Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

2 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven) har Esbjerg Spildevand A/S fastsat denne betalingsvedtægt, der er godkendt af Esbjerg Byråd den Betalingsvedtægten er gældende for ejendomme, der er tilsluttet, bliver tilsluttet eller på anden måde er knyttet til Esbjerg Spildevand A/S, jf. kapitel 3 og 4 i lov om miljøbeskyttelse og om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen). Betalingsvedtægten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, samt lov om Miljøbeskyttelse, og lov om betalingsregler for spildevandsselskaber m.v. Bestyrelsen i Esbjerg Spildevand A/S er i det følgende benævnt bestyrelsen. 1 Vedtægtens område Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Esbjerg Spildevand A/S kloakforsyningsområde. Esbjerg Spildevand A/S har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Esbjerg Spildevand A/S, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7 a. I områder, der jf. spildevandsplanen er spildevandsoplande, er Esbjerg Spildevand A/S forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. Det er Esbjerg Spildevand A/S, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Alle ejere af fast ejendom inden for et kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig Esbjerg Side 2

3 Spildevand A/S spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab Bestyrelsen vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for Esbjerg Spildevand A/S udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om Esbjerg Spildevand A/S forventede udgifter og indtægter. Regnskabet følger kalenderåret. Esbjerg Spildevand A/S regnskab omfatter omkostninger til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af Esbjerg Spildevand A/S spildevandsanlæg, og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Esbjerg Spildevand A/S efter lovens 7 a, samt indtægter fra afledere af spildevand i Esbjerg Spildevand A/S forsyningsområde, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet spildevandsanlæg under Esbjerg Spildevand A/S. For den obligatoriske tømningsordning for bundfældnings- og samletanke udformes et selvstændigt regnskab, der omfatter omkostninger til etablering, drift og administration af den i Esbjerg Kommune gældende tømningsordning samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af ordningen. 3 Esbjerg Spildevand A/S indtægter Esbjerg Spildevand A/S omkostninger dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. 3.1 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag opkræves fra ejendomme, der ligger indenfor et i spildevandsplanen angivet kloakopland, og som ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et spildevandsanlæg under Esbjerg Spildevand A/S. Tilslutningsbidrag betales også af ejendomme, som indgår kontrakt om medlemskab af Esbjerg Spildevand A/S. Kloaktilslutningsbidrag opkræves hos grundejeren. En ejendom kloakforsynes via ét kloakstik - ét fællesstik eller ét sæt Side 3

4 separate regn- og spildevandsstik. Hvis der ønskes etableret ekstra kloakstik, skal der søges om dette, og udgifterne skal som hovedregel afholdes af grundejeren. Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag i følgende tilfælde: Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. Der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når Esbjerg Spildevand A/S fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet Esbjerg Spildevand A/S spildevandsanlæg. Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 2, stk. 8. (kap 3.1.5) Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervs- Side 4

5 ejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal Tilslutningsbidragets størrelse Tilslutningsbidraget opkræves som et standardtilslutningsbidrag for såvel boliger som erhvervsejendomme i by- og landzone. Standardtilslutningsbidraget er pr. 1. juli 1997 på kr. ekskl. moms. Standardtilslutningsbidraget reguleres hvert år pr. 1. januar i takt med Danmarks Statistik pr. 1. september det forudgående år beregnede reguleringsindeks for bygge- og anlægsomkostninger. Udgangspunktet er det pr. 1. juli 1997 gældende index. Tilslutningsbidragets størrelse fremgår af Esbjerg Spildevand A/S prisblad Tilslutningsbidrag for boliger Tilslutningsbidraget beregnes som standardbidraget pr. boligenhed på den enkelte ejendom. En boligenhed defineres som en énfamiliesbolig med selvstændigt køkken, og definitionen en boligenhed vil således, bl.a. omfatte et parcelhus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i en etageejendom, en andelsbolig, en ejerlejlighed, et sommerhus eller lignende Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme For erhvervsejendomme beregnes tilslutningsbidraget som et standardtilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal. Definitionen af erhvervsejendomme omfatter alle ejendomme, der Side 5

6 ikke kan henregnes til beboelse alene, dvs. industri- og håndværksvirksomheder, landbrugsejendomme, skoler, institutioner, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal Reduceret tilslutningsbidrag Esbjerg Spildevand A/S kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægget. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 % af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen (stik ført til grundgrænse) Henstand Esbjerg Spildevand A/S kan yde henstand med betaling af tilslutningsbidrag for den del af en erhvervsejendom i byzone, der i første omgang ikke anvendes til bebyggelse, og/eller belægnings- og oplagsarealer. Det er en betingelse at der altid betales tilslutningsbidrag for min. 50 % af det erhvervede areal. Henstandsaftalen skal i givet fald være en afdragsordning over 5 år med lige store årlige afdrag med en forrentning af den til enhver tid værende restgæld med en af Esbjerg Forsyning A/S vedtaget rentesats. Henstandsaftalen tinglyses på ejendommen for ejerens regning. Side 6

7 3.2 Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der fysisk er tilsluttet et spildevandsanlæg under Esbjerg Spildevand A/S eller kontraktligt tilknyttet Esbjerg Spildevand A/S, betaler vandafledningsbidrag. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til Esbjerg Spildevand A/S spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand, kølevand, opsamlet tag- og overfladevand, der erstatter en del af det normale vandforbrug samt vand fra grundvandssænkning i forbindelse med anlægsarbejder og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt Esbjerg Spildevand A/S spildevandsanlæg. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til det almene spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder de såkaldte gæstetilledninger. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler. Vandafledningsbidrag opkræves hos grundejeren. Hvor ejer af en grund og ejer af en bygning på grunden ikke er den samme, opkræves Vandafledningsbidraget hos andre end grundejeren. Grundejeren hæfter for alle bidrag Vandafledningsbidragets beregning Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m 3 målt eller skønnet vandforbrug samt et fast bidrag pr. spildevandsførende stik. Bidraget pr. m 3 fastsættes af bestyrelsen én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af Esbjerg Spildevand A/S budget. Kubikmetertakstens størrelse fremgår af Esbjerg Spildevand A/S takstblad for det enkelte budgetår. Kubikmetertaksten består af 3 trin hvoraf trin 2 og 3 kun gælder erhvervsvirk- Side 7

8 somheder omfattet af trappemodellen. Se afsnit for nærmere beskrivelse af trappemodellen. Er ejendommen ikke omfattet af trappemodellen vil ejendommen uanset mængden blive afregnet efter trin 1. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes spildevandselskabets spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Esbjerg Spildevand A/S efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i brug Boligenheder For ejendomme, hvor der efter lov om vandforsyning eller regler fastsat i medfør heraf, er krav om opsætning af måler, afregnes efter det målte vandforbrug. Hvor vandmåler er installeret uden krav herom, afregnes efter måler. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m 3 pr. år. For sommerhus 70 m 3 pr. år Erhvervsejendomme For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug (normalt ved måling på tilgang) og ved specielle forhold med grundlag i en konkret vurdering af de faktiske forhold. For virksomheder, som fra processer eller på anden måde tilføres vand, som ikke registreres ved måling på tilgang, fastsættes vandafledningsmængden som summen af det målte vandforbrug og den tilførte spildevandsmængde. Vandafledningsmængden kan efter aftale beregnes på grundlag af måling i afløbet, vandtilgang og eventuelt bivandmåler eller anden kvalificeret dokumentation. Side 8

9 Trappemodellen er en lovbestemt variabel afregning af vandafledningsbidrag gældende for erhvervsvirksomheder der opererer på markedsmæssige vilkår. Iht. bekendtgørelsens 1 fastsættes kubikmetertaksten for 3 trin. Trin 1: vandforbrug til og med 500m³ årligt Trin 2: vandforbrug over 500m³ og op til og med m³ årligt Trin 3: vandforbrug over m³ årligt Erhvervsvirksomheder som opfylder betingelserne i Lov nr. 902 af 4. juli 2013 og Bekendtgørelse nr af 2. sep kan tilmelde sig ordningen på Ydereliger oplysninger fås ved henvendelse til Esbjerg Forsyning A/S eller Naturstyrelsen Fritagelse for eller nedsættelse af vandafledningsbidraget Erhvervsejendomme kan efter forudgående ansøgning og en konkret vurdering blive fritaget for vandafledningsbidrag for dokumenteret vandforbrug, der medgår i produktionen, eller af anden grund ikke afledes til Esbjerg Spildevand A/S spildevandsanlæg. Dokumentation skal være i form af bivandmåler eller anden kvalificeret dokumentation. Efter forudgående ansøgning og en konkret vurdering i de enkelte tilfælde, kan der for enkelte bidragspligtige vandtyper, der afledes til selskabets spildevandsanlæg, gives nedsættelse af vandafledningsbidraget. Dette gælder for vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand og kølevand. For vand fra afværgepumpninger kan der desuden meddeles fritagelse. En eventuel nedsættelse eller fritagelse skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Esbjerg Spildevand A/S. Der kan ikke ydes fritagelse eller nedsættelse af allerede betalte bidrag Målerdata Tilsluttede og tilknyttede brugere af kloakforsyningen har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til spildevandsforsyningsselskabet. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Esbjerg Spildevand A/S fastsætte et Side 9

10 skønnet forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år. 3.3 Særbidrag Udover almindelig vandafledningsafgift betales særbidrag for afledning af særligt forurenet spildevand. Til beregning af særbidraget anvendes den gennemsnitlige værdi af forureningsfaktoren (F) for de udtagne prøver, som Esbjerg Kommune udtager i det pågældende år, og den opgjorte vandmængde. Hvis driften på en virksomhed stopper i løbet af kalenderåret, så det ikke er muligt at udtage 6 spildevandsprøver, fastsættes F-faktoren på baggrund af de udtagne prøver samt prøverne fra året før. Spildevandets forurening bestemmes på baggrund af prøveudtagning og laboratorieanalyser af de prøver, som kommunen udtager af virksomhedens spildevand. Spildevandet analyseres for følgende to forureningskomponenter, der indgår i beregningen af forureningsfaktoren (F): C COD, indholdet af kemiske iltforbrugende stoffer målt i mg/l. C N, indholdet af kvælstof målt i mg/l. På grundlag af spildevandets forurening fastsættes en forureningsfaktor (F) for hver prøvetagning efter følgende formel: F = 0,5 C COD / ,5 C N / 80 Ved udregning af forureningsfaktoren (F) for den enkelte prøve sættes: C COD, mindst til 1200 mg/l. C N, mindst til 80 mg/l. Herved kan forureningsfaktoren (F) for hver prøve ikke beregnes til mindre end 1. Side 10

11 Såfremt det på baggrund af en konkret vurdering af en virksomheds produktionsforhold skønnes, at der ikke vil ske afledning af spildevand med en forureningsfaktor over 1, kan forureningsfaktoren (F) fastsættes til 1 for virksomhedens spildevand. Særbidraget beregnes efter følgende formel: Bidrag = Q x (F- 1,0) x S Q = Det målte vandforbrug i m 3 F = Forureningsfaktor S = En af Esbjerg Spildevand A/S fastsat pris kr./m Prøvetagning Prøvetagning og efterfølgende laboratorieundersøgelse af prøverne til bestemmelse af de værdier, der indgår i beregningen af forureningsfaktoren, foretages ved Esbjerg Kommunes foranstaltning, og fordelingen af udgifterne hertil afholdes efter de gældende regler for brugerbetaling. 3.4 Vejbidrag Statsveje For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Esbjerg Spildevand A/S spildevandsanlæg. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Esbjerg Spildevand A/S på 8 % af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker, anlæg til rensning af regnvand samt til renovering af kloakledninger i det omfang, det har karakter af nyanlæg. Side 11

12 3.5 Andre spildevandsanlæg Etablering, drift og vedligeholdelse af andre spildevandsanlæg Udgifterne til udførelse, drift og vedligeholdelse af andre spildevandsanlæg inden for de oplande, som fremgår af kommunens spildevandsplan, påhviler ifølge betalingslovens 5, stk. 1 de ejendomme, der er tilsluttet det pågældende anlæg. I tilfælde af uenighed mellem interessenterne om fordeling af udgifterne, træffer Byrådet som myndighed afgørelse herom. Principperne i betalingsvedtægten for Esbjerg Spildevand A/S vil blive lagt til grund for udgiftsfordelingen. Ejere af ejendomme, der afleder spildevand til andre spildevandsanlæg, der er tilsluttet Esbjerg Spildevand A/S spildevandsanlæg, betaler vandafledningsbidrag til Esbjerg Spildevand A/S efter betalingsvedtægtens regler. Esbjerg Spildevand A/S overtagelse af eksisterende andre spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet Esbjerg Spildevand A/S spildevandsanlæg Byrådet kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at Esbjerg Spildevand A/S skal overtage andre spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Esbjerg Spildevand A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi. Uenighed om godtgørelsens størrelse afgøres af taksationsmyndigheden. Efter overtagelsen opkræves der for de berørte ejendomme standardtilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. Esbjerg Spildevand A/S overtagelse af eksisterende andre spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet Esbjerg Spildevand A/S spildevandsanlæg Byrådet kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at Esbjerg Spildevand A/S skal overtage andre spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet spildevandsanlæg under Esbjerg Spildevand A/S forsyningsområde. Side 12

13 Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Esbjerg Spildevand A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værd. Uenighed om godtgørelsens størrelse afgøres af taksationsmyndigheden. Efter overtagelsen opkræves der for de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. Esbjerg Spildevand A/S overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Udførelse af privat byggemodning kræver Byrådets tilladelse. Hvis anlægget forudsættes overtaget af Esbjerg Spildevand A/S, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om de tekniske vilkår og den økonomiske afregning, der skal finde sted ved Esbjerg Spildevand A/S overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. Ved overtagelsen af det private spildevandsanlæg forudsættes det, at anlægget er udført efter Esbjerg Spildevand A/S principper for udførelse af spildevandsanlæg. Efter Esbjerg Spildevand A/S overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. Andre spildevandsanlæg, som tilsluttes spildevandsanlæg under Esbjerg Spildevand A/S For andre spildevandsanlæg, som tilsluttes Esbjerg Spildevand A/S spildevandsanlæg fastsætter Esbjerg Spildevand A/S et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter denne vedtægts almindelige bestemmelser herom. De ejendomme, der er tilsluttet det tilsluttede spildevandsanlæg, varetager gennem et spildevandslaug udførelse, drift og vedligeholdelse af anlægget og afholder udgifterne hertil. Side 13

14 3.6 Udtræden af Esbjerg Spildevand A/S spildevandsanlæg (ophævelse af tilslutningspligten til spildevandsanlæg under Esbjerg Spildevand A/S) Hvis der i spildevandsplanen er udpeget et eller flere oplande, hvor Byrådet er indstillet på at lade ejendomme udtræde af det kloakerede opland, kan Byrådet ophæve grundejerens tilslutningsret og pligt under følgende forudsætninger: Der er enighed mellem Byrådet og grundejeren om hel eller delvis udtræden af Esbjerg Spildevand A/S. Grundejeren har opnået tilladelse til alternativ spildevandsbortskaffelse og kan dokumentere bortskaffelsen. Tilbagebetaling ved udtræden Ved hel eller delvis udtræden af Esbjerg Spildevand A/S kan grundejeren i særlige tilfælde opnå tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Økonomisk kompensation til Esbjerg Spildevand A/S Hvis Esbjerg Spildevand A/S kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/ erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Esbjerg Spildevand A/S, når en ejendom udtræder af den almene kloakforsyning, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation, Esbjerg Spildevand A/S kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af Esbjerg Spildevand A/S spildevandsanlæg, kan byrådet fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. Side 14

15 3.7 Genindtræden i Esbjerg Spildevand A/S En ejendom, der tidligere er udtrådt helt eller delvist af kloakeret opland under Esbjerg Spildevand A/S kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til Esbjerg Spildevand A/S spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Esbjerg Spildevand A/S har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. 3.8 Ledningsbrud I det omfang vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget. 4 Kontraktligt medlemskab for ejendomme i det åbne land Når det af spildevandsplanen fremgår, at der skal ske en forbedret rensning af spildevandet i et ikke-kloakeret opland, og tilsynsmyndigheden, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 30, giver grundejere med direkte udledning til en sø eller vandløb påbud om forbedret spildevandsrensning, skal påbuddet følges af et tilbud om kontraktligt medlemskab af Esbjerg Spildevand A/S. Tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Esbjerg Spildevand A/S gælder kun for ikke-kloakerede helårsboliger. En landbrugsejendom, hvor der er særskilt spildevandsudledning fra boligen, og hvor påbuddet om forbedret rensning alene retter sig mod boligens udledning, kan opnå kontraktligt medlemskab. Side 15

16 Tilbuddet om kontraktligt medlemskab vedrører kun enkeltejendomsanlæg, og vil således ikke kunne anvendes overfor fælles udledninger fra to eller flere ejendomme. Tilbuddet vil normalt ikke omfatte afledning af regnvand. 4.1 Udførelse, drift og vedligeholdelse Det kontraktlige medlemskab medfører at Esbjerg Spildvand A/S forpligtes til at forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af et spildevandsanlæg, der rensemæssigt opfylder Kommunens påbud. Esbjerg Spildevand A/S afholder omkostningerne forbundet med udførelse af anlægget. Såfremt grundejeren ønsker et mere omkostningskrævende renseanlæg, end det der følger med Esbjerg Spildevand A/S tilbud, må grundejeren selv bekoste differencen. Grundejeren skal afholde udgifterne til etablering af det nødvendige ledningsanlæg, til og med bundfældningstank, den nødvendige fremføring af elektricitet og vandforsyningsvand til renseanlægget m.v. Herudover skal grundejeren afholde alle fremtidige udgifter til elektricitet og vandforsyningsvand for drift af den valgte renseløsning. Grundejeren er forpligtet til at anvende og tilse anlægget efter Esbjerg Spildevands instrukser. Grundejeren er forpligtet til at holde anlægget forsikret. Grundejeren er forpligtet til at give Esbjerg Spildevand A/S adgang til ejendommen i fornødent omfang. 4.2 Betaling Grundejeren betaler tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget forfalder til betaling når Esbjerg Spildevand har etableret det af kontrakten omfattende spildevandsanlæg, dog senest ved anlæggets ibrugtagning. Ejendommen opkræves vandafledningsbidrag fra anlæggets ibrugtagning. Side 16

17 4.3 Ejerforhold Anlægget er, så længe det er tilsluttet ejendommens spildevandssystem, en del af ejendommen og tilhører ejeren af ejendommen. Ved etablering af anden spildevandsløsning, hvor anlægget ikke benyttes, fjerner Esbjerg Spildevand vederlagsfrit anlægget, idet ejendomsretten til anlægget ligeledes overgår til Kloakforsyningen. Kontrakten tinglyses af Esbjerg Spildevand A/S på ejendommen. 4.4 Kontrakt Den indgåede kontrakt er uopsigelig fra Esbjerg Spildevand A/S side, bortset fra tilfælde, hvor den pågældende ejendom inddrages under et kloakopland, eller hvor lovgrundlaget ændres. Fra grundejerens side kan kontrakten opsiges med 1 års varsel. Ved en sådan opsigelse skal grundejeren til Esbjerg Spildevand A/S tilbagebetale den del af anlægsudgifterne, der ligger ud over tilslutningsbidraget, og som ved opsigelsen ikke er afskrevet. Det betalte tilslutningsbidrag tilbagebetales ikke. Anlægsudgifterne afskrives lineært over 20 år fra anlægget er taget i brug. 5 Tømningsordning 5.1 Bundfældnings- og samletanke Ejere af bundfældnings- og samletanke til opsamling af husspildevand, som er omfattet af Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg kommune skal betale bidrag for tømning i henhold til prisbladet. Side 17

18 5.2 Afgift for levering af spildevand, slam m.v. på spildevandsforsyningsselskabets renseanlæg For spildevand, spildevandsslam og fedt m.v., som afleveres på et af Esbjerg Spildevand A/S renseanlæg i henhold til Regulativ for modtagelse og behandling af spildevand/slam på rensningsanlæg betales et bidrag, der fremgår af Esbjerg Spildevand A/S prisblad. 6 Fælles bestemmelser Betaling af tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag samt bidrag til tømningsordningen påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom. Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme påhviler tilslutningsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder på spildevandsanlægget ejeren af grunden, hvorimod vandafledningsbidrag påhviler ejeren af bygningen. Betales bidrag ikke inden forfaldstid, tillægges renter og gebyrer efter gældende regler herom (Esbjerg Forsynings betalingsbetingelser). 7 Vedtægtens ikrafttræden Nærværende Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S spildevandsanlæg er vedtaget af Esbjerg Spildevand A/S den og godkendt af Esbjerg Byråd den Vedtægten træder i kraft den 1. januar Freddie H. Madsen Bestyrelsesformand Jesper Frost Rasmussen Adm. direktør Side 18

19 Bilag 1 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Esbjerg Forsyning sikrer en stabil og miljørigtig forsyning af fjernvarme og godt drikkevand samt sikker afledning af spildevand. Vi er 160 medarbejdere, der med fokus på energi rigtige løsninger er forenet i en række fælles værdier for at nå vores fælles mål. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej Esbjerg Ø Telefon inhouse.dk april. 2014

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Esbjerg Kommune

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Esbjerg Kommune Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelse Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Esbjerg Kommune...2 1 Vedtægtens område...2 2 Kloakforsyningens budget og regnskab...3

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S og Varde Kloak og Spildevand A/S Vedtægtens område Budget og regnskab Indtægter...

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S og Varde Kloak og Spildevand A/S Vedtægtens område Budget og regnskab Indtægter... Version 1.0 opdateret 7/11 2016 - mahhe Betalingsvedtægt for... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og regnskab... 3 3 Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag... 6 3.3 Særbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Bilag 6 BM4-13 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1 Lovgrundlag m.v. 1.2 Vedtægtens område 1.3 Definitioner Kapitel 2 2.1 Spildevandsforsyningens budget og

Læs mere

Betalingsvedtægten 2011

Betalingsvedtægten 2011 1 Betalingsvedtægten 2011 Opdateret 01.01. 2011 2 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Ajourført udgave af betalingsvedtægten altid kan ses på vores hjemmeside: www.aalborgforsyning.dk/kloak Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BUDGET, REGNSKAB OG TAKSTER... 4 3. INDTÆGTER...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning November 2006 30.11 2006 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 2 af 11 I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009.

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009. Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S April 2009. Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner...4 2. Kloakforsyningens Budget og regnskab...4 3. Tilslutningsbidrag...5 3.1 Tilslutningsbidrag...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER... 4 3. FORSYNINGSOMRÅDET OG TILSLUTNING...6 4. BETALING7... 10 5. LEDNINGSBRUD...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Energi Viborg Vand A/S Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens anvendelsesområde... 2 Kapitel 2 Selskabets budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Bidrag... 3 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning Udkast Leveringsbestemmelser for Spildevand Hvidovre Forsyning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsområdet og tilslutning... 4 4. Betaling... 7 5.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND BETALINGSVEDTÆGT Spildevandsforsyningen Januar 2015 ÆRØVAND 1 Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen under Ærø Vand A/S. I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 3.1 TILSLUTNINGSBIDRAG 2 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3 3.1.2

Læs mere