generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3)"

Transkript

1 Visualisering af ny struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Tallene i parentes henviser til bilagsnumre på de følgende sider Den 20. december 2010 Inklusionscenter for elever med svære socio emotionelle vanskeligheder (1) Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder (2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder (3) x antal decentrale satellitklasser/ enkeltintegration x antal decentrale satellitklasser/ enkeltintegration x antal decentrale satellitklasser/ enkeltintegration Tilbud uden for kommunen Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser (4) Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder (5) Inklusionscenter for bogligt svage og skoletrætte elever (6) Silkeborg Ungdomsskole x antal decentrale satellitklasser / enkeltintegration Enkeltintegration Andre Undervisningstilbud (6) Silkeborg Ungdomsskole = Folkeskolerne i Silkeborg Kommune = Udtryk for den gensidige vidensdeling

2 Forklaring til de enkelte begreber: Inklusionscentre Der etableres Inklusionscentre for undervisning af: Elever med socio emotionelle vanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med specifikke indlæringsvanskeligheder Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser Elever med svære læsevanskeligheder på klassetrin Bogligt svage og skoletrætte elever på klassetrin. Inklusionscentrene får følgende opgaver: De skal faste og videreudvikle de specialpædagogiske kompetencer i såvel normalundervisning som undervisningen i specialklasser. De skal varetage undervisningen af elever med svære vanskeligheder inden for området. Personalet, som er tilknyttet inklusionscentret, skal kunne rykke ud og undervise eleverne på deres (som rejse), ligesom Inklusionscentrets personale skal undervise i såkaldte satellitklasser på r. Personalet vil i alle funktioner ledelsesmæssigt være tilknyttet Inklusionscentrets ledelse. Lærere fra Inklusionscentre kan være tilknyttet et rejse. Det indebærer, at de skal undervise elever med særlige behov som udgangspunkt i ét skoleår på elevens. Gennem dette skoleår skal der samtidig ske en opkvalificering af det pædagogiske miljø omkring eleven (dvs. elevens almindelige lærere og klassens lærere generelt) med det sigte, at n selv kan løfte undervisningsopgaven det efterfølgende skoleår. Der vil dels være tale om undervisningsopgaver og dels om sparring og opkvalificering m.m. af kollegaer på n. slærerne vil ledelsesmæssigt være tilknyttet inklusionscentret, men de skal have et udstrakt samarbejde med lærere og ledelse på den, de virker på. En typisk rejseslærer vil undervise halv tid på inklusionscentret og halv tid som rejseslærer på én. Satellitklasser Der etableres satellitklasser på r i den udstrækning, det giver mening. Hensigten med at etablere satellitklasser er at tilbyde elever undervisning i specialklasser tættere ved deres hjemmemiljø. Som en sidegevinst spredes den specialpædagogiske viden, man har på inklusionscentrene, ud på flere r. Det primære personale, der underviser i satellitklasser, er ledelsesmæssigt tilknyttet inklusionscentrets ledelse, men med et udstrakt samarbejde med den, som satellitklassen er placeret på. Etableringen af satellitklasser sker i en dialog med de r, det måtte dreje sig om. Den ledelsesmæssige konstruktion skal evalueres løbende med en samlet evaluering efter et år.

3 Bilag 1: Inklusionscenter for elever med svære socioemotionelle vanskeligheder (SE-tilbud) Elever med svære socio-emotionelle indlæringsvanskeligheder, det vil sige børn med omfattende adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer i skole, fritid og familie. Elevgruppen bliver i øjeblikket undervist i SE-tilbuddet på Kjellerup Skole (pt. 20 elever) og på Ulvedalskolen (pt. 24 elever). Endelig undervises 13 elever i andre tilbud (f.eks. Børne- og Familiehuset i Lemming). Det anbefales, at der etableres et inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder under Hvinningdalskolen. Undervisningen af denne elevgruppe skal foregå delvis på Hvinningdalskolen og delvis på Ulvedalskolen, ligesom der også vil være satellitklasse(r) på Kjellerup Skole. Endelig skal de elever, for hvem det giver mening, undervises på deres med støtte af et rejse, der er tilknyttet inklusionscentret. Begrundelsen for forslaget er, at de to nuværende tilbud har for lille volumen, ligesom det pædagogiske miljø vil blive mere robust. Det nye tilbud skal via rejsesvirksomhed og evt. etablering af satellitklasser understøtte skolernes arbejde med denne elevgruppe. Den ændrede indstilling til placering af inklusionscentret under Hvinningdalskolen beror på flere faktorer: Hvinningdalskolen har en mere hensigtsmæssig placering angående elevtransport end Kjellerup Skole. Et for, som også flere høringssvar peger på. Man udnytter de renoverede bygningsmæssige rammer, som Ulvedalskolen byder på. Den samlede konstruktion med Ulvedalskolen som en afdeling under Hvinningdalskolen vil, med den korte afstand mellem de to skoler, give mulighed for mere fleksibilitet for såvel elever, personale som ledelse de to afdelinger imellem. De positive pædagogiske strategier, man har udviklet på Kjellerup Skoles SE-tilbud, kan forsat spille en væsentlig rolle i formuleringen af et nyt samlet pædagogisk koncept for området, idet personalet i Kjellerup vil blive tilknyttet Inklusionscentret f.eks. via satellitklasse(r) på Kjellerup Skole. Dette nye koncept skal sikre, at eleverne i videst muligt omfang bevarer tilknytningen til normalsystemet, bl.a. ved at ingen elever kan være tilknyttet dette SE- tilbud i mere end 2 år. Personalegrupperne på Kjellerup Skole og Ulvedalskolen udgør det nye inklusionscenters personalegruppe. Forslaget indebærer en formel nedlæggelse af Ulvedalskolen, ligesom Kjellerup Skoles specialklasserække (SE-tilbuddet) nedlægges og ændres til satellitklasse(r) under inklusionscentrets ledelse. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra de to undervisningstilbud, Hvinningdalskolens leder, samt repræsentanter fra inklusiv PPR. Arbejdsgruppen skal udarbejde en plan for, hvordan det nye pædagogiske koncept skal udvikles. Desuden skal arbejdsgruppen komme med forslag til, hvordan de administrative og personalemæssige forandringer forberedes bedst muligt. Arbejdsgruppens virke skal rammesættes af en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra Kjellerup Skole, Ulvedalskolen, Hvinningdalskolen samt og PPR. Arbejdsgruppens planer skal realiseres med virkning for skoleåret 2011/12. Side 1 af 2

4 Vedr. rejse og satellitklasser: Forslaget indebærer, at de to nuværende undervisningstilbud på området (SE-tilbuddet på Kjellerup Skole og Ulvedalskolen) sammen med Hvinningdalskolen skal arbejde på at få inklusionscentret, rejse og satellitklasser implementeret. Dato Handling på hele specialområdet (invitation er udsendt) 05. januar 2011 Skriftlig information af forældre ved Kjellerup Skoles SE-tilbud og Ulvedalskolen om, hvad beslutningen indebærer. Januar 2011 Der nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en samlet plan for, hvordan hele konceptet omkring inklusionscentret implementeres. Arbejdet skal sigte mod, at inklusionscentret kan fungere med base på Hvinningdalskolen pr. 1. august Februar 2011 Der indledes en politisk proces vedr. en formel nedlæggelse af Ulvedalskolen. Processen vedr. skolenedlæggelse indebærer, at en beslutning formelt kan effektueres pr. 1. august Februar 2011 Der indledes en politisk proces vedr. en ændring af skolestrukturen på Kjellerup Skole, idet SE-tilbuddet ikke længere vil have specialklassestatus. Formelt er der tale om en ændring af bilag 1 til styrelsesvedtægten. Ændringen kan få virkning pr. 1. august Februar/marts 2011 Ved visitationen af elever til specialtilbud opereres der med muligheden af at etablere rejse og satellitklasser for det kommende skoleår. Den økonomi, der er forbundet med at sikre personalet et specialpædagogisk løft og nyudvikling af det pædagogiske koncept, indarbejdes i budgettet for 2011 og overslagsårene. Side 2 af 2

5 Bilag 2: Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder Elever, der på næsten alle områder har svært ved at honorere den almindelige skoles faglige krav. Elever med de sværeste vanskeligheder inden for området undervises nu på Dybkær Specialskole (pt. ca. 80 elever). Derudover undervises elever med generelle indlæringsvanskeligheder på Sølystskolens E-fløj (pt. ca. 67 elever), mens der i Thorning Skoles specialafdeling undervises ca. 57 elever. Der nedsættes med ledelsesrepræsentanter fra Dybkær Specialskole, Thornings Skole, Sølystskolen og inkl. PPR en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til en samlet plan for, hvordan undervisningen af elever med svære generelle vanskeligheder skal organiseres. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til a) en samling af Dybkær Specialskole b) forslag til hvad der skal ske med de elever, der nu undervises på Sølystskolens E-fløj. Skal den nye Sølystskolen rumme en specialafdeling på ca. 70 elever, eller skal en del af denne elevgruppe undervises et andet sted? c) overvejelser om områdets ledelsesfor, skal der være ét eller to inklusionscentre på det generelle område. Planen skal være færdig med udgangen af februar måned 2011 med henblik på en efterfølgende politisk behandling på Børne- og Ungeudvalgsmødet den 2. marts Vedr. rejse og satellitklasser: I den udstrækning, det er foreneligt med elevernes tarv og andre hensyn, oprettes ved den forestående visitation i februar/marts måned 2011 satellitklasser samt undervisning af rejseslærere med virkning fra skoleåret 2011/12. Dato Handling 05. januar 2011 Nedsættelse af arbejdsgruppe, som nævnt ovenfor. Februar 2011 Arbejdsgruppen afleverer sine forslag til Skolechefen. Marts 2011 Forslagets anbefalinger vedr. 1) etablering af inklusionscenter 2) samling af Dybkær Specialskole 3) E-fløjens fremtid på Sølystskolen behandles politisk. Afhængig af de fremsendte anbefalinger skal den politiske proces rumme høringer m.m. i skolebestyrelser, MED-udvalg m.fl. Februar/marts 2011 I den udstrækning, det er foreneligt med elevernes tarv og andre hensyn, oprettes ved den forestående visitation i februar/marts måned 2011 satellitklasser samt undervisning af rejseslærere med virkning fra skoleåret 2011/12. Den økonomi, der er forbundet med at sikre personalet et specialpædagogisk løft og nyudvikling af det pædagogiske koncept, indarbejdes i budgettet for 2011 og overslagsårene.

6 Bilag 3: Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder Målgruppen dækker en række forskellige typer vanskeligheder, bl.a. udviklings- og adfærdsforstyrrelser inden for autismeområdet, Aspergers syndrom, børn med udtalte opmærksomhedsforstyrrelser og koncentrationsvanskeligheder m.m. Elevgruppen undervises pt. i Centerklassen på Ans Skole (42 elever), i Langsøskolens specialtilbud (pt. 54 elever) og i Bryrup Skoles C-klasser (9 elever). Der sættes fokus på et fælles uddannelsesforløb af det personale, der underviser elever med specifikke indlæringsvanskeligheder. PPR er tover for dette uddannelsesforløb. Målet med forløbet er, ud over at give personalet et fælles fagligt løft, at knytte personalet sammen og hermed berede vejen for at personalet samlet skal tilknyttes inklusionscentret. Der nedsættes en arbejdsgruppen med ledelsesrepræsentanter fra Ans Skole, Langsøskolen, Bryrup Skole og inklusiv PPR. Arbejdsgruppen skal: Komme med forslag endelig placering af inklusionscentret med virkning fra skoleåret 2012/13. Komme med forslag til proces, der skal sikre implementeringen af inklusionscentret med fokus på forældre, elever og personale. Arbejdsgruppens deadline er: November Vedr. rejse og satellitklasser: Ved visitationen i februar/marts måned etableres rejse med undervisere fra hensvis Ans Skole, Langsøskolen eller Bryrup Skole i den udstrækning, det er foreneligt med elevernes tarv og andre hensyn. Derudover etableres i den udstrækning, hvor det er praktisk muligt, satellitklasser, hvor eleverne undervises i en specialklasse tæt på deres hjemskole. slærere og satellitklassernes personale kommer fra enten Ans Skole, Langsøskolen eller Bryrup Skoles specialklasser. Dato Handling Februar 2011 Nedsættelse af arbejdsgruppe, som nævnt ovenfor. Oktober 2011 Arbejdsgruppen afleverer sine forslag til Skolechefen. November 2011 Forslagets anbefalinger vedr. etablering af inklusionscenter behandles politisk. Afhængig af de fremsendte anbefalinger skal den politiske proces rumme høringer m.m. i skolebestyrelser, MED-udvalg m.fl. Februar/marts 2011 I den udstrækning, det er foreneligt med elevernes tarv mm., oprettes ved visitationen undervisning af rejseslærere samt etablering af satellitklasser med virkning fra skoleåret 2011/12. Den økonomi, der er forbundet med at sikre personalet et specialpædagogisk løft og nyudvikling af det pædagogiske koncept, indarbejdes i budgettet for 2011 og overslagsårene.

7 Bilag 4: Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Vedr. elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismeområdet. Elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser undervises på Skolen i Nørskovlund (pt. 36 elever), Skolen i Nørskovlund er en afdeling under Ans Skole. Samtidig har Silkeborg Kommune nogle elever, der undervises på specialskoler udenfor Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune kan selv varetage al undervisning af denne elevgruppe. Der er etableret et inklusionscenter på Skolen i Nørskovlund rettet mod denne elevgruppe. Vedr. rejse og satellitklasser: I den udstrækning, det er foreneligt med elevernes tarv og andre hensyn, oprettes ved den forestående visitation i februar/marts måned undervisning af rejseslærere, ligesom der, hvis det er muligt, etableres satellitklasser med virkning fra skoleåret 2011/12. Februar/marts 2011 I den udstrækning, det er foreneligt med elevernes tarv mm., oprettes ved visitationen undervisning af rejseslærere. sundervisningen starter i skoleåret 2011/12. Den afledte økonomi indarbejdes i budgettet for 2011 og overslagsårene.

8 Bilag 5: Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder på klassetrin Den 20. december 2010 Elever på klassetrin, der har meget svære læse- og stavevanskeligheder. Undervisningen af denne elevgruppe foregår for klassetrin med udgangspunkt fra Balleskolen. På 10. klassetrin varetages undervisningen af Silkeborg Ungdomsskole. Der er etableret et inklusionscenter på Balleskolen. Her undervises elever med svære læsevanskeligheder enten på Balleskolen eller på deres hjemskole understøttet af inklusionscentrets personale. Kommunens læsekonsulenter samt undervisere i Silkeborg Ungdomsskoles læseklasse for 10. klassetrins elever indleder i skoleåret 2011/12 et formaliseret samarbejde med inklusionscentret på Balleskolen. August 2011 Silkeborg Kommunes læsekonsulenter tilknyttes inklusionscentret via et formaliseret samarbejde. Den afledte økonomi indarbejdes i budgettet for 2011 og overslagsårene.

9 Bilag 6: Inklusionscenter for bogligt svage og skoletrætte elever på klassetrin Bogligt svage og skoletrætte elever på klassetrin. Elever indenfor denne målgruppe undervises nu i Bryrup Skoles specialklasse (E-klassen med 5 elever) samt på Silkeborg Ungdomsskole (her undervises pt. 31 elever på Højmarkskolen). Silkeborg Ungdomsskole, afdeling Højmarkskolen er inklusionscenter for denne målgruppe. E-klassen på Bryrup Skole får samme status som Højmarkskolen har, dvs. E-klassen ændrer status fra at være et specialklassetilbud til at være et særligt tilbud til bogligt svage og skoletrætte elever. E-klassen på Bryrup Skole skal i det kommende skoleår have et formaliseret samarbejde med Silkeborg Ungdomsskole, afdeling Højmarkskolen. Efterfølgende skal E-klassen i Bryrup Skole med sit særlige undervisningsmiljø skal være en satellitklasse(r) under Silkeborg Ungdomsskole, afdeling Højmarkskolen. Marts 2011 Skolechefen fremsender til politisk behandling på Børne- og Ungeudvalgsmøde den 2. marts 2011 forslag om, at E-klassen på Bryrup Skole ændrer status fra at være et specialklassetilbud til at være et særligt tilrettelagt undervisningstilbud for bogligt svage elever. Ændringen medfører en ændring af skolestrukturen og hermed en ændring af styrelsesvedtægtens bilag 1. August 2012 Bryrup Skoles E-klassetilbud ændrer status til at være en satellitklasse under Silkeborg Ungdomsskole, afdeling Højmarkskolen. Den afledte økonomi indarbejdes i budgettet for 2011 og overslagsårene.

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Inklusion. -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle. www.silkeborgkommune.

Inklusion. -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle. www.silkeborgkommune. Inklusion -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle 1 FAKTABOX EKSKLUSION 2001 2010 19.500 BØRN 29.500 BØRN 17,5 % af ekskluderede børn får

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget.

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. Principper for C-sporet 1. Målgruppe Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. C-sporet indgår sammen specialklasserækken A-gruppen

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

SPECIALKLASSER I SILKEBORG

SPECIALKLASSER I SILKEBORG SPECIALKLASSER I SILKEBORG Silkeborg Kommunes Skoleafdeling Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Søndergade 54 DK-8883 Gjern Telefon 8970 1927 Indledning I forbindelse med strukturreformen har vi udarbejdet

Læs mere

Udviklingen af folkeskolen i Silkeborg Kommune 2008-2014

Udviklingen af folkeskolen i Silkeborg Kommune 2008-2014 Udviklingen af folkeskolen i Silkeborg Kommune 28-214 Skolestruktur Skoleafdelingen 27 Forord Silkeborg Kommune arbejder i øjeblikket med en grundig analyse af skolestrukturen, en analyse som i 26 blev

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

En håndsrækning. I forbindelse med Silkeborg Kommunes Specialundervisningsstruktur. Version 1 06.06.2011

En håndsrækning. I forbindelse med Silkeborg Kommunes Specialundervisningsstruktur. Version 1 06.06.2011 En håndsrækning I forbindelse med Silkeborg Kommunes Specialundervisningsstruktur Version 1 06.06.2011 Overordnede områder I den nye specialundervisningsstruktur. Kommunalt Skolen Kompetenceudv. Inklusionscentrer

Læs mere

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune 2011 Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune Center for Skole og Ungdom Frederikshavn Kommune (#86359-11 v3) Fællesskaber og mangfoldighed i skolen Frederikshavn Kommune vil videreudvikle

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder herunder revideret forslag til målgruppebeskrivelser Formål og beskrivelse Udviklingen efter udlægningen

Læs mere

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Den 12. april 2016: Præsentation af Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Underskrevet den 11. april 2016, formidlet til skoleledere samt Dialogforum den 12. april 2016, offentliggøres

Læs mere

Den specialpædagogiske undervisning på den enkelte skole. Den specialpædagogiske undervisning i kommunen.

Den specialpædagogiske undervisning på den enkelte skole. Den specialpædagogiske undervisning i kommunen. Den specialpædagogiske undervisning på den enkelte skole. Tilbud / målgruppe Elever med lettere generelle indlæringsvanskeligheder og lettere AKT problemer. placering Pædagogisk Struktur Elever Perspektiver

Læs mere

Godkendelse af Kommissorium for genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune

Godkendelse af Kommissorium for genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune Punkt 10. Godkendelse af Kommissorium for genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune 2016-074575 Skoleforvaltningen indstiller at Skoleudvalget godkender, Kommissorium for genbeskrivelse

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune 29. april 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Forslag: Fem distriktsskoler i Ballerup Kommune på ni matrikler... 5 Forslag til

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 Punkt 9. Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 2015-057738 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på januarvisitationen 2016. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over høringssvar

Bilag 2: Oversigt over høringssvar Bilag 2: Oversigt over høringssvar nr afsender resumé Forvaltningens kommentarer 1 Skolebestyrelsen ved Engskolen 2 Skolebestyrelsen ved Frederiksgård Skole Meget positive overfor forslaget det bygger

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Nogle af forskellene på de enkelte hovedområder/funktioner i mellem budget i 14-priser og budget skyldes bl.a. ændret konteringspraksis og momsregler for sociale opholdssteder. Regeringen har lanceret

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere-

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- niveau 2.1 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at

Læs mere

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud.

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. Børn & Kultur Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. 1. Folkeskolens varetagelse af elever med særlige

Læs mere

Maj God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning

Maj God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning Maj 2017 God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning God administrationspraksis er en fælles forståelse for, hvordan skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud bør forholde

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Skolens historie 3. Silkeborg kommunes menneskesyn 3. Skolereform 5. Trivselscenter Ulvedals pædagogik 7. Dagligdagen på Trivselscenter Ulvedal 9

Skolens historie 3. Silkeborg kommunes menneskesyn 3. Skolereform 5. Trivselscenter Ulvedals pædagogik 7. Dagligdagen på Trivselscenter Ulvedal 9 Trivselscenter Ulvedal 1 Indhold Skolens historie 3 Silkeborg kommunes menneskesyn 3 Skolereform 5 Trivselscenter Ulvedals pædagogik 7 Dagligdagen på Trivselscenter Ulvedal 9 Forældresamarbejde 13 Inklusion

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 31-05-2012 Budgetlægning 2013 Reg.kontonr.niveau 1 4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 03 Undervisning og kultur U 901.905 895.354

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 10 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 16 5 Resultattabeller

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

Ansøgningsskema om forpligtende samarbejde med Inklusionsudvikling om styrket inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud

Ansøgningsskema om forpligtende samarbejde med Inklusionsudvikling om styrket inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud Ansøgningsskema om forpligtende samarbejde med Inklusionsudvikling om styrket inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud Ansøgningsfrist fredag den 1. marts 2013 kl. 12. Ansøgningen bør have et omfang

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/16-2028/29 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Oversigt over kontaktpersoner: tale-hørekonsulenter og psykologer på skoler September 2016

Oversigt over kontaktpersoner: tale-hørekonsulenter og psykologer på skoler September 2016 Ans Skole Maria Schnack Wolff Tlf. 51 18 56 07 mariaschnack.wolff@silkeborg. Skolen i Nørskovlund elever med autisme Nørskovlund afd. Karen.sondergaard1@silkeborg. Nørskovlund afd. Maria Schnack Wolff

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Specialklasser i Hedensted Kommune

Specialklasser i Hedensted Kommune Specialklasser i Hedensted Kommune Oktober 2014 Sag nr.: 17.01.00-P22-1-14 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. Indledning Dette er en status på Hedensted kommunes egne specialtilbud den fysiske

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialomra det

Forslag til ny organisering af specialomra det Forslag til ny organisering af specialomra det Indhold Nuværende organisering... 2 Rævebakkeskolen... 2 Afdeling Lindholm... 2 Afdeling Skovpark... 2 Nyborg Heldagsskole... 2 Elevtal... 3 Rævebakkeskolen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Kursus for nyvalgte skolebestyrelser tirsdag den 14. september 2010

Kursus for nyvalgte skolebestyrelser tirsdag den 14. september 2010 Kursus for nyvalgte skolebestyrelser tirsdag den 14. september 2010 Indhold: Program Deltagerliste Præsentation med plads til notater Oversigt over bilag til styrelsesvedtægt Vigtige links på www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet

Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Baggrund for budgetanalyse på specialundervisningsområdet Afgrænsning Specialundervisning og specialtilbud er begreber, der bruges i mange forskellige sammenhænge og kontekster. I nedenstående tages der

Læs mere

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov Specialtilbud til børn og unge med særlige behov INDHOLD 2 3 4 4 5 6 8 8 9 10 11 12 13 14 16 18 18 INDHOLD FORORD DAGINSTITUTIONER Specialgruppen Månerne i børnehuset Elvergården Specialgruppen i børnehaven

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-05-2009 Dato: 13-02-2009 Sag nr.: BSU 52 Sagsbehandler: John Kronbak Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune

Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Randers 18/12/2014 Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Følgende udtalelse er lavet af personalet i skolens specialklasser og vedtaget i MED-udvalget på Tirsdalens

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Fremtidigt læsecenter i Norddjurs Kommune

Fremtidigt læsecenter i Norddjurs Kommune 1 Fremtidigt læsecenter i 2 Indhold Forord...3 Forslagets grundlag...4 Læsecentret i dag...5 Fremtidigt læsecenter...6 Læsecentrets opgave...7 Målgruppe...8 Elevkurser og placering...9 Ledelse...11 Opgaver

Læs mere

Visitationspraksis omkring integrerende og segregerende tilbud fra februar 2012. Acadre 11-43140 løb.nr.:22571. KIM: (Koordinerende Interne Møder)

Visitationspraksis omkring integrerende og segregerende tilbud fra februar 2012. Acadre 11-43140 løb.nr.:22571. KIM: (Koordinerende Interne Møder) Procesforløb for skoler op til visitation Barn / ung i vanskeligheder i almenundervisningen Skolen/teamet undersøger egne handlinger og muligheder: SP-modellen Vækstmodellen Cooperativ learning Klasseledelse

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO)

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse

Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse Med afsæt i skolens kontraktmål vedrørende udviklingen af et tættere samarbejde med Børnehaven i Øster Hornum er der af skolens ledelse udarbejdet et notat,

Læs mere

Folkeskoler Udtalelser til styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen Kommentarer

Folkeskoler Udtalelser til styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen Kommentarer Folkeskoler Udtalelser til styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen Kommentarer Ans Skole Allerførst vil vi gerne anerkende B&U udvalget og Skoleafdelingen for et fint og gennemarbejdet oplæg

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes?

Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes? Visitation til specialpædagogiske tilbud i folkeskolen og hvad skal der til for at inklusion lykkes? Jan Kirkegaard, Pædagogisk chef, PPR og Specialpædagogik Program 1. Præsentation 2. Dagens program 3.

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes.

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Pkt.nr. 6 Handleplan for specialundervisning 519725 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Endvidere

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker.

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker. Lautrupgårdskolen. Lautrupgårdskolen er en specialskole inden for rammerne af folkeskoleloven, hvor der er afsat ekstra ressourcer til eleverne. Vi arbejder med et anerkendende børnesyn i en tillids skabende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen er kommunens specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige folkeskole. Pindstrupskolen har som udgangspunkt

Læs mere

DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014

DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014 DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 1 BAGGRUND... 1 ANTAL ELEVER I SÆRLIGE TILBUD... 2 ELEVERNES FAGLIGE NIVEAU... 2 TRIVSEL OG TILFREDSHED...

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen Videnscenter for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på

Læs mere

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012 I nedenstående tal er det forventede lavere lønskøn på i alt 9,9 mio kr. IKKE indregnet, hverken i 2011 eller 2012. Effekten af den fulde besparelse er IKKE med på den enkelte skole i 2012, men står som

Læs mere

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skoleledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 41 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Specialundervisning i Hovedstadsregionen - status

Specialundervisning i Hovedstadsregionen - status 3. sammenfatning af det mellemkommunale samarbejde på specialundervisningsområdet i Hovedstadsregionen. Gælder for skoleåret 2008/09 (rimeligt validt materiale, men søges dog forbedret) og delvis, men

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016 Visitationsprocedure på skoleområdet Vejledning Januar 2016 1 Indledning Dette er en vejledning i, hvordan proceduren omkring en til specialundervisning skal foregå. Hvad er specialpædagogisk bistand?

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen For børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på Langsøskolen:

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)...

Formål med guiden Organisering Visitationsudvalgenes rolle Visitation af supplerende undervisning på skolen (under 9 timer)... august 2013 sguide Vedr. visitation til supplerende undervisning og specialpædagogisk bistand på skoleområdet Indhold Formål med guiden... 2 Organisering... 2 sudvalgenes rolle... 2 af supplerende undervisning

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere