VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT"

Transkript

1 VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014

2 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S opgaver 3 Kapitel 4, Vestforsyning Spildevand A/S udgifter og indtægter 4 Kapitel 5, Bidrag A Tilslutningsbidrag B Vandafledningsbidrag C Særbidrag D Vejbidrag E Andre spildevandsanlæg F Udtræden af kloakforsyningen (ophævelse af tilslutningspligten til Vestforsyning Spildevand A/S) G Genindtræden i kloak forsyningen Kapitel 6, Bidrag til den fælles, obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke 14 Kapitel 7, Fælles bestemmelser 14 Kapitel 8, Vedtægtens godkendelse og ikrafttræden 15

3 Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, har Vestforsyning Spildevand A/S udformet nærværende betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet eller på anden måde bliver/er tilknyttet de spildevandsanlæg, der drives og/eller vedligeholdes af Vestforsyning Spildevand A/S. Holstebro Kommune har godkendt betalingsvedtægten den 17. december Betalingsvedtægten omfatter endvidere visse af de overordnede betalingsmæssige forhold hvor den fælles, obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke, der varetages af Vestforsyning Spildevand A/S. Der er fastsat en særligt og mere detaljeret vedtægt for betalingen til og driften af denne ordning. Kapitel 1 Vedtægtens område Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg, der er eller vil blive tilsluttet eller tilknyttet kloakforsyningen under Vestforsyning Spildevand A/S. Vedtægten gælder således for områder, der til enhver tid er omfattet af en vedtaget spildevandsplan samt for privatejede spildevandsanlæg, hvor ejendommen er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen under Vestforsyning Spildevand A/S. Ejendomme udenfor spildevandsplanens kloakoplande kan efter tilladelse fra Holstebro Kommune og efter aftale med Vestforsyning Spildevand A/S tilkobles kloakforsyningen. Der betales tilslutningsbidrag efter denne vedtægt. For ejendomme beliggende uden for kommunegrænsen aftales vilkårene for tilslutning i hvert enkelt tilfælde. Kapitel 2 Definitioner Ved kloakforsyningen i Holstebro Kommune forstås den selvstændige juridiske person - Vestforsyning Spildevand A/S - der forestår anlæg, drift og vedligeholdelse af en række nærmere definerede spildevandsanlæg i kommunen, jf. denne vedtægts kapitel 3. Til kloakforsyningens spildevandsanlæg henregnes de spildevandsanlæg, der indtil ikrafttræden af lov nr. 460 af 12. juni 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love, blev defineret som offentlige spildevandsanlæg. I forhold til spildevandsanlæg etableret efter den 1. januar 2010 er det alene de spildevandsanlæg, som Vestforsyning Spildevand A/S ejer, der henregnes til kloakforsyningens spildevandsanlæg. 1

4 Ved spildevandsanlæg forstås åbne, såvel som lukkede ledninger og andre anlæg, som tjener til afledning og/eller behandling af spildevand, forinden det udledes til vandløb, søer eller havet, afledes til jorden eller andet. Ved en ejendom forstås i denne Betalingsvedtægt, 1) et matrikelnummer eller 2) flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. Ved en boligenhed forstås en énfamiliebolig med selvstændigt køkken. Ved en erhvervsejendom forstås alle ejendomme, der ikke kan henregnes til beboelse alene - herunder også ejendomme med blandet bolig og erhverv. Ved en ejendoms grundgrænse forstås den matrikulære afgrænsning af en ejendom, der fremgår af noteringer i matriklen, jf. udstykningsloven. Ved anlæg til vejafvanding forstås rendestensbrønde med stik til og med tilslutningen til Vestforsyning Spildevand A/S hovedledning. Endvidere omfatter anlæg til vejafvanding spildevandsanlæg, der udelukkende har til formål at afvande vejen. Anlæg til vejafvanding etableres, ejes, drives og vedligeholdes af den pågældende vejmyndighed/-ejer. Vestforsyning Spildevand A/S er forpligtet til ved gravitation at aftage spildevand fra stueplan. Hvis stueplan kotemæssigt ligger så lavt, at gravitation til kloakforsyningens spildevandsanlæg ikke er muligt, etablerer kloakforsyningen en pumpestation, der sikrer at spildevandet kan afledes fra stueplan. Forsyningen afholder udgifter til etablering, drift og vedligeholdelse af pumpestationen, mens omkostningerne til etablering af stikledning fortsat påhviler grundejeren. Ved kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, jf. lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., 7a, forstås, at Vestforsyning Spildevand A/S forestår etablering, drift og vedligeholdelse af en påbudt decentral spildevandsløsning, jf. miljøbeskyttelseslovens 30, der etableres på en boligejendom anvendt til helårsbeboelse, når grundejeren accepterer og underskriver en kontrakt om at være kontraktligt tilknyttet Vestforsyning Spildevand A/S. Herved stilles grundejeren som om denne var tilsluttet kloakforsyningens spildevandsanlæg. Af kontrakten fremgår ansvarsfordelingen mellem Vestforsyning Spildevand A/S og grundejeren, og grundejeren stilles, som om dennes ejendom var tilsluttet kloakforsyningens spildevandsanlæg. Ved andre spildevandsanlæg forstås alle anlæg, der ikke ejes og drives af Vestforsyning Spildevand A/S, og som er etableret efter den 1. januar Endvidere er andre spildevandsanlæg etableret før 1. januar 2010 som ikke er drevet og/eller vedligeholdt af den tidligere kommunale spildevandsforsyning. 2

5 Kapitel 3 Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S opgaver Vestforsyning Spildevand A/S forestår anlæg, drift og vedligeholdelse af alle spildevandsanlæg i Holstebro Kommune, bortset fra andre spildevandsanlæg, der ikke er etableret i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 7a. Vestforsyning A/S har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde spildevandsanlæg, der er etableret i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 7a. I områder, der i Holstebro Kommunes spildevandsplan er udlagt som kloakopland, fører Vestforsyning Spildevand A/S en stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for andre spildevandsanlæg, når Holstebro Kommune har meddelt grundejeren og Vestforsyning Spildevand A/S en frist for tilslutning til Vestforsyning Spildevand A/S spildevandsanlæg. Det er Holstebro Kommune, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført jf. miljøbeskyttelseslovens 28. Tilslutning af nye ejendomme til Vestforsyning Spildevand A/S afsluttes ved ejendommenes grundgrænse. Hvor det er muligt placeres skelbrønd/e umiddelbart indenfor grundgrænsen. Skelbrønden/e er efter etablering grundejerens ejendom. Skelbrøndene placeres for at lette tilslutningen for ejendommen samt for at give en fremtidig rensemulighed på kloaksystemet. En ejendom forsynes med kun én stikledning til regnvand og/eller spildevand i henhold til retningslinjerne i Holstebro Kommunes Spildevandsplan. Vestforsyning Spildevand A/S kan efter aftale med en grundejer fremføre en eller flere ekstra stikledninger frem til ejendommens grundgrænse, mod at grundejeren betaler samtlige omkostninger til fremføring af den eller de yderligere stikledninger. Alle ejere af fast ejendom inden for et i spildevandsplanen afgrænset kloakopland, er i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig Vestforsyning Spildevand A/S spildevandsanlæg, når Vestforsyning Spildevand A/S har ført stik frem til ejendommens grundgrænse, og er fra dette tidspunkt forpligtet til at betale til spildevandsanlæg m.v., i overensstemmelse med denne vedtægts bestemmelser. Grundejeren er ansvarlig for etablering, drift og vedligehold af brønde og ledninger inden for grundgrænsen. Skelbrønde etableres af kloakforsyningen, hvorefter grundejeren overtager brønden og den fremtidige drift og vedligeholdelse. Vestforsyning Spildevand A/S modtager ikke drænvand. I tilfælde hvor et omfangsdræn kan tilsluttes separat regnvandssystem, kan der dog laves aftale med Vestforsyning Spildevand A/S om tilledning. 3

6 Kapitel 4 Vestforsyning Spildevand A/S udgifter og indtægter Vestforsyning Spildevand A/S afholder udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af kloakforsyningens spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen efter lovens 7a, samt til den fælles, obligatoriske tømningsordning. Endvidere afholder Vestforsyning Spildevand A/S udgifter til forrentning af optagne lån, moms, skatter, afgifter og udgifter til dækning af opgaver, der falder ind under vandsektorens udviklingsfond. Under udgifter hører endvidere afskrivning på reinvesteringer og hensættelser til nyinvesteringer. Vestforsyning Spildevand A/S udgifter dækkes af indtægter i form af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag fra tilsluttede og kontraktligt tilknyttede afledere af spildevand til Vestforsyning Spildevand A/S spildevandsanlæg. Vestforsyning Spildevand A/S udgifter til den fælles, obligatoriske tømningsordning dækkes af bidrag fra brugerne af den fælles, obligatoriske tømningsordning. Taksbladet godkendes årligt af Holstebro Kommune. For den kommunale obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke udformes et selvstændigt regnskab, der omfatter udgifter til etablering, drift og administration af den kommunale tømningsordning samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af ordningen. Vestforsyning Spildevand A/S indtægter m.v. fastsættes på baggrund af Vestforsyning Spildevand A/S samlede udgifter under iagttagelse af det Forsyningssekretariat udmeldte prisloft for forsyningen. Prisloftet udmøntes i en maksimal takst for vandafledning. Taksterne for vandafledning og tilslutning m.v. fastlægges som minimum én gang årligt i et af Vestforsyning Spildevand A/S udarbejdet takstblad. Kapitel 5 Bidrag A. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til Vestforsyning Spildevand A/S spildevandsanlæg eller før 1. januar 2010 for tilslutning til det såkaldte offentlige spildevandsanlæg. Tilslutningbidraget opkræves som et standardbidrag, der udgør kr. eksklusive moms (1997-niveau) for en boligenhed og kr. eksklusive moms (1997-niveau) pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra ejendommens bebyggede og spildevandsproducerende areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. 4

7 For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Det supplerende tilslutningsbidrag kan kun opkræves fra ejendomme, der er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når Vestforsyning Spildevand A/S har ført stikledning frem til ejendommens grundgrænse - dvs. når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen til spildevandsanlægget. Pristalsregulering Tilslutningsbidraget reguleres i henhold til 2, stk. 9 i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede entreprisereguleringsindeks for anlægsarbejder, delindeks for jordarbejder. Supplerende tilslutningsbidrag Efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg kan supplerende tilslutningsbidrag opkræves i følgende tilfælde: Matrikulære ændringer af boligejendomme Der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, når den eller de udstykkede parceller ikke ved udstykningen er forsynet med stik, og når Vestforsyning Spildevand A/S som følge heraf fører stik frem til den eller de frastykkede parcellers grundgrænse. Matrikulære ændringer af erhvervsejendomme i byzone Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet kloakforsyningen. Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 2, stk. 8. Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: 5

8 Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. Bidraget opkræves, når Vestforsyning Spildevand A/S fører stik frem til den frastykkede ejendoms grundgrænse - dvs. når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom. Ændringer i beregningsgrundlaget for tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme i landzone Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Byggemodninger Inden Vestforsyning Spildevand A/S påbegynder anlægsarbejde nødvendiggjort af byggemodning af et nyt område, der er udstykket ved kommunal eller privat foranstaltning, kan Vestforsyning Spildevand A/S kræve sikkerhedsstillelse for betaling af tilslutningsbidrag. Sikkerhedsstillelse kan kræves i form af tilfredsstillende bankgaranti eller lignende. Såfremt en byggemodner ønsker Vestforsyning Spildevand A/S medvirken til kloakering af et boligområde i Vestforsyning Spildevand A/S kloakopland i henhold til spildevandsplanen, førend hele boligområdet er udstykket, og der foreligger en forsyningsforpligtelse, kan der indgås aftale om vilkårene for Vestforsyning Spildevand A/S påbegyndelse og færdiggørelse af samt afregning af anlægsarbejderne, idet den endelige opgørelse af tilslutningsbidrag sker i henhold til bestemmelserne i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Vestforsyning Spildevand A/S spildevandsanlæg eller er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen under Vestforsyning Spildevand A/S, betaler vandafledningsbidrag. Vestforsyning Spildevand A/S opkræver vandafledningsbidrag hos ejerne af de tilsluttede eller kontraktligt tilknyttede ejendomme. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til Vestforsyning Spildevand A/S spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt af Holstebro Kommune 6

9 tillades tilledt Vestforsyning Spildevand A/S spildevandsanlæg. Holstebro Kommune fremsender den meddelte tilladelse til Vestforsyning Spildevand A/S senest 8 dage før tilledning af spildevand til spildevandsanlægget påbegyndes. Vestforsyning Spildevand opkræver i disse situationer vandafledningsbidraget hos grundejeren af ejendommen, hvorfra spildevandet tilledes. Opkrævning af vandafledningsbidrag sker på baggrund af måling af tilledning af vand til spildevandsanlæg ved brug af en flowmåler for tilledningen. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til Vestforsyning Spildevand A/S spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder - fra såkaldte gæstetilledninger. Gæstetilledning kan f.eks. ske fra mobile slagtebusser eller fiskebiler. Vestforsyning Spildevand A/S opkræver i disse situationer vandafledningsbidraget hos den, der er ansvarlig for tilledningen af spildevandet. Alle afregningsmålere skal være godkendt af Vestforsyning Vand A/S, den almene vandforsyning i området eller af Vestforsyning Spildevand A/S for at målerdata anses for at være valide til afregning. Pr. 6. september 2013 er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m 3 vand om året. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m 3 (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med m 3 (takst 2) samt vandforbrug på over m 3 (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Alle, der afregnes efter trappemodellen, skal betale den samme takst for de første 500 m 3 henholdsvis for forbruget over 500 m 3 og til og med m 3. Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip, og ejendomme, der har nedsættelse eller fritagelse for betaling efter lovens 2 b. Vandafledningsbidragets størrelse Vandafledningsbidraget udgøres af et fast bidrag samt et variabelt bidrag. Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstikledning frem til grundgrænsen. Det variable bidrag afregnes pr. m 3 målt eller skønnet vandforbrug. 7

10 Den variable del af vandafledningsbidraget fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20% lavere end takst 1, og takst 3 er 60% lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden , som følger: Reduktion af takst 2 i procent af takst 1 Reduktion af takst 3 i procent af takst Alene ejendomme, hvorfra der drives erherv, der opererer på markedsmæssige vilkår, vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Det variable bidrag (bidraget pr. m 3 ) og det faste bidrag fastsættes én gang årligt af Vestforsyning Spildevand A/S på grundlag af opgjorte omkostninger semt det af Prisloftsekretariatets fastsatte prisloft. Bidragstaksterne godkendes af Holstebro Kommune. Bidraget pr. m 3 og det fatste bidrags størrelse fremgår af Vestforsyning Spildevand A/S til enhver tid gældende takstblad. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes kloakforsyningen under Vestforsyning Spildevand A/S. Den faste del af vandafledningsbidraget betales fra det tidspunkt, hvor grundejeren har tilsluttet sig spildevandsanlægget gennem lukket ledning på privat grund, dvs. når der foreligger en fysisk tilslutning af ejendommen til Vestforsyning Spildevand A/S spildevandsanlæg, selvom der på dette tidspunkt ikke har været en faktisk afledning af spildevand fra ejendommen. Ved ikke permanente tilslutninger og ved gæstetilledning til Vestforsyning Spildevand A/S betales alene den variable del af vandafledningsbidraget. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7a, betaler det faste og det variable vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i brug. 1. Boligenheder For ejendomme, hvor der efter lov om vandforsyning eller regler fastsat i medfør heraf, er krav om opsætning af måler, afregnes efter det målte vandforbrug multipliceret med kubikmetertaksten for trin 1. 8

11 I tilfælde, hvor der afledes spildevand til Vestforsyning Spildevand A/S, uden at der har været et vandforbrug, f.eks. ved genanvendelse af regnvand til toiletskyl eller tøjvask, afregnes vandafledningsbidraget desuden fra det målte forbrug af genanvendt regnvand. Bidrag kan endvidere afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug fra den førstkommende 1. januar efter, at kloakforsyningen har modtaget skriftlig underretning om, at vandforsyningsselskabet har godkendt den installerede måler. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalfandforbruget til 170 m 3 pr. år. 2. Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug eller efter afløbsmåler under hensyntagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3. Eksempel: En ejendom med et årligt vandforbrug på m 3 betaler for de første 500 m 3 efter den højeste takst (takst 1), for de næste m3 efter den mellemste takst (takst 2) og for de resterende m 3 efter den laveste takst (takst 3). Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. For at få afdrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler. Alternativt kan der placeres en måler på virksomhedens samlede afledning af spildevand. Fradraget gives på baggrund af en konkret måling, og alle installationer af bimåler eller afløbsmåler kræver Vestforsyning Spildevand A/S omkostninger ved eftersyn og godkendelse af installationen afholdes af virksomheden. Der faktureres et administrationsgebyr pr. måler pr. år for håndtering af fradraget til virksomhedens ejer. Fradrag kan endvidere gives ved at vandforbruget, som ikke går i kloaksystemet, dokumenteres gennem en valid ingeniørrapport. Erhvervsejendommen, som ønsker fradrag, afholder omkostningerne til rapporten. 3. Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug eller efter afløbsmåler. Vandforbruget multipliceres med kubikmetertaksten for trin 1. 9

12 Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, kan ligeledes opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. Vilkår nævnt under punkt 2 finder anvendelse. 4. Ejendomme med blandet anvendelse For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget. Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen, dva. efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1. Eksempel: Det sidst kendte årsforbrug for en ejendom er m 3. Ejendommens ejer har ved trappetilmeldingen opgivet, at 40% af ejendommens vandforbrug anvendes af erhverv, der opererer på markedsvilkår. Ejendommen opkræves áconto således: m 3 afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m 3 afregnes efter takst 1 og m 3 afregnes efter takst m 3 afregnes efter takst 1. Samlet set skal ejendommen afregnes således: m 3 afregnes efter takst 1, og m 3 afregnes efter takst 2. Efter endelig aflæsning af vandmåler opgøres vandforbruget for det pågældende år til m 3, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet foretager en endelig afregning. Ejendommens endelige afregning bliver således: m 3 afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m 3 afregnes efter takst 1, og m 3 afregnes efter takst m 3 afregnes efter takst 1. Samlet set skal ejendommen afregnes således: m 3 afregnes efter takst 1 og m 3 afregnes efter takst 2. Den procentdel, som ejeren i trappetilmeldingen har opgivet som den andel af det samlede vandforbrug, som stammende fra erhverv på markedsmæssige vilkår, anvendes ved den endelige afregning. Målerdata Ejere af ejendomme, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet Vestforsyning Spildevand A/S og som betaler vandafledningsbidrag efter målt forbrug, skal medvirke til aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Vestforsyning Spildevand A/S. 10

13 Hvis ejeren af en tilsluttet eller tilknyttet ejendom ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Vestforsyning Spildevand A/S fastsætte et skønnet forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 170 m 3 år. år. For erhverv skønnes forbruget ud fra vandforbruget hos lignende erhverv. Andre vandforsyninger end Vestforsyning Vand A/S samt grundejere med egen vandindvinding, skal én gang årligt udlevere oplysninger til Vestforsyning Spildevand A/S om eventuelt skift og justering af vandmålere m.v. (stamoplysninger) inden for det seneste kalenderår. De andre vandforsyninger kan for udlevering af oplysninger opkræve et administrationsbidrag. Ledningsbrud I det omfang vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af brud på en vandforsyningsledning, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere en ejendoms vandforbrug, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget, når der foreligger dokumentation for, at vandet ikke er tilledt spildevandsanlægget. Selvom en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. Nedsættelse eller fritagelse for vandafledningsbidrag Tilledning af afværgevand, vand fra grundvandssænkning, kølevand og filterskyllevand afregnes efter princip for fritagelse - eller nedsættelse - af vandafledningsbidraget ved afledning af visse typer spildevand til det offentlige spildevandsanlæg. C. Særbidrag Der betales særbidrag, når en ejendom tilleder spildevand med et højere forureningsindhold en almindeligt husspildevand, når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med Vestforsyning Spildevand A/S etablering og drift. D. Vejbidrag 1. Statsveje For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m3 vand pr. m2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Vestforsyning Spildevand A/S spildevandsanlæg. Bidraget beregnes ved brug af kubikmetergaksten på trin 1 og på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet Vestforsyning Spildevand A/S spildevandsanlæg. 2. Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til kloakforsyningen på 8 pct. af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af pumpestationer, forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. De årlige vejbidrag for kommunen skal hvert år beregnes på baggrund af de faktiske anlægsudgifter til kloakledningsanlæg det pågældende år. 11

14 E. Andre spildevandsanlæg 1. Vestforsyning Spildevand A/S overtagelse af eksisterende andre spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet kloakforsyningen Vestforsyning Spildevand A/S er forpligtet til at overtage andre spildevandsanlæg, som Holstebro Kommune gennem den kommunale spildevandsplan træffer beslutning om skal overtages og drives, som en del af Vestforsyning Spildevand A/S spildevandsanlæg. Vestforsyning Spildevand A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi. Værdiansættelsen sker ud fra en konkret vurdering af anlæggets tilstand. Som grundlag for vurderingen skal der foreligge en TV-inspektion og tegninger over anlægget. Herudover vil anlæggets alder, normer og kutumer på anlægstidspunktet, driftserfaring m.v. indgå i den endelige bedømmelse. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationskommisionen. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. De berørte ejendomme opkræves tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. 2. Vestforsyning Spildevand A/S overtagelse af eksisterende andre spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet kloakforsyningen Vestforsyning Spildevand A/S er forpligtet til at overtage ejerskabet samt driften af andre spildevandsanlæg, der allerede er tilsluttet kloakforsyningen, når Holstebro Kommune gennem kommunens spildevandsplan træffer beslutning herom. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten, og der opkræves vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. Vestforsyning Spildevand A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi. Værdiansættelsen sker ud fra en konkret vurdering af anlæggets tilstand. Som grundlag for vurderingen skal der foreligge en TV-inspektion og tegninger over anlægget. Herudover vil anlæggets alder, normer og kotumer på anlægstidspunktet, driftserfaring m.v. indgå i den endelige bedømmelse. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationskommisionen. 3. Vestforsyning Spildevand A/S overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Udførelse af privat byggemodning kræver Holstebro Kommunes tilladelse. Hvis anlægget forudsættes overtaget af Vestforsyning Spildevand A/S, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved Vestforsyning Spildevand A/S overtagelse af anlægget. 12

15 Endvidere skal der foreligge aftale om anlæggets udformning, materialevalg, dimensionering m.v., så spildevandsanlægget lever op til de standarder, Vestforsyning Spildevand A/S etablerer spildevandsanlæg efter. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag et evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. De berørte ejendomme betaler vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. 4. Andre spildevandsanlæg, som tilsluttes kloakforsyningen. For andre spildevandsanlæg, som tilsluttes kloakforsyningens spildevandsanlæg, fastsætter Vestforsyning Spildevand A/S et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme i henhold til denne vedtægts regler. 5. Bestemmelser for andre fælles spildevandsanlæg Når flere ejendomme skal tilsluttes et fælles spildevandsanlæg, der ikke er ejet og/eller vedligeholdt af Vestforsyning Spildevand A/S, skal der oprettes et spildevandslaug, der varetager etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget. Spildevandslauget skal endvidere udarbejde vedtægter for spildevandsanlægget, der bl.a. skal indeholde en udgiftsfordeling på de berørte ejendomme - herunder udgifter til betaling af spildevandsafgifter og vedligeholdelse m.v. De endelige vedtægter skal tinglyses på de tilsluttede ejendomme. F. Udtræden af kloakforsyningen (ophævelse af tilslutningspligten til Vestforsyning Spildevand A/S 1. Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Hvis Holstebro Kommune i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor kommunen er indstillet på at lade ejendommene udtræde af et af Vestforsyning Spildevand A/S kloakeret opland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er indgået eller kan indgås en aftale om udtræden af kloakforsyningen mellem Vestforsyning Spildevand A/S og grundejerne inden for de pågældende oplande, kan Vestforsyning Spildevand A/S foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af kloakforsyningen. Udgangspunktet er dog, at der ikke sker tilbagebetaling, da Vestforsyning Spildevand A/S allerede har afholdt de anlægsudgifter, som tilslutningsbidraget skal dække. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m 2 maksimalt 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom udtræder for alt spildevand, kan Vestforsyning Spildevand A/S efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. 2. Økonomisk kompensation til Vestforsyning Spildevand A/S Hvis Vestforsyning Spildevand A/S kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige 13

16 foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Vestforsyning Spildevand A/S, når en ejendom udtræder af kloakforsyning, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation Vestforsyning Spildevand A/S kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. 3. Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når Holstebro Kommune i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af kloakforsyningen, kan Vestforsyning Spildevand A/S fastsætte en frist for accept af et eventuelt tilbud om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. G. Genindtræden i kloakforsyningen En ejendom, der tidligere helt eller delvist er udtrådt af et af Vestforsyning Spildevand A/S kloakeret opland, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til Vestforsyning Spildevand A/S) pålignes tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Vestforsyning Spildevand A/S har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. Kapitel 6 Bidrag til den fælles, obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke Der er udarbejdet et selvstændigt regulativ for tømning af bundfældningstanke. Taksten for tømning af bundfældningstanke reguleres årligt, så ordningen kan hvile i sig selv. Bidrag til tømningsordningen fastsættes på grundlag af budgettet for tømningsordningen det pågældende år. Bidraget fremgår af Vestforsyning Spildevand A/S til enhver tid gældende takstblad. Kapitel 7 Fælles bestemmelser Såfremt bidrag efter denne vedtægt ikke betales rettidigt, er Vestforsyning Spildevand A/S berettiget til at sende fordringerne til inddrivelse hos SKAT eller i øvrigt at iværksætte civile retsskridt til inddrivelse af fordringen. Vestforsyning Spildevand A/S er berettiget til at opkræve gebyr for forsinket betaling i forbindelse med, at der rykkes for betaling, lige som Vestforsyning Spildevand A/S kan kræve betaling for omkostningerne til inddrivelse. Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter gældende regler herom. 14

17 Vestforsyning Spildevand A/S kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler og forelægge disse ændringer til godkendelse ved Holstebro Kommune. Vestforsyning Spildevand A/S afgørelser og vedtagelser efter Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. kan ikke indbringes for administrativ myndighed. Holstebro Kommunes afgørelser og vedtagelser efter Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Vestforsyning Spildevand A/S forbrugere kan rejse sag ved de almindelige domstole i relation til indsigelser mod opkrævning af tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag m.v. Kapitel 8 Vedtægtens godkendelse og ikrafttræden Holstebro Kommune fik forelagt og godkendte denne betalingsvedtægt den 17. december Vedtægten træder i kraft 1. januar Samtidig ophæves betalingsvedtægten for Holstebro Kommune af 18. januar For Vestforsyning Spildevand A/S Arne Lægaard Bestyrelsesformand Jørgen Udby Administrerende direktør 15

18

19

20 Vestforsyning Spildevand A/S Nupark Holstebro telefon:

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg Med virkning fra den 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015 Aarhus Vand A/S Indholdsfortegnelse Forord 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE... 5 2. BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING... 5 3. BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING...

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER... 4 3. FORSYNINGSOMRÅDET OG TILSLUTNING...6 4. BETALING7... 10 5. LEDNINGSBRUD...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BUDGET, REGNSKAB OG TAKSTER... 4 3. INDTÆGTER...

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt. BlueKolding

Betalingsvedtægt. BlueKolding Betalingsvedtægt BlueKolding Indhold FORORD... 3 1. Betalingsvedtægtens område... 4 2. BlueKoldings budget og regnskab... 4 3. BlueKoldings indtægter... 5 3.1. Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1. Bidragets

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område 2. Budget og regnskab 3. Tilslutningsbidrag 3.1 Tilslutningsbidrag 3.2 Supplerende tilslutningsbidrag 3.3 Tilslutningsbidragets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere