Børne & Familieudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne & Familieudvalget"

Transkript

1 opfølgning pr Version

2 Børne & Familieudvalget DRIFT - Børne & Familieudvalg Oprindelig Anmo tillægsb Børne & Familieudvalg POL1: Dagtilbud POL2: Undervisning & Fritid POL3: Familie & Forebyggelse ANLÆG - Børne & Familieudv. Oprindelig Anmo tillægsb Børne & Familieudvalg POL1: Dagtilbud POL2: Undervisning & Fritid POL3: Familie & Forebyggelse Samlet overblik Udvalgets 3 politikområder har ultimo maj måned forbrugt i alt 40,8% af driftsbudgettet. Samlet set forventes et mindreforbrug i alt -2,3 mio.kr. ved årets udgang. Politikområde 1: Dagtilbud forventes at have et merforbrug i alt 1,4 mio.kr. Politikområde 2: Undervisning & Fritid forventes at have et mindreforbrug i alt -1,0 mio.kr. Politikområde 3: Familie & Forebyggelse forventes at have et mindreforbrug i alt -2,6 mio.kr. Anlæg for hele udvalget forventes at have et merforbrug i alt 0,8 mio.kr. Ændringer i budgetforudsætninger siden sidste opfølgning Intet at bemærke. Anmodning om tillægsbevillinger Intet at bemærke.

3 Politikområde 1: Dagtilbud DRIFT - Dagtilbud Oprindelig Anmodn tillægsbe POL1: Dagtilbud Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (børnehaver mv) 5.19 Tilskud til privatinst., privat dagpleje mv 5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber Status på udgifter og indtægter opfølgningen pr. 31. maj 2016 viser et korrigeret budget på 121,2 mio.kr. inkl. genbevillinger for 4,9 mio. kr. fra tidligere år (overført overskud). et pr. 31. maj 2016 udgør 49,1 mio.kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 40,5 pct. Samlet forventes der et regnskab på 122,5 mio. kr., svarende til et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,3 mio. kr. I nedenstående noter redegøres for afvigelser på de enkelte områder Fælles formål: Søskendetilskud: Under 5.10 bogføres søskendetilskuddet i forhold til hele dagtilbudsområdet. På baggrund af et stigende antal børn generelt på dagtilbudsområdet og den deraf stigende udgift i forhold til sidste år, forventes der et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Tilskud til pasning af egne børn: I forbindelse med budgetforliget er der afsat 0,3 mio. kr. til pasning af egne børn svarende til 4 børn. Der er pr. 31. maj 2016 imidlertid 7 børn omfattet af tilbuddet, hvilket indebærer et merforbrug på 0,2 mio. kr. Tilskuddet pr. barn udgør godt kr. og er beregnet som 85 % af den billigste nettodriftsudgift i alderssvarende tilbud. Tilskud til privat pasning: I forhold til tilskud til privat pasning viser børnetallet pr. 31. maj 2016, at der er sket en stigning i børnetallet fra de budgetterede 80,0 børn til et forventet antal på 94,6 børn. Det stigende børnetal medfører et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. PAU-elever: tet til PAU-elever er kollektiv finansieret via oprettelsen af en pulje, hvor der er indbetalt et beløb fra børnehaver og SFO er, som har elever der er under uddannelse til pædagogisk assistenter. Der forventes et mindreforbrug svarende til -2,2 mio. kr. Heraf vedrører -1,9 mio. kr. overførsel af mindreforbrug fra tidligere år. Puljen til PAU-elever er omfattet af decentral økonomi, hvilket betyder overførselsadgang.

4 Fripladser: På funktion 5.10 bogføres udgifter til fripladser i dagpleje, vuggestue og børnehave. Det drejer sig om socialpædagogiske fripladser og fripladser for børn anbragt uden for hjemmet. Der forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Samlet på 5.10 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser afvigelse (mio. kr.) Oprindeligt teret pr. pr Fælles formål 13,0 13,4 14,5-0,4 Søskendetilskud 3,1 3,1 3,7 0,6 Tilskud til pasning af egne børn 0,3 0,3 0,5 0,2 Tilskud til privat pasning 5,1 5,1 5,9 0,8 PAU-elever m.m. 3,5 5,4 3,2-2,2 Pulje til mere pædagogisk personale* 0,0-1,5-1,5 0,0 Fripladser 1,0 1,0 1,2 0,2 *På kontoen bogføres indtægter fra statslig pulje til mere personale i dagtilbud Dagpleje: Tilskud til fripladser: Udgifter til fripladser udviser, efter flere år med faldende udgift, en stigning i udgiften i årets første fem måneder set i forhold til samme periode sidste år. En af årsagerne skal findes i et svagt stigende antal børn. Dette kan dog ikke forklare den fulde stigning, hvorfor det er usikkert om tendensen fortsætter resten af året. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Mellemkommunale indtægter/udgifter: På baggrund af opgørelser fra Børne- og Familieforvaltningens Pladsanvisning over mellemkommunale indtægter og udgifter for børn i dagpleje på tværs af kommunegrænserne, forventes der netto en merudgift på ca. 0,3 mio. kr. Opgørelsen er baseret på de på nuværende tidspunkt indmeldte børn. Der kan ske indog udmeldelser løbende over året, hvorfor opgørelsen er behæftet med usikkerhed. Børnetalsregulering dagplejen: Opgørelsen fra pladsanvisningen over børnetallet i dagplejen pr. 31. maj 2016 viser en stigning i børnetallet fra de budgetterede 347,0 børn til et forventet antal på 351,8 børn. Det stigende børnetal medfører et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. for 2016 i forhold til budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Med overførsel af merforbrug (underskud) fra tidligere år på 1,8 mio. kr. forventes et akkumuleret merforbrug på 2,4 mio. kr. Forældrebetaling dagplejen: På baggrund af det ajourførte børnetal i dagplejen er der foretaget en beregning af den forventede indtægt fra forældrebetaling. Der forventes en merindtægt på ca. -0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Samlet på 5.11 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser afvigelse (mio. kr.) Oprindeligt teret* pr. pr Dagpleje 31,7 30,0 30,8 0,8 Tilskud til fripladser 1,3 1,3 1,6 0,3 Mellemkommunale indtægter/udgifter 0,1 0,1 0,4 0,3 Børnetalsregulering 39,9 38,1 38,7 0,6 Forældrebetaling -9,6-9,5-9,9-0,4 *Tabellen er ekskl. løn til det administrative personale i Dagplejens Pladsanvisning, som forventes at gå i balance.

5 5.14 Daginstitutioner (børnehaver og vuggestuer): Tilskud til fripladser: Udgifter til fripladser udviser ca. samme niveau i årets første fem måneder set i forhold til samme periode sidste år. Der er dog usikkerhed om, hvor vidt tendensen fortsætter resten af året. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. -0,2 mio. kr. Mellemkommunale indtægter/udgifter: På baggrund af opgørelser fra pladsanvisningen over mellemkommunale indtægter og udgifter for børn i børnehaver på tværs af kommunegrænserne, forventes der netto en merudgift på ca. 0,6 mio. kr. Opgørelsen er baseret på de på nuværende tidspunkt indmeldte børn. Der kan ske ind- og udmeldelser løbende over året, hvorfor opgørelsen er behæftet med usikkerhed. Børnetalsregulering børnehaver og vuggestuer: På disse konti registreres budget og forbrug for kommunens egne børnehaver og vuggestuer med undtagelse af de børnehaver, der hører under et skolesamarbejde (SI). Børnehaver og vuggestuer har overførselsadgang mellem år. Opgørelsen fra pladsanvisningen over børnetallet pr. 31. maj 2016 viser en stigning i børnetallet i børnehaverne fra de budgetterede 841,0 børn til et forventet antal på 853,25 børn. I vuggestuerne er der en stigning fra de budgetterede 42,0 børn til et forventet antal på 47,5 børn. De stigende børnetal medfører et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug (overskud) fra tidligere år på -5,1 mio. kr., samt givet tillægsbevilling og foretaget, således korrigeret budget udgør 63,4 mio. kr. Samlet på 5.14 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser afvigelse (mio. kr.) Oprindeligt teret pr. pr Daginstitutioner 59,9 66,8 68,0 1,2 Tilskud til fripladser 3,5 3,5 3,3-0,2 Mellemkommunale indtægter / udgifter -0,1-0,1 0,5 0,6 Børnetalsregulering 56,5 63,4 64,2 0, Tilskud til privatinstitutioner I forhold til tilskuddet til privatinstitutioner viser børnetallet pr. 31. maj 2016, at der er sket et fald i børnetallet for 0-2 årige fra de budgetterede 186,0 børn til et forventet antal på 184,0 børn. For de 3-5 årige er der tale om et fald i børnetallet fra de budgetterede 110,0 børn til et forventet antal på 108,63 børn. De faldende børnetal medfører et forventet mindreforbrug på ca. -0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet på 5.19 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelse afvigelse (mio. kr.) Oprindeligt teret pr. pr Privatinstitutioner 23,1 23,2 22,9-0,3 Tilskud til privatinstitutioner 22,3 22,4 21,9-0,5 Tilskud til fripladser 0,8 0,8 1,0 0, Særlige Dagtilbud (Specialbørnehaver) Specialbørnehaver er fra 2016 flyttet fra funktion 5.17 til funktion Det specialiserede område omfatter specialbørnehaverne under 5.25 samt enkelt- og sprogstøtte i børnehaverne under Området er omfattet af overførselsadgang mellem årene, og det forventes at udgiften holdes inden for det afsatte budget.

6 Aktivitetsudvikling Udvikling i børnetal Oprindeligt pr. teret pr. pr Privat pasning 80,0 90,1 94,6 14, Pasning af egne børn 4,1 4,1 7,2 3, Dagpleje 5.14 Børnehaver (Politikområde 1) 3.05 Børnehaver (Del af skolefællesskab, Pol 2) 5.14 Vuggestuer (Pol 1) 3.05 Vuggestuer (Del af skolefællesskab, Pol 2) 5.19 Privatinstitutioner 0-2 årige 5.19 Privatinstitutioner 3-5 årige Sum 347,0 841,0 185,0 42,0 18,0 186,0 110,0 352,2 856,8 187,7 46,8 15,8 183,1 106,8 351,8 853,3 187,0 47,5 15,8 184,0 108,6 4,8 12,3 2,0 5,5-2,2-2,0-1,4 36,7 Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår 2016 bygger på en børnetalsprognose foretaget juni Indeværende budgetopfølgning bygger på en ajourført børnetalsprognose pr. juni Stigningen i det forventede børnetal fra oprindeligt budget til forventningen i budgetopfølgning er således på ca. 24 børn for de 0-2 årige og ca. 13 børn for de 3-6 årige jf. ovenstående tabel under Aktivitetsudvikling. Den samlede stigning på 37 børn (2,3%) er indarbejdet i børnetalsreguleringen i denne budgetopfølgning. Stigningen i børnetalsprognose fra juni 2015 til juni 2016 kan primært henføres til et øget antal tilflyttere til kommunen. Fødselstallet har i de forgangne år ligget på et stabilt niveau, hvor der ikke har kunnet konstateres en samlet stigning. Tilflytningen har derimod været stigende, og denne tendens forventes at fortsætte. Tilflytningen udgøres af såvel danske som ikke-danske statsborgere.

7 Politikområde 2: Undervisning & Fritid DRIFT - Uddannelse & Fritid Oprindelig Anmodn tillægsbev POL2: Undervisning & Fritid Folkeskoler Fællesudgifter for samlet skolevæsen Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen 07 Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler Tjenestemandspension Ungdomsskolevirksomhed Status på udgifter og indtægter opfølgning pr. 31. maj 2016 viser et korrigeret budget på 369,1 mio.kr inkl. genbevillinger for 4,4 mio.kr. (overført underskud). et pr. 31. maj 2016 udgør 144,9 mio.kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 39,25 pct. Samlet forventes der et regnskab på 368,1 mio.kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på -1,0 mio.kr. I nedenstående noter redegøres for afvigelser på de enkelte områder Folkeskoler På området konteres udgifter vedr. Jammerbugt Kommunes 12 folkeskoler, løn til skoleledere samt udgifter til fælles formål for folkeskolen, herunder aflønning af skolekonsulent, FTR, udviklingsmidler, leje af 10. klasse på Fjerritslev Gymnasium, leje af svømme- og idrætshaller, pulje til langtidssygdom, ergo- og sansemotorisk træning, tolkeudgifter, syge- og hjemmeundervisning, sprogstøtte i folkeskolen samt udlægning af de specialpædagogiske ressourcer på skoleområdet. Der redegøres herunder for afvigelser på delområderne A: Fælles formål, B: 12 skoler og 2 UV steder og på C: Lederløn samlet set forventes en merudgift vedr. 3.01: Folkeskoler på 0,3 mio.kr. Samlet på 3.01 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser. afvigelse (mio.kr.) Oprindeligt pr. pr Folkeskoler A: Fælles formål B: 12 skoler og 2 UV steder C: Lederløn

8 A: Fælles formål: afvigelse (mio.kr.) pr. Fælles formål -0,8 A.1. Det specialiserede område 0,0 overførselsadgang A.2. Mellemkommunale bet. -1,4 A.3. Elevtalsregulering 0,6 A.1: DET SPECIALISEREDE OMRÅDE: Skolernes indbetaler kr. i takstbetaling pr. elev til skolernes fælleskasse, der tildeler henholdsvis skolerne 46,4 mio.kr. til inkluderende indsatser og 24,6 mio.kr. til drift af specialklasserækker. I lighed med sidste år, er det specialiserede område under et voldsomt økonomisk pres, idet der primært visiteres børn til kommunens dyre specialklassetilbud dvs. AKT-specialklasse, ADHD-specialklasse, massiv generel specialklasse samt ASF specialklasse, der alle finansieres med et beløb, der overstiger skolernes takstbetaling. Specialklasser i andre kommuner finansieres også af skolernes fælleskasse. Beløb udgør 16,2 mio.kr. Det specialiserede skoleområde er opgjort med udgangspunkt i nuværende bevillinger til og med Visitationsudvalgsmødet d. 28. april 2016, og der forventes med nuværende aktivitetsniveau et merforbrug på ca. 2,9 mio.kr. for 2016 i forhold til budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Med overførsel af underskud fra tidligere år på 2,5 mio.kr. forventes et akkumuleret merforbrug på 5,4 mio.kr. Det specialiserede område er omfattet af decentral økonomi, hvorfor der er overførselsadgang på området. A.2: MELLEMKOMMUNALE BETALINGER ALMEN UNDERVISNING: Med udgangspunkt i elevtal for skoleår 2015/16 er der flere børn fra andre kommuner (grænsekrydsere + anbragte børn) der modtager undervisning i Jammerbugt Kommune, end børn vi betaler skolegang for i andre kommuner. Fortsætter denne tendens for skoleår 2016/17 forventes en merindtægt på ca. -1,4 mio.kr. A.3: ELEVTALSREGULERING: I forhold til budgetteret elevtal på 4292 og klasseantal på 201 (efter samlæsning) medfører elevtalsændring pr. 15/3-16 vedr. skoleår 206/17 en merudgift på 0,6 mio.kr. i 2016, idet der ses en forøgelse af 3 elever og udlodning af 3 ekstra klasser (efter samlæsning). Under aktivitetsudvikling redegøres for elevtalsstigningen. B: 12 skoler og 2 undervisningssteder: Skolerne har jf. skolerapporten udarbejdet estimat over forventet forbrug pr. 31/3-16, og der forventes et merforbrug på 1,8 mio.kr. for 2016 i forhold til budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Skolerapporten udsendes til skolerne hvert kvartal, og danner grundlag for institutionernes tre årlige decentrale budgetopfølgninger samt en årlig regnskabsafslutning. Med overførsel af underskud fra tidligere år på 6,5 mio.kr. forventes et akkumuleret merforbrug på 8,3 mio.kr. Skolerne er omfattet af decentral økonomi, hvorfor der er overførselsadgang på området.

9 C: Lederløn: Udgiftsniveauet for aflønning af skoleledere er påvirkelig af transaktionsomkostninger i forbindelse med sygdom og afsked og der må i 2016 forventes et merforbrug på 1,1 mio.kr. Aflønning af skoleledere er ikke omfattet af skolernes decentrale budgetansvar, og opgøres derfor særskilt Skolefritidsordninger På området konteres udgifter vedr. SFO/SI, løn til SFO-ledere samt udgifter til søskende tilskud, fripladser i skolefritidsordninger, forældrebetaling, socialpædagogiske fripladser, mellemkommunale betalinger samt udlægning af de specialpædagogiske ressourcer på SFO området. Der redegøres herunder for afvigelser på delområderne A: Fælles formål og på C: Lederløn samlet set forventes en mindreudgift på 3.05: Skolefritidsordninger på -0,4 mio.kr. Samlet på 3.05 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser. afvigelse (mio.kr.) Oprindeligt pr. pr Skolefritidsordninger A: Fælles formål B:15 SFO'er/SI'er, 1 vuggest., 8 BH'er C: Lederløn A: Fælles formål: rne på -0,3 mio.kr. vedr A Fælles formål fordeler sig på følgende områder; afvigelse (mio.kr.) pr. Fælles formål -0,3 A.1. Fripladser -0,3 A.2. Mellemkommunale bet. -0,3 A.3 Elevtalsregulering 0,3 A1: FRIPLADSER: Udgifter til søskende- og fripladstilskud er reduceret grundet faldende SFO elevtal, og der forventes et mindreforbrug på -0,3 mio.kr. A2: MELLEMKOMMUNALE BETALINGER: Udgifter til mellemkommunale betalinger viser, med udgangspunkt i nuværende aktivitetsniveau, et mindreforbrug på -0,3 mio.kr. A3: ELEVTALSREGULERING: I forhold til budgetteret børnetal i 2016 ses en samlet børnetalsregulering på skolefritidsordningsområdet svarende til et merforbrug på 0,3 mio.kr. Den fordeler sig med et fald på -2,17 vuggestuebørn, en stigning på 2,04 børn i SI ernes børnehavedel, et stort fald på 40,55 SFO/SI børn samt en stigning på 52,33 førskolebørn.

10 C: Lederløn: Aflønning af SFO ledere er ikke omfattet af institutionernes decentrale budgetansvar, og opgøres derfor særskilt. Der forventes en mindreudgift på -0,1 mio.kr Befordring af elever i grundskolen Med udgangspunkt i nuværende kørselsbevillinger forventes et mindreforbrug på ca. -0,4 mio.kr. Dertil kan medregnes yderligere udgiftsreduktion i 2016 på ca. 0,4 mio.kr., som følge af afsluttet udbud af koordineringskørsel (offentlig transport og lukkede ruter) i Jammerbugt Kommune Kommunale specialskoler Jammerbugt kommune betaler for undervisning af børn i interne skoler på Hjorthøjgård og Ølandhus, og med nuværende aktivitetsniveau forventes en merudgift på ca. 0,2 mio.kr Bidrag til statslige og private skoler Den kommunale bidragssats til staten vedr. private skoler er i 2016 fastsat til kr. pr. skoleelev og kr. pr. SFO børn, og de opgjorte elevtal viser 391 skoleelever og 137 SFO børn. I Jammerbugt Kommune ses en svag stigende tendens af elevsøgning til private skoler fra 385 elever i 2014 til 391 elever i Trods stigende elevsøgning forventes et mindreforbrug på -0,3 mio.kr. Det skyldes, at bidragssats budgetmæssigt har været sat for højt i Efterskoler og ungdomskostskoler Det kommunale bidragssats til staten vedr. efterskoler i 2016 fastsat til kr. pr. efterskoleelev, og de opgjorte elevtal viser 269. I Jammerbugt Kommune ses en stigende tendens af elevsøgning til efterskoler fra 237 elever i 2014 til 277 elever i 2016, og der forventes i 2016 et merforbrug på 0,9 mio.kr Tjenestemandspension Der ses et faldende udgiftsniveau på området, som hænger godt sammen med, at skolerne har færre lærere på aldersreduktion i skoleåret 2016/17 end tilfældet tidligere skoleår. Med udgangspunkt i forbrug de første 5 måneder af 2016 forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio.kr. Aktivitetsudvikling 3.01 Folkeskoler Elever Skoleår 2015/16 Skoleår 2016/17 Skoleelever 2016: 4321 / faktisk : 4292 / faktisk 4295 Elevtallet er opgjort til elever pr. 15. marts 2015 vedr. skoleår 2015/16. I forhold til budgetteret elevtal på var der en stigning på 52 elever. Elevtallet er opgjort til elever pr. 15. marts 2016 vedr. skoleår 2016/17. I forhold til budgetteret elevtal på er der en stigning på 3 elever. Der ses et fald på 78 elever fra skoleår 2015/16 til skoleår 2016/17.

11 3.05 Skolefritidsordninger Børn SFO 796,10 837,00 / faktisk 842,85 SI 242,43 199,00 / faktisk 204,93 Vuggestue pol. 2 15,00 18,00 / faktisk 15,83 Børnehaver pol ,00 185,00 / faktisk 187,04 Set i forhold til budgetteret elevtal for 2016, resulterer faktisk opgjort børnetal pr. 1/4-16 (jf. Pladsanvisningen) i en børnetalsstigning for SFO er/si er og børnehaver og i et børnetalsfald for vuggestuen Bidrag til statslige og private skoler Elever pr. 31/ pr. 31/5 Skole Faktisk / faktisk 389 SFO Faktisk / faktisk / faktisk 389 (sat til budget 2016) 137 / faktisk 137 (sat til budget 2016) 389 / faktisk / faktisk 137 (sat til budget 2016) I 2016 anvendes elevtal på 391 elever opgjort pr. 5/ Der ses en meget svag stigende tendens af elevsøgning til private skoler fra 385 elever i 2014 til 391 elever i Efterskoler og ungdomskostskoler Elever pr. 31/ pr. 31/5 Skole Faktisk / faktisk / faktisk 243 (sat til budget 2016) 243 / faktisk 277 I 2016 anvendes elevtal på 269 elever opgjort pr. 5/ Der ses en stigende tendens af elevsøgning til efterskoler fra 237 elever i 2014 til 277 elever i 2016

12 Politikområde 3: Familie & Forebyggelse DRIFT - Familie & Forebyggelse Oprindelig Anmodn tillægsbev POL3: Familie & Forebyggelse Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Komunale specialskoler Rammen til forebyggelse og anbringelse: 5.07 Indtægter fra central refusionsordning 5.16 Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge 5.21 Familiecenter, Børnehus Nord, SSP Plejefamilier og opholdssteder Sikrede døgninstitutioner, børn og unge Sekretariat og forvaltninger Sociale formål Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Status på udgifter og indtægter Der forventes et mindreforbrug i 2016 på -2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget antager dermed yderligere -0,6 mio. kr. i forhold til foregående budgetopfølgning pr. 31. marts 2016, idet overførte midler fra tidligere år vedr. Rammen til forebyggelse og anbringelse ikke forventes brugt. budget indeholder overførsler fra tidligere år samt udmøntning af pulje vedr. sygefravær. Den positive forventning til regnskabsresultatet er med forbehold for, at der senere på året kan vise sig nye særligt dyre børne/unge-sager. Aktivitetsudvikling Forhold, der kan indebære et øget udgiftsniveau Det forventede regnskab omfatter forventninger til forebyggende foranstaltninger eller anbringelser, herunder forventet startdato og udgiftsniveau, som bygger på den enkelte socialrådgivers vurdering. I takt med at året skrider frem realiseres eller justeres disse forventninger alt efter udviklingen i den pågældende familie eller barn/ung.

13 Der er pr. 31. maj 2016 disponeret med forventninger om opstart af nye døgninstitutionsophold, men samtidig fremrykket en forventning om ophold på opholdssted samt ændret en forventning fra opholdssted til forebyggende foranstaltning. Justeringerne i forventninger indgår i forventet regnskab Derudover kan der konstateres stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger, som bl.a. kan henføres til Spædbørnsteamet. Investeringen i denne tidlige indsats forventes dog at have klare positive effekter for børn og familier på længere sigt og dermed også kommunens økonomi. På kort sigt er teamet samtidig et alternativ til eksternt køb af familiebehandling eller langt dyrere anbringelser af mor/far/barn i behandling ved døgntilbud. Målgruppen for det tværprofessionelle team af familieterapeuter, familievejledere og småbørnssundhedsplejersker er gravide eller spædbørnsfamilier med sociale belastninger, misbrug, psykisk sårbarhed/diagnose, reduceret begavelse, problematiske familieforhold, sparsomt netværk eller meget unge forældre. Der iværksættes en intensiv, målrettet og tidsafgrænset indsats men kun i de tilfælde, hvor der vurderes at være potentiale for at udvikle og styrke forældrekompetencerne. Spædbørnsteamet har være funktionel i knapt 1 år, og erfaringerne med det tværfaglige samarbejde mellem Sundhedsplejen, Familiecentret og Børne- og Familierådgivningen har været yderst positive. Initiativer iværksat for at sænke forbruget Ovennævnte forhold, der kan trække i retning af øget forbrug, modsvares af en række initiativer, der er iværksat for at sænke forbruget. Bl.a. er der i medfør af omstillingskataloget til budget 2016 iværksat en skærpelse af diverse målgruppevurderinger i overensstemmelse med Servicelovens foranstaltningsmuligheder. I 2016 er arbejdet desuden fortsat med at reducere antal børn pr. socialrådgiver med det formål at sikre hyppigere og mere intens opfølgning overfor familier og børn/unge, således dyre anbringelser kan undgås til fordel for foranstaltninger af mere forebyggende karakter. Funktion 572 Sociale formål Der er fortsat fokus på udgiftsudviklingen på funktion 572 Sociale formål, som dækker merudgiftsydelser jf. Servicelovens 41 og tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens 42. Området udviste et mindreforbrug i regnskab 2015 på 1,5 mio. kr., og den nedadgående trend fortsætter ind i 2016 jf. figur 1 og 2. Figur 1. Udvikling i 41 ydelser (helårspersoner og antal faktiske borgere) pr. 28. juni 2016

14 Figur 2. Udvikling i 42 ydelser (helårspersoner og antal faktiske borgere) pr. 28. juni 2016 Det er ambitionen at sænke forbruget yderligere gennem en stram og ensartet visitation i overensstemmelse med Serviceloven. Det dog vanskeligt at forudsige omfanget af nye sager, der måtte komme til, hvorfor forventningen til regnskab 2016 derfor er, at området går i balance. Tidligere afvigelser 2015 udviste et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til et korriget budget, der antog en størrelse på 164,8 mio. kr. grundet tillægsbevillinger og omplacering for i alt 7,1 mio. kr. Heraf vedrørte 3,8 mio. kr. en tillægsbevilling givet med budgetopfølgning som følge af tabt ankesag.

15 Anlæg ANLÆG - Børne & Familieudv. Oprindelig Anmodn tillægsbe Børne & Familieudvalg POL1: Dagtilbud POL2: Undervisning & Fritid POL3: Familie & Forebyggelse ANLÆG - Dagtilbud Oprindelig Anmodn tillægsbe POL1: Dagtilbud Fællesudgifter og indtægter - rådighedsbeløb Specialgruppen Blå Stue ANLÆG - Uddannelse & Fritid Oprindelig Anmodn tillægsbe POL2: Undervisning & Fritid Fællesudgifter og indtægter - rådighedsbeløb Fællesudgifter og indtægter - rådighedsbeløb Aabybro Skole Bygningsmæssige forhold på folkeskoleområdet (AT-påbud) ANLÆG - Familie & Forebygg. Oprindelig Anmodn tillægsbe POL3: Familie & Forebyggelse Status på udgifter og indtægter opfølgning pr. 31. maj 2016 viser et korrigeret budget på 62,554 mio.kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at projektet vedr. nye lokaler til Specialgruppen Blå Stue ikke gennemføres, da det daværende børnetal viste, at der ikke var behov for yderligere kapacitet. Samtidig er overvejelser omkring indretning af det specialiserede børneområde en integreret del af den igangværende proces omkring ny struktur på 0-6 års området. Der forventes et mindreforbrug på Blå Stue på 3,7 mio. kr., og der vil senere blive fulgt op på bevillingen til projektet. forbrug på 61,500 mio.kr. og 0,852 mio. kr. vedr. henholdsvis fælles udgifter og indtægter og Aabybro skole er afsat og disponeret til Aabybro ny skole. Skolebyggeriet forventes mod forventning endeligt afsluttet i 2016 og der forventes derfor en afvigelse på 4,5 mio.kr. i 2016, idet finansiering af sidste del af skolebyggeriet er afsat på anlægsbudgettet i forbrug på 0,625 mio.kr. vedr. fælles udgifter og indtægter er afsat og disponeret til indretning af SFO lokaler på Aabybro skole. forbrug på 0,153 mio.kr. vedr. Bygningsmæssige forhold på skoleområdet er afsat og disponeret til formålet.

16

Børne & Familieudvalget

Børne & Familieudvalget Pr. 31. oktober 2016 Version til kommunalbestyrelsesmødet den 15.12. 2016 Børne & Familieudvalget DRIFT Tillægsbevillinger Forbrug Regnskab om omplaceringer om tillægsbevilling Børne- og familieudvalg

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. BUDGETOPFØLGNING pr BØRNE & FAMILIEUDVALGET. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015

JAMMERBUGT KOMMUNE. BUDGETOPFØLGNING pr BØRNE & FAMILIEUDVALGET. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING pr. 31.10.2015 BØRNE & FAMILIEUDVALGET Budgetopfølgning 2015-3 pr. 31. oktober 2015 Version onsdag d. 17. november 2015 JAMMERBUGT KOMMUNE Børne & Familieudvalget '

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

( "!"$!" + "" ( : # $"$" "" #( +!" # #) +==LLL=1 $7 =1 $="U%..=1 $7 4 $ " "$ #) #! "$ "# "! # $ 5 $" " #+ "

( !$! +  ( : # $$  #( +! # #) +==LLL=1 $7 =1 $=U%..=1 $7 4 $  $ #) #! $ # ! # $ 5 $  #+ ,! - $"# 6)#"$ -'" *$+ 6*$ K"*$"5 :)$$"#!)$ "$" "$5"$ 6+!#"!"$ $!""$ """!) $#"$ ( "!"$!" + "" ( $)"*!""$$"$" ""$:#+!$#"$ : # $"$" "" #( +!" # #) "$" ""$""" "!( # # +! +5 """ GW# "! $" # +"$"#) $"#"$" ""$$$"!G"

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og Familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Børn og Skoleudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019 Specielle bemærkninger til Budget 216-219 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. uden o/u ifht. uden o/u Drift i alt 279.261 271.825 278.869

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Budget pr. 31. august 2013 Uddannelsesudvalget Drift Tabel 1: Uddannelsesudvalget, drift 1.000 kr. Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med mer. 1 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=mer) Skøn 31/8

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bilag 18: Børn og Unge - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder

Bilag 18: Børn og Unge - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder Budgetforudsætninger og budgetkontrol for søskenderabatter og fripladser Budgettet reguleres via budgetmodel Området er fastlagt ved lovgivning, hvor der bl.a. fastsættes indkomstgrænser for økonomisk

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Afvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1.april 2009 for børne- og ungdomsudvalget

Afvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1.april 2009 for børne- og ungdomsudvalget Notat Afvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1.april 2009 for børne- og ungdomsudvalget Børne- og familieområdet områder med overførselsadgang PPR og Specialpædagogisk bistand forventer at holde

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere