Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

2 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Vedtægtens område Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S opgaver og forpligtelser... 4 Forpligtelser for tilsluttede og tilknyttede ejendommen Udgifter omfattet af betalingsvedtægten og deres finansiering Indtægter... 6 Tilslutningsbidrag... 6 Boliger... 6 Erhvervsejendomme... 7 Matrikulære ændringer af erhvervsejendomme i byzone... 7 Ændringer i beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget for erhvervsejendomme i landzone... 7 Opkrævning af tilslutningsbidraget ved delvis tilslutning... 8 Forfaldstidspunkt for tilslutningsbidrag... 8 Henstand... 8 Forfaldstidspunkt for kontraktligt tilknyttede ejendomme... 8 Vandafledningsbidrag... 9 Takst for vandafledningsbidraget... 9 Fast bidrag... 9 Variabelt bidrag: Opkrævningstidspunkt for vandafledningsbidraget Opkrævning efter måler Opkrævning uden måler Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme Fritagelse eller nedsættelse i vandafledningsbidraget ved tilledning af vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand, eller kølevand Vandafledningsbidrag ved tilledning af genanvendt regnvand til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg Ledningsbrud Særbidrag Vejbidrag Dækning af udgifter til den fælles obligatoriske tømningsordning Det åbne land Andre spildevandsanlæg Byggemodning Byggemodning af én eller flere boligejendomme (herunder storparcel) Byggemodning af erhvervsejendomme i byzone Byggemodning af erhvervsejendomme i landzone Fakturering i forbindelse med byggemodninger Udtræden af/genindtræden i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren... 17

3 3 Genindtræden under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Målerdata Fælles bestemmelser Inddrivelse af skyldige bidrag Sikkerhedsstillelse Ændringer i betalingsvedtægten Klage Betalingsvedtægtens ikrafttræden Bilag 1 Vejbidrag Statsveje Kommunale veje og private fællesveje... 20

4 4 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S I Skanderborg Kommune udføres håndteringen af spildevand af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, som er et aktieselskab ejet af Skanderborg Kommune. Med virkning fra den 1. januar 2010 er de tidligere såkaldte offentlige spildevandsanlæg i Skanderborg Kommune i medfør af lov nr. 460 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) overført til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven), har Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S fastsat denne betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet eller på anden måde tilknyttet spildevandsanlæg, drevet, ejet og/eller vedligeholdt af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Betalingsvedtægten er vedtaget af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S og er efterfølgende godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd. 1. Vedtægtens område Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg, der er eller vil blive tilsluttet til spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S forsyningsområde. Under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S hører de spildevandsanlæg, der indtil ikrafttrædelse af vandsektorloven blev defineret som offentlige spildevandsanlæg, fordi anlæggene var drevet og/eller vedligeholdt af kommunalbestyrelsen. Decentrale spildevandsanlæg, der forud for vandsektorlovens ikrafttræden (1. januar 2010) er blevet etableret på ejendomme i det åbne land i henhold til reglerne om kontraktligt medlemskab, hører fortsat også under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. I forhold til spildevandsanlæg etableret efter vandsektorlovens ikrafttræden den 1. januar 2010 er det alene de spildevandsanlæg, som Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S i overensstemmelse med kravene i den til hver tid gældende spildevandsplan for Skanderborg Kommune skal etablere, eje og/eller drive, der henregnes til Skanderborg Forsyningsvirksomheds spildevandsanlæg. 2. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S opgaver og forpligtelser I de områder, der i henhold til en vedtaget kommunal spildevandsplan skal kloakeres, er Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S i henhold til den til enhver tid gældende miljøbeskyttelseslov forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg.

5 5 Når en ejendom i henhold til spildevandsplanen skal fælleskloakeres, forsynes ejendommen med én stikledning og en skelbrønd, der skal aflede både regnvand og spildevand. Når en ejendom i henhold til spildevandsplanen skal separatkloakeres forsynes ejendommen med én stikledning for regnvand og en stikledning og en skelbrønd for spildevand. Skelbrønden for stikledningen til spildevand udføres som standard med betondæksel. Ønskes der andet dæksel, afholdes ekstraudgifterne til dette af grundejer. Udgiften opkræves sammen med fremsendelse af opkrævning for tilslutningsbidrag. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan efter aftale med en grundejer føre en eller flere ekstra stikledninger frem til en ejendoms grundgrænse, mod at grundejeren betaler samtlige omkostninger for den eller de yderligere stikledninger. Udgiften til etablering af flere stikledninger frem til grundgrænsen opkræves, når der foreligger en endelig opgørelse af omkostningerne hertil. Forpligtelser for tilsluttede og tilknyttede ejendommen Alle ejere af fast ejendom inden for et kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig det af spildevandsplanen omfattede spildevandsanlæg gennem lukkede ledninger, når tilslutningsmulighed foreligger (dvs. stikledning er ført frem til grundgrænsen), samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. Der kan alene påregnes afledning af spildevand ved gravitation fra stueplan. Grundejeren for en tilsluttet ejendom er endvidere ansvarlig for drift og vedligehold af interne brønde og ledninger inden for grundgrænsen. For ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, er grundejerens forpligtelser beskrevet i kontrakten. Kontrakten underskrives forud for etablering af en decentral renseløsning. 3. Udgifter omfattet af betalingsvedtægten og deres finansiering Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S afholder udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse af selskabets spildevandsanlæg og af de spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet selskabet, jf. betalingslovens 7a. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S afholder herudover udgifter til betaling for opgaver, der falder under Forsyningssekretariatet og Vandsektorens Teknologiudviklingsfonds virksomhed, jf. kapitel 4 og 7 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold samt til moms, skatter og afgifter, herunder spildevandsafgift, afgift af ledningsført vand, samt øvrige afgifter og offentligretlige forpligtelser, som spildevandsforsyningen måtte være pålagt. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S omkostninger og udgifter, dækkes af bidrag fra ejerne af tilsluttede og kontraktligt tilknyttede ejendomme. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S aflægger et regnskab i henhold til årsregnskabsloven og er underlagt vandsektorlovens bestemmelser.

6 6 4. Indtægter Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S udgifter til spildevandshåndtering dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag fra stats- og kommunale veje. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S fastsætter takster for samtlige bidrag en gang årligt. Takster og bidrag skal overholde det prisloft, der årligt bliver fastsat for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S i medfør af 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Taksterne godkendes endvidere af Skanderborg Kommunes byråd. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller ikke har betalt tilslutningsbidrag til det tidligere offentlige spildevandsanlæg eller efter 1. januar 2010 til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg. Tilslutningsbidraget betales som et standardiseret anlægsbidrag, jf. betalingslovens 2, i forbindelse med tilslutning af en ejendom til et spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S ved fremføring af stik til ejendommen. Tilslutningsbidrag betales også af ejere af ejendomme, der indgår kontrakt med Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S om medlemskab. Standardtilslutningsbidraget udgør i henhold til betalingsloven kr. (i 1997-niveau) ekskl. moms. Bidragene reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet indeks for bygge- og anlægsarbejder. Den til enhver tid gældende størrelse af for tilslutningsbidraget fremgår af takstbladet, som kan ses på Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S hjemmeside: Boliger Der opkræves ét standardtilslutningsbidrag pr. boligenhed på den ejendom, der tilsluttes. Tilslutningsbidraget beregnes således ud fra antallet af boligenheder på den enkelte ejendom. Ved udstykning fra en tilsluttet boligejendom, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for boligenhederne på den/de frastykkede ejendomme, hvis de frastykkede ejendomme ikke efter udstykningen er tilsluttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg, og Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S derfor skal fremføre nye stikledninger til ejendommen. Det samlede supplerende tilslutningsbidrag opkræves, når Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse.

7 7 Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme i byzone: For erhvervsejendomme beregnes tilslutningsbidraget som et standardtilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. Erhvervsejendomme i landzone: For erhvervsejendomme i landzone fastsættes tilslutningsbidraget på baggrund af et skønnet grundareal, der beregnes ud fra det bebyggede areal på ejendommen og en skønnet bebyggelsesprocent på normalt 40 %. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal til brug for beregningen af det skønnede grundareal, der ligger til grund for opkrævningen af tilslutningsbidraget. Matrikulære ændringer af erhvervsejendomme i byzone Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, eller hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Hvis en erhvervsejendom, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udformet efter den 1. juli 1997, og der dengang blev gjort brug af lovens mulighed for at dispensere fra standardtilslutningsbidraget, beregnes det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Bidraget opkræves, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. Ændringer i beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget for erhvervsejendomme i landzone Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som:

8 8 Det bidrag der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Opkrævning af tilslutningsbidraget ved delvis tilslutning For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, fastsættes tilslutningsbidraget til 60 % af standardtilslutningsbidraget. For ejendomme, der alene er tilsluttet med tag- og overfladevand, fastsættes tilslutningsbidraget til 40 % af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Forfaldstidspunkt for tilslutningsbidrag Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har ført stik frem til ejendommens skel. Tilslutningsbidrag for det samlede antal boligenheder eller det samlede erhvervsareal, som planlægges at fremkomme inden for en eller flere ejendomme, der påtænkes byggemodnet, forfalder til betaling, når der af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er ført stik frem til grundgrænsen for den eller disse ejendomme, og der således foreligger mulighed for fysisk tilslutning af byggemodningen som sådan. Tilslutningsbidrag for det planlagte, samlede antal boligenheder eller det samlede erhvervsareal forfalder til betaling uafhængigt af, om der er foretaget endelig udstykning af den eller de byggemodnede ejendomme. Henstand Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan efter anmodning yde henstand med betaling af tilslutningsbidrag, når det må forventes, at der vil gå en længere periode fra fremføring af stik og til bebyggelse af den pågældende ejendom. Det er en betingelse for at opnå henstand, at der er en høj grad af sikkerhed for betalingen af det/de samlede tilslutningsbidrag. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan herved stille krav om betryggende bankgaranti eller lignende. Ved meddelelse af henstand indgås i alle tilfælde en konkret aftale om afvikling af det forfaldne tilgodehavende. Tilslutningsbidrag forrentes i henstandsperioden med en forrentning på markedsmæssige vilkår. Forfaldstidspunkt for kontraktligt tilknyttede ejendomme For kontraktligt tilknyttede ejendomme, hvor Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S etablerer en decentral renseløsning på ejendommen, forfalder tilslutningsbidraget til betaling ved kontraktens indgåelse.

9 9 Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg, eller som er kontraktligt tilknyttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, betaler vandafledningsbidrag. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S opkræver vandafledningsbidrag hos ejerne af de tilsluttede eller kontraktligt tilknyttede ejendomme. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kloaksystem, uden at der har været et vandforbrug, skal der også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, filterskyllevand, kølevand og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kloaksystem. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S opkræver i denne situation vandafledningsbidraget hos ejeren af ejendommen, hvorfra spildevandet tilledes. Opkrævning af vandafledningsbidrag sker på baggrund af måling af tilledning af vand til spildevandsanlægget ved brug af en vandmåler for den samlede tilledning. I tilfælde, hvor der ikke er en fungerende vandmåler, vil Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S skønne et vandforbrug. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg - f.eks. ved afværgepumpning, eller hvor der sker tilledning over kortere perioder, de såkaldte gæstetilledninger, f.eks. afledning fra tivoli, cirkus eller festival. Vandafledningsbidraget opkræves i disse situationer over for den, der er ansvarlig for den virksomhed, der tilleder spildevandet til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg. Takst for vandafledningsbidraget Vandafledningsbidraget udgøres af et variabelt bidrag og evt. et fast bidrag. Der henvises til det gældende takstblad. Fast bidrag Uden hensyn til, om der faktisk sker afledning af spildevand, kan der betales fast bidrag for hver stikledning, der er ført frem til en ejendom, og som er fysisk tilsluttet spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Anlæg, der er kontraktligt tilknyttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, betaler ét fast bidrag for ejendommen som sådan. Det faste bidrag kan opkræves uafhængigt af ejendommens anvendelse. For gæstetilledning, samt for stikledninger, hvortil der alene er tilsluttet tag- og overfladevand, opkræves der ikke fast bidrag. Den faste del af vandafledningsbidraget kan udgøre maksimalt 30 gange den fastsatte m³-takst, dog ikke over 500,- kr. inkl. moms pr. år (2000-niveau), gældende for hver stikledning, der tilføres spildevand.

10 10 Den maksimale grænse på 500,- kr. inkl. moms for den faste del af vandafledningsbidraget pristalsreguleres én gang om året på grundlag af Danmarks Statistiks indeks for bygge- og anlægsvirksomhed. Variabelt bidrag: Det variable bidrag opgøres ud fra målt eller skønnet vandforbrug. Vandafledningsbidraget beregnes som vandforbrug eller tilledt vand i m 3 ganget variabel takst pr m 3. Taksten for vandafledningsbidraget pr. m 3 fastsættes af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S på baggrund af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S budget for spildevandshåndtering. Takstens størrelse fremgår af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S takstblad, der kan findes på hjemmesiden: Opkrævningstidspunkt for vandafledningsbidraget Det variable bidrag opkræves fra det tidspunkt, hvor fysisk tilslutning til spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er gennemført. Det vil sige, når grundejeren har tilsluttet sig den af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S fremførte stikledning. Ejeren af ejendommen, eller på dennes opfordring anvendte kloakmester, har pligt til at indberette til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, hvornår en permanent tilslutning er fysisk gennemført. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning, betales det variable vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor afledning til spildevandanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S påbegyndes. Ved ikke-permanente tilslutninger har ejeren af ejendommen pligt til at søge tilladelse hos Skanderborg Kommune og indberette til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, hvornår afværgepumpning, midlertidig afledning af spildevand fra festivaler eller lignende, igangsættes og afsluttes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, betaler variabelt vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale spildevandsløsning tages i brug. Opkrævning efter måler Inden for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S vandforsyningsområde, beregnes vandafledningsbidraget som alt overvejende hovedregel efter målt vandforbrug. For ejendomme, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. Vandmåler anses endvidere for krævet, hvor der i regulativ, godkendt i medfør af vandforsyningslovens 55, er krævet opsætning af vandmålere på alle ejendomme.

11 11 Opkrævning uden måler For ejendomme, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m 3 pr. år pr. boligenhed. Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. Der betales ikke vandafledningsbidrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. For at få fradrag i vandafledningsbidraget skal ejeren kunne dokumentere, at vandet ikke ledes til spildevandsanlægget. Ejeren skal endvidere kunne dokumentere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler. Alternativt kan der placeres en flowmåler for virksomhedens samlede afledning af spildevand umiddelbart før tilledning til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S stikledning. Bimåleren eller flowmåleren skal være typegodkendt og førstegangsverificeret, og den skal indkøbes og installeres af ejeren. Ansvaret for vedligeholdelse og løbende godkendelse påhviler ejeren. Bimåleren skal udskiftes hvert 6. år. Ved udskiftning skal Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S skriftligt orienteres samt godkende den nye måler. Opsætning af målere, dokumentation for, at vandet ikke ledes til spildevandsanlægget, og opgørelse af vandmængden, der ønskes fradrag for, sker på virksomhedens regning og ansvar. Virksomheden bærer ligeledes ansvaret for fejl og driftsstop af flow- eller bimåler. Fradrag kan således ikke opnås uden fremsendelse af de krævede målinger. Fradrag gives efter fremsendt ansøgning herom og først fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S endelige godkendelse af bimåler eller flowmåler og dokumentation for, at vandet ikke ledes til spildevandsanlægget. Der gives ikke fritagelse med tilbagevirkende kraft, men alene fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S modtagelse og godkendelse af dokumentation for, at vandet fra virksomheden ikke ledes til selskabets spildevandsanlæg. Fritagelse eller nedsættelse i vandafledningsbidraget ved tilledning af vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand, eller kølevand Ved tilledning af vand fra afværgepumpninger kan Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S efter en konkret vurdering nedsætte eller fritage for betaling for tilledning af vand fra afværgepumpninger, såfremt tilledningen giver anledning til færre omkostninger for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S end almindeligt husspildevand, og såfremt samfundsmæssige og miljømæssige hensyn taler for det. I den forbindelse påser Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, at: tilledningen til spildevandssystemet reelt er forbundet med færre omkostninger end tilledning af almindeligt husspildevand. fritagelsen er i overensstemmelse med samfundsmæssige og miljømæssige hensyn der ikke er konstateret et direkte forureneransvar i henhold til miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven eller miljøansvarsloven.

12 12 der ikke er alternative vandbehandlingsmetoder, der er billigere og miljømæssigt mere optimale forureneren-betaler-princippet fortsat finder anvendelse. Efter en konkret vurdering kan Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af filterskyllevand og kølevand til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, såfremt tilledningen af filterskyllevandet eller kølevandet giver anledning til færre omkostninger for spildevandsforsyningsselskabet end tilledning af almindeligt spildevand, og når miljømæssige hensyn taler herfor. Nedsættelse gives efter ansøgning. Der kan ikke opnås nedsættelse med tilbagevirkende kraft. Vandafledningsbidrag ved tilledning af genanvendt regnvand til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg Godkendte regnvandsanlæg (VA-godkendte anlæg), for enkeltejendomme til brug for toiletskyl og tøjvask kan blive fritaget for betaling af vandafledningsbidrag, for den del der kommer fra genanvendt regnvand. Fradrag for vandafledningsbidrag ved større regnvandsanlæg til toiletskyl og tøjvask vurderes særskilt efter forudgående ansøgning til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Ledningsbrud I det omfang et vandværk i tilfælde af brud på en vandledning i en boligejendom træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede forbrug lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget. Selvom et vandværk ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. Reduktion gives kun ved pludselig opstået skade på en skjult installation, der ikke er forårsaget ved grov uagtsomhed eller forsæt og inden for indeværende eller det seneste forbrugsår. Vandspildets størrelse skal kunne dokumenteres fra vandværket. Vandafledningsbidraget beregnes som et gennemsnit af de sidste 3 års vandforbrug gange 2. Dog betales for min. 100 m 3. Særbidrag Spildevandstilledning til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S reguleres i en tilslutningstilladelse. Det er kommunen, der meddeler tilslutningstilladelser til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg. Tilslutningstilladelser til virksomheder gives med udgangspunkt i udledning svarende til husspildevand, eller spildevand der ikke afviger væsentlig fra husspildevand. Tungmetalindhold og miljøfremmede stoffer skal ved tilslutningstilladelsen begrænses mest muligt, og virksomheden skal overholde krav, der stilles i den relevante miljølovgivning om reduktion af brugen af disse stoffer.

13 13 Der opkræves særbidrag, hvor en virksomhed på trods af anvendelse af den bedst tilgængelige teknik eller renere teknologi tilleder spildevand med et højere indhold af stoffer, end hvad der normalt forekommer i husspildevand. Der opkræves særbidrag for virksomheder, hvis spildevandstilledning giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S anlægs etablering og drift. Særbidraget opkræves med udgangspunkt i de ekstra omkostninger, håndteringen af de forurenede stoffer medfører for spildevandshåndteringen. Der betales særbidrag som et forureningstillæg til vandafledningsbidraget. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan efter nærmere vurdering fastlægge en formel til anvendelse til opkrævningen i overensstemmelse med forureneren-betalerprincippet.. Virksomheden skal for egen regning etablere afløbsledninger samt prøvetagningsbrønde med mulighed for flowmåling og udtagning af analyser til brug for beregningen af særbidrag. Udformning af prøvetagningsbrønd skal godkendes af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Vejbidrag Etablering, drift og vedligeholdelse af rendestensbrønde og ledninger, der udelukkende tjener vejes afvanding, er Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S uvedkommende. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S pligt indtræder først ved tilledning af overfladevandet til Forsyningens hovedkloak. Der opkræves vejbidrag fra Statsveje, Kommunale veje og private fællesveje. Betalingsreglerne fremgår af bilag Dækning af udgifter til den fælles obligatoriske tømningsordning Alle hustanke, der er omfattet af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S regulativ for den obligatoriske tømningsordning for hustanke, skal betale et årligt bidrag, der fastsættes af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S på grundlag af et budget for tømningsordningens udgifter for det pågældende år. Dette gælder dog ikke for bundfældningstanke, der er etableret som led i et kontraktligt medlemskab af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S efter betalingslovens 7a. I dette tilfælde forestår Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S tømningen af bundfældningstanken. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S fører særskilt regnskab for udgifter og indtægter forbundet med drift af den obligatoriske tømningsordning. Indtægter og udgifter i dette regnskab skal hvile i sig selv over en årrække. De gældende takster for tømning mv. fremgår af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S takstblad. Taksterne reguleres en gang årligt samtidigt med regulering af de øvrige tak-

14 14 ster for spildevandsafledningen i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S forsyningsområde. Taksterne for tømningsordningen fremgår af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S takstblad på hjemmesiden: 6. Det åbne land En del ejendomme beliggende i det åbne land skal have forbedret ejendommenes spildevandsrensning. Skanderborg Kommune meddeler påbud efter miljøbeskyttelsesloven til de ejere, der skal gennemføre forbedringer af spildevandsrensningen. Når ejere af enkeltejendomme til helårsbeboelse modtager et påbud om at forbedre spildevandsrensningen med en decentral renseløsning for ejendommen, vil påbuddet blive fulgt af et tilbud om kontraktligt medlemskab i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Såfremt ejeren vælger at tage imod tilbuddet om medlemskab i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, indebærer dette, at Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S på ejerens vegne skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder påbuddet. Til gengæld skal ejeren betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag svarende til en ejendom, der er tilsluttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg, jf. afsnit om tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag. Vælger ejeren at blive kontraktligt medlem af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, udfører Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S den krævede renseløsning i henhold til det udstedte påbud og spildevandsplanen. Hvis ejer ønsker en anden løsning, der rensemæssigt lever op til spildevandsplanens og kommunens krav, skal ejeren selv betale en eventuel prisdifference mellem den af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S valgte spildevandsløsning, og den spildevandsløsning ejeren ønsker. 7. Andre spildevandsanlæg Skanderborg Kommune kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om, at Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S skal overtage andre (tidligere private/fællesprivate) spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Ejerne afholder forud for overtagelsen eventuel restgæld for områdets spildevandsanlæg. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan yde godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag i henhold til betalingslovens regler herom. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S vurderer i den forbindelse anlæggets værdi, der ikke opgøres alene ud fra afholdte omkostninger til anlægget. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler.

15 15 I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. Såfremt det andet (private/fællesprivate) spildevandsanlæg allerede er tilsluttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg, opkræves ikke tilslutningsbidrag. Byggemodning Udførelse af byggemodninger herunder etablering af private spildevandsanlæg kræver Skanderborg Kommunes tilladelse. Når en eller flere ejendomme skal byggemodnes og herunder tilsluttes til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg, skal området, der byggemodnes, være inddraget i kloakoplandet i den kommunale spildevandsplan, og der skal foreligge en beslutning fra Skanderborg Kommune efter miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 4, der angiver, hvornår ejendommen eller ejendommene skal være tilsluttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg. Når kommunens beslutning foreligger, og når byggemodneren har dokumenteret de forhold, der beskrives nedenfor, er grundejeren/byggemodneren forpligtet til at tilslutte sig den stikledning, som Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S efterfølgende fremfører, i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelses regler om etablering af spildevandsledninger på privat grund. Grundejeren/byggemodneren skal herunder sikre, at ledningerne på ejendommen etableres i henhold til gældende normer for dette arbejde. Byggemodning af én eller flere boligejendomme (herunder storparcel) Ved en planlagt byggemodning, der omfatter én eller flere ejendomme i udstykningslovens forstand, og hvor ejendommen eller ejendommene efter en endelig lokalplan skal anvendes til boligformål, skal grundejeren fremsende en endelig og samlet bebyggelsesplan for ejendommen eller ejendommene herunder med angivelse af det samlede antal boligenheder, der påregnes bygget, dokumentation for bebyggelsesplanens overensstemmelse med relevante og vedtagne lokalplanbestemmelser samt dokumentation for, at der fra kommunens side er meddelt tilslutningstilladelse. Når Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har modtaget denne dokumentation og har modtaget Skanderborg Kommunes meddelelse af tidsfrist for tilslutning, foretager Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S tilslutning af ejendommen eller ejendommene ved at fremføre stikledning frem til ejendommens eller ejendommenes grundgrænse. Byggemodning af erhvervsejendomme i byzone Ved en planlagt byggemodning af et erhvervsareal, der omfatter én eller flere ejendomme i udstykningslovens forstand, og hvor denne eller disse ejendomme efter en endelig lokalplan skal anvendes til erhvervsformål, skal grundejeren fremsende en endelig og samlet bebyggelsesplan med angivelse af hvilken type virksomhed, der påregnes bygget på ejendommen, dokumentation for bebyggelsesplanens overensstemmelse med relevante og vedtagne lokalplanbestemmelser samt dokumentation for, at der fra kommunens side er meddelt tilslutningstilladelse.

16 16 Når Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har modtaget denne dokumentation og har modtaget Skanderborg Kommunes meddelelse af tidsfrist for tilslutning til spildevandsanlægget, foretager Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S tilslutning af den eller de berørte ejendomme ved at fremføre stikledning frem til den eller de matrikulære grundgrænser. Byggemodning af erhvervsejendomme i landzone Ved en planlagt byggemodning i landzone, og hvor ejendommen eller ejendommene efter en endelig lokalplan skal anvendes til erhvervsformål, skal grundejeren fremsende en endelig og samlet bebyggelsesplan med angivelse af hvilken type virksomhed, der påregnes bygget på ejendommen samt størrelsen af det grundareal, der ønskes bebygget, og hvorfra der skal ske afledning af spildevand og/eller tag- og overfladevand fra bebyggelsen. Grundejeren/byggemodneren skal endvidere fremsende dokumentation for bebyggelsesplanens overensstemmelse med relevante og vedtagne lokalplanbestemmelser samt dokumentation for, at der fra Skanderborg Kommunes side er meddelt tilslutningstilladelse til afledning af spildevand og/eller tag- og overfladevand fra ejendommen. Når Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har modtaget denne dokumentation og har modtaget Skanderborg Kommunes meddelelse af tidsfrist for tilslutning af den eller de berørte ejendomme, foretager Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S tilslutning af ejendommen ved at fremføre stikledning frem til ejendommens eller ejendommenes grundgrænse. Fakturering i forbindelse med byggemodninger Det påhviler en bygherre i forbindelse med byggemodningen af et område at udføre og bekoste det nødvendige spildevandsanlæg på privat grund efter et af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S forud godkendt projekt. Spildevandsanlægget kan overtages af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, når det i tilknytning til en overtagelsesforretning fastslås, at anlægget er udført i henhold til det godkendte projekt og ikke er behæftet med mangler. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi på overtagelsesdagen, og der opkræves tilslutningsbidrag efter vedtægtens regler. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan forlange, at der efter fremlæggelse af endelig bebyggelsesplan mv. stilles sikkerhed for betaling af de samlede tilslutningsbidrag, som i henhold til lovgivningen beregnes for den tilsluttede ejendom som et standardtilslutningsbidrag for hver påbegyndt 800 m 2 af ejendommens matrikulære grundareal eller tillagte grundareal (for erhvervsejendomme i landzone), hvorfra der sker afledning af spildevand og/eller tag- og overfladevand. Fakturering af tilslutningsbidrag sker umiddelbart efter, at der er ført en stikledning frem til ejendommens eller ejendommenes grundgrænse. Fakturaen vil i henhold til betalingsloven blive sendt til grundejeren, uanset at der ikke måtte være identitet mellem grundejeren og byggemodneren.

17 17 8. Udtræden af/genindtræden i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Hvis Skanderborg Kommunes byråd i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor Skanderborg Kommunes byråd er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S ejede spildevandsanlæg for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden med grundejere inden for de pågældende oplande, sker der ophævelse af den del af tilslutningspligten til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S for den del af spildevandet, der udtrædes for. Der sker ikke tilbagebetaling af det erlagte tilslutningsbidrag i den forbindelse. Økonomisk kompensation til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan forekomme, når Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan sandsynliggøre, at der er etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en ejendoms spildevand, og disse anlæg endnu ikke er afskrevet. I dette tilfælde fastsættes kompensationen efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. Genindtræden under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S En ejendom, der tidligere helt eller delvis er udtrådt af det af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kloakerede opland, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. 9. Målerdata Ejere af ejendomme, der er tilsluttet eller tilknyttet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg, har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere. Ejerne har endvidere pligt til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år. 10. Fælles bestemmelser Tilslutningsbidrag påhviler den grundejer, der ejer ejendommen på tidspunktet, hvor Skanderborg Forsyningsvirksomhed fremfører stikledninger til grundgrænsen.

18 18 Øvrige bidrag, som Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S opkræver i henhold til loven, påhviler som udgangspunkt den ejer, der ejer ejendommen ved fremsendelse af fakturaen. En eventuel ny ejer af en ejendom skal således selv sikre måleraflæsning og afregning med en tidligere ejer ved ejerskifte. Inddrivelse af skyldige bidrag Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er berettiget til at opkræve gebyr ved forsinket betaling, og bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter gældende regler herom. Takster for rykkegebyrer fremgår af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S hjemmeside: Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter rentelovens bestemmelser. Bidrag efter betalingsloven, rykkergebyrer og morarenter vil i mangel af betaling blive inddrevet af SKAT. Sikkerhedsstillelse Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan forud for tilslutning af en ejendom/flere ejendomme til spildevandssystemet kræve, at grundejeren stiller sikkerhed for betaling af tilslutningsbidraget. Sikkerhedsstillelsen kræves i form af en bankgaranti, og udgør det samlede beløb, der efter fremføring af stikledning til grundgrænsen pålignes i tilslutningsbidrag. Ændringer i betalingsvedtægten Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. Ændringer forelægges til godkendelse af kommunalbestyrelsen for Skanderborg Kommune. Klage Beslutninger truffet af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S i henhold til denne betalingsvedtægt og øvrige beslutninger truffet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S i henhold til betalingsloven, kan ikke indbringes nogen administrativ myndighed. Dog kan beslutninger om størrelse af økonomisk kompensation ved overtagelse af andre spildevandsanlæg kræves prøvet ved taksationsmyndigheden. Beslutninger truffet af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S i henhold til denne betalingsvedtægt og i henhold til betalingsloven kan indbringes for domstolene. 11. Betalingsvedtægtens ikrafttræden Byrådet for Skanderborg Kommune har den 25. maj godkendt nærværende betalingsvedtægt. Betalingsvedtægten træder i kraft den 25. maj 2011.

19 19 Samtidig med ikrafttræden af nærværende betalingsvedtægt ophæves betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Skanderborg Kommune af 1. januar 2007.

20 20 Bilag 1 Vejbidrag Etablering, drift og vedligeholdelse af rendestensbrønde og ledninger, der udelukkende tjener vejes afvanding, er Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S uvedkommende. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S pligt indtræder først ved tilledning af overfladevandet til Forsyningens hovedkloak. Statsveje For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 areal, hvorfra spildevandet tilledes Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S spildevandsanlæg. Bidraget beregnes på baggrund af arealet for den vejstrækning, der er tilsluttet spildevandsanlægget. Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler Skanderborg Kommune et årligt bidrag til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S på 3% af anlægsudgifterne til spildevandsledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015 Aarhus Vand A/S Indholdsfortegnelse Forord 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE... 5 2. BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING... 5 3. BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt. for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Betalingsvedtægtens område...4 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering...4 3. Indtægter vedrørende spildevandshåndtering...5

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning Udkast Leveringsbestemmelser for Spildevand Hvidovre Forsyning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsområdet og tilslutning... 4 4. Betaling... 7 5.

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER... 4 3. FORSYNINGSOMRÅDET OG TILSLUTNING...6 4. BETALING7... 10 5. LEDNINGSBRUD...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009.

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009. Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S April 2009. Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner...4 2. Kloakforsyningens Budget og regnskab...4 3. Tilslutningsbidrag...5 3.1 Tilslutningsbidrag...5

Læs mere

Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BUDGET, REGNSKAB OG TAKSTER... 4 3. INDTÆGTER...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG UNDER LEJRE SPILDEVAND A/S. Kapitel 1 Vedtægtens område og definitioner

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG UNDER LEJRE SPILDEVAND A/S. Kapitel 1 Vedtægtens område og definitioner BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG UNDER LEJRE SPILDEVAND A/S I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011. Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup. CVR nr. 33 04 32 60

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011. Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup. CVR nr. 33 04 32 60 Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011 Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup CVR nr. 33 04 32 60 www.glostrupforsyning.dk 1. Indledende bestemmelser.. 2 2. Definitioner..

Læs mere

Betalingsvedtægt. BlueKolding

Betalingsvedtægt. BlueKolding Betalingsvedtægt BlueKolding Indhold FORORD... 3 1. Betalingsvedtægtens område... 4 2. BlueKoldings budget og regnskab... 4 3. BlueKoldings indtægter... 5 3.1. Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1. Bidragets

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning November 2006 30.11 2006 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 2 af 11 I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S

Betalingsvedtægt. for. Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S Januar 2014 2/36 INDHOLD Forord 4 1.Vedtægtens område... 1.1.Vedtægtens dækningsområde... 1.2Forsyningspligt mv... 2.Budget

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere