RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009"

Transkript

1 RØGALARMER Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009

2 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej Birkerød Telefon: Udgivet: December 2009 Sagsnr.: 2008/ Oplag: 1000 (marts 2010) Tryk: Prinfoparitas A/S B: 2159 ISBN: Forsidefoto: Colourbox Rapporten kan hentes på Citat og eftertryk er tilladt ved angivelse af kilde.

3 RØGALARMER Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009

4

5 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Indledning Generelt om røgalarmer Tidligere undersøgelser om røgalarmer Forekomsten af røgalarmer Befolkningsundersøgelse Resumé Hvor mange har røgalarmer, og hvem har røgalarmer? Alder som parameter Uddannelse og indkomst som parameter Boligtyper, ejerforhold og geografi som parametre Faktorer med mindre eller ingen betydning Antal af røgalarmer og placering Når man ikke har røgalarmer Anskaffelse af røgalarm Test og vedligehold af røgalarmer Virker alarmerne? Batterier og batteriskift samt test af røgalarmer Brugernes erfaringer med røgalarmer Udviklingen i besiddelsen af røgalarmer Effekten af røgalarmer De vigtigste fremtidige indsatsområder Bilag

6

7 1. Resumé Beredskabsstyrelsen gennemførte i 2005 en befolkningsundersøgelse om forekomsten af røgalarmer i private boliger. Denne rapport er baseret på en tilsvarende befolkningsundersøgelse om røgalarmer gennemført i efteråret 2009 og indeholder tillige en belysning af effekten af røgalarmer ud fra tilgængelige kilder. Om forekomsten af røgalarmer viser befolkningsundersøgelsen, at: 71 % af husstandene i Danmark har en eller flere røgalarmer i boligen. Dette er en fremgang på 7 procentpoint i forhold til befolkningsundersøgelsen fra % af dem, der har røgalarm(er) i boligen, angiver, at mindst én virker. Udbredelsen af røgalarmer er størst hos de årige og mindst hos de årige og hos dem over 65 år. Andelen af røgalarmsbrugere stiger, jo større husstandsindkomsten er. Andelen af røgalarmsbrugere er størst hos dem, der bor i ejerbolig. Andelen af røgalarmsbrugere er lavest hos dem, der bor i lejlighed/etageejendom. Der ses en markant stigning i antallet af røgalarmsbrugere hos dem, der bor på kollegium/klubværelse. Antallet af røgalarmer stiger, jo større boligen er. Den mest almindelige placering af røgalarmer er i boligens gang. Den væsentligste årsag til, at man ikke har en røgalarm, er dovenskab/sløseri. Hovedparten udskifter batteriet regelmæssigt, mens kun et mindretal inden for den seneste måned har testet om røgalarmen virker. 46 % af røgalarmsbrugerne har oplevet fejlalarmer, og 31 % af røgalarmsbrugerne har sat røgalarmen ud af funktion på grund af en fejlalarm. Om effekten af røgalarmer belyser rapporten følgende: 5 % har oplevet, at en røgalarm har været med til at forhindre udbredelsen af en ildebrand i boligen. Presserapporter bekræfter røgalarmers effektivitet. Uforholdsmæssigt mange branddøde personer havde ikke en røgalarm i boligen. På baggrund af disse resultater vurderes de vigtigste fremtidige indsatsområder at være: Promovering af røgalarmer bør fokuseres mod følgende grupper: o Lavindkomstgrupper o Personer over 65 år o Beboere i etageejendomme o Beboere i leje- og andelsboliger 7

8 Motivere for at anskaffe og opsætte røgalarmer: o Udbredelse af eksempler på, at røgalarmer virker, når de skal o Information om at brand i boligen kan opstå, uanset gode vaner og forsigtighed Gør det nemmere at opsætte røgalarmer: o Revurdering af anbefalingerne om røgalarmers placering o Introduktion af selvklæbende montage af røgalarmerne o Påvirkning af personer til at opsætte røgalarmer hos andre Gør det nemmere at vedligeholde røgalarmer: o Bedre beskyttelse mod tilsmudsning af røgalarmens indre o Information om at røgalarmer med lysnettilslutning eller 10-års batteri er nemmere og billigere i længden o Udpegning af en årlig skift-batteri-i-din-røgalarm-dag Reduktion af andelen af fejlalarmer: o Tekniske forbedringer af røgalarmerne, f.eks. mere selektiv detektion og mulighed for pr. fjernbetjening at teste røgalarmen og at nedsætte følsomheden midlertidigt ( madlavningspause ) o Bedre information om valg af røgalarmers placering o Bedre information om rengøring af røgalarmerne 8

9 2. Indledning Beredskabsstyrelsen gennemførte i 2005 en befolkningsundersøgelse om røgalarmer. Formålet med undersøgelsen var dels at belyse, hvor mange der havde røgalarmer installeret i boligen, dels at få oplysninger om de demografiske forskelligheder, der er afgørende for, om man har røgalarmer eller ej. Der blev i undersøgelsen også spurgt til baggrunden for, at man vælger røgalarmer til eller fra, til graden af vedligehold af allerede installerede alarmer og til befolkningens gode og dårlige erfaringer med røgalarmer. Ud over Beredskabsstyrelsens undersøgelse fra 2005 er der i Danmark gennemført andre undersøgelser om røgalarmer, herunder bl.a. af de danske forsikringsselskaber og af Beredskabsforbundet. Formålet med denne rapport er dels at følge op på Beredskabsstyrelsens befolkningsundersøgelse fra 2005, dels at belyse effekten af røgalarmer. Rapporten er baseret på en befolkningsundersøgelse om røgalarmer, som er blevet gennemført ved telefoninterviews med ca tilfældigt udvalgte personer. Rapporten indeholder endvidere en belysning af effekten af røgalarmer ud fra tilgængelige kilder. Det bemærkes, at der i rapporten ikke er skelnet mellem lysnetforsynede røgalarmer og batteridrevne. Projektet er gennemført ved hjælp af en arbejdsgruppe bestående af følgende medlemmer: Teknisk direktør Hasse Larsen (repræsentant for Sikkerhedsbranchen) Beredskabsinspektør Anders Jensen, Horsens Kommune Brand og Redning Konsulent Mogens Palm Hansen, Dansk Varefakta Nævn Fuldmægtig Berit Lumbye Siemer, Beredskabsstyrelsen Overingeniør Peter Hofman-Bang, Beredskabsstyrelsen Specialkonsulent Stine Krone Christensen, Beredskabsstyrelsen Rapporten er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen og har været i høring hos Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Sikkerhedsstyrelsen. Det skal bemærkes, at arbejdsgruppens medlemmer og andre fagpersoner udtrykker en vis skepsis over for de relativt høje tal for forekomsten af røgalarmer og for, at så høj en andel af de installerede røgalarmer angives at være virksomme. På den anden side er der mange beretninger om, at røgalarmer har virket, når de skulle og derved har reddet liv og ejendom. Derfor finder arbejdsgruppen det relevant at gengive de resultater, som er kommet ud af den gennemførte befolkningsundersøgelse, ikke mindst fordi de målte udviklingstendenser fra 2005 til 2009 må antages at være retvisende, men også fordi undersøgelsen identificerer hindringer for røgalarmers videre udbredelse, hvilket betragtes som særdeles relevant for den fremtidige promovering af røgalarmer. 9

10 3. Generelt om røgalarmer Røgalarmer fungerer ved at detektere forbrændingsprodukter i luften og afgiver alarmsignal, hvis en fastlagt grænse herfor overskrides. Detekteringen kan udføres ioniserende (ved at måle indholdet af små usynlige ioniserende røgpartikler) eller optisk (ved at måle luftens indhold af synlige røgpartikler). I de ca. 20 år, røgalarmer til private boliger har været på markedet, er der sket en udvikling væk fra de ioniserende røgalarmer (indeholdende en minimal radioaktiv kilde), således at markedet for hjemmerøgalarmer i dag stort set er domineret af optiske røgalarmer. Der findes kombinationer af optiske og ioniserende røgalarmer og i visse sammenhænge anvendes desuden kuliltedetektorer. Røgalarmer bruger strøm, som leveres af et batteri eller ved lysnetforsyning med batteri-backup. De røgalarmer, der anskaffes til private boliger, afgiver normalt kun alarm i boligenheden, men der findes tyverialarmanlæg og nødkaldeanlæg med røgalarmer, som afgiver alarm til den tilsluttede vagtcentral. Egentlige automatiske brandalarmanlæg med direkte alarmoverførsel til redningsberedskabet behandles ikke i denne rapport. Røgalarmer hverken forebygger, at brand opstår eller slukker brande. Deres funktion er at afgive et tidligt varsel om, at en brand er opstået, for at give personer mulighed for at reagere i tide. Det følger heraf, at almindelige røgalarmer uden alarmoverførsel er egnede til almindeligt velfungerende mennesker, men har deres begrænsning i forhold til at beskytte mennesker, som af den ene eller anden grund har nedsat opfattelses- eller reaktionsevne. Det skal i denne forbindelse nævnes, at det i USA er observeret, at mindre børn kan sove fra røgalarmens signal ligesom de kan sove fra andre uvedkommende lyde, uanset om de måtte være meget kraftige 1. Der blev i 2004 indført krav i bygningsreglementerne om installation af røgalarmer i alle nye boliger 2. Kravet er, at nye boliger skal være forsynet med røgalarmer, som er tilsluttet strømforsyningen og forsynet med batteribackup. Kravene gælder i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse og tilbygning til bebyggelse samt ved ombygning af og andre forandringer i bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelserne i byggeloven eller de i medfør af byggeloven udfærdigede bestemmelser. Endvidere er kravene gældende, hvis der sker en væsentlig ændring i benyttelse af bebyggelse. Af bygningsreglementet fremgår, at brandtekniske installationer, herunder røgalarmanlæg, skal udføres, så de er pålidelige samt kan kontrolleres og vedligeholdes i hele deres levetid. Det fremgår endvidere af de vejledende kommentarer til bygningsreglementet, at et røgalarmanlæg kan bestå af forbundne røgalarmer, og at røgalarmanlægget i et bygningsafsnit 1 Kilde: Artiklen Børn overhører røgalarmer mors stemme er mere effektiv af 29. juni 2008 på 2 Se tillæg 8 til Bygningsreglement 1995 (Erhvervs- og etagebyggeri) og tillæg 6 til Bygningsreglement 1998 (Småhuse). Kravet er videreført i BR08. 10

11 alene bør give alarm i den brandmæssige enhed, f.eks. en bolig, hvor røgen registreres. Det fremgår endvidere, at røgalarmanlægget ikke afgiver alarm til redningsberedskabet 3. Af de vejledende kommentarer til bygningsreglementet fremgår også, at der mindst bør placeres én røgalarm i hver bolig, dog mindst én på hver etage. Det fremgår endvidere, at hvis der placeres mere end én røgalarm i boligen, kan der sikres en hurtig og rettidig alarmering af personerne i den enkelte bolig, og at det er vigtigt, at afstanden mellem røgalarmerne ikke er for stor. Der henvises i de vejledende kommentarer til Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts (DBI s) pjece om røgalarmer i boliger 4. Ud over reglerne i bygningsreglementet gælder der efter byggevaredirektivet 5 et krav om CE-mærkning af røgalarmer. Røgalarmer skal derfor forsynes med CE-mærket: CE-mærkningen betyder, at det pågældende produkt er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse. CEmærkningen er en betingelse for, at produktet må markedsføres, sælges og tages i brug i EU-landene. Røgalarmer er omfattet af standarden EN 14604: 2005, og kravet om CEmærkning af røgalarmer har været gældende siden den 1. august I Danmark kræves der en Varefakta -deklaration (se på ioniserende røgalarmer på grund af det radioaktive indhold. De fleste producenter vælger dog også at Varefakta -deklarere deres optiske røgalarmer. 4. Tidligere undersøgelser om røgalarmer Beredskabsstyrelsen har kendskab til tre tidligere undersøgelser om røgalarmer i Danmark, ud over Beredskabsstyrelsens egen undersøgelse fra I 1998 gennemførte de danske forsikringsselskaber en undersøgelse af danskernes holdninger og adfærd til brand- og tyveririsici i hjemmet. Undersøgelsen indeholdt bl.a. oplysninger om forekomsten af røgalarmer 7. 3 Se 5.4., stk. 1 i BR08 4 Se vejledende kommentar til 5.4., stk. 13 i BR08 5 EU s byggevaredirektiv er implementeret i dansk lov ved ikrafttrædelsesbekendtgørelse nr. 118 af 6. februar Kilde: 7 Gilling Communications & Consulting: Brandsikring og tyverisikring af private hjem,

12 I 2004 gennemførte analyseinstituttet GfK Danmark for batterivirksomheden Duracell en undersøgelse af danskernes brug af røgalarmer 8, og i 2005 gennemførte Beredskabsstyrelsen som nævnt en befolkningsundersøgelse om røgalarmer i private boliger 9. Endelig har Beredskabsforbundet i december 2008 gennemført en undersøgelse om bl.a. befolkningens anvendelse og erfaringer med røgalarmer 10. Under pkt er resultaterne fra disse undersøgelser og fra Beredskabsstyrelsens undersøgelse fra 2009, jf. pkt. 5 nedenfor, sammenholdt med hinanden, således at der kan gives et billede på udviklingen i besiddelsen af røgalarmer over tid. 5. Forekomsten af røgalarmer For at belyse forekomsten og effekten af røgalarmer iværksatte Beredskabsstyrelsen i efteråret 2009 en befolkningsundersøgelse om røgalarmer. Befolkningsundersøgelsen belyser primært forekomsten af røgalarmer i Danmark set i forhold til forskellige parametre, men indeholder også enkelte oplysninger om effekten af røgalarmer. Resultaterne om forekomsten af røgalarmer er beskrevet under pkt. 5.1., mens effekten af røgalarmer belyses under pkt Befolkningsundersøgelse Beredskabsstyrelsens befolkningsundersøgelse er foretaget af Rambøll og er ligesom i 2005 gennemført ved telefoninterviews med ca tilfældigt udvalgte personer. Undersøgelsen er gennemført i perioden oktober 2009 og omfatter personer alle over 17 år. Respondenterne er tilfældigt udtrukket fra telefondatabaser over fastnettelefonnumre og mobilnumre. Interviewpersonen er den person i husstanden, der sidst har haft fødselsdag. Der er foretaget op til seks genopkald pr. husstand. De indsamlede data er efterjusteret med hensyn til demografi, hvorefter de er krydset op mod socioøkonomiske forhold m.v. Formålet med undersøgelsen er som i 2005 at måle forekomsten af røgalarmer i forhold til forskellige parametre såsom alder, uddannelse, indkomst, boligtype, ejerforhold og geografi m.v. Målet med undersøgelsen er endvidere at identificere hindringer for anskaffelse, opsætning og vedligeholdelse af røgalarmer samt at belyse udviklingen i besiddelsen af røgalarmer. Derudover er der til forskel fra i 2005 også spurgt til antallet af røgalarmer i boligen og placeringen heraf. Der er således hovedsageligt anvendt de samme spørgsmål som i 2005, dog med enkelte sproglige ændringer. 8 Duracell og GfK Danmark: Undersøgelse af danskernes brug af røgalarmer, september/oktober Beredskabsstyrelsen: Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger, december WEBPOL online markedsanalyse: Kendskab, røgalarmer og førstehjælp, december

13 Resumé Befolkningsundersøgelsen viser følgende: 71 % af husstandene i Danmark har en eller flere røgalarmer installeret i boligen, hvilket er en fremgang på 7 procentpoint i forhold til undersøgelsen fra % af dem, der har røgalarm(er) i boligen, angiver, at mindst én virker. Udbredelsen af røgalarmer er størst hos de årige og mindst hos de helt unge mellem 18 og 25 år og i aldersgruppen over 65 år. Husstandsindkomst er en parameter i relation til udbredelsen af røgalarmer. Undersøgelsen viser, at andelen af røgalarmsbrugere stiger, jo større husstandsindkomsten er. Boligtypen har også betydning for, om man har en røgalarm i boligen eller ej. Andelen af røgalarmsbrugere er lavest hos dem, der bor i lejlighed/etageejendom og størst hos dem, der bor i enfamiliehus eller på en landbrugsejendom/gård. I forhold til undersøgelsen fra 2005 ses en markant stigning på 24 procentpoint i antallet af røgalarmsbrugere, der bor på kollegium/klubværelse. Boligens ejerforhold er en parameter for udbredelsen af røgalarmer. Det er således fortsat respondenter, som bor i en ejerbolig, der oftest har røgalarmer (77 %), mens andelen af røgalarmsbrugere i lejebolig eller andelsbolig er den samme (59 %). Størrelsen af boligen har indflydelse på antallet af røgalarmer i boligen, idet antallet af røgalarmer stiger, jo større boligen er. Den mest almindelige placering af en røgalarm er i boligens gang. Den væsentligste årsag til, at man ikke har en røgalarm, er dovenskab/sløseri. 82 % udskifter batteriet regelmæssigt, så røgalarmen altid virker, men kun 34 % har inden for den seneste måned testet, om røgalarmen virker. 46 % af røgalarmsbrugerne har oplevet, at en røgalarm satte i gang i boligen, uden at der var grund til alarm (fejlalarmer), og 31 % af røgalarmsbrugerne angiver, at de har sat røgalarmen ud af funktion på grund af en fejlalarm Hvor mange har røgalarmer, og hvem har røgalarmer? Af undersøgelsen fremgår, at 71 % af de adspurgte har en eller flere røgalarmer installeret i boligen. Dette er en fremgang i forhold til Beredskabsstyrelsens undersøgelse fra 2005, hvor 64 % havde en eller flere røgalarmer installeret i boligen, se figur 1. Udviklingen i besiddelsen af røgalarmer er i øvrigt nærmere beskrevet under pkt

14 Figur 1: Andel af husstande med en eller flere røgalarmer - Spørgsmål: Hvor mange røgalarmer har du/i i din/jeres bolig? Undersøgelsen skulle bl.a. også belyse, hvad der karakteriserer dem, der har røgalarmer, og dem der ikke har en røgalarm installeret i boligen. Dette er belyst i det følgende, hvor resultaterne ses i forhold til alder, uddannelse og indkomst, boligtyper, ejerforhold og geografi Alder som parameter Udbredelsen af røgalarmer er i 2009 størst hos de årige (76 %) og mindst hos de ældste over 65 år (65 %) og de helt unge mellem 18 og 25 år (65 %), hvilket også var tilfældet i 2005, se figur 2. Undersøgelsen viser dog, at der såvel hos dem, der er over 65 år, som hos de helt unge mellem år er sket en stigning i udbredelsen af røgalarmer, som er større end stigningen i de øvrige grupper. Figur 2: Andel af røgalarmsbrugere efter aldersgrupper 14

15 Uddannelse og indkomst som parameter Udover at alder har betydning for, om man har en røgalarm i boligen eller ej, viste undersøgelsen fra 2005, at parametre som uddannelse og indkomst også har betydning. Dette gør sig også gældende i Undersøgelsen viser, at der i forhold til 2005 er sket en stigning i andelen af røgalarmsbrugere for alle uddannelsesniveauer, se figur % af de respondenter, som har en grundskoleuddannelse, har en eller flere røgalarmer i boligen. Tilsvarende har 73 % af de respondenter, som har en ungdomsuddannelse, en eller flere røgalarmer. For respondenter med en erhvervsuddannelse/kort videregående uddannelse (1-2 år) og respondenter med en mellemlang (3-4 år) eller en lang videregående udannelse er tallene henholdsvis 73 % og 69 %. Figur 3: Andel af røgalarmsbrugere set i forhold til uddannelsesniveau Ser man på forholdet mellem husstandsindkomst og forekomsten af røgalarmer, ses det, at andelen af røgalarmsbrugere stiger med husstandsindkomsten, se figur 4. I husstande med en samlet årsindkomst på under kr. har 57 % af respondenterne en eller flere røgalarmer, i husstande med en samlet årsindkomst fra til kr. har 70 % af respondenterne en eller flere røgalarmer, mens 80 % af respondenterne, hvor husstandens samlede årsindkomst er kr. eller derover, har en eller flere røgalarmer i boligen. 15

16 Figur 4: Andel af røgalarmsbrugere fordelt på husstandsindkomst I 2005 gjorde en tilsvarende tendens sig gældende, idet 51 % af respondenterne med en samlet husstandsindkomst under kr. havde røgalarm, mens 66 % af respondenterne i husstande med en indkomst fra til kr. havde røgalarm. Andelen af røgalarmsbrugere i husstande med en indkomst på kr. eller derover var i 2005 på 74 % Boligtyper, ejerforhold og geografi som parametre I 2005 havde forhold som boligtype, boligens ejerforhold og geografi også betydning for, om man havde en røgalarm eller ej. Ser man på boligtype, er andelen af røgalarmsbrugere i 2009 stadig lavest hos de respondenter, der bor i lejlighed/etageejendom (56 %), om end der er tale om en stigning i antallet af røgalarmsbrugere i denne gruppe set i forhold til undersøgelsen fra Derudover ses en markant stigning i antallet af røgalarmsbrugere hos respondenter, der bor på kollegium/klubværelse, idet der er sket en stigning fra 52 % i 2005 til nu 76 %. Andelen af røgalarmsbrugere er dog stadig størst hos respondenter, der bor på en landbrugsejendom/gård (82 %) eller i en-familiehus (80 %), se figur 5. 16

17 Figur 5: Andel af røgalarmsbrugere fordelt på boligtype I relation til boligens ejerforhold viser undersøgelsen, at det fortsat er andelen af respondenter, som bor i en ejerbolig, der oftest har røgalarmer (77 %), mens andelen af røgalarmsbrugere i lejebolig eller andelsbolig er ens (59 %), se figur 6. I forhold til undersøgelsen fra 2005 ses den største stigning for lejeboliger. Figur 6: Andel af røgalarmsbrugere set i forhold til boligens ejerforhold I forhold til geografi er det fortsat i hovedstadsområdet, at der er færrest røgalarmsbrugere. 38 % af respondenterne fra Region Hovedstaden har således svaret, at de ikke har en røgalarm i boligen. Til sammenligning er det kun 18 % af respondenterne fra Region Nordjylland, som ikke har en røgalarm. I 2005 var der også færrest røgalarmsbrugere i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt og Frederiksborg Amt, dog var tallet dengang noget højere, idet 50 % af respondenterne fra dette geografiske område i 2005 svarede, at de ikke havde røgalarm. 17

18 Faktorer med mindre eller ingen betydning Ligesom i 2005 viser undersøgelsen fra 2009, at der er en række forhold, som er af ringe eller uden betydning for, om man har røgalarm i sin bolig eller ej. Køn spiller således heller ikke i 2009 nogen særlig rolle for, om man har røgalarm i sin bolig. Det forhold, at der bliver røget indenfor i boligen, ses heller ikke at have sammenhæng med, om man anskaffer sig en røgalarm. Tværtimod er andelen af røgalarmsbrugere højere i de tilfælde, hvor der ikke bliver røget indenfor i boligen. Derudover ses en lidt større forekomst af røgalarmer blandt respondenter, der har oplevet brand i boligen (76 % mod 71 %) Antal af røgalarmer og placering I undersøgelsen blev der spurgt til antallet af røgalarmer i boligen. Undersøgelsen viste, at 21 % har 1 røgalarm installeret i boligen, 30 % har 2-3 røgalarmer installeret i boligen, mens 20 % har 4 eller flere røgalarmer installeret i boligen, se figur 7. Figur 7: Antal røgalarmer i boligen - Spørgsmål: Hvor mange røgalarmer har du/i i din/jeres bolig? Antallet af røgalarmer i boligen er i figur 8 sat i forhold til boligens antal sove- og opholdsrum. Sammenligningen viser ikke uventet at antallet af røgalarmer stiger, jo større boligen er. 18

19 Figur 8: Antal røgalarmer set i forhold til antal sove- og opholdsrum i boligen Ser man på røgalarmernes placering i hjemmet, viser undersøgelsen, at den hyppigste placering af røgalarmer er i boligens gang (58 %). Herefter kommer stue (48 %), soveværelse (43 %) og køkken/alrum (37 %), se figur 9. Figur 9: Placering af røgalarmer i boligen flere svarmuligheder - Spørgsmål: Hvor er røgalarmerne placeret? Når man ikke har røgalarmer Som det fremgår af figur 1 og figur 7, oplyser 28 % af respondenterne, at de ikke har røgalarm i boligen. For at identificere baggrunden for, at respondenterne har fravalgt røgalarmer, er der ligesom i 2005 spurgt til årsagen til, at man ikke har en røgalarm i boligen. I 19

20 2005 var den væsentligste årsag til, at man ikke havde røgalarm i boligen, at man aldrig havde tænkt over at anskaffe en røgalarm (42 %). I 2009 er billedet markant anderledes, idet den væsentligste hindring for anskaffelse af en røgalarm nu angives som dovenskab/sløseri (46 %), se figur 10. Andelen af respondenter, der angiver, at de aldrig har tænkt nærmere over muligheden for at anskaffe en røgalarm, er derimod faldet til 17 %. Den markante udvikling i valget af disse to svar tolkes som, at kendskabet til røgalarmer er steget væsentligt, således at respondenterne godt ved, at de bør anskaffe røgalarmer. Figur 10: Forklaringer på, at man ikke har røgalarm - Spørgsmål: Hvad er den væsentligste årsag til, at du/i ikke har en røgalarm i din/jeres bolig? Dovenskab/sløseri som årsag til, at der ikke er en røgalarm i boligen, er størst blandt de årige. 66 % af disse har således angivet dovenskab/sløseri som forklaring på, at de ikke har en røgalarm, mens det samme gør sig gældende for 55 % af de årige, se figur

21 Figur 11: Andel af respondenter, der har angivet dovenskab/sløseri, som årsag til manglende røgalarm fordelt på aldersgrupper Andet er af 11 % af respondenterne angivet som begrundelse for, at der ikke er en røgalarm i boligen. I denne kategori blev der bl.a. svaret, at de selv passer på eller vil vågne, hvis det brænder at de ikke ryger at de har en ildslukker at lejligheden har køkkentrappe at boligen er under ombygning at de snart skal flytte/lige er flyttet at der ikke er risiko for brand at røgalarmen gik i gang unødigt Prisen på røgalarmer ses ikke at have større betydning for, om man anskaffer sig en røgalarm eller ej. 0 % har således anført, at den væsentligste årsag til, at de ikke har en røgalarm i boligen er, at røgalarmer er for dyre. Derudover har kun 2 % svaret, at den væsentligste årsag til, at der ikke er en røgalarm i boligen, er, at det ikke anses for at være ens eget ansvar at installere røgalarmer i boligen Anskaffelse af røgalarm Ser man på dem, der har røgalarm, viser undersøgelsen, at langt hovedparten (75 %) selv har indkøbt deres røgalarmer. Der er her tale om et fald fra 79 % ved undersøgelsen i

22 Figur 12: Anskaffelse af røgalarmer flere svarmuligheder - Spørgsmål: Hvordan har husstanden anskaffet røgalarmerne? Til gengæld er andelen af respondenter, der svarer, at røgalarmen allerede var installeret i boligen, steget i forhold til undersøgelsen i I 2009 er der således 15 %, der svarer, at røgalarmen allerede var installeret i boligen mod 11 % i I aldersgruppen år er dette særligt udtalt, idet 37 % i denne aldersgruppe svarer, at røgalarm allerede var installeret i boligen. Dette kan bl.a. være et udtryk for, at der i 2004 i bygningsreglementet blev indført krav om installering af røgalarmanlæg i nyopførte etageboliger, ungdomsboliger, enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse m.v. Unge mennesker flytter oftere end ældre, og der er derfor større sandsynlighed for, at de unge bor i boliger, der er nybyggede eller nyistandsatte, eller hvor der er frivilligt monterede røgalarmer. Det kan også være et udtryk for, at der i f.eks. ældreboliger og på kollegier med mere end 10 soverum, eller som er beregnet til mere end 50 sovepladser, efter bygningsreglementet er krav om installering af automatisk brandalarmanlæg med tilhørende røgdetektorer, og at dette af respondenterne betragtes som en røgalarm, der allerede er installeret i boligen. Sidstnævnte gruppe udgør dog en meget beskeden andel af respondenterne. Af de respondenter, der har røgalarmer, er det i aldersgruppen over 65 år, man finder den største andel, der svarer, at de har fået røgalarmen forærende. 17 % i aldersgruppen over 65 år har således svaret, at de har fået røgalarmen forærende, se figur 13. Dette er positivt, idet kampagner for røgalarmer primært målrettes mod at tage ansvar for de ældre aldersgrupper, jf. f.eks. BrandBevægelsens kampagne Farmor ønsker sig en røgalarm Se og 22

23 Figur 13: Anskaffelse af røgalarmer set i forhold til alder flere svarmuligheder Test og vedligehold af røgalarmer Da graden af vedligehold har betydning for, om en røgalarm virker eller ej, er det relevant at få dette emne nærmere belyst. En del af befolkningsundersøgelsen består derfor af spørgsmål om, hvorvidt røgalarmen virker, om batteriskift og om test af røgalarmer. Derimod er der ikke spurgt til, om røgalarmerne rengøres og støvsuges regelmæssigt, hvilket de fleste leverandører anbefaler Virker alarmerne? I undersøgelsen fra 2005 oplyste hovedparten af respondenterne (89 %), at deres røgalarm(er) virkede. 4 % svarede, at nogle af røgalarmerne virkede, mens 5 % angav, at deres røgalarmer ikke virkede. I 2009 gør en tilsvarende tendens sig gældende, idet 91 % har svaret, at alle deres røgalarmer virker, og 2 % at nogle af deres røgalarmer virker, se figur 14. Ligesom i 2005 an- 23

24 giver 93 % således, at de har fungerende røgalarmer i boligen. Der ses ikke nogen væsentlig variation i alderen af respondenter, der svarer, at de har røgalarmer, som ikke virker. Figur 14: Respondenternes svar på, om alle, nogle eller ingen af deres røgalarmer virker - Spørgsmål: Virker dine røgalarmer? De respondenter, som i undersøgelsen svarede, at ingen af deres røgalarmer virkede, blev spurgt om årsagen hertil. De fleste (57 %) angav som årsag, at batteriet i røgalarmen var fladt. 17 % angav andre problemer som årsag, mens 6 % svarede, at husstanden med vilje havde slået alarmen fra, se figur 15. Figur 15: Årsag til, at røgalarmer ikke virker - Spørgsmål: Hvad er årsagen til, at en eller flere af dine røgalarmer ikke virker? 24

25 Batterier og batteriskift samt test af røgalarmer Da hovedparten af de respondenter, hvis røgalarmer ikke virker, har svaret, at dette skyldes, at batteriet i røgalarmen er fladt, er det vigtigt nærmere at få belyst, om brugere af røgalarmer generelt er opmærksomme på at udskifte batteriet i deres røgalarm. Hertil svarer 82 %, at de udskifter batteriet regelmæssigt, så røgalarmen altid virker, se figur 16, mens 14 % svarer, at de ikke gør det. I forhold til undersøgelsen fra 2005 er der ikke tale om store forskelle. I 2005 svarede 86 % således, at de udskiftede batteriet regelmæssigt, mens 12 % ikke skiftede batteri regelmæssigt. I forhold til alder viser undersøgelsen fra 2009, at det primært er den yngste aldersgruppe de årige som ikke sørger for at udskifte batteriet i røgalarmen regelmæssigt. I denne aldersgruppe svarede 22 %, at de ikke skifter batteriet i røgalarmen regelmæssigt. Der er her tale om en ændring i forhold til undersøgelsen i 2005, hvor det primært var dem over 65 år, der ikke sørgede for at udskifte batteriet regelmæssigt. I denne aldersgruppe er det i 2009 kun 13 %, der svarer, at de ikke udskifter batteriet regelmæssigt, mod 22 % i Figur 16: Udskiftning af batteri i røgalarm - Spørgsmål: Udskiftes batteriet regelmæssigt, så røgalarmen altid virker? Det er ikke kun regelmæssig udskiftning af batteri, som sikrer, at røgalarmen altid virker. Det er også nødvendigt regelmæssigt at teste, at røgalarmen virker. Der er derfor i undersøgelsen spurgt til, om en person i husstanden inden for den seneste måned har testet om røgalarmerne virker. Kun 34 % af respondenterne svarer bekræftende på spørgsmålet, og 41 % har svaret, at det i husstanden inden for den seneste måned ikke er blevet kontrolleret, om røgalarmen fungerer. Der er i forhold til det sidstnævnte tal tale om et fald, idet dette tal i 2005 var 59 %. Dette skal dog sammenholdes med, at analyseinstituttet i 2009-undersøgelsen af egen drift indførte en svarmulighed brandalarmen vibrerer 25

Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger

Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger December 2005 Om undersøgelsen Beredskabsstyrelsen iværksatte i november 2005 en befolkningsundersøgelse om røgmeldere (røgalarmer). Målet med undersøgelsen

Læs mere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Undersøgelse gennemført for Sikkerhedsstyrelsen af WEBPOL online markedsanalyse i november 2010 Undersøgelsens gennemførelse Målgruppe

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL TERMISK VARMEALARM Produktnummer: 3103-002 Udviklet af CAVIUS Denne varmealarm er designet til installation i rum, hvor røgalarmer ikke er egnet på grund af risiko for falske alarmer, så som køkkener,

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Anne Kirstine Gjaldbæk, AKG Fagleder i COWI-Fire, Master i brandsikkerhed

Anne Kirstine Gjaldbæk, AKG Fagleder i COWI-Fire, Master i brandsikkerhed Anne Kirstine Gjaldbæk, AKG Fagleder i COWI-Fire, Master i brandsikkerhed Kilder til følgende tekst og figurer er fra følgende publikationer og hjemmesider: DBI: Brandsikring af småhuse Forsikring og pensions

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BRANDSIKKERT HJEM. Modificeret ABA-anlæg med central strømforsyning. Hasse Larsen, LAP-Sikkerhed. en inspirationsdag med fokus på udsatte personer

BRANDSIKKERT HJEM. Modificeret ABA-anlæg med central strømforsyning. Hasse Larsen, LAP-Sikkerhed. en inspirationsdag med fokus på udsatte personer Modificeret ABA-anlæg med central strømforsyning Hasse Larsen, LAP-Sikkerhed Hvilke faktorer er vigtige at belyse, når der installeres røgalarmer? Høj driftsikkerhed Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL OPTISK RØGALARM Produktnummer: 2103-002 Udviklet af CAVIUS Røgalarmen er beregnet til brug i private hjem og campingvogne. Det anbefales ikke at installere alarmen på både. LÆS MANUALEN GRUNDIGT

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

BRANDSIKKERT HJEM. Eftermonterede røgalarmer med radioovervågning. samt. Modificeret ABA-anlæg med central strømforsyning. Hasse Larsen, LAP-Sikkerhed

BRANDSIKKERT HJEM. Eftermonterede røgalarmer med radioovervågning. samt. Modificeret ABA-anlæg med central strømforsyning. Hasse Larsen, LAP-Sikkerhed Eftermonterede røgalarmer med radioovervågning samt Modificeret ABA-anlæg med central strømforsyning Hasse Larsen, LAP-Sikkerhed Røgalarmer redder liv har vi hørt om, MEN Hvilke faktorer er vigtige at

Læs mere

Brandsikkerhed 2014. TrygFonden. Undersøgelse blandt 18 til 85-årige danskere. Januar 2015

Brandsikkerhed 2014. TrygFonden. Undersøgelse blandt 18 til 85-årige danskere. Januar 2015 Brandsikkerhed 2014 Undersøgelse blandt 18 til 85-årige danskere TrygFonden Januar 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

National forebyggelsesstrategi. Nordisk CTIF møde Helsinki januar 2014

National forebyggelsesstrategi. Nordisk CTIF møde Helsinki januar 2014 National forebyggelsesstrategi Nordisk CTIF møde Helsinki 9.-10. januar 2014 Politisk aftale om redningsberedskabet 2013-2014 27. september 2012: Høring om brandsikkerhed: Anbefaling af at opsætte nationale

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Dødsbrande i Danmark 2007. December 2008

Dødsbrande i Danmark 2007. December 2008 Dødsbrande i Danmark 2007 December 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Telefax: 45 90 60 60 E-mail: csb@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm

Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm Vigtig information Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm fumonic 3 røgalarm Varmekontrol A/S er en del af ista-gruppen Sikkerhed til dig og dem du holder af Tillykke med dine nye røgalarmer. Med installationen

Læs mere

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 16% 96 11% 10 16% 5 13% 8 Bekymret 41% 244 41% 36 41% 13 37% 23 Kun lidt bekymret 37% 222 44% 38 41% 13 45% 28 Slet ikke bekymret 5% 31 3% 3 3% 1

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden?

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Bor der børn under 18 år i lejligheden? Hvor mange børn under 18 år bor

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Værd at vide om brandslukning i edb-rum

Værd at vide om brandslukning i edb-rum Værd at vide om brandslukning i edb-rum Building Technologies Værd at vide om brandslukning Brandsikring skaber tryghed og beskytter mennesker og værdier. En brand kan være en af de mest uoverskuelige

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

Medlemmerne og boligforhold

Medlemmerne og boligforhold Analyse for Ældre Sagen: Medlemmerne og boligforhold Rapport August 2007 Indhold Baggrund, formål og metode side 3-4 Del 1: Konklusion side 5-9 Del 2: Detailresultat side 10-58 Side 2 Baggrund, formål,

Læs mere

Har du selv oplevet indbrud i din bolig? Har du selv oplevet indbrud i din bolig? Har du selv oplevet indbrud i din bolig?

Har du selv oplevet indbrud i din bolig? Har du selv oplevet indbrud i din bolig? Har du selv oplevet indbrud i din bolig? Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 24% 71 10% 48 Bekymret 44% 133 39% 184 Kun lidt bekymret 29% 88 45% 215 Slet ikke bekymret 3% 9 6% 29 Række total (Respondenter) 39% 301 61% 476 Hvorfor

Læs mere

En by med under indbyggere

En by med under indbyggere Hvor mange er der i den by, hvor du bor? Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 19% 21 11% 17 17% 36 13% 21 18% 22 Bekymret 37% 42 40% 62 43% 91 38% 63 47% 57 Kun lidt bekymret 38% 43 44%

Læs mere

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 FællesBo Januar 2011 IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 IB&Co. FællesBo Januar 2011 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen Metode Undersøgelsen er foretaget via telefoninterview. Univers Undersøgelsens univers

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Øget sikkerhed døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm

Øget sikkerhed døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm Vigtig information Øget sikkerhed døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm VIGTIG INFO: PAS PÅ DIN RØGALARM Den må ikke overmales Den må ikke tildækkes Afbryd alarm: Tryk på midten fumonic 3 røgalarm Sikkerhed

Læs mere

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand.

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand. 1. ÅRGANG AUGUST 2006 NR. 1 Børn og brandulykker Redningsberedskabet (brandvæsenet) bliver i gennemsnit alarmeret til 17.0 brande om året. I 2005 blev de alarmeret til 16.551 brande. De kommunale redningsberedskaber

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Udskiftet låse i døre 63% 27 61% 17 67% 20 63% 12 73% 8

Udskiftet låse i døre 63% 27 61% 17 67% 20 63% 12 73% 8 Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 19% 46 17% 24 14% 22 12% 19 11% 8 Bekymret 45% 111 34% 47 37% 58 42% 69 44% 31 Kun lidt bekymret 32% 77 45% 62 44% 69 40% 66 40% 28 Slet ikke bekymret

Læs mere

Boligkontoret Danmark Tjek på afdelingen 13. april 2016

Boligkontoret Danmark Tjek på afdelingen 13. april 2016 Boligkontoret Danmark Tjek på afdelingen 13. april 2016 Peter Hofman-Bang Overingeniør phb@sikkerhedsbranchen.dk Sekretær for BrandBevægelsen Tidligere: Beredskabsstyrelsen Tårnby Brandvæsen National

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer Det sikre valg ARGUS røgdetektorer 2 Det handler om kvalitet Når det gælder menneskers sikkerhed i hjemmet, må man ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor introducerer Schneider Electric ARGUS røgdetektorer

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT Dato: August 2014 Ansvarlig: Inge-Lise Stenum, Lisbeth Alstrøm og Visitationen

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold.

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold. Kapitel 7 Boligmiljø 7 Boligmiljø Danskerne opholder sig en stor del af tiden i deres bolig, og en væsentlig del af miljøpåvirkningerne i det daglige vil derfor stamme fra boligen og dens nære omgivelser

Læs mere

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Præsentation Ulrik Brandt Vidensmedarbejder Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse Administrerer regler for placering, indretning

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Ukrudtsbrændere brænder andet end ukrudt!

Ukrudtsbrændere brænder andet end ukrudt! Ukrudtsbrændere brænder andet end ukrudt! kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion De farlige brændere, der jo i virkeligheden er små flammekastere, er hvert år årsag til omkring 100 brande

Læs mere