HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S"

Transkript

1 HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel 3: Holbæk Spildevand A/S budget og regnskab... 4 Kapitel 4: Holbæk Spildevand A/S indtægter... 5 A. Tilslutningsbidrag... 5 B. Vandafledningsbidrag... 6 C. Særbidrag... 9 D. Vejbidrag E. Private spildevandsanlæg F. Udtræden af Holbæk Spildevand A/S G. Generhvervelse af tilslutningsret- og pligt H. Ledningsbrud Kapitel 5: Kontraktligt medlemskab Kapitel 6: Spildevand m.v. afleveret på renseanlæg Kapitel 7: Betalingsforhold Kapitel 8: Bidrag til den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke Kapitel 9: Bidrag til den obligatoriske tømningsordning for samletanke Kapitel 10: Bidrag til den frivillige tømning af fedtudskillere Kapitel 11: Fælles bestemmelser Kapitel 12: Målerdata Kapitel 13: Vedtægtens ikrafttræden

3 Forord Denne betalingsvedtægt gælder for ejendomme, der er tilsluttet Holbæk Spildevand A/S spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet kloakforsyningen under Holbæk Spildevand A/S. Definitionen af spildevand omfatter husspildevand, processpildevand, kølevand, filterskyllevand, regnvand fra tagarealer og befæstede arealer og perkolat fra lossepladser m.m. Vand fra omfangsdræn fra kloakerede bygninger og drænvand fra kirkegårde betragtes også som spildevand. Holbæk Spildevand A/S vedtager budgetter til brug ved fastsættelse af takster og bidrag. Holbæk Spildevand A/S er ligeledes ansvarlig for udarbejdelse og godkendelse af regnskabet for spildevandsanlæggene. Taksterne fremgår af takstbladet for Holbæk Spildevand A/S. Takster fremkommes ved at historiske priser som korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og et individuelt effektiviseringskrav baseret på selskabets benchmarkingresultat indsendes til Forsyningssekretariatet som herefter udmelder et prisloft. Ud fra dette prisloft fastsætter spildevandsforsyningsselskabet takster, som afslutningsvis skal legalitetsgodkendes af Byrådet i Holbæk Kommune. Forhold vedrørende tømningsordningerne er beskrevet i selvstændige regulativer. Regulativet og takstbladet udleveres vederlagsfrit af Holbæk Spildevand A/S 3

4 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten Holbæk Spildevand A/S drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for spildevandsanlæg og godkendte spildevandsplan. Denne betalingsvedtægt er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., som senest ændret ved lov nr. 460 af 12. juni Kapitel 2: Vedtægtens områder Vedtægten gælder for Holbæk Spildevand A/S eksisterende og kommende spildevandsanlæg inden for rammerne af den til enhver tid gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune. Under kloakforsyningen hører spildevandsanlæg, der er tilsluttet eller kontraktlig tilknyttet Holbæk Spildevand A/S spildevandsanlæg. I kloakerede områder, som hører under Holbæk Spildevand A/S, er selskabet forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen og etablere en skelbrønd for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. Alle ejere af fast ejendom inden for et kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig Holbæk Spildevand A/S spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. Kapitel 3: Holbæk Spildevand A/S budget og regnskab Holbæk Spildevand A/S vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for Holbæk Spildevand A/S udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om Holbæk Spildevand A/S forventede udgifter og indtægter. Regnskabet følger kalenderåret. Holbæk Spildevand A/S regnskab omfatter udgifter til anlæg og drift herunder behandling og slutanbringelse af restprodukter fra renseanlæg m.v., vedligeholdelse og administration af de spildevandsanlæg, der er tilsluttet eller er kontraktligt tilknyttet spildevandsanlægget, udgifter til udbygning af disse anlæg samt indtægter fra afledere af spildevand og tilslutningsbidrag. Under driftsudgifterne hører udgifter til drift, vedligeholdelse og administration af spildevandsanlæg samt forrentning og afdrag af optagne lån. Holbæk Forsyning A/S kan opspare midler til fremtidige anlægsudgifter vedrørende spildevandsanlæggenes udbygning i overensstemmelse med den til enhver tid gældende investeringsplan. For de fælles obligatoriske tømningsordninger for bundfældningstanke og samletanke udformes selvstændige regnskaber, der omfatter udgifter til etablering, drift og administration af de fælles 4

5 obligatoriske tømningsordninger samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af ordningerne. Kapitel 4: Holbæk Spildevand A/S indtægter Holbæk Spildevand A/S udgifter dækkes af engangsbidrag som tilslutningsbidrag og årlige bidrag i form af vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. A. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag opkræves fra ejendomme, der ligger inden for kommunens kloakopland i spildevandsplanen, og som ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til Holbæk Spildevand A/S spildevandsanlæg. Opkrævning af tilslutningsbidrag sker i overensstemmelse med reglerne i Loven om Betalingsregler nr. 281 af 22. marts 2007 som ændret ved 3 i lov nr. 460 af 12. juni 2009, navngivet: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber mv. og er gældende fra 1. januar Holbæk Spildevand A/S vil stille krav om bankgaranti for tilslutningsbidrag, før tilslutningsarbejdet påbegyndes. Tilslutningsbidragets størrelse Tilslutningsbidraget opkræves på baggrund af antallet af boligenheder på den enkelte ejendom. Standardtilslutningsbidraget fastsættes til kr. ekskl. moms pr. boligenhed i overensstemmelse med lov om betalingsregler for spildevandsanlæg af 22. marts Ovennævnte standardtilslutningsbidrag er gældende for juni 1997, og reguleres derefter hvert år efter det af Danmarks Statistik udarbejdede reguleringsindeks for jordarbejder. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår endvidere af Holbæk Spildevand A/S takstblad. For erhvervsejendomme fastsættes standardtilslutningsbidraget til kr. ekskl. moms pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. For grundstykker mindre end 800 m2 betales for minimum 800 m2. Ejendomme med blandet bolig og erhverv skal betragtes som erhverv. Dog i særlige tilfælde skal der som minimum betales for antallet af boligenheder. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal (et fiktivt matrikulært areal) ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. Ifølge lovbekendtgørelsen kaldes dette et tillagt areal. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. For områder eller ejendomme, hvor der alene kan tilsluttes husspildevand, er tilslutningsbidraget 60 % af det ovenfor anførte tilslutningsbidrag. 5

6 Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Reduceret tilslutningsbidrag Der kan i specielle tilfælde gives dispensation fra standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktiske afholdte udgifter til detailledningsanlægget. Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen til Holbæk Spildevand A/S spildevandsanlæg eller der er indgået et kontraktligt medlemskab af Holbæk Spildevand A/S. Pålignede, ikke betalte tilslutningsbidrag, reguleres indtil betalingstidspunktet efter samme indeks som standardtilslutningsbidraget. B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Holbæk Spildevand A/S spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet selskabet, betaler vandafledningsbidrag. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til Holbæk Spildevand A/S kloaksystem, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt Holbæk Spildevand A/S kloak. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til Holbæk Spildevand A/S anlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder - de såkaldte "gæstetilledninger". Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler. For afledning af tag- og overfladevand, der ikke genanvendes, og vand fra omfangsdræn betales ikke vandafledningsbidrag. Efter en konkret vurdering kan Holbæk Spildevand A/S nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for regnvand opsamlet i VA-godkendte/CE-mærkede anlæg, hvis det opsamles og anvendes i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af lov om vandforsyning m.v. Reduktion og fritagelse for vandafledningsbidrag i denne situation kan ske når miljømæssige hensyn taler herfor. Holbæk Spildevand A/S kan give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brugen af et spildevandsforsyningsselskabs spildevandsrenseanlæg. Tilladelsen kan alene gives under forudsætning af, at ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til spildevandsanlægget. Vandafledningsbidragets beregning Vandafledningsbidraget fastsættes som et bidrag pr. m3 målt eller skønnet vandforbrug. 6

7 Bidraget pr. m3 fastsættes én gang årligt for det kommende regnskabsår på grundlag af Holbæk Spildevand A/S fastsatte og af Byrådet godkendte bidrag og må ikke overstige det prisloft, der fastsættes af Forsyningssekretariatet i medfør af vandsektorloven. Kubikmetertakstens størrelse fremgår af Spildevandsforsynings takstblad for det enkelte budgetår. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Holbæk Spildevand A/S spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til Holbæk Spildevand A/S anlæg, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Holbæk Spildevand A/S - efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7 a -, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i brug. Boliger For boliger, hvor der enkeltvis eller for en samlet bebyggelse er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. For boliger, hvor der efter lov om vandforsyning eller regler fastsat i medfør heraf, er krav om opsætning af måler, afregnes efter det målte vandforbrug. Bidrag kan endvidere afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug fra den førstkommende 1. januar efter, at Holbæk Spildevand A/S har modtaget skriftlig underretning om, at vandforsyningsselskabet har godkendt den installerede måler. For boliger, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m3 pr. år. For sommerhuse, der ikke anvendes til helårsbeboelse, fastsættes normalvandforbruget til 70 m3 pr. år. Der meddeles ikke fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for vand til havevanding eller lignende. Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, der ikke driver erhverv på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en afledningsmåler eller at den, der ønsker fradraget, i øvrigt er i stand til at godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget. 7

8 Det kan godkendes, at vandforbruget i nogle tilfælde beregnes på grundlag af måling i afløbet af vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. Der meddeles ikke fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for vand til havevanding eller lignende. Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår Ejeren af en erhvervsejendom, der driver erhverv på markedsmæssige vilkår, kan med virkning fra 1. januar 2014 afgive oplysninger til brug for beregning af et reduceret vandafledningsbidrag afhængigt af vandforbrugets størrelse. Det skyldes, at der ved lovændring er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m 3 vand om året. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m3 (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med m3 (takst 2) samt vandforbrug på over m3 (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1 For erhvervsejendomme, der opnår et reduceret vandafledningsbidrag, fastsættes taksten således afhængigt af erhvervets årlige vandforbrug efter trin: Trin 1 er gældende for vandforbrug til og med 500 m 3 pr. år pr. ejendom. Trin 2 er gældende for vandforbrug over 500 m 3 og op til og med m 3 pr. år pr. ejendom Trin 3 er gældende for vandforbrug over m 3 pr. år pr. ejendom. For trin 1 fastsætter Holbæk Spildevand A/S hvert år det sædvanlige vandafledningsbidrag som en kubikmetertakst. De reducerede vandafledningsbidrag for trin 2 og 3 reguleres år for år frem mod Det reducerede vandafledningsbidrag indfases på følgende måde: 8

9 Trin m 3 /år Trin m 3 /år Trin 3 > m 3 /år For 2014 Fast kubikmetertakst 4 % lavere end for Trin 1 12 % lavere end for Trin 1 For 2015 Fast kubikmetertakst 8 % lavere end for Trin 1 24 % lavere end for Trin 1 For 2016 Fast kubikmetertakst 12 % lavere end for Trin 1 36 % lavere end for Trin 1 For 2017 Fast kubikmetertakst 16 % lavere end for Trin 1 48 % lavere end for Trin 1 Fra 2018 Fast kubikmetertakst 20 % lavere end for Trin 1 60 % lavere end for Trin 1 Det er ejeren af erhvervsejendommen selv, der er ansvarlig for at tilmelde sin ejendom reduceret vandafledningsbidrag. Tilmeldingen skal ske via senest den 15. oktober forud for beregningsåret. Ejendomme med blandet erhverv For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget. Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen, dvs. efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1. Landbrugsejendomme Landbrugsejendomme uden vandmåler, der ikke afleder spildevand fra produktionen, betaler årligt vandafledningsbidrag efter normalvandforbruget på 170 m 3 pr. boligenhed. Landbrugsejendomme uden vandmåler, der fra produktionen afleder spildevand, betaler årligt vandafledningsbidrag for 85 m 3 udover beboelsen. Landbrugsejendomme med vandmåler med dyrehold må etablere afledningsmåler for ikke at betale for vandforbrug, der drikkes af dyrene. Vandforbrug i malkerum med afløb til kloakssytemet må ikke være omfattet af afledningsmåleren. Der meddeles ikke fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for vand til havevanding eller lignende. C. Særbidrag Der kan opkræves særbidrag som et forureningstillæg under hensyn til det fra virksomheden afledte spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand. Særbidraget beregnes ud fra de ekstra omkostninger behandlingen af det pågældende spildevand medfører på spildevandsanlægget. 9

10 Særbidraget beregnes for COD, Total-N og Total-P, når koncentrationen i det afledte spildevand overstiger følgende grænseværdier: COD > 500mg/l Total-N > 50mg/l Total-P > 15mg/l Særbidraget S i kr./år beregnes efter følgende formel: S = ((F(COD) *(CCOD 500) + F(N)*(CN 50) + F(P)*(CP 15))*Q Hvor F(COD), F(N) og F(P) er særbidragsfaktorer for hhv. COD, Total-N og Total-P i kr./kg og Q er den årligt udledte spildevandsmængde. Hvor CCOD= COD-koncentration i mg COD/l CN= N-koncentration i mg N/l CP= P-koncentration i mg P/l Q= Årlig spildevandsmængde i m3/år Særbidragsfaktorerne fremgår af takstbladet i kr./kg. Særbidragsformlen for beregning af tilledning af industrispildevand til spildevandssystemet kan fås ved henvendelse til Holbæk Spildevand A/S. Hvis CCOD, CN eller CP er mindre end de ovenfor angivne grænseværdier bortfalder særbidraget for dette stof, og særbidraget fra COD, N eller P kan ikke blive negativt. Spildevandets indhold af forurenende stoffer beregnes som et gennemsnit for et antal prøver. Antallet af prøver samt vilkår for prøveudtagning og beregningsmetoder fastsættes af Holbæk Kommune i hvert enkelt tilfælde i forbindelse med vilkårene i tilslutningstilladelsen til virksomheden. Såfremt Holbæk Kommune ikke fastsætter vilkår for dette i tilslutningstilladelsen, fastsættes disse af Holbæk Spildevand A/S. Prøverne analyseres og udtages så vidt muligt af virksomheder akkrediteret til prøvetagning og analyse af spildevandsprøver. Udgifter til prøvetagning samt analyser påhviler den afledende virksomhed. D. Vejbidrag Statsveje For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Holbæk Spildevand A/S spildevandsanlæg. Bidraget beregnes med brug af kubikmetertaksten på trin 1 og på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet spildevandsanlægget. 10

11 Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler Holbæk Kommune et årligt bidrag til Holbæk Spildevand A/S, der fastsættes som max. 8 % af regnskabsårets anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. E. Private spildevandsanlæg 1. Holbæk Spildevand A/S overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Holbæk Spildevand A/S kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage private spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Holbæk Spildevand A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. 2. Holbæk Spildevand A/S overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Holbæk Spildevand A/S kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Holbæk Spildevand A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves efter overtagelsen af anlægget vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. 3. Holbæk Spildevand A/S overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Udførelse af privat byggemodning kræver Byrådets tilladelse. Hvis anlægget forudsættes overtaget af Holbæk Spildevand A/S, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved Holbæk Spildevand A/S overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og eventuel økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. Når det udførte spildevandsanlæg i byggemodningen tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. 4. Private spildevandsanlæg, som tilsluttes Holbæk Spildevand A/S spildevandsanlæg 11

12 For private spildevandsanlæg, som tilsluttes Holbæk Spildevand A/S spildevandsanlæg, fastsætter Holbæk Spildevand A/S et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. 5. Nedsivningsanlæg Holbæk Spildevand A/S kan bestemme, hvorledes udgifterne til undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af, om nedsivningsanlæg kan etableres, skal fordeles på de pågældende ejendomme. F. Udtræden af Holbæk Spildevand A/S Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Hvis Byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor Byrådet er indstillet på at lade ejendommene udtræde af Holbæk Spildevand A/S kloakopland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af kloakforsyningen med grundejere inden for de pågældende oplande, kan Holbæk Spildevand A/S foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af kloakforsyningen. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m 2 40 procent af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Hvis en bolig/erhvervsvirksomhed udtræder for alt spildevand, kan Holbæk Spildevand A/S efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Størrelsen af det tilbagebetalte tilslutningsbidrag kan ikke overstige det beløb, der maksimalt kan opkræves ved en ny tilslutning på tilbagebetalingstidspunktet. Udtræden af Holbæk Spildevand A/S kan ske helt ved, at hverken spildevand og tag- eller overfladevand ledes til spildevandsanlægget. Udtrædelse kan tillige ske delvis ved at spildevand renses og afledes lokalt eller ved at tag- og overfladevand nedsives på egen ejendom. Økonomisk kompensation til Holbæk Spildevand A/S Hvis Holbæk Spildevand A/S kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Holbæk Spildevand A/S, når en ejendom udtræder af Holbæk Spildevand A/S, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation Holbæk Spildevand A/S kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. 12

13 Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling. Når Byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af Holbæk Spildevand A/S, kan Holbæk Spildevand A/S fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. G. Generhvervelse af tilslutningsret- og pligt Hvis en ejendom, der helt eller delvis - har fået ophævet tilslutningsretten og pligten, generhverver tilslutningen, kan der opkræves et fornyet tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan fastsættes på baggrund af de faktiske omkostninger, der har været i forbindelse med den fornyede tilslutning. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter Spildevandsfor-syningen har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det nye tilslutningsbidrag, som minimum andrage et beløb svarende til det beløb, der blev tilbagebetalt ved udtrædelse (indeksreguleret). H. Ledningsbrud I det omfang vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, kan det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget, såfremt der er dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. Selvom en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. Kapitel 5: Kontraktligt medlemskab Et kontraktligt medlemskab af Holbæk Spildevand A/S forudsætter, at der indgås en skriftlig kontrakt mellem Holbæk Spildevand A/S og ejeren af ejendommen. Medlemskabet kan kun indgås med ejere af helårsboliger, og kun såfremt ejendommen har fået et påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 30 om at foretage en forbedret rensning af spildevandet. Kontrakten regulerer Holbæk Spildevand A/S og grundejernes forpligtelser i forbindelse med medlemskabet. Kontraktligt medlemskab af Holbæk Spildevand A/S indebærer, at Holbæk Spildevand A/S på ejerens vegne skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder påbuddet. Såfremt ejeren ønsker et mere omkostningskrævende anlæg, end det der følger med Holbæk Spildevand A/S tilbud, må ejeren selv bekoste differencen. 13

14 Som betaling for medlemskabet opkræves et standardtilslutningsbidrag i overensstemmelse med reglerne i kapitel 4. Tilslutningsbidraget dækker udelukkende udgifter til etablering af nedsivningsanlæg eller rensningsanlæg, idet udgifter til nødvendige ledninger og bundfældningstanke er Holbæk Spildevand A/S uvedkommende. Herefter opkræves der fra ibrugtagning af spildevandsløsningen vandafledningsbidrag efter Holbæk Spildevand A/S takstblad. Ejendommens ejer afholder selv udgifter til el- og vandforbrug til drift af anlægget (f.eks. nedsivning eller minirensningsanlæg). Kapitel 6: Spildevand m.v. afleveret på renseanlæg For spildevand, spildevandsslam og fedt m.v., som afleveres på rensningsanlæg, betales et bidrag fastsat i et takstblad for det enkelte budgetår. Kapitel 7: Betalingsforhold Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag påhviler den til enhver tid værende tinglyste ejer af ejendommen. Holbæk Spildevand A/S kan udskrive regninger til brugerne, men giver ikke derved afkald på den tinglyste ejers hæftelse som nævnt ovenfor. Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag, som ikke betales rettidigt, tillægges renter og rykkergebyr efter gældende regler herom. Kapitel 8: Bidrag til den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke. For deltagelse i den fælles obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke opkræves et årligt bidrag. Bidrag til tømningsordningen for bundfældningstanke fastsættes på grundlag af budgettet for tømningsordningen for bundfældningstanke det pågældende år. Bidrag til tømningsordningen fremgår af Holbæk Spildevand A/S takstblad for budgetåret. Der udarbejdes et særskilt regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke. Holbæk Spildevand A/S udformer et særskilt regnskab for tømningsordning for bundfældningstanke. Kapitel 9: Bidrag til den obligatoriske tømningsordning for samletanke. For deltagelse i den fælles obligatoriske tømningsordning for samletanke opkræves et årligt bidrag. 14

15 Bidrag til tømningsordningen for samletanke fastsættes på grundlag af budgettet for tømningsordningen for samletanke det pågældende år. Bidrag til tømningsordningen fremgår af Holbæk Spildevand A/S takstblad for budgetåret. Der udarbejdes et særskilt regulativ for tømningsordning for samletanke. Holbæk Spildevand A/S udformer et særskilt regnskab for tømningsordning for samletanke. Kapitel 10: Bidrag til den frivillige tømning af fedtudskillere. For deltagelse i den frivillige tømning af fedtudskillere opkræves et årligt bidrag. Bidrag til tømningen af fedtudskillere fastsættes på grundlag af budgettet for tømningen af fedtudskillere det pågældende år. Bidrag til tømningen fremgår af Holbæk Spildevand A/S takstblad for budgetåret. Der udarbejdes et særskilt regulativ for tømning af fedtudskillere. Holbæk Spildevand A/S udformer et særskilt regnskab for tømning af fedtudskillere. Kapitel 11: Fælles bestemmelser. Bidrag, som påhviler en fast ejendom efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg underlægges lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Bidrag, som indbetales efter forfaldsdato, tillægges renter efter Renteloven. Kapitel 12: Målerdata. Tilsluttede og tilknyttede brugere af Holbæk Spildevand A/S har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Holbæk Spildevand A/S. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren kan Holbæk Spildevand A/S - efter lovens 7b, stk.1 - fast-sætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m3 pr. år. Udgifter til anskaffelse, indbygning, vedligeholdelse og kontrol af vandmålere er Holbæk Spildevand A/S uvedkommende. Udgiften afholdes af grundejeren i det omfang, den ikke afholdes af vandværket. Holbæk Spildevand A/S kan kræve kontrol af vandmålerens funktionsdygtighed. Kapitel 13: Vedtægtens ikrafttræden. Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2014 og samtidig ophæves den tidligere vedtægt af 28. januar

16 Denne vedtægt kan til enhver tid erstattes af en ny vedtægt, der er udarbejdet i medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Søren Kjærsgaard / Hans Søie borgmester kommunaldirektør 16

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Bilag 6 BM4-13 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1 Lovgrundlag m.v. 1.2 Vedtægtens område 1.3 Definitioner Kapitel 2 2.1 Spildevandsforsyningens budget og

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

St. Merløse Varme A/S. CVR EAN (dagrenovation) EAN (genbrug) CVR EAN

St. Merløse Varme A/S. CVR EAN (dagrenovation) EAN (genbrug) CVR EAN Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Att.: Borgmester Søren Kjærsgaard Cc.: Direktør Erik Kjærgaard Andersen Dato 21.10.2014 Sagsnr. Sagsbeh RPK Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning November 2006 30.11 2006 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 2 af 11 I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009.

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009. Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S April 2009. Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner...4 2. Kloakforsyningens Budget og regnskab...4 3. Tilslutningsbidrag...5 3.1 Tilslutningsbidrag...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Energi Viborg Vand A/S Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens anvendelsesområde... 2 Kapitel 2 Selskabets budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Bidrag... 3 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område 2. Budget og regnskab 3. Tilslutningsbidrag 3.1 Tilslutningsbidrag 3.2 Supplerende tilslutningsbidrag 3.3 Tilslutningsbidragets

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BUDGET, REGNSKAB OG TAKSTER... 4 3. INDTÆGTER...

Læs mere

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Betalingsvedtægt For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere