Kursusforløbets formål fremgår af afsnit i Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusforløbets formål fremgår af afsnit i Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser :"

Transkript

1 Aftalebeskrivelse Evaluering af Skoleudvikling i Praksis (SIP) på EUD Undervisningsministeriet (UVM) har iværksat kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis (SIP), der er et forløb for alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder erhvervsuddannelser. SIP er en del af aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra februar 2014, og formålet med forløbet er at understøtte og inspirere skolernes implementering af reformen. I forbindelse med gennemførelsen af SIP har UVM bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at evaluere kursusforløbet. I denne projektbeskrivelse beskrives baggrund, formål og design for evalueringen. Dato Ref. kst 1/7 Skoleudvikling i Praksis baggrund og kontekst SIP omfatter i alt fire kursusdage i løbet af 2015, der planlægges og arrangeres af UVM. Kursusforløbet tilrettelægges i samarbejde med følgegruppen for SIP, som består af repræsentanter fra leder- og lærerorganisationerne: Danske Erhvervsskoler, Danske Landbrugsskoler, Danske SOSU-skoler, Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU-centre, Danmarks Lærerforening, Uddannelsesforbundet og HL. Kursusforløbets formål fremgår af afsnit i Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser : Der gennemføres i et landsdækkende initiativ for lærere og ledere om skoleudvikling i praksis (SIP). Initiativet skal via blandt andet pædagogiske dage, temamøder og kollegasupervision inspirere til at styrke fokus på kvaliteten og give lærere konkrete redskaber i undervisningen. Omdrejningspunktet er, at institutionsudvikling skal sikre en udvikling, der er relevant, målrettet og dermed brugbar for den enkelte skole ud fra konkrete udfordringer. Derfor skal SIP spille sammen med lærernes og ledernes kompetenceudvikling jf. afsnit 9.2 og Formålet med SIP-kursusforløbet er at understøtte den enkelte skoles proces med at implementere erhvervsuddannelsesreformen. Kursusforløbet skal i den forbindelse dels give kursusdeltagerne konkrete input og værktøjer til arbejdet med deres implementeringsplan, dels give deltagerene på tværs af skoler mulighed for at sparre med hinanden om deres arbejde med at implementere reformen. Østbanegade 55, København Ø T E F H

2 De fire kursusdage afvikles i januar (SIP-1), april (SIP-2), august (SIP-3) og november 2015 (SIP-4). De gennemføres i seks parallelle serier med en geografisk fordeling i hele landet. Det er hensigten, at skolerne sender minimum fire deltagere, udvalgt blandt både ledere og lærere. Antallet af deltagere fra hver skole beregnes efter skolens størrelse (antal årselever), dog max. 20 deltagere. Kursusdagene er bygget op som en kombination af videninput, samarbejde og gensidig sparring mellem skolerne. Fokus i kursusforløbet ligger på følgende temaer: Kursusdag 1: Tværfaglig og helhedsorienteret undervisning på grundforløbet (SIP-1) Kursusdag 2: Et attraktivt erhvervsrettet læringsmiljø (SIP-2) Kursusdag 3: Udvikling af modeller og metoder til differentiering (SIP-3) Kursusdag 4: Praksisorienteret undervisning - kobling mellem teori og praksis (SIP-4) UVM s læringskonsulenter på eud-området har en central rolle på og imellem kursusdagene. Imellem kursusdagene vil de være i kontakt med udvalgte skoler. Kontakten skal bidrage til, at der sker en lokal forankring af de udviklede initiativer. Formål med evalueringen Evalueringen har et dobbelt sigte: Dels at give UVM input til at kvalificere den løbende planlægning af kursusdagene undervejs i forløbet. Dels at følge op på anvendeligheden af kursusforløbet, dvs. om skolerne har kunnet anvende kursusforløbet og de temaer, der er taget op, i arbejdet med at implementere erhvervsuddannelsesreformen. Evalueringen har således både et formativt og et summativt sigte. 2/7 EVA vil på baggrund af evalueringen angive opmærksomhedspunkter, som UVM kan lade sig inspirere af i processen med at udvikle SIP-kursusforløbet og i forbindelse med fremtidige indsatser. Evalueringsdesign Figuren nedenfor viser en model for evaluering af kompetenceudvikling, som danner udgangspunkt for det foreslåede evalueringsdesign. Kursus afholdes Respons Udbytte Transfer Resultater i praksis

3 Respons er deltagernes umiddelbare tilfredshed med kurset, herunder praktisk tilrettelæggelse m.m. i dette tilfælde hver kursusgang. Udbytte handler om, hvad deltagerne får med sig hjem fra kurset i dette tilfælde de enkelte kursusgange. Transfer handler om, hvorvidt læringsudbyttet kan omsættes i praksis. Resultater kan undersøges på langt og kort sigt. På langt sigt kan man tale om egentlige effekter. I denne evaluering vil man kunne vurdere resultater på kort sigt, dvs.om SIP har ført til en ændret praksis. Denne model strukturerer evalueringsspørgsmålene som vist neden for: Tabel 1 Evalueringsspørgsmål Respons Hvordan er deltagernes tilfredshed med de enkelte kursusgange? - Organiseringen af kursusgangen (program, arbejdsformer mv) - Det faglige indhold og sammenhængen på dagen - Forberedelsesopgaven og forberedelsesmaterialet - De praktiske rammer - Sammenhæng og progression mellem de forskellige kursusgange 3/7 Udbytte Hvilket udbytte vurderer deltagerne, at de får med hjem fra de enkelte kursusgange? - Vurderer lederne, at de har fået konkrete værktøjer til og viden om implementering af reformen? - Vurderer lærerne, at de har fået konkrete værktøjer til udvikling af undervisningen? - Hvilket udbytte vurderer deltagerne, at de har fået af samarbejdet med andre skoler på kurserne? Transfer I hvilket omfang har skolerne på kursusdagene kunnet arbejde med udgangspunkt i egen praksis, og i hvilket omfang har skolerne kunnet omsætte læringsudbyttet af kurserne i praksis? Hvilke forhold har virket hhv. hæmmende og fremmende for at transfer kunne finde sted? - Forhold knyttet til kurset, der har virket hæmmende eller fremmende for transfer, herunder læringskonsulenternes rolle, indholdets relevans og mulighed for tilpasning i forhold til skolens konkrete problemstillinger (der hvor skolen er i processen med reformimplementering) og kursets fokus på anvendelighed - Forhold knyttet til skolen, herunder skolens udvælgelse af deltagere, forbere-

4 delse og efterfølgende opsamling på de enkelte kursusgange og udbredelse af viden og værktøjer i organisationen. Resultater I hvilket omfang og hvordan har SIP bidraget til skolernes arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen? - Hvilke konkrete resultater oplever deltagerne, at der er kommet ud af hver af de fire forskellige SIP-kursusgange på deres skole? - På hvilke områder oplever deltagerne at SIP særligt har medført praksisændringer eller udvikling på skolen? - I hvilken grad oplever deltagerne, at deres deltagelse i SIP kan have betydning for det fremadrettede arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen på deres skole? For at besvare evalueringsspørgsmålene foreslår EVA et evalueringsdesign, der kombinerer kvalitative og kvantitative metoder. Dataindsamlingen er desuden valgt, så den giver mulighed for at give input til UVM løbende. Nedenfor uddybes evalueringens datakilder. Kvantitative datakilder Der gennemføres i alt fire spørgeskemaundersøgelser i evalueringen blandt deltagerne på SIP-forløbet. 4/7 Der udsendes et spørgeskema til deltagerne umiddelbart efter hver af de tre første SIPkursusgange (Spørgeskema 1, 2 og 3). Disse spørgeskemaer er forholdsvis korte på spørgsmål. De har til formål at få en kursusnær evaluering af hver af de tre SIP-kursusgange og deres forskellige indhold og tilrettelæggelse i forhold til deltagernes respons og udbytte. Desuden vil de også have fokus på deltagernes vurdering af deres mulighed for på kurset at arbejde med deres egen praksis og reformimplementeringsproces og dermed udgangspunktet for en transfer fra kursus til praksis. Der udsendes desuden et mere omfattende spørgeskema (spørgeskema 4) på ca. 25 spørgsmål tre måneder efter, at det samlede SIP-kursus er afsluttet. Dette spørgeskema har primært til formål at undersøge, hvordan deltagerne har kunnet anvende udbyttet fra kurserne efterfølgende i deres arbejde med at implementere reformen (transfer), og hvilke praksisændringer SIP-kurset har bidraget til (resultater på kort sigt). Spørgeskemaet sendes ud tre måneder efter, at hele forløbet er afsluttet, således at skolerne har haft noget tid til at arbejde med det lærte i praksis. Det sidste spørgeskema skal også omfatte deltagernes respons og udbytte af den sidste SIPkursusgang (SIP-4). Såfremt svarprocenterne på spørgeskema 1 til 3 er pæne, overvejes det, om spørgeskema 4 eventuelt skal deles op i to dele, en del der besvares umiddelbart efter SIP 4 (tilsvarende SIP 1, 2 og 3) og en del, der besvares efter tre måneder. Alle spørgeskemaerne udarbejdes sådan, at det bliver muligt at se på eventuelle forskelle i besvarelser i forhold til forskellige relevante baggrundsfaktorer, herunder fx SIP-serie, deltagertyper (hhv. ledere og lærere) og skolestørrelse.

5 Det vurderes at være værdifuldt for UVM at få deltagernes tilbagemeldinger for hver af de fire kursusgange, således at der kan foretages løbende forbedringer af kursusforløbet. UVM vil derfor løbende få adgang til resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne i form af tabelrapporter. Det vurderes desuden at være vigtigt for kvaliteten af besvarelserne vedrørende deltagernes respons og udbytte af de enkelte kursusgange, at deltagerne besvarer spørgeskemaet umiddelbart efter hver kursusgang, og ikke blot når det samlede kursus er gennemført, hvorfor det er hensigtsmæssigt med flere spørgeskemarunder. Det er dog samtidig en vigtig overvejelse, at deltagerne ikke bliver evalueringstrætte, hvilket kan få betydning for svarprocenterne. For at undgå dette, og for at sikre så høj en svarprocent som muligt holdes spørgeskemaerne efter SIP1, SIP 2 og SIP 3 forholdsvis korte med ca spørgsmål. Deltagerne får tilsendt et link til spørgeskemaet på deres mail på selve kursusdagen, så det kan besvares umiddelbart efter kurset, eventuelt inden kursusstedet forlades, og deltagerne opfordres på kurset til at svare på skemaet. Spørgeskemaerne udarbejdes af EVA s projektgruppe på baggrund af formål, program og indhold for de enkelte kursusgange, som det fremgår af det skriftlige materiale og gennem interviewmøde med læringskonsulenterne. Alle spørgeskemaer sendes til kommentering hos UVM, så det sikres, at spørgsmålene rammer sigtet med de enkelte kursusgange og formålet med det samlede SIP-forløb. 5/7 Det første spørgeskema testes blandt deltagere ved den først afholdte SIP-dag (12. januar på Scandic Sydhavnen), idet EVA kontakter 3-4 deltagere og får deres feedback på spørgeskemaet. Det vurderes, at der vil være tale om mindre justeringer, som dog kan være vigtige at få med for at højne kvaliteten af spørgeskemaet. Spørgeskema 2 og 3 testes på samme vis, hvis det findes nødvendigt. For spørgeskema 4 foretages en almindelig pilottest forud for udsendelse. UVM sender en liste til EVA med samtlige deltagere med navn, titel, mailadresse, skole og tilmeldt SIP-serie, som bruges som udsendelsesliste. Kvalitative datakilder Evalueringen indeholder forskellige kvalitative datakilder: Telefoninterview med 12 kursusdeltagere Efter SIP 2 gennemføres 12 telefoninterview af ca. 20 minutters varighed med kursusdeltagere. Telefoninterviewene sammensættes sådan, at der interviewes to deltagere fra hver af de seks SIP-serier, en leder og en lærer. Desuden sikres en fordeling på små og store skoler og en fordeling, der tager hensyn til at dække de forskellige skoletyper. Deltagerne rekrutteres på baggrund af spørgeskemaet, hvor deltagerne spørges om vi må kontakte dem. Derudover udvælges de tilfældigt. Formålet med interviewene er at få uddybet resultaterne af spørgeskema 1 og 2. Ved at gennemføre telefoninterview er det muligt at få deltagernes forklaringer på, hvorfor de oplever at kurserne giver eller ikke giver- et udbytte, og disse forklaringer vil være væsentlige i arbejdet med at justere kurset. Der vil være særligt fokus på deltagernes respons på og udbytte af kursusdagenes enkelte elementer og deres umiddelbare vurdering af mulighederne for at omsætte det i praksis. Desuden vil der være fokus på at få deltagernes forslag til forbedringer af kursusgangene fremadrettet.

6 Telefoninterviewene gennemføres på baggrund af en semistruktureret spørgeguide som sendes til kommentering hos UVM. Møder med læringskonsulenterne Der afholdes to møder med læringskonsulenterne, et efter gennemførelsen af SIP 2, og et efter gennemførelsen af SIP 4. Møderne skal dels give mulighed for, at læringskonsulenternes erfaringer med arbejdet på kursusdagene og på udvalgte skoler mellem kursusdagene kan inddrages i evalueringen, dels give input til det sidste og afsluttende spørgeskema og interviewguides til interview med deltagere på skolerne. Interview med lærere og ledere der har deltaget i SIP på 12 skoler Efter den sidste spørgeskemaundersøgelse besøger EVA 12 skoler, der har deltaget i alle fire kursusdage. Besøget på skolen rummer et samlet interview med de repræsentanter fra skolens ledelse, der har deltaget i SIP-kurserne, og et samlet interview med de lærere, der har deltaget i SIP-kurserne. Der er dog mulighed for, at der gennemføres to ledergruppeinterview og to lærergruppeinterview, hvis dette viser sig hensigtsmæssigt i forhold til skolens organisering, størrelse og SIP-deltagelse 1. Skolerne udvælges således, at hver SIP-serie repræsenteres med to skoler. Desuden sikres en spredning på skolestørrelse og udbudte fagretninger. Endelig indgår mindst en skole, som kun udbyder hovedforløb for at få dækket oplevelsen af SIP-kurset fra dette perspektiv. Det endelige valg af skoler sendes til UVM til kommentering for at sikre en optimal dækning af skoletyper og fagretninger i det nye EUDlandskab. 6/7 Interviewene vil først og fremmest have fokus på, hvordan skolerne har arbejdet med at omsætte kurserne i deres praktiske arbejde med at implementere reformen, i hvilken grad og hvordan deltagerne oplever, at de har kunnet anvende kurserne i forhold til den proces, de står i, og hvilke konkrete resultater, de vurderer, at der er kommet ud af det. Interviewene vil i den forbindelse også komme omkring deltagernes vurderinger af det faglige udbytte på kurserne, men set i sammenhæng med muligheden for at anvende det i praksis. Desuden vil interviewene afdække om og hvordan deltagerne oplever, at deres deltagelse i SIP kan have betydning for det fremadrettede arbejde med at implementere reformen på deres skole. De kvalitative interview på skolerne giver mulighed for at afdække forskellige måder, hvorpå SIP-forløbet har haft betydning for skolernes praksis, og for at forstå hvilke sammenhænge deltagerne oplever mellem det, de har lært på kurserne, og hvordan de arbejder med at implementere reformen. Interviewene giver også mulighed for at få sat nogle ord og forklaringer på de kvantitative resultater fra spørgeskemaundersøgelsen. Gruppeinterviewene som interviewform giver deltagerne mulighed for at reflektere sammen og dermed nå et højere refleksionsniveau, samtidig med at de selv får en fælles drøftelse af, hvor de står i deres arbejde med at implementere viden og erfaringer fra kursusgangene. 1 Store skoler har fx mulighed for at dele sig op og deltage i forskellige SIP-serier.

7 Interviewene gennemføres på baggrund af en semistruktureret spørgeguide, som sendes til kommentering hos UVM forud for skolebesøgene. Analyser og afrapportering Efter SIP 2 udarbejder EVA et midtvejsnotat, som kan danne grundlag for UVM s kvalificering af de resterende to kursusgange. Notatet vil indeholde en analyse af besvarelserne fra spørgeskemaerne efter SIP1 og SIP 2 samt telefoninterview med 12 deltagere. Fokus for denne analyse vil primært være på deltagernes respons på og udbytte af SIP 1 og SIP 2 samt muligheder og barrierer for transfer. Efter hele forløbet udarbejder EVA en afsluttende analyse og evalueringsrapport. Her vil der være fokus på deltagernes respons på og udbytte af SIP 3 og SIP 4 samt udbyttet af det samlede kursus og mulighed for transfer og endelig resultater på kort sigt. Denne del baserer sig på spørgeskemaundersøgelserne efter SIP 3 og SIP 4, interviewene med lærere og ledere på 12 skoler, der har deltaget i hele kursusforløbet, og mødet med læringskonsulenterne. Skemaet nedenfor viser evalueringens datakilder, og hvordan de forskellige datakilder skal bidrage til at dække evalueringsspørgsmålene og indgå i analyserne. Tabel 2 Evalueringens datakilder 7/7 Datakilde Evalueringsspørgsmål Analyse efter SIP 1 efter SIP 2 Møde med læringskonsulenter efter SIP 2 efter SIP 3 efter SIP 4 Telefoninterview med 18 deltagere Møde med læringskonsulenter efter SIP 4 Interview med deltagere på 12 skoler (skolebesøg) Respons Udbytte Transfer Resultater Midtvejsnotat Slutrapport X X X X Produkter EVA udarbejder to skriftlige produkter: Et midtvejsnotat på sider efter SIP 2, og en slutrapport på ca. 30 sider efter hele forløbet. Begge produkter udarbejdes i EVA s wire-oformat (A4) og leveres elektronisk til UVM. UVM modtager begge notater til kommentering inden de offentliggøres. Desuden leverer EVA tabelrapporter til UVM for hver af de fire spørgeskemaundersøgelser. Alle projektprodukter offentliggøres på EVA s hjemmeside.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for EUD. Slutevaluering

Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for EUD. Slutevaluering Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for EUD Slutevaluering Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for EUD Slutevaluering 2016 Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling

Læs mere

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tabelrapport for SIP 1 Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Indledning Denne tabelrapport er udarbejdet i forbindelse med Danmarks Evalueringsinstituts evaluering

Læs mere

Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne. Midtvejsnotat

Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne. Midtvejsnotat Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Midtvejsnotat Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Midtvejsnotat 2015 Evaluering

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Projektbeskrivelse Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Der blev i august 2009 indført en ny fælles pædagogikumuddannelse for lærere i de gymnasiale uddannelser. Det var nyt, at lærere på de erhvervsgymnasiale

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne. Tilmelding og program

Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne. Tilmelding og program Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tilmelding og program Tværfaglig og helhedsorienteret undervisning på grundforløbet SIP-1 januar 2015 Formål Formålet med den første kursusdag er at give

Læs mere

Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau

Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau Projektbeskrivelse Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau Med flerårsaftalen for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, som blev indgået

Læs mere

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Projektbeskrivelse Evaluering af praktikcentre Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af praktikcentrene, der er etableret på 50 erhvervsskoler

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Tabelrapport for SIP 2. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne

Tabelrapport for SIP 2. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tabelrapport for SIP 2 Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne 1.0 12.06.2015 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Et erhvervsrettet ungdomsuddannelsesmiljø Trin-for-trin-guide

Et erhvervsrettet ungdomsuddannelsesmiljø Trin-for-trin-guide Et erhvervsrettet ungdomsuddannelsesmiljø Trin-for-trin-guide Indhold Trin-for-trin-guide 3 Trin 1: Målsætning 4 Trin 2: Rammesæt udviklingsprocessen 7 Trin 3: Planlæg og gennemfør de konkrete aktiviteter

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Projektbeskrivelse Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Baggrund Mere end 500.000 voksne danskere har så svage basale færdigheder i læsning og regning, at de f har svært ved at læse simple tekster

Læs mere

Nye lærerroller foreløbig viden og erfaringer fra FoU-programmet It som pædagogisk værktøj

Nye lærerroller foreløbig viden og erfaringer fra FoU-programmet It som pædagogisk værktøj www.eva.dk Nye lærerroller foreløbig viden og erfaringer fra FoU-programmet It som pædagogisk værktøj Danmarks Læringsfestival d. 1. Marts 2017 Anne Katrine Kamstrup og Sonja Marie Staffeldt, Danmarks

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af teamorganisering i gymnasiet

Projektbeskrivelse. Evaluering af teamorganisering i gymnasiet Projektbeskrivelse Evaluering af teamorganisering i gymnasiet Traditionelt er lærergerningen på et gymnasium blevet opfattet som et privat forhold. Gymnasielæreren har været fagligt ansvarlig for sin egen

Læs mere

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD 2014 Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD Kommenteret tabelrapport Kortlægning af pædagogisk kompetenceudvikling

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis. Midtvejsnotat efter første og anden kursusgang

Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis. Midtvejsnotat efter første og anden kursusgang Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis Midtvejsnotat efter første og anden kursusgang 2014 Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis Midtvejsnotat efter første og anden kursusgang

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Metodeappendiks. Understøttende undervisning

Metodeappendiks. Understøttende undervisning Metodeappendiks Understøttende undervisning Metodeappendiks Understøttende undervisning 1.0 22.06.2016 Metode Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Videre med skolereformen Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Kære ledelse Introduktion Med folkeskolereformen blev der introduceret en række nye elementer:

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Bilag 1. Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne

Bilag 1. Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne Bilag 1 Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne Styregruppen for AspIT har bedt Danmarks Evalueringsinstitut, EVA om at gennemføre en evaluering af afklaringsforløbene til AspIT-uddannelsen.

Læs mere

Bilag 1: Aftalebeskrivelse

Bilag 1: Aftalebeskrivelse Bilag 1: Aftalebeskrivelse Undersøgelse af læreres og forældres forståelse af Nye Fælles Mål Baggrund og formål Folkeskolens Fælles Mål er blevet justeret med den hensigt, at præcisere og forenkle dem,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Institutionernes arbejde med ECTS 1

Projektbeskrivelse. Institutionernes arbejde med ECTS 1 Projektbeskrivelse Institutionernes arbejde med ECTS 1 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse af brug af ECTS-point på erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter og

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 31. august 2015

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 31. august 2015 Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen Opdateret 31. august 2015 Side 1 Foreløbig tidsplan EUD-reform (1/5) 1. Klare mål 1.01 1.02 1.03 1.01 Baselinemåling elevtrivselsmåling

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning Punkt 9. Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning 2016-069918 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, den gennemførte evaluering af understøttende undervisning samt

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer:

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: 621401 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opfølgning på arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 4 4

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Rammer for voksenvejledning

Projektbeskrivelse. Rammer for voksenvejledning Projektbeskrivelse Rammer for voksenvejledning 1. Indledning Det danske system for voksen- og efteruddannelse er komplekst med mange forskelligartede undervisningstilbud, uddannelser og kursustyper samt

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere

Afrapportering Læringsløftet. Område-MED. 19. december 2016

Afrapportering Læringsløftet. Område-MED. 19. december 2016 Afrapportering Læringsløftet Område-MED 19. december 2016 Slide 1 Organisering Styregruppe: Lars Nedergaard, centerchef Jan Heilmann, viceskolechef, Center for Uddannelse Torben Møller Nielsen, Skolelederforeningen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne Realkompetenceforum, DFS den 9. april 2015 Specialkonsulent Michael Andersen, EVA, VEU-enheden Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Lov

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Evaluering af studiekompetence efter andet gennemløb af stx, hhx og htx efter gymnasiereformen Afdelingen for gymnasiale uddannelser i Undervisningsministeriet har bedt Danmarks

Læs mere

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Øget differentiering og specialisering i Erhvervsuddannelserne EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Uddannelsesforbundets TR-kursus Odense 10. Marts 2016 To greb til at styrke kvaliteten i EUD 1)

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer

Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Nyborg Gymnasium 15. maj 2013 Lars Ulriksen Christine Holm Aase Bitsch Ebbensgaard Institut for Naturfagenes Didaktik Formål

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Implementering af gymnasiereformen

Implementering af gymnasiereformen Implementering af gymnasiereformen Birte Iversen Kontorchef Gymnasie- og Tilsynskontoret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Side 1 Særlige fokuspunkter Skoleudvikling i praksis (SIP) Retningsgivende

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT Bestående af Tydelig læring i kombination med Digital forankring

Læs mere

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014 Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen Opdateret 30. oktober 2014 Side 1 Foreløbig tidsplan EUD-reform (1/5) 1. Klare mål 2. Ungdomsuddannelsesmiljø, herunder regler om motion

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Evaluering af Alle elever skal lære at lære mere. Et firekommunalt udviklingsprojekt i folkeskolen

Evaluering af Alle elever skal lære at lære mere. Et firekommunalt udviklingsprojekt i folkeskolen Evaluering af Alle elever skal lære at lære mere Et firekommunalt udviklingsprojekt i folkeskolen INDHOLD Evaluering af Alle elever skal lære at lære mere 1 Resumé Indledning.1 Formål med projektet Alle

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne. Metodeappendiks

Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne. Metodeappendiks Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne Metodeappendiks Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne Metodeappendiks 2016 Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne - Metodeappendiks 2016 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Fremgangsmåde Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse 26/06/14 Evalueringens formål og temaer Formål At undersøge og vurdere fondens aktiviteter i forhold

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere