Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

2 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Vedtægtens område Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S opgaver og forpligtelser... 4 Forpligtelser for tilsluttede og tilknyttede ejendommen Udgifter omfattet af betalingsvedtægten og deres finansiering Indtægter... 6 Tilslutningsbidrag... 6 Boliger... 6 Erhvervsejendomme... 7 Matrikulære ændringer af erhvervsejendomme i byzone... 7 Ændringer i beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget for erhvervsejendomme i landzone... 7 Opkrævning af tilslutningsbidraget ved delvis tilslutning... 8 Forfaldstidspunkt for tilslutningsbidrag... 8 Henstand... 8 Forfaldstidspunkt for kontraktligt tilknyttede ejendomme... 8 Vandafledningsbidrag... 9 Takst for vandafledningsbidraget... 9 Fast bidrag... 9 Variabelt bidrag: Opkrævningstidspunkt for vandafledningsbidraget Opkrævning efter måler Opkrævning uden måler Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme Fritagelse eller nedsættelse i vandafledningsbidraget ved tilledning af vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand, eller kølevand Vandafledningsbidrag ved tilledning af genanvendt regnvand til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg Ledningsbrud Særbidrag Vejbidrag Dækning af udgifter til den fælles obligatoriske tømningsordning Det åbne land Andre spildevandsanlæg Byggemodning Byggemodning af én eller flere boligejendomme (herunder storparcel) Byggemodning af erhvervsejendomme i byzone Byggemodning af erhvervsejendomme i landzone Fakturering i forbindelse med byggemodninger Udtræden af/genindtræden i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren... 17

3 3 Genindtræden under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Målerdata Fælles bestemmelser Inddrivelse af skyldige bidrag Sikkerhedsstillelse Ændringer i betalingsvedtægten Klage Betalingsvedtægtens ikrafttræden Bilag 1 Vejbidrag Statsveje Kommunale veje og private fællesveje... 20

4 4 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S I Skanderborg Kommune udføres håndteringen af spildevand af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, som er et aktieselskab ejet af Skanderborg Kommune. Med virkning fra den 1. januar 2010 er de tidligere såkaldte offentlige spildevandsanlæg i Skanderborg Kommune i medfør af lov nr. 460 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) overført til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven), har Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S fastsat denne betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet eller på anden måde tilknyttet spildevandsanlæg, drevet, ejet og/eller vedligeholdt af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Betalingsvedtægten er vedtaget af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S og er efterfølgende godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd. 1. Vedtægtens område Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg, der er eller vil blive tilsluttet til spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S forsyningsområde. Under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S hører de spildevandsanlæg, der indtil ikrafttrædelse af vandsektorloven blev defineret som offentlige spildevandsanlæg, fordi anlæggene var drevet og/eller vedligeholdt af kommunalbestyrelsen. Decentrale spildevandsanlæg, der forud for vandsektorlovens ikrafttræden (1. januar 2010) er blevet etableret på ejendomme i det åbne land i henhold til reglerne om kontraktligt medlemskab, hører fortsat også under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. I forhold til spildevandsanlæg etableret efter vandsektorlovens ikrafttræden den 1. januar 2010 er det alene de spildevandsanlæg, som Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S i overensstemmelse med kravene i den til hver tid gældende spildevandsplan for Skanderborg Kommune skal etablere, eje og/eller drive, der henregnes til Skanderborg Forsyningsvirksomheds spildevandsanlæg. 2. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S opgaver og forpligtelser I de områder, der i henhold til en vedtaget kommunal spildevandsplan skal kloakeres, er Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S i henhold til den til enhver tid gældende miljøbeskyttelseslov forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg.

5 5 Når en ejendom i henhold til spildevandsplanen skal fælleskloakeres, forsynes ejendommen med én stikledning og en skelbrønd, der skal aflede både regnvand og spildevand. Når en ejendom i henhold til spildevandsplanen skal separatkloakeres forsynes ejendommen med én stikledning for regnvand og en stikledning og en skelbrønd for spildevand. Skelbrønden for stikledningen til spildevand udføres som standard med betondæksel. Ønskes der andet dæksel, afholdes ekstraudgifterne til dette af grundejer. Udgiften opkræves sammen med fremsendelse af opkrævning for tilslutningsbidrag. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan efter aftale med en grundejer føre en eller flere ekstra stikledninger frem til en ejendoms grundgrænse, mod at grundejeren betaler samtlige omkostninger for den eller de yderligere stikledninger. Udgiften til etablering af flere stikledninger frem til grundgrænsen opkræves, når der foreligger en endelig opgørelse af omkostningerne hertil. Forpligtelser for tilsluttede og tilknyttede ejendommen Alle ejere af fast ejendom inden for et kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig det af spildevandsplanen omfattede spildevandsanlæg gennem lukkede ledninger, når tilslutningsmulighed foreligger (dvs. stikledning er ført frem til grundgrænsen), samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. Der kan alene påregnes afledning af spildevand ved gravitation fra stueplan. Grundejeren for en tilsluttet ejendom er endvidere ansvarlig for drift og vedligehold af interne brønde og ledninger inden for grundgrænsen. For ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, er grundejerens forpligtelser beskrevet i kontrakten. Kontrakten underskrives forud for etablering af en decentral renseløsning. 3. Udgifter omfattet af betalingsvedtægten og deres finansiering Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S afholder udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse af selskabets spildevandsanlæg og af de spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet selskabet, jf. betalingslovens 7a. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S afholder herudover udgifter til betaling for opgaver, der falder under Forsyningssekretariatet og Vandsektorens Teknologiudviklingsfonds virksomhed, jf. kapitel 4 og 7 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold samt til moms, skatter og afgifter, herunder spildevandsafgift, afgift af ledningsført vand, samt øvrige afgifter og offentligretlige forpligtelser, som spildevandsforsyningen måtte være pålagt. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S omkostninger og udgifter, dækkes af bidrag fra ejerne af tilsluttede og kontraktligt tilknyttede ejendomme. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S aflægger et regnskab i henhold til årsregnskabsloven og er underlagt vandsektorlovens bestemmelser.

6 6 4. Indtægter Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S udgifter til spildevandshåndtering dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag fra stats- og kommunale veje. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S fastsætter takster for samtlige bidrag en gang årligt. Takster og bidrag skal overholde det prisloft, der årligt bliver fastsat for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S i medfør af 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Taksterne godkendes endvidere af Skanderborg Kommunes byråd. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller ikke har betalt tilslutningsbidrag til det tidligere offentlige spildevandsanlæg eller efter 1. januar 2010 til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg. Tilslutningsbidraget betales som et standardiseret anlægsbidrag, jf. betalingslovens 2, i forbindelse med tilslutning af en ejendom til et spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S ved fremføring af stik til ejendommen. Tilslutningsbidrag betales også af ejere af ejendomme, der indgår kontrakt med Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S om medlemskab. Standardtilslutningsbidraget udgør i henhold til betalingsloven kr. (i 1997-niveau) ekskl. moms. Bidragene reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet indeks for bygge- og anlægsarbejder. Den til enhver tid gældende størrelse af for tilslutningsbidraget fremgår af takstbladet, som kan ses på Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S hjemmeside: Boliger Der opkræves ét standardtilslutningsbidrag pr. boligenhed på den ejendom, der tilsluttes. Tilslutningsbidraget beregnes således ud fra antallet af boligenheder på den enkelte ejendom. Ved udstykning fra en tilsluttet boligejendom, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for boligenhederne på den/de frastykkede ejendomme, hvis de frastykkede ejendomme ikke efter udstykningen er tilsluttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg, og Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S derfor skal fremføre nye stikledninger til ejendommen. Det samlede supplerende tilslutningsbidrag opkræves, når Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse.

7 7 Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme i byzone: For erhvervsejendomme beregnes tilslutningsbidraget som et standardtilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. Erhvervsejendomme i landzone: For erhvervsejendomme i landzone fastsættes tilslutningsbidraget på baggrund af et skønnet grundareal, der beregnes ud fra det bebyggede areal på ejendommen og en skønnet bebyggelsesprocent på normalt 40 %. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal til brug for beregningen af det skønnede grundareal, der ligger til grund for opkrævningen af tilslutningsbidraget. Matrikulære ændringer af erhvervsejendomme i byzone Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, eller hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Hvis en erhvervsejendom, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udformet efter den 1. juli 1997, og der dengang blev gjort brug af lovens mulighed for at dispensere fra standardtilslutningsbidraget, beregnes det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Bidraget opkræves, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. Ændringer i beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget for erhvervsejendomme i landzone Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som:

8 8 Det bidrag der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Opkrævning af tilslutningsbidraget ved delvis tilslutning For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, fastsættes tilslutningsbidraget til 60 % af standardtilslutningsbidraget. For ejendomme, der alene er tilsluttet med tag- og overfladevand, fastsættes tilslutningsbidraget til 40 % af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Forfaldstidspunkt for tilslutningsbidrag Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har ført stik frem til ejendommens skel. Tilslutningsbidrag for det samlede antal boligenheder eller det samlede erhvervsareal, som planlægges at fremkomme inden for en eller flere ejendomme, der påtænkes byggemodnet, forfalder til betaling, når der af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er ført stik frem til grundgrænsen for den eller disse ejendomme, og der således foreligger mulighed for fysisk tilslutning af byggemodningen som sådan. Tilslutningsbidrag for det planlagte, samlede antal boligenheder eller det samlede erhvervsareal forfalder til betaling uafhængigt af, om der er foretaget endelig udstykning af den eller de byggemodnede ejendomme. Henstand Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan efter anmodning yde henstand med betaling af tilslutningsbidrag, når det må forventes, at der vil gå en længere periode fra fremføring af stik og til bebyggelse af den pågældende ejendom. Det er en betingelse for at opnå henstand, at der er en høj grad af sikkerhed for betalingen af det/de samlede tilslutningsbidrag. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan herved stille krav om betryggende bankgaranti eller lignende. Ved meddelelse af henstand indgås i alle tilfælde en konkret aftale om afvikling af det forfaldne tilgodehavende. Tilslutningsbidrag forrentes i henstandsperioden med en forrentning på markedsmæssige vilkår. Forfaldstidspunkt for kontraktligt tilknyttede ejendomme For kontraktligt tilknyttede ejendomme, hvor Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S etablerer en decentral renseløsning på ejendommen, forfalder tilslutningsbidraget til betaling ved kontraktens indgåelse.

9 9 Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg, eller som er kontraktligt tilknyttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, betaler vandafledningsbidrag. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S opkræver vandafledningsbidrag hos ejerne af de tilsluttede eller kontraktligt tilknyttede ejendomme. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kloaksystem, uden at der har været et vandforbrug, skal der også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, filterskyllevand, kølevand og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kloaksystem. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S opkræver i denne situation vandafledningsbidraget hos ejeren af ejendommen, hvorfra spildevandet tilledes. Opkrævning af vandafledningsbidrag sker på baggrund af måling af tilledning af vand til spildevandsanlægget ved brug af en vandmåler for den samlede tilledning. I tilfælde, hvor der ikke er en fungerende vandmåler, vil Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S skønne et vandforbrug. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg - f.eks. ved afværgepumpning, eller hvor der sker tilledning over kortere perioder, de såkaldte gæstetilledninger, f.eks. afledning fra tivoli, cirkus eller festival. Vandafledningsbidraget opkræves i disse situationer over for den, der er ansvarlig for den virksomhed, der tilleder spildevandet til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg. Takst for vandafledningsbidraget Vandafledningsbidraget udgøres af et variabelt bidrag og evt. et fast bidrag. Der henvises til det gældende takstblad. Fast bidrag Uden hensyn til, om der faktisk sker afledning af spildevand, kan der betales fast bidrag for hver stikledning, der er ført frem til en ejendom, og som er fysisk tilsluttet spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Anlæg, der er kontraktligt tilknyttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, betaler ét fast bidrag for ejendommen som sådan. Det faste bidrag kan opkræves uafhængigt af ejendommens anvendelse. For gæstetilledning, samt for stikledninger, hvortil der alene er tilsluttet tag- og overfladevand, opkræves der ikke fast bidrag. Den faste del af vandafledningsbidraget kan udgøre maksimalt 30 gange den fastsatte m³-takst, dog ikke over 500,- kr. inkl. moms pr. år (2000-niveau), gældende for hver stikledning, der tilføres spildevand.

10 10 Den maksimale grænse på 500,- kr. inkl. moms for den faste del af vandafledningsbidraget pristalsreguleres én gang om året på grundlag af Danmarks Statistiks indeks for bygge- og anlægsvirksomhed. Variabelt bidrag: Det variable bidrag opgøres ud fra målt eller skønnet vandforbrug. Vandafledningsbidraget beregnes som vandforbrug eller tilledt vand i m 3 ganget variabel takst pr m 3. Taksten for vandafledningsbidraget pr. m 3 fastsættes af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S på baggrund af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S budget for spildevandshåndtering. Takstens størrelse fremgår af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S takstblad, der kan findes på hjemmesiden: Opkrævningstidspunkt for vandafledningsbidraget Det variable bidrag opkræves fra det tidspunkt, hvor fysisk tilslutning til spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er gennemført. Det vil sige, når grundejeren har tilsluttet sig den af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S fremførte stikledning. Ejeren af ejendommen, eller på dennes opfordring anvendte kloakmester, har pligt til at indberette til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, hvornår en permanent tilslutning er fysisk gennemført. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning, betales det variable vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor afledning til spildevandanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S påbegyndes. Ved ikke-permanente tilslutninger har ejeren af ejendommen pligt til at søge tilladelse hos Skanderborg Kommune og indberette til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, hvornår afværgepumpning, midlertidig afledning af spildevand fra festivaler eller lignende, igangsættes og afsluttes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, betaler variabelt vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale spildevandsløsning tages i brug. Opkrævning efter måler Inden for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S vandforsyningsområde, beregnes vandafledningsbidraget som alt overvejende hovedregel efter målt vandforbrug. For ejendomme, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. Vandmåler anses endvidere for krævet, hvor der i regulativ, godkendt i medfør af vandforsyningslovens 55, er krævet opsætning af vandmålere på alle ejendomme.

11 11 Opkrævning uden måler For ejendomme, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m 3 pr. år pr. boligenhed. Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. Der betales ikke vandafledningsbidrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. For at få fradrag i vandafledningsbidraget skal ejeren kunne dokumentere, at vandet ikke ledes til spildevandsanlægget. Ejeren skal endvidere kunne dokumentere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler. Alternativt kan der placeres en flowmåler for virksomhedens samlede afledning af spildevand umiddelbart før tilledning til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S stikledning. Bimåleren eller flowmåleren skal være typegodkendt og førstegangsverificeret, og den skal indkøbes og installeres af ejeren. Ansvaret for vedligeholdelse og løbende godkendelse påhviler ejeren. Bimåleren skal udskiftes hvert 6. år. Ved udskiftning skal Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S skriftligt orienteres samt godkende den nye måler. Opsætning af målere, dokumentation for, at vandet ikke ledes til spildevandsanlægget, og opgørelse af vandmængden, der ønskes fradrag for, sker på virksomhedens regning og ansvar. Virksomheden bærer ligeledes ansvaret for fejl og driftsstop af flow- eller bimåler. Fradrag kan således ikke opnås uden fremsendelse af de krævede målinger. Fradrag gives efter fremsendt ansøgning herom og først fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S endelige godkendelse af bimåler eller flowmåler og dokumentation for, at vandet ikke ledes til spildevandsanlægget. Der gives ikke fritagelse med tilbagevirkende kraft, men alene fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S modtagelse og godkendelse af dokumentation for, at vandet fra virksomheden ikke ledes til selskabets spildevandsanlæg. Fritagelse eller nedsættelse i vandafledningsbidraget ved tilledning af vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand, eller kølevand Ved tilledning af vand fra afværgepumpninger kan Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S efter en konkret vurdering nedsætte eller fritage for betaling for tilledning af vand fra afværgepumpninger, såfremt tilledningen giver anledning til færre omkostninger for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S end almindeligt husspildevand, og såfremt samfundsmæssige og miljømæssige hensyn taler for det. I den forbindelse påser Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, at: tilledningen til spildevandssystemet reelt er forbundet med færre omkostninger end tilledning af almindeligt husspildevand. fritagelsen er i overensstemmelse med samfundsmæssige og miljømæssige hensyn der ikke er konstateret et direkte forureneransvar i henhold til miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven eller miljøansvarsloven.

12 12 der ikke er alternative vandbehandlingsmetoder, der er billigere og miljømæssigt mere optimale forureneren-betaler-princippet fortsat finder anvendelse. Efter en konkret vurdering kan Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af filterskyllevand og kølevand til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, såfremt tilledningen af filterskyllevandet eller kølevandet giver anledning til færre omkostninger for spildevandsforsyningsselskabet end tilledning af almindeligt spildevand, og når miljømæssige hensyn taler herfor. Nedsættelse gives efter ansøgning. Der kan ikke opnås nedsættelse med tilbagevirkende kraft. Vandafledningsbidrag ved tilledning af genanvendt regnvand til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg Godkendte regnvandsanlæg (VA-godkendte anlæg), for enkeltejendomme til brug for toiletskyl og tøjvask kan blive fritaget for betaling af vandafledningsbidrag, for den del der kommer fra genanvendt regnvand. Fradrag for vandafledningsbidrag ved større regnvandsanlæg til toiletskyl og tøjvask vurderes særskilt efter forudgående ansøgning til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Ledningsbrud I det omfang et vandværk i tilfælde af brud på en vandledning i en boligejendom træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede forbrug lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget. Selvom et vandværk ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. Reduktion gives kun ved pludselig opstået skade på en skjult installation, der ikke er forårsaget ved grov uagtsomhed eller forsæt og inden for indeværende eller det seneste forbrugsår. Vandspildets størrelse skal kunne dokumenteres fra vandværket. Vandafledningsbidraget beregnes som et gennemsnit af de sidste 3 års vandforbrug gange 2. Dog betales for min. 100 m 3. Særbidrag Spildevandstilledning til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S reguleres i en tilslutningstilladelse. Det er kommunen, der meddeler tilslutningstilladelser til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg. Tilslutningstilladelser til virksomheder gives med udgangspunkt i udledning svarende til husspildevand, eller spildevand der ikke afviger væsentlig fra husspildevand. Tungmetalindhold og miljøfremmede stoffer skal ved tilslutningstilladelsen begrænses mest muligt, og virksomheden skal overholde krav, der stilles i den relevante miljølovgivning om reduktion af brugen af disse stoffer.

13 13 Der opkræves særbidrag, hvor en virksomhed på trods af anvendelse af den bedst tilgængelige teknik eller renere teknologi tilleder spildevand med et højere indhold af stoffer, end hvad der normalt forekommer i husspildevand. Der opkræves særbidrag for virksomheder, hvis spildevandstilledning giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S anlægs etablering og drift. Særbidraget opkræves med udgangspunkt i de ekstra omkostninger, håndteringen af de forurenede stoffer medfører for spildevandshåndteringen. Der betales særbidrag som et forureningstillæg til vandafledningsbidraget. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan efter nærmere vurdering fastlægge en formel til anvendelse til opkrævningen i overensstemmelse med forureneren-betalerprincippet.. Virksomheden skal for egen regning etablere afløbsledninger samt prøvetagningsbrønde med mulighed for flowmåling og udtagning af analyser til brug for beregningen af særbidrag. Udformning af prøvetagningsbrønd skal godkendes af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Vejbidrag Etablering, drift og vedligeholdelse af rendestensbrønde og ledninger, der udelukkende tjener vejes afvanding, er Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S uvedkommende. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S pligt indtræder først ved tilledning af overfladevandet til Forsyningens hovedkloak. Der opkræves vejbidrag fra Statsveje, Kommunale veje og private fællesveje. Betalingsreglerne fremgår af bilag Dækning af udgifter til den fælles obligatoriske tømningsordning Alle hustanke, der er omfattet af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S regulativ for den obligatoriske tømningsordning for hustanke, skal betale et årligt bidrag, der fastsættes af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S på grundlag af et budget for tømningsordningens udgifter for det pågældende år. Dette gælder dog ikke for bundfældningstanke, der er etableret som led i et kontraktligt medlemskab af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S efter betalingslovens 7a. I dette tilfælde forestår Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S tømningen af bundfældningstanken. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S fører særskilt regnskab for udgifter og indtægter forbundet med drift af den obligatoriske tømningsordning. Indtægter og udgifter i dette regnskab skal hvile i sig selv over en årrække. De gældende takster for tømning mv. fremgår af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S takstblad. Taksterne reguleres en gang årligt samtidigt med regulering af de øvrige tak-

14 14 ster for spildevandsafledningen i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S forsyningsområde. Taksterne for tømningsordningen fremgår af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S takstblad på hjemmesiden: 6. Det åbne land En del ejendomme beliggende i det åbne land skal have forbedret ejendommenes spildevandsrensning. Skanderborg Kommune meddeler påbud efter miljøbeskyttelsesloven til de ejere, der skal gennemføre forbedringer af spildevandsrensningen. Når ejere af enkeltejendomme til helårsbeboelse modtager et påbud om at forbedre spildevandsrensningen med en decentral renseløsning for ejendommen, vil påbuddet blive fulgt af et tilbud om kontraktligt medlemskab i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Såfremt ejeren vælger at tage imod tilbuddet om medlemskab i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, indebærer dette, at Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S på ejerens vegne skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder påbuddet. Til gengæld skal ejeren betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag svarende til en ejendom, der er tilsluttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg, jf. afsnit om tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag. Vælger ejeren at blive kontraktligt medlem af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, udfører Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S den krævede renseløsning i henhold til det udstedte påbud og spildevandsplanen. Hvis ejer ønsker en anden løsning, der rensemæssigt lever op til spildevandsplanens og kommunens krav, skal ejeren selv betale en eventuel prisdifference mellem den af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S valgte spildevandsløsning, og den spildevandsløsning ejeren ønsker. 7. Andre spildevandsanlæg Skanderborg Kommune kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om, at Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S skal overtage andre (tidligere private/fællesprivate) spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Ejerne afholder forud for overtagelsen eventuel restgæld for områdets spildevandsanlæg. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan yde godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag i henhold til betalingslovens regler herom. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S vurderer i den forbindelse anlæggets værdi, der ikke opgøres alene ud fra afholdte omkostninger til anlægget. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler.

15 15 I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. Såfremt det andet (private/fællesprivate) spildevandsanlæg allerede er tilsluttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg, opkræves ikke tilslutningsbidrag. Byggemodning Udførelse af byggemodninger herunder etablering af private spildevandsanlæg kræver Skanderborg Kommunes tilladelse. Når en eller flere ejendomme skal byggemodnes og herunder tilsluttes til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg, skal området, der byggemodnes, være inddraget i kloakoplandet i den kommunale spildevandsplan, og der skal foreligge en beslutning fra Skanderborg Kommune efter miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 4, der angiver, hvornår ejendommen eller ejendommene skal være tilsluttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg. Når kommunens beslutning foreligger, og når byggemodneren har dokumenteret de forhold, der beskrives nedenfor, er grundejeren/byggemodneren forpligtet til at tilslutte sig den stikledning, som Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S efterfølgende fremfører, i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelses regler om etablering af spildevandsledninger på privat grund. Grundejeren/byggemodneren skal herunder sikre, at ledningerne på ejendommen etableres i henhold til gældende normer for dette arbejde. Byggemodning af én eller flere boligejendomme (herunder storparcel) Ved en planlagt byggemodning, der omfatter én eller flere ejendomme i udstykningslovens forstand, og hvor ejendommen eller ejendommene efter en endelig lokalplan skal anvendes til boligformål, skal grundejeren fremsende en endelig og samlet bebyggelsesplan for ejendommen eller ejendommene herunder med angivelse af det samlede antal boligenheder, der påregnes bygget, dokumentation for bebyggelsesplanens overensstemmelse med relevante og vedtagne lokalplanbestemmelser samt dokumentation for, at der fra kommunens side er meddelt tilslutningstilladelse. Når Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har modtaget denne dokumentation og har modtaget Skanderborg Kommunes meddelelse af tidsfrist for tilslutning, foretager Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S tilslutning af ejendommen eller ejendommene ved at fremføre stikledning frem til ejendommens eller ejendommenes grundgrænse. Byggemodning af erhvervsejendomme i byzone Ved en planlagt byggemodning af et erhvervsareal, der omfatter én eller flere ejendomme i udstykningslovens forstand, og hvor denne eller disse ejendomme efter en endelig lokalplan skal anvendes til erhvervsformål, skal grundejeren fremsende en endelig og samlet bebyggelsesplan med angivelse af hvilken type virksomhed, der påregnes bygget på ejendommen, dokumentation for bebyggelsesplanens overensstemmelse med relevante og vedtagne lokalplanbestemmelser samt dokumentation for, at der fra kommunens side er meddelt tilslutningstilladelse.

16 16 Når Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har modtaget denne dokumentation og har modtaget Skanderborg Kommunes meddelelse af tidsfrist for tilslutning til spildevandsanlægget, foretager Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S tilslutning af den eller de berørte ejendomme ved at fremføre stikledning frem til den eller de matrikulære grundgrænser. Byggemodning af erhvervsejendomme i landzone Ved en planlagt byggemodning i landzone, og hvor ejendommen eller ejendommene efter en endelig lokalplan skal anvendes til erhvervsformål, skal grundejeren fremsende en endelig og samlet bebyggelsesplan med angivelse af hvilken type virksomhed, der påregnes bygget på ejendommen samt størrelsen af det grundareal, der ønskes bebygget, og hvorfra der skal ske afledning af spildevand og/eller tag- og overfladevand fra bebyggelsen. Grundejeren/byggemodneren skal endvidere fremsende dokumentation for bebyggelsesplanens overensstemmelse med relevante og vedtagne lokalplanbestemmelser samt dokumentation for, at der fra Skanderborg Kommunes side er meddelt tilslutningstilladelse til afledning af spildevand og/eller tag- og overfladevand fra ejendommen. Når Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har modtaget denne dokumentation og har modtaget Skanderborg Kommunes meddelelse af tidsfrist for tilslutning af den eller de berørte ejendomme, foretager Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S tilslutning af ejendommen ved at fremføre stikledning frem til ejendommens eller ejendommenes grundgrænse. Fakturering i forbindelse med byggemodninger Det påhviler en bygherre i forbindelse med byggemodningen af et område at udføre og bekoste det nødvendige spildevandsanlæg på privat grund efter et af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S forud godkendt projekt. Spildevandsanlægget kan overtages af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, når det i tilknytning til en overtagelsesforretning fastslås, at anlægget er udført i henhold til det godkendte projekt og ikke er behæftet med mangler. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi på overtagelsesdagen, og der opkræves tilslutningsbidrag efter vedtægtens regler. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan forlange, at der efter fremlæggelse af endelig bebyggelsesplan mv. stilles sikkerhed for betaling af de samlede tilslutningsbidrag, som i henhold til lovgivningen beregnes for den tilsluttede ejendom som et standardtilslutningsbidrag for hver påbegyndt 800 m 2 af ejendommens matrikulære grundareal eller tillagte grundareal (for erhvervsejendomme i landzone), hvorfra der sker afledning af spildevand og/eller tag- og overfladevand. Fakturering af tilslutningsbidrag sker umiddelbart efter, at der er ført en stikledning frem til ejendommens eller ejendommenes grundgrænse. Fakturaen vil i henhold til betalingsloven blive sendt til grundejeren, uanset at der ikke måtte være identitet mellem grundejeren og byggemodneren.

17 17 8. Udtræden af/genindtræden i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Hvis Skanderborg Kommunes byråd i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor Skanderborg Kommunes byråd er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S ejede spildevandsanlæg for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden med grundejere inden for de pågældende oplande, sker der ophævelse af den del af tilslutningspligten til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S for den del af spildevandet, der udtrædes for. Der sker ikke tilbagebetaling af det erlagte tilslutningsbidrag i den forbindelse. Økonomisk kompensation til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan forekomme, når Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan sandsynliggøre, at der er etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en ejendoms spildevand, og disse anlæg endnu ikke er afskrevet. I dette tilfælde fastsættes kompensationen efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. Genindtræden under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S En ejendom, der tidligere helt eller delvis er udtrådt af det af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kloakerede opland, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. 9. Målerdata Ejere af ejendomme, der er tilsluttet eller tilknyttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg, har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere. Ejerne har endvidere pligt til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år. 10. Fælles bestemmelser Tilslutningsbidrag påhviler den grundejer, der ejer ejendommen på tidspunktet, hvor Skanderborg Forsyningsvirksomhed fremfører stikledninger til grundgrænsen.

18 18 Øvrige bidrag, som Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S opkræver i henhold til loven, påhviler som udgangspunkt den ejer, der ejer ejendommen ved fremsendelse af fakturaen. En eventuel ny ejer af en ejendom skal således selv sikre måleraflæsning og afregning med en tidligere ejer ved ejerskifte. Inddrivelse af skyldige bidrag Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er berettiget til at opkræve gebyr ved forsinket betaling, og bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter gældende regler herom. Takster for rykkegebyrer fremgår af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S hjemmeside: Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter rentelovens bestemmelser. Bidrag efter betalingsloven, rykkergebyrer og morarenter vil i mangel af betaling blive inddrevet af SKAT. Sikkerhedsstillelse Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan forud for tilslutning af en ejendom/flere ejendomme til spildevandssystemet kræve, at grundejeren stiller sikkerhed for betaling af tilslutningsbidraget. Sikkerhedsstillelsen kræves i form af en bankgaranti, og udgør det samlede beløb, der efter fremføring af stikledning til grundgrænsen pålignes i tilslutningsbidrag. Ændringer i betalingsvedtægten Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. Ændringer forelægges til godkendelse af kommunalbestyrelsen for Skanderborg Kommune. Klage Beslutninger truffet af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S i henhold til denne betalingsvedtægt og øvrige beslutninger truffet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S i henhold til betalingsloven, kan ikke indbringes nogen administrativ myndighed. Dog kan beslutninger om størrelse af økonomisk kompensation ved overtagelse af andre spildevandsanlæg kræves prøvet ved taksationsmyndigheden. Beslutninger truffet af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S i henhold til denne betalingsvedtægt og i henhold til betalingsloven kan indbringes for domstolene. 11. Betalingsvedtægtens ikrafttræden Byrådet for Skanderborg Kommune har den 25. maj godkendt nærværende betalingsvedtægt. Betalingsvedtægten træder i kraft den 25. maj 2011.

19 19 Samtidig med ikrafttræden af nærværende betalingsvedtægt ophæves betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Skanderborg Kommune af 1. januar 2007.

20 20 Bilag 1 Vejbidrag Etablering, drift og vedligeholdelse af rendestensbrønde og ledninger, der udelukkende tjener vejes afvanding, er Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S uvedkommende. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S pligt indtræder først ved tilledning af overfladevandet til Forsyningens hovedkloak. Statsveje For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 areal, hvorfra spildevandet tilledes Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg. Bidraget beregnes på baggrund af arealet for den vejstrækning, der er tilsluttet spildevandsanlægget. Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler Skanderborg Kommune et årligt bidrag til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S på 3% af anlægsudgifterne til spildevandsledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015 Aarhus Vand A/S Indholdsfortegnelse Forord 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE... 5 2. BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING... 5 3. BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Indholdsfortegnelse Forord 1. Betalingsvedtægtens område 4 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering 4 3. Indtægter vedrørende spildevandshåndtering

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND BETALINGSVEDTÆGT Spildevandsforsyningen Januar 2015 ÆRØVAND 1 Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen under Ærø Vand A/S. I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægten 2011

Betalingsvedtægten 2011 1 Betalingsvedtægten 2011 Opdateret 01.01. 2011 2 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Ajourført udgave af betalingsvedtægten altid kan ses på vores hjemmeside: www.aalborgforsyning.dk/kloak Indholdsfortegnelse

Læs mere

TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE

TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE Jan. 2014 Indhold KAPITEL 1 Vedtægtens område 04 KAPITEL 2 Vejle Spildevands budget og regnskab 05 KAPITEL 3 Vejle Spildevands indtægter 05 KAPITEL 4 Private spildevandsanlæg

Læs mere

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg)

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg) Betalingsvedtægt Vejle Spildevand A/S Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 KAPITEL 8 KAPITEL 9 BILAG 1 BILAG 2 Vedtægtens område Vejle Spildevands budget

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Bilag 6 BM4-13 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1 Lovgrundlag m.v. 1.2 Vedtægtens område 1.3 Definitioner Kapitel 2 2.1 Spildevandsforsyningens budget og

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Silkeborg Spildevand A/S inkl. regulativ for tømning af bundfældningstanke og kontrakt mellem spildevandsforsyningen og ejer af andet spildevandsanlæg Indhold 1. Vedtægtens område

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 1 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1. ORGANISATION... 4 KAPITEL 2. DEFINITIONER... 4 KAPITEL 3. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 6 A. FORSYNINGSOMRÅDER... 6 B. TILSLUTNING... 6 KAPITEL 4. FORSYNINGENS

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område...

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S 1 INDHOLD 1 DEFINITIONER...3 2 VEDTÆGTENS OMRÅDE...5 3 SELSKABETS BUDGET OG REGNSKAB...6 4 SELSKABETS INDTÆGTER... 7 5 TILSLUTNINGSBIDRAG...8 6 VANDAFLEDNINGSBIDRAG...

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Indhold side Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets indtægter 4 Kapitel

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Miljøudvalget, 30-10-2013 Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Vejle Kommune Att. Nina Schou Gerken 7. november 2012 Sag 12/04610 / CF E-mail: nisge@vejle.dk; post@vejle.dk; tekniskforvaltning@vejle.dk; kakor@vejle.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Randers Kommune Att. Poul Hjøllund E-mail: poul.hjollund@randers.dk; randers.kommune@randers.dk; poul.erik.oest@randers.dk 21. december 2012 Sag 12/04584 / CF Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Torben Gregersen 16. november 2012 Sag 12/04659 / CF Mail: tg@faaborgmidtfyn.dk; fmk@faaborgmidtfyn.dk; moso@faaborgmidtfyn.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller.

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Forvaltningsret 2.1 - Veje og vand 2.2. Anpartsselskabet B købte i 1999 et areal af kommune K og betalte

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Spildevand A/S 22.04.2015 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 22.april 2015 kl.15.00 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne Medlemmer: Per Ole Petersen - (Formand) Lotte Helms Linda Kofoed Persson

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere