2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Forslag. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Forslag. til"

Transkript

1 2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr Fremsat den 5. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse (Justering af fortrydelsesordningen i efterlønsreglerne og i fleksydelsesordningen) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august 2007, som ændret ved 5 i lov nr af 24. oktober 2007, foretages følgende ændringer: 1. I 74 m, stk. 1, 1. pkt., ændres»når medlemmets ret til efterløn ophører, jf. 75 a«til:»når medlemmet når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller afgår ved døden«. 2. I 75, stk. 1, indsættes efter»jf. 77, stk. 4,«:»i et sådant omfang, at medlemmet ikke vil kunne opfylde kravet om indbetaling af efterlønsbidrag, jf. 74 a, stk. 1, nr. 3,«, og»jf. dog stk. 3 og 4«ændres til:»jf. dog stk. 5 og 6«. 3. I 75 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:»stk. 3. Medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1963 til den 31. december 1970, og som har fravalgt at indbetale efterlønsbidrag, kan tidligst tilmelde sig efterlønsordningen igen, jf. stk. 1, nr. 2, når der er forløbet mindst 2 år fra datoen for fravalget. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet efter fravalget har fået indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt, jf. 77 a. Stk. 4. Et medlem, som er omfattet af stk. 3, 1. pkt., og som på fravalgstidspunktet havde ret til bidragsfrie perioder, jf. 74 a, stk. 5, kan tidligst genoptage indbetaling af efterlønsbidrag, jf. stk. 1, nr. 3, når der efter udløbet af perioden i stk. 3, 1. pkt., er forløbet en tid, der svarer til de bidragsfrie perioder.«stk. 3-6 bliver herefter stk I 75, stk. 3, der bliver stk. 5, ophæves 2. pkt., og i stedet indsættes:»efterlønnen nedsættes med 2 pct. af højeste dagpenge, jf. 47 og 70, for hvert års manglende bidragsbetaling. Perioder under et år medregnes i forhold til antal hele måneder.«5. I 75, stk. 4, der bliver stk. 6, ophæves 2. pkt., og i stedet indsættes:»præmien nedsættes med 4 pct. for hvert års manglende bidragsbetaling. Perioder under et år medregnes i forhold til antal hele måneder.«6. I 77, stk. 1, ændres»administrationsbidrag, jf. stk. 6«til:»administrationsbidrag, jf. stk. 7«, og»atp, jf. stk. 7«ændres til:»atp, jf. stk. 8«. 7. I 77, stk. 6, indsættes som nr. 4 og 5: 1

2 »4) Medlemmer, som midlertidigt ikke kan tilmelde sig efterlønsordningen, jf. 75, stk. 3, 1. pkt. 5) Medlemmer, som midlertidigt ikke kan indbetale efterlønsbidrag, jf. 75, stk. 4.«8. I 77, stk. 8, 2. pkt., ændres»stk. 9«til:»stk. 10«. 9. I 77, stk. 9, ændres»stk. 2-7«til:»stk. 2-8«. I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007, foretages følgende ændringer: 2 1. I 3 a, stk. 1, indsættes som nyt nr. 1:»1) ikke inden folkepensionsalderen vil kunne opfylde kravet om indbetaling af fleksydelsesbidrag, jf. 2, stk. 1, nr. 4, og 2 a,«nr. 1 og 2 bliver herefter nr. 2 og I 3 a, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter»det antal år, personen«:»ved fleksydelsesalderen efter 1 a« a, stk. 5, 2. pkt., ophæves og i stedet indsættes:»nedsættelsen sker med 2 pct. af sygedagpengenes højeste beløb for hvert års manglende bidragsbetaling. Perioder under et år medregnes i forhold til antal hele måneder.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. 1, nr. 3 og 7, har virkning for medlemmer, der den 1. januar 2008 eller senere fravælger at indbetale efterlønsbidrag med den konsekvens, at de ikke vil kunne opfylde anciennitetskravet for ret til efterløn efter 74 a, stk. 4. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Indførelse af en karensperiode og justering af reduktionsreglerne i fortrydelsesordningen 4 på efterlønsområdet 2.1. Gældende ret Baggrund for forslagene Lovforslagets indhold Indførelse af en karensperiode på 2 år Forbrug af uafholdte bidragsfri perioder Ændring af reglerne om reduktion af efterlønssats og skattefri 6 præmie Konsekvenser af ændringerne 7 3. Tidspunktet for opgørelse af skattefri præmie 7 4. Justering af fortrydelsesordningen i fleksydelsesreglerne Gældende ret Lovforslagets indhold 8 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 8 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 9 7. Miljømæssige konsekvenser 9 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9 9. Forholdet til EU-retten Høring Sammenfattende skema 9 1. Indledning Den del af aftalen af 20. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden (velfærdsreformen), der vedrører ændringer i efterlønsordningen og dagpengeretten og særlige ordninger for ældre ledige, blev udmøntet ved lov nr af 20. december Ændringerne omfattede bl.a. forhøjelse af efterlønsalderen, indførelse af en fortrydelsesordning i efterlønsordningen, forhøjelse af anciennitetskravet for ret til ordinær efterløn med tilhørende overgangsregler og retten til bidragsfrie perioder. Fortrydelsesordningen, der trådte i kraft den 1. januar 2007, giver personer med langvarigt medlemskab af en a-kasse, som har fravalgt efterlønsordningen, en mulighed for efterfølgende at tilmelde sig ordningen indtil 15 år før efterlønsalderen, dog med nedsat efterlønsydelse og nedsat skattefri præmie. En tilsvarende fortrydelsesordning blev samtidig gennemført i fleksydelsesordningen ved lov nr af 20. december Det har imidlertid vist sig, at en kombination af de ovenfor nævnte regelændringer kan indebære, at der i visse tilfælde bliver mulighed for at opnå fuld efterlønsydelse eller skattefri præmie eller fuld fleksydelse efter fortrydelsesordningerne og samtidig opnå en besparelse ved at betale efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag i kortere tid end efter de ordinære ordninger. Dette har ikke været tilsigtet. Som følge heraf foreslås følgende justeringer af fortrydelsesordningerne: 3

4 Indførelse af en karensperiode på 2 år for tilmelding til fortrydelsesordningen i efterlønsreglerne for en afgrænset aldersgruppe. Forbrug af uafholdte bidragsfrie perioder efter tilmelding til fortrydelsesordningen i efterlønsreglerne for samme aldersgruppe. Ændring af reglerne om reduktion af efterlønssats og skattefri præmie i fortrydelsesordningen i efterlønsreglerne. Ændring af reglerne om reduktion af satsen i fortrydelsesordningen i fleksydelsesreglerne. Som følge af indførelsen af en karensperiode er der behov for at tydeliggøre, at fortrydelsesordningerne i efterlønsreglerne og i fleksydelsesordningen er sekundære i forhold til de ordinære ordninger. Det foreslås derfor, at det præciseres i reglerne, at man kun kan benytte fortrydelsesordningerne, hvis man ikke kan opfylde kravet om betaling af efterløns- eller fleksydelsesbidrag i den ordinære efterløns- eller fleksydelsesordning inden folkepensionsalderen. Herudover indeholder lovforslaget en præcisering af tidspunktet for opgørelse af den skattefri præmie samt få tekniske korrektioner. 2. Indførelse af en karensperiode og justering af reduktionsreglerne i fortrydelsesordningen på efterlønsområdet 2.1. Gældende ret Efterlønsalderen er 60 år men forhøjes gradvist til 62 år. Forhøjelsen sker fra 2019 og er fuldt indfaset 2021, jf. lovens 74, stk. 2, der træder i kraft den 1. juli Forhøjelsen af efterlønsalderen har betydning for personer, der er født efter den 30. juni Efter 74 a, stk. 1, er retten til efterløn som hovedregel bl.a. betinget af indbetaling af efterlønsbidrag i 30 år. Efter overgangsreglerne i lovens 74 a, stk. 4, skal medlemmer, der er født i perioden 1. januar 1959 til 31. december 1975, indbetale efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. januar 2008, og den samlede indbetaling af efterlønsbidrag skal mindst udgøre 25 år. Som følge af, at medlemmer, der er født i perioden 1. januar 1959 til 30. juni 1962, ikke vil kunne opfylde kravet om 25 års anciennitet, er det tilstrækkeligt, at de uafbrudt betaler efterlønsbidrag fra 1. juli 1999 til efterlønsalderen efter lovens 74, og at perioden udgør mindst 20 år inden for de sidste 25 år. Medlemmer, der er født i perioden 1. juli 1962 til 31. december 1975, skal således betale efterlønsbidrag uafbrudt fra 1. januar 2008 og i mindst 25 år. Hvis de har indbetalt efterlønsbidrag før det 35. år eller efter det 35. år har betalt efterlønsbidrag i 2007, kan de få bidragsfrie perioder svarende til indbetalingerne i de nævnte perioder, jf. 74 a, stk. 5. Det er herved forudsat, at de kan opfylde det almindelige krav om betaling af efterlønsbidrag i 25 år ved efterlønsalderen, jf. lovens 74. De bidragsfrie perioder kan frit placeres efter den 1. januar 2008 og frem til medlemmets efterlønsalder. Medlemmer, der tidligere har fravalgt at betale bidrag til efterlønsordningen eller som fremover ikke tilmelder sig efterlønsordningen rettidigt, og som derfor ikke kan optjene ret til efterløn efter de almindelige anciennitetsregler, kan opnå ret til efterløn, hvis de benytter fortrydelsesordningen efter lovens 75. Personer, for hvilke der er et krav om uafbrudt medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag pr. 1. januar 2008 og frem til efterlønsalderen, men som ikke melder sig til den ordinære efterlønsordning pr. 1. januar 2008, anses også for at have fravalgt den ordinære efterlønsordning. Fortrydelsesordningen kan benyttes af medlemmer, der er født den 1. juli 1960 eller senere, og som benytter sig af ordningen senest 15 år før efterlønsalderen efter lovens 74. Fortrydelsesordningen er sekundær i forhold til den ordinære efterlønsordning, jf. forarbejderne til lov nr af 20. december

5 Medlemmer, der benytter fortrydelsesordningen, får nedsat efterlønnen med 2 pct. af dagpengenes højeste beløb for hvert hele års manglende bidragsbetaling, jf. 75, stk. 3. Den skattefri præmie nedsættes med 4 pct. for hvert års manglende bidragsbetaling, jf. 75, stk Baggrund for forslagene Samspillet mellem forhøjelsen af efterlønsalderen, anciennitetsreglerne, bidragsfrie perioder, fortrydelsesordningen samt reglerne om nedsættelse af efterlønnens størrelse og optjening af præmie indebærer, at en gruppe af de medlemmer, der skal opfylde et krav om 25 års anciennitet, kan fravælge den ordinære efterlønsordning og i stedet benytte sig af fortrydelsesordningen med den konsekvens, at de kan opnå fuld efterløn eller optjening af fuld skattefri præmie, selv om de kun indbetaler efterlønsbidrag i en kortere periode end krævet i den ordinære efterlønsordning. Gruppen består af medlemmer, der er født i perioden 1. juli 1963 til 31. december Størstedelen af medlemmerne i den pågældende aldersgruppe skulle efter de anciennitetsregler, der gjaldt indtil 31. december 2006, betale bidrag i 25 år inden for de sidste 30 år, hvilket vil sige, at de som hovedregel senest er begyndt at betale bidrag fra deres 35. år. Det drejer sig om medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1964 til 31. december Medlemmer, der er født i perioden fra 1. juli 1963 til 30. juni 1964, skulle efter de hidtidige anciennitetsregler betale bidrag uafbrudt fra 1. juli Uden en bidragsfri periode ville de komme til at betale bidrag i år, og efter fraregning af det års bidragsfri periode, de kan få på grundlag af indbetaling af efterlønsbidrag efter det 35. år i 2007, vil de komme til at betale bidrag i år. Et medlem, der benytter sig af fortrydelsesordningen, får nedsat efterlønnen med 2 pct. af dagpengenes højeste beløb for hvert hele års manglende bidragsbetaling. Nedsættelsen sker i forhold til det antal år, som medlemmet som minimum skulle betale efter de almindelige anciennitetsregler, hvilket for personer, der er født i perioden fra 1. juli 1963 til 31. december 1970, er 25 år. Hvis et medlem, der er født i perioden 1. juli 1963 til 31. december 1970, efter den 1. januar 2008 fravælger at betale bidrag, kan medlemmet ikke opfylde betingelsen om uafbrudt indbetaling af bidrag fra den 1. januar Hvis medlemmet venter med at tilmelde sig efterlønsordningen via fortrydelsesordningen til indtil 2 år efter fravælgelsen af bidragsbetalingen, indebærer reglen om nedsættelse af efterlønnens størrelse eller optjeningen af skattefri præmie, at der, afhængig af medlemmets fødselsdato, ikke sker en nedsættelse, da medlemmet ikke mangler at betale bidrag i et helt år i forhold til kravet om bidragsbetaling. Samspillet mellem reglerne fremgår af nedenstående eksempler: Eksempel 1: A er født den 1. august Han har betalt efterlønsbidrag fra 1. juli 1999, hvor han var 35 år og 11 måneder. Han når efterlønsalderen den 1. august 2025, hvor han fylder 62 år. Da han har betalt efterlønsbidrag efter sit 35. år i 2007, vil han have ret til ét bidragsfrit år. Efter fradrag for det bidragsfri år kommer han til at indbetale efterlønsbidrag i 25 år og 1 måned. Han skal bortset fra perioder med bidragsfrihed betale efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. januar Efter at have holdt en bidragsfri periode fra 1. februar 2008 til 31. januar 2009, meddeler han a-kassen den 1. februar 2009, at han ikke længere ønsker at betale efterlønsbidrag, og han er dermed ikke længere omfattet af den ordinære efterlønsordning. Den 1. februar 2010 meddeler han sin a-kasse, at han fortryder afbrydelsen af bidragsbetalingen, og at han ønsker at benytte sig af fortrydelsesordningen. Han betaler herefter uafbrudt, indtil han går på efterløn den 1. august Ved overgangen til efterløn har han betalt bidrag i perioden 1. juli 1999 til 1. februar 2008, i alt 8 år og 7 måneder. 1. februar 2010 til 1. august 2025, i alt 15 år og 6 måneder. 5

6 Han har således betalt i alt 24 år og 1 måned. Da der i forhold til kravet om 25 års bidragsbetaling ikke mangler at blive betalt bidrag i et helt år, sker der ingen nedsættelse af efterlønnen. A sparer således ét års bidragsbetaling i forhold til den ordinære ordning. Eksempel 2: B er født den 15. marts Hun har betalt efterlønsbidrag fra 15. marts 2004, hvor hun fyldte 35 år. Hun når efterlønsalderen den 15. marts 2031, hvor hun fylder 62 år. Da hun har betalt efterlønsbidrag efter sit 35. år i 2007, vil hun have ret til et bidragsfrit år. Efter fradrag for det bidragsfri år kommer hun til at indbetale efterlønsbidrag i 26 år. Hun skal bortset for perioder med bidragsfrihed betale efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. januar Efter at have holdt en bidragsfri periode fra 15. februar 2008 til 14. februar 2009, meddeler hun a-kassen den 15. februar 2009, at hun ikke længere ønsker at betale efterlønsbidrag, og hun er dermed ikke længere omfattet af den ordinære efterlønsordning. Den 1. februar 2011 meddeler hun sin a-kasse, at hun fortryder afbrydelsen af bidragsbetalingen, og at hun ønsker at benytte sig af fortrydelsesordningen. Hun betaler herefter uafbrudt, indtil hun går på efterløn den 15. marts Ved overgangen til efterløn har hun betalt bidrag i perioden 15. marts 2004 til 15. februar 2008, i alt 3 år og 11 måneder. 1. februar 2011 til 15. marts 2031, i alt 20 år og 1 måned og 15 dage. Hun har således betalt i alt 24 år og 15 dage. Da der i forhold til kravet om 25 års bidragsbetaling ikke mangler at blive betalt bidrag i et helt år sker der ingen nedsættelse af efterlønnen. B sparer således knap to års bidragsbetaling i forhold til den ordinære ordning Lovforslagets indhold Forslaget indeholder følgende 3 elementer: Indførelse af en karensperiode på 2 år. Forbrug af uafholdte bidragsfrie perioder. Ændring af reglerne om reduktion af efterlønssats og skattefri præmie Indførelse af en karensperiode på 2 år Det foreslås, at der for medlemmer født i perioden 1. juli 1963 til 31. december 1970 indføres en karensperiode i fortrydelsesordningen, hvorefter et medlem tidligst kan tilmelde sig fortrydelsesordningen 2 år efter fravalget af den ordinære efterlønsordning. En karensperiode på 2 år sikrer, at man ikke kan opnå samme efterlønssats mv. efter fortrydelsesordningen som efter den ordinære efterlønsordning. Indførelse af en karensperiode vil som udgangspunkt ikke få betydning for selve retten til efterløn, men vil få betydning for størrelsen af efterlønnen eller optjeningen af præmie for medlemmer, der benytter sig af fortrydelsesordningen. Karensperioden kan dog få betydning for selve retten til efterløn, hvis et medlem fravælger den ordinære efterlønsordning efter sit 45. år. Pågældende vil ikke kunne nå at benytte sig af fortrydelsesordningen senest 15 år før efterlønsalderen, jf. lovens 74. Dette gælder dog kun, hvis pågældende ikke har fået sine indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt, jf. forslaget til 75, stk. 3, sidste pkt. Som følge af indførelsen af en karensperiode er der behov for at tydeliggøre, at fortrydelsesordningen er sekundær i forhold til den ordinære efterlønsordning. Det foreslås derfor, at det præciseres i reglerne, at man kun kan benytte fortrydelsesordningen, hvis man ikke kan opfylde kravet om betaling af efterlønsbidrag i den ordinære efterlønsordning. 6

7 Forbrug af uafholdte bidragsfrie perioder Reglerne om bidragsfrie perioder er indført for at sikre, at medlemmerne ikke kommer til at betale mere end nødvendigt for at opnå ret til ordinær efterløn. De bidragsfrie perioder er derfor en integreret del af anciennitetskravene i den ordinære ordning. Ancienniteten i fortrydelsesordningen skal derfor måles op mod ancienniteten i den ordinære ordning inkl. de bidragsfrie perioder. Hvis et medlem fravælger at betale efterlønsbidrag i en periode, der er kortere end den periode, pågældende havde ret til bidragsfrihed i, vil medlemmet ikke have behov for at benytte fortrydelsesordningen, der som nævnt er sekundær i forhold til den ordinære ordning. Ophør med bidragsbetaling betragtes derfor kun som framelding fra den ordinære ordning, hvis de indbetalte bidrag betales tilbage, eller hvis afbrydelsen i bidragsbetalingen er så lang, at pågældende herefter ikke kan opfylde kravet til indbetaling af bidrag. Det bemærkes i den sammenhæng, at det efter lovens 75, stk. 5, ikke er muligt at efterbetale manglende efterlønsbidrag i fortrydelsesordningen. Hensigten med reglen er, at det ikke skal være muligt»at købe sig til en bedre ret«. For at fastholde fortrydelsesordningens sekundære rolle i forhold til den ordinære ordning foreslås derfor, at medlemmer i den i pkt nævnte aldersgruppe, som inden fravalget af betaling af efterlønsbidrag havde ret til bidragsfrie perioder, som de ikke havde afholdt, først kan begynde betalingen af bidrag efter fortrydelsesordningen, når der efter karensperiodens udløb er forløbet en periode svarende til uafholdte bidragsfrie perioder Ændring af reglerne om reduktion af efterlønssats og skattefri præmie Efter de gældende regler nedsættes efterlønnen med 2 pct. af højeste dagpengesats og den skattefri præmie med 4 pct. for hvert hele års manglende bidragsbetaling. Et medlem, som i den ordinære efterlønsordning skulle indbetale efterlønsbidrag i mindst 25 år, men som overgår til fortrydelsesordningen og indbetaler bidrag i 24 år og 1 måned, anses for at have betalt i 25 år. Tilsvarende gælder for alle aldersgrupper og uanset pågældendes anciennitetskrav. Alle vil således som følge af denne afrundingsregel kunne opnå en besparelse på indbetaling af efterlønsbidrag med op til næsten ét år uden tilsvarende reduktion i efterlønssats eller skattefri præmie. For at sikre, at der er et rimeligt forhold mellem den manglende betaling af bidrag og nedsættelsen af efterlønnens størrelse eller den skattefri præmie, foreslås det, at der ved manglende betalinger på mindre end et år sker en forholdsvis nedsættelse i forhold til antal hele måneder. Ved beregning af nedsættelsen rundes den samlede anciennitet således op til nærmeste antal hele måneder. Ændringen kommer til at omfatte alle, der skal have nedsat deres efterlønssats eller skattefri præmie efter fortrydelsesordningen. Efter de gældende regler vil en manglende indbetaling af efterlønsbidrag på fx 1 år og 6 måneder medføre en nedsættelse af efterlønnen med 2 pct. af højeste dagpenge og en nedsættelse af den skattefri præmie med 4 pct. Forslaget betyder, at en manglende indbetaling i det omtalte tilfælde medfører en nedsættelse af efterlønnen med 2 pct. + 1 pct., i alt 3 pct. af højeste dagpenge og en nedsættelse af den skattefri præmie med 4 pct. + 2 pct., i alt 6 pct Konsekvenser af ændringerne Samlet set betyder de 3 elementer, at medlemmer ikke vil kunne opnå fuld efterløn eller optjening af skattefri præmie ved en reduceret indbetaling af bidrag ved at fravælge den ordinære efterlønsordning og i stedet benytte sig af fortrydelsesordningen. 7

8 Eksempel 1: A er født den 1. august Han har betalt efterlønsbidrag fra 1. juli 1999, hvor han var 35 år og 11 måneder. Han når efterlønsalderen den 1. august 2025, hvor han fylder 62 år. Da han har betalt efterlønsbidrag efter sit 35. år i 2007, vil han have ret til et bidragsfrit år. Uden fradrag for det bidragsfri år kommer han dermed til at indbetale efterlønsbidrag i 26 år og 1 måned. Han skal bortset fra perioder med bidragsfrihed betale efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. januar Han holder ikke sin bidragsfri periode, og den 1. februar 2008 meddeler han, at han ikke længere ønsker at betale efterlønsbidrag, og han er derefter ikke længere omfattet af den ordinære efterlønsordning. Den 1. februar 2009 meddeler han sin a-kasse, at han fortryder afbrydelsen af bidragsbetalingen, og at han ønsker at benytte sig af fortrydelsesordningen. Da karensperioden på to år efter fravælgelsen af bidragsbetalingen ikke er udløbet, kan han først tilmeldes fortrydelsesordningen den 1. februar Da der først skal gå en periode på 1 år, svarende til den uafholdte bidragsfri periode, kan han dog først begynde at betale efterlønsbidrag den 1. februar Han betaler herefter uafbrudt, indtil han går på efterløn den 1. august Ved overgangen til efterløn har han betalt bidrag i perioden 1. juli 1999 til 1. februar 2008, i alt 8 år og 7 måneder. 1. februar 2011 til 1. august 2025, i alt 14 år og 6 måneder. Han har således betalt i alt 23 år og 1 måned. I forhold til kravet om 25 års bidragsbetaling mangler han at betale bidrag i 1 år og 11 måneder, hvilket svarer til en nedsættelse af efterlønnen med 3,83 pct. af højeste dagpenge. Eksempel 2: B er født den 15. marts Hun har betalt efterlønsbidrag fra 15. marts 2004, hvor hun fyldte 35 år. Hun når efterlønsalderen den 15. marts 2031, hvor hun fylder 62 år. Da hun har betalt efterlønsbidrag efter sit 35. år i 2007, vil hun have ret til et bidragsfrit år. Uden fradrag for det bidragsfri år kommer hun dermed til at indbetale efterlønsbidrag i 27 år. Hun skal bortset fra perioder med bidragsfrihed betale efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. januar Hun holder ikke sin bidragsfri periode, og den 15. februar 2008 meddeler hun, at hun ikke længere ønsker at betale efterlønsbidrag, og hun er derefter ikke længere omfattet af den ordinære efterlønsordning. Den 15. februar 2009 meddeler hun sin a-kasse, at hun fortryder afbrydelsen af bidragsbetalingen, og at hun ønsker at benytte sig af fortrydelsesordningen. Da karensperioden på to år efter fravælgelsen af bidragsbetalingen ikke er udløbet, kan hun først tilmeldes fortrydelsesordningen den 15. februar Hun kan dog først begynde at betale den 15. februar 2011, da der først skal gå en periode på 1 år, svarende til den bidragsfri periode hun havde ret til. Hun betaler herefter uafbrudt, indtil hun går på efterløn den 15. marts Ved overgangen til efterløn har hun betalt bidrag i perioden 15. marts 2004 til 15. februar 2008, i alt 3 år og 11 måneder. 15. februar 2011 til 15. marts 2031, i alt 20 år og 1 måned. Hun har således betalt i alt 24 år. I forhold til kravet om 25 års bidragsbetaling mangler hun at betale bidrag i 1 år, hvilket svarer til en nedsættelse af efterlønnen på 2 pct. af højeste dagpengesats. 3. Tidspunktet for opgørelse af skattefri præmie Ved udmøntningen af velfærdsreformen blev arbejdsløshedsforsikringslovens 74 m affattet på ny. Lovændringen medførte visse konsekvensændringer af 74 m som følge af en højere efterløns- og folkepensionsalder, indførelse af en fortrydelsesordning i efterlønsreglerne og lempeligere regler om fradrag 8

9 for arbejde ( kroners reglen). Desuden blev det præciseret i 74 m, stk. 3, at der højst kan medregnes timer til optjening af skattefri præmie med fradrag for udbetalt efterløn eller dagpenge. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at bestemmelsen herudover er uændret i forhold til den dagældende bestemmelse ( 74 k). Bestemmelsen i stk. 1 blev imidlertid sprogligt tilrettet som følge af indførelsen af 75 a, hvorefter retten til efterløn ophører, når medlemskabet ophører, jf. 43. I 43 blev det som noget nyt fastsat i loven, at medlemskabet af en a-kasse ophører senest ved udgangen af den måned, hvori medlemmet når folkepensionsalderen eller ved medlemmets død. Efter reglerne i den daværende lovs 74 k, optjente medlemmet» ret til en skattefri præmie, når medlemmet fylder 65 år eller afgår ved døden.«. I den sammenhæng bemærkes, at efterløn såvel efter de dagældende som nugældende regler kan udbetales indtil udgangen af den måned, hvori pågældende når folkepensionsalderen. Den nye formulering af 74 m, stk. 1, kan fortolkes på den måde, at et medlem kan optjene skattefri præmie indtil udgangen af den måned, hvori pågældende når folkepensionsalderen, dvs. også i den periode, der ligger efter datoen for folkepensionsalder. En sådan fortolkningsmulighed har ikke været tilsigtet med lovændringen. Det foreslås derfor, at 74 m, stk. 1, præciseres således, at den skattefri præmie kun kan optjenes frem til den dato, hvor pågældende når folkepensionsalderen eller afgår ved døden. Dermed bliver ordlyden i bestemmelsen i overensstemmelse med den hidtidige retstilstand på området. Samtidig sikres, at alle medlemmer uanset fødselsdato får samme periode til at optjene skattefri præmie, nemlig højst 3 år. 4. Justering af fortrydelsesordningen i fleksydelsesreglerne 4.1. Gældende ret Efter formålet med fleksydelsesordningen skal personer, der er omfattet af fleksydelsesordningen, så vidt muligt have samme vilkår og rettigheder som personer i efterlønsordningen. Anciennitetsreglerne i efterlønsordningen og fleksydelsesordningen er derfor så vidt muligt ens, og indbetalte bidrag i efterlønsordningen kan medregnes til ancienniteten i fleksydelsesordningen og omvendt. Der er dog forskel på reglerne om indbetaling af bidrag. I efterlønsordningen skal der betales medlemsbidrag og efterlønsbidrag indtil udstedelsen af efterlønsbeviset, hvilket sker, når efterlønsalderen nås, eller kravet til anciennitet er opfyldt. Derefter betales der kun medlemsbidrag. I fleksydelsesordningen betales der ikke medlemsbidrag, men kun et fleksydelsesbidrag, der svarer til efterlønsbidraget. Da der ikke betales medlemsbidrag i fleksydelsesordningen, fortsætter man med at betale fleksydelsesbidrag, efter man har nået fleksydelsesalderen, opfylder anciennitetskravet eller er overgået til fleksydelse. Fortrydelsesordningen i fleksydelsesordningen er så vidt muligt den samme som i efterlønsordningen. Efter reglerne i fortrydelsesordningen i efterlønsordningen udstedes efterlønsbeviset ved den efterlønsalder, der gælder for personens aldersgruppe. Der kan således ikke optjenes yderligere anciennitet efter dette tidspunkt. På samme måde som i efterlønsordningen får personer, der har benyttet sig af fortrydelsesordningen i fleksydelsesordningen, nedsat fleksydelsen med 2 pct. af højeste sygedagpenge for hvert hele år, personen mangler at betale bidrag i forhold til det tidspunkt, hvor der opnås ret til fleksydelse efter den ordinære fleksydelsesordning. Der er dog den forskel på de to fortrydelsesordninger, at fortrydelsesordningen i fleksydelsesreglerne kun kan anvendes ved første tilmelding til fleksydelsesordningen. Der er således ikke mulighed for at ophøre med at betale fleksydelsesbidrag til den ordinære fleksydelsesordning for derefter at benytte sig af fortrydelsesordningen i fleksydelsesreglerne. 9

10 Der er derfor ikke den samme mulighed for at opnå fuld ydelse med en reduceret indbetaling af fleksydelsesbidrag Lovforslaget indhold For at opnå parallelitet med reglerne i efterlønsordningen foreslås det, at der ved opgørelse af den anciennitet, der skal ligge til grund for nedsættelse af fleksydelsen, alene kan medregnes bidragsbetaling indtil den fleksydelsesalder, der gælder for personens aldersgruppe. Det foreslås endvidere, at nedsættelsen af fleksydelsens størrelse ved manglende betalinger på mindre end et år sker ved en forholdsvis nedsættelse i forhold til et antal hele måneder. Ved beregning af nedsættelsen rundes den samlede anciennitet således op til nærmeste antal hele måneder. Det vil betyde, at en manglende indbetaling på fx 1 år og 6 måneder medfører et fradrag på 2 pct. + 1 pct., i alt 3 pct. af højeste sygedagpenge. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under pkt Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget om indførelse af en karensperiode for visse aldersgrupper i fortrydelsesordningen i efterlønsordningen og justering af reduktionsreglerne i ordningen på efterløns- og fleksydelsesområdet har ikke nævneværdige provenumæssige konsekvenser. Forslaget sikrer, at fortrydelsesordningen ikke anvendes utilsigtet. Derved forhindres et fremtidigt utilsigtet provenutab. Forslaget vedrørende præcisering af opgørelsestidspunktet for den skattefri præmie har ingen nævneværdige økonomiske konsekvenser for borgerne og tilsvarende heller ikke for det offentlige. De økonomiske konsekvenser af lovforslagets 2 skal forhandles med kommunerne. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger, at lovforslaget bliver forelagt et virksomhedspanel. Forslaget bør derfor ikke forelægges et af Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspaneler. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Høring Lovforslaget har forud for fremsættelsen været til høring i Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagforening, Kristelig Arbejdsgiverforening, Danske Handicaporganisationer (tidligere De Samvirkende Invalideorganisationer) og Det Centrale Handicapråd. 10

11 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Negative konsekvenser/ Merudgifter Forslaget har ingen EU-retlige aspekter Bemærkninger til de enkelte bestemmelser i lovforslaget Til 1 Ændringerne af efterlønsreglerne ved lov nr af 20. december 2006 medførte en upræcis formulering af lovens 74 m, stk. 1, vedrørende tidspunktet for opgørelse af den skattefri præmie. Formuleringen kan fortolkes på den måde, at et medlem kan optjene skattefri præmie indtil udgangen af den måned, hvori pågældende når folkepensionsalderen, dvs. også i den periode, der ligger efter datoen for pågældendes folkepensionsalder. En sådan fortolkningsmulighed har ikke været tilsigtet med ændringen i lov nr af 20. december Det foreslås, at 74 m, stk. 1, præciseres således, at den skattefri præmie kun kan optjenes frem til den dato, hvor pågældende når folkepensionsalderen eller afgår ved døden. Dermed bliver ordlyden i bestemmelsen i overensstemmelse med den hidtidige retstilstand på området, hvorefter der for alle uanset fødselsdato er højst 3 hele år til at optjene præmien. Der henvises til pkt. 3 i de almindelige bemærkninger. Det fremgår af forarbejderne til lov nr af 20. december 2006, hvorved fortrydelsesordningen blev indført, at ordningen er sekundær i forhold til den ordinære efterlønsordning. Som følge af indførelsen af en karensperiode, jf. forslagets 1, nr. 3, ad ny 75, stk. 3, er der behov for at tydeliggøre, at fortrydelsesordningen er sekundær i forhold til den ordinære efterlønsordning. Det foreslås derfor, at det præciseres i loven, at man kun kan benytte fortrydelsesordningen, hvis man ikke kan opfylde kravet om betaling af efterlønsbidrag i den ordinære efterlønsordning inden folkepensionsalderen. Herudover foreslås, at henvisningen i 75, stk. 1, til stk. 3 og 4 ændres som konsekvens af forslaget om indsættelse af 2 nye stykker i 75, jf. forslagets 1, nr. 3. Til nr

12 Nogle medlemsgrupper kan ved at benytte fortrydelsesordningen få fuld efterløn, selvom de kun betaler efterlønsbidrag i en væsentlig kortere periode, end der kræves i den ordinære ordning. Samme problem gør sig gældende i relation til optjening af den skattefri præmie. Dette har ikke været tilsigtet. Situationen opstår som følge af en kombination af reglerne om forhøjet efterlønsalder, overgangsreglerne ved forhøjelse af anciennitetskravet for ret til ordinær efterløn, retten til bidragsfrie perioder og det forhold, at der i fortrydelsesordningen sker nedsættelse af efterlønssats og skattefri præmie i forhold til hele års manglende bidragsbetaling. Det foreslås, at der for medlemmer født i perioden 1. juli 1963 til 31. december 1970 indføres en karensperiode i fortrydelsesordningen, hvorefter et medlem tidligst kan tilmelde sig fortrydelsesordningen 2 år efter fravalget af den ordinære efterlønsordning. Med henblik på at præcisere fortrydelsesordningens sekundære rolle i forhold til den ordinære ordning foreslås videre, at medlemmer, som inden fravalget af betaling af efterlønsbidrag havde ret til bidragsfrie perioder, som de ikke havde afholdt, først kan begynde betalingen af bidrag efter fortrydelsesordningen, når der efter karensperiodens udløb er forløbet en periode svarende til de bidragsfrie perioder. For at sikre, at medlemmer, som retter henvendelse om tilmelding til fortrydelsesordningen før udløb af karensperiode, bliver tilmeldt så hurtigt som muligt, vil der med i hjemmel i bemyndigelsesbestemmelsen i gældende lovs 77, stk. 9, blive fastsat administrative regler om, at a-kassen ved udløbet af karensperioden skal tilmelde pågældende til fortrydelsesordningen. Det foreslås videre, at der ved manglende betalinger på mindre end et år sker en forholdsvis nedsættelse i forhold til et antal hele måneder. Ved beregning af nedsættelsen, rundes den samlede anciennitet således op til nærmeste antal hele måneder. Med hjemmel i gældende lovs 75, stk. 6, vil der blive fastsat nærmere regler herom. Efter de gældende regler vil en manglende indbetaling af efterlønsbidrag på fx 1 år og 6 måneder medføre en nedsættelse af efterlønnen med 2 pct. af højeste dagpenge og en nedsættelse af den skattefri præmie med 4 pct. Forslaget betyder, at en manglende indbetaling i det omtalte tilfælde medfører en nedsættelse af efterlønnen med 2 pct. + 1 pct., i alt 3 pct. af højeste dagpenge og en nedsættelse af den skattefri præmie med 4 pct. + 2 pct., i alt 6 pct. Der henvises i øvrigt til pkt. 2 i de almindelige bemærkninger Ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år m.v.) blev der i arbejdsløshedsforsikringslovens 77 indsat et nyt stk. 5 om størrelsen af bidraget til efterlønsordningen for fuldtidsforsikrede medlemmer, som ikke inden folkepensionsalderen vil kunne opnå ret til efterløn med satsen for fuldtidsforsikrede. Tidligere 77, stk. 5-10, er herefter blevet til 77, stk Ved en fejl blev henvisningerne i 77, stk. 1, til stk. 6 og stk. 7 ikke samtidig konsekvensrettet. Det samme gælder henvisningen i 77, stk. 8 (tidligere stk. 7), til stk. 9, og henvisningen i 77, stk. 9 (tidligere stk. 8), til stk Det foreslås derfor i nr. 6, at henvisningen i 77, stk. 1, til bestemmelsens stk. 6 ændres til stk. 7, og at henvisningen samme sted til bestemmelsens stk. 7 ændres til stk

13 Endvidere foreslås i nr. 8, at henvisningen i 77, stk. 8, til stk. 9 ændres til stk. 10, og i nr. 9 foreslås, at henvisningen i 77, stk. 9, til bestemmelsens stk. 2-7 ændres til stk Ifølge lovens 77, stk. 4, opkræves efterlønsbidrag som udgangspunkt af alle medlemmer fra det fyldte 30. år. Efter 77, stk. 6, kan a-kasserne dog ikke opkræve efterlønsbidrag af visse medlemsgrupper. I lovforslagets 1, nr. 3, er foreslået, at medlemmer født i perioden 1. juli 1963 til 31. december 1970, som har fravalgt at indbetale efterlønsbidrag, tidligst kan tilmelde sig fortrydelsesordningen, når der er forløbet mindst 2 år fra datoen for fravalget af den ordinære efterlønsordning (karensperiode). Det er videre foreslået, at tilmeldte medlemmer i aldersgruppen, som forud for fravalget havde ret til bidragsfrie perioder, der ikke er afholdt, først kan genoptage indbetaling af efterlønsbidrag, når der - efter udløbet af karensperioden - er forløbet en tid svarende til den bidragsfri periode. Som følge heraf foreslås, at der i lovens 77, stk. 6, indsættes bestemmelser, som sikrer, at der fremover ikke bliver opkrævet efterlønsbidrag af medlemmer, som midlertidigt er afskåret fra at tilmelde sig fortrydelsesordningen i medfør af forslaget til ny 75, stk. 3, 1. pkt., eller af medlemmer, som midlertidigt ikke kan genoptage indbetaling af efterlønsbidrag i medfør af forslaget til ny 75, stk. 4. Til 2 Formålet med fortrydelsesordningen er, at personer, der inden tilmeldingen til fleksydelsesordningen havde fravalgt at betale efterlønsbidrag, og som derfor ikke ville kunne optjene ret til fleksydelse efter de almindelige anciennitetsregler inden folkepensionsalderen, får mulighed for at fortryde fravalget og alligevel opnå ret til fleksydelse. Med forslaget præciseres det, at fortrydelsesordningen er sekundær i forhold til optjening af ret til fleksydelse efter de almindelige anciennitetsregler, og at fortrydelsesordningen kun kan anvendes, hvis personen ikke kan optjene ret til fleksydelse efter den ordinære fleksydelsesordning inden folkepensionsalderen. For at opnå parallelitet med reglerne i efterlønsordningen foreslås det, at der ved opgørelse af den anciennitet, der skal ligge til grund for nedsættelse af fleksydelsen, alene kan medregnes bidragsbetaling indtil den fleksydelsesalder, der gælder for personens aldersgruppe. Efter de gældende regler nedsættes fleksydelsen for personer, der har benyttet sig af fortrydelsesordningen i lovens 3 a, med 2 pct. af sygedagpengenes højeste beløb for hvert hele års manglende bidragsbetaling. Nedsættelsen sker i forhold til det antal år, som den pågældende skulle betale efter de almindelige anciennitetsregler. Bestemmelsen svarer til de gældende regler for nedsættelse af efterløn i forbindelse med benyttelse af fortrydelsesordningen i efterlønsordningen. I lovforslagets 1, nr. 3, foreslås, at efterlønnen nedsættes med 2 pct. af højeste arbejdsløshedsdagpenge for hvert års manglende bidragsbetaling. Perioder under et år medregnes i forhold til antal hele måneder. Ved beregning af nedsættelsen rundes den samlede anciennitet op til nærmeste antal hele måneder. For at opnå parallelitet med reglerne i efterlønsordningen foreslås det at ændre bestemmelsen om nedsættelse af fleksydelsen ved benyttelse af fortrydelsesordningen, så den svarer til lovforslagets 1, nr. 3. Til 3 Som følge af pausen i Folketingets arbejde på grund af folketingsvalget den 13. november 2007 kan det ikke forventes, at lovforslaget vedtages inden 1. januar Det foreslås derfor, at loven skal træde i 13

14 kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Dermed sikres, at loven træder i kraft hurtigst muligt efter 1. januar Med henblik på at forhindre, at formålet med lovforslaget fortabes, foreslås imidlertid i 3, stk. 2, at forslagene om karensperiode, uafholdte bidragsfrie perioder og ændringen af bestemmelsen om opkrævning af efterlønsbidrag i lovens 77, stk. 6, jf. forslagets 1, nr. 3 og 7, får virkningstidspunkt fra 1. januar Et virkningstidspunkt før lovens kundgørelse er bydende nødvendigt med henblik på at fastholde formålet med lovændringen og sikre, at fortrydelsesordningen forbliver sekundær i forhold til den ordinære efterlønsordning, og at staten ikke får et betydeligt provenutab. Det skyldes følgende forhold: Hensigten med lovforslaget er at undgå, at nogle medlemsgrupper kan opnå fuld efterlønsydelse eller skattefri præmie, selvom de betaler efterlønsbidrag i kortere tid end efter den ordinære ordning og derved opnår en besparelse, jf. lovforslagets almindelige bemærkninger pkt. 1 og 2.2. Det samme gælder for fleksydelsesordningen. Lovforslagets målgruppe er medlemmer født i perioden 1. juli 1963 til 31. december For at få ret til ordinær efterløn skal de indbetale efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. januar 2008, og den samlede indbetaling af efterlønsbidrag skal mindst udgøre 25 år, jf. gældende lovs 74 a, stk. 4. Medlemmer, der tidligere har fravalgt at betale bidrag til efterlønsordningen, eller som fremover ikke tilmelder sig efterlønsordningen rettidigt, og som derfor ikke kan optjene ret til efterløn efter de almindelige anciennitetsregler, kan opnå ret til efterløn efter fortrydelsesordningen, jf. lovens 75. Personer, for hvilke der efter gældende ret er et krav om uafbrudt medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag pr. 1. januar 2008 og frem til efterlønsalderen, men som ikke har meldt sig til den ordinære efterlønsordning pr. 1. januar 2008, anses også for at have fravalgt den ordinære efterlønsordning. Fortrydelsesordningen er sekundær i forhold til den ordinære efterlønsordning. Der henvises til beskrivelsen i pkt i de almindelige bemærkninger. Datoen 1. januar 2008 har derfor efter gældende ret stor betydning for retten til ordinær efterløn for målgruppen, idet gruppen først kan siges endegyldigt at have fravalgt den ordinære efterlønsordning ved ikke at have opfyldt kravet om uafbrudt indbetaling af efterlønsbidrag efter denne dato. Det foreslåede virkningstidspunkt vedrørende lovforslagets 1, nr. 3 og 7, indebærer, at den del af loven får virkning for medlemmer, der fravælger at indbetale efterlønsbidrag til den ordinære efterlønsordning den 1. januar 2008 eller senere. Det betyder, at medlemmer, som før 1. januar 2008 har fravalgt at indbetale efterlønsbidrag i et sådant omfang, at de ikke vil kunne opfylde det almindelige anciennitetskrav for ret til efterløn, fortsat vil være omfattet af de hidtil gældende regler. 14

15 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august 2007, som ændret ved 5 i lov nr af 24. oktober 2007, foretages følgende ændringer: 74 m. Et medlem, som tidligst overgår til efterløn mindst 2 år efter, at efterlønsbeviset har virkning, og som i denne periode har haft lønarbejde i mindst timer, et deltidsforsikret medlem dog mindst timer, eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, optjener ved arbejde herudover i mindst 481 timer ret til en skattefri præmie, når medlemmets ret til efterløn ophører, jf. 75 a. Det er en betingelse, at medlemmet ikke har fået udbetalt delpension efter lov om delpension. Det er endvidere en betingelse, at der ikke er sket tilbagebetaling af efterlønsbidraget efter 77 a. Stk Et medlem, der har fravalgt at indbetale efterlønsbidrag, jf. 77, stk. 4, kan få ret til efterløn efter bestemmelserne i n, jf. dog stk. 3 og 4, hvis den pågældende 1) har været uafbrudt medlem af en arbejdsløshedskasse a) senest fra det 24. år, hvis medlemmet er født den 1. januar 1973 eller senere, eller b) senest fra den 1. januar 1997, hvis medlemmet er født før den 1. januar 1973, 2) har tilmeldt sig efterlønsordningen skriftligt senest 15 år før, medlemmet når 1. I 74 m, stk. 1, 1. pkt., ændres»når medlemmets ret til efterløn ophører, jf. 75 a«til:»når medlemmet når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller afgår ved døden«. 2. I 75, stk. 1, indsættes efter»jf. 77, stk. 4,«:»i et sådant omfang, at medlemmet ikke vil kunne opfylde kravet om indbetaling af efterlønsbidrag, jf. 74 a, stk. 1, nr. 3,«, og»jf. dog stk. 3 og 4«ændres til:»jf. dog stk. 5 og 6«. 15

16 efterlønsalderen, jf. 74, jf. dog stk. 2, og 3) har indbetalt efterlønsbidrag i mindst 15 år. Stk Stk. 3. Efterlønnens størrelse til henholdsvis et fuldtidsforsikret og et deltidsforsikret medlem fastsættes efter bestemmelserne i 74 l, dog således at efterlønnen nedsættes i forhold til det antal år, medlemmet ikke har indbetalt efterlønsbidrag efter 74 a, stk. 1, nr. 3. Efterlønnen nedsættes med 2 pct. af højeste dagpenge, jf. 47 og 70, for hvert hele års manglende bidragsbetaling. Stk. 4. Den skattefri præmie beregnes til henholdsvis et fuldtidsforsikret og et deltidsforsikret medlem efter 74 m, dog således at præmien nedsættes i forhold til det antal år, medlemmet ikke har indbetalt efterlønsbidrag efter 74 a, stk. 1, nr. 3. Præmien nedsættes med 4 pct. for hvert hele års manglende bidragsbetaling. Stk I 75 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:»stk. 3. Medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1963 til den 31. december 1970, og som har fravalgt at indbetale efterlønsbidrag, kan tidligst tilmelde sig efterlønsordningen igen, jf. stk. 1, nr. 2, når der er forløbet mindst 2 år fra datoen for fravalget. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet efter fravalget har fået indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt, jf. 77 a. Stk. 4. Et medlem, som er omfattet af stk. 3, 1. pkt., og som på fravalgstidspunktet havde ret til bidragsfrie perioder, jf. 74 a, stk. 5, kan tidligst genoptage indbetaling af efterlønsbidrag, jf. stk. 1, nr. 3, når der efter udløbet af perioden i stk. 3, 1. pkt., er forløbet en tid, der svarer til de bidragsfrie perioder.«stk. 3-6 bliver herefter stk I 75, stk. 3, der bliver stk. 5, ophæves 2. pkt., og i stedet indsættes:»efterlønnen nedsættes med 2 pct. af højeste dagpenge, jf. 47 og 70, for hvert års manglende bidragsbetaling. Perioder under et år medregnes i forhold til antal hele måneder.«5. I 75, stk. 4, der bliver stk. 6, ophæves 2. pkt., og i stedet indsættes:»præmien nedsættes med 4 pct. for hvert års manglende bidragsbetaling. Perioder under et år medregnes i forhold til antal hele måneder.«16

17 77. Medlemsbidraget omfatter et obligatorisk bidrag til arbejdsløshedsforsikringen, jf. stk. 2 og 3, et frivilligt bidrag til efterlønsordningen, jf. stk. 4, et administrationsbidrag, jf. stk. 6, samt et bidrag til finansiering af indbetalinger til ATP, jf. stk. 7. Stk Stk. 6. Bidrag til efterlønsordningen indbetales ikke af følgende grupper: 1) Medlemmer, der har indbetalt efterlønsbidrag i 30 år. 2) Medlemmer, som er overgået til efterløn eller har fået udstedt et efterlønsbevis. 3) Medlemmer, som ikke ved fortsat medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag kan opnå ret til efterløn. Stk Stk. 8. Til dækning af kassens udgifter til finansiering af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension ved udbetaling af dagpenge m.v., jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2 a, stk. 1 og 3, kan kassen opkræve et særligt bidrag. Bidraget kan ikke opkræves af efterlønsmodtagere og af medlemmer, der er fritaget for betaling af bidrag efter stk. 9. Stk. 9. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler for medlemmernes betaling af bidrag efter stk. 2-7, herunder om efterbetaling af bidrag til efterlønsordningen. Stk I 77, stk. 1, ændres»administrationsbidrag, jf. stk. 6«til:»administrationsbidrag, jf. stk. 7«, og»atp, jf. stk. 7«ændres til:»atp, jf. stk. 8«. 7. I 77, stk. 6, indsættes som nr. 4 og 5:»4) Medlemmer, som midlertidigt ikke kan tilmelde sig efterlønsordningen, jf. 75, stk. 3, 1. pkt. 5) Medlemmer, som midlertidigt ikke kan indbetale efterlønsbidrag, jf. 75, stk. 4.«8. I 77, stk. 8, 2. pkt. ændres»stk. 9«til:»stk. 10«. 9. I 77, stk. 9, ændres»stk. 2-7«til:»stk. 2-8«. 2 I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007, foretages følgende ændringer: 17

18 3 a. En person, der tilmeldes fleksydelsesordningen, og som forud for tilmeldingen har fravalgt at betale bidrag til efterlønsordningen, kan opnå ret til fleksydelse efter denne lov, hvis den pågældende 1) indtil tilmeldingen til fleksydelsesordningen uafbrudt har været medlem af en arbejdsløshedskasse a) senest fra det 24. år, hvis personen er født den 1. januar 1973 eller senere, eller b) senest fra den 1. januar 1997, hvis personen er født før den 1. januar 1973, og 2) har indbetalt fleksydelsesbidrag uafbrudt fra tilmelding til fleksydelsesordningen indtil fleksydelsesalderen. Stk Stk. 5. Fleksydelsens størrelse fastsættes efter bestemmelserne i 17, dog således, at fleksydelsen nedsættes i forhold til det antal år, personen ikke har indbetalt efterløns- eller fleksydelsesbidrag, jf. 2, stk. 1, nr. 4, og 2 a. Nedsættelsen sker med 2 pct. af sygedagpengenes højeste beløb for hvert hele års manglende bidragsbetaling. Stk I 3 a, stk. 1, indsættes som nyt nr. 1:»1) ikke inden folkepensionsalderen vil kunne opfylde kravet om indbetaling af fleksydelsesbidrag, jf. 2, stk. 1, nr. 4, og 2 a,«. Nr. 1 og 2 bliver herefter nr. 2 og I 3 a, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter»det antal år, personen«:»ved fleksydelsesalderen efter 1 a« a, stk. 5, 2. pkt., ophæves og i stedet indsættes:»nedsættelsen sker med 2 pct. af sygedagpengenes højeste beløb for hvert års manglende bidragsbetaling. Perioder under et år medregnes i forhold til antal hele måneder.«18

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Rundskrivelse nr. 21/08

Rundskrivelse nr. 21/08 Rundskrivelse nr. 21/08 20. maj 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love LOV nr 1365 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0011482 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

UDKAST. Forslag. til. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag UDKAST Forslag til Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 1. En person, som har indbetalt efterlønsbidrag, der

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse BEK nr 723 af 20/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0020054 Senere ændringer til

Læs mere

Rundskrivelse nr. 15/07

Rundskrivelse nr. 15/07 Rundskrivelse nr. 15/07 23. marts 2007 Spørgsmål om fortrydelsesordningen I forbindelse med ændringen af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven) pr. 1. januar 2007 har direktoratet modtaget nogle

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013. Lovtidende A 2013 20. juni 2013. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 6, 75, stk. 8, 77, stk. 9-11, 77 a, stk. 9, 78, stk. 6-8, og 89, stk. 3, i

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag 2017/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/09006 Fremsat den

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension 2011/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011776 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Forslag. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag Lovforslag nr. L 89 Folketinget 2017-18 Fremsat den 14. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0019896 Fremsat den 28. januar 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse 2011/1 LSF 21 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011775 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 12/08

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 12/08 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 12/08 20. maj 2008 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændringer af bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Endvidere vedlægges godkendt referat af mødet den 12. december 2012.

Endvidere vedlægges godkendt referat af mødet den 12. december 2012. Ydelsesudvalget Sekretariatet Til medlemmerne af Ydelsesudvalget Der indkaldes til møde i Ydelsesudvalget Dato: Onsdag den 22. maj 2013, kl. 14.30 Sted: Arbejdsmarkedsstyrelsens mødelokale E, Holmens Kanal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Fremsat den xx. februar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den xx. februar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Fremsat den xx. februar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om fleksydelse (Præcisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Indledning I bekendtgørelse nr.xx er der fastsat regler om fleksydelse. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler. Fleksydelsesalder Fleksydelsesalderen

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren. 2011/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011482 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 159/2012 (2. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Ikast Betonvarefabrik A/S (tidligere IBF Ringe A/S) (advokat Marlene Gjedde) I tidligere instanser

Læs mere

2013/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Forslag. til

2013/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Forslag. til 2013/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2013-6786 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 83 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og kildeskatteloven

Læs mere