Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering"

Transkript

1 NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede anparter skattekurs optionsaftale i familieforhold Virksomhedsomdannelse alle aktiver og passiver blandet bolig og erhverv udmatrikulering LOVGIVNING MV. Folketinget holder sommerferie. AFGØRELSER Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering SKM SR: En fond omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 6, påtænkte at foretage investeringer i en række porteføljeselskaber i fællesskab med forskellige venturepartnere. Investeringerne ville typisk give visse investorer A-aktier med ret til forøget udbytte, likvidationsprovenu og/eller salgsprovenu, mens andre investorer ville besidde B-aktier med reducerede økonomiske rettigheder i forhold til den nominelle ejerandel. Alle aktier ville i øvrigt have samme forvaltningsmæssige rettigheder, herunder stemmeret mv. Virkningen af denne individuelle fordeling af økonomiske rettigheder ville kunne indebære, at investorer med en ejerandel på mindst 10 % i et porteføljeselskab ville modtage et akkumuleret afkast på mindre end 10 % af det samlede afkast, mens investorer med en ejerandel på mindre end 10 % omvendt ville modtage et akkumuleret afkast på mere end 10 % af det samlede afkast. 1 Michael Serup

2 Skatterådet bekræftede, at det er den faktiske ejerandel af den nominelle aktiekapital, der er afgørende ved vurderingen af, om der er tale om datterselskabsaktier i henhold til ABL 4 A, stk. 1, og at eventuelle forskelle i udbytterettigheder ikke kan tillægges betydning. Kommentar Afgørelsen er utvivlsomt rigtig. Det fremgår af ordlyden af ABL 4 A, stk. 1, at der er tale om datterselskabsaktier, når der ejes mindst 10 pct. af aktiekapitalen i et andet selskab (datterselskabet). Udtrykket aktiekapitalen kan alene forstås som den vedtægtsmæssige aktiekapital i selskabet. Denne forståelse er også en nødvendig konsekvens af, at formålet med ABL 4, stk. 1, er at sikre ensartet beskatning af avance og udbytter på datterselskabsaktier. Det følger af moder-/datterselskabsdirektivet, at der består ret til skattefrit datterselskabsudbytte, når et selskabs andel i kapitalen i et andet selskab er på mindst 10 %, og det ligger efter alle retskilder fast, at dette andelskrav retter sig mod den vedtægtsmæssige kapital i det pågældende selskab. Sådan er udbyttefritagelsesbestemmelsen i SEL 13, stk. 1, nr. 2, også blevet fortolket og administreret i praksis. Der er da heller ikke i forarbejderne til ABL 4A, stk. 1, støtte for, at forskel i økonomiske eller forvaltningsmæssige rettigheder kan tillægges betydning ved afgørelsen af, om der er tale om datterselskabsaktier. Tværtimod har Skatteministeriet i et svar til FSR fastslået, at end ikke et selskabs beholdning af egne aktier vil have betydning for ejerandelskravet: driftsselskabets besiddelse af egne aktier [har] ikke indflydelse på, om der direkte ejes 10 pct. af aktiekapitalen i driftsselskabet. Betingelsen for at kunne modtage skattefrie udbytter er således, at moderselskabet ejer mindst 10 pct. af den samlede aktiekapital i datterselskabet (inkl. driftsselskabets egen aktier)." Selv om der således ikke kan herske tvivl om fortolkningen af ejerandelskravet i ABL 4A, stk. 1, er det naturligvis nyttigt, at Skatterådet har bekræftet, at der kan etableres klassedeling med differentiering af økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder, uden at dette har betydning for afgørelsen af, om en nominel aktieandel skal kvalificeres som datterselskabsaktier. Værdiansættelse unoterede anparter skattekurs optionsaftale i familieforhold LSR af 31. maj 2010 (utrykt): Selskabet H var ejet af A og hans to døtre B og C i forholdet 75:25:25. Hovedaktiviteten i H bestod i drift af el-installatørvirksomhed og ejendomsbesiddelse. Det var A s ønske, at hans døtre på sigt skulle overtage H, og han ville nu ved en optionsaftale give døtrene en ret til at overtage 74 ud af hans 75 anparter i selskabet inden for de kommende 10 år. Optionsaftalen indeholdt en ret for døtrene til hver at købe 37 anparter, men aftalen indeholdt ingen salgsret for A. Optionsaftalen skulle indgås senest 1. december 2008 med ret til udnyttelse på et uvist tidspunkt inden den 31. december Indgåelse af optionsaftalen ville ikke have betydning for A s forvaltningsmæssige rettigheder, men aftalen ville afskære A fra at pantsætte, sælge eller overdrage stemmerettigheder mv. Overdragelseskursen for anparterne var fikseret til den pr. 1. januar 2008 beregnede formueskattekurs. Optionsaftalen forpligtede i tillæg hertil B og C til at betale en optionspræmie 2 Michael Serup

3 allerede ved indgåelsen af aftalen. Optionspræmien var fastsat til kr. efter beregning i overensstemmelse med den tillempede Black-Scholes-formel, jf. TfS LR. Hvis optionen blev udnyttet, skulle optionspræmien fragå i købesummen for anparterne. SKAT afviste anvendelse af Black-Scholes-formlen, idet man henviste til, at formlen alene var anvendelig i relation til ligningslovens bestemmelser om værdiansættelse af optioner tildelt inden for ansættelsesforhold. Samtidig fandt SKAT, at det ved optionsaftaler inden for familieforhold er værdien på udnyttelsestidspunktet, og ikke værdien på aftaletidspunktet, der er afgørende for konstateringen af, om der er ydet en gave. Da markedsværdien af anparterne på udnyttelsestidspunktet (og dermed værdien af køberetten) ikke kunne opgøres, kunne SKAT ikke godkende den beregnede optionspræmie. SKAT fandt herefter ikke grundlag for at tage stilling til hverken den konkrete værdiansættelse af de omhandlede anparter eller til betydningen af, at optionspræmien ifølge aftalen kunne fradrages i den endelige købesum. Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse. Ifølge præmisserne har interesseforbundne parter en skærpet bevisbyrde, når der gennemføres civilretlige dispositioner, som har den konsekvens, at en potentiel skattebyrde elimineres, formindskes eller forrykkes. Konkret var det Landsskatterettens opfattelse, at der var en sådan usikkerhed vedrørende værdiansættelsen af både anparterne på udnyttelsestidspunktet og af optionen på aftaletidspunktet, at der ikke var grundlag for at godkende den beregnede optionspræmie mv. Kommentar Det er ikke muligt at vurdere rigtigheden af afgørelsen, for så vidt angår de konkrete værdiansættelsesspørgsmål, men præmisserne rummer flere problemstillinger, som det er relevant at kommentere. Først og fremmest må det fastslås, at interesseforbundne parter har samme adgang til at indgå aftaler med skattemæssig virkning som uafhængige parter. Det har Højesteret fastslået i fx TfS vedrørende tabsfradrag ved salg og tilbagekøb af aktier mellem hovedaktionær og selskab. Den omstændighed, at interesseforbundne parter konkret kan være underlagt en skærpet bevisbyrde, giver ikke i sig selv grundlag for, at dokumenterede dispositioner skal udløse andre retsvirkninger end, hvis der var tale om uafhængige parter. Dette udgangspunkt må også gælde i forhold til optionsaftaler. Det er derfor misvisende, når SKAT i den konkrete afgørelse udlægger gældende ret sådan, at det ved optionsaftaler i familieforhold skulle være et generelt princip, at det er værdien på udnyttelsestidspunktet, og ikke værdien på aftaletidspunktet, der er afgørende for konstateringen af, om der er ydet en gave. Principielt skal optionsaftaler udløse samme skattemæssige virkning mellem interesseforbundne parter som mellem uafhængige parter. Og da den skattemæssige virkning mellem uafhængige parter som udgangspunkt er, at den optionsberettigede beskattes af værdien af optionen på tildelingstidspunktet, jf. princippet i statsskattelovens 4 fx udtrykt i ligningslovens 28, må dette som udgangspunkt også være virkningen mellem interesseforbundne parter. Det ligger således også fast, at gaveindkomst skal henføres til det år, hvor gavetilsagnet kommer til modtagerens kundskab, og han dermed erhverver ret til gaven, jf. fx ligningsvejledningen afsnit E.A Michael Serup

4 Som omtalt i Nyhedsbrev har der i relation til fast ejendom udviklet sig en særlig praksis, der fraviger det nævnte udgangspunkt. Højesteret har således i en konkret sag fastslået, at det ved udnyttelsen af en køberetsaftale mellem selskab og direktør var ejendommens handelsværdi på udnyttelsestidspunktet, der skulle anvendes ved lønaccessoriebeskatningen af direktøren, jf. U Ligeledes fremgår det af værdiansættelsescirkulærets pkt. 14, at gaveafgiftsberegning i relation til en køberet i visse tilfælde skal ske ud fra værdien på udnyttelsestidspunktet. Det juridiske grundlag for denne særlige praksis er imidlertid ikke helt klart. I 1977-dommen fremstår det nærmest sådan, at Højesteret reelt frakendte optionsaftalen skattemæssig betydning og blot godkendte beskatning af forskelsværdien på udnyttelsestidspunktet, hvorimod værdiansættelsescirkulærets pkt. 14 synes at være baseret på det almindelige periodiseringshensyn, at beskatningstidspunktet i visse tilfælde må udskydes, indtil det er muligt at opgøre størrelsen af den realiserede indkomst. Da det vil savne hjemmelsmæssigt grundlag generelt at frakende optionsaftaler mellem interesseforbundne parter skattemæssig betydning, er det bedst stemmende med de almindelige skatteretlige principper at anskue beskatningen af optionsaftaler som et periodiseringsspørgsmål, så der gennemføres beskatning på tidspunktet for aftaleindgåelsen, medmindre beskatningen må udskydes, indtil værdien kan opgøres. Og i forlængelse af disse betragtninger må det i relation til optionsaftaler vedrørende unoterede aktier og anparter konstateres, at netop den tillempede Black-Scholes-formel muliggør en reel værdiansættelse, der fjerner enhver begrundelse for udskudt periodisering af de skattemæssige virkninger af sådanne optioner. Ligningsrådet godkendte den tillempede Black-Scholes-formel i TfS , og formlen har siden været gengivet i ligningsvejledningen i flere sammenhænge. I lyset af alle relevante fortolkningsbidrag, herunder lovforarbejder mv., må Black-Scholes-formlen i dag karakteriseres som en vejledende beregningsregel, der i almindelighed kan lægges til grund, når der ikke er andre holdepunkter for fastsættelse af en handelsværdi. Den omstændighed, at der er tale om en optionsaftale i et familieforhold, udgør ikke i sig selv en saglig begrundelse for at afvise Black-Scholes-formlen som instrument til værdiansættelse af optionselementet. Landsskatteretten burde derfor i den konkrete sag have tillagt optionsaftalen sædvanlig skattemæssig virkning på aftaletidspunktet med den konsekvens, at der blot skulle tages stilling til, om der var grundlag for gavebeskatning i kraft af, at udnyttelseskursen og/eller optionspræmien var fastsat for lavt. Det kan i øvrigt anføres, at selv om man vil argumentere for, at ensidigt begunstigende aftaler uden forretningsmæssig begrundelse helt kan frakendes skattemæssig virkning inden for et interessefællesskab, kunne optionsaftalen i den konkrete sag ikke med rimelighed karakteriseres som ensidigt begunstigende i lyset af, at døtrene rent faktisk skulle betale en markedsbaseret optionspræmie allerede ved indgåelsen af aftalen. Havde Landsskatteretten fulgt det her forfægtede juridiske spor, skulle man tillige have vurderet betydningen af, at optionspræmien ifølge den konkrete aftale kunne fradrages i den endelige købesum. I den forbindelse ville det have været rigtigt at konstatere, at retten til prisnedslag ved eventuel udnyttelse af optionen ikke ville have betydning for optionsaftalens skattemæssige virk- 4 Michael Serup

5 ninger, jf. betragtningerne ovenfor, eftersom betalingen af optionspræmien i sig selv var udtryk for en konkret juridisk og økonomisk realitet. Imidlertid ville et prisnedslag indebære, at de pågældende anparter i givet fald ville blive overdraget til under markedsværdi, hvilket bør udløse gavebeskatning på udnyttelsestidspunktet. Det er uvist, om Landsskatterettens kendelse er indbragt for domstolene, men kendelsen giver indtil videre grund til at udvise særlig forsigtighed i relation til optionsaftaler i familieforhold mv. Virksomhedsomdannelse alle aktiver og passiver blandet bolig og erhverv udmatrikulering SKAT 23. juni 2010 (utrykt): Et ægtepar drev dyrlægeklinik fra en blandet ejendom med både bolig og erhverv. I forbindelse med optagelse af en medejer ønskede ægteparret at omdanne dyrlægeklinikken efter VOL med omdannelsesdatoen 1. januar Omdannelsen skulle omfatte erhvervsdelen af ejendommen, og ægteparret havde derfor igangsat udmatrikulering af boligdelen. Da omdannelsesbeslutningen skulle træffes ultimo juni 2010, var der imidlertid endnu ikke gennemført udmatrikulering. Spørgsmålet var derfor, om den omstændighed, at udmatrikuleringen ikke var gennemført, var til hinder for opfyldelse af omdannelseslovens krav om overførsel af alle aktiver og passiver til det modtagende selskab. SKAT fandt, at omdannelseslovens virksomhedsbegreb forudsætter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, og at erhvervsdelen af ejendommen kunne anses som en integreret del af dyrlægeklinikkens aktiver og passiver. Erhvervsdelen af ejendommen kunne derfor indgå i omdannelsen pr. 1. januar 2010, uanset at der på omdannelsestidspunktet ikke var sket endelig udmatrikulering. SKAT lagde vægt på, at udmatrikuleringssag var igangsat og ville blive gennemført. Kommentar Afgørelsen illustrerer, at virksomhedsomdannelsesloven opererer med virksomhedsbegreb, der forudsætter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det afgørende i relation til kravet om overdragelse af alle aktiver og passiver er ikke nødvendigvis de formelle registreringsforhold pr. den valgte omdannelsesdato, men derimod om der kan dokumenteres en reel driftsmæssig anvendelse og samtidig en adskillelse i forhold til aktiver og passiver, der ikke skal indgå i omdannelsen. Den omstændighed, at en fast ejendom ikke er selvstændig udmatrikuleret pr. omdannelsesdatoen, er ikke til hinder for, at ejendommen kan indgå i omdannelsen, når blot ejendommen rent faktisk pr. omdannelsesdatoen udgør eller indgår i en erhvervsmæssig virksomhed og efterfølgende udmatrikuleres til en selvstændig ejendom. Dette gælder, hvad enten der som i den konkrete sag er tale om en blandet ejendom, eller der er tale om udskillelse af en særskilt anvendt del af en samlet erhvervsejendom, jf. afgørelsen omtalt i Nyhedsbrev Michael Serup

6 Kontakt Michael Serup T E Carsten Pals T E Anders Oreby Hansen T E Arne Riis Advokat T E Nikolaj Bjørnholm T E 6 Michael Serup

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008.

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008. NYT Nr. 4 årgang 5 APRIL 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering

Generationsskifte Omstrukturering Marts 2015 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 167 om international omgåelsesklausul mv. Fusion underskudsfremførsel enhedsprincippet udkast til styresignal

Læs mere

Passivering af udskudt skat ved skifte

Passivering af udskudt skat ved skifte Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er December 2014 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 76 om ejendomsvurderinger i 2015 og 2016 er Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Konventionelle konvertible instrumenter (II)

Konventionelle konvertible instrumenter (II) Konventionelle konvertible instrumenter (II) Af Jakob Bundgaard, Ph.D., CORIT Advisory P/S, adjungeret professor, Aarhus Universitet Indhold Del I (bragt i SR-Skat 4-2012) 1. Indledning 2. Finansiel og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Næringsbeskatning af ventureaktier? 1

Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 Næringsbeskatning af ventureaktier? 1 af adjungeret professor Søren Rasmussen Landsskatteretten har netop afgjort, at et af landets største og ældste ventureselskaber ikke er næringsskattepligtig af aktier.

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden 2674 Artikler 385 Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 afgjort,

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Aflønning med aktier, optioner og warrants

Aflønning med aktier, optioner og warrants CM (jur.) Hovedopgave Juridisk institut Forfatter: Martin Sørensen Vejleder: Jane Bolander Aflønning med aktier, optioner og warrants Skattemæssige konsekvenser efter vedtagelsen af ligningslovens 7 H

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Dokumentets dato 29 nov 2011 Dato for 09 jan 2012 08:32 offentliggørelse SKM-nummer SKM2012.13.HR Myndighed Højesteret Sagsnummer 2. afdeling,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1833003 MAK/DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. juni 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Charlotte Saltoft Thorlaksen (kst.) og Peter Hammershaimb

Læs mere