Sags nr.: R.391

Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg. 22. januar 2014 Sags nr.: R.391 Til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder VEU-centre samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere