Lev Vels formål og indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lev Vels formål og indhold"

Transkript

1 Lev Vel Slutrapport

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles medicinkort... 4 Forebyggende Selvmonitorering... 5 Mødestedet... 5 Potentiale og værdi læringer fra de tre store innovationsprojekter... 5 Mini-innovationsprojekter... 6 Den Virtuelle Højskole... 7 Intelligent bagrollator... 7 Virtuel demonstration af høreapparater... 7 DoseCan... 7 Opstart af ny behandling... 7 Rehabilitering og selvmonitorering... 8 BackTrack - fremtidens rygtræning i hjemmet... 8 Livret Medicindosering i hjemmet... 9 Vidensprednings- og matchmakingaktiviteter... 9 Finansiering Andre aktiviteter Effekter Partnerskabets erfaringer Partnerskabets videre udvikling Bilag 1

3 Sammenfatning Lev Vel var et fireårigt strategisk partnerskab om udviklingen af innovative samfundsløsninger, der samlede en lang række partnere om udviklingsprojekter med fokus på services, teknologi og organisation inden for velfærd og sundhed. Projektet startede i 2010, og blev afsluttet den 30. juni Det oprindelige budget var på 54 mio. kr., men blev nedjusteret til 43 mio. kr. Det overordnede formål for Lev Vel har været at bidrage til at håndtere de samfundsmæssige udfordringer, som er forbundet med det aldrende samfund. Om år vil Danmark have ca flere ældre end i dag, samtidig med at antallet af ansatte i den offentlige sektor falder. Lev Vel har derfor fokuseret på at forbedre ældres livskvalitet, styrke selvhjulpenheden, sikre ressourcebesparelser i den offentlige sektor og udløse kommercielle muligheder igennem udviklingen af nye services og produkter. Lev Vel startede med tre store innovationsprojekter baseret på partnerskaber imellem virksomheder, offentlige aktører og vidensinstitutioner. Projektet Mødestedet udviklede nye typer af mødesteder til understøttelse af digitale kompetencer og fysisk aktivitet hos ældre. Mødesteder der kunne virke tiltrækkende og motiverende og samtidig øge ældres mentale og fysiske fitness gennem en kombination af leg, oplevelse, træning og samvær. Forebyggende Selvmonitorering, det andet store projekt, udviklede nye løsninger, som kunne give ældre adgang og indsigt i egen sundhed, helbred og behandling, for derigennem at forebygge sygdom og svækkelse. Det sidste større projekt var Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort. Formålet med dette projekt var at udvikle innovative løsninger, der støttede ældre i at tage deres medicin. Læringen fra de tre store projekter var, at meget store projekter med en bred partnerkreds giver netværk, læring, viden og indsigter men i mindre omfang fører til udviklingen af konkrete produkter og services. Derfor var det svært at få virksomheder til at deltage i det store projekter i det omfang, det var nødvendigt for at indhente den budgetterede private medfinansiering. Dette var en udfordring for økonomien i Lev Vel, da medfinansiering fra offentlige aktører som kommuner og hospitaler, kun i mindre omfang talte med i Lev Vel s regnskab. Lev Vel ændrede derfor strategi efter afslutningen af de tre store projekter, nedjusterede budgettet midtvejs i partnerskabsperioden, og besluttede at gennemføre en række miniprojekter for de resterende midler. Miniprojekterne tog udgangspunkt i virksomheders konkrete udfordringer. Den ændrede strategi førte til i alt ni miniprojekter, hvoraf det sidste blev afsluttet i juni At den nye strategi var en succes, kunne bl.a. aflæses i den markant øgede andel af privat medfinansiering, der afspejler det et øgede engagement og deltagelse hos virksomhederne. Udover de store og mindre projekter gennemførtes en lang række vidensspredningsarrangementer i Lev Vel. Herigennem har partnerskabet sikret deling af resultater og erfaringer fra projekterne og samtidig arbejdet med matchmaking til nye aktiviteter. Resultaterne af, deltagere i og et overblik over Lev Vels innovationsprojekter findes i bilag 1, 2 og 3. Resultater og erfaringer fra Lev Vel er også udgivet i Lev Vel bogen på 2

4 Lev Vels formål og indhold Det overordnede formål for Lev Vel var at bidrage til håndtering af de specifikke samfundsmæssige udfordringer, der er forbundet med det aldrende samfund, når Danmark om år har ca flere ældre end i dag. Denne demografiske udvikling sker samtidig med, at de offentlige udgifter er under pres, og antallet af ansatte i den offentlige sektor falder. Lev Vel har derfor fokuseret på: At give ældre bedre livskvalitet ved at sikre at de forbliver selvhjulpne så længe som muligt At sikre ressourcebesparelser og større fokus på brugernes behov i den fremtidige offentlige ældrepleje At sikre kommercielle muligheder for de virksomheder, som deltog i Lev Vels aktiviteter om udvikling af nye services og produkter til ældre. Konkret er arbejdet foregået igennem en række faglige innovationsprojekter. Hvert projekt er blevet drevet og udviklet i et tæt samarbejde mellem offentlige og private parter. Kommuner og hospitaler har fungeret som adgangsvejen til, at brugerne, medarbejderne, de ældre og pårørende er blevet inddraget i afdækningen af behov og udviklingen af nye løsninger. Innovationsprojekterne i Lev Vel er blevet suppleret med en række arrangementer, hvor viden og erfaringer fra projekterne er blevet delt, og emner om ældre og selvhjulpenhed taget op. Målgruppe Målgruppen for Lev Vels innovationsprojekter og vidensspredning har været: Virksomheder med kompetencer, teknologier, koncepter, produkter eller services, der er relevante ift. Lev Vels formål Forsknings- og vidensinstitutioner med kompetencer der understøtter den fælles udvikling af virksomhedernes produkter og services Offentlige aktører (kommuner, hospitaler m.v.) og andre som varetager velfærdsopgaver og derigennem har erfaring og kontakt med ældre Slutmålgruppen for Lev Vels aktiviteter er selvhjulpne ældre. Med selvhjulpne ældre menes ældre, der har bibeholdt evnen til at varetage og udføre dagliglivets opgaver og gøremål, og kun i mindre omfang har behov for hjælp udefra. 3

5 Faglige innovationsprojekter For at opfylde sine målsætninger har Lev Vel gennemført tre store innovationsprojekter og ni miniinnovationsprojekter. I det følgende præsenteres først de tre større innovationsprojekter og deres baggrund, herefter følger en gennemgang af de ni mindre innovationsprojekter. En oversigt over innovationsprojekterne, deres resultater, samarbejdspartnere samt deltagende virksomheder, findes i Bilag 1, 2, 3 og 4. Store innovationsprojekter De tre store innovationsprojekter bestod af Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort, Forebyggende Selvmonitorering og Mødestedet, der alle blev afsluttet ultimo april Erfaringer og resultater er uddybende dokumenteret i Lev Vel bogen (se Projekterne tog alle udgangspunkt i de samme udfordringer. Vi lever længere og længere men også længere med kroniske sygdomme og behov for pleje og behandling. Den røde tråd i alle projekterne har derfor været at styrke ældres selvhjulpenhed. Ældre skulle gennem udviklingen af nye løsninger hjælpes til at bevare et godt helbred i længere tid samt til at bevare kontrol over, og medbestemmelse i, deres eget liv - også når behov for pleje og behandling melder sig. Den primære rekruttering af deltagere til de store projekter foregik igennem en række workshops, der blev afholdt i efteråret 2009 som en del af ansøgningsprocessen. Deltagerne til disse workshops var udvalgte eksperter inden for området samt virksomheder, kommuner og forskere, der blev inviteret på baggrund af annoncering og gennem direkte kontakt. Fokus for hvert af de tre innovationsprojekter blev udarbejdet til workshopsene, og en kerne af interesserede virksomheder, forskere, hospitaler og kommuner blev identificeret til hvert projekt. Projekterne har efterfølgende inddraget yderligere virksomheder eller kompetencer, hvor det har været relevant. Dette er dog kun sket i begrænset omfang, da det har vist sig svært at inkludere nye deltagere i projekter, hvor de øvrige deltagere allerede havde opnået fortrolighed. Nedenfor beskrives de tre store innovationsprojekter kort. Borgerettede Add ons til Fælles medicinkort Gennem de forudgående workshops, og som en del af innovationsprojektet selv, var det blevet identificeret, at ældre generelt set i omfattende grad er medicinerede med mange forskellige medikamenter, og at det er en stor udfordring for de ældre at tage deres medicin, som anvist. Formålet med projektet var at udvikle produkter og services, som kunne understøtte ældres muligheder for at forblive selvhjulpne i forhold til deres medicinering. På baggrund af informationerne fra det planlagte FMK (Fælles Medicin Kort), har projektet udviklet prototyper for henholdsvis et spørgeskema, en app samt en intelligent pilleæske- og dosisdispensering, for at 4

6 understøtte de ældre i korrekt medicinering. Der blev også arbejdet med at give de ældre borgere støtte til, og forståelse for, egen medicinering og dermed handlemuligheder samt tryghed, for derigennem at reducere fejlmedicinering og skabe større trivsel. Forebyggende Selvmonitorering Projektets formål har været at udvikle produkter og services, der styrker forebyggelse gennem øget selvmonitorering. Ældre skal gennem øget adgang til information og viden om egen sundhed få motivation og forudsætninger for at være mere informerede og aktive og tage bedre hånd om eget helbred og livsstil. Konkret har projektet arbejdet med at evaluere en række teknologiske selvmonitorerings- og forebyggelsesprodukter f.eks. et system til hjemmetræning af rygpatienter. Systemet består af en træningsvideo, et mavebælte udstyret med en sensor, en mindre skærm og en online træningskalender. Herved kunne patientens hjemlige træningsindsat evalueres og måles af fysioterapeuter og patienten selv. Mødestedet Målet for projektet var at skabe nye typer af mødesteder, som fremmer ældres fysiske, sociale og mentale fitness, samt at beskrive hvordan nye produkter og services kan få succes på markedet og skabe værdi for brugerne. Projektet har arbejdet med online fællesskaber knyttet til forskellige fysiske aktiviteter, f.eks. yoga og gåture, hvor ideen har været, at opbygge et socialt sammenhold igennem online fællesskaberne, og herigennem motivere og fastholde ældre i en sund livstil. Konkret har fokus været på forskellige former for social netværksteknologi, som understøtter fysiske og sociale netværk med en virtuel dimension. Potentiale og værdi læringer fra de tre store innovationsprojekter Arbejdet med de tre store innovationsprojekter var med til at skabe vigtige erfaringer. Læringen fra de store projekter er, at den værdi de skaber, kan opsummeres i de fem nedenstående punkter: Helstøbte løsninger på komplekse problemstillinger kræver involvering af både kommuner, hospitaler, forskere, organisationer og virksomheder Virksomhederne skal have adgang til relevant viden og ekspertise fra forskere og andre eksperter Innovation kræver rum at man sætter tiden og ressourcerne af til det. Et rum som projekterne har været med til at give. Tværfaglighed er med til at skabe værdi Projekterne har været med til at skabe en ramme for samarbejde, og derigennem tillid og dialog mellem projektparterne De tre store innovationsprojekter var dog også ramt af en række udfordringer. Særligt har det i så store projekter med mange forskellige typer af aktører været svært at skabe balance mellem de 5

7 forskellige partneres deltagelse. De store innovationsprojekter oplevede problemer med at tiltrække private virksomheder og herigennem privat medfinansiering. Der manglede et konkret produkt- og kommercialiseringspotentiale for virksomhederne. En udfordring var også, de forskellige ressourcer og tidshorisonter for de deltagende parter, som bl.a. skal ses i lyset af den økonomiske situation efter 2008, hvor flere virksomheder og organisationer blev presset ressourcemæssigt og derfor skar ned på deres udviklingsaktiviteter. Det blev endvidere forstærket af, at kommuner og virksomheder selv skulle betale for den tid de deltog med, mens forsknings- og vidensinstitutionerne blev betalt af midlerne i Lev Vel. Det var derfor sværere at aktivere kommuner og særligt virksomheder i projekterne. Hertil kom, at kommunernes og hospitalernes arbejde, kun i mindre omfang talte med i medfinansieringen. Samlet set betød udfordringerne med de store projekter, at Lev Vel ændrede strategi efter afslutningen af de tre store projekter og nedjusterede budgettet fra godt 54 mio. kr. til 43 mio. kr. Udfordringerne blev søgt løst, da man i den nye strategi med de resterende midler i Lev Vel gennemførte en række miniprojekter. At den nye strategi var en succes, kunne ses i den øgede grad af privat medfinansiering i de ni miniprojekter, og igennem de mange forskellige private ansøgninger om Lev Vel midler til miniprojekter. Nedenfor præsenteres baggrunden for miniprojekterne og hvert af de gennemførte projekter. Mini-innovationsprojekter I foråret 2012 udbød Lev Vel midler til at gennemføre en række mini-projekter. Midlerne blev annonceret i Lev Vels netværk, via hjemmeside og linked-in-gruppe og via andre netværks hjemmesider. Efterfølgende blev der udbudt midler af endnu to omgange og i alt tildelt midler til ni mindre projekter. Det var et krav at minimum to virksomheder og en forsknings/videninstitution men gerne flere deltog i projektet. Det var desuden et krav at de private virksomheder matchede den offentlige finansiering 1:1. De ni udvalgte mini-innovationsprojekter byggede videre på emner og resultater fra de store innovationsprojekter. Projekterne løb fra medio 2012 til Lev Vels afslutning i juni De ni innovationsprojekter bestod af: Den virtuelle højskole, Intelligent bagrollator, Virtuel demonstration af høreapparater, DoseCan, Opstart af ny behandling, Rehabilitering og selvmonitorering, BackTrack, Livret 2.0 og Medicindosering i hjemmet. Mini-innovationsprojekterne var i højere grad virksomhedsnære, da der var et klart produktfokus. Der skulle udvikles løsninger, som i sidste ende kunne bidrage til kommercialiserbare produkter for de deltagende virksomheder. Som nævnt var dette skift i fokus med til at sikre en bedre balance mellem deltagernes interesser end i de tre større innovationsprojekter. Også den offentlige sektor viste større interesse for deltagelse i de mere konkrete mini-projekter. 6

8 Den Virtuelle Højskole Ideen med Den Virtuelle Højskole har været at etablere et stimulerende mødested på internettet, hvor ældre mennesker i selskab med unge har mulighed for at styrke deres digitale kompetencer. Herved styrkes ældres mentale og digitale funktionsniveau og risikoen for social isolation mindskes. Projektets er fortsat udenfor Lev Vel, idet der vil blive udbudt et online engelsk kursus for ældre på Den Virtuelle Højskole og etableret et net-coach kursus til yngre mennesker, som skal kunne støtte ældre i at udvikle deres digitale kompetencer. Projektet blev gennemført af Via University College i samarbejde med Gribskov Kommune, ELCAS og virksomhederne Skandha Media og Serious Games Interactive. Intelligent bagrollator Intelligent BagRollator har udviklet og testet prototyper for teknologisk tilbehør, som gør en ny type rollator - en TaskeRollator - intelligent i kraft af teknologi, der kan understøtte aktive ældre fx på indkøbsturen. TaskeRollatoren sælges i dag af en af de deltagende virksomheder AKP Design, som sammen med andre virksomheder og vidensinstitutioner har arbejdet med at videreudvikle TaskeRollatorens funktioner. Virtuel demonstration af høreapparater Målet med dette projekt var at udvikle et værktøj, der i den indledende fase om valg og indkøb af høreapparat, gør den kommende bruger i stand til at få demonstreret lydkvaliteten af forskellige produkter på markedet. Dermed får brugeren et bedre udgangspunkt for den efterfølgende dialog med høreklinikken omkring valg af produkt og tilpasning. Projektet udspringer af, at mange høreapparater ender i skuffen hos nye høreapparatbrugere, fordi de ikke indfrier forventningerne om at afhjælpe høretabet på en tilfredsstillende måde. Produktet vil fremadrettet blive testet klinisk af de deltagende parter, som var Dansk Hørecenter, Auditiva og DELTA. DoseCan Mange borgere har svært ved at overskue deres medicin, og har derfor behov for hjælp til at håndtere den. Dette projekt har derfor bidraget til udviklingen af en intelligent beholder til dosisdispenseret medicin, som hjælper borgeren med at tage den korrekte medicin på det rigtige tidspunkt. Projektet blev fortsat i regi af OPALL, og i dag står virksomheden DoseSystem med et kommercialiseret produkt på baggrund af erfaringerne fra både Lev Vel og OPALL. Opstart af ny behandling Målet har været at opnå bedre egenindsats og partnerskab i brug af medicin under hensyntagen til den enkelte medicinbrugers ønsker og evner. Det er blevet gjort igennem afprøvning af ydelsen 7

9 "Kom godt i gang med din medicin" på 5 apoteker med i alt 150 medicinbrugere, udvikling af materialer til apoteker og en evaluering, som belyste ydelsens evne til at øge medicinbrugernes compliance, oplevet partnerskab med sundhedsprofessionelle og selvoplevet handlekompetence. Projektet blev gennemført af Pharmakon på fem apoteker. Rehabilitering og selvmonitorering Det overordnede formål med projektet har været at bidrage til en bedre forståelse for, på hvilken måde rehabiliterings- og monitoreringsteknologier samt aktiviteter i hjemmet skal designes og på den baggrund udvikle prototyper. Projektet testede forskellige former for IT-støtte, bl.a. videokonference mellem patient og læge samt målinger af f.eks. puls, blodtryk og lungekapacitet i hjemmet. Alexandrainstituttet, Aarhus Universitet, CSC Scandihealth og 3Part gennemførte projektet. BackTrack - fremtidens rygtræning i hjemmet Rygsmerter er en af de hyppigste årsager til nedsat arbejdsevne og sygefravær, og op mod 35% af den voksne danske befolkning er berørt af enten rygsygdom eller rygsmerter. BackTrack var et rygtræningskoncept, der tog udgangspunkt i stabilitetsøvelser som en del af behandlingen mod rygsmerter. Konceptet gav borgeren støtte, tryghed og motivation til at træne. Samtidig øgede det muligheden for, at træningen blev vedholdende. Fremadrettet vil projektdeltagerne fortsætte med udviklingen konceptet. I projektet deltog Mobile Fitness, Welfare Solutions, Helsingør og Gentofte Hospital, Center for Sundhedsinnovation og DELTA. Livret 2.0 Som det eneste af miniprojekterne tog Livret 2.0 ikke udgangspunkt i læringer fra et af de store innovationsprojekter, men i et projekt hos Dansk Design Centers, hvor der var arbejdet med at forbedre madservice til ældre. Lev Vel valgte at medtage dette mini-projekt, fordi mad og ernæring er en væsentlig del af forudsætningerne for selvhjulpenhed og et godt ældreliv. Livret 2.0 har videreudviklet nye koncepter og løsninger, som forbedrer den kommunale madservice til ældre. Projektets udgangspunkt var, at mad anses for et personligt anliggende - Det man spiser, er man. Derfor spiser vi som regel ikke det samme. Det skal kommuner og virksomheder imødekomme i deres kommunale madservice til ældre. Livret 2.0 blev drevet af Dansk Design Center, Væksthuset og Alexandra Instituttet med deltagelse af en række designere, private madvirksomheder og studerende. 8

10 Medicindosering i hjemmet Medicindosering i hjemmet havde til formål at udforske teknologier, der kan sikre og understøtte indtagning af korrekt medicintype, mængde- og indtagelse på de rigtige tidspunkter i eget hjem. Til det formål har projektet udviklet pille-automater til borgerens hjem. Disse er blevet brugerevalueret bl.a. for at sikre et beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsen i Bornholms' Regionskommune mod et fremtidigt forpligtende samarbejde. Efterfølgende har Bornholms Regionskommune søgt og modtaget 1 mio. kr. fra Markedsmodningsfonden til at gå videre med projektet. Vidensprednings- og matchmakingaktiviteter Lev Vels matchmaking har primært fundet sted inden for de tre store innovationsprojekter, der har været omdrejningspunktet for de fleste aktiviteter og den største ressourceanvendelse. Herudover har Lev Vel sekretariatet aktivt medvirket til at matche virksomheder og vidensinstruktioner ifm ansøgninger til miniprojekter. Matchmakingaktiviteter fungerede i vid udstrækning som optakten til, og baggrund for, de tre større innovationsprojekter. Her gennemførtes en række workshops i efteråret 2009, hvor der blev rekrutteret deltagere til projekterne og identificeret de udfordringer, som Lev Vel har arbejdet med. De større om mindre innovationsprojekter er blevet suppleret af Lev Vel Klubben. Her er der gennemført en række arrangementer, hvis primære fokus har været vidensspredning, men som også har inkluderet matchmaking. I alt er der registreret 2046 deltagere til Lev Vels arrangementer jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1 - Arrangementer i Lev Vel igennem hele projektperioden Dato Arrangement I samarbejde med Sted Deltagere Lev Vel Klubåbning København BDI Seminar UNIK Odense Brugerindsigter og konceptudvikling København Sociale medier for ældre København Mød din målgruppe - matching event Lyngby København som øko-system for innovation og udvikling af nye løsninger til DI-ITEK sundhedssektoren København 40 Hvordan skaber private virksomheder værdi ved udvikling af UNIK velfærdsteknologi? Vejle Fremtidens velfærdsløsninger UNIK og IT-Væksthuset København Velfærdsteknologi 2011 COK, UNIK, DELTA og Duus Communications Odense Boost dit salg med København 35 9

11 kundeindsigt Møde med Tekes delegation fra Finland København 15 18/ Med e-tel workshop UNIK (studietur) Luxembourg Viden, Velfærd, Vækst 2012 København E-health Netmatch, UNIK og BioPeople København Velfærdsteknologi 2012 COK, UNIK, DELTA og Duus Communications Odense Deltagere talt Implementering af University College med hos andre telemedicin Syddanmark og UNIK Roskilde aktører Patient empowerment Patienternes Hus og OPI Lab Deltagere talt med hos andre aktører Empowering Intelligent Health Sundhedsministeriet, Continua, Medcom, Region Syddanmark, Medico Industrien, DI, UNIK, Welfare Tech, Teknologisk Institut, Scion DTU, Medico Innovation og DELTA Hørsholm Deltagere talt med hos andre aktører Sundhedsdata Welfare Tech og UNIK København Telesundhed Teknologisk Institut, DELTA, FORCE Technology og Alexandra Instituttet København Bliv Klogere på Salg til Welfare Tech og OPALL Kommuner Odense Velfærdsløftet er lige om UNIK hjørnet København / CPH Health Hackday DELTA og Health 2.0 København og Hørsholm Fremtidens Madservice til Ældre mad til mere København 90 Velfærdsteknologi hvordan tilpasses den aldringsprocessen København 80 Deltagere talt Workshop om offentligprivat-innovation OPIguide.dk aktører FFUK, OPALL og med hos andre København Velfærdsteknologier: Succesfuld interaktion mellem leverandører og aftagere København Delegation fra Japan til Dansk Dansk Design Center Design Center København 13 10

12 Delegation fra Taiwan til Alexandra Instituttet Alexandra Instituttet Aarhus 8 Samlet antal deltagere 2046 Det var oprindeligt tanken, at en del af Lev Vel Klubbens arrangementer skulle danne grundlag for identifikation af emner og deltagere til minimum tre nye store innovationsprojekter i Lev Vel. Det har imidlertid vist sig meget svært at finde midler til nye projekter, hvorfor Lev Vel Klubben primært har arbejdet med videnspredningsarrangementer. I stedet blev der fundet nye deltagere til mini-innovationsprojekterne gennem udbud af de resterende midler i Lev Vel, som blev promoveret igennem netværket skabt af Lev Vel, LinkedIn og Lev Vels nyhedsbrev. Lev Vels linked-in gruppe er løbende blevet brugt til at netværke, formidle viden og annoncere arrangementer o.a. Gruppen har i dag 448 medlemmer og er fortsat en aktiv gruppe, hvor der videndeles, postes nyheder og arrangementer. Finansiering Lev Vel har oplevet store finansielle udfordringer. De tre store innovationsprojekter havde svært ved at få virksomheder til at deltage i det omfang, det var nødvendigt for at indhente den budgetterede private medfinansiering. Da det samtidigt viste sig ikke at være muligt at opnå supplerede funding fra private fonde, som det var forudsat i Lev Vels ansøgning, var hele modellen for medfinansiering af Lev Vel sendt til tælling. De tre væsentlige årsager til udfordringerne med at skaffe tilstrækkelig medfinansiering kan sammenfattes til: Private fonde har ikke som forventet i Lev Vels ansøgning ønsket at støtte Lev Vels innovationsprojekter, da disse indeholder et kommercielt sigte for de deltagende virksomheder, hvilket ikke er i overensstemmelse med fondenes formål. Det har, i forhold til de angivne interessetilkendegivelser i Lev Vels ansøgning, vist sig langt sværere at få virksomhederne til at være med i innovationsprojekterne og med det forventede store antal timer. Dette skyldes bland andet den ændrede økonomiske situation efter 2008, der har sat virksomhederne under pres men i særdeleshed at Forskere og videnspersoner var på forhånd tildelt en øremærket del af Lev Vels bevilling, og har ikke haft incitamenter til at gøre innovationsprojekternes emnefelter specifikt virksomhedsrelevante. Ydermere har Lev Vel s meget omfattende innovationsprojekter med en meget stor partnerkreds vist sig ikke at være hensigtsmæssig set fra virksomheders fokus på mere målrettet produktudvikling. Lev Vel havde en fin medfinansiering fra partnergruppen og offentlige aktører, men da medfinansiering fra offentlige aktører som kommuner og hospitaler, jf. tilsagnsvilkår kun i mindre omfang talte med i Lev Vels regnskab var dette ikke en mulig vej til at kompensere for den 11

13 manglende private medfinansiering. Lev Vel ændrede derfor strategi efter afslutningen af de tre store projekter, nedjusterede budgettet midtvejs i partnerskabsperioden, og besluttede at gennemføre en række miniprojekter for de resterende midler. Der har løbende været dialog mellem Lev Vels ledelse og Forsknings- og Innovationsstyrelsen om udfordringerne med at tilvejebringe medfinansiering, herunder at det på trods af den ændrede strategi midtvejs ville blev yderst vanskeligt i løbet af Lev Vels levetid at tilvejebringe den samlede private medfinansiering på 18 mio. kr., som oprindeligt budgetteret. Hertil var forbruget på de store innovationsprojekter for omfattende. FI tilkendegav på et møde med Lev Vels ledelse den 4. nov. 2011, at man ønskede at Lev Vel fortsatte sine aktiviteter vel vidende, at kravet om privat medfinansiering ville blive vanskeligt at opfylde. Det blev aftalt, at Lev Vel fuldførte de tre store innovationsprojekter med henblik på at opnå størst mulig tilfredshed og effekt hos de deltagende virksomheder, forskere og andre offentlige aktører. I de ni mindre innovationsprojekter, som fulgte efter de tre større, blev der opnået en langt bedre balance mellem den private og offentlige medfinansiering. Det lykkedes således at indsamle godt ½ mio. kr. mere i privat medfinansiering, end det var forventet i det reviderede budget. Den samlede private medfinansiering i Lev Vel nåede op på lige godt 9 mio. kr. Også konsortiepartnerne og andre og andre offentlige aktører var mere aktive deltagere efter ændringen af strategi og bidrog med mere medfinansiering. Lev Vel nåede op på et samlet omsætning på kr mod forventet kr i det reviderede budget. Det oprindelige og det reviderede budget for Lev Vel er præsenteret i tabel 2 sammen med det endelige slutregnskab. Tabel 2 - Budgetter og slutregnskab for Partnerskabet Lev Vel Lev Vel budget Revideret budget Lev Vel slutregnskab Statslig finansiering Konsortieparternes egenfinansiering Regional finansiering Anden offentlig med finansiering Privat medfinansiering I ALT

14 Andre aktiviteter Selv om det ikke var muligt at finde finansiering til at igangsætte nye større innovationsprojekter, formåede Lev Vel at udvide sine aktiviteter med en ny indsats, som har styrket samarbejdet mellem forskere og virksomheder. I samarbejde med UNIK ansøgte Lev Vel og fik midler fra RTI til projektet TekBoost, hvor virksomhederne med prototyper, produkter eller services til velfærdsområderne kan få målrettet sparring fra et panel af forskere og videnspersoner til at videreudvikle og optimere deres produkter. TekBoost har et samlet budget på kr og afsluttes med udgangen af juni Effekter I hvert af de tre innovationsprojekter blev der arbejdet med fire innovationsspor, der hver resulterede i udviklingen af fire prototyper. Lev Vels sekretariat har kendskab til at i hvert fald to af prototyperne efter afslutningen af lev vel er færdigudviklede og implementerede. DoseSystem er det ene af dem, og har i dag solgt til 11 kommuner i Danmark. Herudover har projekterne leveret nye brugerindsigter, ny viden samt skabt et stærkt netværk blandt deltagerne. De ni miniinnovationsprojekter har ligeledes ført til nye brugerindsigter, viden og netværk. I alt blev der udviklet 11 prototyper i rækken af miniprojekter. Således har Lev Vel bidraget til udviklingen af nye løsninger på fremtidens velfærdsudfordringer. Samlet set har 42 virksomheder, 15 forskellige vidensinstitutioner og 18 forskellige offentlige aktører deltaget i Lev Vels innovationsprojekter. Partnerskabet har derfor både formået at komme bredt ud til en stor kreds af deltagere igennem innovationsprojekterne. Dertil kommer de over 2000 deltagere i vidensspredningsarrangementerne. Resultaterne af innovationsprojekterne er oplistet i Bilag 1. De formelle resultater fra de tre store innovationsprojekter er også samlet i Lev Vel bogen, der blev udgivet på en Lev Vel konference Viden, Velfærd og Vækst i april Brugerindsigter, viden og uddybende beskrivelser af prototyperne er desuden lagt frem på Lev Vels hjemmeside I Lev Vel sekretariatets halvårlige rapporteringer til Forsknings- og Innovationsstyrelsen fremgår det i mere detaljeret form, hvilke resultater både de store- samt mini- innovationsprojekterne har skabt, og hvordan viden, indsigter og prototyper er formidlet til et bredere publikum. Partnerskabets erfaringer Lev Vel blev igangsat som et ambitiøst Partnerskab, der i første omgang igangsatte tre store innovationsprojekter af 18 måneders varighed, hver med en stor partnerkreds af deltagere. Forventningen til de strategiske partnerskaber var, at de gennem deres innovationsprojekter og 13

15 netværksaktiviteter skabte markante resultater og effekter inden for følgende områder: Innovation, vidensspredning, vækst, samfundsnytte og samarbejde. Erfaringerne har vist, at det kræver en stor indledende indsats at igangsætte og gennemføre så omfattende samarbejder, og at udviklingen af helt nye produkter og services kræver tid. Det har således ikke inden for den valgte projektperiode været muligt at udvikle prototyper og koncepter helt frem til produkter og services, der var klar til kommercialisering - og dermed til at skabe vækst i de deltagende virksomheder. De store innovationsprojekter har til gengæld været succesfulde ift. innovation og samarbejde. Lev Vel gennemførte en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne i de tre store innovationsprojekter. Her angav 55 % af partnerne, at de har lært nye innovationsmetoder ved at deltage i projekterne, 91 % fik nyt netværk eller nye samarbejdspartnere, og 87 % ville deltage i lignende projekter fremover. De store projekter var således meget succesfulde ift. at videndele og skabe netværk, som de deltagene virksomhede oplevede som værdifuldt. Spørgeskemaundersøgelsen afdækkede fem områder, hvor deltagerne fandt, at de strategiske partnerskabers samarbejdsform var særlig værdifuld. Her fremhæves netop det tværsektorielle samarbejde og mulighederne for at arbejde i innovative rum, hvor en projektleder sørger for at skabe de rette rammer ift. tillid, jura, innovation m.v. Værdien af de store innovationsprojekter er nærmere beskrevet i i Lev Vel bogen under Potentiale og Værdi. De ni mindre innovationsprojekter formåede i højere grad at udvikle kommercialiserbare prototyper og koncepter. Ved at bygge på erfaringerne fra de tre større projekter, sammensatte Lev Vel mindre projektgrupper med et klart produktfokus. Således står f.eks. DoseSystem ApS (deltager i innovationsprojektet DoseCan) i dag med et kommercielt produkt, har fundet investorer og er i gang med salget. Det er overordnet Lev Vels erfaring, at projektgrupperne i de tre store innovationsprojekter blev for store. Det har været svært at etablere et balanceret samarbejde og skabe den fortrolighed mellem parterne, som er en forudsætning for innovation. Alene etableringen af samarbejdsaftaler har krævet tid og ressourcer pga. de mange forskellige interesser. Her kunne der med fordel været stillet aftaleskabeloner m.v. til rådighed fra centralt hold, så ikke alle tilsagnsmodtagere skulle anvende omfattende ressourcer på juridisk arbejde. I spørgeskemaundersøgelsen angav parterne netop etablering af et balanceret samarbejde som en væsentlig udfordring. Herudover blev usikkerhed om resultater, forskelle i ressourcer, tidshorisonter og risici samt juridiske forhold angivet som barrierer. Netop disse udfordringer blev tacklet i de ni mindre innovationsprojekter med en skabelon for en samarbejdsaftale samt mindre projektgrupper. Det har været en udfordring at rekruttere og fastholde såvel virksomheder, kommuner og hospitaler i de store projekter. Dette har til dels grund i den økonomiske rise, der har tvunget parterne til at fokusere på drift og kortsigtet bundlinje. Men det har også til grund i fordelingen af tilsagnsbevillingen, hvor forsknings- og vidensinstitutioner var tildelt et på forhånd kendt beløb. Det betød, at forskerne i mindre grad fokuserede på virksomhedernes og kommunernes behov, og i 14

16 højere grad havde incitament til at fokusere på egne interesser. Denne tendens blev forstærket af, at Lev Vel i de tre store innovationsprojekter stillede som krav, at videninstitutionerne selv skulle medfinasniere den statslige bevilling 1:1. Dette krav blev ophævet i mini-projekterne. Relateret hertil har det været en udfordring, at kommuner og hospitalers timer ikke kunne medregnes som medfinansiering på lige fod med de private virksomheder. Dette har mindsket incitamenterne til at inddrage kommuner og hospitaler, som netop udgør det marked, hvor de fremtidige løsninger skal sælges og implementeres. Hermed risikerer de strategiske partnerskaber at svigte ift. at skabe de samfundsnyttige resultater, som var en væsentlig forventning til partnerskaberne. Partnerskabets videre udvikling Lev Vel er sammen med UNIK gået ind i det nyligt etablerede Welfare Tech innovationsnetværket for sundhed og velfærdsteknologi, der ledes af Welfare Tech Hertil har Forsknings- og Innovationsstyrelsen bevilliget 12 mio. kr. og Region Syddanmark 8.9 mio. kr. Netværkets samler en bred partnerkreds med kompetencer inden for sundhed og velfærdsteknologi for at styrke udvikling, kommerciel udnyttelse og eksport af dansk sundheds- og velfærdsteknologi. Netværket tager udgangspunkt i den voksende efterspørgsel efter teknologi og services, der kan hjælpe borgere med særlige behov til i højere grad at være selvhjulpne. Eksempelvis når patienter udskives fra hospitalet, men stadig skal holde øje med udviklingen i deres sygdom, eller når borgere efter sygdom eller funktionsnedsættelse har behov for genoptræning og særlige pleje. Innovationsnetværket vil arbejde igennem samarbejde, videndeling og netværk. De opnåede erfaringer fra Lev Vel kommer således til at leve videre i det nye innovationsnetværk, og mange af Lev Vel s partnere vil blive inviteret til at deltage i og følge det nye samarbejde. 15

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Y Brugerindsi Sundhedshus med online fælle COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter K Om Lev Vel FOPI Robotteknologiske træningsf Nordic Walking Sticks

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Workshop om offentlig-privatinnovation

Workshop om offentlig-privatinnovation Workshop om offentlig-privatinnovation Et samarbejde mellem FFUK, OPALL, Lev Vel og OPIguide.dk Dare2Mansion, d. 6. marts 2014 kl. 10-14:30 v. Mette Lindstrøm, Kristoffer Riis og Sara Øllgaard Baggrund

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD

YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD Robotteknologiske træningsfliser YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel Brugerindsigter FOPI Sundhedshus med online fællessk Nordic Walking Sticks

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Tidlig sporing af Stress

Tidlig sporing af Stress Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Tidlig sporing af Stress Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Social

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE Velfærdsteknologi på det sociale område Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi Antal borgere Visionen: Velfærdsteknologi skal give flere muligheder > Fra projekt til drift og fra

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Hjernetræning med robotter 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ivan Kjær Lauridsen Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail:ijk@aarhus.dk

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech E-mail: birhol@aarhus.dk Telefon: 41855180 Arbejdssted: Personaleudvikling,

Læs mere

Lev Vel ansøgning Medicindosering i hjemmet

Lev Vel ansøgning Medicindosering i hjemmet Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) er initiativtager til dette projekt, på baggrund af identificerede behov og udfordringer i kommunens ældrepleje og med ældres brug og håndtering af deres medicin.

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Living Labs. og hvordan får kommunen mere velfærd. ud af at arbejde med teknologi? Living Lab Strandvejen D. 27. jan. 2015

Living Labs. og hvordan får kommunen mere velfærd. ud af at arbejde med teknologi? Living Lab Strandvejen D. 27. jan. 2015 Living Labs og hvordan får kommunen mere velfærd ud af at arbejde med teknologi? Living Lab Strandvejen D. 27. jan. 2015 Baggrund: Gennem de sidste 3 år, har vi oplevet at: Flere og flere kommuner udtrykker

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email 16-01-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Hvilken kommune er du ansat i? 15 Københavns

Læs mere

EFTERMIDDAGENS TEMASESSIONER

EFTERMIDDAGENS TEMASESSIONER EFTERMIDDAGENS TEMASESSIONER Temasession 1b: Vi skal redesigne velfærden Temasession 2b: Motivation og lyst til læring Temasession 3b: Det gode partnerskab Temasession 4b: Potentialer i intelligent offentlig

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014 Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering BioMed konference 12. juni 2014 Agenda Hjørrings kommunes tilgang til velfærdsteknologi Casen intelligent medicinhåndtering Hvis velfærdsteknologi er

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. OPI / Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. Er projektet efterspørgselsdrevet? Findes der allerede en

Læs mere