Igennem de seneste år har der fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Igennem de seneste 10-15 år har der fra"

Transkript

1 Hvor blev medarbejderdeltagelsen i virksomhedernes miljøarbejde af? Ole Busck Selv om forskning har påvist et stort potentiale for organisationsudvikling og miljøforbedringer ved brug af medarbejderressourcen i virksomheder, er de fleste forsøg med deltagelse løbet ud i sandet eller afbrudt, og det synes småt med deltagelsen i dagens virksomheder. Uindfriede forventninger om humanisering af arbejdslivet og mere bæredygtighed i virksomheder gennem deltagelse står uforklarede. Artiklen søger gennem et overblik over forskningserfaringerne og de indvirkende samfundsmæssige vilkår at forklare paradokset og de udeblevne perspektiver. Forudsætninger og barrierer for aktivering af medarbejderpotentialet og deltagelse i organisatoriske forandringsprocesser søges identificeret tillige med betingelserne for organisatorisk og institutionel forankring af deltagelsen. Igennem de seneste år har der fra virk somheders, myndigheders og organi sationers side været interesse for inddragelse af medarbejderne i virksomhedernes miljøarbejde. Et væld at publikationer fra virk somheder og institutionelle aktører frem hæ ver fordelene ved deltagelse. Specielt i Danmark foreligger et interessant er fa ringsmateriale i form af rapporterede for søg med fremme af deltagelse som formål. I litteraturen og den empirisk funderede forskning om emnet mødes forskellige forsk ningsretninger, først og fremmest: Or ganisationsteoretisk baserede management-studier, miljøforskning med ingeniør-tilgang og sociologisk baseret arbejdslivs- eller participations-forskning. Selv om de overordnede diskurser og opfattelser af relationerne mellem parterne på virksomheden er vidt forskellige, er resultaterne og anbefalingerne overraskende ens på nogle centrale punkter: Miljøudvikling i virksomheder kræver organisatorisk forandring med inddragelse af ansatte og udvikling af forandringskapacitet, hvor de ansattes positive holdning, ansvarlighed og evne til omstilling er helt afgørende Der eksisterer et stort og i høj grad uudnyttet potentiale blandt medarbejderne for medvirken til miljøforbedringer i virksomhederne Virksomheder som har inddraget medarbejderne, har klart oplevet miljøforbedringer og synes især bedre rustet til at præstere vedvarende forbedringer Forskningen viser imidlertid samtidig, at der findes begrænsninger for deltagelse i virk somheder, og at der udløses modsætninger i forbindelse med ændringer i virksomhedernes organisation. Den politiske og organisatoriske virkelighed på arbejdspladserne forekommer mere konfliktfuld og styret af an dre rationaler end de koncepter forsknin- Tidsskrift for ARBEJDSliv, 7 årg. nr

2 gen overvejende har benyttet. Især synes en idealistisk tilgang i den danske arbejdslivsforskning at have skabt afstand mellem teo ri og resultater i form af vedvarende, med arbejderbåret miljøaktivitet på virksomhederne. En idealisme, som ifølge Heller (1998) og Markey & Gollan (2001) historisk har præget participationsforskningen som så dan. Til trods for de positive fund i teorien inden for alle tre forskningsretninger og i begrænsede eller kortvarige eksperimenter er det vanskeligt over tid at se en tendens mod større udnyttelse af medarbejdernes po tentiale og medvirken i virksomhedernes faktiske miljøarbejde. Det gælder både i litteraturen og ved et blik på den aktuelle virke lighed i Danmark. Et mål for det sidste kunne være brugen af de særlige miljøkurser for medarbejdere, som industriens parter udviklede i AMUsystemet efter positive eksperimenter først i 1990 erne. ( Miljøbearbejdning og miljøsty ring ). Der blev i 2004 brugt 500 elevuger ud af i alt realiserede elev-uger! (AMU-statistikken). Et andet mål kunne være tilblivelsen af aftaler mellem arbejdsmarke dets parter. Bortset fra aftalen om Industriens Miljøorganisation (IMO-aftalen) fra 1993, der ophørte allerede i1996, er der ikke synlige resultater (Hasle & Hvid 2003). Tvært imod blokerer gamle bestemmelser om akkordarbejde mv. i overenskomster fort sat for ændringer i arbejdsorganisationen og dermed frisættelse og udnyttelse af med arbejderpotentialet. Hvis man ved medarbejderdeltagelse alene forstår inddragelse af ansatte i ledelsesstyrede initiativer til kontrol af virksomhedens mil jøforhold, er der imidlertid klare indikationer på øget deltagelse. Alene fremvæksten af miljøledelsessystemer, Total Quali ty Management (TQM) systemer mv., som indebærer organisatorisk inddragelse og styring af medarbejdernes adfærd i miljømæssig henseende, viser dette. Men hvis man ved deltagelse forstår udnyttelse af potentialet i medarbejderressourcen og de ansattes ind flydelse på virksomhedens miljøforhold ud over de umiddelbart jobrelaterede, er der ikke mange positive tegn endsige en generel ud viklingstendens at spore. De perspektiver som en stor del af arbejdslivsforskningen og mil jøforskningen har rejst for demokratisering af arbejdslivet og udvikling af kapacitet til vedvarende miljøforbedring i virksomhederne med løfter om bæredygtig udvikling i samfundet har ikke realiseret sig. Managementlitteraturen synes tættere på virkeligheden i virksomhederne, men indebærer til gengæld næppe et perspektiv om demokratisering eller bæredygtig udvikling. Det er formålet her at skabe et overblik over erfaringerne og udviklingen gennem perioden. Ved at trække på alle tre forskningstra ditioner søges mulighederne og barrierer ne for deltagelse nærmere bestemt. Det teo retiske udgangspunkt for undersøgelsen er den inden for arbejdslivs- og participationsforskningen udbredte opfattelse, at der er afvigende interesser hos parterne i virksomheden, som virker inden for rammerne af ulige magtrelationer mellem arbejdsgivere og ansatte og under indflydelse af ydre po litisk-økonomiske rammer (Hyman & Ma son 1995; Heller et al. 1998; Knudsen 1996). Opfattelsen er forbundet med den plu ralistiske demokrati-forståelse, hvor det fundamentale ulighedsforhold mellem parterne begrunder samfundsmæssig intervention og understøttelse af mekanismer og institutioner, f.eks. kollektiv repræsentation, der kan modvirke ubalancen. Her over for står i et historisk perspektiv den unitaristiske forståelse, der tager udgangspunkt i den individuelle kontrakt mellem arbejdsgiver og ansat og hævder en grundlæggende fælles interesse i virksomheden, som overflødiggør politisk eller institutionel intervention (Hyman & Mason 1995; Markey 2001). 28 Hvor blev medarbejderdeltagelsen i virksomhedernes miljøarbejde af?

3 Managementlitteraturen bygger på den sid ste opfattelse og har i efterkrigstiden ud viklet en række indflydelsesrige koncepter, fra Human Relations i 1960 erne over Human Ressource Management (HRM) i 1980 erne til diverse organisationsfokuserede ledelsessystemer i 1990 erne med større effektivitet og især bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer for øje. Virksomhederne har taget koncepterne til sig under stigende krav fra omgivelserne, i særdeleshed det øgede globale markedspres (Hyman & Mason 1995; Heller et al. 1998; Markey 2001; Hasle & Hvid 2003). Dansk og europæisk arbejdslivsforskning i virksomhedernes miljøarbejde er overvejende baseret på den førstnævnte partsorienterede opfattelse. I sammenligning med det tra ditionelle fokus på den institutionaliserede, repræsentative indflydelse inden for parti cipationsforskningen har den imidlertid haft en anden tilgang. Forskningen synes at være påvirket af managementkoncepternes frem vækst i virksomhederne og har samtidig haft en vis kritisk afstand til arbejdsmarkeds organisationernes og det repræsentative systems rigiditet eller afmægtighed i for hold til nye muligheder for direkte deltagelse i jobudvikling og organisatorisk forandring på virksomhederne. Den har således afsøgt nye veje til humani sering og demokratisering af arbejdslivet forbundet med miljøudvikling i nye struk turer og koncepter med de ansatte selv som bærere af forandringsprocesser i sam spil med progressive virksomhedsledelser (Handberg 1993 og 1994; Kofoed et al. 1995; Lorentzen 1997; Sæbye 1998; Gregory et al. 1999; Nielsen et al. 1999; Lorentzen & Remmen 2000; Forman & Jørgensen 2000 og 2001; Meyer-Johansen & Stauning 2001; Hasle & Hvid 2003). Trods visse kortvarigt po sitive resultater har denne forskning imid lertid snarere end at anvise nye veje afdækket såvel en rigiditet i virksomhedernes organisation som barrierer for deltagelse på virksomhederne. Det er karakteristisk, at stort set alle de rapporterede forsøg med med arbejderdeltagelse i miljøarbejde enten ikke kom ud over rampen, dvs. fik skabt de nød vendige betingelser for aktivering af med arbejderpotentialet, eller trods en positiv udvikling i selve projektperioden gik i opløsning i kraft af tilbagetrækning fra enten medarbejdernes eller ledelsens side. Gennem overblikket over forskningserfaringerne og i lyset af de samfundsmæssige, institutionelle rammer for deltagelse og miljøudvikling i virksomheder, søger ar tik len at forklare paradokset, at skønt medarbejder deltagelsens betydning for miljøud vikling i virksomheder er grundigt påvist og mil jøkravene næppe blevet mindre i perioden, er eksperimenterne gået ned og brugen af medarbejdere som forandringsagen ter i virksomhedernes miljøarbejde tilsyneladende stagneret. Samtidig søges forsknin gens uindfriede forventninger til udvik lingen forklaret. Ved at fokusere på for ud sætninger og barrierer for aktivering af medarbejdernes potentiale og medvirken i organisatoriske forandringsprocesser undersøges betingelserne for den organisatoriske og institutionelle forankring af deltagelsen, som humanisering af arbejdslivet og større bæredygtighed i virksomheder og sam fund kræver. Undersøgelsen bygger i særlig grad på er faringer og materiale fra Danmark, hvor såvel miljøindsatsen som traditionerne for samarbejde på arbejdspladserne har givet relativt optimale betingelser. Forfatterens egne erfaringer fra SID s miljøafdeling ( ), herunder som initiativ- og deltager i danske og europæiske forsknings- og ud viklingsprojekter samt i politiske og institutionelle aktiviteter på området, vil naturligvis farve fremstillingen. Erfaringer og litteratur fra andre lande, mest Europa og USA, indgår dog også. Tidsskrift for ARBEJDSliv, 7 årg. nr

4 I det følgende historiske overblik opridses baggrunden for initiativer til medarbejderdeltagelse i miljøarbejdet med vægt på institutionelle aktørers rolle og de politiskøkonomiske rammer, som også forskningen har taget afsæt i. Herefter følger undersøgelsen af de empirisk baserede erfaringer med fokus på forudsætningerne for deltagelse på både medarbejder- og ledelsesside samt på de potentialer og konflikter som deltagelsesprocesserne afdækker. Til slut diskuteres de interne og eksterne betingelser for aktivering af medarbejderressourcen og deltagelse i forandring af virksomhederne. Miljøudvikling og medarbejderdeltagelse i virksomheder gennem de seneste 15 år Virksomheders samt forskeres interesse for inddragelse af medarbejdere i miljøarbejdet kan spores tilbage til starten af 1990 erne no genlunde samtidig med et skift i den officielle miljøpolitiks fokus fra krav om teknologisk fornyelse og myndighedskontrol til selv regulering og en mere organisatorisk ind sats i virksomhederne (Remmen 1991; Lo rentzen et al. 1997). Selvregulering og miljøledelse sås som udtryk for ansvarlighed og integration af miljøbevidsthed på stra tegisk niveau i virksomhederne, men var også udtryk for virksomhedernes egen al ternative strategi over for miljømyndigheder nes og offentlighedens pres gennem 1980 erne (Jamison 2001). Skiftet, som blandt andet sås i ændringen af mål for Miljøstyrelsens støtteprogrammer fra renere teknologi til miljøstyring, var markant i Danmark, hvor man var langt fremme med formuleringen af specifikke krav til virksomhederne (Nielsen & Remmen 2002). Internationalt ledende virksomheder og managementkonsulenter havde imidlertid med baggrund i den amerikanske Risk assessment tradition længe arbejdet med ledelsessystemer for kvalitetskontrol og manualer for miljøarbejde (Dalton 1998). Strategien med at tage miljøproblemerne op som en organisatorisk udfordring, der skal ses sammen med HRM-koncepternes udbredelse, slog også igennem i Danmark. Miljøstyrelsens Håndbog i praktisk miljøarbejde fra 1992 er et godt eksempel herpå (Lorentzen et al. 1997). Den internationale miljøledelsesstandard, ISO 14001, blev til i 1990 ernes første halvdel og repræsenterede ligesom de ame rikansk inspirerede TQM-systemer en proaktiv miljøholdning hos virksomhederne, men samtidig ønsket om selv at dirigere indsatsen (Lund 2002). Interessen for eller accepten af selvregulering og organisatorisk forankring af miljøindsatsen i virksomhederne som offentlig miljøstrategi skal ses i lyset af det miljøpolitiske pa radigmeskift som skete i 1990 erne. Under neo liberalt orienterede politisk-økonomiske ram mer, i det angelsaksiske område allerede fra 1980 erne, men under tiltagende globalisering og konkurrencepres i stigende grad og så i det kontinental-europæiske område, har miljøpolitikken og dens instrumenter over for virksomhederne tilpasset sig markedsøkonomiske vilkår (Dryzek 1997; Jamison 2001; Carter 2001; Lipschutz 2004). Virksomhedernes og managementlitteraturens interesse for medarbejderinddragelse i miljøarbejde skal næppe adskilles fra den generelle, globale udvikling i virksomhederne mod større udnyttelse af de ansattes res sourcer og krav til deres fleksibilitet (Hyman & Mason 1995; Knudsen 1995; Heller et al. 1998; Markey 2001; Hasle & Hvid 2003). Skærpede konkurrencekrav omsatte sig, vejledt af HRM-filosofien, i interesse for individuel inddragelse af ansatte i jobudvikling og teknologiske og organisatoriske forandringer, også i Danmark (Hasle & Hvid 2003). Ligesom skærpede kvalitetskrav tidligere havde gjort det, gjorde skærpede miljøkrav oprustning i organisationen nød- 30 Hvor blev medarbejderdeltagelsen i virksomhedernes miljøarbejde af?

5 vendig. Human input og employee commitment (Hyman & Mason 1995, 43) blev et must også i miljøarbejdet. Hyman & Mason identificerer to historisk og politisk betingede tilgange til institu tionalisering af medarbejderdeltagelse i perioden. Dels den ledelsesinitierede, HRM-støttede, individuelle eller direkte med arbejderinddragelse ( Employee Involvement, EI), dels den kollektive eller repræsentative deltagelse gennem samarbejde og aftaler mellem arbejdsmarkedets parter ( Employee Participation, EP). Selv om EP-traditionen i det kontinentale Nordeuropa har været støttet af en langt stærkere samfundsmæssig institutionalisering og lovgivning, f.eks. gennem EU, er der en entydig tendens til, at EI-strategien i forbindelse med globaliseringen og markedets dominans overalt vinder frem. Heller et al. s (1998) omfattende materiale bekræfter denne udvikling, ligesom Knudsens (1995). Markey & Gollan ligeledes, som dog pointerer, at direkte deltagelse i et soft HRMkoncept i nogle industrielle kulturer, f.eks. Nordeuropa, ikke nødvendigvis udelukker repræsentativ deltagelse (2001). Inden for EP-traditionen kan der i perioden imidlertid ses en forskellig udvikling i det angelsaksiske område og i Nordeuropa i relationerne mellem parterne i forhold til virksomhedernes miljø, hvilket har haft betydning for de koncepter, forskningen har udviklet. Den europæiske udvikling er karakteriseret ved en harmony eller triple win tilgang (virksomhed, miljø, ansatte), mens den amerikanske er præget af mistro og tilbageholdenhed fra begge sider (Roelofs 1999). Selv om det i USA er påvist, at organized EP har haft betydning for virksomheders miljøresultater (Bunge et al. 1996) bekræfter Greens (1998) undersø gelse af deltagelse i den kemiske industris Responsible Care program klart mere partssamarbejde i Nordeuropa end i USA og Sydeuropa. I IRENE-projektet, der to gange i perioden indsamlede casestudier af partssamarbejde om miljøforhold i 10 europæiske lande, falder landene i to grupper: En nordeuropæisk med udbredt samarbejde og en sydeuropæisk plus England uden (Gregory et al. 1999). Mens amerikansk fagbevægelse fastholdt en Just transition strategi, som betød krav om kompensation, når produktionen blev om lagt af miljøhensyn, foregik der i europæisk fagbevægelse en omstilling fra den tidligere fjendtlighed over for miljøkrav til en positiv holdning forbundet med bestræbelser på at få indflydelse (Roelofs 1999; Gregory et al. 1999). Skiftet i holdningen var ikke alene strategisk motiveret, men afspejlede også det skift i lønmodtagernes miljøbevidsthed, som er påvist i Danmark, Tyskland, Spanien mv. (Jørgensen et al. 1992; Duart et al. 1998; Lorentzen et al. 1997). Fra starten af 1990 erne foreligger faglige pro grammer, der fremhæver fordelene ved en større miljøindsats i virksomhederne for kon kurrenceevne, beskæftigelse og arbejdsforhold i bred forstand (Oates 1993; Gee 1994; Busck 1997; Lund 2002), og siden har europæisk fagbevægelse generelt været proaktiv på miljøområdet. Nationalt og i EU har den virket for stærkere miljølovgivning (Gregory et al. 1999) samtidig med, at den har presset på for større indflydelse gennem aftaler og lovgivning. I Sverige, Tyskland og Spanien er der indgået aftaler om partsindflydelse. I England lykkedes fagbevægelsen kamp for det ikke (Oates 1993). I Holland er virksomhederne ved lov pålagt at rådføre sig med arbejdstagerne i miljøspørgsmål. I Sverige og Norge fik de ansattes repræsentanter indflydelse på miljøarbejdet allerede i starten af 90 erne gennem lovgivningen om intern kontrol af miljø- og arbejdsmiljøarbejdet. I Danmark fik den nordeuropæiske tilgang til samarbejde om miljøforbedring et særligt Tidsskrift for ARBEJDSliv, 7 årg. nr

6 udtryk med IMO-aftalen mellem jernindustriens parter. Man kan sige, at aftalen var et forsøg på at få virksomhedernes EI-strategi til at spille sammen med EP-strategien, i hvert fald sådan som CO-Metal teg nede den. Konkret slog aftalen arbejdsmil jø arbejdet sammen med miljøarbejdet i virk somhederne og gav sikkerhedsrepræsentanterne indflydelse på det nære ydre mil jø. Aftalens korte virke skyldtes dels mod vilje blandt industriens virksomheder, men også modstand fra politisk hold. Det var en udbredt, og ikke gan ske uberettiget frygt (forfatteren deltog i forhandlingerne), at industrien ville benytte alliancen med fagbevægelsen til at holde miljøkrav fra døren. Især blev det samtidige forsøg på at flytte miljøtilsynet med virksomhederne fra lokale miljømyndigheder til et statsligt arbejds- og miljøtilsyn, som Dansk Industri stod bag, imødegået. Dele af fagbevægelsen vendte sig også mod den centrale, partsstyrede model. Således foreslog SID og KAD i stedet en lovmæssigt sikret medarbejderdeltagelse i miljøarbejdet i samspil med den lokale miljømyndighed (Busck & Handberg 1995). Man kan i Danmark se en særlig diskurs om og tilgang til institutionalisering af deltagelse i miljøarbejde. Dele af fagbevægelsen, SID, KAD, NNF og delvis LO, så snarere en mulighed for at fremme deltagelse gennem alliance med miljømyndigheder og miljøorganisationer end med industriens hovedorganisationer. F.eks. gennem lov krav om miljøuddannelse af ansatte og integration af miljø- og arbejdsmiljøindsatsen lokalt, gennem lokale fagforeningers deltagelse i lokale miljønetværk (Busck & Handberg 1995) og gennem internationale netværksinitiativer med fagforbund, miljømyndigheder og -organisationer omkring grønne job (Busck 1995). Blandt europæiske forskere ses en lignende kritisk holdning til de centrale organisationer. Der ses f.eks. lighedspunkter mellem EI-strategiens topstyrede ledelsessystemer og hierarkiske og konserverende traditioner i de repræsentative systemer inden for EP-strategien (Oates 1993; Lorentzen 1997; Gregory et al. 1999). Samtidig konstateres imidlertid også fagbevægelsens afmægtighed i forhold til at få indflydelse på EI-initiativerne i virksomhederne (Hasle & Hvid 2003; Lund 2004). Diskursen kommer til orde i nogle af de danske projekter, etableret under et direkte deltagelseskoncept sammen med virksomhedsledelser (Handberg 1993; Kofoed et al. 1995; Lorentzen 1997; Lorentzen & Remmen 2000; Hasle & Hvid 2003), senere suppleret med ideale forestillinger om fagbevægelsen som virksomhedsfornyer i et bæredygtighedsperspektiv (Lund 2002 og 2004; Hasle & Hvid 2003). De danske miljømyndigheder har vist betydelig interesse for medarbejderdeltagelse, men har samtidig bestræbt sig på at undgå dominerende indflydelse fra arbejdsmarkedets parter. Det var direkte deltagelse, man var interesseret i og f.eks. bevilgede forskningsmidler til at få afprøvet. Forankring af miljøarbejdet i virksomhedernes organisation gennem medarbejderdeltagelse og dermed mulighed for kontinuerlige forbedringer sås som afgørende for at få den organisatoriske forbedringsstrategi til at virke. Efter de positive resultater fra de første forsøg med deltagelse fastslog Miljøstyrelsens direktør i 1995, at de ansattes motivation og viden, aktiveret gennem deltagelse, var vigtige drivkræfter i opbygning af forandringskapacitet i virksomhederne (Lindegaard 1995). Perspektivet om at institutionalisere medarbejderdeltagelse gennem lovgivning og net værk er delvis lykkedes. Med lov om grøn ne regnskaber fra 1995 kom der krav om, at de ansatte deltager i udarbejdelsen, og med implementeringen af EU-direktivet om miljøgodkendelse (IPPC) i 1999 fik virksomhederne pligt til at redegøre 32 Hvor blev medarbejderdeltagelsen i virksomhedernes miljøarbejde af?

7 for, hvorledes medarbejderne er inddraget i miljøarbejdet. Ved revisionen af EMASfor ordningen i 2001 indføjedes eksplicitte krav om medarbejderdeltagelse. Endelig med førte myndigheders forskellige initiativer for grønne job nybrud i fagforeningers og ansattes rolle i miljøindsatsen. Perspektivet om at institutionalisere deltagelsen gennem tilknytning til EI-initiativer i virksomheder, herunder miljøledelsessystemer, kan derimod ikke siges at have båret frugt. Herom vidner de mange kuldsejlede projekter og den lave interesse for mil jøuddannelse af ansatte. Der er vækst i mil jøledelse, men ISO certificering, som vælges frem for den mere krævende EMAS-registrering (p.t. henholdsvis ca. 900 virksomheder over for 150), kræver blot informering og instruktion af medarbejderne og kun oplæring af ansatte, hvis arbejde medfører væsentlig miljøpåvirkning (Dansk Standard 1996). Perspektiver om at revitalisere partssamarbejdet om deltagelse og miljøforhold under koncepter som Det udviklende arbejde og Den bæredygtige arbejdsplads har heller ikke skabt holdbare resultater (Nielsen et al. 1999; Hasle & Hvid 2003; Lund 2002 og 2004; Nielsen 2003). Erfaringer med deltagelse i miljøarbejde: forudsætninger, konflikter og barrierer Det empirisk baserede erfaringsmateriale som er undersøgt, stammer mest fra private virksomheder i fremstillingssektoren ( blue color workers ). Som det første perspektiv for analysen og dermed for kvalificering af er faringernes forklaringsværdi i forhold til ar tiklens hovedtema vurderes dels intensiteten af deltagelse på grundlag af de ansattes indflydelse sammenholdt med rækkevid den af de sagsforhold, som deltagelsen omfatter, dels omfanget af deltagelse ud fra, hvor stor en del af de ansatte der deltager (efter Knudsen 1995 og 1996). Managementlitteraturen I den miljøorienterede managementlitteratur er der et klart fokus på medarbejderdeltagelse som en nødvendighed for at få ledelsessystemer til at virke effektivt og som en ressource i miljøarbejdet. Virksomhederne bør forbinde environmental management med people management eller HRM og forstå medarbejderinvolvering som a strategic choice (Pollack 1996; Markey 2001), som de med fordel kan møde både skærpede konkurrencekrav og miljøkrav med. Miljøarbejdet skal rodfæstes i virksomhedens or ganisation, som ved inddragelse af medarbejderne opnår forandringskapacitet (Ramus 2003; Rothenberg 2003). Arbejderne på gulvet besidder desuden værdifuld, innovativ viden for miljøforbedringer (Hunton-Clarke 2003; James 1996). Forskellige organisatoriske koncepter er på spil, miljøledelsessystemer, TQM, Environmental Re-engineering mv., der alle forudsætter med arbejdernes forståelse af deres rolle i or ganisationen og positive opbakning til le delsens mål. Motivation og ansvarlighed er nøgleord ligesom inden for den traditionelle HRM-filosofi. Litteraturen afspejler et syn på ansatte som negative eller ligegyldige over for miljøet, og dette skal overvindes gennem holdningsbearbejdning. Således er training et kodeord (Klinkers & Nelissen 1995; North & Daig 1996; Rohn et al. 2001), men snarere end uddannelse er der tale om kortvarig, konkret oplæring og holdningsbearbejdning. Det er f.eks. training, når de ansatte i Rover-gruppen i England får en times information i kantinen (Pollack 1996). Foruden training ligger vægten på at udvikle, teste og anbefale forskellige ledelsesmetoder og red skaber til at inddrage medarbejderne, hvor forbedrede informations- og kommuni- Tidsskrift for ARBEJDSliv, 7 årg. nr

8 kationsmetoder samt incitaments- og belønnings systemer findes virksomme (Klinkers & Nelissen 1995; Milliman & Claire 1996; Ramus 2003). Økonomisk belønning af miljø forbedringsforslag fra ansatte fremhæves (Barrett & Murphy 1996). Litteraturen har således øje for potentialet i medarbejderressourcen, men inden for en forståelse af at virksomhedens miljøforhold er en ledelsessag, som de ansatte skal committes til og yde til gennem de initiativer og systemer ledelsen iværksætter. Kun når det vedrører det konkrete jobindhold fremhæves indflydelse for ansatte. Således i Rothenbergs studie af participative work structures på den japansk-ejede bilfabrik, NUMMI, i USA (2003), hvor det dog alene er de ansattes kontektuelle viden og indflydelse på jobforandring, der realiseres, ikke på mere overordnede miljøspørgsmål. Ved en samlet betragtning er managementlitteraturens bidrag til medarbejderdeltagelse i miljøarbejdet og de refererede praksisser udtryk for lav intensitet. Det handler om individuel deltagelse og tilpasning til ledelsens mål og systemer, ikke om uddelegering af beføjelser og initiativ ud over det helt jobnære. Tages omfanget af deltagelse med i betragtning skinner den begrænsede forståelse af deltagelse igennem. Når mange medarbejdere er omfattet, ligger vægten på tre temaer: Kommunikation nedad, f.eks. information om ledelsens miljøpolitik eller miljøledelsessystemets krav, kommunikation opad, f.eks. bidrag til kortlægning af jobbets miljøindhold eller forslag til konkrete miljøforbedringer, samt deltagelse i forandring af jobbet. Disse deltagelsesformer svarer nøje til Hyman & Masons karakteristik af typiske EI-former inden for HRM-strategien (1995, 26). Kun når det handler om enkelte ildsjæle eller personer i nøglefunktioner, mest ledende medarbejdere, er der interesse for grundigere uddannelse og kompetenceopbygning. Miljøledelse og/eller intensiv deltagelse? De gennemførte undersøgelser af danske virksomheder med miljøledelse viser alle en høj andel, der angiveligt inddrager medarbejderne (Christensen & Nielsen 1992; Christensen et al. 1999; Kvistgård 2001). Materialet giver dog ikke mulighed for at gennemskue intensiteten og bredden af deltagelsen. SID gennemførte i 1999 et rund spørge blandt tillidsfolk på EMAS-registrerede virksomheder (Hjorth 1999). I halvdelen af virksomhederne havde medarbejderne deltaget i miljøgennemgangen af virk somhederne, mens tallet for tillids- og sik kerhedsrepræsentanter lå lidt højere. Tilsvarende kvantitativt materiale har ikke været tilgængeligt fra andre lande, men litteraturen bekræfter tendensen til inddragelse af ansatte i miljøledelse (Oates 1993; Zwetsloot & Bos 1998; Gregory et al. 1999). Nogle forskere synes at mene, at indførelse af miljøledelse eller tilsvarende koncept i sig selv udelukker intensiv deltagelse med aktivering af potentialet i medarbejderressourcen og indflydelse udover det umid delbart jobrelaterede (Lund 2002). Managementlitteraturens begrænsede forståelse af deltagelse og samtidige hang til le delsessystemer antyder det. Det er givet, at miljøledelse langt fra automatisk indebærer deltagelse, som Hjorth (1999) fandt i SID-undersøgelsen, samt Hansen & Lund (2002), der fulgte en række danske virksomhe der med miljøog energiledelse. Flere tættere studier af deltagelse i forbindelse med miljøledelse har også påvist barrierer for intensiv deltagelse (Kamp 1997; Lund 2002), men andre, herunder Christensen (1998), Lorentzen et al. (1997), Hansen og Lund (2002) samt Hjorth (1999) har vist, at intensiv deltagelse er mulig samtidig med miljøledelse. På halvdelen af EMAS-virksomhederne mente tillidsfolkene således, at ansatte/tillidsrepræ sentanter har indflydelse på virksomhedens miljøpo- 34 Hvor blev medarbejderdeltagelsen i virksomhedernes miljøarbejde af?

9 litik. Deltagelsens intensitet afhænger derfor snarere af andre forhold i virksomheden end selve ledelsessystemet. I andre studier af miljø- og arbejdsmiljøledelse er det en gen nemgående vurdering, at systemerne enten kan fungere som ledelsesinstrument til at sikre overholdelse af krav, ofte med legitimerende formål, eller som redskab til forandring af virksomheden gennem inddragelse af medarbejderne (Kamp 1997; Zwetsloot & Bos 1998; Christensen et al. 1999; Busck 2000). Betingelser for intensiv deltagelse i miljøarbejde Som udgangspunkt for at tolke de processer der udfolder sig, når miljøarbejdet, herunder miljøledelse, inddrager de ansatte i forandringsøjemed, og dermed identificere for udsætninger og barrierer for deltagelse, må forholdet mellem virksomhedens parter forstås som et modsætningsforhold. Det er derfor arbejdslivsforskningens begreber og studier, der danner grundlag for den videre undersøgelse. Managementlitteraturens begreb om corporate culture, som de ansatte kan bringes til at indse og tilpasse sig med de rette HRM-teknikker (Hyman & Mason 1995), må afvises. Begrebet skjuler det politiske indhold i processerne og at der er en kollektiv bevidsthed hos de ansatte, der kommer til udtryk ved opfattelsen af et os og et dem (Lysgård 1972). En grundlæggende definition af begrebet lyder: the basic assumptions and values that are shared by members of an organisation which are learned responses to a group s problem of survival in its external environment and internal integration. (E. Schein i Wehrmeyer & Parker 1996, 164) Altså: Vi er alle I samme båd! Soft HRM, som Hyman & Mason (1995) og Markey & Gollan (2001) kalder det, når organisationen bruges til at skabe consensus og EI frem for kontrol, kan ses som netop en bestræbelse på at komme ud over os-og-dem holdningen i virksomhederne (Hasle & Hvid 2003). I en undersøgelse af miljøarbejdet i amerikanske virksomheder fandt Barrett & Murphy ringe resultater og konklu derer, at årsagen var fraværet af fælles værdier og an enabling corporate culture (1996). Milli man & Claires undersøgelser viste tilsvarende, at ledelsessystemer for at give miljø resultater må: institutionaliseres som en del af virksomhedens kerne-systemer, kultur og værdier. (1996, 52). Wehrmeyer & Parker udtrykker det som: Value congruence between personnel and organisational goals and values (1996, 163). Inden for arbejdslivsforskningen opfattes virksomheden og dens organisation som en social konstruktion med politiske pro cesser frem for en fælles kultur (Kamp 1997; Hasle & Hvid 2003). Særligt har begre bet om virksomhedens socialforfatning på virket forskningen om deltagelse i miljøarbej de. Her ses forholdet mellem parterne på virksomheden som et historisk tilblevet kompromis under ulige magtforhold påvirket af ydre forhold mellem ledelsens interesse i herredømmet over arbejdsprocessen og med arbejdernes interesse i bedre arbejdsforhold, personlig udvikling og indflydelse (Lorentzen & Remmen 2000). Inden for denne forståelse har en række forskningsprojekter på danske virksomheder faktisk vist, at intensiv medarbejderdeltagelse, der omfatter grupper af ansatte eller alle ansatte, er mulig (Handberg 1993 og 1994; Kofoed et al. 1995; Busck & Handberg 1995; Lorentzen et al. 1997; Sæbye 1998; Forman & Jørgensen 2000 og 2001; Hasle & Hvid 2003). Andre projekter har med et mere eller mindre normativt udgangspunkt forsøgt at demonstrere det og har, selv om de ikke er lykkedes, bidraget med nyttig viden om betingelserne for deltagelse (Kamp Tidsskrift for ARBEJDSliv, 7 årg. nr

10 1997; Nielsen et al. 1999; Meyer-Johansen & Stauning 2001; Lund 2002 og 2004; Hasle & Hvid 2003). Projekterne har på linie med miljøforskningen (Höglund 1995; Zwetsloot & Bos 1998; Christensen 1998; Bauer et al. 2001; del Brio 2001; Hansen & Lund 2002) påvist eksistensen af et medarbejderpotentiale for miljøforbedringer samt deltagelsens betydning for forandring i virksomhederne. Samtidig har de imidlertid vist, at der både på ledelsesside og på medarbejderside er forudsætninger for at deltagelsen kan udvikle sig fra overfladisk inddragelse til engageret medvirken i miljøforbedring af virksomheden. På grundlag af det samlede erfaringsmateriale kan den første afgørende betingelse for intensiv deltagelse med et medarbejderudtryk formuleres som: ledelsen tager medarbejderne alvorligt. Det betyder, at ledelsen er klærer sig ud over managementkoncepternes rammer og i praksis viser, at den har brug for medarbejdernes viden og værdsætter deres medvirken til forandring. Dette er hverken ny viden eller noget specielt for mil jødeltagelse. Heller (1998) finder inauthentic involvement blandt de vigtigste barrierer for participation som sådan. Medarbejdernes opfattelse af ledelsens troværdighed og commitment i tilbuddet om deltagelse skaber den nødvendige tillid og betinger medarbejdernes commitment (Hyman & Mason 1995; Strauss 1998). Belønning af gode forslag eller såkaldt miljøløn har underordnet betydning (Lorentzen et al. 1997; Hansen & Lund 2002; Andersen 1992). I ingen af projekterne med intensiv deltagelse var lønkrav afgørende. Den næste betingelse består imidlertid i, om ledelsen er indstillet på at imødekomme medarbejdernes forventninger eller bløde krav i forbindelse med, at de stiller deres viden, en gagement og tid/opmærksomhed til rådighed. Hvis deltagelsen er organiseret igen nem de repræsentative kanaler kan det være udtrykt som krav, men også i nye ad hoc fora for direkte deltagelse kommer forventninger om modydelser til udtryk. Anderledes kan det ikke være i et politisk eller so cialforfatnings-perspektiv. Hvis medarbejderne skal yde nye ressourcer til udvikling af virksomheden, er der skabt grundlag for et nyt kompromis. Dette gælder, selv om de ansatte finder det positivt at agere miljørigtigt, som det gennemgående er fundet i de danske projekter, om end abstrakte bæredygtighedsfraser næppe slår rod. Hellers (1998, 155) hæften sig ved en vis inerti over for deltagelse blandt ansatte, som han for klarer som ulyst til forandring/tryghed ved det bestående, finder ikke relevans i de danske miljøprojekter. Medarbejdernes forventninger eller bløde krav i forbindelse med intensiv deltagelse vedrører især tre forhold: - Arbejdsmiljøforbedringer - Øget kompetence gennem læringsprocesser eller uddannelse og mulighed for at om sætte viden og færdigheder i forandringsarbejdet - Indflydelse på miljøarbejdet og på forbedringsforslags gennemførelse, herunder arbejdsorganisatoriske ændringer. Arbejdsmiljø Erfaringsmaterialet viser, at det er afgørende for de ansattes engagement i miljøforbedringer, at forandringsarbejdet omfatter ar bejdsmiljøet. På virksomheder med eksisterende, teknisk relaterede arbejdsmiljøproblemer stilles det ofte som et grundkrav for deltagelse. Det rejses imidlertid også, hvor der ikke er sådanne problemer, men hvor forandringsarbejdet åbner for løsning af problemer knyttet til arbejdsorganisationen. Flere undersøgelser har påvist dyna mikken i, at selve den udfoldelse og indflydelse deltagelsen indebærer løser op for belastninger, der har med underordning og 36 Hvor blev medarbejderdeltagelsen i virksomhedernes miljøarbejde af?

11 manglende personlige udviklingsmuligheder at gøre (Handberg 1993; Sørensen 1993; Busck 2000; Hasle & Hvid 2003). Hertil kommer, at de ansatte føler sig snydt, hvis ikke forandringerne omfatter arbejdsmil jøet. For det første opfatter de grundlæggende ikke miljø og arbejdsmiljø som adskilt (Mølgaard 1986; Kamp 1997; Lund 2002). For det andet er kilderne til miljø- og arbejdsmiljøproblemerne i et vist omfang de samme, den forebyggende indsats fælles og der er påvist synergieffekter i forbindelse med renere teknologi-initiativer, miljøledelse mv. samt forværring af arbejdsmiljøet ved snævert rettede miljøinitiativer (Ashford 1997; Busck 2000). Virksomheder både med og uden miljøledelse integrerer ofte arbejdsmiljøet i mil jøarbejdet (Christensen et al. 1999; Kvistgård 2001; Gregory et al. 1999). Hvis den direkte deltagelse organiseres gennem samarbejdseller sikkerhedsudvalg eller lignende fremmes mulighederne i det repræsentative system, men erfaringerne tyder ikke på, at det fører til indflydelse på andet end arbejdsmiljøforandringer. Samtidig er der en klar tendens til, at deltagelse i miljøarbejde i modsætning til tidligere tiders samarbejdsemner som teknologi eller produktivitet organiseres i nye, parallelle strukturer som tværgående miljøgrupper (Lorentzen & Remmen 2000) eller tovholdergrupper (Sørensen 1993). Dette er taget som udtryk for en reel in teresse i medarbejderressourcen og set som en mulig måde at undgå regressive elemen ter i det institutionaliserede sam arbejde på, herunder akkordbestemmelser og kønsfavorisering i overenskomster (Hand berg 1993; Kofoed et al. 1995; Lorentzen 1997) eller ligefrem uvedkommende tra ditionel faglig strategi, som Lorentzen & Remmen kalder det i MIRT-projektet (2000, 76). Set i et længere perspektiv er det imidlertid nok mere korrekt at se denne omgåelse af de repræsentative fora som udtryk for EI-strategiens gennemslag i dansk sammenhæng. Kompetenceudvikling Nogle af projekterne har haft gennemførelse af en kompetenceudviklende miljøuddannel se som grundlag (Sørensen 1993; Handberg 1994; Sæbye 1998), men forsøgene med intensiv deltagelse viser generelt, at der udvikles læreprocesser med de ansatte som drivende kraft, og at fortløbende læreprocesser udvikler nye kompetencer hos med arbejderne. Dette er heller ikke ny viden. I forbindelse med læring og uddannelse mødes flere bestræbelser på at udvikle med arbejderressourcen. Inden for EI-strategien er den lærende organisation et vigtigt element (Hyman & Mason 1995; Heller et al. 1998). LO s DUA -strategi afvistes af ar bejdsgiversiden, som foretrak en HRMin spireret lærings-strategi (Hasle & Hvid 2003). Fagbevægelsen har siden 1980 erne kæm pet for kompetencegivende uddannelse ud fra medlemsinteressen i personlig udvikling og som strategisk svar på EI-bølgen (Sæbye 1998). Endelig har en del af ar bejdslivslitteraturen set uddannelse og kom petenceopbygning som betingelse for intensiv deltagelse og blivende forandringer (Busck 1992 og 1997; Handberg 1993; Busck & Handberg 1995; Sæbye 1998; Heller et al. 1998). Der har således været et rum for læring og uddannelse, dels set som en vej til overvindelse af modstand mod forandring, dels set som et tillidsskabende skridt og som faglig strategi. Erfaringerne viser entydigt positive resultater af uddannelse og læringsprocesser dels i form af ny viden og lyst til at lære mere hos medarbejderne, dels i form af værdsatte miljøforbedringer i virksomhederne. Dansk Industris beslutning om at udvikle de nævnte miljøkurser i AMU-systemet var nok påvirket af viden om, at miljøresultater bedst opnås ved at trække på egne ressour- Tidsskrift for ARBEJDSliv, 7 årg. nr

12 cer frem for eksterne rådgivere (Höglund 1995; Busck 1995), men var også direkte in spireret af Handbergs effektfulde, institutionelt velforankrede udviklingsprojekt i fi skeindustrien (Sørensen 1993; Handberg 1994). Her indgik uddannelsen i et koncept med intensiv deltagelse i organisatoriske æn dringer, som siden blev fulgt op af andre forskere med gode resultater (Sæbye 1998). Erfaringerne viser, at læreprocesserne gør mere end at overvinde eventuel modstand. De frigør ressourcer, skjult viden og parathed til handling hos medarbejderne så længe ledelsens opbakning til deltagelse og forandringsprocesser foreligger. Hvad enten medarbejdernes motivation var personlig udvikling, nyt indhold i arbejdet, økologisk bevidsthed eller led i en faglig strategi, viser erfaringerne deres interesse i kompetenceudvikling og hvorledes dette fungerer som forudsætning for in tensiv deltagelse. I MIRT-projektet, hvor for skerne fandt et forslag om uddannelse fra fagligt hold uvedkommende, stillede med arbejderne det faktisk selv som krav for videre deltagelse (Remmen u.å.). At opnå kom petence gennem miljøuddannelse med efterfølgende mulighed for bedre job er en strategi, andre grupper af lønmodtagere med nogen succes har fulgt. For eksempel SID s gartnere og skovarbejdere, bygningsog anlægsarbejdere m.fl. Renovationsarbejderne er kommet længst, idet de har tilkæmpet sig en uddannelse som faglært renovationsarbejder. Indflydelse Grænsen mellem kravet om øget kompetence og kravet om indflydelse er flydende. Medarbejderne ønsker naturligvis at anvende de lærte kvalifikationer i praksis og omsætte dem i kompetence på arbejdspladsen, dvs. medvirke i at gennemføre forbedringsforslag og organisatoriske ændringer. Det kræ ver uddelegering af ansvar, nye beføjelser og medbestemmelse. I AMU-systemets eva luering af miljøuddannelserne lægges der vægt på, at Udviklingen af medarbejdernes kvalifikationer skal gå hånd i hånd med ud viklingen af organisationen (Pedersen et al. 1999, 28). Hansen og Lund konkluderer, at inddragelsen af medarbejderne som for andringsagenter i forandringsprocesser viser sig at være en afgørende faktor med hen syn til inddragelsen af medarbejdere i ledelsessystemer (2002, 7). Erfaringerne viser, at uanset om medbestemmelse og deltagelse i forandringsprocesser er aftalt fra starten i projekterne, så ud løser miljøaktiveringen og kompetenceop bygningen af medarbejderne et pres på or ganisationen. Hvor deltagelsen kun omfatter enkelte ildsjæle, kan det forløbe uden større gnidninger (Christensen 1998; Forman & Jørgensen 2001), men handler vel da mere om individuel påskønnelse eller for fremmelse end deltagelse. Men så snart grup per af medarbejdere eller alle ansatte er omfattet, gør en kollektiv interesse sig gæl dende. I virksomheder med uformelle mil jøgrupper holder de deltagende høvlebænks møder for at inddrage kollegerne (Rem men u.å.), eller der stilles forslag om ar bejdsorganisatoriske ændringer for alle ansatte. Det er en generel erfaring fra projekterne med intensiv deltagelse, at der udløses en de mokrati-diskussion i forbindelse med de or ganisatoriske forandringer. Virksomhedens organisation er, selv når den er tænkt som et forandringsredskab, stadig ledelsens ho vedinstrument til kontrol og overholdelse af forretningsmål, produktionsresultater og ar bejdsindsats (Knudsen 1996). I det om fang del tagelsen derfor udfordrer denne side af organisationens funktion og dermed ledelsens magt, opstår en demokratisk konflikt, en kamp om indflydelse, som enten kan løses gen nem dialog og fællesskab om for andringer eller blive til en uoverstigelig barriere. 38 Hvor blev medarbejderdeltagelsen i virksomhedernes miljøarbejde af?

13 Den intensive deltagelse rejser i første omgang spørgsmål omkring tid og ressourcer til deltagelse, omfang af deltagelsen, samarbejde mellem faggrupper og afdelinger mv., men efterhånden spørgsmål af mere organisatorisk karakter: Hvordan reguleres og kontrolleres arbejdsindsatsen i de nye funktioner? Hvordan fastholdes (mellem)lederes kom petence og magt over for kompetente med arbejdere? Hvem bestemmer om medarbejdernes forslag skal virkeliggøres og hvor når? Forman & Jørgensen (2000 og 2001), Kamp (1997) og Lorentzen & Remmen (2000) kalder disse spørgsmål temaer til forhandling. Hvis deltagelsen er organiseret gennem de repræsentative organer og der således er et rum for forhandling, synes der mulighed for at få og bevare indflydelse på arbejdsmiljøemner, mens deltagelsen derudover synes begrænset til information og for mel indflydelse. Der er dog for lidt forskning til at give et klart svar. Hjorths (1999) un dersøgelse på EMAS-virksomhederne antyder nogen indflydelse, f.eks. i forhold til at sikre miljøuddannelse til medarbejdere, men omvendt peger den lille anvendelse af de kompetenceudviklende AMU-kurser og fra været af aftaler og overenskomstændringer til fordel for miljødeltagelse ikke på indflydelse og udvikling af intensiv deltagelse. Empirien viser det, og det fremhæves af for skerne, at der både ved deltagelse gennem repræsentative organer og i andre fora kræ ves et demokratisk rum (Handberg 1993 og 1994), aktivt medarbejderdemokrati (Kofoed et al. 1995), humanisering af arbejdet (Lorentzen 1997), demokratisering (Sæbye 1998), demokratisk dialog (Christensen 1998, Lorentzen & Remmen 2000, Forman & Jørgensen 2001) osv. Også i europæisk sammenhæng: it can be concluded that the development of green workers has to go hand in hand with the humanization and democratization of working life. (Gregory et al., 155) Det er karakteristisk, at denne betingelse ikke synes opfyldt i et eneste af projekterne. Afhængigt af de konkrete, lokale traditioner for samarbejde eller rammerne i det lokale so cialforfatningskompromis er projekterne, og med dem medarbejderaktivering og intensiv deltagelse, nået længere eller dybere, men er alle opgivet enten af ledelsen eller af medarbejderne ved demoraliseret tilbagetrækning (Forman & Jørgensen 2001). Afrunding: Interne og eksterne betingelser for medarbejderaktivering og forandring Det i indledningen omtalte paradoks at med arbejderne har meget at bidrage med til miljøarbejdet, men generelt ikke gør det bunder således i, at ledelsen ikke skaber eller vedligeholder det demokratiske rum i organisationen, som aktivering af potentialet i medarbejderressourcen kræver. Intensiv deltagelse indebærer medarbejderbårne organisationsforandringer, som kun funge rer, hvis ledelsen lærer at miste lidt af magten, som Hyman & Mason udtrykker det (1995, 44). Men dette er i strid med, at organisationen som ledelsens kontrolinstrument med HRM- og EI-strategierne har fået yderligere betydning for udvikling af autoriteten ned gennem organisationen (ibid: 144). Forholdet mellem ledelse og ansatte må for stås som et bytteforhold (Strauss 1998) ba seret på eksistensen af interessemodsætninger mellem ledelsen, som repræsenterer ejer ne og kravet om økonomisk udbytte, og medarbejderne, som repræsenterer en både individuel og kollektiv interesse i modydelser for deres indsats. Hvis kravene til indsatsen stiger, som den gør ved deltagelse i miljøarbejde, stiger også de bløde krav til at få noget ud af det. Medarbejderne ved jo godt, Tidsskrift for ARBEJDSliv, 7 årg. nr

14 at de er vigtige for ledelsen (Hjorth 1999), så etableringen af et nyt kompromis er oplagt. Det handler ikke om kontant modregning, men udover bedre arbejdsmiljø om udvikling og brug af netop de kompetencer, som forandringsarbejdet forudsætter og skaber samt om rum i organisationen for indflydelse og forandringer. Tilbage står så spørgsmålet, om der er nogen grund til at antage, at virksomhederne eller ledelserne er indstillet på at give disse modydelser og afgive noget af magten. Det var der mange, også forskere, der antog i begyndelsen af 1990 erne. Nogle i tillid til at den samfundsmæssige miljøindsats og specifikke myndighedskrav om uddannelse og del tagelse ville presse virksomhederne tilstrækkeligt. Andre i forventning om at der i virksomhedernes egen strategi og i selve HRM- og EI-initiativerne lå en drivkraft, der i samspil med en udefineret udvikling af mere demokrati og bæredygtighed i det omgivende samfund, kunne opfylde betingelserne. Atter andre i forventning om at fag bevægelsen ved at modnes til bæredygtighed kunne komme på banen og sammen med økologisk kompetente medarbejderes udfoldelse på virksomhederne skabe mere demokrati og bæredygtighed. Man/vi synes at have undervurderet for det første den strategiske karakter af EIini tiativerne og den styrke, hvormed de sam men med HRM-koncepterne er slået igen nem også i lande som Danmark med re lativt stærke institutioner for partssamarbejde. For det andet globaliseringens, markedets og de neoliberale strømningers bagvedliggende pres for mainstreaming af såvel virksomheders konkurrencestrategier som statens funktion og dermed aftagende samfundsmæssig intervention. Således har miljøpolitikken i perioden gradvist tilpasset sig virksomhedernes behov for at indordne miljøindsatsen under markedets krav. Hovedstrategien er gledet fra renere teknologi over miljøstyring og renere produktion til renere produkter og nu senest en grøn markedsøkonomi, dvs. til en form for miljøudvikling, hvor markedets, kundernes og i sidste ende forbrugernes krav styrer ind satsen. Dermed er miljøudviklingen i virk somhederne endt i et catch, idet det er velkendt at forbrugerne igennem psykologiske, sociale, institutionelle, økonomiske og politiske mekanismer er underlagt en forbrugstvang, der er helt irrationel i miljømæssig henseende (Reisch & Røpke 2004). Tautologisk, kalder Lipschutz dette neoliberale miljøparadigme (2004, 207). Kurt Aagaard Nielsen (2003) har påpeget globaliseringens og de strategiske ledelsesinteressers indvirkning på en stribe initiativer til at udvikle og demokratisere arbejdet. Man skal dog ikke helt overse de små skridt mod nye styrkepositioner på arbejdspladsen, som ansatte trods alt har tilkæmpet sig igennem deltagelse i miljøarbejde. Der findes beretninger om arbejdspladser, som viser en intern organisatorisk forankring af øget kompetence og indflydelse for ansatte. De er typisk offentlige eller virker i specielle markeder (Busck et al. 1998; Hasle & Hvid 2003). SID s kampagne for skraldemanden som miljøvogter skabte en overgang resultater i private virksomheder, men det fodfæste de ansatte havde vundet forsvandt med renovationsmarkedets totale liberalisering i løbet af 1990 erne. I det omfang bløde krav til deltagelse er blevet organisatorisk forankret, er det efter alt at dømme i kraft af det institutionaliserede samarbejde. Yderligere forskning må afdække, i hvilken grad ansatte gennem re præsentativ deltagelse har opnået kompetence- og indflydelsesmæssige styrkepositioner. Mere viden er også påkrævet for at af gøre, i hvilken grad den institutionelle forankring af deltagelse gennem miljølovgivning, EMAS-revision, netværkspåvirkning, 40 Hvor blev medarbejderdeltagelsen i virksomhedernes miljøarbejde af?

15 faglært renovationsarbejderuddannelse mv. har befordret intensiv deltagelse. Selv om den globale mainstreaming fort sat påvirker de politisk-økonomiske ram mebetingelser for samfundsmæssig intervention og ændring af magtforholdet på arbejdspladserne uheldigt, skal der afslutningsvis peges på enkelte institutionelle vir kemidler til at skabe de nødvendige betingelser for intensiv deltagelse, som frigør potentialerne i medarbejderressourcen. Tre aktører forekommer indlysende: Fagbevægelsen har, uanset den også har tabt kræfter over for den neoliberale bølge, selvfølgelig fortsat en vigtig rolle. Flere kræf ter kunne anvendes på at ændre eksisterende aftaler, der fastholder arbejdsorganisatoriske praksisser, som hindrer miljøaktivering af medarbejdere. Også indsatsen for at sikre valgte og medarbejdere i øvrigt større kompetence og indflydelse på miljøarbejdet gennem aftaler, herunder aftaler om uddannelse, kunne styrkes. Gennem lovgivningsmagt og indflydelse på en række samfundsmæssige institutioner, herunder erhvervstilskud og uddannelser, har staten og EU den afgørende rolle i for hold til at gennemtvinge samfundsmæssige ønsker om mere bæredygtig produktion (og forbrug) såvel som mere demokrati på arbejdspladsen. Den neoliberale mainstreaming vender vel en dag. Lokale institutionelle aktører, herunder kommuner, som indgår i netværk med virksomheder til fremme af beskæftigelse, miljø, so ciale hensyn mv. kan ikke blot gennem af taler, tilskudsmuligheder og regulering på virke virksomhederne, jf. SID og KAD s gamle forslag (Busck & Handberg 1995), men også over markedet. Det er til eksempel muligt inden for de gældende (EU) rammer for kommuners og amters/regioners indkøb at stille miljømæssige og sociale krav i offentlige udbud af varer, tjenesteydelser mv., herunder krav til produkters og tjenesters bæ redygtighedsprofil, miljøuddannelse af med arbejdere, særlige kompetencer hos an satte, der betjener det offentlige mv. Så længe bæredygtighed skal skabes over markedet, sker det næppe ved den individuelle forbruger, men borgere (og ansatte) i lokale samfund har dog politiske muligheder for at realisere den kollektive interesse over for virksomhederne. REFERENCER AMU-statistikken, omraader.htm?menuid=5510. Andersen, Helle Iben (1992): Medarbejderinddragelse i virksomhedens miljøbeslutninger: belyst ved casen Danfoss, København, Handelshøjskolen. Ashford, Nicholas A. (1997): Industrial Safety: the Neglected Issue i Industrial Ecology, i Journal of Cleaner Production vol. 5, 1-2, Barrett, Susan. & David Murphy (1996), Managing Corporate Environmental Policy, i Walter Wehrmeyer (ed): Greening People. Human Resources and Environmental Management, Sheffield, Greenleaf Publishing, Bauer, Bjørn, Ole Busck & Lars Christensen (2001): Differentieret tilsyn, Miljøprojekt 600, København, Miljøstyrelsen. Bunge, John, Edward Cohen-Rosenthal & Antonio Ruiz-Quintanilla (1996): Employee participation in pollution reduction: Preliminary analysis of the Toxic Release Inventory, i Journal of Cleaner Production vol. 4, 1, Busck, Ole (1992): Udnyttelse af medarbejderressourcen i virksomhedens miljøudvikling, i Mennesket og omgivelserne i takt?, Nordisk Ergonomiforbunds årskonference i Lillehammer. Busck, Ole (red.) (1995): Improving the Environment and Promoting Employment in Denmark, København, Specialarbejderforbundet. Tidsskrift for ARBEJDSliv, 7 årg. nr

16 Busck, Ole (1997): Environmental and Social Sustainability, i Eckart Hildebrandt & Andrea Oates (eds): Work, Employment and Environment, Berlin, Wissenschaftzentrum. Busck, Ole (2000): Health Aspects of Workers Dealing with Sustainable Production and Service, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Busck, Ole & Susanne Handberg (1995): Medarbejderdeltagelse i miljø- og arbejdsmiljøudvikling, i Poul Lübcke (red): Miljøet, markedet og velfærdsstaten, København, Fremad. Busck, Ole & Susanne Handberg (1995): Medarbejderne skal være med, i Loke, nr. 2, Busck, Ole, Tage Christensen & Christian Hjorth (red.) (1998): Hvis man ikke udvikler, så afvikler man, København, Specialarbejderforbundet. Carter, Neil (2001): The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy, Cambridge, Cambridge University Press. Christensen, Per (1998): Medarbejderdeltagelse: En ressource ved miljøstyring, København, LO. Christensen, Per & Eskild Holm Nielsen (1992): Erfaringer med miljørevisioner i Danmark En oversigt, Aalborg, AUC, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning. Christensen, Per, Eskild Holm Nielsen & Arne Remmen (1999): Erfaringer med miljøledelse i danske virksomheder, Miljøprojekt nr. 486, København, Miljøstyrelsen. Dalton, Allan J. P. (1998): Safety, Health and Environmental Hazards at the Workplace, Wilts, Redwood Books. Dansk Standard (1996): DS/EN ISO Miljøledelsessystemer. Kravbeskrivelse med råd om anvendelse, København, Dansk Standard. del Brio, Jesús Ángel, Esteban Fernández, Beatriz Junquera & Camilo José Vásquez (2001): Motivations for Adopting the ISO Standard: A Study of Spanish Industrial Companies, i Environmental Quality Management, vol. 10, 4, Dryzek, John S. (1997): The Politics of the Earth: Environmental Discourses, Oxford University Press. Duart, Pura, Ernest Garcia, Francesco La Roca, Ignacio Lerma, Manuel Rodriguez & Alicia Viguer (1998): Worker s participation in the environmental management of companies: A local case study, Working paper, University of Valencia. Forman, Marianne & Michael Søgaard Jørgensen (2000): Håndbog om medarbejderdeltagelse i miljøarbejde, København, Teknologisk Institut & Danmarks Tekniske Universitet. Forman, Marianne & Michael Søgaard Jørgensen (2001): The Social Shaping of the Participation of Employees in Environmental Work within Enterprises Experiences and Strategies in a Danish Context, i Technology Analysis and Strategic Management, vol.13, 1, Gee, David (1994): Clean Production: From Industrial Dinosaur to Eco-efficiency, London, published by Manufacturing, Science and Finance. Green, Reg (1998): The Chemical Industry s Responsible Care Programme Viewed from an International Trade Union Perspective, i Industry and Environment, 21, 1-2, 54-56, Paris, UNEP. Gregory, Denis, Eckart Hildebrandt, Kees LeBlanch & Børge Lorentzen (1999): Industrial Relations and Protection of the Environment: Research Findings from a New Policy Field, i European Journal of Industrial Relations, 5, 2, Handberg, Susanne (1993): Arbejdsmiljø og renere teknologi i fiskeindustrien, Forskningsrapport, København, Arbejdsmiljøfondet. Handberg, Susanne (1994): Køn og Kram, udgivet af AF i Vejle og Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, AUC, Aalborg. Hansen, Kirsten & Henrik Teglgaard Lund (2002): Medarbejderinddragelse og energiledelse, København, AKF Forlaget. Hasle, Peter & Helge Hvid (2003): Human Development and Working Life, Aldershot, Ashgate. Heller, Frank (1998): Playing the Devil s Advocate: Limits to Influence Sharing in Theory and Practice, i Heller et al.: Organizational Participation: Myth and Reality, Oxford, Oxford University Press, Heller, Frank, Eugen Pusic, George Strauss & Bernhard Wilpert (1998): Organizational Participation. Myth and Reality, Oxford, Oxford University Press. 42 Hvor blev medarbejderdeltagelsen i virksomhedernes miljøarbejde af?

17 Hjorth, Christian (1999): SID-tillidsvalgte ser positivt på miljøstyring, i Pedersen et al.: Miljøstyring: En manual om miljø, efteruddannelse og organisation, Valby, AMU International. Höglund, Lena (1995): Miljøledelse og arbejdsmiljøstyring i virksomheder, i Nordisk Ergonomi, 3, 6-9. Hunton-Clarke, Lynsey, Walter Wehrmeyer, Roland Clift, Philip Mckeown & Henry King (2003): Employee Participation in Environmental Initiatives, i Greener Management International, 40, 2. Hyman, Jeff & Bob Mason (1995): Managing Employee Involvement and Participation, London, Sage. James, Peter (1996): Total Quality Environmental Management and Human Resource Management, i Walter Wehrmeyer (ed): Greening People. Human Resources and Environmental Management, Sheffield, Greenleaf Publishing, Jamison, Andrew (2001): The Making of Green Knowledge, Cambridge, Cambridge University Press. Jørgensen, Henning, Morten Lassen & Morten Madsen (1992): Medlemmer og meninger, Aalborg, CARMA, AUC. Kamp, Anette (1997): Integreret miljø- og arbejdsmiljøarbejde på danske virksomheder, København, Institut for Teknologi og Samfund, Danmarks Tekniske Universitet. Klinkers, Leon & Nico Nelissen (1995): Environmental Campaigning: How to Promote Employee Participation in Environmental Policies, i Greener Management International, 10, Knudsen, Herman (1995): Employee Participation in Europe, London, Sage. Knudsen, Herman (1996): Participation på arbejdspladsen lettere sagt end gjort, i Dansk Sociologi, 7, 2, Kofoed, Niels Munck, Frede Bjerg Petersen & Uffe Sæbye (1995): Håndbog om miljø og medarbejderdeltagelse, Miljønyt nr. 15, København, Miljøstyrelsen. Kvistgaard, Morten, Henrik Egelyng, Boie S. Frederiksen & Thomas Lyng Johannessen (2001): Miljøstyring og miljørevision i danske virksomheder, Miljønyt 62, København, Miljøstyrelsen. Lindegaard, Erik (1995): Medarbejderne og renere teknologi, i MiljøDanmark nr. 6, København, Miljøstyrelsen. Lipschutz, Ronnie D. (2004): Global Environmental Politics, Washington D.C., CQ Press Lorentzen, Børge (1997): Greening of employees and humanization of work : Converging or diverging discourses, Paper for IRENE-conference, København, Danmarks Tekniske Universitet. Lorentzen, Børge, Arne Remmen, Lene Nielsen, Per Tybjerg Aldrich (1997): Medarbejderdeltagelse ved indførelse af renere teknologi, Miljøprojekt 354, København, Miljøstyrelsen. Lorentzen, Børge & Arne Remmen (2000): Medarbejderdeltagelse i miljøindsatsen: læreprocesser i miljøgrupper, i Tidsskrift for Arbejdsliv 2. årg., 2, Lund, Henrik L. (2002): Integrerede ledelsessystemer og arbejdspladsdemokrati i et bæredygtighedsperspektiv, i Tidsskrift for Arbejdsliv, 4. årg., 4, Lund, Henrik L. (2004): Bæredygtighed og fagpolitisk interessevaretagelse i spændingsfeltet mellem partnerskaber og social bevægelse, i Tidsskrift for Arbejdsliv, 6. årg., 3, Lysgaard, Sverre (1972): Arbejderkollektivet. En studie i de underordnedes sociologi, Oslo, Universitetsforlaget. Markey, Raymond (2001): Introduction: Global Patterns of Participation, i Raymond Markey, Paul Gollan, Ann Hodgkinson, Alain Chouraqui & Ulke Veersma (eds.): Models of Employee Participation in a Changing Global Environment, Aldershot, Ashgate. Markey, Raymond & Poul J. Gollan (2001): Conclusions: Models of Diversity and Interaction, i Raymond Markey et al. (eds.): Models of Employee Participation in a Changing Global Environment, Aldershot, Ashgate. Miljøstyrelsen (1992): En håndbog i praktisk miljøarbejde, København. Milliman, John & Judith Clair (1996): Best Environmental HRM Practices in the USA, i Walter Wehrmeyer (ed): Greening People. Human Resources and Environmental Management, Sheffield, Greenleaf Publishing, Meyer-Johansen, Hanne & Inger Stauning (2001): Bæredygtighed på arbejde en ny Tidsskrift for ARBEJDSliv, 7 årg. nr

18 social og faglig orientering i arbejdet?, i Tidsskrift for Arbejdsliv, 3. årg., 3, Mølgaard, John (red.) (1986): Miljø og mennesker, København, Specialarbejderforbundet. Nielsen, Kurt Aagaard (2003): Den permanente mangel på stabilitet nye betingelser for demokrati på arbejdspladsen, i Tidsskrift for Arbejdsliv, 5. årg., 1, Nielsen, Kurt Aagaard, Birger Steen Nielsen & Peter Olsén (1999): Demokrati som læreproces. Industri og lykke: Et år med Dyndspringeren, Roskilde Universitetsforlag. Nielsen, Eskild Holm & Arne Remmen (2002): Renere teknologi som miljøstrategi og virkemiddel, i Finn Arler (red.): Humanøkologi: Miljø, teknologi og samfund, Aalborg Universitetsforlag. North, Klaus & Sabine Daig (1996): Environmental Training in British and German Companies, i Walter Wehrmeyer (ed.): Greening People. Human Resources and Environmental Management, Sheffield, Greenleaf Publishing, Oates, Andrea (1993): Industrial Relations and the Environment in the UK, i Walter Wehrmeyer (ed.): Greening People. Human Resources and Environmental Management, Sheffield, Greenleaf Publishing, Pedersen, Jørgen Riis, Peter Heimann Olsen & Jeanette Dünweber (red.) (1999): Miljøstyring: En manual om miljø, efteruddannelse og organisation, Valby, AMU International. Pollack, Suzanne (1996): Learning to Change: Implementing Corporate Environmental Policy in the Rover Group, i Walter Wehrmeyer (ed.): Greening People. Human Resources and Environmental Management, Sheffield, Greenleaf Publishing, Ramus, Catherine Anne (2003): Employee Environmental Innovation in Firms, Aldershot, Ashgate. Reisch, Lucia A. & Inge Røpke (2004): The Ecological Economics of Consumption, Cheltenham, Edward Elgar. Remmen, Arne (1991): Renere teknologi er meget mere end teknik, i Loke, 2, 5-7. Remmen, Arne (uden år): Environmental teams and continuous improvements, paper, Aalborg, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, AUC. Roelofs, Cora (1999): Trade Unions and Cleaner Production: Perspectives and Proposals for Action, i New Solutions, 9, 3, Rohn, Holger, Carolin Baedeker & Christa Liedtke (2001): Zukunftsfähige Unternehmen (7), Wuppertal Papers, No. 112, Retrieved June 2003 from Rothenberg, Sandra (2003): Knowledge Content and Worker Participation in Environmental Management at NUMMI, i Journal of Management Studies, 40, 7, Strauss, George (1998): Participation works if conditions are appropriate, i Frank Heller et al.: Organizational Participation. Myth and Reality, Oxford, Oxford University Press, Sæbye, Uffe. (1998): Medarbejdernes frie projektarbejder på virksomheden: Medarbejderuddannelse og virksomhedsudvikling, Roskilde, MIM-forlaget. Sørensen, Claus Primdal (1993): Klogskaben bor ikke i et hus alene medarbejderinddragelse og renere teknologi, Aalborg, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, AUC. Wehrmeyer, Walter & Kim T. Parker (1996): Identification and Relevance of Environmental Corporate Cultures as part of a Coherent Environmental Policy, i Walter Wehrmeyer (ed.): Greening People. Human Resources and Environmental Management, Sheffield, Greenleaf Publishing Wehrmeyer, Zwetsloot, Gerald & Jaap Bos (1998): Design for Sustainable Development. Environmental Management and Safety and Health, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities. Ole Busck er adjunkt i arbejdsmiljøplanlægning ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet 44 Hvor blev medarbejderdeltagelsen i virksomhedernes miljøarbejde af?

Aalborg Universitet. Spild af ressourcer - spild af mennesker (Del 2) Busck, Ole Gunni. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Spild af ressourcer - spild af mennesker (Del 2) Busck, Ole Gunni. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Spild af ressourcer - spild af mennesker (Del 2) Busck, Ole Gunni Publication date: 2006 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

LO dokument til WEB ang bæredygtigt arbejdsliv

LO dokument til WEB ang bæredygtigt arbejdsliv Sagsnr. 17.10-00-1098 Ref. KSB/ksb Den 30. januar 2001 LO dokument til WEB ang bæredygtigt arbejdsliv LO bakker op om det initiativ, som der er taget på græsrodsniveau til at komme med udspil til regeringens

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Maja Lundemark Andersen Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde AAU. Har

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Grøn kompetenceudvikling

Grøn kompetenceudvikling Grøn kompetenceudvikling December 2000 Teknologisk Institut, Arbejdsliv Indholdsfortegnelse Grøn kompetenceudvikling som led i en grøn erhvervsstrategi...3 Hvad er kompetenceudvikling?...4 Hidtidige programmer,

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA 1 Indhold En klassisk workshop Mit baggrund for oplægget Mit oplæg Efterfølgende debat mellem deltagerne Opsamling i pointer i plenum 2 Hvad

Læs mere

Rubrics for global linje på Kerteminde 10. Klasse Center

Rubrics for global linje på Kerteminde 10. Klasse Center Rubrics for global linje på Kerteminde 10. Klasse Center Slutmål Du er på vej Du nærmer dig Du har nået slutmålet om skikke i andre kulturer, og indgå i kulturmøder på en etisk og respektfuld måde. Tilstrækkelig

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Samarbejde med nye briller

Samarbejde med nye briller Samarbejde med nye briller LO-skolen den 22. juni 2010 Anne Helbo Jespersen Indhold Arbejdsmiljøforståelser Udviklingen i arbejdsmiljøbegrebet Udviklingen i reguleringen af arbejdsmiljøet To både historiske

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

Virker virkemidler? Forskningscenter CAVI

Virker virkemidler? Forskningscenter CAVI Virker virkemidler? Forskningscenter CAVI 2011-2016 AMFF s Årskonference 2017 11. januar 2017 Hans Jørgen Limborg Forskningsleder Teamarbejdsliv Adjungeret professor RUC Bestyrelsesmedlem i CAVI CAVI -

Læs mere

Livslang læring Hvad handler det om?

Livslang læring Hvad handler det om? Livslang læring Hvad handler det om? NVR NATIONAL KONFERENCE APRIL 2014 Sissel Kondrup, Institut for Psykologi og uddannelsesforskning, RUC skondrup@ruc.dk Indhold Livslang læring hvad handler det om?

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Veje til reelt medborgerskab

Veje til reelt medborgerskab Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 33 Offentligt Veje til reelt medborgerskab En kortlægning af udviklingshæmmedes vilkår for selvbestemmelse og brugerinddragelse Resumé Henriette Holmskov

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Potentialer i at tænke på tværs

Potentialer i at tænke på tværs Program 13.00: Velkomst & program v/ Lars 13.05: Historien om det hele menneske i en fragmenteret verden og hvorfor samspil er vigtigt Hvad ved vi? Kort beskrivelse af udredning og præsentation af hovedresultater

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD Arbejdsmarkedscenter Syd Gunnar Clausens Vej 90 8260 Viby J Tlf. 8713 6600 E-mail: amcsyd@aarhus.dk www.amcsyd.dk Juni 2012 2 VIRKSOMHEDSPLAN 2012/13

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificat og audits af psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøcertificat og audits af psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljøcertificat og audits af psykisk arbejdsmiljø IDA Arbejdsmiljø 29. April 2016 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Diskussionen om arbejdsmiljøcertifikatet

Læs mere

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret OECD: Under. job er i høj risiko for at blive automatiseret Gennem de senere år er det næsten blevet en sandhed, at der i løbet af de næste 1- år vil forsvinde 8. job fra det danske arbejdsmarked som følge

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning organisatorisk effektivitet consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse Introduktion........................................

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE OM NY METODE TIL PLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND Det er muligt for landmænd, kommuner, rådgivere og forskere at få et godt samarbejde om planlægning og regulering i det

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces 24.04.08 Når virksomheden melder forandringer ud til medarbejderne, er aktiv involering af mellemlederne en kritisk succesfaktor. Af Helle Petersen

Læs mere