Årsplan for C Skoleåret Tingagerskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for 5.- 7. C Skoleåret 2013 2014 Tingagerskolen"

Transkript

1 Årsplan for C Skoleåret Tingagerskolen - 1 -

2 Status Klassen består af 7 elever, 2 piger og 5 drenge i alderen 11 til 13 år. Kendetegnet for eleverne er, at de er meget lærevillige og interesseret i skolearbejdet. De har brug for ro, faste rutiner og genkendelighed i de materialer, som de arbejder med. Skema Eleverne har i alt 27 lektioner pr. uge. Disse fordeler sig som følgende: Klasse 5-7 C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag EL Engelsk SI Historie LL Dansk SI N/T SI Matematik SI N/T EL Engelsk LL Dansk/Bib. SI N/T SI Matematik SI Matematik SI Idræt LL Dansk SI Matematik EL Engelsk SI Matematik SI Idræt SI Matematik LL Dansk LL Dansk LL Dansk LL Hjemk. SI Matematik LL Dansk LL kl.tid LL Hjemk. EL Musik Følgende lærere og skolepædagog er i klassen Lise- Lotte Kallesøe Simon Nielsen Eva Lademann Brian Faigh Pedersen - Klasselærer, dansk og hjemkundskab. - Klasselærer, matematik, natur/teknik, Historie, svømning og idræt. - Musik og engelsk. - Skolepædagog. Undervisning Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs udviklingsbehov og kompetence. Derfor arbejder eleverne det meste af tiden med forskellige individuelle materialer og emner. Se evt. individuelle elevplaner for en nærmere beskrivelse af status og mål for den enkelte elev i fagene dansk, matematik og engelsk. Hver elev har deres individuelle arbejdsplads, hvor de kan arbejde uforstyrret og koncentreret. Endvidere har vi fire computere i klassen, samt adgang til Ipads og mulighed for at arbejde ved borde fordelt på gangen. Undervisningen veksler mellem: Individuel undervisning. Fælles undervisning. Gruppearbejde. Emneorienteret, tværfaglige emner/projekter og faglig undervisning

3 Klassestruktur: I første lektion bliver eleverne informeret om dagens skema/program. Fælles opstart og information omkring det store bord, når de forskellige faglektioner påbegyndes. Eleverne har faste pladser omkring det store bord. De voksne er i klassen ved lektionens start. Information gives både auditivt og visuelt. Frikvarter struktur: Piger og drenge skiftes til at være ude og inde i klasselokalet. Fokuspunkter for det sociale miljø i klassen: Vi vil arbejde på, at eleverne i videst muligt omfang: Udvikler sociale færdigheder, så de bliver bedre til at tage vare på sig selv og deres kammerater. Bevæger sig mest muligt fra ydre til indre styring. Færdes i et tillidsfuldt og trygt miljø, der er præget af gensidig respekt og en god omgangstone. Får understøttet/udviklet et positivt selvværd Det vil vi opnå ved følgende måde: Vi vil bemærke og anerkende hensigtsmæssig adfærd. Den enkelte elev såvel som hele elevgruppen vil i dagligdagen blive mødt med tydelige og klare regler samt forventninger. Vi vil hver dag give eleverne uopfordret positiv opmærksomhed. Eleverne skal hver dag mødes af engagerede, nærværende voksne, som er positive rollemodeller

4 I tilfælde af negativt og uhensigtsmæssigt sprogbrug, vil vi til stadighed gøre eleverne opmærksom på dette samt anerkende et positivt og hensigtsmæssigt. Vi vil møde børnene med humor, fordi smil og latter skaber bånd, uhøjtidelighed, samhørighed og trivsel

5 Dansk - LL I dansk arbejdes der med at udvikle elevernes individuelle læsefærdigheder, i selvvalgte bøger og fælles tekster. Der arbejdes med differentierede læseteknikker, læseforståelse og læsehastighed. Der arbejdes med retstavning i individuelle diktathæfter, der passer til den enkeltes niveau. Der arbejdes med individuel sproglære via grammatikøvelser ordklasser, sætningsled, udsagnsled, grundled og genstandsled samt tegnsætning. Der arbejdes differentieret med skriftlig fremstilling ved boganmeldelser, frie skriftlige opgaver og relevante emner. Vi arbejder mundtligt med sprog og begreber, samt fremlæggelse og samtale om forskellige emner der optager eleverne og deres hverdag. Vi arbejder med computer og netbaseret undervisning, ved danskopgaver, læsning, brug af relevante hjemmesider og skriftlig fremstilling. Se endvidere de individuelle elevplaner. Bibliotekstime Den overordnede målsætning for bibliotekstimen er, at eleverne udvikler læse- og lærelyst, samt at eleverne bliver trygge biblioteksbrugere. Eleverne skal præsenteres for skolebibliotekets indretning, bøger og øvrige materialer samt deres placering, låne og opstillingsregler, kendskab til forskellige litterære genrer samt at kunne færdes hensynsfuldt på skolebiblioteket. Eleverne skal blive selvhjulpne i aflevering og lån af materialer. Eleverne afprøver simple øvelser i at søge efter materialer. Eleverne skal opleve biblioteket som et fristed, hvor man kan læse, spille spil, slappe af og høre en historie. Udstillinger og tilbud fra biblioteket inddrages naturligt i undervisningen. Den enkelte elev må låne 3-4 bøger af gangen

6 Matematik - SI Fagets formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Eleverne vil få kendskab til følgende områder Tal og Algebra Geometri Statistik og Sandsynlighed Faglige mål for undervisningen At eleverne selv kan vælge og benytte regningsarter i praktiske sammenhænge. At eleverne får en større talforståelse og lære positionssystemet at kende, herunder også decimaltal. Addition, subtraktion og begyndende multiplikation. Brug af det geometriske sprog (forskellige figurer, mønstre og symmetri). Areal og omkreds. Arbejde med enkel måling af afstand, flade, rum og vægt. Opnå erfaringer med tilfældighed gennem spil og eksperimenter. Materialer Bog Ipad,computer, lommeregner mm. Spil Mod Målene I valg af materialer tages der udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætning og potentiale. I undervisning vil handling og samtale følges ad, så matematiske begreber og ord bruges i en sammenhæng. Derfor vil undervisningen, så vidt som det er muligt, bære præg af elevens viden og erfaringer, hvor oplevelserne tilsammen giver en forståelse af de matematiske begreber i hverdagen

7 Idræt - SI I faget idræt vil eleverne opnå forståelse og færdigheder i forskellige idrætsgrene. Den enkelte elev vil opnå æstetiske oplevelser i forhold til, hvad kroppen kan præstere samt få et indblik i, hvilken betydning sundhed har, når vi laver fysisk arbejde. Eleverne vil få kendskab til følgende områder Atletik Boldspil Slagspil Sving/redskabsgymnastik/styrkeøvelser Undervisningen skal lede frem mod, at den enkelte elev vil tilegne sig kundskaber og færdigheder, der blandt andet sætter dem i stand til at: Kroppen og dens muligheder Anvende forskellige tekniske færdigheder indenfor løb, spring, gribe og kast mm. Organisere og gennemføre forskellige idrætslige lege, spil og aktiviteter. Idrættens værdier Forstå egen rolle og eget ansvar i regelbaserede idrætsaktiviteter. Forholde sig til tabe- /vinde reaktioner i konkurrence. Idrættens kultur Kende til lokalområdets foreningstilbud og mindre udbredte idrætsgrene. Kende til idrættens rolle i samfundet. Svømning Eleverne vil træne deres motoriske færdigheder i vand, hvor de vil få kendskab til forskellige svømmestile og svømmefærdigheder i vand. Faglige mål At eleven bliver tryg ved at være i vand. Indgå i forskellige lege. Kende til at flyde. Kende til crawl, bryst og arme- og bentag. Kende til vejrtrækning, dykning og udspring fra kant. Kende til bjærgning og livredning. Mod målene Eleverne vil komme til at arbejde individuelt og i hold i løbet af skoleåret. Derfor vil der være fokus på, at man respekterer hinandens niveauer i de forskellige spil og idrætsgrene. I idræt vil der være fokus på Fairplay og god vinderkultur, samt at eleverne opnår kendskab til følelser forbundet med konkurrence- og præstationssituationer. På denne måde skal eleverne hjælpe hinanden i forskellige situationer og lære af hinanden

8 Historie - SI Fagets formål Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af fortiden og sætte det over for nutids perspektiver. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie. Eleverne vil få kendskab til følgende perioder Middelalderen Revolution og industri Den moderne verden Faglige mål for undervisningen Fortælle om kendte danske personer og vurdere, om deres indsats kan spores i dag. Opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier. Gengive historiske fortællinger fra dansk historie. Etablere en tidslinje og relatere den til egen livsverden. Materialer Historiefaget.dk Dokumentarfilm/spillefilm Supplerende materiale, hvor det er relevant QR- koder Mod Målene Undervisningen vil tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger og potentialer. I historie vil målet ikke være at proppe eleverne med historisk detailviden, men at give dem en fornemmelse af historisk tid. Der vil blive lagt vægt på elevens forudsætninger, hvor det handler om at finde elevens indre motivation, som kan være gennem figurer såsom Asterix og Obelix eller de Nordiske Guder. I arbejdet med emnerne vil eleverne også reflektere i forhold til fortid og nutid

9 Natur/teknik - SI Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv. Eleverne vil få kendskab til følgende områder Den nære omverden. Den fjerne omverden. Menneskets samspil med naturen. Faglige mål for undervisningen Kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper. Kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur. Bruge enkle fagudtryk i beskrivelsen af vejriagttagelser, herunder temperatur, vindstyrke, nedbør og sigtbarhed Kende forskellige klimazoner og plantebælter på tematiske kort, herunder hvad der kendetegner de fire klimazoner og deres plantebælter, herunder typiske husdyr. Kende udvalgte stednavne på regioner og lande i vores egen del af verden, herunder Norden og Europa. Kunne sortere affald i forskellige fraktioner som organisk affald, glas, papir, metal og kemikalieaffald. Materialer Forsøg - Simon fra Nørd og Søren fra eksperimentarium. Kort og Kortlære. Se det spire og gro. (nørd akademiet) Andre relevante hjemmesider. Mod målene I undervisningen handler det om, at fremme elevens lyst til at udforske og eksperimentere. Undervisningen vil gøre brug af vores grønne områder omkring skolen, og vi vil også bruge skurvognen, som er tilknyttet specialafdelingen. I undervisningen bliver der brugt PowerPoints, som består af billeder og videoer, hvor vi gennem klasseundervisning, forsøg og dialog vil bevæge os mod målene for det pågældende emne. Undervisningen er meget praksis orienteret, hvor der udforskes og eksperimenteres ud fra den visuelle dimension

10 Hjemkundskab - LL Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de bliver i stand til at tage medansvar og udvise omsorg for den virksomhed, der finder sted i hjemmet, og at de opnår indsigt i de vilkår og værdier, dette livsområde har i samspil med natur, kultur og samfund. Undervisningen tager udgangspunkt i de for faget opstillede fælles mål. Mad, måltider og livskvalitet Fødevarer og håndværk Forbrug, miljø og ressourcer Hygiejne og sundhed Hjemkundskabstimernes struktur: Der vil op til hvert tema, være en teori gang. Hvor vi undersøger historien bag eller brugen af de forskellige råvarer og finder opskrifter. De efter følgende gange arbejder vi med det i praksis, i selve køkkenet. Hvor vi tilbereder råvaren på forskellige måder. Der vil være en grundig gennemgang af opskrifter og betydningen heraf. Dvs. at det ikke er hver gang vi er i køkkenet og laver mad. Nogle af de temaer der skal arbejdes med: Madpakker Efterårsfrugt - Æble og pære Supper Sund kost Ernæringsforbedring og hygiejne Mad fra andre kulturer Eleverne vil så vidt det er muligt, være medbestemmende i valg af temaer og tilberedning

11 Evaluering Formålet med evaluering er at informere lærere, elever og forældre om, i hvilket omfang undervisningen, og det sociale udviklingsarbejde har været gavnligt for eleven og på hvilken måde den videre undervisning og det sociale arbejde skal planlægges og gennemføres. Evalueringen sker gennem: Teammøder. Elevgennemgang med Fag- U og BUR konsulent samt afdelingsleder. Egne refleksioner. Løbende samtaler med eleverne i hverdagen. Elevsamtaler efter behov inden skole/hjemsamtaler. Skole/hjemsamtaler. Forskellige faglige tests. Forventninger til forældrene Vi forventer, at eleverne hver dag møder: Udhvilede i skole og med deres ting i orden, f. eks. medbragt penalhus, gymnastiktøj, biblioteksbøger, madpakke m.m. Vi forventer, at forældre deltager i arrangementer på skolen og deltager i skole/hjem samtaler. Vi forventer, at forældrene anvender forældreintra. Vi forventer, at forældrene tager et medansvar for børnenes udvikling i skolen

12 Kalender for 5-7 C Uge 35 mandag d.26/ kl Forældremøde Uge 38 Hele ugen Fælles tværsuge Uge 42 Hele ugen Efterårsferie Uge 45 4/ kl Forældresamtaler Uge 46 Hele ugen Tværsuge Uge 51 d.21.dec jan.2014 Juleferie Uge 6 Hele ugen Tværsuge Uge 7 d.14/ Fælles bowlingtur Uge 8 Hele ugen Vinterferie Uge 12 Hele ugen Tværsuge d.20/ kl Fælles forældremøde Uge 16 d.12/4-21/ Påskeferie Uge 19 d.7/5-9/ Lejrskole Uge 21 Hele ugen Tværsuge Uge 23 ons.d.4/ Tur til Christiansminde Uge 26 Hele ugen Tværsuge Fre.27/ Sommerferie

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Årsplan for 10. klasse Skoleåret 2013 2014 Udarbejdet juni 2013 af Gitta Ølgård og Charlotte Dybbro

Årsplan for 10. klasse Skoleåret 2013 2014 Udarbejdet juni 2013 af Gitta Ølgård og Charlotte Dybbro Velkommen til ST10 Professionslinjen på Tingagerskolen Formål med ST10 særlig tilrettelagt 10.kl Eleverne afslutter deres skolegang og bliver klar til at fortsætte i en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz

ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf Årsplan 5. årgang 2010-2011 ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz

Læs mere

KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16

KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16 KARISE EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN KURSUSÅRET 2015 / 16 Indholdsfortegnelse: Formålsbeskrivelse 2 Værdigrundlag 2 Skolens pædagogiske linje 2 Læringsmiljø 3 Individuelle undervisnings- og elevplaner 4 Eleverne

Læs mere

Årsplan for 4. årgang 2010/2011

Årsplan for 4. årgang 2010/2011 Årsplan for 4. årgang 2010/2011 Indholdsfortegnelse Indledning... s. 3 Generel status og udvikling...s. 3 Skole-hjem-samarbejdet... s. 4 Den sociale årsplan.....s. 5 Elevernes alsidige personlige udvikling......s.

Læs mere

Årsplan for 6. årgang 2010/2011

Årsplan for 6. årgang 2010/2011 Rønbækskolen, Ådalsvej 100, 8382 Hinnerup Årsplan for 6. årgang 2010/2011 Årsplan for 6. årgang 20010/11 I det følgende vil I kunne læse om forudsætninger, planer og ideer for undervisningen på 6. årgang

Læs mere

Årsplan 2. årgang 2012/2013

Årsplan 2. årgang 2012/2013 Årsplan 2. årgang 2012/2013 Bette Illum Birgitte Morthorst Elin Landerslev Lis Abildtrup Lisbeth Gregersen Margit Jensen Indholdsfortegnelse: Indhold Årskalender 2011/12... 2 Elevernes og klassernes trivsel

Læs mere

Sociale mål for 5. årgang

Sociale mål for 5. årgang Vi i teamet lægger vægt på et tæt samarbejde omkring alle opgaver i relation til undervisningen af børnene på 5. årgang. Vi vægter højt, at børnene trives og har det godt med hinanden, både i de enkelte

Læs mere

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Danmarks Privatskoleforening Skolens profil Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens samlede antal elever. Kapitel 1.c Skolens samlede

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016)

Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016) Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016) [1] Indholdsplaner Gylling Efterskole 2015-2016 Gylling Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens værdigrundlag hviler på et positivt menneskesyn og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2013 14. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2013 14. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2013 14 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH

Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH 7. klasserne er dannet efter to introuger med principper om at tilstræbe en ligelig fordeling af fagligt, praktisk og socialt

Læs mere

Indholdsplan 2014-2015

Indholdsplan 2014-2015 Indholdsplan 2014-2015 Side 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Generelt om Finderup Efterskole og undervisningen... 3 Værdigrundlag... 3 Elevgruppen... 3 Målet med undervisningen på Finderup

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014 /15 WALDEMARSBO EFTERSKOLE

INDHOLDSPLAN 2014 /15 WALDEMARSBO EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2014 /15 WALDEMARSBO EFTERSKOLE Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne kan begå sig i en uforudsigelig

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 8x

2009-2010. Årsplaner for 8x 2009-2010 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7

Læs mere

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAG FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE MÅL SUNDHEDSTILTAG/SUNDHEDSOPFATTELSE: PSYKISK SUNDHED

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Undervisning Indhold Historie... 4 Skolens formål... 4 Skolens elevgruppe... 4 Skolens fag... 5 Obligatoriske fag... 7 Gymnastik... 7 Folkedans... 9 Sang...

Læs mere