Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014"

Transkript

1 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: opdateret 16. september 2013

2 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens område...3 Kapitel 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og regnskab...3 Kapitel 3 Varde Kloak og Spildevand A/S indtægter Tilslutningsbidrag Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v Tilslutningsbidragets størrelse Forfaldstidspunkt Vandafledningsbidrag Vandafledningsbidragets beregning Boligenheder Boligenheder uden vandmåler Erhvervsejendomme Fritagelse for eller nedsættelse af vandafledningsbidraget Særbidrag Vejbidrag Statsveje Kommunale veje og private fællesveje Private spildevandsanlæg Varde Kloak og Spildevand A/S overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet Varde Kloak og Spildevand A/S spildevandsanlæg Varde Kloak og Spildevand A/S overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet Varde Kloak og Spildevand A/S spildevandsanlæg Varde Kloak og Spildevand A/S overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Private spildevandsanlæg, som tilsluttes spildevandsanlæg under Varde Kloak og Spildevand A/S Udtræden af Varde Kloak og Spildevand A/S spildevandsanlæg Tilbagebetaling af beløb til grundejeren Økonomisk kompensation til Varde Kloak og Spildevand A/S Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Genindtræden i Varde Kloak og Spildevand A/S Ledningsbrud Obligatorisk tømningsordning Fælles bestemmelser Målerdata Vedtægtens ikrafttræden...14 Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 2 af 20

3 Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Varde Kloak og Spildevand A/S er et datterselskab under Varde Forsyning A/S. Hvor Varde Forsyning A/S er nævnt i betalingsvedtægten, er der tale om bestemmelser, der er gældende for hele forsyningsselskabet. I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Varde Kloak og Spildevand A/S fastsat denne betalingsvedtægt, der er godkendt af Varde Byråd den dd/mm Betalingsvedtægten er gældende for ejendomme, der er tilsluttet, bliver tilsluttet eller på anden måde er knyttet til Varde Kloak og Spildevand A/S jf. kapitel 3 og 4 i lov om miljøbeskyttelse og om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Betalingsvedtægten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, samt lov om Miljøbeskyttelse, og bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. Kapitel 1 Vedtægtens område Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Varde Kloak og Spildevand A/S kloakforsyningsområde. Varde Kloak og Spildevand A/S har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Varde Kloak og Spildevand A/S, jf. lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 7 a. I områder, der jf. Varde Kommunes spildevandsplan er spildevandsoplande, er Varde Kloak og Spildevand A/S forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom, eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. Det er Varde Kloak og Spildevand A/S, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Alle ejere af fast ejendom inden for et kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig Varde Kloak og Spildevand A/S spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. Kapitel 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og regnskab Bestyrelsen vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for Varde Kloak og Spildevand A/S udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om Varde Kloak og Spildevand A/S forventede udgifter og indtægter. Regnskabet følger kalenderåret. Varde Kloak og Spildevand A/S regnskab omfatter omkostninger til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af Varde Kloak og Spildevand A/S spildevandsanlæg, og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Varde Kloak og Spildevand A/S efter lovens 7 a, samt indtægter fra afledere af spildevand i Varde Kloak og Spildevand A/S forsyningsområde, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet spildevandsanlæg under Varde Kloak og Spildevand A/S. For den obligatoriske tømningsordning for bundfældnings- og samletanke udformes et selvstændigt regnskab, der omfatter omkostninger til etablering, drift og administration af den i Varde Kommune gældende tømningsordning samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af ordningen. Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 3 af 20

4 Kapitel 3 Varde Kloak og Spildevand A/S indtægter Varde Kloak og Spildevand A/S omkostninger dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. 3.1 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag opkræves fra ejendomme, der ligger indenfor et i spildevandsplanen angivet kloakopland, og som ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et spildevandsanlæg under Varde Kloak og Spildevand A/S. Kloaktilslutningsbidrag opkræves hos grundejeren. En ejendom kloakforsynes via ét kloakstik ét fællesstik eller ét sæt separate regn- og spildevandsstik. Hvis der ønskes etableret ekstra kloakstik, skal der søges om dette, og udgifterne skal som hovedregel afholdes af grundejeren. Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag i følgende tilfælde: Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. Der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når Varde Kloak og Spildevand A/S fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet Varde Kloak og Spildevand A/S spildevandsanlæg. Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 2,stk. 8. Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Bidraget opkræves når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede grund. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 4 af 20

5 Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal Tilslutningsbidragets størrelse Tilslutningsbidraget opkræves som et standardtilslutningsbidrag. Standardtilslutningsbidraget reguleres hvert år pr. 1. januar efter udviklingen i det af Danmarks Statistik udarbejdede entreprisereguleringsindeks, anlægsarbejder, jordarbejder m.v. Ved lovens ikrafttrædelsesdato1. juli 1997 var standardtilslutningsbidraget kr. ekskl. moms ved juni1997 index 109,09 (basisår 1995). Tilslutningsbidragets størrelse fremgår af Varde Forsyning A/S takstblad. For boligenheder var bidraget kr. ekskl. moms pr. 1. juli For erhvervsejendomme var bidraget pr. 1. juli 1997: kr. ekskl. moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. Varde Kloak og Spildevand A/S kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter. For ejendomme, der ikke er tilsluttet med tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 % af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen (stik ført til grundgrænse). Tilslutningsbidraget opkræves kontant. 3.2 Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der fysisk er tilsluttet et spildevandsanlæg under Varde Kloak og Spildevand A/S eller kontraktligt tilknyttet Varde Kloak og Spildevand A/S, betaler vandafledningsbidrag. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til Varde Kloak og Spildevand A/S spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand, kølevand, opsamlet tag- og overfladevand, der erstatter en del af det normale vandforbrug samt vand fra grundvandssænkning i forbindelse med anlægsarbejder og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt Varde Kloak og Spildevand A/S spildevandsanlæg. Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 5 af 20

6 Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til det almene spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder de såkaldte gæstetilledninger. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler. Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m3 vand om året. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m 3 (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med m 3 (takst 2) samt vandforbrug på over m 3 (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af Varde Kloak og Spildevand A/S beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Alle, der afregnes efter trappemodellen, skal betale den samme takst for de første 500 m³ henholdsvis for forbruget over 500 m³ og til og med m³. Vandforbruget fastsættes efter justering for tilledt spildevand og fritagelse eller nedsættelse af vandafledningsbidrag for vand der ikke tilføres spildevandssystemet iflg Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip, og ejendomme, der har nedsættelse eller fritagelse for betaling efter lovens 2 b. For at blive omfattet af afregning efter trappemodellen, skal ejendommens ejer tilmelde relevante ejendomme til Naturstyrelsen på indenfor den af Naturstyrelsen fastsatte frist Vandafledningsbidragets beregning Vandafledningsbidraget udgøres af to elementer: 1)Et fast bidrag pr. spildevandsførende stik 2)Et variabelt bidrag pr. m 3 målt eller skønnet vandforbrug. Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstikledning frem til grundgrænsen. Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m 3 målt eller skønnet vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden i perioden , som følger: Reduktion af takst 2 i procent af takst 1 Reduktion af takst 3 i procent af takst Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 6 af 20

7 Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Bidraget pr. m 3 og det faste bidrag fastsættes af bestyrelsen én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af Varde Kloak og Spildevand A/S budget. Kubikmetertakstens størrelse fremgår af Varde Forsynings A/S takstblad for det enkelte budgetår. Det faste bidrag må maksimalt udgøre 30 gange det variable bidrag og må ikke overstige 400 kr. ekskl. moms pr. år. Det faste bidrag reguleres årligt 1. januar efter udviklingen af Danmarks Statistik udarbejdede entreprisereguleringsindeks, anlægsarbejder, jordarbejder m.v. Ved lovens ikrafttrædelsesdato 1. juni 2000 var juni index 120,53 (basisår 1995) Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes spildevandselskabets spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Varde Kloak og Spildevand A/S efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i brug Boligenheder For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes det variable vandafledningsbidrag pr m 3 målt vandforbrug multipliceret med kubikmetertaksten for trin 1. For ejendomme, hvor der efter lov om vandforsyning eller regler fastsat i medfør heraf, er krav om opsætning af måler, afregnes efter det målte vandforbrug. Vandmåler anses endvidere for krævet, hvor der i et regulativ godkendt i medfør af Vandforsyningslovens 55 er krævet opsætning af vandmålere på alle ejendomme. Hvor vandmåler er installeret uden krav herom, afregnes efter måler multipliceret. I så tilfælde betales vandafledningsbidraget efter målt forbrug fra den førstkommende 1. januar efter at kloakforsyningen har modtaget skriftlig underretning, om at vandforsyningsselskabet har godkendt den installerede måler Boligenheder uden vandmåler For boligenheder, herunder stuehus ved landbrug, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til: For helårsboliger 170 m 3 pr. år For ældre- og ungdomsboliger og ikke-helårsboliger 70 m 3 pr. år Erhvervsejendomme For erhvervsejendomme beregnes det variable vandafledningsbidrag pr. m 3 målt vandforbrug og spildevandets forurening. Vandforbruget måles normalt på tilgang. Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 7 af 20

8 For virksomheder, som fra processer eller på anden måde tilføres vand, som ikke registreres ved måling på tilgang, fastsættes vandafledningsmængden som summen af det målte vandforbrug og den tilførte spildevandsmængde. Vandafledningsmængden kan efter forudgående godkendelse fra Varde Kloak og Spildevand A/S beregnes på grundlag af måling i afløbet, vandtilgang og eventuelt bivandmåler eller anden kvalificeret dokumentation Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug under hensynstagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3. Eksempel: En ejendom med et årligt vandforbrug på m³ betaler for de første 500 m³ efter den højeste takst (takst 1), for de næste m³ betaler efter den mellemste takst (takst 2) og for de resterende m³ betaler efter den laveste takst(takst 3) Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Vandforbruget multipliceres med kubikmetertaksten for trin Ejendomme med blandet anvendelse For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget. Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen, dvs. efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1. Eksempel: Det sidst kendte årsforbrug for en ejendom er m³. Ejendommens ejer har ved trappetilmeldingen opgivet, at 40 % af ejendommens vandforbrug anvendes af erhverv, der opererer på markedsvilkår. Ejendommen opkræves a conto således: m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³ afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst m³ afregnes efter takst 1. Samlet set skal ejendommen afregnes således: m³afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst 2. Efter endelig aflæsning af vandmåler opgøres vandforbruget for det pågældende år til m³, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet foretager en endelig afregning. Ejendommens endelige afregning bliver således: m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³afregnes efter takst 1, og m³afregnes efter takst 2. Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 8 af 20

9 5.400 m³ afregnes efter takst 1. Samlet set skal ejendommen afregnes således: m³afregnes efter takst 1, og m³afregnes efter takst 2. Den procentandel, som ejeren i trappetilmeldingen har opgivet som den andel af det samlede vandforbrug, som stammende fra erhverv på markedsmæssige vilkår, anvendes ved den endelige afregning Fritagelse for eller nedsættelse af vandafledningsbidraget Erhvervsejendomme kan efter forudgående ansøgning og en konkret vurdering blive fritaget for vandafledningsbidrag for dokumenteret vandforbrug, der medgår i den primære produktion eller af anden grund ikke tilledes spildevandssystemet. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler, eller at den, der ønsker fradraget, i øvrigt er i stand til at godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget efter en af Varde Kloak og Spildevand A/S godkendt metode. Godkendte metoder fremgår af bilag vedr. mængdereduktion for spildevand (Bilag 2). Anvendte vandmålere skal være godkendte af Varde Kloak og Spildevand A/S. Det er kundens eget ansvar at rette henvendelse til Varde Kloak og Spildevand A/S vedr. aftale om fradrag for vand der ikke tilledes spildevandssystemet. Ligeledes har kunden pligt til at meddele virksomhedsophør og ændring til Varde Kloak og Spildevand A/S i de tilfælde, hvor det har betydning for aftalen. I tilfælde, hvor der afledes vand, uden at der har været et vandforbrug, beregnes vandafledningsbidraget ud fra den afledte vandmængde. For afledning af tag- og overfladevand, der ikke genanvendes, og vand fra omfangsdræn betales der ikke vandafledningsbidrag. Der meddeles ikke fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for vand til havevanding eller lignende. Efter forudgående ansøgning og en konkret vurdering i de enkelte tilfælde, kan der for enkelte bidragspligtige vandtyper, der afledes til Varde Kloak og Spildevand A/S spildevandsanlæg, gives nedsættelse af vandafledningsbidraget, såfremt tilledningen giver anledning til færre omkostninger for Varde Kloak og Spildevand A/S end tilledningen af almindeligt spildevand, og når samfundsmæssige og miljømæssige hensyn taler herfor og i følgende tilfælde: Ved tilledning af vand fra afværgepumpninger kan Varde Kloak og Spildevand A/S nedsætte eller fritage for betaling. Ved tilledning af filterskyllevand og kølevand kan Varde Kloak og Spildevand A/S nedsætte betalingen. Ved tilledning af regnvand opsamlet i VA-godkendte, anlæg, hvis det opsamles og anvendes i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af lov om vandforsyning, kan Varde Kloak og Spildevand A/S nedsætte eller fritage for betaling. En eventuel nedsættelse eller fritagelse skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Varde Kloak og Spildevand A/S. Der kan ikke ydes fritagelse eller nedsættelse af allerede betalte bidrag. Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 9 af 20

10 3.3 Særbidrag Der betales særbidrag, hvor der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand. For en særbidragspligtig forbruger (virksomhed) pålægges således det almindelige afledningsbidrag samt et særbidrag. Til beregning af særbidraget anvendes virksomhedens vandforbrug og den gennemsnitlige værdi af forureningsfaktoren F, som beregnes på hver af de i virksomhedens tilslutningstilladelse angivne egenkontrolprøver. Til beregningen af særbidragsfaktoren F anvendes spildevandets koncentration i mg/l af COD (kulstof) og N (kvælstof). F=0,5*CCOD1200+0,5CN80 Ved udregning af forureningsfaktoren F for den enkelte prøve sættes: C COD, mindst til 1200 mg/l C N, mindst til 80 mg/l Herved kan forureningsfaktoren for hver prøve ikke beregnes til mindre end 1. Betalingen for særbidrag fremkommer som en takst for forurenet spildevand (særbidragstakst). Taksten fastsættes ligesom vandafledningsbidraget. Særbidraget beregnes som: Særbidrag=Q*Fmiddel-1*S Q = det målte vandforbrug i m 3 F middel = gennemsnittet af de enkelte prøves forureningsfaktor S = særbidragstaksten i kr/m 3 Det påhviler den enkelte spildevandsproducent at etablere og bekoste de til egenkontrollen nødvendige målebrønde med videre efter anvisning fra Varde Kommune. Efter tilsvarende retningslinjer kan Byrådet ved ændring af, eller ved tillæg til betalingsvedtægten, godkende regler for betaling, hvor andre stoffer er af afgørende betydning for belastning af renseanlæggets drift, herunder blandt andet tilledning af tungmetaller og miljøfremmedes stoffer. I tilfælde hvor virksomhedens udgifter til egenkontrolprøver overstiger det faktiske særbidrag, kan Varde Kommune i samarbejde med Varde Forsyning A/S fastsætte en fast forureningsfaktor, som virksomheden skal betale særbidrag efter. Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 10 af 20

11 3.4 Vejbidrag Statsveje For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Varde Kloak og Spildevand A/S spildevandsanlæg. Bidraget beregnes med brug af kubikmetertaksten på trin 1 og på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Varde Kloak og Spildevand A/S på op til 8 % af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker, anlæg til rensning af regnvand. Procentsatsen fastsættes af Varde Byråd. 3.5 Private spildevandsanlæg Varde Kloak og Spildevand A/S overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet Varde Kloak og Spildevand A/S spildevandsanlæg. Byrådet kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at Varde Kloak og Spildevand A/S skal overtage andre spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Varde Kloak og Spildevand A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves der endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af Taksationsmyndigheden Varde Kloak og Spildevand A/S overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet Varde Kloak og Spildevand A/S spildevandsanlæg Byrådet kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at Varde Kloak og Spildevand A/S skal overtage andre spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet spildevandsanlæg under Varde Kloak og Spildevand A/S forsyningsområde. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Varde Kloak og Spildevand A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves efter overtagelsen fortsat vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af Taksationsmyndigheden Varde Kloak og Spildevand A/S overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Udførelse af privat byggemodning kræver Byrådets tilladelse. Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 11 af 20

12 Hvis anlægget forudsættes overtaget af Varde Kloak og Spildevand A/S, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om de tekniske vilkår og den økonomiske afregning, der skal finde sted ved Varde Kloak og Spildevand A/S overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. Efter Varde Kloak og Spildevand A/S overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom Private spildevandsanlæg, som tilsluttes spildevandsanlæg under Varde Kloak og Spildevand A/S For private spildevandsanlæg, som tilsluttes Varde Kloak og Spildevand A/S spildevandsanlæg fastsætter Varde Kloak og Spildevand A/S et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. 3.6 Udtræden af Varde Kloak og Spildevand A/S spildevandsanlæg (ophævelse af tilslutningspligten til spildevandsanlæg under Varde Kloak og Spildevand A/S) Tilbagebetaling af beløb til grundejeren Hvis Byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor Byrådet er indstillet på at lade ejendomme udtræde af det offentligt kloakerede opland, for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af spildevandsforsyningen med grundejeren inden for de pågældende oplande, kan Varde Kloak og Spildevand A/S foretage tilbagebetaling af det beløb ved hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningen. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, kan Varde Kloak og Spildevand A/S efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maximalt svarende til 40 % af det standardtilslutningsbidrag, der kunne have været opkrævet på tidspunktet for aftalen om udtræden. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom udtræder for husspildevand, kan spildevandsforsyningen efter konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maximalt svarende til 60 % af det standardtilslutningsbidrag, der kunne have været opkrævet på tidspunktet for aftalen om udtræden Økonomisk kompensation til Varde Kloak og Spildevand A/S Hvis Varde Kloak og Spildevand A/S kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Varde Kloak og Spildevand A/S, når en ejendom udtræder af den offentlige kloakforsyning, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation, Varde Kloak og Spildevand A/S kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 12 af 20

13 3.6.3 Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når Byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af Varde Kloak og Spildevand A/S Spildevandsanlæg, kan Byrådet fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. 3.7 Genindtræden i Varde Kloak og Spildevand A/S En ejendom, der tidligere er udtrådt helt eller delvist af kloakeret opland under Varde Kloak og Spildevand A/S kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til Varde Kloak og Spildevand A/S spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Varde Kloak og Spildevand A/S har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. 3.8 Ledningsbrud I det omfang vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducerevandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget. Selv om en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for at vandet ikke er tilledt kloakken. Reduktion i vandafledningsbidraget fastlægges efter samme principper, som anført i Lov om afgift af ledningsført vand nr. 338 af 16. maj Obligatorisk tømningsordning Der er etableret en obligatorisk tømningsordning for tømning og bortskaffelse af slam og spildevand fra bundfældningstanke for husspildevand fra byområder, erhvervsejendomme, sommerhusområder og overalt i det åbne land, hvor der ikke er mulighed for direkte tilslutning til Varde Kloak og Spildevand A/S. For alle bundfældningstanke til husspildevand, der er omfattet af Varde kommunes regulativ for tømningsordning, skal betales et årligt bidrag, der fastsættes af Varde Byråd på grundlag af budget for det pågældende år. For spildevand, spildevandsslam og fedt m.v., som afleveres på rensningsanlæg betales bidrag. Bidragenes størrelse fremgår af Varde Forsyning A/S takstblad. 5 Fælles bestemmelser Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag der ikke betales til forfaldstid, tillægges renter og gebyrer efter gældende regler herom. Betalingsvedtægterne kan til enhver tid erstattes af nye betalingsvedtægter, der er udarbejdet i medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven). Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod denne betalingsvedtægt, vil umiddelbart blive indarbejdet. Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 13 af 20

14 Afgørelser truffet af Varde Kloak og Spildevand A/S efter denne vedtægt kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 6 Målerdata Tilsluttede og tilknyttede brugere af Varde Kloak og Spildevand A/S har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Varde Kloak og Spildevand A/S. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan spildevandsforsyningen fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år. 7. Vedtægtens ikrafttræden Nærværende Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S spildevandsanlæg er vedtaget af bestyrelsen for Varde Kloak og Spildevand A/S den dd/mm 2013 og godkendt af Varde Byråd den dd/mm Vedtægten træder i kraft den 1. januar Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 14 af 20

15 Bilag 1 Standardkontrakt Standardkontrakt ved medlemskab af Varde Kloak og Spildevand A/S Kontrakt I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem Varde Kloak og Spildevand A/S og ejeren/ejerne, (navn(e)) (herefter: "Ejeren") af ejendommen (adresse og matrikel nr.) (herefter: "ejendommen") om Ejerens medlemskab af Varde Kloak og Spildevand A/S, der skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning på ejendommen (herefter "anlægget"), der opfylder kommunens påbud af (dato) om forbedret rensning af spildevandet. Anlæggets udførelse, drift og vedligeholdelse 1. Varde Kloak og Spildevand A/S er forpligtet til at forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af anlægget, således at det opfylder kravene til rensning i det af kommunalbestyrelsen i medfør af miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 4, udstedte påbud. Udførelse 2. Varde Kloak og Spildevand A/S forestår såvel udførelsen af selve anlægget som af eventuelle nødvendige forundersøgelser på ejendommen. 3. Ejeren udfører og vedligeholder for egen regning ledninger frem til renseløsningen, hvis bundfældningstank ikke er nødvendig for ejendommens tilkobling til anlægget. Hvis bundfældningstank er nødvendig for ejendommens tilkobling til anlægget, udfører og vedligeholder Ejeren for egen regning ledninger frem til bundfældningstank/tanke. For egen regning udfører og vedligeholder ejeren endvidere bundfældningstanken/tankene, hvis bundfældning kræves. Hvis anvendelse af pumpe må anses for at være en integreret del af den lokale renseløsning forestår Varde Kloak og Spildevand A/S etableringen af pumpen, i andre tilfælde forestår Ejeren etableringen af pumpen. Varde Kloak og Spildevand A/S udfører selve tilkoblingen til anlægget, såfremt de fornødne ledninger m.v. efter Varde Kloak og Spildevand A/S instrukser er lagt senest [* indsæt antal dage] dage efter, at Varde Kloak og Spildevand A/S har anmodet Ejeren herom. Drift Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 15 af 20

16 4. Varde Kloak og Spildevand A/S forestår anlæggets drift, herunder eftersyn af anlægget og tømning af slam fra anlægget samt fra eventuelle tilhørende bundfældningstank/tanke. 5. Ejeren er forpligtet til at tilse anlægget efter Varde Kloak og Spildevand A/S instrukser samt til omgående at anmelde eventuelle driftsforstyrrelser eller skader på anlægget til Varde Kloak og Spildevand A/S. 6. Ejeren er endvidere forpligtet til at følge Varde Kloak og Spildevand A/S instrukser om anlæggets anvendelse - herunder om tilledning af spildevand m.v. - samt til uden vederlag at levere elektricitet og vand til anlæggets drift. Vedligeholdelse 7. Varde Kloak og Spildevand A/S forestår den almindelige vedligeholdelse af anlægget samt tillige af koblingen mellem anlægget og de af Ejeren lagte ledninger, såfremt denne kobling er udført af Varde Kloak og Spildevand A/S efter Varde Kloak og Spildevand A/S er forpligtet til at holde anlægget i lovlig stand i enhver henseende, herunder til at forestå ombygninger m.v., der måtte være nødvendige til opfyldelse af senere påbud vedrørende anlæggets evne til at rense spildevandet. Ansvarsforhold 9. Varde Kloak og Spildevand A/S kan kræve, at ejeren dækker omkostninger til udbedring af skader på anlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra Ejeren, dennes husstands eller dennes ansattes side. Herunder skal udgifterne ved driftssvigt forårsaget af Ejerens, dennes husstands eller dennes ansattes uagtsomme eller forsætlige adfærd afholdes af Ejeren. 10. Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med et eventuelt udslip eller anden forurening, der hidrører fra anlægget, afgøres efter dansk rets almindelige regler. Forsikring 11. Anlægget skal være forsikret mod brand [* valg, jf. bemærkningerne herom i kapitel 10 og hærværk]. Anlægget skal endvidere omfattes af øvrige forsikringer, der er tegnet for ejendommen. Ejeren holder til enhver tid Varde Kloak og Spildevand A/S orienteret om, hvilke forsikringer, der er tegnet for ejendommen. Ejeren accepterer, at Varde Kloak og Spildevand A/S hos de pågældende forsikringsselskaber får noteret en deklaration om, at anlægget er udført på ejendommen, at forsikringen ikke kan opsiges uden, at Varde Kloak og Spildevand A/S får meddelelse herom, at Varde Kloak og Spildevand A/S er berettiget til at anmelde skader på anlægget over for selskabet samt at forsikringsbeløb vedrørende skader på anlægget alene kan udbetales til Varde Kloak og Spildevand A/S, idet Varde Kloak og Spildevand A/S udbedrer skaden i henhold til denne kontrakts bestemmelser. Eventuelle præmieforhøjelser i denne forbindelse er Varde Kloak og Spildevand A/S uvedkommende. Adgangsforhold 12. Ejeren er forpligtet til at lade Varde Kloak og Spildevand A/S forestå udførelse, drift og vedligeholdelse i henhold til denne kontrakts bestemmelser, herunder til at give Varde Kloak og Spildevand A/S - eller den som Varde Kloak og Spildevand A/S måtte antage hertil - adgang til ejendommen i fornødent omfang. Betaling 13. Ejeren betaler standardtilslutningsbidrag ved denne kontrakts underskrivelse samt vandafledningsbidrag fra anlæggets ibrugtagning svarende til ejendomme, der er tilsluttet til offentligt spildevandsanlæg, jf. de herom til enhver tid gældende regler, p.t. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 16 af 20

17 Ejerforhold 14. Anlægget er, så længe det er tilsluttet ejendommens spildevandssystem, en del af ejendommen, jf. tinglysningslovens 38, og tilhører som sådan den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Ejeren kan ikke ved pantsætning, salg eller lignende disponere særskilt over anlægget. Kontraktens ophør 15. Hvis ejendommen senere kloakeres, således at anlægget mister sin værdi for ejendommen, fjerner Varde Kloak og Spildevand A/S vederlagsfrit anlægget fra ejendommen, idet ejendomsretten til anlægget ligeledes vederlagsfrit overgår til Varde Kloak og Spildevand A/S. I givet fald ophører denne kontrakt. Ved fjernelse af anlægget kan Varde Kloak og Spildevand A/S dog efterlade nedsivningsrør og lignende nedgravede dele af anlægget, der kun vanskeligt lader sig fjerne fra ejendommen. Såfremt anlægget efter Varde Kloak og Spildevand A/S skøn kan anvendes i forbindelse med det offentlige kloaksystem, fjernes anlægget ikke, men indgår som led i kloakeringen af ejendommen. Pumper og bundfældningstanke, der tidligere har været drevet og vedligeholdt af Ejeren, men som ved kloakeringen forbliver i funktion, drives og vedligeholdes efter tilslutningen til det offentlige spildevandsanlæg af Varde Kloak og Spildevand A/S efter lovens almindelige regler herom. Ved overtagelse af pumper mv. finder lovgivningens almindelige regler om overtagelse af private anlæg anvendelse. 16. Denne kontrakt er, bortset fra den i 15 beskrevne situation, uopsigelig fra Varde Kloak og Spildevand A/S side. Såfremt hjemmelsgrundlaget for kontraktens indgåelse i 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. bliver ophævet uden at blive erstattet af tilsvarende bestemmelser andetsteds i lovgivningen, ophører kontrakten ved ophævelseslovens ikrafttrædelse. Fra Ejerens side kan kontrakten opsiges med 1 års varsel. Ved en sådan opsigelse skal Ejeren til Varde Kloak og Spildevand A/S tilbagebetale den del af anlægsudgifterne, der ligger ud over tilslutningsbidraget, og som på tidspunktet for opsigelsens virkning ikke er afskrevet. Anlægsudgifterne afskrives lineært over 20 år fra anlæggets ibrugtagning. Tinglysning 17. Denne kontrakt tinglyses af Varde Kloak og Spildevand A/S på ejendommen, således at kontrakten får virkning for den til enhver tid værende ejer af ejendommen. 18. Såfremt kontrakten ophører, foranlediger Varde Kloak og Spildevand A/S kontrakten aflyst. dato Varde Kloak og Spildevand A/S dato Ejeren dato Medejer Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 17 af 20

18 Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 18 af 20

19 Bilag 2 Metoder til mængdereduktion Virksomhedsart Refusionsart Godkendte metoder Efter måler Engros/detailhandel Vand der fordamper/forstøves Fradrag for tilført vand målt med bimåler(e) Foreninger Vand til vanding, hvor det indgår som del af hoveddriften f.eks. tennisklubber og golfklubber 1. Fradrag for den del af vandet, der ledes til vanding (hovedmåler minus bimåler) 2. Alene afgift af den del af vandet, der ledes til klubhus o.l. (Afgift af bimåler) Kirker Vand til vanding 1. Fradrag for den del af vandet, der bruges til vanding (hovedmåler minus bimåler) 2. Alene afgift af den del af vandet, der ledes til kirke og personalerum (afgift af bimåler) Landbrug o.l. Vand til drift 1. Fradrag for den del af vandet, der ledes til stalddelen (hovedmåler minus bimåler) 2. Alene afgift af den del af vandet, der ledes til beboelse (Afgift af bimåler) Produktionsvirksomheder Vand til drift (primær produktion), der IKKE ledes til kloak men i stedet fordamper/ forstøves eller indgår i processer, hvor det bindes i produkter 1. Fradrag for den del af vandet, der bruges til proces (hovedmåler minus bimåler) 2. Alene afgift af den del af vandet, der ledes til kloak (afgift af bimåler) Rideskoler Vand til dyrehold 1. Fradrag for den del af vandet, der ledes til stalddelen (hovedmåler minus bimåler) 2. Alene afgift af den del af vandet, der ledes til klubhus (Afgift af bimåler) Svømmehaller 80 % af spædevand til bassin og spa Fradrag for tilført vand målt med bimåler(e) Varmeværker Spædevand til fjernvarmeanlæg Fradrag for tilført vand målt med bimåler(e) Efter beregning Bagerier (brancheordning) Vaskerier (efter opgørelse fra DTI) Vand der opsuges af melprodukter Vand der fordamper ved opvarmning vask og tørring 60 % af melforbrugets vægt, opgjort af leverandører på særskilte leverandørlister efter aftale med Bagermesterforeningen 1,59 m 3 vand pr. ton tøj Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 19 af 20

20 Særlige forhold: Virksomheder, der har fået miljømyndighedernes godkendelse af udledning af renset spildevand, f.eks. fra brandslukningsøvelser, til vandløb eller anden recipient, kan efter særskilt aftale få fradrag for dette vand, der ikke tilledes kloak. Det forudsættes at der sker en godkendt måling. Ejendomme, der har fået myndighedernes godkendelse til nedsivning af vand fra f.eks. spa og pool, f.eks. p.g.a. manglende kapacitet i kloaksystemet, kan efter særskilt aftale få fradrag for dette vand, der ikke tilledes kloak. Det forudsættes at vandet ledes gennem en godkendt måler ved afløb. Varde Forsyning A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Side 20 af 20

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e))

Kontrakt. I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem. Herning Vand A/S. ejeren/ejerne, (navn(e)) Kontrakt I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 mellem og ejeren/ejerne, (navn(e)) af ejendommen

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 3.1 TILSLUTNINGSBIDRAG 2 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3 3.1.2

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Kontrakt. SK Spildevand A/S (Kloakforsyningen) ejeren. ejendommen. medlemskab af Kloakforsyningen

Kontrakt. SK Spildevand A/S (Kloakforsyningen) ejeren. ejendommen. medlemskab af Kloakforsyningen Bilag 1 Standardkontrakt ved medlemskab af Kloakforsyningen Denne kontrakts ordlyd gælder for ejendomme der accepterer tilbuddet om medlemskab af Kloakforsyningen. Tilbuddet gælder for ejendomme der efter

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for. Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2016 Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009.

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009. Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S April 2009. Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner...4 2. Kloakforsyningens Budget og regnskab...4 3. Tilslutningsbidrag...5 3.1 Tilslutningsbidrag...5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægten 2011

Betalingsvedtægten 2011 1 Betalingsvedtægten 2011 Opdateret 01.01. 2011 2 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Ajourført udgave af betalingsvedtægten altid kan ses på vores hjemmeside: www.aalborgforsyning.dk/kloak Indholdsfortegnelse

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BUDGET, REGNSKAB OG TAKSTER... 4 3. INDTÆGTER...

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt. Kloakforsyning. skforsyning.dk

Betalingsvedtægt. Kloakforsyning. skforsyning.dk Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand A/S

Læs mere