Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører en prøvelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører en prøvelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 13."

Transkript

1 Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. juni 2014 i sag nr. BS 10J-2960/2011: mod Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører en prøvelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 13. april 2011 om beplantning ved sommerhus beliggende som er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen. Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgtes afgørelse af 13. april 2011, jf. bilag 1, for så vidt angår påbuddets punkter om fyr, birk og havtorn ophæves som værende ugyldig, og at der skal meddeles sagsøger dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens 65, stk. 1, jf. 15. Subsidiært: Sagen hjemvises helt eller delvist til fornyet behandling for så vidt angår de i den principale påstand anførte punkter. Sagsøgtes påstand er frifindelse. Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. I 2007 blev sagsøger meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 15 til nedrivnng af den eksisterende bebyggelse på sagsøgers ejendom beliggende. Ejendommen er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen. Der blev samtidig meddelt tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på en række nærmere opregnede vilkår. I forbindelse med byggeriet blev en del af beplantningen på grunden af sagsøger fjernet og anbragt i depot med henblik på genplantning. Byggeriet blev forsinket blandt andet på grund af sagsbehandlingstiden til ny

2 Side 2/11 byggetilladelse i forbindelse med yderligere udgravninger på grund af jordskred/grundvandstryk ved etablering af kælder. Efter byggeriets færdiggørelse foretog Mijøcenter Roskilde fornyet besigtigelse af ejendommen den 16. september Det blev her konstateret, at der var plantet forskellige træer, buske og græsser på ejendommen. Sagsøger blev herefter meddelt partshøring og varsel om påbud om etableret beplantning og opsat antenne inden for naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinie, jf. 15. Sagsøger indgav den 25. oktober 2010 ansøgning om dispensation herfor. Ved afgørelse af 29. november 2010 traf Miljøcenter Roskilde afgørelse om afslag på dispensation og påbud om fjernelse af etableret beplantning og opsat antenne. Afgørelsen er fremlagt som sagens bilag 13. Heraf fremgår blandt andet: "Begrundelse for afgørelsen Formålet med naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje er bl.a., at friholde kysterne for byggeri og høj bevoksning. Derfor kræver det ikke dispensation at fjerne eksisterende byggeri og beplantning, men det kræver dispensation at etablere nyt byggeri og ny beplantning. Det forhold, at der inden byggearbejdet var enkelte selvåede træer og buske på ejendommen, berettiger efter miljøcentrets vurdering ikke til, at der efterfølgende kan tilplantes på grunden. Denne vurdering gælder uanset om der er tale om genplantninger, som har stået i depot i flere år, eller erstatningsplantninger, som er nævnt i ansøgningen. Miljøcenter Roskilde finder det af afgørende betydning, at der er tale om en sandet naturgrund, som ligger meget kystnært. Det er i biologisk og landskabeligt interesse at friholde en sådan naturtype for træer og buske, og for arter generelt (som f.eks. prydgræsser), der ikke er hjemmehørende. Miljøcentret kan ikke påbyde grundejere at fjerne selvsået eller anden lovlig bevoksning, som er i strid med de biologiske og landskabelige interesser i området. En dispensation til etablering af beplantning, som er i strid med disse interesser, vil være i strid med de hensyn naturbeskyttelseslovens 15 bl.a. skal varetage, kan derfor ikke meddeles. Det er Miljøcenter Roskilde vurdering, at der på grunden ikke er behov for at bekæmpe sandflugt, og at rynket rose (hybenrose) ikke kan bekæmpes eller holdes nede ved at tilplante med marehalm. Miljøcenter Roskilde finder ikke, at der ved de nævnte forhold i ansøg-

3 Side 3/11 ningen er tale om et særligt tilfælde, som kan begrunde en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at bibeholde eller etablere ny beplantning på grunden. På den baggrund kræves den etablerede beplantning fjernet og der meddeles afslag til at etablere ny beplantning. Der henvises til, at den naturlige strandoverdrevsvegetation i området vil etablere sig på ejendommen." Denne afgørelse blev af sagsøger påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som den 13. april 2011 stadfæstede afgørelsen fra Miljøcenter Roskilde. Afgørelsen er fremlagt som sagens bilag 1. Heraf fremgår blandt andet: "Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelseslovens 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse. Efter naturbeskyttelseslovens 15, stk. 1, må der ikke ske ændring af tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Efter 15, stk. 4, nr. 2 gælder forbuddet ikke plantning i eksisterende haver. Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om strandbeskyttelseslinjen er en restirktivt administreret forbudsbestemmelse, hvis hovedformål er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Miljøcentret kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra ovennævnte bestemmelser, jf. 65, stk. 1. Det er Natur- og Miljøklagenævnets vurdering at der ikke er tale om en have i naturbeskyttelseslovens forstand. Plantning på ejendommen kræver derfor dispensation. Nævnets finder endvidere, at såfremt man ønsker at kunne opgrave planter og efterfølgende plante disse med samme placering, forudsætter dette som udgangspunkt en dispensation fra strandsbeskyttelseslinjen forudsat opgravning og genplantning ikke sker indenfor et kort tidsforløb. I nærværende sag finder nævnet ikke at der er tale om genplantning når der henses til, at der er forløbet et længerevarende tidsrum mellem planterne blev opgravet og genplantet. At der er anvendt samme planter er efter nævnets vurdering af underordnet betydning. Den foretagne plantning er således at betragte som en nyplantning i naturbeskyttelseslovens forstand.

4 Side 4/11 Nævnet finder endvidere ikke, at der i nærværende sag er forhold som taler for en dispensation, idet der efter nævnets vurdering ikke ses at være særlige forhold, som taler for en dispensation til plantning. At klager måtte have opfattet havebegrevet bredere end i lovens forstand og har plantet i god tro kan ikke føre til andet resultat. Naturklagenævnet kan i den forbindelse bemærkde, at man ikke finder grundlag for at tilsidesætte miljøcentrets vurdering af ejendommens naturkarakter samt, at der vil indfinde sig en naturlig vegetation på ejendommen. For så vidt angør de udplantede prydgræsser er det nævnets vurdering, at dette ikke kan betragtes som et isoleret forhold men at det må ses i sammenhæng med de øvrige tiltag på ejendommen. Nævnet finder ikke på denne baggrund, at der er tale om et bagatelagtigt forhold og finder endvidere ikke, at der er forhold som taler for en dispensation. For så vidt angår opstilling af en parabolantenne, kræver dette dispensation. Naturklagenævnet finder ikke at der er særlige forhold som taler herfor. Nævnet ser endvidere ikke, at antennen vil kunne opstilles andre steder på ejendommen udenfor beskyttelseslinjen eller, at der ikke kan anvendes anden teknisk løsning såfremt klager ønsker at modtaget et TV-signal. Nævnet har på denne baggrund ikke nærmere vurderet det af klager anførte om at forholdet har betydning i forhold til menneskerettighedskonventionen. For så vidt angår klagers bemærkning om, at der er tale om en urimelig forskelsbehandling, har nævnet bemærket at dette ikke grunder sig i konkrete anførte eksempler men i en generel formodning. Nævnet har ikke fundet grundlag for at lade denne generelle formodning føre til et andet resultat. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster hermed Miljøcenter Roskildes afslag på lovliggørende dispensation til at bibeholde forskellig beplantning, græsplæner sant en opstillet parabolantenne på ejendommen Sagsøger har efterfølgende fjernet parabolantennen, elefantgræs og prydgræs og sagen vedrører herefter alene sagsøgers beplantning af havtorn, birk og fyr. Der har den 16. september 2010 været afholdt en fælles besigtigelse på ejendommen, således som dette fremgår af sagens bilag B.

5 Side 5/11 Efter sagens anlæg har parterne den 16. juni 2011 foretaget en fælles besigtigelse med henblik på udpegning af hvilke plantninger og grupper af plantninger, som Miljøstyrelsen fandt omfattet af påbuddet. De omhandlede plantninger blev herefter påsat rødt bånd, som det fremgår af bilag 15 notat om besigtigelse af parabolantenne og beplantning på Parternes synspunkter Sagsøgeren har i påstandsdokument, der i det væsentlige er gentaget under proceduren, anført følgende: "Det gøres overordnet gældende, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse skal tilsidesættes som ulovlig og ugyldig. 1. I første række gøres det gældende, at der er tale om lovlig retablering af beplantning. I forbindelse med, at sagsøgte opførte fritidshuset på Ejendommen måtte sagsøger i sagens natur fjerne en del af den naturlige beplantning. I den forbindelse blev der fjernet såvel havtorn, birk som fyr. Af fotodokumentationen, jf. bilag 15, fremgår det, at alle tre arter forekom på ejendommen frem til byggeperioden. Der er således ikke tale om, at beplantningen har skiftet karakter eller at beplantningen med disse plantearter i øvrigt har været afbrudt på den resterende del af e- jendommen. Subsidiært gøres det i relation til spørgsmålet om dispensation gældende, at betingelserne for at meddele dispensation fra forbuddet i 15 er opfyldt. Til støtte herfor henvises endnu engang til, at såvel den historiske billeddokumentation og skønsmandens erklæring viser, at havtorn, birk og fyr findes naturligt på ejendommen og i området. En dispensation ville således blot medføre, at der blev givet dispensation til retablering af et hidtig lovligt konkret forhold på den konkrete ejendom, og det må derfor afvises, at en dispensation skulle kunne medføre en uheldig præcedensvirkning. 2. I anden række gøres det gældende, at påbuddet ikke har den fornødne klarhed, som muliggør en korrekt opfyldelse af påbuddet. Det gøres gældende, at havtorn, birk og fyr alle er arter, som forekommer både på Ejendommen og i området omkring Ejendommen, og som derfor naturligt vil sprede sig på Ejendommen. Som påbuddet, jf. bilag 13, er formuleret, er det umuligt med sikkerhed at konstatere, hvilke planter sagsøger skal fjerne. Påbuddet indeholder således ikke nogen identifikation af de planter, som sagsøger skal fjerne. Eftersom de pågældende arter tillige forekommer naturligt på Ejendommen vil påbuddet som det er formuleret kunne medføre, at sagsøgte tvinges til at fjerne beplantning, som der ikke er hjemmel til at kræve fjernet efter na-

6 Side 6/11 turbeskyttelsesloven. Det skal i den forbindelse påpeges, at påbuddet er et særdeles indgribende instrument overfor sagsøger, idet påbuddet af Naturstyrelsen følges op af en politianmeldelse. Der må derfor stilles skærpede krav til påbuddets klarhed og sagsøgers muligheder for at opfylde påbuddet. Et påbud, der kan gøres til genstand for strafferetlig forfølgelse skal helt præcist udpege hvilke planter ud af en række allerede på ejendommen forekommende planter der skal fjernes, for at påbuddet er opfyldt. Det er sagsøgers opfattelse, at bilag 22 netop illustrerer, at det ikke var åbenbart, hvornår påbuddet var opfyldt, og at et påbud ikke kan antages at være tilstrækkeligt præcist, når det kræver en opfølgende besigtigelse og et yderligere notat før det står klart for modtageren af påbuddet, hvornår dette er endeligt opfyldt. Hertil kommer, at påbuddet ikke er formuleret på en måde, så sagsøger er sikker på, hvornår påbuddet fuldt og endeligt er retmæssigt opfyldt. Sagsøger vil derfor fremover være i risiko for, at Naturstyrelsen, under henvisning til påbuddet, vil kræve yderligere beplantning fjernet. Det bestrides, at sagsøger eller dennes rådgiver kan siges selv at have udpeget de planter, som skulle være omfattet af påbuddet og det skal påpeges, at sagsøger aldrig er blevet oplyst om at breve, mødedeltagelse mv. ville udgøre dokumentation for et strafpålagt påbud. 3. I tredje række gøres det gældende, at påbuddet strider mod det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. Der er i denne sag tale om et begrænset antal planter af samme art, som tidligere har fundets på Ejendommen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at sagsøger har opfyldt den del af påbuddet, der vedrører parabol og elefant- og prydgræs. Da havtorn, birk og fyr alle har været til stede på ejendommen tidligere ses påbuddet ikke at have noget naturbeskyttelsesværdigt formål. For så vidt angår birk og fyr skal det bemærkes, at de få birk og fyr som sagsøger har plantet er plantet i det område på ejendommen, som ikke er registreret som strandeng, jf. herved bilag 7. I forbindelse med proportionalitetsafvejningen og i vurderingen af ligebehandlingsprincippet, jf. pkt. 4 nedenfor, skal der tillige lægges vægt på forholdende i området i øvrigt, og den administration i forhold til strandbeskyttelseslinjereglerne som gælder for disse forhold. 4. I tredje række gøres det gældende, at påbuddet strider mod det forvaltningsretlige ligebehandlingsprincip."

7 Side 7/11 Sagsøgte har i påstandsdokumentet, der i det væsentlige er gentaget under hovedforhandlingen anført følgende: "Til støtte for den nedlagte påstand om frifindelse gøres det overordnet gældende, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 13. april 2011 (bilag 1) er lovlig og gyldig. Natur- og Miljøklagenævnet har med rette stadfæstet Miljøcenter Roskildes afslag af 29. november 2010 (bilag 13) på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til bibeholdelse af bl.a. en beplantning og påbud om lovliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er ikke truffet på et fejlagtigt eller mangelfuldt grundlag, og den er ikke behæftet med mangler, som medfører, at afgørelsen er ugyldig. Der er ikke under retssagen fremkommet nye væsentlige oplysninger i forhold til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelsesgrundlag, der kan føre til et andet resultat. Der henvises derfor til den begrundelse, der er anført i nævnets afgørelse (bilag 1, side 3-4) Naturbeskyttelseslovens 15 indeholder et generelt forbud mod at foretage ændring i tilstanden af strandbredder eller andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Forbuddet omfatter bl.a. opførelse af bebyggelse, beplantning, terrænændringer m.v. Formålet med bestemmelsen er at sikre en friholdelse af arealerne inden for beskyttelseslinjen mod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Det gøres gældende, at Natur- og Miljøklagenævnet med rette har fundet, at såfremt man ønsker at kunne opgrave planter og efterfølgende genplante disse med samme placering, forudsætter dette en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, medmindre opgravning og genplantning finder sted inden for et kort tidsforløb. Da der i denne sag ubestridt er forløbet et længerevarende tidsrum - ca. 2½ år - mellem planterne blev opgravet og genplantet, har nævnet med rette fundet, at der ikke er tale om genplantning. I den forbindelse har nævnet med rette fundet, at det er af underordnet betydning, om der i et vist omfang måtte være anvendt de samme planter. Da den foretagne beplantning er at betragte som nyplantning i naturbeskyttelseslovens forstand, og den er foretaget inden for strandbeskyttelseslinjen, forudsætter den dispensation fra forbuddet i naturbeskyttelseslovens 15, stk. 1. Efter naturbeskyttelseslovens 65, stk. 1, kan der kun i særlige tilfælde meddeles dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Bestemmelsen administreres i praksis meget restriktivt. Det gøres gældende, at Natur- og Miljøklagenævnet med rette har fundet, at

8 Side 8/11 der ikke i denne sag foreligger sådanne særlige forhold, som kan begrunde en dispensation til den foretagne beplantning. Natur- og Miljøklagenævnet har således med rette fundet, at hverken karakteren eller omfanget af den foretagne beplantning kan begrunde en dispensation. Nævnet har ligesom Miljøcenter Roskilde korrekt vurderet, at ejendommen kan karakteriseres som en sandet naturgrund, som ligger meget kystnært, og at det er i biologisk og landskabelig interesse at friholde en sådan naturtype for træer og buske og for arter generelt, som ikke er hjemmehørende. Hverken fyr, birk eller havtorn er hjemmehørende arter. Det er i den forbindelse uden betydning, om de pågældende arter vokser og spredes naturligt ved selvsåning på ejendommen og i området. Det understøttes af, at det af skønsmandens besvarelse af spørgsmål 12 og 13 fremgår, at havtorn har potentiale for forholdsvis aggressivt at sprede sig ved rodudløbere, hvilke kan nedsætte tilgængeligheden af vand, lys og næringsstoffer for især den lavere vegetation. Endvidere kan fyrretræerne på ejendommens østside påvirke den landskabelige oplevelse. Det gøres gældende, at der intet grundlag er for at tilsidesætte Natur- og Miljøklagenævnets skønsmæssige afvejning af hensynet til sagsøgers interesse i at bibeholde den foretagne beplantning på ejendommen over for de hensyn, som skal varetages ved naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelseslinjen. Sagsøgers anbringender giver herudover anledning til følgende bemærkninger: Det bestrides, at Miljøcenter Roskildes påbud om lovliggørelse af 29. november 2010 (bilag 13) som stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet ikke har den fornødne klarhed, som muliggør en korrekt opfyldelse af påbuddet. I ansøgningen om dispensation til at bibeholde den foretagne beplantning (bilag A) anførte sagsøger udførligt, hvilken beplantning der var foretaget og ansøgtes om dispensation til at bibeholde. Endvidere foretog Miljøcenter Roskilde den 16. september 2010 en besigtigelse af ejendommen med deltagelse af sagsøgers sekretær, Hardy Javelin, hvorunder den omhandlede beplantning blev udpeget og drøftet, jf. bilag B. Af Miljøcenter Roskildes afgørelse af 29. november 2010 (bilag 13, side 6, 7. afsnit), som er truffet på grundlag af ansøgningen om dispensation, og som henviser til denne, fremgår det klart, at det er "den etablerede beplantning", der skal fjernes. De fleste af de træer og buske, som er omfattet af påbuddet, er endvidere markeret på de fotos, der er vedlagt Naturstyrelsens besigtigelsesnotat af 16. juni 2011 (bilag D). På denne baggrund, og da sagsøger selv har foretaget beplantningen på ejen-

9 Side 9/11 dommen, må det stå klart for ham, hvilke planter der er tale om. Påbuddet er opfyldt, når sagsøger har fjernet den beplantning af fyr, birk og havtorn, som han har etableret på ejendommen. Med hensyn til Naturstyrelsens besigtigelse den 27. oktober 2011 bemærkes, at det fremgår af besigtigelsesnotatet (bilag 21), at "styrelsen udpegede hvilke enkelte plantninger og grupper af plantninger, som styrelsen finder, er plantet efter den 18. maj 2010, og som derfor er omfattet af påbuddet". Den omstændighed, at styrelsen fandt, at en mindre række havtorn, som sagsøger anførte ikke at have plantet, ikke kunne kræves fjernet, ændrer ikke ved, at påbuddet har den fornødne klarhed og kan kræves håndhævet. I øvrigt bemærkes, at vurderingen af lovligheden af nævnets afgørelse skal ske på grundlag af de forhold, der forelå på afgørelsestidspunktet. Med hensyn til det af sagsøger anførte om, at der vil være risiko for, at Naturstyrelsen under henvisning til påbuddet i fremtiden vil kræve yder-ligere beplantning fjernet, bemærkes, at det i givet fald vil påhvile Natur-styrelsen at bevise, at eventuel fremtidig selvsået beplantning skulle være foretaget af sagsøger. Det bestrides, at påbuddet er i strid med det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om strandbeskyttelseslinjen er en restriktivt administreret forbudsbestemmelse, hvis hovedformål er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Inden opførelsen af det nye fritidshus var der enkelte selvsåede træer og buske på ejendommen. I forbindelse med byggeriet blev der foretaget omfattende terrænarbejde på grunden, hvor det meste af beplantningen blev ryddet, jf. luftfoto af ejendommen fra 2008 i Miljøcenter Roskildes afgørelse af 29. november 2009 (bilag 13), side 5 og fotos fra miljøcentrets besigtigelse den 18. maj 2010 (bilag A). Som det fremgår af ansøgningen om dispensation af 22. oktober 2010 (bilag A) har sagsøger efter byggeriets afslutning foretaget beplantning af et større antal træer og buske, hvilket klart er i strid med beplantningsforbuddet i naturbeskyttelseslovens 15. Det bestrides, at påbuddet er i strid med det forvaltningsretlige ligebehandlingsprincip. Sagsøger har intet anført til støtte for dette anbringende, herunder konkrete eksempler, og Natur- og Miljøklagenævnet har med rette fundet, at der ikke var grundlag for at lade en sådan generel formodning føre til et andet resultat." Rettens begrundelse og afgørelse Indledningsvis bemærkes, at sagen vedrører en prøvelse af Natur- og Miljøk-

10 Side 10/11 lagenævnets afgørelse af 13. april Det kan ved sagens afgørelse lægges til grun, at der er forløbet et tidsrum af henved 2 ½ år mellem sagsøgers opgravning af planterne og plantning af disse påny. Uanset årsagen hertil findes genplantningen, der til dels også har bestået i nyplantninger, idet en del af planterne i mellmtiden var gået ud, at være at betragte som nyplantning i Naturbeskyttelslovens forstand. Idet genplantningen er sket indenfor strandbeskyttelseslinien kræver denne derfor dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 15, stk. 1. Hjemlen hertil fremgår af Naturbeskyttelseslovens 65. Af lovbemærkningerne til denne bestemmelse FT side 1489 fremgår blandt andet: "Til 65 Bestemmelsen indeholder hjemmel for myndighederne til at gøre undtagelse (dispensere) fra en række af lovens bestemmelser. Det er i bemærknigerne til de pågældende bestemmelser nærmere beskrevet, hvorledes dispensationsadgangen tænkes administreret. Der henvises herved også til den graduerede formulering, nemlig "gøre undtagelse" i stk. 2 og "i særlige tilfælde gøre undtagelse" i stk. 1 og 3, der navnlig markerer, at hidtidig praksis skal opretholdes. Efter denne er f.eks. strandbeskyttelseslinien ( 15) og fortidsmindebeskyttelseslinien ( 18) udtryk for et forbud, der sjældent gøres egentlige undtagelser fra. En tilsvarende karakter som strandbeskyttelseslinien har 3 og 4, i hvert fald f.s.v. angår væsentlige indgreb, samt bestemmelserne om klitfredning og beskyttelsen af fortidsminderne, hvor dispensationsbeføjelsen, jf. stk. 1, er tillagt miljøministeren. Med hensyn til klitfredning svarer dispensationsadgangen til bestemmelserne i den gældende sandflugtslovs 5 og 6. Generelt bemærkes, at der ikke tilsigtes en ændring i den hidtidige dispensationspraksis, men at specielle samfundsmæssige, herunder især nationale interesser, fx i alternative energiformer såsom vindmøller, i den konkrete sag vil kunne medføre en forskydning af den vægt, der tillægges de naturbeskyttelsesmæssige hensyn, som bestemmelserne tilsigter at varetage." Endvidere fremgår af samme lovbemærkninger side 6526: "Den praksis, der hidtil har været fulgt for strandbeskyttelsesliniens administration, har været restriktiv." Endelig fremgår af samme lovbemærkninger side 6530: "Den hidtidige meget restriktive administration af beskyttelseslinien, jf. naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3, forudsættes opretholdt". Retten finder på baggrund heraf ikke grundlag for at tilsidesætte den af Natur- og Miljøklagenævnet foretagne skønsmæssige afvejning af hensynet til

11 Side 11/11 sagsøgers interesse i at bibeholde de foretagne beplantninger af ejendommen overfor de naturbeskyttelseshensyn, som fremgår af Naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelseslinje. Miljøcenter Roskilde har besigtiget ejendommen den 16. september 2010 sammen med sagsøgers repræsentant, sekretær. Endvidere har der været afholdt et møde på ejendommen den 27. oktober 2011 mellem sagsøger og Naturstyrelsen, hvor der blev udpeget og med rødt bånd markeret, hvilke planter, som Naturstyrelsen fandt var omfattet af påbuddet. Der er på denne baggrund ikke grundlag for at anføre, at sagsøgtes afgørelse savner den fornødne klarhed. Retten finder endelig ikke, at sagsøger har anført omstændigheder, der giver grundlag for at lægge til grund, at det forvaltningsretlige ligebehandlingsprincip er tilsidesat. Herefter frifindes Natur- og Miljøklagenævnet. Efter sagens resultat skal sagsøger betale sagens omkostninger til sagsøgte med kr. til dækning af sagsøgtes udgift til advokat. Der er ved fastsættelsen heraf henset til sagens karakter, forberedelsens omfang og omfanget af hovedforhandlingen. Thi kendes for ret: Sagsøgte Natur- og Miljøklagenævnet frifindes. Inden 14 dage skal sagsøger betale sagens omkostninger til sagsøgte Natur- og Miljøklagenævnet med kr. Henrik Munkholm dommer Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Glostrup, den 20. juni Kim Bønnelycke Knudsen, kontorfuldmægtig

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: "... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: ... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. december 2014 i sag nr. BS 7-172/2014: Fiskeriforeningen Mågeøen v/formand Bo Petersen Strandhaven 51 4400 Kalundborg mod Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1998008 - LSA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. juni 2015 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Linde Jensen og Henrik S. Øe (kst.)). 23. afd. nr. B-1998-14:

Læs mere

Retten i Helsingør - retsafdelingen

Retten i Helsingør - retsafdelingen Retten i Helsingør - retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. januar 2014 i sag nr. BS 1-1282/2012: mod Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Retten i Helsingør - retsafdelingen

Retten i Helsingør - retsafdelingen Retten i Helsingør - retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 5. december 2014 i sag nr. BS 2C-898/2012: Holtegaard Landbrug v/ Jakob Evart Grønholtvej 80 3480 Fredensborg mod Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø 1 Temaer 1. Passivitet 2. Retlig lovliggørelse 3. 3 4. Dispensationer 2 2 Passivitet/indrettelsessynspunktet 3 Indrettelse/passivitet NKO 334: Det er dog i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN. Maj 2007

BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN. Maj 2007 BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN Maj 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE BREVEKSEMPEL 1: VARSEL AF PÅBUD ULOVLIG TILBYGNING I LANDZONE 3 BREVEKSEMPEL

Læs mere

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. november 2009 J.nr. NKN-131-00343 NKN-1322-00095 AUP Afgørelse i sagen om opfyldning

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 10. november 2015 i sag nr. BS J-2076/2014: A Lindehaven 37 2500 Valby mod Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Som

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B4324005 - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. november 2013 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Ejler Bruun og Ann-Britt Belisario (kst.)). 3. afd. nr.

Læs mere

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år.

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år. 04. maj 2017 Sagsnr. NMK-500-00700 KlageID: 100422 LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om en mobil sauna i Odder Kommune MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ole Eriksen Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10891 - 13 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til bevaring af opført udhus på Morlenesvej 42 i Holte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til bevaring af opført udhus på Morlenesvej 42 i Holte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. november 2013 J.nr.: NMK-33-01779 Ref.: ssc/nyape AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afslag på lovliggørende dispensation

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 03-132/700-0009 kpa Afgørelse i sagen om dispensation

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV. 12. maj 2016

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV. 12. maj 2016 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 12. maj 2016 Klage over

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. december 2013 J.nr.: NMK-33-01382 Ref.: MJE-NMKN AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommunes påbud om fjernelse af en afblænding

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Sagen drejer sig om prøvelse af en af Natur- og Miljøklagenævnet truffet afgørelse om, hvorvidt et nabobyggeri er i strid med lokalplan.

Sagen drejer sig om prøvelse af en af Natur- og Miljøklagenævnet truffet afgørelse om, hvorvidt et nabobyggeri er i strid med lokalplan. RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. december 2014 i sag nr. BS 4A-247/2014: 4040 Jyllinge mod Nur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Sagens baggrund og parternes

Læs mere

li:\. -7 NOV ADVOKATGRUPPEN Dato: 4. november 2011 Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde Att.: Team Byggeri Grete Kristensen

li:\. -7 NOV ADVOKATGRUPPEN Dato: 4. november 2011 Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde Att.: Team Byggeri Grete Kristensen ADVOKATGRUPPEN ARHUS Advokat Gitte Nedergaard (H) Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde SYDDJURS KOMMUNE CENTRAL POSTMODTAGELSE INDGÅET -7 NOV. 2011 ~ ADVOKATGRUPPEN Dato: 4. november 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20). Erik Jacobsen Koldingvej 165 8800 Viborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Erik Nielsen Direkte 7257 7376 pon@jammerbugt.dk 04-06-2015

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 Sag 116/2016 (2. afdeling) Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening som mandatarer for I/S Sommersgård (advokat Håkun Djurhuus) mod Miljø- og

Læs mere

efter naturbeskyttelseslovens 3.

efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2011 J.nr.: NMK-510-00083 (tidl. NKN-131-00606) Ref.: AUP AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionkommune, dispensation

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. september 2013 J.nr.: NMK-510-00210 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Notat. Om biintervention i sag mod Naturklagenævnet i Haastrup-sagen. Birgitte P. Rasmussen. Udarbejdet af: Dato:

Notat. Om biintervention i sag mod Naturklagenævnet i Haastrup-sagen. Birgitte P. Rasmussen. Udarbejdet af: Dato: Notat Om biintervention i sag mod Naturklagenævnet i Haastrup-sagen Udarbejdet af: Birgitte P. Rasmussen Dato: 08-04-2008 Sagsid.: 01.04.00-P21-20-07 Version nr.: 1 Baggrund: Faaborg Kommune traf den 11.

Læs mere

Der ønskes en forvaltningsretlig vurdering af det refererede hændelsesforløb, herunder:

Der ønskes en forvaltningsretlig vurdering af det refererede hændelsesforløb, herunder: AO 1 Otto Hede ejede en grund beliggende i landzone ved vestkysten uden for sommerhusområde. Grunden havde været i familiens eje i over 100 år, og der havde altid været placeret en eller anden form for

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Fur Bryghus ApS Knudevej 3 7884 Fur Kystdirektoratet J.nr. 16/03324-4 Ref. Lærke Heimdal Holm 09-11-2016 Dispensation til udvidelse af køkken og serveringsfaciliteter og lovliggørende dispensation til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

Afgørelse i sagen om Søllerød Kommunes afgørelse om fjernelse af badebro, plankedæk og pavillon på ejendom på Vedbæk Strandvej.

Afgørelse i sagen om Søllerød Kommunes afgørelse om fjernelse af badebro, plankedæk og pavillon på ejendom på Vedbæk Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. januar 2004 J.nr.: 03-33/150-0002 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Begrebet tilstandsservitut i kommuneplanlovens 18, stk. 1, nr. 16 (nu planlovens 15, stk. 2, nr. 16).

Begrebet tilstandsservitut i kommuneplanlovens 18, stk. 1, nr. 16 (nu planlovens 15, stk. 2, nr. 16). U.2001.2312H Begrebet tilstandsservitut i kommuneplanlovens 18, stk. 1, nr. 16 (nu planlovens 15, stk. 2, nr. 16). I forbindelse med udstykning af et sommerhusområde ved Kobæk Nørrestrand tinglystes i

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune.

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2003 J.nr.: 03-132/300-0009 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00559 Ref.: RTS AFGØRELSE i sag om læskure på ejendom i Halsnæs Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

Bilag - Bemærkninger og lovgivning

Bilag - Bemærkninger og lovgivning Bilag - Bemærkninger og lovgivning (Jf. Kulturstyrelsens vejledning om beskyttede sten og jorddiger og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser) Sten- og jorddiger er kulturarv og fortæller historie. Sten-

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014

HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014 HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014 Advokat (H) Alex Puggaard og advokat Vibeke Westergaard (H) Onsdag den 21. maj 2014 Håndhævelse Udfordringer ved håndhævelsen - som eksempel ulovlig opfyld af råstofgrave

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus ved kystskrænten i Rågeleje i Græsted-Gilleleje Kommune.

Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus ved kystskrænten i Rågeleje i Græsted-Gilleleje Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 31. august 2005 J.nr.: 03-121/200-0036 SNI Afgørelse i sagen

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse til udstykning, Brobakken 10.

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse til udstykning, Brobakken 10. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. oktober 2011 J.nr.: NMK-31-00199 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse til udstykning,

Læs mere

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2013 J.nr.: NMK-33-02023 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen

Læs mere

Redegørelse for sagen

Redegørelse for sagen Hvam Arkitekter og Ingeniører Egon Løgsted Rydevej 15 7500 Holstebro Kystdirektoratet J.nr. 16/02000-3 Ref. Lena Kjær 11-08-2016 EL@arkitektkontor.dk Afslag på ansøgning om dispensation til efter nedrivning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 Sag 81/2014 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Jørgen Rønne (advokat Eduardo Vistisen) I tidligere instanser

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herved kommunens afgørelse af 9. februar 2012 på de anførte vilkår og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herved kommunens afgørelse af 9. februar 2012 på de anførte vilkår og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00598 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig på Bornholm

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

NOTAT sammenfatning ansøgning, lovgivning, landskab og vurderinger.

NOTAT sammenfatning ansøgning, lovgivning, landskab og vurderinger. NOTAT sammenfatning ansøgning, lovgivning, landskab og vurderinger. Dobbelt carport i fortidsmindebeskyttelseszone. Ejendommen matr.nr. 9aø Neder Dråby By, Dråby. Kignæsbakken 22, 3630 Jægerspris. Der

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

hvilke regler, der er relevante, i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om der består et ulovligt forhold og

hvilke regler, der er relevante, i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om der består et ulovligt forhold og Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Center for byggeri Vejledende udtalelse November 2016 Lovliggørelse af ulovligt byggeri

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere