Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører en prøvelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 13.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører en prøvelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 13."

Transkript

1 Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. juni 2014 i sag nr. BS 10J-2960/2011: mod Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører en prøvelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 13. april 2011 om beplantning ved sommerhus beliggende som er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen. Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgtes afgørelse af 13. april 2011, jf. bilag 1, for så vidt angår påbuddets punkter om fyr, birk og havtorn ophæves som værende ugyldig, og at der skal meddeles sagsøger dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens 65, stk. 1, jf. 15. Subsidiært: Sagen hjemvises helt eller delvist til fornyet behandling for så vidt angår de i den principale påstand anførte punkter. Sagsøgtes påstand er frifindelse. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. I 2007 blev sagsøger meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 15 til nedrivnng af den eksisterende bebyggelse på sagsøgers ejendom beliggende. Ejendommen er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen. Der blev samtidig meddelt tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på en række nærmere opregnede vilkår. I forbindelse med byggeriet blev en del af beplantningen på grunden af sagsøger fjernet og anbragt i depot med henblik på genplantning. Byggeriet blev forsinket blandt andet på grund af sagsbehandlingstiden til ny

2 Side 2/11 byggetilladelse i forbindelse med yderligere udgravninger på grund af jordskred/grundvandstryk ved etablering af kælder. Efter byggeriets færdiggørelse foretog Mijøcenter Roskilde fornyet besigtigelse af ejendommen den 16. september Det blev her konstateret, at der var plantet forskellige træer, buske og græsser på ejendommen. Sagsøger blev herefter meddelt partshøring og varsel om påbud om etableret beplantning og opsat antenne inden for naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinie, jf. 15. Sagsøger indgav den 25. oktober 2010 ansøgning om dispensation herfor. Ved afgørelse af 29. november 2010 traf Miljøcenter Roskilde afgørelse om afslag på dispensation og påbud om fjernelse af etableret beplantning og opsat antenne. Afgørelsen er fremlagt som sagens bilag 13. Heraf fremgår blandt andet: "Begrundelse for afgørelsen Formålet med naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje er bl.a., at friholde kysterne for byggeri og høj bevoksning. Derfor kræver det ikke dispensation at fjerne eksisterende byggeri og beplantning, men det kræver dispensation at etablere nyt byggeri og ny beplantning. Det forhold, at der inden byggearbejdet var enkelte selvåede træer og buske på ejendommen, berettiger efter miljøcentrets vurdering ikke til, at der efterfølgende kan tilplantes på grunden. Denne vurdering gælder uanset om der er tale om genplantninger, som har stået i depot i flere år, eller erstatningsplantninger, som er nævnt i ansøgningen. Miljøcenter Roskilde finder det af afgørende betydning, at der er tale om en sandet naturgrund, som ligger meget kystnært. Det er i biologisk og landskabeligt interesse at friholde en sådan naturtype for træer og buske, og for arter generelt (som f.eks. prydgræsser), der ikke er hjemmehørende. Miljøcentret kan ikke påbyde grundejere at fjerne selvsået eller anden lovlig bevoksning, som er i strid med de biologiske og landskabelige interesser i området. En dispensation til etablering af beplantning, som er i strid med disse interesser, vil være i strid med de hensyn naturbeskyttelseslovens 15 bl.a. skal varetage, kan derfor ikke meddeles. Det er Miljøcenter Roskilde vurdering, at der på grunden ikke er behov for at bekæmpe sandflugt, og at rynket rose (hybenrose) ikke kan bekæmpes eller holdes nede ved at tilplante med marehalm. Miljøcenter Roskilde finder ikke, at der ved de nævnte forhold i ansøg-

3 Side 3/11 ningen er tale om et særligt tilfælde, som kan begrunde en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at bibeholde eller etablere ny beplantning på grunden. På den baggrund kræves den etablerede beplantning fjernet og der meddeles afslag til at etablere ny beplantning. Der henvises til, at den naturlige strandoverdrevsvegetation i området vil etablere sig på ejendommen." Denne afgørelse blev af sagsøger påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som den 13. april 2011 stadfæstede afgørelsen fra Miljøcenter Roskilde. Afgørelsen er fremlagt som sagens bilag 1. Heraf fremgår blandt andet: "Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelseslovens 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse. Efter naturbeskyttelseslovens 15, stk. 1, må der ikke ske ændring af tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Efter 15, stk. 4, nr. 2 gælder forbuddet ikke plantning i eksisterende haver. Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om strandbeskyttelseslinjen er en restirktivt administreret forbudsbestemmelse, hvis hovedformål er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Miljøcentret kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra ovennævnte bestemmelser, jf. 65, stk. 1. Det er Natur- og Miljøklagenævnets vurdering at der ikke er tale om en have i naturbeskyttelseslovens forstand. Plantning på ejendommen kræver derfor dispensation. Nævnets finder endvidere, at såfremt man ønsker at kunne opgrave planter og efterfølgende plante disse med samme placering, forudsætter dette som udgangspunkt en dispensation fra strandsbeskyttelseslinjen forudsat opgravning og genplantning ikke sker indenfor et kort tidsforløb. I nærværende sag finder nævnet ikke at der er tale om genplantning når der henses til, at der er forløbet et længerevarende tidsrum mellem planterne blev opgravet og genplantet. At der er anvendt samme planter er efter nævnets vurdering af underordnet betydning. Den foretagne plantning er således at betragte som en nyplantning i naturbeskyttelseslovens forstand.

4 Side 4/11 Nævnet finder endvidere ikke, at der i nærværende sag er forhold som taler for en dispensation, idet der efter nævnets vurdering ikke ses at være særlige forhold, som taler for en dispensation til plantning. At klager måtte have opfattet havebegrevet bredere end i lovens forstand og har plantet i god tro kan ikke føre til andet resultat. Naturklagenævnet kan i den forbindelse bemærkde, at man ikke finder grundlag for at tilsidesætte miljøcentrets vurdering af ejendommens naturkarakter samt, at der vil indfinde sig en naturlig vegetation på ejendommen. For så vidt angør de udplantede prydgræsser er det nævnets vurdering, at dette ikke kan betragtes som et isoleret forhold men at det må ses i sammenhæng med de øvrige tiltag på ejendommen. Nævnet finder ikke på denne baggrund, at der er tale om et bagatelagtigt forhold og finder endvidere ikke, at der er forhold som taler for en dispensation. For så vidt angår opstilling af en parabolantenne, kræver dette dispensation. Naturklagenævnet finder ikke at der er særlige forhold som taler herfor. Nævnet ser endvidere ikke, at antennen vil kunne opstilles andre steder på ejendommen udenfor beskyttelseslinjen eller, at der ikke kan anvendes anden teknisk løsning såfremt klager ønsker at modtaget et TV-signal. Nævnet har på denne baggrund ikke nærmere vurderet det af klager anførte om at forholdet har betydning i forhold til menneskerettighedskonventionen. For så vidt angår klagers bemærkning om, at der er tale om en urimelig forskelsbehandling, har nævnet bemærket at dette ikke grunder sig i konkrete anførte eksempler men i en generel formodning. Nævnet har ikke fundet grundlag for at lade denne generelle formodning føre til et andet resultat. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster hermed Miljøcenter Roskildes afslag på lovliggørende dispensation til at bibeholde forskellig beplantning, græsplæner sant en opstillet parabolantenne på ejendommen Sagsøger har efterfølgende fjernet parabolantennen, elefantgræs og prydgræs og sagen vedrører herefter alene sagsøgers beplantning af havtorn, birk og fyr. Der har den 16. september 2010 været afholdt en fælles besigtigelse på ejendommen, således som dette fremgår af sagens bilag B.

5 Side 5/11 Efter sagens anlæg har parterne den 16. juni 2011 foretaget en fælles besigtigelse med henblik på udpegning af hvilke plantninger og grupper af plantninger, som Miljøstyrelsen fandt omfattet af påbuddet. De omhandlede plantninger blev herefter påsat rødt bånd, som det fremgår af bilag 15 notat om besigtigelse af parabolantenne og beplantning på Parternes synspunkter Sagsøgeren har i påstandsdokument, der i det væsentlige er gentaget under proceduren, anført følgende: "Det gøres overordnet gældende, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse skal tilsidesættes som ulovlig og ugyldig. 1. I første række gøres det gældende, at der er tale om lovlig retablering af beplantning. I forbindelse med, at sagsøgte opførte fritidshuset på Ejendommen måtte sagsøger i sagens natur fjerne en del af den naturlige beplantning. I den forbindelse blev der fjernet såvel havtorn, birk som fyr. Af fotodokumentationen, jf. bilag 15, fremgår det, at alle tre arter forekom på ejendommen frem til byggeperioden. Der er således ikke tale om, at beplantningen har skiftet karakter eller at beplantningen med disse plantearter i øvrigt har været afbrudt på den resterende del af e- jendommen. Subsidiært gøres det i relation til spørgsmålet om dispensation gældende, at betingelserne for at meddele dispensation fra forbuddet i 15 er opfyldt. Til støtte herfor henvises endnu engang til, at såvel den historiske billeddokumentation og skønsmandens erklæring viser, at havtorn, birk og fyr findes naturligt på ejendommen og i området. En dispensation ville således blot medføre, at der blev givet dispensation til retablering af et hidtig lovligt konkret forhold på den konkrete ejendom, og det må derfor afvises, at en dispensation skulle kunne medføre en uheldig præcedensvirkning. 2. I anden række gøres det gældende, at påbuddet ikke har den fornødne klarhed, som muliggør en korrekt opfyldelse af påbuddet. Det gøres gældende, at havtorn, birk og fyr alle er arter, som forekommer både på Ejendommen og i området omkring Ejendommen, og som derfor naturligt vil sprede sig på Ejendommen. Som påbuddet, jf. bilag 13, er formuleret, er det umuligt med sikkerhed at konstatere, hvilke planter sagsøger skal fjerne. Påbuddet indeholder således ikke nogen identifikation af de planter, som sagsøger skal fjerne. Eftersom de pågældende arter tillige forekommer naturligt på Ejendommen vil påbuddet som det er formuleret kunne medføre, at sagsøgte tvinges til at fjerne beplantning, som der ikke er hjemmel til at kræve fjernet efter na-

6 Side 6/11 turbeskyttelsesloven. Det skal i den forbindelse påpeges, at påbuddet er et særdeles indgribende instrument overfor sagsøger, idet påbuddet af Naturstyrelsen følges op af en politianmeldelse. Der må derfor stilles skærpede krav til påbuddets klarhed og sagsøgers muligheder for at opfylde påbuddet. Et påbud, der kan gøres til genstand for strafferetlig forfølgelse skal helt præcist udpege hvilke planter ud af en række allerede på ejendommen forekommende planter der skal fjernes, for at påbuddet er opfyldt. Det er sagsøgers opfattelse, at bilag 22 netop illustrerer, at det ikke var åbenbart, hvornår påbuddet var opfyldt, og at et påbud ikke kan antages at være tilstrækkeligt præcist, når det kræver en opfølgende besigtigelse og et yderligere notat før det står klart for modtageren af påbuddet, hvornår dette er endeligt opfyldt. Hertil kommer, at påbuddet ikke er formuleret på en måde, så sagsøger er sikker på, hvornår påbuddet fuldt og endeligt er retmæssigt opfyldt. Sagsøger vil derfor fremover være i risiko for, at Naturstyrelsen, under henvisning til påbuddet, vil kræve yderligere beplantning fjernet. Det bestrides, at sagsøger eller dennes rådgiver kan siges selv at have udpeget de planter, som skulle være omfattet af påbuddet og det skal påpeges, at sagsøger aldrig er blevet oplyst om at breve, mødedeltagelse mv. ville udgøre dokumentation for et strafpålagt påbud. 3. I tredje række gøres det gældende, at påbuddet strider mod det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. Der er i denne sag tale om et begrænset antal planter af samme art, som tidligere har fundets på Ejendommen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at sagsøger har opfyldt den del af påbuddet, der vedrører parabol og elefant- og prydgræs. Da havtorn, birk og fyr alle har været til stede på ejendommen tidligere ses påbuddet ikke at have noget naturbeskyttelsesværdigt formål. For så vidt angår birk og fyr skal det bemærkes, at de få birk og fyr som sagsøger har plantet er plantet i det område på ejendommen, som ikke er registreret som strandeng, jf. herved bilag 7. I forbindelse med proportionalitetsafvejningen og i vurderingen af ligebehandlingsprincippet, jf. pkt. 4 nedenfor, skal der tillige lægges vægt på forholdende i området i øvrigt, og den administration i forhold til strandbeskyttelseslinjereglerne som gælder for disse forhold. 4. I tredje række gøres det gældende, at påbuddet strider mod det forvaltningsretlige ligebehandlingsprincip."

7 Side 7/11 Sagsøgte har i påstandsdokumentet, der i det væsentlige er gentaget under hovedforhandlingen anført følgende: "Til støtte for den nedlagte påstand om frifindelse gøres det overordnet gældende, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 13. april 2011 (bilag 1) er lovlig og gyldig. Natur- og Miljøklagenævnet har med rette stadfæstet Miljøcenter Roskildes afslag af 29. november 2010 (bilag 13) på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til bibeholdelse af bl.a. en beplantning og påbud om lovliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er ikke truffet på et fejlagtigt eller mangelfuldt grundlag, og den er ikke behæftet med mangler, som medfører, at afgørelsen er ugyldig. Der er ikke under retssagen fremkommet nye væsentlige oplysninger i forhold til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelsesgrundlag, der kan føre til et andet resultat. Der henvises derfor til den begrundelse, der er anført i nævnets afgørelse (bilag 1, side 3-4) Naturbeskyttelseslovens 15 indeholder et generelt forbud mod at foretage ændring i tilstanden af strandbredder eller andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Forbuddet omfatter bl.a. opførelse af bebyggelse, beplantning, terrænændringer m.v. Formålet med bestemmelsen er at sikre en friholdelse af arealerne inden for beskyttelseslinjen mod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Det gøres gældende, at Natur- og Miljøklagenævnet med rette har fundet, at såfremt man ønsker at kunne opgrave planter og efterfølgende genplante disse med samme placering, forudsætter dette en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, medmindre opgravning og genplantning finder sted inden for et kort tidsforløb. Da der i denne sag ubestridt er forløbet et længerevarende tidsrum - ca. 2½ år - mellem planterne blev opgravet og genplantet, har nævnet med rette fundet, at der ikke er tale om genplantning. I den forbindelse har nævnet med rette fundet, at det er af underordnet betydning, om der i et vist omfang måtte være anvendt de samme planter. Da den foretagne beplantning er at betragte som nyplantning i naturbeskyttelseslovens forstand, og den er foretaget inden for strandbeskyttelseslinjen, forudsætter den dispensation fra forbuddet i naturbeskyttelseslovens 15, stk. 1. Efter naturbeskyttelseslovens 65, stk. 1, kan der kun i særlige tilfælde meddeles dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Bestemmelsen administreres i praksis meget restriktivt. Det gøres gældende, at Natur- og Miljøklagenævnet med rette har fundet, at

8 Side 8/11 der ikke i denne sag foreligger sådanne særlige forhold, som kan begrunde en dispensation til den foretagne beplantning. Natur- og Miljøklagenævnet har således med rette fundet, at hverken karakteren eller omfanget af den foretagne beplantning kan begrunde en dispensation. Nævnet har ligesom Miljøcenter Roskilde korrekt vurderet, at ejendommen kan karakteriseres som en sandet naturgrund, som ligger meget kystnært, og at det er i biologisk og landskabelig interesse at friholde en sådan naturtype for træer og buske og for arter generelt, som ikke er hjemmehørende. Hverken fyr, birk eller havtorn er hjemmehørende arter. Det er i den forbindelse uden betydning, om de pågældende arter vokser og spredes naturligt ved selvsåning på ejendommen og i området. Det understøttes af, at det af skønsmandens besvarelse af spørgsmål 12 og 13 fremgår, at havtorn har potentiale for forholdsvis aggressivt at sprede sig ved rodudløbere, hvilke kan nedsætte tilgængeligheden af vand, lys og næringsstoffer for især den lavere vegetation. Endvidere kan fyrretræerne på ejendommens østside påvirke den landskabelige oplevelse. Det gøres gældende, at der intet grundlag er for at tilsidesætte Natur- og Miljøklagenævnets skønsmæssige afvejning af hensynet til sagsøgers interesse i at bibeholde den foretagne beplantning på ejendommen over for de hensyn, som skal varetages ved naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelseslinjen. Sagsøgers anbringender giver herudover anledning til følgende bemærkninger: Det bestrides, at Miljøcenter Roskildes påbud om lovliggørelse af 29. november 2010 (bilag 13) som stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet ikke har den fornødne klarhed, som muliggør en korrekt opfyldelse af påbuddet. I ansøgningen om dispensation til at bibeholde den foretagne beplantning (bilag A) anførte sagsøger udførligt, hvilken beplantning der var foretaget og ansøgtes om dispensation til at bibeholde. Endvidere foretog Miljøcenter Roskilde den 16. september 2010 en besigtigelse af ejendommen med deltagelse af sagsøgers sekretær, Hardy Javelin, hvorunder den omhandlede beplantning blev udpeget og drøftet, jf. bilag B. Af Miljøcenter Roskildes afgørelse af 29. november 2010 (bilag 13, side 6, 7. afsnit), som er truffet på grundlag af ansøgningen om dispensation, og som henviser til denne, fremgår det klart, at det er "den etablerede beplantning", der skal fjernes. De fleste af de træer og buske, som er omfattet af påbuddet, er endvidere markeret på de fotos, der er vedlagt Naturstyrelsens besigtigelsesnotat af 16. juni 2011 (bilag D). På denne baggrund, og da sagsøger selv har foretaget beplantningen på ejen-

9 Side 9/11 dommen, må det stå klart for ham, hvilke planter der er tale om. Påbuddet er opfyldt, når sagsøger har fjernet den beplantning af fyr, birk og havtorn, som han har etableret på ejendommen. Med hensyn til Naturstyrelsens besigtigelse den 27. oktober 2011 bemærkes, at det fremgår af besigtigelsesnotatet (bilag 21), at "styrelsen udpegede hvilke enkelte plantninger og grupper af plantninger, som styrelsen finder, er plantet efter den 18. maj 2010, og som derfor er omfattet af påbuddet". Den omstændighed, at styrelsen fandt, at en mindre række havtorn, som sagsøger anførte ikke at have plantet, ikke kunne kræves fjernet, ændrer ikke ved, at påbuddet har den fornødne klarhed og kan kræves håndhævet. I øvrigt bemærkes, at vurderingen af lovligheden af nævnets afgørelse skal ske på grundlag af de forhold, der forelå på afgørelsestidspunktet. Med hensyn til det af sagsøger anførte om, at der vil være risiko for, at Naturstyrelsen under henvisning til påbuddet i fremtiden vil kræve yder-ligere beplantning fjernet, bemærkes, at det i givet fald vil påhvile Natur-styrelsen at bevise, at eventuel fremtidig selvsået beplantning skulle være foretaget af sagsøger. Det bestrides, at påbuddet er i strid med det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om strandbeskyttelseslinjen er en restriktivt administreret forbudsbestemmelse, hvis hovedformål er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Inden opførelsen af det nye fritidshus var der enkelte selvsåede træer og buske på ejendommen. I forbindelse med byggeriet blev der foretaget omfattende terrænarbejde på grunden, hvor det meste af beplantningen blev ryddet, jf. luftfoto af ejendommen fra 2008 i Miljøcenter Roskildes afgørelse af 29. november 2009 (bilag 13), side 5 og fotos fra miljøcentrets besigtigelse den 18. maj 2010 (bilag A). Som det fremgår af ansøgningen om dispensation af 22. oktober 2010 (bilag A) har sagsøger efter byggeriets afslutning foretaget beplantning af et større antal træer og buske, hvilket klart er i strid med beplantningsforbuddet i naturbeskyttelseslovens 15. Det bestrides, at påbuddet er i strid med det forvaltningsretlige ligebehandlingsprincip. Sagsøger har intet anført til støtte for dette anbringende, herunder konkrete eksempler, og Natur- og Miljøklagenævnet har med rette fundet, at der ikke var grundlag for at lade en sådan generel formodning føre til et andet resultat." Rettens begrundelse og afgørelse Indledningsvis bemærkes, at sagen vedrører en prøvelse af Natur- og Miljøk-

10 Side 10/11 lagenævnets afgørelse af 13. april Det kan ved sagens afgørelse lægges til grun, at der er forløbet et tidsrum af henved 2 ½ år mellem sagsøgers opgravning af planterne og plantning af disse påny. Uanset årsagen hertil findes genplantningen, der til dels også har bestået i nyplantninger, idet en del af planterne i mellmtiden var gået ud, at være at betragte som nyplantning i Naturbeskyttelslovens forstand. Idet genplantningen er sket indenfor strandbeskyttelseslinien kræver denne derfor dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 15, stk. 1. Hjemlen hertil fremgår af Naturbeskyttelseslovens 65. Af lovbemærkningerne til denne bestemmelse FT side 1489 fremgår blandt andet: "Til 65 Bestemmelsen indeholder hjemmel for myndighederne til at gøre undtagelse (dispensere) fra en række af lovens bestemmelser. Det er i bemærknigerne til de pågældende bestemmelser nærmere beskrevet, hvorledes dispensationsadgangen tænkes administreret. Der henvises herved også til den graduerede formulering, nemlig "gøre undtagelse" i stk. 2 og "i særlige tilfælde gøre undtagelse" i stk. 1 og 3, der navnlig markerer, at hidtidig praksis skal opretholdes. Efter denne er f.eks. strandbeskyttelseslinien ( 15) og fortidsmindebeskyttelseslinien ( 18) udtryk for et forbud, der sjældent gøres egentlige undtagelser fra. En tilsvarende karakter som strandbeskyttelseslinien har 3 og 4, i hvert fald f.s.v. angår væsentlige indgreb, samt bestemmelserne om klitfredning og beskyttelsen af fortidsminderne, hvor dispensationsbeføjelsen, jf. stk. 1, er tillagt miljøministeren. Med hensyn til klitfredning svarer dispensationsadgangen til bestemmelserne i den gældende sandflugtslovs 5 og 6. Generelt bemærkes, at der ikke tilsigtes en ændring i den hidtidige dispensationspraksis, men at specielle samfundsmæssige, herunder især nationale interesser, fx i alternative energiformer såsom vindmøller, i den konkrete sag vil kunne medføre en forskydning af den vægt, der tillægges de naturbeskyttelsesmæssige hensyn, som bestemmelserne tilsigter at varetage." Endvidere fremgår af samme lovbemærkninger side 6526: "Den praksis, der hidtil har været fulgt for strandbeskyttelsesliniens administration, har været restriktiv." Endelig fremgår af samme lovbemærkninger side 6530: "Den hidtidige meget restriktive administration af beskyttelseslinien, jf. naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3, forudsættes opretholdt". Retten finder på baggrund heraf ikke grundlag for at tilsidesætte den af Natur- og Miljøklagenævnet foretagne skønsmæssige afvejning af hensynet til

11 Side 11/11 sagsøgers interesse i at bibeholde de foretagne beplantninger af ejendommen overfor de naturbeskyttelseshensyn, som fremgår af Naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelseslinje. Miljøcenter Roskilde har besigtiget ejendommen den 16. september 2010 sammen med sagsøgers repræsentant, sekretær. Endvidere har der været afholdt et møde på ejendommen den 27. oktober 2011 mellem sagsøger og Naturstyrelsen, hvor der blev udpeget og med rødt bånd markeret, hvilke planter, som Naturstyrelsen fandt var omfattet af påbuddet. Der er på denne baggrund ikke grundlag for at anføre, at sagsøgtes afgørelse savner den fornødne klarhed. Retten finder endelig ikke, at sagsøger har anført omstændigheder, der giver grundlag for at lægge til grund, at det forvaltningsretlige ligebehandlingsprincip er tilsidesat. Herefter frifindes Natur- og Miljøklagenævnet. Efter sagens resultat skal sagsøger betale sagens omkostninger til sagsøgte med kr. til dækning af sagsøgtes udgift til advokat. Der er ved fastsættelsen heraf henset til sagens karakter, forberedelsens omfang og omfanget af hovedforhandlingen. Thi kendes for ret: Sagsøgte Natur- og Miljøklagenævnet frifindes. Inden 14 dage skal sagsøger betale sagens omkostninger til sagsøgte Natur- og Miljøklagenævnet med kr. Henrik Munkholm dommer Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Glostrup, den 20. juni Kim Bønnelycke Knudsen, kontorfuldmægtig

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation til indretning af beboelse i et tidligere maskinhus ved Sletterhage Fyr i Syddjurs Kommune.

Afgørelse i sagen om dispensation til indretning af beboelse i et tidligere maskinhus ved Sletterhage Fyr i Syddjurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11.september 2007 NKN-1321-00109 LER Afgørelse i sagen om dispensation

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B304200F - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 9. april 2015 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Dorthe Wiisbye og Bo Bjerregaard (kst.)). 4. afd. nr.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE Den 13. december 2000 blev i sag nr. BS. 255/2000 S mod Andelsselskabet Svallerup Strands Vandværk v/formanden F afsagt DOM: Under denne sag, der er anlagt den

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Afgørelse i sagen om vilkår for opførelse af ungdomsboliger på Ndr. Fasanvej i Frederiksberg Kommune.

Afgørelse i sagen om vilkår for opførelse af ungdomsboliger på Ndr. Fasanvej i Frederiksberg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. juni 2006 J.nr.: 03-33/147-0043 inv Afgørelse i sagen om

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2011 J.nr.: NMK-501-00009 Ref.: mtj AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. april 2015 Sag 15/2015 Sonnich Fryland og Tove Fryland (advokat Jacob Schall Holberg for begge) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) I tidligere

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. april 2014 J.nr.: NMK-519-00002 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere